ФУНКЦІОНАЛЬНА СЕМАНТИКА ДІЄСЛІВ-КОНВЕРСИВІВ У ТЕМАТИЧНО МАРКОВАНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Т.В. Черненко
Буковинський державний фінансово-економічний університет
м. Чернівці

Робота спрямована на виокремлення функціональної семантики дієслів-конверсивів у тематично маркованому художньому дискурсі для виявлення особливостей їх функціонування у структурі дискурсу.
Ключові слова: функціональна семантика, тематично маркований художній дискурс, дієслова-конверсиви, лексико-граматична сполучуваність, семантична сполучуваність.
Работа направлена на изучение функциональной семантики глаголов-конверсивов в тематически маркированном художественном дискурсе для определения особенностей их функционирования в структуре дискурса. Ключевые слова: функциональная семантика, тематически маркированный художественный дискурс, глаголы-конверсивы, лексико-грамматическая сочетаемость, семантическая сочетаемость.
Present paper aims at analyzing the functional semantics of the converse verbs in the marked literal discourse to define their functioning peculiarities.
Key words: functional semantics, marked literal discourse, converse verbs, lexico-grammar compatibility, semantic compatibility.


Дана робота є результатом аналізу функціональної семантики дієслів-конверсивів у тематично маркованому художньому дискурсі (ТМХД), для виявлення особливостей функціонування дієслів-конверсивів у дискурсі.
Актуальність дослідження полягає розгляді функціональної семантики дієслів-конверсивів у структурі тематично маркованого художнього дискурсу, вивченні дискурсивної функції дієслів-конверсивів, шляхом формування дієслівно-конверсивних пар та їх функціонального навантаження у тематично маркованому художньому дискурсі. Об’єктом дослідження виступають взаємозалежні дієслова-конверсиви у структурі ТМХД англійської мови. Конверсиви, за висловлюванням Ю.Д. Апресяна, слугують для вираження відмітностей, які мають семантичну природу. Конверсиви – це пари слів з оберненими рольовими або актантними структурами, чиє семантичне завдання полягає у передачі різниці у логічному акценті [1, с. 258]. Конверсиви передають двобічні відношення в лексико-семантичній системі [4, с. 207]. Предметом дослідження є лінгвокогнітивні, лексико-семантичні та функціонально-семантичні відношення дієслів-конверсивів у структурі ТМХД. Головним завданням дієслів-конверсивів у дискурсі є трансакція інформації в результаті взаємодії мовця і реципієнта, завдяки чому дискурс представляється у вигляді “когерентно змістовної єдності”.
В роботі звернено увагу на функціонування дієслів-конверсивів у структурі тематично маркованого художнього дискурсу. Для початку розглянемо, що розуміється під поняттям ,,художній дискурс”. Ван Дейк визначав, що художній дискурс не особливо відрізняється від нехудожніх дискурсів і являє собою комунікативний акт між автором та читачем, спрямований на вплив автора на читача (його систему знань, вірувань тощо) [3, с. 151]. За визначенням О.В. Четверикової, художній дискурс являє собою соціальне явище, яке існує на межі дійсності та уявного [5, с. 161]. Н.Л. Галеєва відмічає, що текст, який містить параметр художності, призводить до утворення певного простору розуміння, де рефлексія фіксується у вигляді духовних сутностей [2, с. 8]. Таким чином, художній дискурс виражає фіктивну реальність, створену автором, в якій реалізуються авторський світогляд, знання та відношення до світу.
,,Маркованість” дискурсу ван Дейк пропонує називати тематичним репертуаром окремого дискурсу, який може мати обмеження щодо культурних тем, соціальної ситуації, комунікативного акту [3, с. 53]. Тематична структура вказує, за словами науковця, які тематичні елементи є найбільш спільними, а які більш деталізованими [3, с. 250], що і створює базу для дослідження. Таким чином, особливість досліджуваного тематично маркованого художнього дискурсу ми вбачаємо у значному використанні авторами фахової термінології.
Для розгляду функціональної семантики дієслів-конверсивів у структурі дискурсу звернено увагу на лексико-граматичну та лексико-семантичну сполучуваність дієслів-конверсивів у структурі фінансового дискурсу. Аналіз лексико-граматичної сполучуваності фінансових дієслів-конверсивів у тематично маркованому художньому дискурсі виявив наступні морфолого-синтаксичні моделі: 1) N1+VERB+N2 (76,9%), 2) N1+VERB (9,1%), 3) N1+VERB+Adv (5,5%), 4) N1+VERB+Pr (5,3%), 5) N1+VERB+Vinf (3,2%), де N1 – іменник або займенник чи будь-яка група слів, яка може бути підметом, N2 – іменник або займенник у функції додатку, VERB – досліджуване дієслово-конверсив, Pr – прийменник, Adv – прислівник, Vinf – інфінітив.
Розглянемо приклади лексико-граматичної сполучуваності фінансових дієслів-конверсивів у тематично маркованому художньому дискурсі:
1) 1.1. Personally I have borrowed considerable money from Mr. Stener at two per cent [8, p. 292].
1.2. The owner charged from the front office and demanded an explanation [7, p. 299].
2) For any reliable information I receive, I will pay [6, p. 680].
3) The papers would be certain to get it quickly [8, p. 643].
4) You may give him up, mother. He’ll not come here [6, p. 638].’
5) A partially crippled waitress named Dot ambled by and demanded to know what they wanted [9, p. 195].
За даними проведеного аналізу лексико-граматичної сполучуваності визначено, що:
– найчастіше дієслова-конверсиви у тематично маркованому художньому дискурсі сполучаються з іменниковими фразами, що складає 76,9% (зареєстровано 3 367 слововживань) від загальної кількості проаналізованих дієслів-конверсивів у тематично маркованому художньому дискурсі;
– 9,1% складає тип нульової сполучуваності (398 слововживань);
– сполучуваність дієслів-конверсивів із прислівниками у правосторонній позиції у тематично маркованому художньому дискурсі складає 5,5% (242 слововживання);
– дієслова-конверсиви у 5,3% (231 слововживання) сполучаються з прийменниками у правосторонній позиції;
– найменшу частоту вживання становить сполучуваність дієслів-конверсивів у тематично маркованому художньому дискурсі з інфінітивами у правосторонній позицій (3,2% – 139 слововживань).
Семантичну сполучуваність дієслів-конверсивів у структурі тематично маркованого художнього дискурсу можна відобразити наступними моделями: ЛСП1+VERB; ЛСП1+VERB+ЛСП2 та ЛСП1+VERB+ЛСП2+ ЛСП3. У лівосторонній позиції (ЛСП1) досліджувані конверсиви можуть сполучатись з ЛСП (agent) та ЛСП (corporation), рідко зустрічаються випадки де лівостороння позиція представлена ЛСП (artifact) або ЛСП (resources). У правосторонній позиції (ЛСП2 або ЛСП3) сполучуваність конверсивів значно ширша у структурі дискурсу і може включати в себе ЛСП (agent), ЛСП (corporation), ЛСП (artifact), ЛСП (resources), ЛСП (time), ЛСП (behavior) та ЛСП (conflict).
Отже, лівосторонню наповнюваність дієслів-конверсивів у ТМХД (ЛСП1) складають іменники на позначення фізичних або юридичних осіб (наприклад, banker, businessman, entrepreneur, company, bank), які надають фінансову допомогу. Правостороння сполучуваність дієслів-конверсивів у ТМХД може складатись як з одного, так і з двох і більше елементів: ЛСП2 представлене іменниками на позначення фізичних/юридичних осіб, або іменниками на позначення фінансових ресурсів (money, credit, loan, financial support), ЛСП3 виражене іменниками на позначення фізичних/ юридичних осіб, які потребують фінансової допомоги з боку ЛСП1 або може бути представлене іменниками на позначення артефактів чи фінансових ресурсів.
Згідно з результатами аналізу семантичної сполучуваності, найуживанішим типом сполучуваності виявилася модель ЛСП1+VERB+ ЛСП2, частота вживання якої у структурі тематично маркованого художнього дискурсу становить 62,4% (2 730 слововживань). Модель ЛСП1+VERB+ЛСП2+ЛСП3 у фінансовому дискурсі становить частоту вживання у 28,5% (1 249 слововживань). Найменшу частотність вживання складає модель ЛСП1+VERB із частотою вживання у структурі ТМХД у 9,1% (398 слововживань). Лівостороння наповнюваність досліджуваних дієслів-конверсивів (ЛСП1) представлена: у 82,1% (3 595 слововживання) ЛСП (agent); у 14,9% (652 слововживання) ЛСП (artifact); у 2,4% (104 слововживання) ЛСП (corporation); у 0,6% (26 слововживань) ЛСП (resources).
Правостороння позиція досліджуваних дієслів-конверсивів (ЛСП2) у структурі тематично маркованого художнього дискурсу представлена: у більшості випадків ЛСП (artifact) (1 628 слововживань – 48,7%), у тому числі 1 слововживання (0,03%), де правостороння позиція виражена ЛСП (conflict) (war); у 851 слововживаннях (25,4%) правостороння позиція представлена ЛСП (agent); у 783 слововживаннях (23,4%) правостороння позиція виражена ЛСП (resources); у 84 слововживаннях (20,5%) у правосторонній позиції зареєстровані ЛСП (corporation).
У моделях сполучуваності ЛСП1+VERB+ЛСП2+ЛСП3, ЛСП3 представлене: у 43,2% (540 слововживань) ЛСП (artifact); у 33% (412 слововживань) ЛСП (corporation); у 21,6% (269 слововживань) ЛСП (agent); найменшу частоту вживання становить сполучення з ЛСП (resources) (28 слововживань – 2,2%).
Отже, семантична сполучуваність складових конституентів лексико-семантичних полів дієслів-конверсивів значно ширша у тематично маркованому художньому дискурсі, ніж у фінансовому дискурсі, де субституція елементів досить низька.

Література
1. Апресян Ю. Д. Избранные труды. Лексическая семантика (синонимические средства языка) / Ю. Д. Апресян. – Том I. 2-издание, исправленное и дополненное. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. – 345 с.
2. Галеева Н. Д. Параметры художественного текста и перевод: Монография / Н. Д. Галеева. – Тверь: ТвГУ, 1999. – 155 с.
3. Дейк Т. А., ван. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. Дейк. – Б.: Типографкомплекс, 2000. – 308 с.
4. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти / М. П. Кочерган. – К.: Академія, 2002. – 368 с.
5. Четверикова О. В. Эмоционально-смысловые доминанты в художественной речи Н. Гумилева и вербальные средства их манифестации / О. В. Четверикова // Слово и текст: психолингвистический подход: Сб. научных трудов / Гл. редактор А. А. Залевская. – Тверь: Изд-во ТвГУ, 2005. – Вып. 4. – С. 160 – 165 с.
6. Dickens C. Dombey and Son / C. Dickens. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до тексту: http:// www.franklang.ru
7. Dijk T.A. van. Text and Context. Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse. – New York: Longman, 1977. – 261 p.
8. Dreiser Th. The Financier / Th. Dreiser. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до тексту: http:// www.franklang.ru
9. Grisham J. The Firm / J. Grisham [Електронний ресурс]. – Режим доступу до тексту: http:// www.franklang.ru

Залишити відповідь