Семантичні особливості суспільно-політичної лексики у промовах Стівена Харпера, прем’єр-міністра Канади

Стаття присвячена дослідженню семантичних особливостей суспільно-політичної лексики у політичному дискурсі Стівена Харпера, прем’єр-міністра Канади. Головна увага приділена умовній категоризацiї лексики у промовах на 4 узагальнені групи: загальнополiтичнi, суспiльнi, економічні та зовнiшньополiтичнi терміни. Найчастотнішою групою є загальнополiтичнi терміни, що поділяються на підгрупи, пов’язанi iз значеннєвою спрямованістю термінів. Другою за частотністю зазначено групу суспільних термінів, які адресовані безпосередньо до населення. Економiчнi та зовнiшньополiтичнi терміни значно рідше використовуються у промовах. У статті надається детальний аналіз кожної iз зазначеної групи термінів.

Ключові слова: загальнополітичні терміни, економічні терміни, комунікативна функція, прагматична функція, номінативна функція, зовнішньополітична термінологія, термінологія суспільного життя.

This article is devoted to investigation of the semantic peculiarities of social-political vocabulary in political discourse of Stephen Harper, the prime-minister of Canada. The attention is paid to vocabulary conditional categorization in his speeches into four generalized groups: general political, social, economical and foreign political terms. General political terms comprise the most quantitative group, which is further subdivided into subgroups, associated with terms’ meaning direction. Social terms, addressed directly to the population, belong to less quantitative group. Economical and foreign political notions are rather rarely used in those speeches. The article also provides the detailed analysis for each of the stated terms’ groups.

Key words: general political terms, economic terms, communicative function, pragmatic function, nominative function, foreign policy terminology, terminology of the social life.

В умовах розвитку сучасної лінгвістичної науки особливої актуальності набуває вивчення мовленнєвої поведінки ораторів, зокрема політичних діячів, значення та функції лексичних одиниць, відібраних ними для зовнішнього впливу на великі аудиторії [2: 94]. Таким чином, із зростанням зацікавленості до засобів донесення думки та її аргументації із подальшим нав’язуванням публіці виникла потреба дослідження суспільно-політичної лексики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

З розвитком зацікавленості до політичних промов, збільшується і науковий інтерес до мовлення, яким оперують оратори. Сьогодні відомі праці Щіпіценої А. «Соотношение дескриптивних и оценочных прилагательных в политическом дискурсе» [2:110] та Sproule J. M. «Speechmaking: An Introduction to Rhetorical Competence» [3:95]. На жаль, сучасних робіт, присвячених питанню семантичних особливостей суспільно-політичної лексики промов саме Стівена Харпера, немає.

Мета і завдання

Мета роботи – теоретично обґрунтувати та класифікувати використання суспільно-політичної лексики у промовах Канадського прем’єр-міністра. Мета передбачає постановку і виконання таких завдань:

 • визначення категорій політичних термінів;
 • аналіз політичного дискурсу Стівена Харпера;
 • висвітлення семантичних особливостей суспільно-політичної лексики.

Виклад основного матеріалу

У промовах прем’єр-міністра Канади, ми виділили наступні категорії термінів: загальнополітичні, економічні, зовнішньополітичні та суспільні терміни.

При аналізі політичного дискурсу Стівена Харпера, було зауважено, що він найчастіше оперує чотирма категоріями політичної термінології. При проведенні кількісних підрахунків стає очевидним, що другими по частоті вживання є суспільні терміни.

Для демонстрації кількісних показників вживання політичної термінології канадським прем’єр-міністром ми склали відповідну таблицю (див. табл.1).

Таблиця 1.

№ п/п Вид термінології Співвідношення
Кількісне Відсоткове
1 Загальнополітичні терміни 99 36,13%
2 Економічні терміни 53 19,34%
3 Зовнішньополітичні терміни 50 18,25%
4 Суспільні терміни 72 26,28%
Всього: 274 100%

 

Загальнополітичні терміни. Дана категорія складає 36,13% від загальної кількості термінів. Основними їх завданнями є передати інформацію, назвати поняття чи особу та інколи підкреслити ту чи іншу рису особи чи поняття, впливаючи при цьому на читача [1: 210].

Загальнополітичні терміни теж можна класифікувати за певними ознаками. Так, серед них ми виділили наступні:

 • терміни, що позначають певний тип політичних чи державних діячів;
 • терміни, що пов’язані з владою та діяльністю чи уряду, чи партії, чи іншої сили;
 • терміни, що позначають певні новоутворення чи зміни у політиці.

As the MinisterofStateforScienceandTechnology, Gary is charged with spearheading our Governments efforts to expand Canadas research, development and knowledge infrastructure [HCTSM]. Зазначене словосполучення позначає посаду в уряді, яка зобов’язує виконувати певну діяльність для покращення становища науки і технологій у державі.

Наступною категорією загальнополітичної термінології є терміни, що пов’язані з владою та діяльністю чи уряду, чи партії, чи іншої сили. Це поняття, які використовуються для позначення понять влади, її спрямованості, діяльності. Це такі поняття як Opposition in Parliament (Accelerating Canada’s Economic Action Plan: Cutting Red Tape,10 March, 2009), policy and diplomacy (Peace, Prosperity, and Equality Through Pluralism, 6 December 2008), Government’s support (Bridge to Prosperity: Prime Minister Announces Major Upgrades to Busy Border Crossing, 20 March, 2009).

We cannot have the OppositioninParliament replacing bureaucratic red tape with political red tape [ACEAP]. Opposition in Parliament позначає діяльність уряду, що може призвести до виникнення політичної бюрократії.

Проаналізована категорія є найменш чисельною. Це зумовлено тим, що більш вживаними є терміни, що позначають політику, її діячів та їх діяльність.

Отже, категорія загальнополітичних термінів є чисельною і багато вживаною у промовах Стівена Харпера. Серед поданих термінів можна виділити три категорії, кожна з яких позначає певні загальнополітичні поняття.

Наступною групою термінів, виявлених із вищезгаданих промов прем’єр-міністра Канади є економічні терміни. Політик часто вживає економічні терміни, оскільки це дає йому змогу зосередити увагу на економічних процесах як в середині держави, так і за її межами. За допомогою цих термінів Стівен Харпер чітко висвітлює економічні проблеми, що виникли і пропонує стратегії для їх подальшого вирішення. Відсоткове відношення даної категорії становить 19,34% від загальної кількості. Це явище пов’язане з тим, що питання економіки та економічних відносин є не менш важливим для політиків Канади.

Як і в попередній категорії основними функціями даного виду суспільно-політичної лексики є комунікативна, прагматична та номінативна. Вона називає поняття пов’язані із економічними операціями, діями, дає змогу передавати інформацію. Із проаналізованих промов Стівена Харпера стає очевидним, що він акцентує увагу на певних економічних досягненнях або таких, що будуть зроблені у найближчому майбутньому. Це зумовлено тим, що прем’єр-міністр зацікавлений у стрімкому розвитку економіки Канади. Політик зосереджує увагу на покращенні добробуту населення, розвитку інфраструктури, малого та великого бізнесу.

Наступним видом політичної термінології вживаної політиком Стівеном Харпером є зовнішньополітична термінологія. Лексика поданої тематики зустрічається у промовах найрідше (всього 18,25%). Це, по-перше, пов’язано із спрямуванням промов, а саме до народу, а, по-друге, зовнішня політика здійснюється правлячими верхами у державі і не є настільки «цікавою» для населення Канади як, наприклад, внутрішня економіка, що стосується їхнього безпосереднього життя у країні.

Незважаючи на невелику кількість, терміни, що відносяться до цієї категорії можна класифікувати як терміни, що позначають вплив на владу,та такі, що пов’язані із економічним співробітництвом [3: 240].

As you know, our Government has taken leadership in the moral responsibility we all have to expose and confront this malignant evil – indeed, all forms of racial and religious hatred wherever they occur [SWT]. Речення містить поняття, яке з’явилось у вжитку в зв’язку з бажанням канадського уряду боротися з антисемітизмом на міжнародній арені.

До останньої категорії політичної термінології ми відносимо термінологію суспільного життя. Не можна сказати, що вона не чисельна (26,28%), оскільки займає друге місце після загальнополітичних термінів. Не менш важливим є і зміст цих термінів, адже вони адресовані безпосередньо до народу і несуть смислове навантаження, яке є важливим для жителів Канади.

У своїх промовах Стівен Харпер звертається до всіх жителів Канади без розмежування на політичні, релігійні чи інші вподобання. Неважливим є також соціальний статус. Ми помітили, що цими методами політик об’єднує народ в одне ціле, в нерозривний організм. Це можна прослідкувати на прикладі термінів: workers and taxpayers, homebuyers and homeowners (Bridge to Prosperity: Prime Minister Announces Major Upgrades to Busy Border Crossing,20 March, 2009), people of the greater south-western (Preparing Canadians for the Jobs of Tomorrow,13 March, 2009), people of Calgary (Strong Leadership to Protect Canada’s Future: Address by the Prime Minister in Reply to the Speech from the Throne,20 November, 2008), Canada’s aboriginal peoples (Prime Minister Joins Groundbreaking Ceremony of Historic Canadian Human Rights Museum,19 December 2008).

It supports workersandtaxpayers, homebuyersandhomeowners [BP]. У поданому реченні терміни позначають цільову аудиторію політика Канади.

Висновки

Загалом можна зробити висновок, що в основному у промовах Стівена Харпера вживається політична термінологія, зумовлена сферою його діяльності. В залежності від спрямування, ми класифікуємо всю лексику на чотири категорії: загальнополітичні терміни, економічні терміни, терміни зовнішньої політики і терміни суспільного життя. Канадський політик використовує саме такі терміни, оскільки його політична діяльність пов’язана з економікою, сферою внутрішньої і зовнішньої політики, суспільного життя. Зрештою можна сказати, що лексичні значення політичних термінів випливають із лексичних значень слів, що їх будують.

Література

 1. Павлова К. Г. Психология спора: логико-психологические аспекты/К. Г. Павлова. – Владивосток: Наука и мир, 1988. – 240c.
 2. Щипицына А. А. Соотношение дескриптивних и оценочных прилагательных в политическом дискурсе/А. А. Щипицына. – Екатеринбург: Правда, 2007. – 156с.
 3. Sproule J. Michael. Speechmaking: An Introduction to Rhetorical Competence/M. J. Sproule. – New York: University Press, 1991. – 270p.

Список джерел ілюстративного матеріалу

 1. Harper S. ACEAP—Accelerating Canada’s Economic Action Plan: Cutting Red Tape/S. Harper. 10 March, 2009.
 2. Harper S. BP—Bridge to Prosperity: Prime Minister Announces Major Upgrades to Busy Border Crossing/S. Harper. 20 March, 2009.
 3. Harper S. HCTSM – Honouring Canada’s Top Scientific Minds: Prime Minister Addresses Gerhard Herzberg Gold Medal and E. W. R. Steacie Memorial Fellowship Winners/S. Harper. 16 March, 2009.
 4. Harper S. SWT—Spreading the Wisdom of the Torah: Prime Minister Attends Dedication Ceremony for the Ernest Manson Lubavitch Centre/S. Harper. 29 March, 2009.

p/em

Залишити відповідь