ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

У статті визначено суть податкового фінансового контролю, основні суб’єкти такого контролю, проаналізовано роль податкового фінансового контролю у сфері державного нагляду та досліджено можливості застосування зарубіжного досвіду в Україні.

Ключові слова:податковий контроль, органи податкової служби.

 

В статье определена сущность налогового финансового контроля, основные субъекты такого контроля, проанализирована роль налогового финансового контроля в сфере государственного надзора и исследованы возможности применения зарубежного опыта в Украине.

Ключевые слова: налоговый контроль, органы налоговой службы.

 

The article explains the purpose of the tax audit, the basic subjects of tax audit, analyzes the role of tax audit in government oversight and investigate the possibility of using foreign experience in Ukraine.

Key words: tax control, tax service.

Податки є основним джерелом доходів до бюджету, саме тому нагляд та контроль за їх стягненням відіграє чималу роль в системі забезпечення держави та населення необхідними ресурсами для досягнення високого рівня життя та добробуту. Саме це визначає актуальність даного дослідження.

Тематиці податкового контролю присвячено чимало праць як серед зарубіжних так і серед вітчизняних науковців. Проблему вдосконалення та аналізу податкового контролю було порушено Корецькою-Гармаш В.О., Парасюком І.М., Раєвською Н.М.

Однак вказані вище науковці не торкались даної проблематики з точки зору зарубіжного досвіду і можливості його використання в Україні.

Метою дослідження є виявлення ключових аспектів діяльності органів податкового контролю, особливості здійснення податкового контролю в Україні та зарубіжних країнах на основі теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики, можливість використання зарубіжного досвіду.

В цілому контроль є невід’ємним елементом будь-якої сфери державного управління, особливу роль він відіграє у системі податків, оскільки поповнення Державного бюджету України за рахунок податкових та неподаткових надходжень є пріоритетним напрямком в сфері бюджетної політики України. Податковий контроль повинен забезпечувати прозорість податкової системи, повноту податкових надходжень до Державного бюджету, відповідальність правопорушників у сфері податкового законодавства. Враховуючи, що податки є основним джерелом поповнення Державного бюджету України, функція контролю набуває загальнодержавного значення, оскільки в цілому якість такого контролю визначає перспективи реалізації соціальних програм, підтримку національного бізнесу, підвищення добробуту населення.

Згідно Податкового кодексу України [3] податковий контроль – це система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Податковий контроль може здійснюватись шляхом:

 • ведення обліку платників податків;
 • інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної податкової служби;
 • перевірок та звірок відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.[3]

Що стосується основних функцій податкового контролю, то науковці виділяють:

 • облікову функцію – забезпечення обліку платників податків, предметів оподаткування, належних платежів бюджетам і цільовим державним фондам;
 • профілактичну функцію – припинення та попередження правопорушень у податковій сфері;
 • інформаційну функцію – податковий контроль слугує джерелом інформації для прийняття управлінських рішень;
 • мобілізуючу функцію – за результатами податкового контролю відповідно може збільшуватись обсяг надходжень до бюджетів та цільових державних фондів.

Повноцінна реалізація вищезазначених функцій дозволяє стимулювати податкові надходження до Державного бюджету, оскільки рівень довіри платників податків та в цілому населення до контролюючих органів значно зростає, відповідно формується тенденція щодо зменшення частки бізнесу в тіні, і як результат зростає можливість реалізації соціально значимих програм підвищення добробуту населення, рівня доходу, забезпеченості. Але такі результати є можливими лише за умови дотримання органами податкового контролю принципів: рівності усіх платників податків, незацікавленості органів податкового контролю, щодо надання певних преференцій платникам податків, справедливості у проведенні податкових перевірок, обґрунтованості накладання адміністративних стягнень, оперативності діяльності, ефективного використання наявних ресурсів, зручності для платника податків.

Що стосується безпосередньо органів контролю, то згідно Податкового кодексу [3] такими є:

 • органи державної податкової служби;
 • митні органи.

Органи державної податкової служби здійснюють податковий контроль у сфері стягнення податків та зборів, що встановлені Податковим кодексом України із платників податків. Саме ефективність діяльності цих органів визначає вищевказані позитивні результати. Тоді як, митні органи, діяльність яких регулюється Митним кодексом України, відповідні за встановлення мита.

Досліджуючи систему податкового контролю зарубіжних країн, варто звернути увагу на систему заповнення податкових декларацій, що притаманна для податкового законодавства США. Заповнення податкової декларації в Сполучених Штатах Америки є загальнообов’язковим навіть для осіб, що не сплачують податки. В разі не заповнення, заповнення з помилками чи умисне приховання особою частини доходу такий платник податку несе адміністративну, подекуди навіть кримінальну відповідальність. Крім того для США є характерним наявність податкових судів, до компетенції яких входить розгляд справ пов’язаних із податковими правопорушеннями. Податковий контроль у США забезпечується досить серйозними засобами пошуку потенційних правопорушників у сфері податкового законодавства.

Інший підхід застосовується у Іспанії, податковий контроль тут характеризується досить ліберальною політикою в сфері податкових правопорушень, застосування профілактичних заходів є мінімізованим. Такий підхід поєднується із високим професіоналізмом працівників податкових органів та досить значними розмірами штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.

Для Греції є характерним використання системи фіскальних органів, до яких належить Державна економічна служба та Служба боротьби з економічними злочинами. Основними завданнями Державної економічної служби є нарахування, стягнення податків та інших обов’язкових платежів, проведення контролю за веденням документації платників. Тоді як, Служба боротьби з економічними злочинами вирішує ряд завдань пов’язаних із здійсненням перевірок щодо дотримання платниками норм податкового законодавства.[4]

У Німеччині податкова служба виконує функції фінан­сового правоохоронного органу. Місцеві податкові органи мають добре підготовлені слідчі відділи з відповідними повно­важеннями, а також апаратуру підслуховування і звуко­запису, лабораторії, де проводиться аналіз справжності до­кументів, поданих платниками податків, почеркознавчі, хімічні та інші криміналістичні експертизи.

Інформацію на осіб, які ухиляються від сплати податків, податкові органи Німеччини отримують від поліції, про­куратури, служби безпеки, а також громадян.

Податкові служби Німеччини мають право вилучати фі­нансові документи з банків, страхових компаній тощо. У своїй діяльності вони застосовують такі методи, як конфіс­кація ділової документації у фірм і громадян, зайнятих приватною практикою, проводять розслідування по звину­ваченню адвокатів і консультантів з питань ухилення від податків.[5]

Підсумовуючи вищесказане варто відмітити, що розвинені країни світу активно застосовують засоби протидії податковим правопорушенням, водночас застосовуючи індивідуальні підходи до вирішення цього питання, що є цілком зрозумілим з огляду на відмінності у податковій політиці таких країн. Тобто, місце податкового контролю у системі державного нагляду є не лише загальнообов’язковим, але й особливо важливим для держави, оскільки саме органи податкового контролю забезпечують фіскальну функцію податків та в цілому формують прозоре економічне середовище в державі, що є передумовою підвищення життєвих стандартів серед населення.

Таким чином, для системи податкового контролю України є притаманні певні проблемні аспекти: недостатня прозорість діяльності суб’єктів господарювання, незацікавленість органів податкового контролю у здійсненні якісних перевірок, впровадження превентивних заходів щодо запобігання порушенням у сфері податкового законодавства, відсутність співпраці та взаєморозуміння між органами податкового контролю та платниками податків, в результаті чого сформувалась недовіра населення до системи податкового контролю в цілому.

З огляду на вищесказане, для України є доцільним використання зарубіжного досвіду, а саме: забезпечення податкових органів контролю необхідними технічними та фінансовими засобами щодо попередження податкових правопорушень на прикладі Сполучених Штатів Америки, крім того доречним є співробітництво органів податкового контролю із правоохоронними органами на прикладі Німеччини, формування персоналу органів контролю на засадах професіоналізму, відповідального ставлення до поставлених обов’язків та їх виконання, безперечного виконання законодавства. При реалізації таких заходів безперечно до уваги беруться обсяги витрат на такі заходи, тому тут також є доцільним збалансоване використання вищезазначених програм, співставлення оптимальних витрат із максимальною ефективністю. В цілому для України реалізація таких заходів є необхідним, як для покращення становище платників податків, так і в цілому для підвищення добробуту населення.

Література:

 1. Податкове право. Навч. посіб. / Бандурка О.М., Понікаров В.Д., Попова С.М.  – К.: Центр учбової літератури, 2012 – 312с.
 2. Бабін І. І. Податкове право України: навч. посібник/І. І. Бабін. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. — С. 254.
 3. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. – Назва з екрана.
 4. Гаруст Ю. В. Правове забезпечення контрольної діяльності податкових органів України : Дис … канд. юр. наук: 12.00.07/ Нац. ун-т. держ. податкової служби України. – Ірпінь,  2008. – 211с.
 5. Гега П. Т. Правовий режим оподаткування в Україні. — К.: Юрінком, 1997. — 144 с.

Залишити відповідь