Синонімічно-антонімічні зв’язки фразеологічних одиниць англійської мови

У статті розглядається поняття синонімії та антонімії англомовних фразеологічних олиниць. Зокрема, подано типологію синонімів та антонімів фразеологічних одиниць англійської мови.

Ключові слова: синонім, антонім, фразеологічна одиниця, синонімічні звязки, антонімічні звязки, фразеологічний варіант.

The article deals with the notion of synonymy and antonymy of English idioms. In particular, the typology of synonyms and antonyms of English idioms is given.

Key words: synonym, antonym, phraseological unit, synonymic relations, antonymic relations, phraseological variant.

Мета роботи – охарактеризувати синонімічні та антонімічні звя’зки фразеологічних одиниць англійської мови та подати типологію фразеологічних синонімів та антонімів англійської мови.

Фразеологічні одиниці заповнюють лакуни в лексичній системі мови, яка не може повністю забезпечити найменування пізнаних людиною (нових) сторін дійсності, і в багатьох випадках є єдиними позначеннями предметів, властивостей, процесів, станів або ситуацій. «Фразеологізми виникають тоді, коли, щонайменше, два слова (частіше повнозначних), що беруть участь в їх формуванні, після семантичного перетворення повністю або частково втрачають власне лексичне значення» [1; 57].

У фразеології зустрічається синонімія, однак на відміну від лексичної синонімії фразеологічна представляє складніше явище з огляду на більшу розпливчатість їх семантичних зв’язків. Фразеологічні синоніми – це близькі за значенням фраземи, що виражають різні аспекти змісту одного і того ж концепту, співвідносні з однією і тією ж частиною мови і характеризуються однаковою чи схожою сполучуваністю, але відрізняються один від одного змістовими елементами (семами) і стилістичним забарвленням.

Фразеологічні синоніми можуть частково збігатися або повністю не збігатися за лексичним складом. При утворенні фразеологічних синонімів велику роль відіграє утворення за аналогією на основі лексико-фразеологічної атракції. «Атракцію розуміють як змістове взаємотяжіння одиниць мови, мовлення або елементів мови і мовлення на основі загальних ознак, в процесі якого відбувається їх семантична взаємодія» [2; 136]. Цей процес спостерігається у фразеологічних варіантах і синонімах, але виявляється в них по-різному через різну взаємодію контактуючих елементів. Фразеологічні синоніми, що не збігаються за лексичним складом, є зворотами, що виникли з різних джерел, тобто не пов’язані етимологічно.

А. В. Кунін виділяє три типи фразеологічних синонімів: ідеографічні, стилістичні та стилістико-ідеографічні.

  1. Ідеографічні синоніми. Ідеографічні синоніми відрізняються відтінками значення. При збігу архісем, тобто родових сем, вони розрізняються диференційними семами при однаковій або різній образності.

Прикладом можуть слугувати напівкомпаративні фразеологічні синоніми типу as hell-like hell. As hell (розм.) – пекельно, диявольськи, до біса; like hell (розм.) – 1) щодуху, з усієї сили; ← як божевільний; 2) жахливо, огидно; ← вкрай погано; as the devil – like the devil – жахливо. Звороти зі сполучником as є інтенсифікаторами прикметників, а зі сполучником like – дієслів.

  1. Стилістичні синоніми. Стилістичні синоніми позначають одне і те ж поняття, але розрізняються стилістичної приналежністю.

Поняття «вмирати» висловлюють багато ФО, що розрізняються в стилістичному відношенні. На це вказують стилістичні ремарки: go the way of all flesh (книжн.), go to one’s last home (евф.), go up the flume (амер. сленг) та ін. Таким чином створюється низка фразеологічних синонімів з одним опорним словом – дієсловом to go.

3. Стилістико-ідеографічні синоніми. У синонімах цього типу спостерігаються як чисто семантичні, так і стилістичні відмінності, наприклад: ФО (right) under smb. ‘s nose – під самим носом у когось. і within a stone’s throw of smth. – недалеко від [3; 89].

Потрібно зауважити, що не синонімізуються фраземи, що схожі в значенні, але відрізняються сполучуваністю і тому використовуються в різних контекстах.

Розрізняють також фразеологічні варіанти. Від фразеологічних синонімів фразеологічні варіанти відрізняються тим, що їх структурні відмінності не порушують семантичну тотожність фразем. «Варіантність лексичного складу фразем – яскравий прояв динамічної взаємодії одиниць лексичного та фразеологічного рівнів у синхронії, їх функціонально-семантичного взаємовпливу, внаслідок чого відбувається комунікативно обумовлене вдосконалення фразеологічної системи та її розвиток. Виникаючи під час функціонуванні мови, варіантність є одним з внутрішньомовних чинників розвитку і зміни мови, дія якого пов’язана з іншими внутрішніми і зовнішніми факторами мовного розвитку» [6; 41].

Антонімічні зв’язки у фраземіці розвинені менш, ніж синонімічні. Найяскравішу фразеологічну антонімію утворюють одиниці, що частково співпадають за складом, але мають компоненти, що протиставляються за значенням. Фразеологічна антонімія тісно пов’язана з фразеологічною синонімієй, оскільки антонімія будується на повній протидії, розбіжності значеннєворозрізнювальних ознак. Подібність і відмінність явища антонімії в лексиці і фраземіці обумовлюється особливостями мовнорозумових основ протиставлень цих одиниць. Слова і фраземи співвідносяться хоча і з подібними, але все-таки відмінними розумовими утвореннями: слова з поняттями і уявленнями, а фраземи – з концептами. На відміну від слів, основним призначенням яких є номінація, фраземи дають ще й оцінку названим речам, образно і емотивно передають ставлення до позначеного. Можна сказати, що фраземи характеризуються непрямою номінативністю і це викликає складнощі при визначенні їх антонімічних зв’язків.

В сучасній англійській мові можна виділити кілька семантичних типів фразеологічних антонімів, що пов’язані з семантичним типам лексичних антонімів.

1)    Тип «починати» – «переставати»: put (set) smth. on foot – покласти початок чого-небудь, почати здійснювати щось, get (set, start) the ball rolling – зробити перший крок, почати – ring down the curtain (= ring the curtain down) – покласти кінець чомусь . Градуювання дії полягає в тому, що між двома семантичними полюсами можливий середній член із значенням «продовжувати дію» – keep the ball rolling.

2)    Тип «дія» – «зменшення результу дії»: loosen one’s (або the) purse strings – розщедрюватися – tighten one’s (або the) purse strings – скупитися, економити.

3)    Тип «добре» – «погано», «правильно» – «неправильно», «чесно» – «нечесно»: come to the right shop – звернутися до кого (або куди) потрібно – come to the wrong shop – звернутися не за адресою ; earn an honest penny – заробити чесною працею – live by one’s wits – всіма правдами і неправдами добувати засоби на прожиття, fair play – чесна гра, чесність-foul play-брудна гра, підле поведінку;

4)    Тип «більше» – «менше»:

кількість: (as) plentiful as blackberries – в достатку; ← хоч греблю гати, – (as) scarce as hen’s teeth (амер., австрал.) – вельми мізерні, рідкісні; ← як кіт наплакав [5; 103].

До складу синонімічно-антонімічних груп часто входять різностильові фразеологічні антоніми. Загальнолітературна ФО come into the world – народитися є антонімом синонімічного ряду go over to the (great) majority (жарт.), go the way of all flesh (книжн.), go to one’s last (long) home (евф.) [4; 126].

Література:

  1. Алефиренко Н. Ф. Фразеология и когнитивистика в аспекте лингвистическо гопостмодернизма. / Н.Ф. Алефиренко – Белгород, 2008. – 346 с.
  2. Кравцова А. А. Аттракция как лингвистическое явление и ее функционирование во фразеологии. / А. А. Кравцова // Сб. науч. тр. / МГПИИЯ им. М. Тореза. – М. , 1980. 168 c.
  3. Кунин А. В. Английская фразеология. / А. В. Кунин – М. , 1970. – 170c.
  4. Кунин А. В. О стилистическом контексте во фразеологическом ракурсе. / А. В. Кунин  // Сб. науч. тр. / МГПИИЯ им. М. Тореза. – М. , 1976. – Вып. 103. – 230 с.
  5. Кунин А. В. Фразеология современного английского языка. / А. В. Кунин – М. , 1972. – 215 с.
  6. Солнцев В.М. Вариативность как общее свойство языковой системы.  / В. М. Солнцев // Вопр. языкознания. 1984. № 2. – 253 с.

 

Залишити відповідь