Лексичний аналіз політичного дискурсу Державного секретаря США Гіларі Клінтон

Стаття присвячена лексичному аналізу політичного дискурсу Державного секретаря США Гіларі Клінтон, що полягає у аналізі ліберальної лексики з ключовими елементами freedom та liberty, класифікації та аналізу термінологічної наповненості статей. Велику увагу також було приділено стилістичним особливостям політичного дискурсу Гіларі Клінтон.

Ключові слова: політичний дискурс, ліберальна лексика, політична термінологія, економічна термінологія, суспільна термінологія, науково-технічна термінологія, ідіома, стилістичні засоби

The article is devoted to the lexical analysis of the political discourse of the Secretary of State Hillary Clinton. It deals with the analysis of the liberal terminology with the key-elements freedom and liberty. Stylistics peculiarities of Hillary Clinton’s political discourse were distinguished.

Key words: political discourse, liberal terminology, political terminology, economic terminology, social terminology, scientific and technological terminology, idiom, stylistic devices

За останні роки політичний дискурс став активним об’єктом лінгвістичних досліджень. У зв’язку з глобалізацією соціальних змін, технологізацією політичного дискурсу, соціологи, лінгвісти та інші спеціалісти, доходять висновку, що мова – це влада [1:60]. Як багатожанровий різновид публічного мовлення, політичний дискурс характеризується цілою низкою специфічних засобів. І суть тут не лише у вживанні специфічної детермінованої політичною діяльністю лексики, а й у своєрідному відборі й організації певних структур вираження відповідно до прагматичних настанов, цілей і умов спілкування, що склалися в процесі професійної діяльності політиків [4:51].

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Дослідженням політичних текстів як частини політичного дискурсу займається велика кількість науковців, серед яких варто виділити таких як Серажим К. «Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність» [3], Кусько К.Я. «Проблеми дискурсної лінгвістики», Петренко В.В. «Політична мова як засіб маніпулятивного впливу» [2], Т.В.Юдіна, яка вивчає промови політичних діячів, систему аргументації.

Мета і завдання дослідження

Метою дослідження є лексико-стилістичний аналіз політичного дискурсу Державного секретаря США Гіларі Клінтон, що полягає у класифікації лексичних одиниць на тематичні групи, а також в аналізі лексичних та стилістичних засобів, використаних у промовах політика.

Досягнення мети наукового дослідження зумовило постановку і вирішення кола питань, що склали його основні завдання:

–               дослідити підходи до тлумачення поняття «політичний дискурс»;

–               визначити основні характеристики політичного дискурсу;

–               дати визначення поняттю «політична промова» та дослідити основні лексико-стилістичні ознаки політичних промов;

–               проаналізувати термінологію політичного дискурсу Гіларі Клінтон, та класифікувати отримані терміни у тематичні групи;

–               здійснити лексико-стилістичний аналіз обраних лексичних одиниць;

–               визначити функції лексичних та стилістичних одиниць у промовах Гіларі Клінтон.

Мета і завдання дослідження

В результаті аналізу політичних промов державного секретаря США Гіларі Клінтон, ми помітили, що вона використовує багато словосполучень та виразів на позначення сводоби, рівності та захисту прав населення.

На основі аналізу п’яти промов ми підрахували, що слово freedom вживалося 43 рази, а слово liberty – 10 разів. Група ліберальної лексики політичного дискурсу Держсекретаря США Гіларі Клінтон налічує 53 лексичні одиниці.

Загалом ліберальну лексику політичного дискурсу Гіларі Клінтон ми поділити на дві великі групи:

•              лексика, яка характеризує досягнення та захист свободи;

•              лексика, яка характеризує обмеження свободи.

Прикладом першої групи лексики на позначення досягнення та захисту свободи є наступне речення:

What happened in Egypt and what happened in Iran, which this week is once again using violence against protestors seeking basic freedoms (Hilary Clinton, Remarks on the Food Crisis in the Horn of Africa, The International Food Policy Research Institute, Washington, DC, August 11, 2011). Дана лексична одиниця використана для позначення прагнення громадян здобути для себе основні громадянські права, які вони добувають шляхом протестів та масових заворушень.

У своїх промовах держсекретар США Гіларі Клінтон багато говорить про обмеження прав та свобод людини у сучасному суспільстві. Отже, до другої групи ліберальної лексики державного секретаря США Гіларі Клінтон ми віднесли групу лексичних одиниць на позначення обмеження прав та свобод громадян:

Those who clamp down on internet freedom may be able to hold back the full expression of their people’s yearnings for a while, but not forever (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011). Вираз clamp down on internet freedom означає припинити, покласти край свободі в Інтернеті, що означає, що люди не зможуть вільно висловлювати свої думки та отримувати необхідну інформація, оскільки всі їхні дії будуть прослідковуватися.

У ході дослідження лексичного наповнення промов Державного секретаря США Гіларі Клінтон ми проаналізували 177 лексичних одиниць (ЛО). В результаті проаналізовану лексику було поділено на чотири категорії: політичні терміни, економічні терміни, суспільні терміни, науково-технічна термінологія та ідіоми.

Проаналізувавши частоту вживання вищезгаданих ЛО у промовах Державного секретаря, ми визначили їх загальне відсоткове відношення та отримали наступні результати:

Таблиця 1          

№ п/п Групи термінів Кількість Відсоткове відношення
1. Політична термінологія 63 35,6
2. Економічна термінологія 21 11,9
3. Суспільна термінологія 45 25,4
4. Науково-технічна термінологія 33 18,6
5. Ідіоматичні вирази 15 8,8
Всього 177 100%

Категорія політичних термінів є найчисельнішою і складає 35,6 % від загальної кількості проаналізованих ЛО. Політичну термінологію дискурсу Гіларі Клінтон ми також поділили на підгрупи:

 • загальнополітична термінологія;
 • політичні терміни на позначення урядових проектів, самітів, офіційних документів;
 • політичні терміни, що позначають роботу уряду.

До першої ми віднесли загальні політичні терміни, до яких належать наступні ЛО: United States Government, Deputy Secretary of Defense (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011), Obama Administration, State Department (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech at Addis Ababa, Ethiopia – African Union, June 13, 2011). Як бачимо до загальних політичних термінів відносяться ЛО на позначення політичних посад, організацій та департаментів.

The Obama Administration has also launched an unprecedented initiative to put government data online, to encourage citizen participation, and to generally increase the openness of government (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011).  Дана ЛО слугує для позначення уряду чинного президента США Барака Обами, таке поєднання слів вказує на те, що президент активно керує роботою свого уряду, а той в свою черву виступає від його імені.

Наступна підгрупа політичної термінології дискурсу Гіларі Клінтон, об’єднала ЛО на позначення:

 • міжнародних документів та договорів 2009 Global Integrity Report (Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s Speech at the Gala Dinner, April 12, 2011);
 • організацій Asian-Pacific Economic Cooperation (Hillary Clinton’s APEC Speech: Women Are Key to Global Economy, September 16, 2011);
 • урядових проектів Global Entrepreneurship Program (Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s Speech at the Gala Dinner, April 12, 2011);
 • самітів та зібрань міжнародного рівня Budapest Cybercrime Convention, U.S. – Islamic World Forum (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011).

According to the 2009 Global Integrity Report, Arab countries, almost without exception, have some of the weakest anti-corruption systems in the world (Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s Speech at the Gala Dinner, April 12, 2011). У промові держсекретар робить посилання на офіційні документи, що додає її висловлюванню точності  та переконливості, та допомагає наголосити на проблемі, яка обговорюється.

До третьої підгрупи політичної термінології ми віднесли політичні терміни на позначення роботи уряду. До цієї підгрупи відносяться такі ЛО: inaugurated, referendum on its new constitution (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech at Addis Ababa, Ethiopia – African Union, June 13, 2011), anti-corruption systems (Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s Speech at the Gala Dinner, April 12, 2011).

In Nigeria, President Jonathan was inaugurated 15 days ago after what many have called the fairest election in Nigeria’s recent history (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech at Addis Ababa, Ethiopia – African Union, June 13, 2011). Даний термін позначає діяльність політичної влади пов’язану  з церемонією інавгурації нового президента країни.

До другої групи термінології політичного дискурсу Держсекретаря Гіларі Клінтон ми віднесли економічну термінологію.

Дана група термінів посідає друге місце за кількістю вживання в аналізованих статтях, вона налічує 21 термінів, та  становить 11,9 % від загальної кількості аналізованої лексики.

До цієї групи ми віднесли такі терміни: job growth, national debt, GNP (Hillary Clinton’s APEC Speech: Women Are Key to Global Economy, September 16, 2011), emergency founding (Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s Speech at the Gala Dinner, April 12, 2011), investment plans, national budget, free trade (Hilary Clinton, Remarks on the Food Crisis in the Horn of Africa, The International Food Policy Research Institute, Washington, DC, August 11, 2011).

At the governmental level, we routinely measure unemployment, job growth, our national debt, GNP and our balance of trade (Hillary Clinton’s APEC Speech: Women Are Key to Global Economy, September 16, 2011). Обраний термін позначає валовий національний продукт, тобто сукупність усіх вироблених у країні товарів та наданих послуг за рік незалежно від розташування національних підприємств.

Третім видом термінології у промовах Гіларі Клінтон ми виділили суспільну термінологію, що виявилася другою групою термінів за кількість ЛО.

До групи суспільної термінології належать 45 ЛО, що становлять 25,4 % від усіх проаналізованих термінів, сюди ми віднесли наступні ЛО: citizens, protectors, generals (Hilary Clinton, Remarks on the Food Crisis in the Horn of Africa, The International Food Policy Research Institute, Washington, DC, August 11, 2011), business leaders, bureaucrats (Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s Speech at the Gala Dinner, April 12, 2011), protestor, college student, the small business owner in Kenya, the philosopher in China, the scientist in Brazil (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011).

We want to keep the Internet open for the protestor using social media to organize a march in Egypt; the college student emailing her family photos of her semester abroad; the lawyer in Vietnam blogging to expose corruption; the teenager in the United States who is bullied and finds words of support online; for the small business owner in Kenya using mobile banking to manage her profits; the philosopher in China reading academic journals for her dissertation; the scientist in Brazil sharing data in real time with colleagues overseas (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011).  Дані терміни є прикладом позначення людей різних соціальних класів та верств населення, різних професій, політичних переконань, та релігійних поглядів.  Проте незважаючи на всі ці відмінності Держсекретар США не розділяє їх, а навпаки за допомогою створеного контрасту показує, що вони всі є рівними для неї, і мають право на рівні права.

Третя група термінологічних одиниць включає терміни на позначення здобутків науково-технічного прогресу. Загалом ми розглядатимемо вузькогалузеву термінологію на позначення Інтернет технологій та ресурсів. За кількість ЛО ця група є також численною і  включає в себе 33 термінів, що складає 18,6 % загальної кількості проаналізованих термінів.

Усі терміни групи науково-технічної термінології ми поділили на три підгрупи:

 • терміни на позначення технологій за допомогою яких здійснюється робота в мережі Інтернет;
 • терміни на позначення роботи в мережі Інтернет;
 • терміни на позначення людей, які працюють у мережі Інтернет.

До першої підгрупи термінів, які позначають технологічні засоби за допомогою який здійснюється робота в мережі Інтернет, ми віднесли наступні ЛО: laptops, cell phones, smart phones, mobile network, dial-up modems, fax machines, connection technologies (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011).

До другої підгрупи термінів науково-технічного спрямування належать ЛО на позначення роботи та дій, які виконуються в мережі Інтернет. До цієї групи ми віднесли на ступні ЛО: posted on-line reports, Internet access, track online profiles, subscribe to system, individual blog, email account, cyber-security, real-time two-way connection, share data in real time, social networking (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011).

До третьої групи науково-технічної термінології належать терміни на позначення людей, які працюють у мережі Інтернет. До цієї групи ми виділили наступні ЛО: hackers, bloggers, users, subscriber (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011). Ця підгрупа є найменш чисельною серед аналізованих, оскільки позначає людей, які працюють в Інтернеті, а словник термінів такої специфіки не є дуже обширним.

Помітним є використання ідіоматичних виразів у політичних промовах Держсекретаря Гіларі Клінтон. На основі проаналізованих статей ви визначили 15 ідіом, що зустрічалися у промовах, вони становлять 8,8 % від загальної кількості проаналізованої лексики.

До даної групи ми віднесли наступні ЛО: pull the plug, silver bullet, (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011), cutting-edge (Hillary Clinton’s APEC Speech: Women Are Key to Global Economy, September 16, 2011), bottom line, ground-breaking (Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s Speech at the Gala Dinner, April 12, 2011), ear to the ground (Hilary Clinton, Remarks on the Food Crisis in the Horn of Africa, The International Food Policy Research Institute, Washington, DC, August 11, 2011).

Then the government pulled the plug, as cell phone service was cut off, TV satellite signals were jammed, and internet access was blocked for nearly the entire population (Secretary of State Hillary Clinton’s Speech on Internet Freedom, The Newseum, Washington, DC, January 21, 2011). Ідіома pull the plug означає зупинити підтримку, перекрити кисень, не допустити, щоб щось відбулося. У даному контексті вона означає перекрити кисень, тобто відітрати в людей найголовніше на той момент – можливість спілкуватися з навколишнім світом, їх залишили у так званій «інформаційній ізоляції».

Однією з основних функцій політичного дискурсу є безпосередній вплив на свідомість слухача, оскільки політичні промови мають на мені висвітлити певні події та переконати людей у їх важливості. Необхідним засобом досягнення переконання є використання стилістичних засобів та тропів у текстах політичних промов.

Метафори, якими оперує у своєму мовленні Держсекретар США Гіларі Клінтон ми поділили на шість груп:

 • метафори розміру myriad of ways
 • метафори труднощів the hardest hit
 • метафори переваги та влади a strong voice
 • метафори відстані within reach
 • метафори дії the steps we are taking
 • метафори часу a decades-long

Можна зробити висновок, що метафори відіграють важливу роль у політичному мовленні, оскільки вони є засобом впливу на слухача, так як вони передбачають і підсилюють близькість стосунків, офіційність або ворожість між мовцем і слухачем.

Висновки

В результаті аналізу політичного дискурсу Державного секретаря США Гіларі Клінтон, ми дійшли до висновку, що вона оперує великою кількістю політичної термінології, також використовує багато термінів соціального характеру, що пояснюється тематикою її промов, оскільки Гіларі Клінтон особливу увагу приділяє проблемах економічного розвитку малозабезпечених країн, та дбає про добробут суспільства у її промовах присутня велика кількість економічної  термінології. Також поряд з цими групами термінів вона широко вживає науково-технічну термінологію, що вказує на різнобічність її політики та діяльності. Крім того, у лексичному складі промов Держсекретаря США було помічено вживання ідіоматичних виразів, що також налічувало чималу кількість лексичних одиниць. Стосовно використання стилістичних засобів, то варто зазначити, що вона оперує великою кількість стилістичних фігур та засобів задля досягнення максимальної експресивності та виразності свого висловлювання. Велика кількість використаних метафор, синонімічних рядів, перерахувань, протиставлень свідчить про те, що Гіларі Клінтон чітко висловлює свою думку, намагається максимально донести до слухачів свої суспільно-політичні погляди та переконання.

Література

 1. Ван Дейк. Анализ новостей как дискурса / Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. Ванн Дейк. – М.: Прогресс, 1989. – 245с.
 2. Петренко В.В. Політична мова як засіб маніпулятивного впливу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ, наук: спец. 23.00.02 / Київський національний ун-т ім.. Т. Шевченка. / В.В. Колесник – К., 2003. – 17 с.
 3. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність: [монографія] / Серажим К. / за ред. В.Різуна. – К.: КНУ, 2002. – 392с.
 4. Фоменко О. С. Лінгвістичний аналіз сучасного політичного дискурсу США (90-ті роки століття): дис. …кандидата філол.наук : 10.02.04 / Фоменко О. С. – К., 1998. – 195с.

Марковська Ольга Ярославівна

Факультет романо-германських мов

Спеціальність «Англійська мова та література»

Група А-5

Науковий керівник: Худолій Анатолій Олексійович

Кандидат філологічних наук, доцент

Факультет романо-германських мов

Сфера досліджень: семантика

Залишити відповідь