Формування та використання прибутку комерційного банку

В статті розкрито сутність поняття «прибуток комерційного банку», проаналізовано структуру та динаміку доходів та витрат комерційного банку, запропоновано напрямки підвищення прибутковості діяльності банку.

Ключові слова: комерційний банк, прибуток комерційного банку, процентні доходи, процентні витрати, комісійні доходи, комісійні витрати.

The article reveals the essence of the «profit commercial bank» concept, analyzes commercial banks income and expenses structure and dynamics, suggested areas to increase bank profitability.

Key words: commercial bank, commercial bank income, interest income, interest expense and commission income and commission expenses.

Актуальність дослідження. Прибуток банку виступає одним із найважливіших показників ефективності діяльності банку, а також визначає його стабільність функціонування. Тоді як, незадовільний рівень прибутковості банку стає причиною його неплатоспроможності, погіршення ефективності функціонування, може призвести до банкрутства. У прибутковості банківської діяльності зацікавлені акціонери, так як прибуток є показником отриманого доходу на інвестований капітал, вкладникам прибуток гарантує стабільний дохід та надійність, а дебітори мають більші можливості кредитних послуг, тому що прибуток забезпечує збільшення капіталу банку. На нашу думку, саме ці проблеми обумовлюють актуальність даного наукового дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прибуток комерційного банку є складнoю i неoднoзначнoю екoнoмiчнoю категорією. Вивченням данoгo питання займалися наступнi вiтчизнянi вченi: Заруба О., Кириченко О., Парасій – Вергуненко І., Череп А. В., Щибиволок З.І., Якимова А. М., Рибалка, О. О., Рижих М.М.
Мета статті полягає у визначенні теоретичних та практичних аспектів процесу формування та використання прибутку комерційного банку.
Викладення основного матеріалу. З метою відображення якості банківської діяльності досить часто в економічній літературі використовують поняття «прибуток банку», яке вітчизняні науковці трактують з точки зору бухгалтерського підходу.
Так, Банківська енциклопедія за редакцією професора А.М. Мороза дає таке визначення банківського прибутку: прибуток банків – це перевищення їх доходів над витратами [1,с. 163].
Енциклопедії банківської справи України за редакцією В.С. Стельмаха наводиться таке визначення: прибуток банку – перевищення доходів банку над витратами (різниця між ними) до сплати податку на прибуток [3].
У підручниках з банківської справи наводяться такі визначення банківського прибутку. Прибуток банку – це кінцевий фінансовий результат його діяльності, перевищення доходів над витратами [2].
І. А. Бланк одним із перших в Україні використовує поняття співвідношення ризику і доходу у своєму визначенні прибутку. На думку вченого, прибуток – це втілений у грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності та є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами у процесі здійснення підприємницької діяльності [1, с. 165].
Прибуток – це те, без чого банк не може існувати, без чого втрачається зміст його економічного обслуговування [4].
У вищенаведених трактуваннях головний акцент робиться на порядку визначення розміру прибутку. Даний підхід достатньо обґрунтований, але він не може бути єдиним критерієм для визначення сутності поняття «прибуток» стосовно до банків.
У результаті опрацювання теоретичного матеріалу щодо визначення сутності прибутку як економічної категорії, так і з позиції банківської діяльності, сформулювати визначення прибутку можна так: прибуток – це виражений у грошовій формі дохід власника на вкладений капітал, плата за працю, за ризик ведення підприємницької діяльності, який є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення цієї діяльності.
Відповідно до методики обліку за джерелами формування прибутку банку виділяють прибуток:
• від операційної діяльності банку – прибуток від основної діяльності банку, що дає дохід, а також інших видів діяльності, що не є інвестиційними або фінансовими;
• від інвестиційної діяльності банку – прибуток, що формується в результаті придбання і продажу довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не еквівалентні грошовим коштам.
• від фінансової діяльності – прибуток від розміщення власних, запозичених і залучених ресурсів у активні операції для подальшого збільшення капіталу.
Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України внаслідок операційної діяльності банку виникають процентні, комісійні доходи та витрати, результат від торговельних операцій, інші доходи, повернення списаних активів, інші операційні витрати, загальні адміністративні витрати, відрахування в резерви, податок на прибуток [6].
Таким чином для підвищення прибутковості діяльності банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» слід:
1. забезпечити зростання групи активів, що приносять процентний дохід та зростання власного капіталу, насамперед правильне проведення зваженої маркетингової і процентної політики, наслідком цього стане підвищення числа банківських вкладників. Так, обсяг групи активів, що приносять процентний дохід у 2011 році становив більше 39,6 млрд. грн. До даної групи активів відносять і кредитні операції банку. Для їх проведення банку необхідні, по – перше, залучення клієнтів, які бажають отримати кредит. У теперішній час для банків України це є проблемою, через нестабільну фінансову ситуацію у світі, також внаслідок проблеми безробіття і неможливість виплачувати кредити, та величезний підрив довіри населення до банківських установ.
2. Збільшити частку доходних активів в сукупних активах. Іншими словами банк повинен нарощувати так звані «працюючі» активи, які приносять найбільші доходи банку і скорочувати до можливого мінімуму «непрацюючі». До доходних активів відносять кредитний та інвестиційний портфель банку, депозити та кредити в інших банках. Всі інші активи є недоходними. Вкладення коштів у недоходні активи погіршує структуру активів та їх дохідність. Однак, саме «непрацюючі» активи забезпечують ліквідність банку. Таким чином, банківська ліквідність досягається при максимізації залишків в касах та на кореспондентських рахунках по відношенню до інших активів. Але саме в цьому випадку прибуток банку буде мінімальний. Максимізація прибутку вимагає не збереження коштів, а їх використання для видачі позик і здійснення інвестицій(з урахуванням резервів). Оскільки для цього треба звести касову готівку і залишки на кореспондентських рахунках до мінімуму, то максимізація прибутку ставить під загрозу безперервність виконання банком своїх зобов’язань перед клієнтами. Таким чином, занадто висока (понаднормативна) ліквідність негативно впливає на дохідність банку, а занадто низька – свідчить про погіршення надійності банку.
Таким чином, сутність банківського управління полягає в гнучкому співвідношенні протилежних вимог ліквідності і прибутковості. Науковці вважають, що частка доходних активів у загальних активах банку повинна бути на рівні 0,75-0,85. На сьогодні частка доходних (працюючих) активів банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» знаходиться на рівні 77%.
3. Змінити загальний рівень процентної ставки по активних операціях банку. Потрібне дослідження та врахування крім специфічних факторів, що визначають розмір процента по активних операціях також попит на кредитному ринку і ставки конкуруючих банків та інших фінансово-кредитних установ.
Банки намагаються збільшити рівень процентної ставки по активних операціях, тобто намагаються дешевше залучити кошти та їх дорожче розмістити». З метою отримання більших доходів банк АТ «Райффайзен Банк Аваль» повинен враховувати крім специфічних факторів, що визначають розмір процента по активних операціях (облікова ставка, рівень інфляції, термін позики, її розмір, ризик, характер забезпечення, витрати по оформленню позики та контроль, контроль та інші) також попит на кредитному ринку і ставки конкуруючих банків та інших фінансово-кредитних установ. Відсоткова ставка банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» по кредитах у 2012-2013 роках становила близько 40,8-54,84%, тоді як середньозважена ставка банків по кредитах у 2013 році становить 16,1%. Таким чином, з метою залучення клієнтської бази та збільшення обсягів кредитування АТ «Райффайзен Банк Аваль» повинен знизити відсоткову ставку за для збереження конкурентної позиції та збільшення прибутковості.
4. Змінити структуру портфелю доходних активів, тобто підвищити питому вагу ризикових кредитів в кредитному портфелі банку, наданих під високі проценти. Ризикові операції можуть принести банку значний дохід, якщо він буде правильно ними управляти. Банк повинен правильно дослідити допустимість ризику, розробити проект прийняття негайно практичного рішення, спрямованого або на використання ризикових операцій, або на застосування системи заходів, що знижують можливість появи витрат банку від проведення тієї чи іншої операції.
Окрім забезпечення зростання процентних доходів банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», варто розглянути і фактори зростання комісійних доходів банку, так як в структурі доходів вони становили 15% у 2009 році і вже до 2011 року їх частка зросла до 17%.
Висновки. Отже, в умовах ринкової економіки отримання прибутку та забезпечення рентабельної діяльності є необхідним чинником існування будь-якого суб’єкта підприємництва. Прибуток характеризує стійкість комерційного банку. Він необхідний для створення адекватних резервних фондів, стимулювання персоналу і керівництва до розширення та вдосконалення операцій, скорочення витрат і підвищення якості послуг, що надаються, також, для успішного проведення наступних емісій і відповідно збільшення капіталу, який дає змогу розширити обсяги і поліпшувати якість наданих послуг. Ефективний механізм управління діяльністю банку дозволяє в повному обсязі реалізувати цілі і завдання, що стоять перед ним, сприяє результативному здійсненню функцій цього управління.

Список використаних джерел:
1. Рибалка, О. О. Підходи до управління прибутком банк / О. О. Рибалка // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 11. – С. 161–165.
2. Рижих М.М., Оцінка якісних макроекономічних факторів та їхній вплив на прибутковість комерційного банку [Електронний ресурс] – Доступно с. http://www.nbuv.gov.ua/Articles/KultNar/52_2/pdf/knp52_2_85-89.pdf
3. Череп А. В. Методичні підходи до аналізу прибутку комерційного банку [Електронний ресурс] – Доступно с. http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Fkd/2011_1/part1/6.pdf
4. Якимова А. М. Проблеми підвищення прибутковості комерційного банку [Електронний ресурс] – Доступно с. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/ Vdnuzht/2009_26/Papers26/Economics/YakymovaNepyyvoda_26.pdf
5. Офіційний сайт АТ «Райффайзен Банк Аваль». – [Електронний ресурс] – Доступно с. www.aval.com.ua

Залишити відповідь