Рентабельність діяльності підприємства та шляхи її збільшення

Для характеристики ефективності господарської діяльності, рівня використання його ресурсів, раціональності здійснених витрат широко застосовуються відносні показники, які в економічній практиці одержали назву рентабельності. Формування ринкових механізмів управління підприємством неможливо без урахування різноманітних чинників, які формують рентабельність, викликають зацікавленість товаровиробників у нарощуванні можливостей використання ресурсного комплексу підприємства, який ґрунтується на впровадженні цих знань, спрямованих на систематичне зниження витрат на виробництво. Рентабельність господарської діяльності в сучасних умовах більшою мірою формується без достатнього врахування усіх основних економічних показників. Цьому сприяло те, що в останні роки, здійснювались неодноразові зміни складу та структури врахування витрат, що частково робилось без достатнього теоретичного обґрунтування цієї необхідності та врахування потреб господарської діяльності українських підприємств.

Вивченням питань, що стосуються рентабельності діяльності підприємства займаються О. Бєлєнкова, К. Т. Кривенко, Л. М. Дзюбенко, О. А. Зінченко та інші.

Метою дослідження є визначення шляхів збільшення рентабельності діяльності підприємств металургійної галузі як базової сфери національної економіки.

Сутність значення «рентабельність» походить від нім. rentabel – дохідний, прибутковий – і означає показник економічної ефективності виробництва на підприємстві [1]. Її вимірюють за допомогою цілої системи відносних показників, що характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, комерційної, інвестиційної тощо), вигідність виробництва продукції і послуг окремих видів.

В сучасних умовах господарювання важливого значення набуває збільшення рентабельності діяльності підприємств металургійної галузі. Оскільки, від результатів функціонування даної галузі багато в чому залежить експортна діяльність України, можливості розвитку таких галузей як машинобудування, будівельної індустрії, а також соціальна стабільність в промислово розвинених регіонах[3].

Збільшення фінансових результатів є умовою зростання ефективності діяльності господарюючого суб’єкта, яка може бути досягнута за рахунок збільшення доходів при раціональному здійсненні витрат.

Підприємство може збільшити свої доходи за рахунок нарощення обсягів реалізації металопродукції, і таким чином збільшити рентабельність основної діяльності. Важливого значення набуває забезпечення рентабельності фінансової діяльності, яка для більшості підприємств металургійної галузі є збитковою. Для цього потрібно збільшувати інші фінансові доходи або проводити діяльність в результаті якої можливе отримання доходів від участі в капіталі. Оскільки металургійна галузь України є експортно-орієнтованою і на світовому ринку чорних металів очікується пожвавлення ділової активності основних його споживачів, то для підприємств потрібно вжити ряд заходів, які забезпечать його конкурентоспроможність. Для стимулювання продажу металопродукції за кордоном важливу роль повинна відіграти держава, оскільки третина всього експорту України належить підприємствам металургійної галузі.

Забезпечення раціонального здійснення витрат підприємствами металургійної галузі сприятиме зростанню рентабельності їх діяльності. Провідним підприємствам металургійної галузі, які мають досить високий рівень рентабельності діяльності порівняно з галузевим показником притаманна суттєва частка матеріальних затрат – більше 70 %, що свідчить про матеріаломісткість галузі. Загострення конкуренції на світових ринках металевої продукції вимагає від підприємств металургійної галузі проводити модернізацію виробництва, здійснювати планування та прогнозування витрат, удосконалювати системи управління витратами, в яких важливу роль повинна відігравати належна організація обліку накладних витрат.

Металургійний комплекс є одним з найважливіших секторів економіки України, який потребує реалізації заходів на загальнодержавному рівні для підвищення ефективності діяльності підприємств. Більшість підприємств металургійного комплексу України переважну частину виготовленої продукції експортують. Тому, державою повинна бути створена ціла система підтримки експорту, адже найбільшу частину валютних надходжень забезпечує саме металургійна галузь. Також важливо сприяти збільшенню попиту на металургійну продукцію на внутрішньому ринку, якого можна досягти завдяки реалізації національних програм соціально-економічного розвитку України.

Література:

 

  1. Волков В. П., Горошкова Л. А. Європейський досвід забезпечення ефективності функціонування металургійної галузі в умовах кризи / Волков В. П., Горошкова Л. А. // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-практичний журнал. – 2011. – №2 (5). – С.8–14.
  2. Старостенко Г. Г., Мірко Н. В. Фінансовий аналіз: Навч. Посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.
  3. Сухоруков А., Собкевич О., Воробйов С. Щодо напрямів реформування металургійної галузі України. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/435/

Залишити відповідь