ОБРАЗНІ ПОРІВНЯННЯ В РОМАНІ ДЕНА БРАУНА «INFERNO»

УДК 811.111’373

Т. В. Крутько

НУВГП, м. Рівне

 

Стаття присвячена аналізу образних порівнянь англомовного роману Д. Брауна «Inferno». Досліджено семантичні типи образних порівнянь, визначено найпоширеніші типи порівнянь у романі.

Ключові слова: образне порівняння, об’єкт порівняння,суб’єкт порівняння.

Статья посвящена анализу образных сравнений англоязычного романа Д. Брауна «Inferno». Проанализированы семантические типы образных сравнений, определены распространенные типы сравнений в романе.

Ключевые слова: образное сравнение, объект сравнения, субъект сравнения.

The article focuses on analysis of similes in Dan Brown’s “Inferno”. Semantic types of similes are investigated; repetitive types of similes are identified.

Key words: simile, the tenor, the vehicle.

 

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Феномен порівняння привертає увагу представників різних наук, зокрема лінгвістики. Лінгвісти розглядають порівняння у семасіологічному (І. В. Шенько), фразеологічному (А. Г. Назарян), граматичному (У. А. Жаркова, Л. В. Прокопчук), когнітивному (Г. Л. Денисова), функціонально-стилістичному (Л. І. М’яснянкіна) аспектах.

Деякі питання, пов’язані з дослідженням функціонування стилістичного прийому порівняння у художньому дискурсі, все ще залишаються невисвітленими. Так, у вітчизняній та закордонній лінгвістиці відсутні дослідження порів­нянь в ідіостилі Дена Брауна на матеріалі роману «Inferno», що зумовлює актуальність нашої наукової розвідки.

Об’єкт дослідження – порівняння англомовного роману Д.Брауна «Inferno».

Предмет дослідження – семантика і функціонування образних порівнянь в романі.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Порівняння – стилістична фігура, представлена різними синтаксичними конструкціями, що відображають мисленнєву операцію поєднання двох предметів, явищ, ситуацій, ознак на підставі їхнього уподібнення, установлення аналогій між ними [4, с. 475].

В універсальну модель компарації входять суб’єкт порівняння (те, що порівнюють), об’єкт порівняння (те, з чим порівнюють), ознака порівняння та маркер порівняння (like, as if). Залежно від функцій порівняння поділяються на логічні (зіставлення предметів одного класу) та образні (зіставлення предметів різних класів на основі спільної ознаки).

У художньому дискурсі образне порівняння є способом вираження суб’єктивно-оцінної модальності і особистісно забарвленого тону звертання до адресата, засобом підвищення естетичної цінності тексту [1].

Роман Дена Брауна «Inferno» належить до змішаного жанру детективу та трилера і порівняння тісно пов’язані з його композицією. Головний герой, Гарвардський професор Ленгдон, вкотре намагається врятувати світ, цього разу від вірусу божевільного науковця Бертранда Зобріста.

Дія роману розгортається в італійських містах, Флоренції та Венеції, для опису величної архітектури яких у текст вводяться порівняння: (1)theredtileroofsspreadout likeaseaoffireon the countryside, illuminating the fair land upon which giants once roamed…[5]; (2)…a mountainous dome of red tiles rose up, its zenith adorned with a gilt copper ball that glinted like a beacon[5];(3)… they traversed the Boboli Amphitheater—the site of the very first opera performance in history—which lay nestled like a horseshoe on the side of a hill [5].

Семантика компаративних конструкцій, використаних для опису історичних місць роману, зумовлює семантику подальших метафор: (4) Elevated above the city for nearly its entire length, the Vasari Corridor was likeabroadserpent, snakingthroughthebuildings…[5].

Порівняння – яскравий засіб оцінки, який наглядно і експресивно характеризує героїв роману. Ден Браун вдається до компаративних конструкцій, описуючи зовнішність та фізичний стан персонажів: (5) Shewas likeatimelessstatue[5]; (6) He tried to sit up, but his bodyfeltlikecement[5].

Для створення образу професора Ленгдона, який втратив пам’ять, використовуються порівняння, пов’язані темою сна: (7) Langdon walked slowly, feeling strangely disembodied, as if he were moving through a particularly vivid nightmare [5]; (8) This strange day had left Langdon feeling as if he were moving through a landscape composed of nothing but vague shapes with no particular details. Like a dream [5].

Порівняння у романі є механізмом вербалізації психоемоційного стану героїв, пов’язаного з емоційно-оцінним сприйняттям ними конкретних явищ та подій: (9) The deeper they went, the tighter it seemed to get. Just as Langdon felt as if the walls were moving in to crush him, thankfully, they could go no farther [5].

Автор звертається до компонентів лексико-семантичної групи (ЛСГ) транспортні засоби для розкриття психологізму діючих осіб, інтенсифікації їхніх відчуттів: (10)he was feeling strangely disoriented and powerless … as if his ship had lost its engines and were drifting aimlessly on the tide [5]; (11) functioning without his memory felt like attempting to land a plane in the dark with no radar[5]; (12) Seeing it is a bit like staring into the headlight of an oncoming locomotive [5].

Емоційний вплив художньої інформації посилюється, коли для опису внутрішнього стану героїв порівняння поєднується з іншими стилістичними засобами, зокрема метафорою: (13) Siennas slim frame was shaking now, asifthefloodgatesofsorrowanduncertaintywereabouttoburstwide[5]; (14) Langdon suddenly felt a ghostly pall envelop him, as if the long fingers of an unseen hand were reaching out of the earth and raking his flesh [5].

Висока експресія у художньому розгортанні думки відрізняє порівняння, котрі створюють містичні образи. Вибір об’єкта порівняння з лексико-семантичної групи міфічні істоти дозволяє автору створити атмосферу таємничості та містичності. Аналіз виявив використання таких компонентів порівняння:

  • angel: (15) Dr. Brooks leaned over him, hovering like an angel [5];
  • demon: (16) Like the blind clerics who lobbied for the death of Copernicus, she scorns me as a demon, terrified that I have glimpsed the Truth [5]; (17) Langdon was about to explain when the driver’s face suddenly glowed red, like a demon [5];
  • devil: (18) The man froze, looking as if he’d just come face-to-face with the three-headed devil [5];
  • ghost: (19)For Langdon the name seemed only vaguely familiar, but Sienna grabbed Langdon’s arm and squeezed it hard, looking as if she’d seen a ghost [5];
  • monster: (20) Their persistence has kept me undergroundforced me to live in purgatorylaboring beneath the earth likeachthonicmonster[5]; (21) Powerful arms in long black sleeves were reaching into the well like the thrashing tentacles of some hungry monster, grasping at the man’s legs, pulling him back toward the window [5].

Дії роману розгортаються динамічно, головні герої змушені тікати від переслідувачів, які зіставляються з представниками тваринного світу. Серед ЛСГ тварини фіксуються такі компоненти порівняння:

  • animal: (22) facilitator Knowlton watched in silence as the provost stalked around the perimeter of the cubicle like a caged animal [5];
  • dog (23) And yet still there are those who hunt me like a dog, fueled by the self-righteous belief that I am a madman [5];
  • predator (24) She instantly knew she was in danger and she tried to back away, but they corralled her, like predators hunting in a pack [5];
  • wolf: (25) Sienna spun to see three young men approaching, salivating like wolves [5].

Порівняння переслідувачів з хижаками підкреслює їхню силу, натомість зіставлення героїні, Сієни Брукс, з оленем у світлі фар – її безпомічність (26) I freeze, knowing I must look likeadeerintheheadlights [5].

Герої роману, як у казковому сюжеті, належать до групи позитивних чи негативних персонажів. Головний «негідник» – швейцарський мільярдер, геніальний біохімік Бертранд Зобріст, прагне скоротити чисельність населення планети, якій загрожує знищення через перенаселення. Автор вдається до традиційного порівняння для конкретизації семантики суб’єкта порівняння: (27) As a species, humans were like the rabbits that were introduced on certain Pacific islands and allowed to reproduce unchecked to the point that they decimated their ecosystem and finally went extinct [5]. Порівняння людства з плодовитими кроликами є засобом оцінки ситуації, засобом впливу на емоційну складову адресата.

В іншому випадку для підкреслення великої кількості людей автор порівнює їх з мурахами: (28) Behind him, astreamofhumanity was flowing up out of the earth likeantsescapingfromapoisonedanthill [5]. Звернення до лексико-семантичної групи комахи допомагає акцентувати важливу у змістовому плані інформацію, підсилити виразність тексту. Так, звук радіокерованого вертольота-шпигуна порівнюється із дзижчанням комара: (29)…he watched the threefootlong, radiocontrolled chopper banking in the distance. It sounded like a giant, angry mosquito [5]; (30) The dronehovered at a standstill, only ten feet of the ground, facing the grotto, buzzing intensely like some kind of infuriated insect…awaiting its prey [5].

Окрім зазначених вище, часто вживаними є звернення до таких лексико-семантичних груп, компоненти яких входять у структуру образних порівнянь роману: явища природи – (31) The woman knelt down next to Ernesto, her brown eyes like ice[5]; (32)… the murky cloud of liquid seemed to swirl slowly, like the eye of a silently growing storm [5]; (33) Bathed in red light, the subterranean cavern resonated with the sounds of hell-inspired music…which thundered through the grotto like a seismic tremor [5]; (34) The American professor looked as if he had just been snatched up of the ground by a tornado, spun around, and dumped in a foreign land, leaving him shell-shocked and disoriented [5];

зброя (35) … the polished metal cylinder was about six inches long and rounded at both ends, like a miniature torpedo [5]; (36) Ernesto felt as if a knife had just severed his wrist [5]; (37) For Langdon, it felt as if a vital weapon had been extracted from his arsenal [5];

хвороба (38) You perceive the human race as a cancer?” Elizabeth demanded [5]; (39) Mankind, if unchecked, functions like a plague, a cancer [5].

Новизна порівнянь сприяє створенню образності, експресивності художнього матеріалу: (40) Hundreds of feet below, the cobblestone piazza beckons like a tranquil oasis [5]. Натомість стійкі ідіоматичні порівняння, які фіксуються у романі, не відрізняються оригінальністю: (41) The soundwasasclearasday [5]; (42)…Langdon could see Sienna asplainasday [5].

Введення у порівняння актуального в комунікативному плані ідіоматичного виразу, який характеризується антропоцентричною спрямованістю, тобто простотою, доступністю, пристосованістю до швидкого сприйняття [2, с.81], проте не відзначається високим рівнем експресивності, змушує автора вдаватися до інших засобів інтенсифікації, зокрема гіперболи: (43) The prospect of searching its entirety in hopes of finding Zobrists one specific alteration would be like looking for a needle in a haystackwithout even knowing on what planet that particular haystack was located [5].

Як свідчить аналіз емпіричного корпусу, прецедентні феномени (імена, висловлення, ситуації), які є об’єктами порівнянь роману, універсально-прецедентні, входять в універсальний когнітивний простір людства та відзначаються високою прецедентною значущістю.

Біблійна прецедентність – кроскультурна універсалія, яка заснована на нескінченних зверненнях до біблійних ситуацій [3, с. 13]. У романі Д. Брауна зустрічаємо порівняння, об’єктами яких є прецедентні висловлення, котрі апелюють до біблійного тексту, зокрема до другої книги Мойсея «Вихід»: (44) The wideopen space before him felt likemannafromheaven [5].

У художньому дискурсі порівняння може бути зорієнтованим на інтерпретативний крок читача [1], виступати засобом інтенсифікації інтелектуального і емоційного впливу. Використання у ролі об’єкта порівняння прецедентного висловлення, яке апелює до античної міфології, передбачає актуалізацію екстралінгвістичних знань читача: (45) The path before them looked liketheentrancetotheMinotaurslabyrinth [5].

Для реалізації комічної настанови автора також використовуються порівняння, гумористичний та іронічний потенціал яких залежить від семантики їхніх компонентів. Автор використовує порівняння, описуючи враження туристів від баптистерію Св. Джованні у Флоренції: (46) Gates of Paradise? Hell, it looks like my dog fence at home!”[5]; зображення Данте: (47) In one such rendering, Dante’s iconic red cap with earflaps looked like something Dante had stolen from Santa Claus [5].

Висновки. Аналіз фактичного матеріалу засвідчив, що найпоши­ренішими типами порівнянь у романі Д. Брауна «Inferno» є людина – тварина; людина – міфічна істота. Порівняння роману тісно переплетені з сюжетом, підпорядковані передачі ідейно-образного змісту твору, є інструментом характеризації героїв, інтроспекції у їхній внутрішній світ, механізмом відображення світобачення автора, активізації уваги читача. Основними   функціями образних порівнянь у романі є стилетвірна, оцінна та образна.

Перспективи подальшого дослідження. Одним із перспективних напрямів дослідження може бути аналіз способів відтворення образних порівнянь роману Дена Брауна «Inferno»в україномовному перекладі.

 

Література:

1. Денисова Г. Л. Когнитивный механизм сравнения в немецком языке : автореф. дисс. … доктора филол. наук : спец. 10.02.04 „Германские языки” / Г. Л. Денисова. – Самара, 2009. – 34 с.

2. Крутько Т. В. Англомовна реклама у віртуальному просторі : [монографія] / Тетяна Валеріївна Крутько. – Рівне : Волинські обереги, 2013. – 156 с.

3. Орлова Н. М. Библейский текст как прецедентный феномен : автореф. дисс. … доктора филол. наук : спец. 10.02.19 „Теория языка” / Н. М. Орлова. – Саратов : СГУ им. Н. Г. Чернышевского, 2010. – 51 с.

4. Cеліванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.

5. Brown D. Inferno [Electronic resource] / Dan Brown. – 2013. – Mode of access : http://www.slideshare.net/kd_book_21/read-inferno-by-dan-brown-online

Залишити відповідь