Синонімія прикметників на позначення поняття «великий» в іспанській мові

У статті розглядається синонімічний аспект функціонування прикметників на позначання поняття «великий» в іспанській мові. Зокрема, виокремлено логічні групи синонімічних рядів прикметників з огляду на відтінки значення поняття «великий».

Ключові слова: синонімія, синонім, синонімічний ряд, поняття «великий», іспанська мова, прикметник, домінанта, характеристика.

В статье рассматривается синонимический аспект функционирования прилагательных на обозначение понятия «большой» в испанском языке. В частности, выделены логические группы синонимических рядов прилагательных учитывая оттенки значения понятия «большой».

The article deals with the investigation of synonymous aspect of functioning of the adjectives denoting concept “big” in Spanish. In particular, there are logical groups of synonymic rows distinguished according to the shades of meaning of concept “big”.

 

Синонімія є одним з найважливіших засобів побудови тексту. Це явище також є незамінним при описі предметів, явищ, тому й знаходимо  велику кількість синонімів саме серед прикметників. Із зростанням значення іспанської мови у міжнародній мовній комунікації виникла потреба дослідження засобів передачі основних понять, зокрема поняття «великий» та синонімів-прикметників як засобів вираження цього поняття.

Засоби  вираження поняття «великий» охоплюють різні види лексичних одиниць. Сьогодні відомі праці Лариси Тімофеєвої «Про перекладознавчі аспекти іспанської фразеології» [5, 11] та Гунна Аарлі «Деякі проблеми лематизації фразеологічних одиниць» [6, 14]. Ця стаття доповнить роботи, присвячені  питанню прикметникової синонімії  поняття «великий» в іспанській мові.

Мета роботи – систематизувати та охарактеризувати прикметники із синонімічними зв’язками, що використовуються на позначення поняття «великий» в іспанській мові. Мета передбачає постановку та виконання таких завдань:

–          узагальнення визначення поняття синонімії, синонімічного ряду;

–          поділ на семантичні групи прикметників на позначення поняття «великий» в іспанській мові;

–          систематизація та опис синонімічних рядів  прикметників grande та largo на основі вибірки з сучасних лексикографічних джерел та інтернет-ресурсу.

Процес мовлення передбачає правильне встановлення зв’язків між словами і відповідне їх поєднання у реченні. Коли між словами, що позначають одне розгалужене поняття чи його компоненти, або різні відтінки й оцінки, встановлюються близькі зв’язки, то їх називають синонімічними, а слова – синонімами[3, 16]. Синоніми – слова однієї чистини мови, які є назвою одного того самого поняття, вони спільні за своїм основним значенням, але відрізняються своїми семантичними відтінками або емоційно-експресивним забарвленням [1, 160]. Синонімія – це певна система взаємопов’язаних значень окремих слів, що функціонують в мові та мовленні [2, 175]. Поняття синонімії передбачає наявність двох і більше синонімічних одиниць. Назви, що стосуються одного списку і об’єднані синонімічним зв’язком, утворюють синонімічні ряди [4, 124]. Обов’язковим елементом синонімічного ряду є домінанта – стилістично нейтральне слово, що найповніше відображає семантику лексем синонімічного ряду [2, 74]. Розглянемо детально синонімічні ряди прикметників на позначення поняття «великий».

В іспанській мові поняття «великий» передається найчастіше прикметниками grande та largo.  Оскільки поняття має широке коло значень, то на його позначення використовуються також інші прикметники. Diccionario de la lengua Española [8] подає такі варіанти визначення лексеми grande:

1)       який переважає інших у розмірі, важливості чи інтенсивності (esta pena tan grande no me deja vivir);

2)       дорослий, повнолітній, стосовно дітей ( se está heciendo grande);

3)       важлива особа чи вищого ступеню ієрархії (los grandes de la OTAN se reúnen hoy).

За даними Diccionario Etimológico [9], прикметник grande походить від латинського слова grandis (великий, величезний; об’ємний, крупний; значний; заголовковий; дорослий, самостійний; пишний).

                Diccionario Etimológico  нотує походження іспанського прикметника largo, джерелом утворення якого був латинський прикметник largus, що виражав щедрість, велику ширину, багатство, велику довжину чогось та ін. Diccionario de la Lengua Española наводить такі значення прикметника largo:

1)       який має більшу довжину, ніж інші ( las mangas me están largas);

2)       рясний, надмірний,  який має значення, що має більш, ніж попередньо зазначену кількість та вагу ( me puso un kilo largo);

3)       багато чисельний, просторий, протяжний у часі ( un discurso largo);

4)       щедрий;

5)       використовується з прикметникамими на позначення великих відрізків часу (estuvo ausente largos años);

6)       протяжність або більший із трьох вимірів ( tiene tres metros de largo, dos de alto y cuatro de ancho);

7)       у плаванні, дистанція уздовж більшого краю басейну ( se hizo quince largos sin parar);

8)       один з основних темпів у музиці, що відповідає повільному, неквапливому;

9)       надмірний.

Прикметники grande та largo мають велику кількість синонімів в іспанській мові, які подає Diccionario Español de sinonimos y antonimos (grande, considerable, largo, alto, profundo, holgado) [7, 555-556].

Наявність такого різноманіття синонімів поняття «великий» стала підставою для виокремлення таких логічних груп із підібраних синонімів:

1)       великий у розмірах;

2)       великий-просторий

3)       великий-надмірний;

4)       великий-видатний;

До першої групи входять прикметники зі значенням «великий у розмірах». Оскільки великий розмір є найбільш загальним значенням прикметника grande  в іспанській мові, у цій категорії згруповано прикметники, що і виражають це поняття. Таким чином, спираючись на ознаку розміру, до цієї групи віднесені прикметники grande, largo, alto, crecido, elevado, extenso, regio.  Домінантою цього синонімічного ряду є прикметник grande . Інші  прикметники ряду об’єднані за ознакою способу вимірювання розміру, наприклад висоти, ширини, довжини. Так домінантний елемент grande  має найбільш загальне значення групи, а саме «великий». Прикметники alto та elevado мають значення «високий». Варто зазначити, що прикметник alto використовується не лише на позначення фізичних характеристик людини високого зросту, чи високої будівлі: у вужчому колі вжитку ця одиниця позначає фізичні характеристики звуків. Прикметники extenso i largo вживаються для характеристики об’єкта з точки зору його ширини чи довжини. Crecido i regio входять до цього синонімічного ряду з огляду на свої семантико-стилістичні особливості, оскільки вони мають як загальне значення «великий», так і більш ситуативно зумовлені значення «пишний», «розкішний», «багаточисельний», «поважний». Таких значень в іспанській мові ці прикметники набули з огляду на екстеріоральну чи інтеріоральну подібність описуваних явищ та предметів до чогось, що має великий розмір, обсяг. На відміну від прикметників grande та largo, що мають латинське походження, прикметник alto має італійське походження. Це слово спочатку використовувалось військовими і означало бойовий порядок. В італійських війнах, у XV ст. зокрема, для того щоб упорядкувати колону солдат, сержант підіймав високо свій спис, якого бачила вся колона.

До другої групи «великий-просторий» входять прикметники, що характеризуються просторовими ознаками, і використовуються для позначення предметів, які можуть вмістити багато інших предметів, речовин, а також тих, що займають значну частину простору, велику площу. Це такі прикметники: amplio, espacioso, holgado, vasto.  Домінантою цього ряду можна вважати прикметник espacioso, оскільки з-поміж інших, він найчастіше має значення «великий у просторі». Прикметник vasto також використовується для позначення просторової значущості предметів, однак їй також притаманні значення необмеженості, неосяжності чогось а) у просторі за допомогою людського ока і б) у часі. Також цей прикметник використовується для опису різностороннього способу мислення особистості. Для опису широкого способу мислення також використовується  прикметник amplio, що може описувати характер людини, а саме щедрість, великодушність. Ще цей прикметник часто використовують для того, щоб описати просторий чи великий одяг. Прикметник holgado, що має просторове значення, також використовують для опису вільного одягу в іспанській мові. Рідше значення лексеми holgado – «багата, заможна людина».

Третю групу «великий-надмірний» утворюють синоніми, що об’єднані за спільним для них усіх значенням надмірності у розмірах, незліченності, завеликих пропорцій та масштабів. До цієї групи увійшли такі прикметники як сolosal, desaforado, descomunal, desmedido, desmеsurado, enorme, exagerado, exorbitante, extraordinario, grandullón, infinito, ingente, mayúsculo, monumental, subido, tremendo. У межах третьої групи можна виділити три підгрупи синонімів, що мають 1) позитивну конотацію, 2) негативну конотацію, 3) нейтральні. Прикметники з позитивною конотацією (extraordinario,monumental,subidо) використовуються для характеристики надзвичайно великих неживих предметів, незвичних вчинків, поведінки. Негативно конотовані прикметники (desaforado, descomunal, enorme, exagerado, grandullón, tremendo) вживаються для опису переважно зовнішніх ознак предметів і людей. Часто ці синоніми також використовують, щоб охарактеризувати незвичність вчинків, характеру і поведінки людей.  Прикметник grandullón, що характерна переважно для розмовного стилю, означає людину, фізичний розвиток якої випереджає розумовий; маючи негативну конотацію, слово grandullón в перекладі також має негативний відтінок – «здоровило». Нейтральними, тобто неконотованими, є прикметники сolosal, desmedido, desmеsurado, exorbitante, infinito, ingente, mayúsculo. Вони означають надзвичайно велику кількість чогось, надмірний розмір. Окрім конкретних предметів, ці лексеми також характеризують абстрактні поняття: ціну чи спеку (exorbitante), характер, вчинок чи поведінку (desmеsurado), або навіть означають тип шрифту, а саме «заголовкова літера» (mayúsculo).

До четвертої групи «великий-видатний» належать прикметники, що об’єднані спільною характеристикою: вони виражають здатність описуваних об’єктів вирізнятись з-поміж інших, вражати своїми якостями. Сюди увійшли такі синоніми  як colosal, considerable, crecido, descomunal, extraordinario, inusitado, jerarquía, macanudo, monumental, noble, ostentoso, prócer, profundo, regio, sobresaliente, subido, superlativo, terrible. З огляду на розмаїття відтінків значень представників цього синонімічного ряду у межах четвертої групи виділяємо дві підгрупи прикметників, які описують об’єкт, що 1) вражає своїми зовнішніми характеристиками та той, що 2) вражає своїми досягненнями, внутрішніми якостями. Зовнішні показники предметів лежать в основі значення таких прикметників як colosal, considerable, crecido, descomunal, extraordinario, inusitad, ostentoso, prócer, regio. В основному, вони утворені за допомогою додавання до кореня, що означає «звичайний», «загальний», «поширений», «спільний», афіксів, що надають слову протилежного значення. Синонімічні прикметники jerarquía, macanudo, monumental, noble, profundo, sobresaliente, subido, superlativo, terrible  найчастіше характеризують об’єкт, що вражає своїми внутрішніми якостями, а також пов’язаними з ними досягненнями. Зокрема прикметник  jerarquía означає «поважну особу» чи «високопосадовця», тобто використовується на позначення людини, що має велику суспільну вагу, порівняно з іншими, оскільки досягла значних успіхів завдяки своїм внутрішнім якостям, рисам характеру і т.д. Прикметники, такі як sobresaliente, subido, superlativo, використовуються для опису продуктів людської діяльності, що вирізняються з-поміж інших великою майстерністю виконання.

Наявність великої кількості прикметників на позначення поняття «великий» в іспанській мові передбачає існування синонімічних рядів, які було описано та об’єднано у 4 логічні групи на основі використаних лексикографічних джерел, представлених у формі друкованих видань та інтернет-ресурсів. Прикметники на позначення поняття «великий» є засобом вираження не лише великого розміру предметів, а й використовуються для характеристики просторих об’єктів, значних досягнень, надмірності дій та ознак.

 

Література

  1. Виноградов В.В. Лексикологія та лексикографія // Вибрані праці. – М., 1977. – 543 с.
  2. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: Підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2006. – 336 с.
  3. Касевич В.Б. Семантика. Синтаксис. Морфологія. – М., 1988. – 253 с.
  4. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. – 464 с. (Альма-матер)
  5. Acerca de los aspectos traductológicos de la fraseología Española. Larissa Timofeeva. Departamento de Filología Española, Lingúística General y Teoría de la Literatura, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante, Alicante, 2008.
  6. Algunos problemas en la lematización de las unidades fraseológicas. Gunn Aarli. Universidad de Bergen y Universidad Noruega de Ciencias Empresariales.
  7. Diccionario Español de sinonimos y antonimos. Ministerio de Cultura. Editorial Cientifico-Técnica. Calle 2 №58, entre 3ra. y 5ta., Vedado, Ciudad de La Habana.
  8. http://buscon.rae.es/draeI/
  9. http://etimologias.dechile.net/

 

Факультет романо-германських мов

Матвійчук Оксана Михайлівна

Спеціальність «Англійська мова і література»

МА-51

наук.  керівник – Крайчинська Галина Вацлавівна, к. філол.н., доцент, завідувач кафедри міжнародної мовної комунікації

Сфера досліджень: порівняльне мовознавство, когнітивна лінгвістика, семантика ЛО та ФО.

 

Залишити відповідь