КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТАФОРИ У СФЕРІ АНГЛОМОВНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ЛЕКСИКИ

Д. В. Василенко
Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету,
м. Горлівка

Стаття присвячена дослідженню англомовних військових концептуальних метафор, вивченню джерел концептуалізації і семантичних особливостей мовних реалізацій метафор.
Ключові слова: військова підмова, метафора, концепт.
Статья посвящена исследованию англоязычных военных концептуальных метафор, изучению источников концептуализации и семантических особенностей языковых реализаций метафор.
Ключевые слова: военный подъязык, метафора, концепт.
The article is devoted to the study of English military conceptual metaphors, their sources and semantic peculiarities of their language realizations.
Key words: military lexicon, metaphor, concept.

Військова підмова, підкоряючись законам еволюційного розвитку, активно поповнює свій словниковий склад шляхом семантичної деривації, в процесі якої відбуваються зміни значення вихідних лексичних одиниць. Провідну роль в семантичних змінах відіграє механізм метафорики.
Метафора розглядається як засіб номінації, вербалізований спосіб мислення і спосіб створення мовної картини світу. У дослідженнях метафоризації виокремлюються різні концепції. Проте, усіма лінгвістами відзначається той факт, що в основі метафоричного перенесення знаходиться схожість екстралінгвістичних понять про об’єкти дійсності.
У когнітивному аспекті метафора розглядається як використання знаку однієї концептуальної сфери на позначення компонента іншої. Дж. Лакофф вказує на те, що метафора за своєю природою є не чисто мовним, а концептуальним явищем, оскільки вона тісно пов’язана з культурно специфічними моделями і сенсорно-моторним простором і просторовим досвідом людини [2]. Метафори функціонують як когнітивні процеси, завдяки яким людина поглиблює своє уявлення про світ. Вона пронизує все наше щоденне життя і виявляється не тільки в мові, але й в мисленні та дії. Поняттєва система, у межах якої думає і діє людина, є метафоричною за своєю сутністю [2]. Акт метафоричної творчості лежить в основі формування нових значень слів, розвитку систем термінології та емоційно-експресивної лексики.
Мета даної статті полягає у вивченні англомовних метафор, що виступають засобом об’єктивації концепту “ВІЙНА”. В завдання дослідження входить виявлення джерел концептуальних метафор і аналіз лексико-семантичних особливостей їх мовних реалізацій. Об’єктом дослідження є військові лексичні та фразеологічні одиниці, побудовані на основі метафори. Предмет аналізу – семантичні процеси у сфері англомовної військової лексики. Дослідження проводиться на матеріалі англомовних військових термінів і сленгізмів [5; 7].
Війна, організована озброєна боротьба, між державами, націями (народами), соціальними групами є невід’ємною складовою історії людства. Розуміння війни як одного з феноменів буття залежить від сприйняття людиною дійсності, змін її світоглядних уявлень в ході історичного розвитку. Війна може ототожнюватись з абсолютним злом, розглядатись як духовна і священна справа або як неминучість.
У військовій підмові виокремлюються метафори, пов’язані з різними соціально-символічними вимірами дискурсу війни. Вони створюють метафоричні образи війни і реалій, пов’язаних з нею, об’єктивуючи концепт “ВІЙНА” (Малюнок 1). Під концептом розуміється “дискретне ментальне
Малюнок 1. Метафори, що об’єктивують концепт “ВІЙНА”
утворення, що є базовою одиницею розумового коду людини, має відносно впорядковану внутрішню структуру, є результатом пізнавальної (когнітивної) діяльності особи і суспільства і несе комплексну, енциклопедичну інформацію про предмет або явище, що відбивається, про інтерпретацію цієї інформації суспільною свідомістю і відношення суспільної свідомості до цього явища або предмету” [4, 34].
Номінативне поле концепту “ВІЙНА” включає такі метафоричні номінації, як [1]:
1) війна – суперечка, змагання, конфлікт (war – contention / contest / conflict): pull rank (sl) – “зловживати службовим станом”, all the way (sl) – “прагнення зробити кар’єру офіцера”, conflict – “війна”, confrontation – “конфронтація” (“Are Military Personnel allowed to pull rank and use it to intimidate or insult people in public or in games”? [http://answers.yahoo.com]);
2) війна – спорт (war – sport, an activity of a competitive nature): acrobatics – вищий пілотаж, ball / golf ball (sl) – “куля”, ping – pong war (sl) – “війна зі змінним успіхом” (“MIT researchers are creating the world’s first acrobatic robotic bird – a small, agile helicopter that the military could use in mountainous and urban combat and that could offer the entertainment industry a new means of capturing aerial imagery” [http://web.mit.edu/newsoffice]);
3) війна – авантюра, пригода (war – adventure): adventure (sl) – “війна” (“war is hell; war is also mystery and terror and adventure and courage and discovery and holiness and pity and despair and longing and love” – Ryan T. Bennett [http://www. ryu.edu]);
4) війна – театр, вистава (war – theatre / show): theatre of war – “театр військових дій”, big show (sl) – “війна” (“I am watching the show over on our right. Some of our new divisions had advanced through a gap” – F. Richards [6]);
5) війна – полювання (war – hunting): hunting – “пошук”, hunting ground – “район дії”, hunter-killer – “субмарина, яка вистежує і знищує ворожі підводні човни”, mine hunter – “мінний тральщик-шукач мін”, hunt (sl) – “пошук супротивника”, cowboy – and – Indian tactics (sl) – “близький бій” (“HMS Astute is the largest and deadliest hunter – killer submarine ever built” [http://xmb.stuffucanuse.com]);
6) війна – смерть, хвороба (war – death, illness): broken-back warfare – “війна із зламаним хребтом” (“війна між сторонами, nослабленими взаємними ядерними ударами”), sterile environment – “обстановка, що характеризується відсутністю перешкод”, sterilize – “руйнувати, знищувати”, surgical strike – “хірургічний” / точний удар”, skeleton – “скорочений склад”, air pill – “мала авіабомба”, mobile pillbox – “пересувний броньовий ковпак”, Nuclear spasm – “ядерний спазм” (“обмін останніми ядерними ударами в тотальній ядерній війні”), immune – “невразливий, захищений”, skin the front – “оголяти фронт” (“A multitude of reasons could be cited why a nuclear conflict would likely veer quickly into chaos and nuclear spasm” [http://www.cci.org]).
Когнітивні метафори, розкриваючи зміст концепту “ВІЙНА”, передають уявлення про війну за допомогою певних образів. Вони структурують реальний військовий досвід людини і допомагають краще його усвідомити. Метафоричний образ війни не є однорідним.
Концепт формується у свідомості людини з його сенсорного досвіду, предметної діяльності, розумових операцій з іншими концептами, мовного спілкування, знання людиною значень мовних одиниць [4, 122]. Джерелами концептуальної метафоризации у військовій лексиці стають такі лексичні одиниці, як: “struggle”, “conflict”, “contest”, “contention”, “hostility”, “death”, які входять в ядро номінативного поля. Номінації окремих когнітивних ознак концепту формують його периферію: “show”, “theatre”, “sport”, “adventure”, “hunt”. Концепт “ВІЙНА” передається в англійській мові, головним чином, лексемами із загальними асоціативними семами “небезпека, загроза”, “пригода”, “полювання” і “змагання’.
Концептуальні метафори виникають у рамках загальноприйнятої системи цінностей і грунтуються на властивих певній спільноті поняттях. Так, відношення представників англомовного соціуму до війни як спорту, змаганню, прагнення отримати перемогу за будь-яку ціну, склалося під впливом історичного досвіду боротьби за домінування у світі. Тому важливу роль в процесі розуміння військових метафор відіграє культурна модель, що властива певному соціуму і поділяється його членами.
Існують також погляди на війну, що є притаманними багатьом культурам, незалежно від соціально-економічного, політичного і освітнього положення тієї або іншої країни. Так, “небезпека може перетворитися на надзвичайне переживання, за умови, що людина здолає її, і, поки вона загрожує людині, вoнa сподівається перемогти” [3]. При цьому створюється метафоричний образ війни як авантюрної пригоди. Таким чином, чуттєві образи в структурі концепту “ВІЙНА” утворюються не лише перцептивними когнітивними ознаками, але і образними ознаками (концептуальними метафорами), аналіз яких дозволяє виявити істотні характеристики концепту і моделювати його як одиницю концептосферы.
На наш погляд, важливим є подальше вивчення концепту “ВІЙНА”, яке дозволить дослідити семантику мовних знаків, що об’єктивують його, а також виявити національну специфіку даного концепту з метою оптимізації міжкультурної комунікації.

Література
1. Василенко Д. В. Військова лексика англійської мови ХХ – початку ХХІ столітя / Дмитро Володимирович Василенко. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2009. – 220 с.
2. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры / Дж. Лакофф, М. Джонсон. – М.: Наука, 1990. – С. 387-415.
3. Лешан Л. Если завтра война? Психология войны / Лоуренс Лешан. – М.: Астрель-АСТ, 2004. – 142 с.
4. Попова З. Д. Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – М.:АСТ: Восток – Запад, 2010. – 314 с.
5. Dickson P. War Slang. American Fighting Words and Phrases from the Civil War to the Gulf War / Paul Dickson. – New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, Pocket Books, 1994. – 403 p.
6. Oxford Dictionary of Euphemisms / [Robert Holder]. – Oxford University Press, 2003. – 501 p.
7. Random House Webster’s Unabridged Dictionary. – New York, Random House, 2001. – 2229 p.

Залишити відповідь