Формування оборотних активів підприємств пивоварної промисловості України на прикладі ПАТ «ПБК «Славутич»

У статті досліджено особливості та обґрунтовано напрями вдосконалення формування оборотних активів підприємств пивоварної промисловості України на прикладі ПАТ «ПБК «Славутич».

Ключові слова: оборотні активи, формування оборотних активів, ефективність використання оборотних активів, фінансовий стан підприємства.

Ключевые слова: оборотные активы, формирование оборотных активов, эффективность использования оборотных активов, финансовое состояние предприятия.

Key words: current assets, current assets formation, efficiency of current assets use, enterprise financial condition.

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки запорукою ефективності діяльності підприємства вважається раціональне управління його фінансовими ресурсами, що є особливо актуальним під час кризи. Впливу фінансової кризи зазнали всі галузі промисловості України, в тому числі і пивоварні підприємства. Стагнація ринку пива в Україні почалася у 2008 році, коли його приріст склав 0 %. У 2009 році ринок пива України зменшився на 8,6 %, а за перших п’ять місяців 2010 року – ще на 6 %. Особливу критичність ситуації обумовлює те, що упродовж 1996-2007 років цей ринок щороку зростав на 12-15 % [6].

За прогнозами компанії «Ернст енд Янг» діяльність корпорацій усього світу у 2011-2013 роках ускладниться також тим, що вони змушені будуть працювати в умовах падіння попиту на 20-50 %, оскільки більш імовірним є поступове відновлення динаміки бізнесу впродовж декількох років [4].

В цих умовах особливої актуальності набуває проблема ефективності формування оборотних активів пивоварних підприємств   як запоруки їх фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності, а також взаємозв’язку формування та ефективності використання оборотних активів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання управління оборотними активами підприємств стали об’єктом досліджень таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як І.О. Бланк, М.Д. Білик, Ю.В. Бутинець, Л.С. Васильєва,  М.Р. Коваленко, Г.О. Крамаренко та інші. Однак, проблеми формування оборотних активів підприємств пивоварної промисловості ще не повністю розкриті і потребують подальшого вивчення.

Мета дослідження полягає у визначенні напрямів вдосконалення формування оборотних активів підприємств пивоварної промисловості України.

Виклад основного матеріалу. Оборотні активи є обов’язковим елементом майна будь-якого суб’єкта господарювання. Особливо важливу роль вони відіграють на виробничих підприємствах, забезпечуючи перебіг процесу з виробництва та реалізації продукції. Поняття «оборотні активи» є досить дискусійним, оскільки існують різні наукові підходи до його трактування.

Зокрема, згідно П(с)БО 2 «Баланс» оборотні активи – це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. При цьому під операційним циклом розуміють проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів (еквівалентів грошових коштів) від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг [5].

Також можна виділити основні наукові підходи до трактування оборотних активів:

1)  сукупність оборотних виробничих фондів та фондів обігу (обороні кошти) [7, с. 187];

2)  майнові цінності, що обслуговують поточний господарський процес і повністю споживаються протягом одного операційного циклу [1, с. 162];

3)  активи, що використовують в одному операційному циклі, обороті або будуть перетворені на гроші протягом одного року [2, с. 114; 5] .

Усі зазначені підходи певною мірою відображають сутність оборотних активів, тому підсумовуючи різні підходи пропонуємо наступне визначення: оборотні активи являють собою грошові кошти, їх еквіваленти та інші активи, що використовуються підприємством у процесі виробництва продукції та розрахунках, пов’язаних з її реалізацією з метою отримання прибутку протягом одного операційного циклу або 12 місяців за дати балансу.

Особливості управління оборотними активами підприємства визначає політика управління оборотними активами, яка являє собою частину фінансової стратегії підприємства і включає два основні об’єкти – формування та використання.

Формування оборотних активів є початковим елементом управління і передбачає вирішення двох основних завдань:

1)      визначення складу і структури оборотних активів відповідно до потреби у них;

2)      вибір оптимальних джерел їх фінансування.

При формуванні оборотних активів підприємств пивоварної промисловості, як і інших виробничих підприємств, початковим етапом є визначення потреби в оборотних активах, що передбачає пошук оптимального співвідношення ризиковості та прибутковості, щоб забезпечити необхідні масштаби виробництва при мінімальному відволіканні коштів у оборотні активи.

Склад та структура оборотних активів підприємств пивоварної промисловості має свої особливості. На рисунку 1 наведені дані про склад оборотних активів найбільшого пивоварного підприємства України, яке публічно оприлюднює свою фінансову звітність – ПАТ «ПБК «Славутич», діяльність якого значною мірою визначає тенденції розвитку пивоварної промисловості України в цілому. Тому для оцінки формування та використання оборотних активів на пивоварних підприємствах обрано саме це підприємство, частка майна якого у сукупному майні підприємств, які оприлюднювали свою фінансову звітність протягом 2008-2010 років складала понад 79 %.

Як видно з рисунку 1 для ПАТ «ПБК «Славутич» протягом 2008-2010 років характерною була наявність значної частки запасів та дебіторської заборгованості. Так, дебіторської заборгованості ПАТ «ПБК «Славутич» питома вага за аналізований період знизилась з 43,9 % до 27,1 %, а запасів – з 45,0 % до 38,0 %. Натомість характерним було стрімке зростання грошових коштів – ПАТ «ПБК «Славутич» – в 5 разів внаслідок збільшення виручки від реалізації.  Зокрема станом на 31.12.2010 року залишок  352233 тис. грн.,  в тому числі 352187 тис. грн. на поточному рахунку, при цьому в результаті операційної діяльності було отримано 739565 тис. грн. (в основному завдяки збільшенню валового прибутку на 25,45 % у 2010 році порівняно з 2009 роком), а від інвестиційної та фінансової діяльності спостерігався чистий негативний рух грошових коштів у сумі  267042 тис. грн. та 165533 тис. грн. відповідно.

Рис.1. Склад оборотних активів ПАТ «ПБК «Славутич» за 2008-2010 роки

Для більш детальної оцінки впливу оборотних активів пивоварних підприємств на їх фінансових стан дослідимо їх зміни за групами ліквідності (табл. 1). На основі аналізу таблиці 1 можемо стверджувати, що протягом 2008-2010 років суттєво покращилась ліквідність ПАТ «ПБК «Славутич», оскільки відбулося зростання частки високоліквідних активів з 7,7 % до 33,5 %. Це призвело до зростання середньорічного значення коефіцієнта абсолютної ліквідності з 0,07 пункту у 2008 році до 0,4 пункту у 2010 році (при нормативному значенні 0,2).

Таблиця 1

Оборотні активи ПАТ «ПБК «Славутич» за групами ліквідності протягом 2008-2010 років

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Високоліквідні активи

39573,0

7,7

49043,0

9,3

198184,5

33,5

Середньоліквідні активи

264516,0

51,8

265916,0

50,6

228791,5

38,7

Низьколіквідні активи

206536,0

40,4

210418,5

40,1

164839,0

27,9

Всього

510625,0

100,0

525377,5

100,0

591815,0

100,0

Зокрема,  станом на 31.12.2010  року 67 % поточних зобов’язань товариства могли бути погашені негайно за рахунок високоліквідних активів. Зменшення частки низько- та середньоліквідних активів при одночасному зростанні чистої виручки від реалізації продукції на 11,6 % також є позитивною тенденцією, і спричинило підвищення коефіцієнта поточної ліквідності з 0,95 до 1,20 пункту та коефіцієнта швидкої ліквідності з 0,52 до 0,75 пункту у 2008-2010 роках відповідно (хоча ці показники були меншими ніж нормативні значення 2,0 та 1,0 в відповідно).  Також, позитивним було те, що зміна структури запасів ПАТ «ПБК «Славутич» спричинила наближення значення коефіцієнта накопичення запасів до нормативного значення – 1 (за аналізований період він знизився з 4,62 до 2,27 пункту).

Наступним етапом формування оборотних активів підприємства після визначення їх складу і структури є визначення джерел фінансування, які забезпечуватимуть оптимальне поєднання  прибутковості та надійності.

Проаналізуємо джерела фінансування оборотних активів пивоварних підприємств на основі таблиці 2. Як видно з таблиці 2, переважну частку у джерелах фінансування активів ПАТ «ПБК «Славутич» зокрема,  у 2008-2009 роках складали зобов’язання, які включали в основному дового- та короткострокові кредити банків, кредиторську заборгованість та інші поточні зобов’язання. Позитивним було те, що у 2010 році збільшилась сума власного капіталу, яка направлялась на фінансування оборотних активів, переважно за рахунок зростання суми нерозподіленого прибутку.

 Таблиці 2

Склад і структура джерел фінансування активів ПАТ «ПБК «Славутич» у 2008-2010 роках

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Власні джерела

820749,0

42,5

1047040,5

45,9

1509371,5

61,8

Зобов’язання

1108813,0

57,5

1235995,0

54,1

934003,5

38,2

Всього

1929562,0

100,0

2283035,5

100,0

2443375,0

100,0

Розглянуте  співвідношення джерел фінансування оборотних активів ПАТ «ПБК «Славутич» свідчило про застосування у 2008-2010 роках агресивного підходу фінансування, який передбачає використання короткострокових зобов’язань на фінансування не лише змінної, але й постійної складової оборотних активів, проте є неприйнятним в умовах нестабільної економічної ситуації через суттєву загрозу погіршення фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності.

Ефективність фінансування оборотних активів визначає фінансову стійкість підприємства. Абсолютні показники фінансової стійкості ПАТ «ПБК «Славутич» подані в таблиці 3.

Таблиця 3

Абсолютні показники фінансової стійкості ПАТ «ПБК «Славутич» протягом 2008-2010 років

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Надлишок (+) / нестача (-) власних коштів для покриття запасів

-823165,5

-960881,5

-562864,0

Надлишок (+) / (-) нестача капіталізованих джерел покриття запасів

-253575,0

-395644,5

-130266,0

Надлишок (+) /нестача (-) основних джерел покриття запасів

-185524,5

-237025,0

-4515,5

Частка поточних зобов’язань (крім короткострокових кредитів банків) у джерелах фінансування оборотних активів

0,81

0,93

0,02

Тип фінансової стійності

Кризовий

Кризовий

Кризовий

Дані таблиці 3 свідчать про низьку ефективність фінансування оборотних активів ПАТ «ПБК «Славутич», оскільки протягом 2008-2010 років спостерігався кризовий тип фінансової стійкості, зокрема у 2008 році основних джерел фінансування не вистачало на покриття 81 % запасів. Позитивно, що до 2010 року ситуація суттєво покращилася і за рахунок поточних зобов’язань фінансувались всього 2 % запасів. Чистий оборотний капітал товариства протягом аналізованого періоду був від’ємним, тому очевидно, що вимога абсолютної ліквідності балансу також не виконувалась. Проте, протягом 2008-2010 років діяльність підприємства характеризувалась позитивним ефектом фінансового левериджу, який зменшився з 37,6 % у 2008 році до 23,0 %  у 2010 році, отже залучення позикового капіталу позитивно впливало на рентабельність активів та власного капіталу підприємства.

Необхідно враховувати те, що при управлінні оборотними активами фінансові менеджери вибирають один із пріоритетів – ліквідність або прибутковість. ПАТ «ПБК «Славутич» протягом 2008-2010 років було прикладом підприємства, яке було зорієнтоване на отримання прибутків, жертвуючи при цьому ліквідністю та фінансовою стійкістю. Це можна довести за допомогою показників ефективності використання оборотних активів ПАТ «ПБК «Славутич», наведених в таблиці 4.

Таблиця 4

Показники ефективності використання оборотних активів ПАТ «ПБК «Славутич» протягом 2008-2010 років

№ п/п

Показник

Роки

2008

2009

2010

1

Виробнича рентабельність оборотних активів, %

155,4

183,2

204,0

2

Загальна рентабельність оборотних активів, %

-71,7

63,2

72,3

3

Економічна рентабельність оборотних активів, %

-49,4

42,3

56,4

4

Оборотні оборотних активів, об.

3,5

4,0

3,9

5

Тривалість обороту оборотних активів, днів.

103,5

90,5

91,4

6

Тривалість операційного циклу, днів

129,5

118,0

96,8

7

Тривалість фінансового циклу, днів

34,1

29,7

40,2

Отже, як видно з таблиці 4, у 2008-2010 роках суттєво підвищувалась ефективність використання оборотних активів, зокрема, якщо у 2008 році спостерігалась загальна та економічна збитковість оборотних активів (71,0 % та 49,4 % відповідно), у 2010 році були досягнені високі позитивні значення цих показників (72,3 % та 56,4 % відповідно). Основною причиною підвищення рентабельності було зростання фінансових результатів діяльності ПАТ «ПБК «Славутич» вищими темпами, ніж його оборотних активів.

Також позитивними було скорочення тривалості операційного циклу підприємства з  129,5 днів у 2008 році до 96,8 днів у 2010 році внаслідок зменшення тривалості обороту як запасів,  так і дебіторської заборгованості. Це свідчить про зменшення періоду часу протягом якого кошти відволікаються у запаси та дебіторську заборгованість.  Щодо фінансового циклу, зростання у 2010 році до 40,2 днів також слід оцінити позитивно, оскільки це обумовлено скороченням тривалості обороту кредиторської заборгованості з 88,3 до56,6 днів, що супроводжувалось покращенням фінансової стійкості. Тривалість обороту обігових активів у 2009 році зменшилась на 13 днів завдяки скороченню обсягів запасів та дебіторської заборгованості.  Зростання тривалості їх у 2010 році, обумовлене зростанням грошових коштів, також слід оцінити позитивно, оскільки воно призвело до покращення ліквідності.

Висновки. У ході проведеного дослідження нами було виявлено ряд проблем у формуванні оборотних активів ПАТ «ПБК «Славутич», як  найбільшого пивоварного підприємства, яке публічно оприлюднює свою звітність, протягом 2008-2010 років. Структура оборотних активів та джерел їх фінансування  протягом аналізованого періоду не забезпечували достатньої фінансової стійкості та ліквідності, а отже негативно впливали на фінансовий стан підприємства.

Проте вищезазначені недоліки формування оборотних активів товариства були обумовлені орієнтацією підприємства на забезпечення прибутковості діяльності, а не на забезпечення високої ліквідності. При чому даний підхід виправдав себе, оскільки у 2008-2010 роках спостерігався перехід від збитковості оборотних активів до їх високої рентабельності. Тому, збитковим підприємствам пивоварної промисловості слід, в першу чергу, орієнтуватися на забезпечення прибутковості, а вже потім – фінансової стійкості і ліквідності.

Для покращення формування оборотних активів ПАТ «ПБК «Славутич» та іншим прибутковим представникам пивоварної галузі  доцільно вживати наступних заходів:

1)      застосовувати прогресивні методи управління та контролю запасів (АВС-метод, метод двох контейнерів, метод «саме вчасно» і т.д.) для обмеження їх розміру, а отже і зменшення розміру нестачі основних джерел для фінансування запасів;

2)  переглянути політику управління дебіторською заборгованістю (умови надання кредиту, строки, стандарти кредитоспроможності покупця, методи стягнення та рефінансування заборгованості) у відповідності до поточних пріоритетів;

3)      забезпечувати регулярний моніторинг за обсягами кредиторської заборгованості та строками її погашення.

 Джерела

1. Бланк  И.А.  Управление активами / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2002. –720 с. 2. Зви Боди .  Финансы / З. Боди, Р. Мертон – М.: Вильямс, 2007. – 592 с.  3.  Річна фінансова звітність ПАТ «ПБК «Славутич»за 2008-2010 роки // Режим доступу:  http://www.smida.gov.ua/db/ participant/003775114. Умови ведення бізнесу змінилися назавжди / Офіційний сайт компанії «Ернст енд Янг»  –  Режим доступу: http://www.ey.com/UA/uk/ Newsroom/ News-releases/Press-release-2010-08-04. 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87//[Електронний ресурс]: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0396-99.   6. Ринок пива в Україні за 5 міс. 2010-го зменшився на 6%.// Щоденна інтернет-газета «Вголос». – 28.07.2010. –  Режим доступу: http://vgolos.com.ua/economic/news/2697.html. 7. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 460 с.

Залишити відповідь