РЕРАЙТИНГ ІНТЕРНЕТ-ТЕКСТУ: ПРИЙОМИ ТА ПРИНЦИПИ

Давиденко О. А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У статті досліджено особливості рерайтингу інтернет-тексту. Визначено сутність поняття рерайтингу, його функціональні види. Виявлено прийоми рерайтингу, а також з’ясовано принципи. Було проведено аналіз функціонування рерайтингу на сторін-ках інтернет-видань.
Ключові слова: рерайтинг, копірайтинг, інтернет, журналістика, контент, пла-гіат, інтернет-видання.
В статье исследованы особенности рерайтинга интернет-текста. Определена сущность понятия рерайтинга, его функциональные виды. Вы-явлено приемы рерайтин-га, а также выяснены принципы. Был проведен анализ функционирования рерайтинга на страницах интернет-изданий.
Ключевые слова: рерайтинг, копирайтинг, интернет, журналистика, контент, плагиат, интернет-издания.
In the article the features of rewriting online text. The essence of the notion of rewriting, its functional types. You are revealed rewriting techniques and principles elucidated. It analyzes the functioning of rewriting the pages of online publications.
Keywords: reraytynh, copywriting, internet, journalism, content, plagiarism, online edition.

Рерайтинг як процес перетворення текстів – явище, яке виникло в рамках інтер-нет-журналістики. У друкованих засобах масової інформації рерайтери не потрібні, а от у мережі, добрий рерайтер є цінним працівником. Матеріали в Інтеренті мають стати ліде-рами пошукових запитів, тому що новина одна, а видань багато. Подати однакову інфор-мацію треба в різних виданнях по-різному, і в той же час зберігши її смисл.
Ми розглядаємо рерайтинг як явище, що народилося з появою інтернет-журналістики. Нині це є актуальним, адже рерайтинг текстів користується не меншою по-пулярністю, аніж копірайтинг. Обумовлено це, насамперед, можливістю значно зекономи-ти бюджет на придбанні текстового контенту для інтернет-ресурсу.
Особливо актуальний рерайтинг текстів для ресурсів складної технічної спрямо-ваності. Привнести щось нове у вже існуючі енциклопедичні матеріали практично немож-ливо, а зробити їх унікальнішими, читабельнішими і цікавішими дає змогу рерайтинг ста-тей, виконаний справжніми професіоналами.
Мета – розкрити сутність поняття «рерайтинг» і дослідити принципи і види цього явища, його функціонування на сторінках вітчизняних і російських інтернет-видань.
Завдання дослідження:
• визначити сутість поняття рерайтинг;
• з’ясувати функціональні види рерайтингу;
• виявити прийоми рерайтингу;
• з’ясувати принципів рерайтингу;
• проаналізувати функціонування рерайтингу на сторінках інтернет-видань;
• виявити трансформацію заголовків у процесі рерайтингу.
Об’єктом цієї роботи є матеріали в інтернет-виданнях, що є проявами недобросо-вісного рерайту або ж і зовсім плагіату. Також,– це матеріали, де збережені принципи ре-райтингу.
Предметом є специфіка створення рерайтингових текстів.
Термін «рерайтинг» походить з англійської мови: rewriting – переписування. Трактування цього терміну може бути буквальним – власне переписування, перероблення тексту зі збереженням його смислу. Рерайтер теж повинен мати високу грамотність та по-чуття стилю. Чим багатший словниковий запас автора, тим якіснішим буде рерайтинг вихідних текстів [10].
Розглянемо приклад. Початковий текст: «Стала відома дата початку продажів наступної ОС Windows. Біл Гейтс і Стів Балмер на конференції D: All Things Digital, пред-ставляючи систему, урочисто оголосили, що Windows 7 з’явиться вже до січня 2010 року».
Рерайтинг: «Нову версію операційної системи Windows під номером 7 ми зможе-мо чекати в січні 2010 року. До цього часу оновлена Windows надійде в продаж. Проте учасники конференції D: All Things Digital змогли ознайомитися з «операційкою» завчас-но, завдяки доповідям Біла Гейтса і Стіва Балмера».
Смисл тексту збережений, але слова і в цілому побудова пропозицій змінена.
У мережі знаходиться великий масив інформації, яка в один і той самий час ста-новить інтерес для користувачів багатьох сайтів. Новинні портали висвітлюють подібні події у світі культури, політики, економіки тощо. Будівельні сайти описують однакові технології й матеріали, медичні сайти – схожі методики лікування і препарати. Як це пов’язано з унікальністю, адже копіювання матеріалу не має смислу – воно лише спричи-нить некоректне прочитання інформації, яка запитується в пошукових системах, а зна-чить, цільові відвідувачі, мабуть, не потраплять на цей ресурс.
Найкращий вихід з подібної ситуації – рерайтинг. Контент для сайтів далеко не завжди представлений виключно копірайтом. Це нормально – специфіка багатьох сайтів передбачає, головним чином, наповнення рерайтинговими матеріалами.
Якщо у замовника є джерело, на підставі якого повинен створюватися новий текст, і замовник надає його виконавцю – це, безсумнівно, рерайтинг. Причому, рерайтинг елементарний, хоча й вимагає певних навичок. Трапляється і складніший варіант рерай-тингу, коли використовується кілька початкових кодів, матеріали яких потрібно об’єднати. Найчастіше замовлення передбачає для виконавця самостійний пошук джерел інформації.
Серед замовників немає єдиної думки про те, який відсоток унікальності допус-тимий для рерайтингу: одні вимагають не менше 95-96 %, інші вважають достатньою унікальність від 80 % і вище. У будь-якому випадку, унікальність нижче 80 % вже не задовольняє вимоги якісного рерайтингу, і відповідальний рерайтер знайде спосіб домог-тися максимально можливої унікальності.
Слід пам’ятати про те, що унікальність рерайтингу значною мірою залежить від змісту тексту. Так, текст, насичений великою кількістю спеціальних термінів, звичайно, буде мати меншу унікальність, аніж рерайтинг історичного нарису.
Основна перевага рерайтингу – його нижча вартість. Достатньо велика частина контенту в мережі становить рерайтинг у тому чи іншому вигляді. Цю ж тенденцію підтверджує і статистика замовлень на Advego (сайт, на якому розміщуються замовлення на рерайтинг статей).
Існує два основних види рерайтингу:
• простий (технічний). Під час такого рерайтингу проводиться заміна слів в оригінальному тексті на синоніми. Для створення таких матеріалів можна встановити сінонімомайзер. Ви знайдете в Інтернеті як платні, так і безкоштовні версії таких продуктів. Ця програма набагато прискорює роботу рерайтера. Пошукові системи сприй-мають такі тексти, як унікальні, але в них все одно розпізнається оригінальний текст, і якщо читач помітить, що цей текст він вже десь читав, йому це не дуже сподобається [4];
• складний або глибокий. Такий рерайтинг робиться для дорожчих і серйоз-них сайтів або видань, він наближений до копірайтингу. Проте принцип залишається тим самим – рерайтер повністю зберігає зміст тексту без вживання своїх думок [4].
Завдання рерайтера – зробити вихідний, розтиражований в Інтернеті текст уніка-льним, який ніде раніше не зустрічався за комбінацією слів. Тож, зробити рерайтинг текс-ту означає – переписати його своїми словами, зберігши зміст.
Сайти, які мають неунікальний контент потрапляють під фільтри пошукових сис-тем і, отже, не можуть розраховувати на високі позиції в пошуковій видачі, а від цього безпосередньо залежить популярність і відвідуваність ресурсу.
Деякі фахівці виокремлюють такі принципи рерайтингу:
• не варто робити рерайтинг тексту шляхом переведення всіх підряд дієслів в іншу форму. Цим способом найпростіше зробити текст унікальним, але це перша ознака неякісного рерайтингу. Середні та великі речення, при застосуванні цього методу, стають величезними й гірше сприймаються;
• не варто зводити рерайтинг до заміни всіх (або майже всіх слів оригінала) синонімами. Деякі бояться змінювати структуру запропонованого тексту і намагаються досягнути унікальності заміною оригінальних слів синонімами. Неправильний крок. Структуру вихідного тексту змінювати можна і потрібно;
• якщо абзаци робочого тексту не побудовані у вигляді логічно незмінної конструкції, можна сміливо змінювати їх місцями;
• значення всіх слів, які вам трапляються, і в яких ви не впевнені, перевіряйте у словнику. Ви повинні точно знати про що пишете;
• заголовок також вимагає рерайтингу, якщо замовником не зазначено проти-лежне;
• не забувайте перевіряти унікальність написаного тексту. Вимоги замовника повинні бути дотримані;
• намагайтеся зберегти обсяг, стиль і смисл вихідного тексту, тому що це ре-райтинг. Не допускайте стилістичних помилок у гонитві за унікальністю. Під час рерай-тингу не можна вигадувати будь-які факти, яких немає в початковому тексті. Можна опе-рувати тільки тим, що є у вихідному матеріалі;
• тричі перечитайте текст перед надсиланням. Якщо вам повернули замов-лення на доопрацювання – не турбуйтесь, значить замовник від ваших послуг ще не від-мовляється. Доопрацюєте якісно – будете співпрацювати з цим замовником надалі;
• найпростіший спосіб зробити якісний рерайтинг – просто переписати текст своїми словами, слідуючи від речення до речення [3].
Ми ж хочемо не погодитись з останнім пунктом, а саме: «найпростіший спосіб зробити якісний рерайтинг – просто переписати текст своїми словами…». Треба наголо-сити на прийомах рерайтингу. Журналіст не має переказувати текст, чи ще гірше – займа-тися плагіатом. Журналіст має творити нову інформацію, а не видавати чужу за свою. Ча-сто, журналісти-аматори захоплюються та переходять межу рерайтингу, а це вже плагіт і порушення авторських прав. Якщо ви вже використовуєте чужий текст, то треба давати посилання на джерело.
Якщо зробити рерайтинг статті (переписати її так, щоб зміст не змінився, а зміни-лася лише структура), то спеціальні сервіси покажуть, що стаття унікальна. Для цього во-ни і, в першу чергу, призначені, щоб перевіряти матеріали для публікації на своєму сайті. Проте в цьому випадку плагіат залишиться плагіатом.
Побачивши два однакові тексти на різних інтернет-порталах, не слід одразу спи-сувати все на плагіат, адже на інформаційних порталах існує практика розсилки прес- чи пост-релізів. Така форма співпраці інформаційного порталу та будь-якої компанії має пра-во на існування.
Дуже важливим чинником є відсутність граматичних помилок. І якщо замінити де-не-де кириличні літери на латиницю, то це, звісно, зробить текст унікальним, але з точ-ки зору машини – з великою кількістю граматичних помилок. Особливо великої шкоди принесе таке втручання в ключові слова, які важливі для пошуку. Тому, перевіряйте текс-ти на орфографію у Word, або інших програмах.
Наведемо приклади недобросовісного рерайтингу. Так, статті про Бориса Бере-зовського є повним плагіатом, адже вони ідентичні, хоч і розміщені на різних сайтах, а саме: сайт Інституту проблем підприємництва [2] і сайт Радіо «Свобода» [8]. Тексти не мають жодних посилань, тому це порушення авторських прав. Також, вони опубліковані в різний час, автор зазначений той самий.
У наступному прикладі текст зазнав технічного перекладу. На порталі «Деревья и кустарники» і на порталі «Все про дерева та чагарники» є ідентичні статті. Заголовки теж однакові: «Груша». Перший портал російськомовний, а другий – україномовний. Навіть світлини подані однакові. Так, російське слово «почки» перекладено як «нирки». Зважаю-чи на зміст статті, можна зробити висновок, що переклад неправельний, і виконаний за допомогою технічних засобів. З російської мови слово «почки» треба перекладати як «бруньки».
На прикладі матеріалів, розміщених на сайтах різних інтернет-видань, можна спо-стерігати як трансформується одна й та сама новина.
Приклад подачі одного інформаційного приводу про «Смерть Оксани Макар» спостерігаємо на сторінках чотирьох різних інтернет-видань: «Подробности-ТВ», «Відго-лос», «Ua-reporter», «Газета по-українськи». Факт один, а подача матеріалу різна.
Наведемо ще такі приклади рерайтингу:
1) У статтях «Человек из букв: скульптура Жауме Пленса» ( портал «Культуроло-гия» [5]) і «Дырявые люди Жауме Пленса» (портал «Новости шоубиза» [6]) збережена головна тема і смисл, хоч і подано все трохи по-іншому.
2) Ще один вдалий приклад: статті «Винницаоблэнерго и Черновцыоблэнерго вы-ставлены на продажу» (портали «UBR» [11]) та «ФГИУ объявил конкурс по продаже 50% акций “Винницаоблэнерго” за 167 млн грн.» (портал «РБК Україна» [9]). Смисл збереже-ний, але переданий зовсім по-іншому.
3) У статтях про переваги бетону на сайтах «СПД Олійник» [7] і «БудЕкспоТ-рейд» [1] збережено унікальність, хоч ідеться про одне й те саме.
Заголовок статті схожий на двері в магазин. Завдання в обох випадках – пробуди-ти бажання дізнатися – що там всередині. Щоб у випадкової людини виник інтерес до статті, її заголовок повинен розкривати перспективи і викликати цікавість. Звідси випли-вають два основних закони створення гарного заголовка для статті:
• заголовок повинен звертати на себе увагу;
• заголовок повинен викликати цікавість.
Рерайтинг полягає не тільки у переписуванні текстів, а і вдалій зміні заголовків. Отже, наведемо приклади трансформації заголовків у процесі рерайтингу (див. табл.).
Таблиця
Приклади трансформації заголовків у процесі рерайтингу
Заголовок (приклад № 1) Заголовок (приклад № 2)
Twitter виповнилось 6 років (www.24tv.ua)
Ровно 6 лет назад начал свою ра-боту сервис микроблогов Twitter (www.ain.ua )

Астрономи виявили незвичну га-лактику (www.gazeta.ua)
Астрономи виявили галактику із темної матерії (www.vidgolos.com)

Вертоліт Мі-8 встановив новий рекорд набору висоти (www.golosua.com)
Український вертоліт ставить світові рекорди (www.simya.com.ua)

“У новий iPad перегрівається і перестає працювати після цього” (www.ukurier.gov.ua)
Apple пояснила, чому новий iPad перегрівається (www.tsn.ua)

Розгляд апеляції батька Індила перенесли на квітень (www.regionews.com.ua)
Суд у справі Ігоря Індила перене-сли на 12 квітня ( www.zik.ua/)

На трасі Київ-Харків розтеклося 22 тонни отруйної суміші (www.kharkiv.unian.net)
22 тонны ядовитой смеси растек-лись на трассе Киев – Харьков (www.news.liga.net)

Померла вдова В’ячеслава Чор-новола (www.ogo.ua)
Померла поетеса Атена Пашко, вдова В’ячеслава Чорновола (www.news.meta.ua)

CHROME НЕНАДОЛГО СТАЛ БРАУЗЕРОМ №1 (www.ibnews.com.ua)
Chrome ненадолго стал самым по-пулярным браузером (www.vesti.ru/)

Смертность от курения выросла в 3 раза за последние 10 лет (www.ru.reuters.com)
За 10 лет смертность от курения увеличилась в три раза (www.glavred.info)

У ДР Конго обстріляли українсь-кий вертоліт, поранений миротворець
(www.novynar.com.ua)
Українського миротворця госпіта-лізовано через обстріл вертольота в ДР Конго (www.ukranews.com)

Проаналізувавши вищезазначені приклади трансформації заголовків, можна зро-бити висновок, що загалом вони зазнають не докорінної зміни. Не можна зауважити, що це є неправильним, тому що заголовок і так короткий та стислий – він несе основне інфо-рмаційне навантаження, тому до його зміни треба ставитися дуже обережно, щоб він не втратив своєї інформативності й цікавості. Деякі слова в заголовках змінюються місцями, певні слова додаються, замінюються синонімами.
Отже, рерайтинг є невід’ємним складником інтернет-журналістики як сучасного явища. Ми визначили головні види рерайтингу, що функціонують в сучасних інтернет-виданнях.
З’ясувалося, що дуже часто рерайтери переступають межу, і займаються плагіа-том, що є неприпустимим, незаконним.
Особливу увагу було звернено на заголовки і особливості їх трансформації у про-цесі опрацювання тексту рерайтерами. Заголовки не підлягають значній перебудові, адже вони є носіями основного інформаційного навантаження. Їх необережна зміна, інколи призводить до невідповідності заголовка змісту статті.

Список використаних джерел
1. Бетон. Залізобетонні конструкції. Будівельні матеріали [Електронний ре-сурс] — 2010. — Назва з екрану / Режим доступу : http://budexpotrade.com.ua/beton
2. Институт проблем предпринимательства [Електронний ресурс] — 2011. — Назва з екрану / Режим доступу : http://www.ippnou.ru/lenta.php?idarticle=009211
3. Как делать рерайт? [Електронний ресурс] — 2010. — Назва з екрану / Режим доступу : http://www.nejaden.ru/kak_delat_rerait/
4. Колчанов Сергей. Рерайтинг [Електронний ресурс] / — 2009. — Назва з ек-рану / Режим доступу : http://abhsite.ru/index.php/2009-10-26-07-38-22
5. Культурология [Електронний ресурс] — 2011. — Назва з екрану / Режим до-ступу : http://www.kulturologia.ru/blogs/271009/11642/
6. Новости шоубиза [Електронний ресурс] : самые свежие новости мира музы-кального искуства, моды и шоубиза. — 2011. — Назва з екрану / Режим доступу : http://www.madonnahalleys.com/pop/Dyrjavye-ljudi-Zhaume-Plensa/
7. Про бетон [Електронний ресурс] — 2010. — Назва з екрану / Режим доступу : http://beton-ov.in.ua/beton.html
8. Радио Свобода [Електронний ресурс] — 2010. — Назва з екрану / Режим до-ступу : http://www.svobodanews.ru/content/article/2257908.html
9. РБК Україна [Електронний ресурс] — 2011. — Назва з екрану / Режим до-ступу : http://www.rbc.ua/rus/top/show/fgiu-obyavil-konkurs-po-prodazhe-50-aktsiy-vinnitsaoblenergo–14122011112800
10. Стрічка корисних статей [Електронний ресурс] : корисні поради на всі випа-дки життя. — 2011. — Назва з екрану / Режим доступу : http://lenta.km.ua/?p=1271
11. UBR [Електронний ресурс] — 2011. — Назва з екрану / Режим доступу : http://ubr.ua/market/industrial/innicaoblenergo-i-ernovcyoblenergo-vystavleny-na-prodaju-115748

Залишити відповідь