Міжнародні підходи та методи визначення фінансових результатів діяльності підприємства

У статті розглянуто сутність фінансових результатів як критерію оцінювання ефективності діяльності підприємств. Досліджено міжнародні підходи та методи визначення показника фінансового результату.

 The article deals with the nature of financial results as a criterion for evaluating the efficiency of enterprises. International approaches and methods for determination of the financial resulthave been  researched.

В умовах ринкової економіки діяльність суб’єктів господарювання спрямована на отримання максимально можливої економічної вигоди, що знаходить свій прояв у фінансових результатах. При позитивному фінансовому результаті забезпечується зміцнення бюджету держави, сприяння інвестиційній привабливості, діловій активності підприємств у виробничій і фінансовій сферах. Тому, визначення шляхів збільшення фінансового результату як основного показника ефективності діяльності підприємства є пріоритетними завданням будь-якого суб’єкта господарювання.

Вивченням питань, що стосуються визначення фінансових результатів діяльності підприємства займаються Р. В. Скалюк, І. А. Панченко, С. Б. Шипіна, О. Я.  Маліновська, М. Д. Білик, П. П. Мазурок, Л. В. Фролова.

Метою дослідження є систематизація міжнародних підходів та методів визначення фінансових результатів діяльності підприємства.

Єдиного трактування категорій «фінансові результати», «прибуток» та «збиток» не існує. Полеміка протягом десятиліть значною мірою розгорталася навколо сутності, форм та джерел формування результатів діяльності, методики їх визначення. Етимологічно поняття «фінансові результати» трактують як різницю між доходами та витратами підприємства за певний час, «прибуток» – зростання, збільшення, приріст, зиск, «збиток» – матеріальні втрати, протилежність прибутку [2, 176].

У міжнародній практиці виділяють три основні підходи до визначення величини фінансового результату діяльності підприємства:

1)  фінансовий результат розглядають, як зміну величини чистих активів підприємства протягом звітного періоду. Розмір чистих активів визначається, як вартісна оцінка сукупного майна підприємства за вирахуванням загальної суми його заборгованості та додаткових внесків власників;

2)  фінансовий результат виступає як різниця між величною доходів та витрат діяльності підприємства;

3)  фінансовий результат трактується, як зміна величини власного капіталу підприємства впродовж звітного періоду [4, 19].

Досвід міжнародної практики бухгалтерського обліку передбачає два головні методи визначення фінансового результату діяльності підприємства [3,63]:

1) балансовий метод, який передбачає визначення фінансового результату на підставі основного балансового рівняння, за яким величина активу підприємства відповідає сумі власного капіталу (статутний, резервний, додатковий капітал, прибуток минулих років) та зобов’язань суб’єкта господарювання. За такого підходу, показник фінансового результату буде відображати зміну вартості чистих активів протягом звітного періоду;

2) метод «витрати – випуск» в основу якого покладено модель В. Леонтьєва. Розрахунок фінансового результату проводиться шляхом співставлення доходів та витрат діяльності підприємства, з наступними коригуванням даної різниці на суму зміни залишків запасів та вартості незавершеного будівництва впродовж звітного періоду.

В зарубіжній практиці найбільшого поширення у діяльності підприємств отримав метод «витрати – випуск», в той час, як балансовий метод розрахунку фінансового результату є більш притаманним для діяльності підприємств малого бізнесу.

В порівнянні з міжнародною практикою, у вітчизняній практиці прийнятним є лише один підхід до визначення фінансового результату господарської діяльності підприємства, зміст якого чітко описаний в Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. В НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» міститься принцип підготовки фінансової звітності, який має назву нарахування та відповідності доходів і витрат. За вказаним принципом «…для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей» [1].

Для аналітичних цілей вітчизняними користувачам фінансової звітностіпотрібно використовувати й балансовий методрозрахунку показника фінансового результату підприємства. Проблема гармонізації та впровадження найбільш позитивних аспектів міжнародних методик для удосконалення процесів формування, оцінки, аналізу та управління фінансовими результатами вітчизняних підприємств становлять значну наукову цінність подальшого їх дослідження.

Таким чином, фінансовий результат – це прибуток або збиток суб’єкта господарювання, що визначається як різниця між сукупними доходами та витратами підприємства і при позитивному його результату представляє додаткову вартість, виступає одним із джерел фінансування подальшого розвитку та поточної діяльності підприємства. Для підприємств будь-якої організаційної форми, важливо отримувати позитивний фінансовий результат – прибуток. Останній є одним із найважливіших показників фінансового стану підприємства та характеризує ефективність господарювання за видами діяльності. Розуміння сутності та методики визначення фінансового результату господарської діяльності підприємства за різними підходами дає змогу достовірно формувати облікові дані про фінансовий результат господарської діяльності підприємства.

 Список використаних джерел:

 1.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0391-99

2.       Кучерова С.О. Покращення інформаційного забезпечення визначення фінансових результатів та відображення їх у звітності / С.О. Кучеркова // Наука й економіка. – 2009. – №4. – С.175–178.

3.       Ловінська Л. Г. Концепція фінансового результату у системі бухгалтерського обліку підприємств/ Л. Г. Ловінська // Фінанси України. – 2009. – № 1. – С. 58–65.

4.       Скалюк Р. Концепції фінансового результату діяльності промислового підприємства: міжнародна практика та вітчизняні реалії / Р. Скалюк // Галицький економічний вісник. – 2010. – №3(28). – С.18-25.

Залишити відповідь