КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТАФОРИ У СФЕРІ АНГЛОМОВНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ЛЕКСИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Д. В. Василенко
Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету,
м. Горлівка

Стаття присвячена дослідженню англомовних військових концептуальних метафор, вивченню джерел концептуалізації і семантичних особливостей мовних реалізацій метафор.
Ключові слова: військова підмова, метафора, концепт.
Статья посвящена исследованию англоязычных военных концептуальных метафор, изучению источников концептуализации и семантических особенностей языковых реализаций метафор.
Ключевые слова: военный подъязык, метафора, концепт.
The article is devoted to the study of English military conceptual metaphors, their sources and semantic peculiarities of their language realizations.
Key words: military lexicon, metaphor, concept.

Військова підмова, підкоряючись законам еволюційного розвитку, активно поповнює свій словниковий склад шляхом семантичної деривації, в процесі якої відбуваються зміни значення вихідних лексичних одиниць. Провідну роль в семантичних змінах відіграє механізм метафорики.
Метафора розглядається як засіб номінації, вербалізований спосіб мислення і спосіб створення мовної картини світу. У дослідженнях метафоризації виокремлюються різні концепції. Проте, усіма лінгвістами відзначається той факт, що в основі метафоричного перенесення знаходиться схожість екстралінгвістичних понять про об’єкти дійсності.
У когнітивному аспекті метафора розглядається як використання знаку однієї концептуальної сфери на позначення компонента іншої. Дж. Лакофф вказує на те, що метафора за своєю природою є не чисто мовним, а концептуальним явищем, оскільки вона тісно пов’язана з культурно специфічними моделями і сенсорно-моторним простором і просторовим досвідом людини [2]. Метафори функціонують як когнітивні процеси, завдяки яким людина поглиблює своє уявлення про світ. Вона пронизує все наше щоденне життя і виявляється не тільки в мові, але й в мисленні та дії. Поняттєва система, у межах якої думає і діє людина, є метафоричною за своєю сутністю [2]. Акт метафоричної творчості лежить в основі формування нових значень слів, розвитку систем термінології та емоційно-експресивної лексики.
Мета даної статті полягає у вивченні англомовних метафор, що виступають засобом об’єктивації концепту “ВІЙНА”. В завдання дослідження входить виявлення джерел концептуальних метафор і аналіз лексико-семантичних особливостей їх мовних реалізацій. Об’єктом дослідження є військові лексичні та фразеологічні одиниці, побудовані на основі метафори. Предмет аналізу – семантичні процеси у сфері англомовної військової лексики. Дослідження проводиться на матеріалі англомовних військових термінів і сленгізмів [5; 7].
Війна, організована озброєна боротьба, між державами, націями (народами), соціальними групами є невід’ємною складовою історії людства. Розуміння війни як одного з феноменів буття залежить від сприйняття людиною дійсності, змін її світоглядних уявлень в ході історичного розвитку. Війна може ототожнюватись з абсолютним злом, розглядатись як духовна і священна справа або як неминучість.
У військовій підмові виокремлюються метафори, пов’язані з різними соціально-символічними вимірами дискурсу війни. Вони створюють метафоричні образи війни і реалій, пов’язаних з нею, об’єктивуючи концепт “ВІЙНА” (Малюнок 1). Під концептом розуміється “дискретне ментальне
Малюнок 1. Метафори, що об’єктивують концепт “ВІЙНА”
утворення, що є базовою одиницею розумового коду людини, має відносно впорядковану внутрішню структуру, є результатом пізнавальної (когнітивної) діяльності особи і суспільства і несе комплексну, енциклопедичну інформацію про предмет або явище, що відбивається, про інтерпретацію цієї інформації суспільною свідомістю і відношення суспільної свідомості до цього явища або предмету” [4, 34].
Номінативне поле концепту “ВІЙНА” включає такі метафоричні номінації, як [1]:
1) війна – суперечка, змагання, конфлікт (war – contention / contest / conflict): pull rank (sl) – “зловживати службовим станом”, all the way (sl) – “прагнення зробити кар’єру офіцера”, conflict – “війна”, confrontation – “конфронтація” (“Are Military Personnel allowed to pull rank and use it to intimidate or insult people in public or in games”? [http://answers.yahoo.com]);
2) війна – спорт (war – sport, an activity of a competitive nature): acrobatics – вищий пілотаж, ball / golf ball (sl) – “куля”, ping – pong war (sl) – “війна зі змінним успіхом” (“MIT researchers are creating the world’s first acrobatic robotic bird – a small, agile helicopter that the military could use in mountainous and urban combat and that could offer the entertainment industry a new means of capturing aerial imagery” [http://web.mit.edu/newsoffice]);
3) війна – авантюра, пригода (war – adventure): adventure (sl) – “війна” (“war is hell; war is also mystery and terror and adventure and courage and discovery and holiness and pity and despair and longing and love” – Ryan T. Bennett [http://www. ryu.edu]);
4) війна – театр, вистава (war – theatre / show): theatre of war – “театр військових дій”, big show (sl) – “війна” (“I am watching the show over on our right. Some of our new divisions had advanced through a gap” – F. Richards [6]);
5) війна – полювання (war – hunting): hunting – “пошук”, hunting ground – “район дії”, hunter-killer – “субмарина, яка вистежує і знищує ворожі підводні човни”, mine hunter – “мінний тральщик-шукач мін”, hunt (sl) – “пошук супротивника”, cowboy – and – Indian tactics (sl) – “близький бій” (“HMS Astute is the largest and deadliest hunter – killer submarine ever built” [http://xmb.stuffucanuse.com]);
6) війна – смерть, хвороба (war – death, illness): broken-back warfare – “війна із зламаним хребтом” (“війна між сторонами, nослабленими взаємними ядерними ударами”), sterile environment – “обстановка, що характеризується відсутністю перешкод”, sterilize – “руйнувати, знищувати”, surgical strike – “хірургічний” / точний удар”, skeleton – “скорочений склад”, air pill – “мала авіабомба”, mobile pillbox – “пересувний броньовий ковпак”, Nuclear spasm – “ядерний спазм” (“обмін останніми ядерними ударами в тотальній ядерній війні”), immune – “невразливий, захищений”, skin the front – “оголяти фронт” (“A multitude of reasons could be cited why a nuclear conflict would likely veer quickly into chaos and nuclear spasm” [http://www.cci.org]).
Когнітивні метафори, розкриваючи зміст концепту “ВІЙНА”, передають уявлення про війну за допомогою певних образів. Вони структурують реальний військовий досвід людини і допомагають краще його усвідомити. Метафоричний образ війни не є однорідним.
Концепт формується у свідомості людини з його сенсорного досвіду, предметної діяльності, розумових операцій з іншими концептами, мовного спілкування, знання людиною значень мовних одиниць [4, 122]. Джерелами концептуальної метафоризации у військовій лексиці стають такі лексичні одиниці, як: “struggle”, “conflict”, “contest”, “contention”, “hostility”, “death”, які входять в ядро номінативного поля. Номінації окремих когнітивних ознак концепту формують його периферію: “show”, “theatre”, “sport”, “adventure”, “hunt”. Концепт “ВІЙНА” передається в англійській мові, головним чином, лексемами із загальними асоціативними семами “небезпека, загроза”, “пригода”, “полювання” і “змагання’.
Концептуальні метафори виникають у рамках загальноприйнятої системи цінностей і грунтуються на властивих певній спільноті поняттях. Так, відношення представників англомовного соціуму до війни як спорту, змаганню, прагнення отримати перемогу за будь-яку ціну, склалося під впливом історичного досвіду боротьби за домінування у світі. Тому важливу роль в процесі розуміння військових метафор відіграє культурна модель, що властива певному соціуму і поділяється його членами.
Існують також погляди на війну, що є притаманними багатьом культурам, незалежно від соціально-економічного, політичного і освітнього положення тієї або іншої країни. Так, “небезпека може перетворитися на надзвичайне переживання, за умови, що людина здолає її, і, поки вона загрожує людині, вoнa сподівається перемогти” [3]. При цьому створюється метафоричний образ війни як авантюрної пригоди. Таким чином, чуттєві образи в структурі концепту “ВІЙНА” утворюються не лише перцептивними когнітивними ознаками, але і образними ознаками (концептуальними метафорами), аналіз яких дозволяє виявити істотні характеристики концепту і моделювати його як одиницю концептосферы.
На наш погляд, важливим є подальше вивчення концепту “ВІЙНА”, яке дозволить дослідити семантику мовних знаків, що об’єктивують його, а також виявити національну специфіку даного концепту з метою оптимізації міжкультурної комунікації.

Література
1. Василенко Д. В. Військова лексика англійської мови ХХ – початку ХХІ столітя / Дмитро Володимирович Василенко. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2009. – 220 с.
2. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры / Дж. Лакофф, М. Джонсон. – М.: Наука, 1990. – С. 387-415.
3. Лешан Л. Если завтра война? Психология войны / Лоуренс Лешан. – М.: Астрель-АСТ, 2004. – 142 с.
4. Попова З. Д. Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – М.:АСТ: Восток – Запад, 2010. – 314 с.
5. Dickson P. War Slang. American Fighting Words and Phrases from the Civil War to the Gulf War / Paul Dickson. – New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, Pocket Books, 1994. – 403 p.
6. Oxford Dictionary of Euphemisms / [Robert Holder]. – Oxford University Press, 2003. – 501 p.
7. Random House Webster’s Unabridged Dictionary. – New York, Random House, 2001. – 2229 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь