Семантика національних символів ”national icons”

 

У даній статті розглядається семантична диференціація національних символів, що свідчать про яскраве стилістичне забарвлення досліджуваних одиниць і несуть у собі певну інформацію про ту чи іншу націю.

Ключові слова: семантика, національна символіка, лексико-семантична група, персоніфікація.

In this article we take a view of semantic differences of national symbols that suggest about vivid stylistic devices and carry some information about this or that nation.

Key words: semantics, national symbols, lexical-semantic group, personification.

Семантична диференціація національних символів свідчить про яскраве стилістичне забарвлення досліджуваних одиниць і несе в собі певну інформацію про ту чи іншу націю. Таким чином було проаналізовано символіку народів світу, я саме таких держав як Австралія, Нова Зеландія, Канада, США та Великобританія. Досліджувані одиниці символізують свободу, красу, любов, мужність, віру, гідність.

Таблиця 2.2.

Семантика національних символів

№ п/п

Семантика національних символів

Кількість   Відсотки (%)
1. Свобода 23 26, 91
2. Мужність 17 19, 89
3. Віра 17 19, 89
4. Гідність 15 17, 55
5. Любов, краса 13 15, 21
Всього 85 100%

 

Національні символи на позначення свободи становлять переважну більшість і їх налічується 23 одиниці, що складає 26, 91%: Coat of Arms of Canada, Coat of Arms of USA, Constitution of USA, Stars and Stripes, Liberty Bell. Народ проголошує свою свободу через таку національну символіку. Історичні пам’ятки, державні прапори, гімни та герби уособлюють велич і могутність цих країн, передають історію на національний дух.

Для опису мужності було використано 17 одиниць, які займають 19, 89%: Unicorn, Bulldog, Red Kite, American Bison, Koala, Welsh Harlequin. Міць і сила передаються через тварин і птахів, які несуть в собі певне значення для кожної країни, показують її могутність. З давніх-давен народи прагнули зобразити свою велич за допомогою фауни, яка їм найбільш притаманна. Так з’явилися вірування, що саме та чи інша тварина чи птах зможе захистити від злих намірів, бути водночас оберегом і символом великої сили.

Варто відзначити, що символ віри має неабияке значення у житті народу. Такі одиниці становлять 19, 89 % від загальної кількості: Dieu et mon droit, Pluribus Unum, Advance Australia, The Anthem of NZ, The Anthem of Canada.  Кожен народ вірить у свою державу, оспівує її за допомогою гімнів, пісень, девізів.

Під час аналізу семантики національних символів було виявлено, що 17, 55 % дібраних одиниць символізують гідність, честь народу, уособлюють його значимість, достоїнство, неповторність: Zealandia, Mountie, Johnny Canuck, Mother Canada, Uncle Sam. На прикладі персоніфікацій можна зробити висновок, що саме через власні назви показується гідність народу, його особливості.

Найчастотнішими є національні символи з лексико-семантичною структурою персоніфікації (17, 55%). Це пояснюється тим, що кожен народ прагне уособити свою історію, традиції, побут через призму власних назв, певних постатей, передати особливості і цим самим вирізнитися з-поміж інших народів. Це підтверджує скраве різноманіття національної символіки, яке об’єднує в собі характеристики народів світу.

Національні символи, що втілюють любов і красу і становлять 15, 21 % від загальної кількості: Rose, The Golden Wattle, Silver Fern, Daffodil, Harebell. Як відомо, кожна нація прагне передати не тільки свою міць і велич, я також яскравість, аби привернути увагу інших народів. Для цього використовується численна символіка квітів, трав, дерев, які несуть в собі красу, пристрасть, любов і мир.

Отже, можна зробити висновок, що серед дібраних одиниць переважають одиниці на позначення свободи (26, 91 %), мужності (19, 89 %) та віри (19, 89 %). Кожен народ передає свої особливості, цінності, розповідає історію за допомогою символіки.

 

 

Література:

1. Антомонов А. Ю. Исследование структурной организации Лексико-семантического поля: Дис. канд. филол. наук: 10.02.19. – К., 1987. – 191с.

2. Багмут І. В. Лексико-семантичне поле звуконайменувань у сучасній українській літературній мові (склад, структура, парадигматика): дис. канд. філол. наук: 10.02.01/Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2007. – 236арк. – Бібліогр.: арк. 201-231.

3. Большой энциклопедический словарь. Языкознание. / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – Москва: Большая Российская энциклопедия, 1998 – 685 с.

4. Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 1 (А – О): Пер. с англ. – М.: Вече, АСТ, 1999. – 544 с.

5. Васильев Л. М. Современная лингвистическая семантика. – М., 1990.

 

Залишити відповідь