ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ В АНГЛОМОВНОМУ ВИДАННІ ГАЗЕТИ «ДЕНЬ»

Стаття присвячена лексичному аналізу мови політики англомовного видання газети «День». У статті подано розроблену тематичну класифікацію ЛО, а також диференційовано лексичні групи мови політики англомовного видання газети, проведено семантичний та стилістичний аналіз політичного лексикону.

Ключові слова: політична публіцистика, лексична одиниця, неологізми, фразеологізми, терміни.

The article is devoted to the lexical analysis of the political language in the English variant of the all-Ukrainian newspaper “The DAY”. It deals with the semantic and stylistic analysis of the political lexicon and provides with the thematic classification of the lexical units and differentiated lexical groups of the language of politics in the English variant of the newspaper.

Keywords: political publicistics, lexical unit, neologisms, phraseological units, terms.

Останнім часом помітне зростання динаміки появи лексичних новотворів та істотних змін у функціонуванні англійської мови, насамперед у сфері масової комунікації, що визначається екстралінгвістичними чинниками – глобальними змінами в політичному й економічному житті суспільства. Публіцистичні тексти – це чутливий фіксатор нових мовних явищ, адже, окрім оперативності та достовірності викладу матеріалу, невід’ємними у роботі журналіста є семантичний, синтаксичний та прагматичний аспекти [2, c. 168].

Аналіз мови друкованих видань (публіцистичних текстів) надає широкі можливості для ілюстрації реального функціонування нового слова в мовленні. Публіцистичний текст є динамічним утворенням, за допомогою якого здійснюється предикативний зв’язок явищ навколишнього світу з безпосереднім вираженням його мовними засобами [3, с. 11]. Тому мова публіцистичних текстів дозволяє виявити ті зміни, що відбуваються в суспільстві вже сьогодні. З майже щоденною появою нових феноменів та концептів політичного й суспільного життя України і світу виникає потреба їх номінувати. Відтак значеннєва концептосфера вже існуючої лексеми може розширюватися, набуваючи нових семантичних відтінків, або ж з’являються словесні новотвори на позначення того чи іншого поняття. Таким чином, розвиток суспільно-політичного життя України та інших держав супроводжується безперервною появою нових узуальних та оказіональних номінативних одиниць в лінгвістичному складі англомовної публіцистики [3, с. 8].

Матеріали газети «День» відзначаються нетривіальною мовою, позаяк редакція газети здебільшого розраховує на інтелектуального читача. Оскільки в аналітичних статтях та політичних оглядах порушується серйозна проблематика, тексти завжди переповнені термінологією, своєрідними метафорами. Окрім того, у публіцистичних текстах видання спостерігається емотивна лексика та новотвори, що диктуються часом та наявними політичними течіями, суспільними настроями.

Тему еволюції та трансформації політичної лексики в англомовних газетних статтях досліджувало чимало науковців, серед яких можна виокремити Л. А. Батуріну, О. І. Воробйову, А. Л. Голованевського, І. К. Білодід, А. О. Худолія («Функціональні зміни у мові американської публіцистики кінця XX- початку XXI століття»), Ю. В. Заблоцького («Прагматичні особливості функціонування фразеологічних одиниць в американських публіцистичних текстах»). Тим не менше, це питання заслуговує подальшого ретельного дослідження, оскільки процес розвитку мови, зокрема формування політичного лексикону, перманентний і динамічний.

Метою дослідження є лексико-стилістичний аналіз публіцистичних публікацій на політичних шпальтах англомовного видання газети «День», що полягає у класифікації лексичних одиниць на тематичні групи, а також в аналізі їх стилістичного ефекту.

Досягнення мети наукового дослідження обумовило постановку і вирішення низки питань, що актуалізувалися в його основних завданнях:

 • Ø дослідити підходи до тлумачення поняття «політична публіцистика»;
 • Ø визначити основні лексико-стилістичні характеристики публіцистики;
 • Ø проаналізувати лексичні одиниці, що репрезентують різноманітні терміносистеми, які трапляються на політичних шпальтах англомовного видання газети «День»;
 • Ø класифікувати отримані лексичні одиниці у тематичні групи;
 • Ø здійснити лексико-стилістичний аналіз обраних лексичних одиниць;
 • Ø визначити стилістичні функції лексичних одиниць.

У ході дослідження застосовано метод аналізу, описовий метод (опис англомовних лексичних одиниць щодо їх стилістично-семантичної релевантності у публіцистичних текстах на політичну тематику).

У ході дослідження ми розробили тематичну класифікацію ЛО мови політики англомовного видання газети «День», що складається з двох груп: лексики внутрішньої та зовнішньої політики. До першої групи ЛО зі шпальт внутрішньої політики увійшли тематичні підгрупи:

Підгрупа «Протестні виступи» об’єднала такі ЛО: Tax Maidan, Maidan, Maidan activists, the Orange Maidan, strong social reactions, social unrest, the Orange revolution. Подані лексичні конструкції не належать до політичної термінології, утім, їх семантика набула недвозначного політичного забарвлення. Деякі із вказаних ЛО є оказіоналізмами, інші свого часу були новотворами для номінування нових явищ та процесів, проте сьогодні вже набули значення усталених висловів, що є зрозумілими поруч із лексикою повсякденного вжитку. Після подій 2004 року, що увійшли в історію України як Помаранчева революція, назва центральної площі Києва – Майдан Незалежності – отримала нову конотацію. Тепер у пресі під лексемою «maidan» розуміють протестний виступ громадян, невдоволених політикою чи окремими діями чинної влади. Майдан став звичним місцем народних протестів 2004, 2007, 2011 років. Так само й помаранчевий колір(«orange»), що був передвиборним символом опозиції на виборах президента 2004 року, сьогодні асоціюється з демократичним поступом, невиправданими сподіваннями народу, а також вживається владою для критики дій депутатів опозиційних фракцій, що підтримували Віктора Ющенка на виборах 2004 року. Прикладом використання лексики цієї підгрупи є наступне речення: One of the activists of the Tax Maidan has begun a hunger strike [13, c. 1].

До другої підгрупи увійшли лексичні одиниці на позначення «Втручання політики в судочинство»: principle of selective punishment, selective justice. Вислів «selective justice», що в перекладі означає «вибіркове судочинство», має семантичний підтекст політичних переслідувань опозиції владою, судові цькування. Recently there have been many statements from EU and US representatives concerning the cases of «selective justice» in Ukraine and the curtailing of freedoms [11, c. 3].

Висловлювання «Чинної влади про опозицію» становлять третю підгрупу: «corrupt opposition members», «orange» criminals. Ці словосполучення вже стали узуальними фразами всередині українського політикуму. Indeed, that is how Yanukovych answered the question on the case of the «corrupt opposition members»[6, c. 4].

До четвертої підгрупи належать лексичні конструкції на позначення іронічної інтеракції між Президентом України та народом: «persuading the persuaded», «expressing enthusiasm for the leader», paternalistic expectations, «people’s love». Такі словесні конструкції, як правило, складаються зі значної кількості лексем, стилістично слугують перифразами та евфемізмами і, зазвичай, є оказіональними утвореннями. These appeals are the apogee of paternalistic expectations, which are quite natural for broad masses of Ukrainians and especially those from the Party of Regions [6, c. 4].

ЛО на позначення русофільських течій та процесів складають п’яту підгрупу: proRussian views, the new flags of «extreme federalistRussophiles», Soviet exaggerations. Ці семантичні утворення вживаються для опису прихильників російського дипломатичного курсу, зазвичай, є оказіональними. The message is sufficient, first, to clearly outline the current president’s position on this issue, and second, to have the grounds for uniting under the new flags of «extreme federalist-Russophiles,» if the growth of such sentiments can’t be avoided [6, c. 4].

Шоста підгрупа – лексеми на позначення Президента держави: chieftain, «father of the nation», «boss». Ці номінативні ЛО мають очевидне емоційне забарвлення, виражають ставлення адресанта. If the country has only one «chieftain,» he gets all the blame [6, c. 4].

Сьома підгрупа – ЛО на позначення капіталу олігархічних кланів: the devilish wallet. Словосполучення є оказіональним, стилістично – дисфемізм. Firstly, I’m still studying for a legal degree in an American university, and I will not run ahead and comment on the Harvard professors who are drawing big money from the devilish wallet for their image-making and legal services [12, c. 5].

До восьмої підгрупи увійшли лексичні конструкції, що вживаються, коли мова йде про політичну репутацію та піклування про імідж чиновників: whitewash. У цьому випадку спостерігається розширення семантичного поля лексеми, коли до первинного головного значення додається нове. The truth will out, Inna Yeliashkevych, Oleskandr Yeliashkevych’s daughter, wrote to The Day explaining how she felt about the attempts to whitewash Leonid Kuchma [12, c. 5].

Друга тематична група включає ЛО із сфери міжнародної політики(підгрупи):

1. «Протести та конфлікти»: double-edged sword (revolts), «holiday of disobedience», «liberation protests», self-destruct civil war. На позначення напруги та бунтівних настроїв суспільства, що знаходять своє вираження у мітингах та страйках, автори публіцистичних текстів використовують евфемізми на кшталт strong social reactions, social unrest, stage street rallies, а на позначення рішучих протестних дій та акцій – «went out into the streets». In some countries it can be expressed in revolutions, riots or social unrest [13, с. 2].

2. Близький Схід (Арабський світ). З метою лексично детермінувати складну політичну ситуацію в регіоні та конфлікти, що назрівають або вже набирають обертів, журналісти використовують фразеологізми: «Arab domino», біблеїзми: Biblical Land of Israel, «бушизми»: «axis of evil» метафори та ін.: «Arab socialism», border war, «the gentiles», Turkey’s dream. The only remedy to our fragile existence in the Diaspora lies in the return to the Biblical Land of Israel [4, с. 3].

3. Політичний переворот: coup d’état, «democratic wave», dethroning, cut the Libyan knot. There’s a puzzle: the Syrian «brothers», who were supposed to support the Palestinian Hamas, shared Washington’s interest in dethroning Al-Assad, who had granted asylum to the Hamas leader Khaled Mashal…[10, с. 3].

4. Номінування політичних персоналій: committed Westernizer, expert player of the political game, head of state, pro-Western Arab leaders, top-level bodies of authority. У ході дослідження також відзначено часте вживання перифразів на позначення керівників держав, очільників правлячої владної ієрархії, що, по суті, складають синонімічний ряд. The Iranian regime may benefit from the ouster or weakening of pro-Western Arab leaders and regimes in Egypt, Jordan, and Saudi Arabia, but Iran’s initial encouragement of the democratic uprisings in Tunisia and Egypt came with a sting in the tail [7, с. 3].

5. Важелі політичного впливу РФ: «black gold», geopolitical weapons, Putin’s Freudian slip. Thus, it’s time to speak not about the future use of the Nord, South and other streams as a means of political pressure on neighbors, and not about the manipulation of oil and gas prices as geopolitical weapons, but about whether in 20 years Russia will remain among the exporters of these raw materials! [5, с. 3].

6. Державна політика: political modernization, smooth modernization, tactical game, Westernization. This differentiates Turkey from most other Muslim countries in the Middle East, and has enabled it to avoid the sharp dichotomies, ruptures, and violence that have characterized political modernization elsewhere in the region [7, с. 3].

Окрім того, диференційовано 5 лексичних груп мови політики:

1. Оніми: Сommunist bloc in Eastern Europe, Third Countries, the Eastern Partnership, Syrian Muslim Brotherhood. Засоби номінації політичних феноменів, організацій іманентно є складними за своєю лексичною будовою. Оніми надають публіцистичному тексту достовірності, переконливості, змушують читача вірити у верифікованість фактів. It’s interesting that the Front was joined by the Muslim Brotherhood, whose leaders had also visited Washington [10, с. 1].

2. Неологізми: axis of evil, Turkey’s dream, «oil shock». Публіцистичні тексти є необмеженим клондайком для продукування лексичних новотворів, щоденно фіксуючи нові явища і номінуючи їх. Неологізми виконують різноманітні стилістичні функції, за своєю будовою часто схожі до фразеологічних конструкцій і вживаються відповідно до лінгвістичного та екстралінгвістичного контексту. The reason: the narrowing of the world economy as a result of the «oil shock» will inevitably influence Russia as one of the main suppliers of raw material and semi-finished products [5, с. 3].

3. Фразеологізми: «double-edged sword», «Аrab domino». Фразеологізми можна віднести до одного із найуживаніших пластів лексики у публіцистичних текстах, позаяк у мовному арсеналі засобів впливу на читача фразеологія – найпотужніший. Зважаючи на стилістичні особливості та потенціал фразеологічних одиниць, можна стверджувати, що такі лексичні конструкції вирізняються експресивністю та ефективністю інформативної компресії, легко передають заданий стилістичний тон залежно від лінгвістичного контексту, релевантні при описі, оцінюванні та аналізі політичних процесів і явищ, політичних фігур України та світового штибу. Трансформовані та контаміновані фразеологізми, як приміром «Cut the Libyan knot», є засобом врівноваження, логізації викладу та публіцистичної образності. Виходячи з результатів дослідження, можна стверджувати, що найбільший відсоток трансформованих фразеологічних конструкцій виявлено у заголовках газети «День», що своєю чергою пояснимо як техніку привертання уваги читачів, наближення важкого для сприймання тексту до аудиторії будь-якого рівня, поглиблення змісту, надання додаткових відтінків актуальній темі. The Syrian piece in the «Arab domino» [10, с.3]. First, the revolts are a double-edged sword for Iran [7, c. 3].

4. Варваризми: запозичення з французької мови – coup d‘état, milieu; vendetta (лексема італійського походження). Політичні конотації варваризмів покликані експресивно передавати суть своїми первинними значеннями, що певним чином пов’язані або аналогічні до історичного бекграунду, національного менталітету чи суспільно-політичної моделі держави, де ці лексеми є автентичними. At present, Nazarbayev’s historic role is being emphasized on all official levels, particularly in the pro-presidential milieu [9, с. 3].

5. Терміни та транстермінологізовані ЛО: Putin’s Freudian slip(терміносистема психології), donor countries(медична т-ма), expert player, political game, tactical games(спортивна терміносистема), Netanyahu’s border war, geopolitical weapons(військова терміносистема). Транстермінологізовані лексичні одиниці вживаються у публіцистичних текстах як прагматично-експресивні компоненти імпліцитної сугестії на читача з метою зрозумілості, експресивності, проведення аналогії із сферою терміносистеми, у якій вони побутують. Вживання нейтрального слова чи спеціального терміна в переносному значенні саме й надає лексемі публіцистичного забарвлення. True, as an expert player of the political game, he was able to neutralize the worst of his adversaries (some of them are abroad), so this aspect poses no threat [9, с. 1]. Putin’s Freudian slip [5, с. 3].

Проведене дослідження показало, що публіцистичні тексти на суспільно-політичну тематику є найточнішими індикаторами еволюції мовного організму. Статті політичних шпальт англомовного видання газети «День» іманентно фіксують динаміку мовних змін, розширення політичної терміносистеми, явища транстермінологізації та творення неологізмів.

Список використаної літератури

 1. Заблоцький Ю. В. «Прагматичні особливості функціонування фразеологічних одиниць в американських публіцистичних текстах» / Ю. В. Заблоцький // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво НаУ «Острозька академія», 2007. – Вип. 8. – С. 150-162.
 2. Михайлин І. Л. Основи журналістики: П. Вид. 3-е доп. і поліпш./ І. Л. Михайлин. – К.: ЦУЛ, 2002. – 284 с.
 3. Худолій А. О. Функціональні зміни у мові американської публіцистики кінця XX- початку XXI століття : монографія / А. О. Худолій. – Острог: Видавництво НаУОА, 2006.– 384 с.
 4. Ben-Ami Sh. Netanyahu’s border war / Sh. Ben-Ami // The DAY. – 2011. – №30. – p. 3.
 5. Cherkovets O. Putin’s Freudian slip / Cherkovets O. // The DAY. – 2011. – №14. – p. 3.
 6. Kovalev P. An unfinished conversation/ P. Kovalev// The DAY. – 2011. – №14. – p. 4.
 7. Larrabee S. Turkey’s dream / S. Larrabee // The DAY. – 2011. – №19. – p. 3.
 8. Siruk M. «Cut the Libyan knot» / M. Siruk // The DAY. – 2011. – №19. – p. 1.
 9. Siruk M. Nazarbayev promises smooth modernization / M. Siruk // The DAY. – 2011. – №19. – p. 1,3.
 10. Slisarenko I. The Syrian piece in the «Arab domino» / I. Slisarenko // The DAY. – 2011. – №19. – p. 3.
 11. Yakhno O. Guido Westerwelle: I hope the Association Agreement will be signed this year / O. Yakhno // The DAY. – 2011. – №14. – p. 3.
 12. Yeliashkevych I. The triumph of justice, or a legal vendetta / I. Yeliashkevych // The DAY. – 2011. – №30. – p. 5.
 13. Yakhno O., Bilousova N., Dubrovyk A. Saving private Harkavenko / O. Yakhno, N. Bilousova, A.Dubrovyk// The DAY. – 2011. – №14. – p. 1-2.

 

 

Залишити відповідь