ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА ЯК СУБ’ЄКТ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

 У статті визначено особливості проведення фінансового контролю Державною казначейською службою України, проаналізовано показники її діяльності за 2010 – 2012 роки.

Ключові слова: Державна казначейська служба України, фінансовий контроль, попередній контроль, поточний контроль, правопорушення.

В статье определены особенности проведения финансового контроля Государственной казначейской службой Украины, проанализированы показатели ее деятельности за 2010 – 2012 годы.

Ключевые слова: Государственная казначейская служба Украины, финансовый контроль, предварительный контроль, текущий контроль, правонарушения.

The article outlines the features of financial control by the State Treasury Service of Ukraine, analyze its performance from 2010 – 2012 years.

Key words: State Treasury of Ukraine, financial control, preliminary control, current control, offense.

Постановка проблеми. Однією із найважливіших складових економічної безпеки держави є реалізація її фінансової політики на належному рівні, оскільки саме вона є матеріальним підґрунтям для реалізації державою своїх функцій. Проте у зв’язку із складними економічними процесами, які ще більше загострилися після світової фінансової кризи, питання фінансового контролю стають все більш актуальнішими.

Попередження бюджетно-фінансових зловживань та злочинів, покращення фінансової дисципліни є запорукою ефективного функціонування державних фінансів, як специфічного виду економічних відносини. Визначальну роль в цьому напрямку діяльності є реалізація казначейського фінансового контролю за повнотою та своєчасністю формування та надходження доходів до бюджету, а також за законністю та ефективністю використання бюджетних коштів, що в загальному підсумку повинно забезпечити зростання соціально-економічної захищеності громадян України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оскільки тема фінансового контролю є надзвичайно актуальною, то дане питання досліджують багато вітчизняних науковців, зокрема В.Б Авер’янов, О.М. Бандурка. О.О. Бандурка, Л.К. Воронова,  М.І. Деркач, Р.А Усенко та інші.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає розкритті особливостей та доведенні значущості фінансового контролю, який здійснюється Державною казначейською службою України.

Виклад основного матеріалу. Фінансовий контроль являє собою сукупність видів, форм і методів перевірки законності і доцільності здійснення фінансових операцій та реалізації на цій основі завдань фінансової політики [1]. При цьому суть казначейського контролю, як виду фінансового контролю полягає в здійснені уповноваженими суб’єктами органів Державної казначейської служби України контролюючих дій з метою визначення фактичної відповідності законодавству певної діяльності чи фінансових операцій, реалізації визначених повноважень або угод, пов’язаних з надходженням чи використанням коштів в ході виконання бюджетів [2].

Роль казначейського контролю сьогодні в Україні відіграє значно більшу роль ніж у розвинених країнах, що пояснюється відсутністю громадського контролю, який повинен забезпечувати високий рівень фінансової дисципліни на локальному рівні, при безпосередньому виконанні розпорядниками коштів своїх прямих обов’язків. Але за тих умов, що на сьогодні склалися в Україні, саме для органів Державної казначейської служби України делеговані ці повноваження. Хоча можливо в майбутньому, коли рівень свідомості і відповідальності населення на буде на значно вищому рівні, значення казначейського контролю не буде таким затребуваний.

Таким чином, повноваження  Державної казначейської служби України закріплені в ст. 112 Бюджетного Кодексу України. До них належить здійснення контролю за:

1) веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень  і  витрат державного  бюджету  та місцевих бюджетів,  складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності;

2) бюджетними  повноваженнями  при   зарахуванні   надходжень бюджету;

3) відповідністю  кошторисів  розпорядників  бюджетних коштів показникам розпису бюджету;

4) відповідністю взятих бюджетних зобов’язань  розпорядниками бюджетних  коштів  відповідним  бюджетним  асигнуванням,  паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

5) відповідністю  платежів  взятим бюджетним зобов’язанням та відповідним бюджетним асигнуванням.

Державна   казначейська   служба   України  також в   межах  своїх повноважень   забезпечує  організацію  та  координацію  діяльності головних  бухгалтерів  бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності [3].

Оскільки відповідно до чинного законодавства на органи Державної казначейської служби покладені функції виконання видаткової частини Державного бюджету України, то безпосереднє ведення касового обслуговування операцій з бюджетними коштами, дозволяє не тільки контролювати виконання бюджетів всіх рівнів, а й попереджувати настання небажаних для держави наслідків у процесі виконання бюджетів. Таким чином, казначейський контроль включає в себе попередній та поточний фінансовий контроль.

Попередній контроль, що передує здійсненню операцій надходження та витрачання коштів проводиться на етапі реєстрації зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та при перевірці відповідності платіжних документів взятим бюджетним зобов’язанням.

Поточний контроль, що проводиться у процесі здійснення видатків включає перевірку відповідності платіжних документів затвердженим кошторисам, відповідності бюджетним призначенням та виділеним асигнуванням згідно до затвердженого Закону України про Державний бюджет. Також він включає контроль за повнотою та своєчасністю перерахування платежів у загальнодержавні фонди при отриманні готівки для виплати заробітної плати, контроль наявності підтвердних документів при отриманні готівки на оплату товарно-матеріальних цінностей.

Поточний контроль, що проводиться після здійснення видатків передбачає контроль відображення здійсненних операцій у бухгалтерському обліку розпорядника бюджетних коштів, контроль за відповідністю взятих зобов’язань доведеним асигнуванням, а також даних бухгалтерського обліку казначейства даним обліку розпорядника бюджетних коштів [4].

Проте реалізація казначейського контролю в повному обсязі можлива лише при дотриманні загальних принципи фінансового контролю, а саме: законності, об’єктивності, поєднання державних, регіональних і приватних інтересів, розподілу контрольних повноважень, повноти охоплення об’єктів контролем, достовірності фактичної інформації, збалансованості контрольних дій, превентивності контрольних дій, самодостатності системи контролю, ефективності та відповідальності. Тільки за таких умов Державна казначейська служба України забезпечить дієвий попередній та поточний контроль за використанням бюджетних коштів і недопущення їх нецільового використання.

Все це тільки підтверджує особливий характер та необхідність здійснення казначейського контролю, його складну структуру.

Якщо проаналізувати дані результатів попереднього та поточного контролю Державної казначейської служби України, контролюючим органом станом на 11.2010 року було попереджено 34860 правопорушень, що відповідало 1276,1 млн. грн.

Таблиця 1

Динаміка показників попереджених правопорушень контролюючими органами Державної казначейської служби України станом на 11 місяць 2010 – 2012 рр.

Показники:

11.2010 р.

11.2011 р.

11.2012 р.

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

11.2011-11.2010 рр.

11.2012-11.2012 рр.

11.2011-11.2010 рр.

11.2012-11.2012 рр.

Кількість порушень

34860

13353

8939

-21507

-4414

-61,7

-33,1

Загальна сума порушень, млн. грн..

1276,1

2517,7

1616,8

1241,6

-900,9

97,3

-35,8

 

Станом на 11.2011 року порівняно з попереднім роком кількість попереджених правопорушень контролюючим органом була меншою на 21507 випадків і становила 13353, проте загальна їх сума зросла на 1241,6 млн. грн. і склала 2517,7 млн. грн., у тому числі відповідно до звітів:

– при виконанні державного бюджету у процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань надано 2671 попереджень та відмов на загальну суму 851,5 млн. грн.., у прийнятті до виконання платіжних доручень – 970 попереджень та відмов на 599,9 млн. грн.;

–   при виконанні місцевих бюджетів у процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань оформлено 7578 попередження та відмови на загальну суму 1028,6 млн. грн., у прийнятті до виконання платіжних доручень – 2134 попереджень та відмов на 37,7 млн. грн..

За відповідний період 2012 року кількість виявлених і попереджених правопорушень зменшилася на 4414 випадків або 33,1 % ніж у попередньому році і склала 8939 загальною вартістю 1616,8 млн. грн., у тому числі відповідно до звітів казначейства:

– при виконанні державного бюджету у процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань надано 2015 попереджень на загальну суму 686,4 млн. грн., у прийнятті до виконання платіжних доручень – 564 попередження на 41,1 млн. грн..;

– при виконанні місцевих бюджетів у процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань надано 5166 попереджень на загальну суму 837,3 млн. грн.., у прийнятті до виконання платіжних доручень – 1187 попереджень на 52,0 млн. грн. [5].

Отже, проведений вище аналіз засвідчує особливу роль Державної казначейської служби, оскільки саме діяльність цього органу дозволяє не тільки мінімізувати втрати бюджетів, а й взагалі попереджує настання таких подій.

При цьому науковці працюють в напрямку підвищення ефективності фінансового контролю в органах казначейства, зокрема виділяють такі напрямами:

– своєчасне доведення інформації, отриманої органами казначейства при здійсненні превентивного контролю, до органів, які здійснюють наступний контроль, що буде сприяти реалізації одного з пріоритетних завдань Державної казначейської служби України, а саме, координації роботи казначейства з Державною фінансовою інспекцією в частині своєчасної кваліфікації та упередження порушень у процесі виконання бюджету;

– залучення відповідальних фахівців органів казначейства до здійснення попереднього фінансового контролю на стадії планування бюджету;

– запровадження аудиту в органах казначейства, що буде сприяти підвищенню

ефективності й результативності діяльності органів казначейства та якості звітності;

– розробка відомчого класифікатора порушень, у якому будуть уніфіковані та систематизовані порушення, встановлені в результаті контрольних заходів органами казначейства, що сприятиме зменшенню порушень у бюджетній сфері, підвищенню впливу для недопущення причин їх виникнення;

– систематичне проведення казначейством семінарів-нарад з відповідальними працівниками бухгалтерських служб розпорядників і одержувачів бюджетних коштів щодо вивчення і роз’яснення законодавчих актів з питань казначейського обслуговування бюджетних коштів та змін до них;

– розміщення в засобах масової інформації публікацій відповідальних фахівців органів казначейства з актуальних питань казначейського обслуговування бюджетних коштів та результатів проведеного контролю [6].

Реалізація намічених цілей повинна забезпечити підвищення казначейського фінансового контролю, а так і покращення фінансової дисципліни в цілому.

Висновки. Державна казначейська служба України є важливим суб’єктом фінансового контролю, оскільки саме воно реалізовує попередній контроль та контроль на стадії здійснення платежів при виконанні бюджетів усіх рівнів. Постійний характер його проведення дозволяє акумулювати фінансові ресурси держави на належному рівні, уникаючи їх нецільового використання. Проте невід’ємним елементом його реалізації повинно стати постійне вдосконалення діяльності контролюючого органу, що забезпечить якісне виконання бюджетної політики на всіх рівнях.

Література:

  1. Опарін В. М. Фінанси. Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – 240 с.
  2. Теленик С. С.  Особливості казначейського контролю у сфері виконання місцевих бюджетів в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11tccbvu.pdf.– Назва з екрану
  3. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.– Назва з екрану
  4. Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1584072036601/ekonomika/byudzhetniy_ menedzhm ent_-_klets_lye.– Назва з екрану
  5. Державна казначейська служба Уккраїни – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftreasury.gov.ua%2F&ei=ClyyUNH-JND04QSb_YDACA&usg=AFQjCNHSUfkTV86YUxgaU83Fhy_Osa9AJw.– Назва з екрану
  6. Деркач М. І. Дейкало Л. Є. Чубак А. Ю. Напрямки підвищення ефективності казначейського контролю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vddfa/2012_1/Derkach.pdf.– Назва з екрану

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь