АНГЛІЙСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ ЛО НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СФЕРИ МУЗИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Крайчинський Едуард (м. Люблін, Польща)

Університет Марії Кюрі-Склодовської

 Секція: Етно-, соціо- та психолінгвістика у навчанні професійної англійської мови.

АНГЛІЙСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ ЛО НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СФЕРИ МУЗИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

Дослідження присвячено аналізу англійської та української лексики на позначення загальної характеристики сфери музичної індустрії/music industry.

Ключові слова: ЛО, семантика, music, music industry.

 Исследование посвящено анализу английской и украинской лексики на обозначение общей характеристики сферы музыкальной индустрии/music industry.

Ключевые слова: ЛО, семантика, music, music industry.

The research deals with the analysis of English and Ukrainian lexical units denoting general characteristics of the music industry sphere.

Kye words: lexical units, semantics, music, music industry.

Актуальністьтеми дослідження вбачається у підвищенні зацікавленості мовознавців до вивчення германських мов, англійської зокрема, що дало поштовх для всебічного дослідження й вивчення проблем англійської філології, а разом з цим і проблем семантики лексики. Слова в мові існують не ізольовано, вони об’єднані за спільністю значень у групи та мікросистеми. Кожне слово в своїй мікросистемі має певне місце, і його значущість визначається цим місцем, бо семантичний зміст слова зумовлений відношеннями, які формуються в сітці проти­ставлень даного слова іншим словам цієї ж мікросистеми. Лексико-семантична система є найрухомішою серед усіх мовних рівнів. Однак, змінюючись, вона має здатність до такої перебудови, яка б не порушувала системності, що необхідно для постійної комуні­кативної придатності [3, с. 56].

Прослідкуємо функціонування словосполучення music industry, що є двозначним, полісемічним.  Двозначність у семантиці словосполучення music industry передбачає: 1) «complex system of many different organizations»; 2) «firms and individuals». Негативне забарвлення несуть словосполучення dramatic changes, the process of changes, вони є свідченням того, що музична індустрія пройшла період значних змін у ХХІ столітті, і надалі розвивається [6, с. 3–7]. Такого типу емоційно-експресивна лексика найчастіше використовується у сфері музичної індустрії для вираження позитивних чи негативних оцінок, емоцій чи почуттів. ЛО changes, the process of changes, що належать до стилістично забарвленої лексики, характеризуються насамперед наявністю в них додаткового конотативного значення, тобто певних емоційних відтінків  [2, с. 57].

Серед ЛО сфери музичної індустрії/music industry характерним є часте використання так-званих «спеціальних» ЛО, що мають додаткову конотацію і складають свого роду «музичний жаргон»: pact, hit, bid, rap, move та ін. Особливістю такої лексики є універсальний характер її семантики, полісемічність, що увиразнює висловлювання. ЛО pact може означати не лише «пакт», але й «договір», «угоду». ЛО bid асоціюється у носіїв англійської мови з «закликом», «запрошенням», «спробою досягнення мети» [9, с. 112]. Аналіз лексикографічних джерел Інтернет-ресурсу дозволив виділити значну кількість фразеологічних засобів, які доповнюють лексичні засоби, що вживаються на позначення успіху у сфері музичної індустрії, як наприклад: to hitch ones wagon to a star [9, с. 146].

Носії мови знають значення цих слів в тому випадку, якщо їм відомі ті реалії чи поняття, які ці слова позначають. Так, для встановлення значення слів першої підгрупи необхідно знати мову, тоді як для встановлення значення слів другої підгрупи необхідно знати екстралінгвістичні реалії [6, с. 5] ЛО на позначення музичної індустрії. У лексикографічній практиці це проявляється у тому, що для встановлення значення цих ЛО необхідний розгорнутий опис. Музика як невід’ємний складник культури ХХ–ХХІ століття, є віддзеркаленням менталітету, основою вирізнення морально-етичних, суспільних та політичних цінностей носіїв мови [5, с. 51].

Серед значної кількості англійської лексики сфери музичної індустрії є сім підгруп ЛО:

1) на позначення осіб, що ведуть індивідуальний бізнес (individual musicians);

2) які мають справу з музичною індустрією; музикантів, які складають і представляють музику (music organizations)Columbia Records,Crystalate, Bell;

3) компанії і професіонали, які творять і продають записану музику (наприклад: music publishers, producers, engineers, studios, record labels, retail and online music stores, performance rights organizations);

4) людей, що ведуть презентацію живої музики (promoters, booking agents,  music venues, road crew);

5) професіоналів, які асистують музикантам у досягненні їхньої кар’єри (entertainment lawyers, talent managers, business managers);

 6) установ, що поширюють музику «outspread» (satellite; on-line radio, TV, musical instrument manufacturers);

7) журналістів, музикознавців та музичних критиків «mass media»

 (journalists, critics, musicologists) [8, с. 420].

Вони становлять ту сферу лексики, яка найбільше та безпосередньо передає історію становлення музичного мистецтва цього періоду, традиції бізнес-сфери, показують вплив на мову зовнішніх, нелінгвістичних причин [87, с. 92], показують зміни, які проходили в культурному та історичному житті країни.

Значна частина ЛО відображає історію музичної індустрії, це універсальна та етноспецифічна лексика сучасної англійської мови: sheet music, records, recording industry, live music, live music industry, Live Nation, Creative Artists Agency, Apple Inc, iTunes Store. Конкретизація, яку містять ЛО, дає носієві мови відчуття точності, достовірності і тим самим збільшує рівень його довіри до виробничої сфери музичної індустрії [7, с. 117].

Музична індустрія швидко реагує на нові тенденції в розвитку суспільства і цей процес відображається, віддзеркалюється на лексичному складі мови шляхом поповнення словникового складу, наприклад, ЛО на позначення новітніх технічних установ ХХІ століття, що транслюють і розповсюджують музику [4, с. 7–8]. Це перш за все ЛО: satellite, on-line radio, on-line music shop, electronic shop, що містять значення «компанія, фірма, що здійснює свою комерційну діяльність через систему Інтернет» [10].

Отже, англійські ЛО на позначення сфери музичної індустрії пронизують майже всі сфери суспільного життя, про що свідчать численні інноваційні терміни, які охоплюють сферу музики: ЛО сфери музичної індустрії виступають не лише одним із вагомих постачальників неологізмів англійської мови.

У семантиці описаної лексики відобразилося культурне життя різних епох та різних народів світу, що служить засобом передачі та збереження інформації [1, с. 46]. У процесі освоєння світу людина виступає активним інтерпретатором знань та людського досвіду. Лексика на позначення музики є носієм певної концептуальної системи, вона відображає світогляд народу через систему стереотипів, які створюють мову культури і мову, через яку проходить взаємодія культурно значущої інформації та її символічне відображення  [3, с. 200].

Узагальнюючи вищезазначене, варто наголосити, що уся різноманітність англійської лексики на позначення сфери музичної індустрії дозволила торкнутись різних галузей життя англомовного суспільства. ЛО реалізують такі значення: individual musician, producer, music organization, music publisher,  record label, promoter, recording industry, live music industry, іnformational marketplace, digitalization of music industry, record companies, business relationship та.ін.

 

 

Література:

  1. Авксентьєв Л.Г. Семантична структура фразеологічних одиниць сучасної української мови та особливості її формування / Авксентьєв Л.Г. // Мовознавство. – 1987. – №1, С. 43–46.
  2. Гумбольдт В. Язык и философия культуры / Гумбольдт В. – М.: Прогресс, 1985. – 320 с.
  3. Кондрашов Н.А. Общее языкознание / Кондрашов Н.А. – М., 1974. – 128 с.
  4. Кочерган М.П. Зіставна лексична семантика // Мовознавство, 1996.– № 2–3. – С. 3–12.
  5. Москаленко В. До визначення поняття “Музичне мислення” // Українське музикознавство. – Вип. 28. – Музична україністика в контексті світової культури: Науково-методич. зб. – Київ: НМАУ, 2008. – С. 48–53.
  6. Русанівський В.М. Мовна картина світу в етнокультурній парадигмі // Мовознавство, 2004. – № 4. – С. 3 – 7
  7. Столярська, Т.О. Універсальна та етноспецифічна в сучасному лінгвокраїнознавстві. – Київ: Вища школа, 2001. – 221 с.
  8. Oxford Advanced Lerner’s Dictionary of Current English / [editor Sally Wehmeier]. – Sixth edition. –Oxford:OxfordUniversityPress, 2004. – 1540 p.
  9. OxfordGuide to British and American Culture. –Oxford:OxfordUniversityPress, 2000. – 600 p.
  10. http://music.thefreedictionary.com/

 

Відомості про авторів:  Крайчинський Едуард Олексійович — аспірант  університету Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Польща

Залишити відповідь