ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

У статті здійснюється аналіз поняття та значення валютного контролю, проаналізовано погляди науковців щодо тлумачення сутності валютного контролю та внесено ряд пропозицій щодо вдосконалення валютного контролю як складової системи валютного регулювання.

Ключові слова: валютний контроль, валютне регулювання, валютні відносини, фінансовий контроль, валютний нагляд.

 

 В статье осуществляется анализ понятия и значение валютного контроля, проанализированы взгляды ученых относительно толкования сущности валютного контроля и внесен ряд предложений по совершенствованию валютного контроля как составляющей системы валютного регулирования.

Ключевые слова: валютный контроль, валютное регулирование, валютные отношения, финансовый контроль, валютный надзор.

 

In this article the analysis of the notion and significance of the exchange control is made, in addition, the scholars views on interpretation of the essence of the exchange control are analyzed, moreover, a number of propositions for improving exchange control as a part of exchange regulation is made.

Key words: exchange control, exchange regulations, exchange relations, financial control, exchange oversight.

На думку більшості вітчизняних авторів, валютне регулювання є частиною валютної політики країни, спрямованої на впорядкування проведення операцій із валютними цінностями. Валютна політика – сукупність заходів у сфері міжнародних валютних відносин, здійснюваних державою відповідно до тактичних (поточних) і стратегічних цілей країни [1, с. 8].

Проте, слід зазначити, що однією з системних складових валютного регулювання в Україні являється валютний контроль. Валютний контроль, залежно від виконання поставлених завдань, може стимулювати чи стримувати економічний розвиток держави. З метою удосконалення системи валютного контролю вітчизняними науковцями та практиками пропонується лібералізувати законодавство у цій сфері. Зокрема, особлива увага приділяється адаптації вітчизняного валютного законодавства до вимог і стандартів ЄС.

Питання правового регулювання валютного контролю неодноразово розглядалося в науковій літературі, проте воно недостатньо досліджувалося як окреме, цілісне явище. Серед авторів, які досліджували зазначені проблеми, можна відзначити Є.О. Алісова, В.С. Білошапку, Ю.А. Бовтрук, О.В. Боришкевич, А.Ю. Іоффе, С.Т. Кадькаленка, Є.В. Карманова, І.В. Краснову, В.Л. Кротюка, Б.Ю. Лапчук, С.М. Половко, О.Є. Северина, В.О. Храмова, Т.С. Шемет, та інші. Проте окремі аспекти валютного регулювання в Україні потребують подальшого дослідження.

Мета дослідження полягає у визначенні валютного контролю як складової валютного регулювання, та його значення в сучасних умовах.

Чинне законодавство не закріплює поняття «валютний контроль», а в юридичній літературі відсутнє узгоджене розуміння цієї категорії.

Потрібно наголосити, що в теорії фінансового права валютний контроль відноситься до видів фінансового контролю. При цьому за природою відносин, що контролюються, фінансовий контроль поділяється на окремі інституційні види, розмежовуючи дії, що контролюються, за характером інститутів особливої частини фінансового права. Так, Н.І. Хімічева, вважає, що валютний контроль є частиною, видом фінансового контролю, тому йому притаманні всі загальні ознаки фінансового контролю [8, с. 186].

Проте, на думку Л. К. Царьової, валютний контроль, що здійснюється уповноваженими банками, є частиною недержавного фінансового контрол        ю, тобто є його підвидом. Поряд із цим існують думки, що валютний контроль є лише важливим елементом фінансового контролю в сфері державного управління або особливим видом фінансового контролю, що має на меті забезпечення дотримання валютного законодавства [3, с. 43].

Цікавою є думка російського вченого І.В. Хаменушка, який вважає, що валютний контроль є самостійним видом державного контролю. На його думку, цей вид контролю має спеціальні завдання та мету, а також характеризується наявністю власного методу, що дозволяє говорити про особливе місце валютного контролю в системі державного контролю [4, с. 16].

Так у сучасних економічних та юридичних дослідженнях термін «валютний контроль» насамперед згадується разом з категорією «валютне регулювання». Слід зазначити, що валютний контроль та валютне регулювання є двома нерозривно пов’язаними між собою категоріями.

Валютний контроль слід розглядати як комплекс заходів, що здійснюють  спеціально уповноважені державні органи та інші суб’єкти. Ці заходи спрямовані на забезпечення додержання учасниками валютних правовідносин валютного законодавства України при проведенні валютних операцій [5, с. 221].

Валютне регулювання – це діяльність державних органів з управління обігом валюти, контролю за валютними операціями, впливу на валютний курс національної валюти, обмеження використання іноземної валюти [ 6, с. 98].

Проаналізувавши дані поняття можна зробити наступний висновок: що валютний контроль є системною складовою валютного регулювання. Також слід зазначити, що саме через систему валютного регулювання в комплексі з механізмом валютного контролю реалізовується валютна політика держави.

Не слід забувати і про те, що в системі валютного контролю валютний контроль органів банківської системи посідає преважне місце, оскільки, основний комплекс валютних операцій здійснюється саме за посередництвом уповноважених банків і саме тому ці фінансові установи наділені правами суб’єктів валютного контролю за такими операціями [7, с. 48].

Проаналізувавши нормативно-правове регулювання валютного контролю, враховуючи світовий досвід можна запропонувати наступне:

1)    на законодавчому рівні закріпити визначення понять «валютний контроль», «валютне регулювання»;

2)    прийняти Закон України «Про валютне регулювання та валютний контроль», оскільки, Декрет Кабінету Міністрів України уже не відповідає сучасному стану валютної політики держави;

3)    сформулювати та законодавчо закріпити визначення поняття «валютного нагляду» та включити валютний нагляд до системи валютного регулювання або взагалі замінити поняття «валютного контролю» поняттям «валютний нагляд», оскільки, тлумачення останнього включає в себе поняття «валютний контроль».

Ще одним актуальним на сьогоднішній час питанням є проблема визначення тривалості валютної перевірки, оскільки, на сьогодні чинне законодавство не визначає точної тривалості та продовжуваності валютної перевірки. Відсутність даного строку може стати підставою для затягування та перешкоджання нормальній діяльності підконтрольного суб’єкта.

Отже, для підвищення ефективності валютного контролю є необхідним реформувати систему валютного контролю, існуючу систему державних органів контрою та є необхідним прийняття закону «Про валютне регулювання та валютний контроль в Україні».

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1)    Валютне регулювання та контроль: навч. посіб. / За заг. ред. О.В. Боришкевич. – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

2)    Шемет Т.С. Теорія і практика валютного курсу: навч. посіб. /За ред О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2006. – 360 с.

3)    Царьова Л. К. Організаційно-правові основи фінансового контролю в Україні / Царьова Л. К. – Одеса : Юридична література, 1999. – 80 с.

4)    Хаменушко И. В. Валютный контроль в Российской Федерации / Хаменушко И. В. – М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2001. – 480 с.

5)    Воронова Л.К. Фінансове право України Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.

6)    Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність Навч. посіб. / 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296 с.

7)    Кравченко Л. М. Валютне регулювання і валютний контроль в Україні : навч. посіб. / Кравченко Л. М., Шапошников О. О. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001 – 245 с.

8)    Грабінська А.В. Проблеми теорії та практики організації валютного контролю в Україні // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 2009. – 3(46). – 310 с.

Залишити відповідь