ПРОЕКТНА МЕТОДИКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

О. М. Дорофєєва
Хмельницький національний університет
м. Хмельницький

В статті розглядається використання методу проектів на уроках англійської мови. Метод проектів дозволяє стимулювати комунікативні навички студентів під час вирішення однієї проблеми.
Ключові слова: метод проектів, комунікативні навички, пізнавальна діяльність.
В статье рассматривается использование метода проектов на уроках английского языка. Метод проектов позволяет стимулировать коммуникативные умения студентов во время решения одной общей проблемы.
Ключевые слова: метод проектов, коммуникативные умения, познавательная деятельность.
The article deals with the use of project method at the English lessons. The project method helps to stimulate students’ communicative skills while solving one common problem.
Key words: project method, communicative skills, cognitive activity.

Метод проектів виник ще на початку XX століття, коли розум педагогів, філософів був спрямований на те, щоб знайти способи, шляхи розвитку активного самостійного мислення дитини, щоб навчити її не просто запам’ятовувати і відтворювати знання, які дає їм навчальний заклад, а вміти застосовувати ці знання на практиці. Цей метод знайшов широке застосування в багатьох країнах світу, головним чином тому, що він дозволяє органічно інтегрувати знання студентів з різних областей навколо вирішення однієї проблеми, дає можливість застосувати отримані знання на практиці, генеруючи при цьому нові ідеї.
Стосовно занять з іноземної мови, проект – це спеціально організований викладачем комплекс дій, що самостійно виконується студентами і завершується створенням творчого продукту [1]. Проект цінний тим, що в ході його виконання, студенти вчаться самостійно здобувати знання, набувати досвіду пізнавальної та навчальної діяльності.
Проектна методика характеризується високою комунікативністю й припускає вираження студентами своїх власних думок, почуттів, активне їх включення в реальну діяльність, прийняття особистої відповідальності за просування в навчанні. Проектна методика заснована на циклічній організації навчального процесу. Окремий цикл розглядається як закінчений самостійний період навчання, спрямований на вирішення певної задачі у досягненні спільної мети оволодіння англійською мовою.
Головні цілі введення в навчальний процес методу проектів: показати вміння окремого студента або групи студентів використовувати придбаний у процесі навчання дослідницький досвід; реалізувати свій інтерес до предмету дослідження, примножити знання про нього; продемонструвати рівень володіння іноземною мовою; піднятися на вищий щабель освіченості, розвитку, соціальної зрілості.
Відмінна риса проектної методики – особлива форма організації. Організовуючи роботу над проектом, важливо дотримуватись кількох умов: а) тематика може бути пов’язана як з країною мови, що вивчається, так і з країною проживання; б) проблема формулюється так, щоб орієнтувати студентів на залучення фактів із суміжних галузей знань і різноманітних джерел інформації; в) необхідно залучити до роботи всіх студентів, запропонувавши кожному завдання з урахуванням рівня його мовної підготовки; г) для того, щоб розбудити в студентах активну діяльність, їм потрібно запропонувати проблему цікаву і значущу.
У проектній методиці застосовуються всі кращі ідеї, вироблені традиційною та сучасною методикою викладання англійської мови. До них відносяться, перш за все розмаїття, проблемність, навчання з задоволенням і так званий егофактор.
У проектній методиці поряд з вербальними засобами вираження студенти широко використовують і інші ілюстративні прийоми: малюнки, колажі, плани, карти, схеми, анкетні таблиці, графіки та діаграми. Таким чином, розвиток комунікативних навичок надійно підкріплюється різноманіттям засобів, що передають ту чи іншу інформацію.
У даній системі навчання широко використовується мимовільне запам’ятовування лексичних засобів та граматичних структур в ході вирішення проблемних завдань, стимулюється розвиток творчого мислення, уяви. На нашу думку, проектна робота має унікальні можливості для дійсно комунікативного навчання іноземної мови навіть при опорі на мінімальний мовний матеріал.
Метод проектів здатен перетворити уроки англійської мови в дискусійний, дослідний клуб, в якому вирішуються справді цікаві, практично значущі і доступні для учнів проблеми з урахуванням особливостей культури країни і по можливості на основі міжкультурної взаємодії.
В основі виконання будь-якого проекту лежить певна проблема. Щоб її вирішити, учням потрібно не лише знання англійської мови, але й володіння великим обсягом різноманітних предметних знань, необхідних для вирішення даної проблеми. Крім того, учні повинні володіти певними інтелектуальними, творчими, комунікативними вміннями.
До перших можна віднести уміння працювати з інформацією, з текстом англійською мовою (виділяти головну думку, вести пошук потрібної інформації в англомовному тексті), аналізувати інформацію, робити узагальнення, висновки.
Таким чином, для грамотного використання методу проектів потрібна значна підготовча робота.
Досвід роботи з методом проектів дозволяє виділити основні вимоги до використання методу проектів, а саме:
1. Наявність значущої в дослідницькому, творчому плані проблеми / завдання, що вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її вирішення (наприклад, дослідження історії виникнення святкування різних свят в англомовних країнах – St.Patrick’s Day, Thanksgiving Day, Halloween, Christmas, Mother’s Day, організація подорожей в різні країни; проблеми сім’ї, проблема вільного часу у молоді …);
2. Практична, теоретична значимість передбачуваних результатів;
3. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів на занятті англійської мови;
4. Структурування змістовної частини проекту;
5. Використання дослідницьких методів: визначення проблеми, що випливають з неї задач дослідження, висунення гіпотези їх вирішення, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підведення підсумків, коректування, висновки.
Вибір тематики проектів у різних ситуаціях може бути різним. В курсі англійської мови метод проектів може використовуватися в рамках програмного матеріалу практично з будь-якої теми, оскільки відбір тематики проводився з урахуванням практичної значущості для тих, хто вивчає англійську мову.
Головне – це сформулювати проблему, над якою учні/студенти будуть працювати в процесі роботи над темою програми.
Якщо говорити про використання методу проектів у практиці навчання англійської мови, то, зрозуміло, найбільший інтерес представляють міжнародні телекомунікаційні проекти. Саме такі проекти дозволяють вирішити найбільш складне й разом з тим найістотніше для методики завдання – створення мовного середовища і на її основі створення потреби у використанні англійської мови на практиці. Глобальна мережа Інтернет створює умови для отримання будь-якої необхідної учням і вчителям англійської мови інформації, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі. Будь-який користувач, підключений до мережі Інтернет, має можливість підібрати список літератури з бібліотечної каталогу Бібліотеки Конгресу США, отримати на своєму екрані потрібний матеріал, провести пошук статті, репортажу, інших джерел потрібної інформації з найрізноманітніших журналів англійською мовою. Ця інформація, природно, автентична і, працюючи з такою інформацією, можна отримати необхідні дані з проблеми, над якою в даний момент працює група школярів/студентів в рамках проекту.
Учні/студенти входять у відкритий світ, де можна спілкуватися з однолітками з різних країн, виходити на зарубіжні сервера наукових, інформаційних, навчальних центрів. Учасники проекту можуть розподілити ролі між собою і збирати інформацію по всьому світу, час від часу обмінюючись думками, природно, на англійській мові, вступаючи в дискусію з певних питань, влаштовуючи “мозкові атаки”. Обмін інформацією здійснюється за допомогою електронної пошти, але час від часу можна влаштовувати обговорення в режимі реального часу (on-line), якщо учасники проекту домовляються про час проведення такої конференції.
Специфіка таких міжнародних проектів полягає в тому, що яку б проблему ми не взяли, все обговорення буде вестися англійською мовою.
Мова йде про створення мовного середовища і створенні умов для формування потреби у використанні англійської мови як засобу реального спілкування в процесі міжкультурної взаємодії.
Треба сказати, що діалог культур тут відбувається самим безпосереднім чином з перших же обмінів представницькими листами. Учні/студенти кожен раз знайомляться не тільки з інформацією, значущою для вирішення їх загальної проблеми, але і з особливостями культури своїх партнерів.
Стимул досконально зрозуміти все, що пишуть їм люди з різних країн, донести свої думки до партнерів дуже високий для учнів. Усі свої листи на англійській мові вони готують у своїх малих групах на уроках, обговорюючи, в свою чергу, всю видобуту ними інформацію. Кожен учень при цьому має власне завдання і вносить свою частку в спільну справу.
Тематика і зміст телекомунікаційних проектів повинні бути такими, щоб їх виконання цілком природно вимагало залучення властивостей комп’ютерних телекомунікацій. Важливо, щоб висунута для такого проекту проблема була однаково цікава і значуща для всіх учасників проекту. Не менш важливо, щоб українські учасники проекту були достатньо підготовлені в мовному відношенні до участі в цьому проекті.
Роль викладача при підготовці презентацій проектів є надзвичайно великою. Він повинен проводити роботу керівника та консультанта, а також підказувати лексику і корегувати граматичні конструкції, якщо у цьому є потреба.
Оцінку виконання проекту можуть здійснювати як самі учасники групи шляхом голосування, або викладач самостійно оцінює проекти учнів/студентів, при цьому обов’язково потрібно вказувати слабкі та сильні сторони кожного проекту.

Список літератури
1. Полат Е. С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Москва. Академия. – 2002. 272 с.

Залишити відповідь