КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИКДАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Барамикова Тетяна(м. Київ, Україна)

Київський національний університет технологій та дизайну

Секція: Комунікативний підхід при викладанні професійної англійської

КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИКДАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

В статті розглядається практичний досвід підготовки студентів немовних спеціальностей у плані оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією та значення мовної підготовки для забезпечення всіх галузей фахівцями,які вільно володіють іноземною мовою.

Ключові слова: комунікативний підхід, мова спеціальності, мовна освіта, практичний досвід.

В статье рассматривается практический опыт полготовки студентов неязыковых специальностей в плане овладения иноязычной компетенцией и значение языковой подготовки для обеспечения всех отраслей специалистами, которые свободно владеют иностранными языками.

Ключевые слова: коммуникативный подход, язык специальности, языковое образование, практический опыт.

       The paper deals with the practical experience of non-linguistic students training in the sphere of foreign language to learning of communicative competance and the significance of linguistic studying to provide all the branches with the specialists fluently speaking foreign languages.

Key words: communicative approach, speciality language, linguistic training, practical experience. 

 

        Вибір Україною курсу на входження в Європейський освітній простір, інтеграція з Європейськими країнами підвищує попит на випускників факультетів немовних спеціальностей, які б вільно володіли іноземною мовою і культурою іншомовного спілкування.

       Зміни у структурі міжнародних відносин сприяють переосмисленню мети вивчення іноземних мов у вищій школі, формуванню додаткової мотивації до оволодіння іноземною мовою як засобом міжнародного спілкування. Відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій [1] щодо володіння іноземною мовою студенти ВНЗ повинні володіти уміннями вільно висловлюватися без суттєвої витрати часу на пошук адекватних мовних засобів у процесі досягнення ними соціальних, академічних і професійних цілей. Мовні навички – це тільки база для досягнення позитивного результату на рівні комунікативних дій, наприклад, граматика чи лексика не повинні бути ізольованими від комунікативних цілей об’єктом викладання. В процесі формування соціокультурної складової іншомовної компетенції у студентів немовних спеціальностей впродовж всього курсу вивчення як загальної так і професійно спрямованої іноземної мови можуть бути розвинені та сформовані такі якості як уміння самостійно вчитися, соціокультурна компетентність, функціональна грамотність та професійна універсальність, здатність застосування знання в конкретних ситуаціях, самостійність та критичність мислення, відповідальність, дисциплінованість.

       Навчання іншомовної фахової лексики студентів немовних спеціальностей є необхідним для досягнення головної мети вивчення іноземної мови – оволодіння іноземною мовою як засобом фахового спілкування, що є одним із напрямів розвитку сучасної методичної науки, зокрема такого напряму, як «Англійська для професійних цілей» (Englishforspecialpurposes). Фахові тексти з англійської мови професійно-спрямовані і мають інформативно-пізнавальну та тренувально-комунікативну направленість, що дає викладачеві можливість здійснювати комунікативно-орієнтований підхід у навчанні. Для цього викладач може використовувати різнорівневі завдання , що враховують попередню шкільну підготовку студентів та творчі здібності кожного студента під час роботи над спеціальними фаховими текстами [2; с.42]. Тепер знання іноземної мови професійного спрямування, вміння і навички, здатність проведення презентацій іноземною мовою, ведення ділових переговорів, співбесід при влаштуванні на роботу, контактів з міжнародними партнерами спонукатимуть усіх студентів до обов’язковості її вивчення та надаватимуть їм більшої можливості конкурувати на міжнародному ринку праці. Спеціаліст сучасного технічного університету повинен мати глибокі загальні знання. Це людина, що вміє висловити власні думки, правильно зрозуміти інших, і не тільки рідною мовою. Необхідним є знання іноземних мов на рівні, який би дав змогу користуватися фаховою літературою, технічною документацією, а також контактувати з людьми інших країн. Дедалі більшого значення набирає також відбір і синтез інформації та доцільне використання відповідних для цього технічних засобів. ЄС не рекомендує уніфікувати моделі та системи освіти. З огляду на це, в університеті має залишитися сучасна реформована багаторівнева система іншомовної підготовки студентів.

        Враховуючи різний рівень іншомовної підготовки абітурієнтів основний курс розрахований на підвищення рівня умінь, необхідних для оволодіння іншомовною компетенцією. Без таких базових знань та умінь студенту неможливо перейти до мови спеціальності.

       Проте тенденція до скорочення аудиторних годин не сприяє ефективному формуванню іншомовної комунікативної компетенції у студентів, яка відповідає рівню В2 (просунутий, незалежний користувач) за вимогами загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

      Сьогодні мовна освіта в Україні розглядається як полікультурний, полілінгвальний простір, провідні принципи її реалізації ґрунтуються на мовному і культурному плюралізмі. Навчання іноземних мов студентів технічних спеціальностей є складовою загальної підготовки інженерів. Така ієрархічна залежність віддзеркалена в меті іншомовної освіти для професійного спілкування: розвиток у студентів професійно-орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції як складника професійної компетенції. Вища технічна освіта, в свою чергу, є елементом системи загальної вищої освіти. Це означає, що в іншомовному навчанні студентів технічних спеціальностей мають бути закладені і реалізовані всі функції вищої освіти. Залежність освіти, іншомовної освіти зокрема, від соціального замовлення, яке формується відповідно до соціальних змін кожного історичного періоду, призвели до того, що більшість функцій отримали оновлене розуміння.

     Так, наприклад, гуманізація освіти полягає у виявленні гуманітарної складової технічних дисциплін, створенні передумов для поєднання технічної та гуманітарної культури в особистості майбутнього інженера.

    Процеси, що відбуваються в освітньому просторі України, уможливили ситуацію, за якої викладач може вибирати підручники, навчальні посібники та інші засоби навчання, він сам забезпечує себе всім необхідним, що, на його думку, сприятиме його ефективній діяльності.

      Необхідно зазначити, що спостерігається тенденція серед студентів, що вступили на І курс університету є значна частина таких, які володіють кількома мовами і хотіли б опанувати другу іноземну мову в рамках професійної іншомовної комунікативної компетенції.

    У результаті вивчення практичного досвіду підготовки студентів немовних спеціальностей у плані оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією виділено низку суперечностей, що об’єктивно існують на практиці в процесі навчання  іноземних мов студентів університету. Це невідповідність між потребою суспільства у фахівцях з вищою освітою, які добре володіють принаймні однією іноземною мовою, і ставленням до іноземної мови як непрофілюючої дисципліни, між визначенням суспільством необхідності підготовки майбутніх фахівців до міжнародної співпраці й відсутністю відповідних соціально-педагогічних умов для формування й розвитку навичок міжкультурного спілкування, між традиційним вивченням граматики, лексики, навчанням перекладу на заняттях з іноземної мови й необхідністю формування практичних навичок іншомовного спілкування, між відсутністю системного зв’язку між професійною та іншомовною підготовкою студентів немовних спеціальностей у ВНЗ.

       Значення мовної підготовки в структурі професійної освіти полягає перш за все у забезпеченні всіх галузей професійної діяльності фахівцями, які вільно володіють іноземною мовою. Крім того, ці фахівці здатні виконувати складні професійні завдання в умовах внутрішньої та міжнародної конкуренції завдяки фундаментальній та соціальній підготовці, отриманій у процесі неперервної ступеневої освіти, що передбачає можливість за необхідності поновити свою освіту та навчатися впродовж життя. Важливість іншомовної підготовки зростає також завдяки її застосуванню в галузі міждисциплінарних досліджень та міжкультурної комунікації.

 

Література:

1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273с.

2. Коновалова Л. Формувати фахову компетентність разом із життєвою. // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. – №1. – c. 42-47.

Відомості про авторів: Барамикова Тетяна Василівна — кандидат філологічних наук, доцент, завідувач  кафедри  Київського національного університету технологій та дизайну.

Залишити відповідь