«Альтернативнi методи навчання iноземних мов»

У науковій статті досліджено впливу альтернативних методів навчання на рівень вивчення іноземної мови.

У теоретичній частині був проведений аналіз основних підходів до навчання іноземних мов, з яких було виокремлено альтернативні технології навчання. Основна увага була приділена альтернативним технологіям навчання іноземних мов, та їх різновидам.

У експериментальній частині нашої роботи було використано один з різновидів альтернативних методів навчання іноземних мов, а саме: урок з елементами гри. Результати дослідження показали, що даний метод є ефективним у навчанні іноземних мов, тому може використовуватися у процесі навчання.

Ключові слова: технології навчання, альтернативні методи, соціальна взаємодія, комунікативні вміння.

In this scientific paper investigated the influence of alternative methods on the level of learning a foreign language.

In the theoretical part we made the analysis of the major approaches to the studding of foreign languages and distinguish the alternative technologies. The main attention was paid to alternative techniques of studding foreign languages and their varieties.

In the experimental part of our work we used only one form of alternative methods of studding foreign languages: the lesson with the elements of the game. The results showed that this method is effective in studding foreign languages, so it can be used in the learning process.

Key words: studding technologies, alternative methods, social interaction and communicative ability.

 

Знання iноземної мови в сучасному свiтi є своєрiдним вiкном у свiт. Володiючи цiєю мовою мiжнародного спiлкування, ви зможете досягти поставлених цiлей за допомогою нових можливостей. I ви обов’язково зрозумiєте, що значення iноземної мови не перебiльшено.

Для вивчення iноземної мови використовують рiзнi методи та прийоми. Одними з вiдомих методiв вивчення iноземної мови є альтернативнi методи.

Пiд поняттям альтернативнi методи групується цiлий ряд рiзноманiтних пiдходiв, прийомiв, способiв передачi мови. Iснують такi альтернативнi методи, як метод повної фiзичної реакцiї (Total Physical Response), сугестивний метод, драматико-педагогiчний метод, мовчазний метод, груповий метод [3, c .78]. Найбiльш розповсюдженим є фронтальний спосiб навчання, коли  викладач не бере до уваги розмаїтнiсть здiбностей та iнших суб’єктивних  особливостей навчаємих. При цьому способi процес навчання не вирiвнює  початковий ступiнь пiдготовки i не створює мотивацiї суб’єкту до  навчання як при недостатнiй пiдготовцi, так i при досить високому рiвнi її.

Принцип iндивiдуалiзацiї навчання або диференцiацiї випливає з  необхiдностi орiєнтуватися в навчаннi на реальнi типи студентiв, учнiв.  Найкращим чином цей принцип реалiзує програмоване навчання. Але i в  умовах звичайного навчання вiн може i повинен застосовуватися.  Iндивiдуально-психологiчнi особливостi враховуються при виборi i  застосуваннi окремих методiв i прийомiв навчання, при дозуваннi  домашнiх завдань, визначеннi варiантiв класних i контрольних робiт (за  ступенем їхньої складностi) [1, c .6].

Технологiя навчальної дiяльностi у парах [2, c .8]. Вона була вперше  запропонована А.Г. Рiвiним ще в 1911 роцi. Було доведено, що дiяльнiсть  навчаємого стає ефективною, максимально результативною i в той же час  вивiльнює час вчителя для контролюючих i корегуючих дiй. Групу (навiть  2-3 учнi) навчати набагато складнiше, нiж одну людину. При колективнiй  роботi всi працюють у парах i по черзi один з одним, тобто пари мають не  постiйний, а змiнний склад, де спiвбесiдника не можна уникнути –  навчання ведеться у формi дiалогу.

Технологiя роботи в групах. Найбiльш плiдний процес навчання  забезпечується саме надiйно збудованою системою взаємовiдносин. В  роботах [4, c .4]. вiдмiчено, що до факторiв, що впливають на пошуковий  процес сприятливо, вiдноситься спiльна дiяльнiсть людей.

Провiвши дослiдження, ми помiтили, що важливим об’єктивним показником, який враховувався нами пiд час дослiдження ефективностi проведення  альтернативних технологiй з елементами iгор, виступала успiшнiсть засвоєння учнями знань, умiнь i навичок з iноземної мови. З метою визначення динамiки навчальної успiшностi учнiв нами були розробленi тестовi завдання, якi застосовувалися на початку i пiсля формуючого експерименту. Пiсля формуючого експерименту показник успiшностi в класi зрiс на 21% i становив 89%.

Слiд зауважити, що протягом усього часу, що ми працювали з учнями, їм для вивчення давався незнайомий матерiал. Пiсля засвоєння матерiалу учням також давалася проблемна ситуацiя в нетрадицiйнiй формi, яку їм було необхiдно вирiшити. На останньому уроцi по темi «The Nature Around» в гостi прилетiв iнопланетянин. Вiн потребував допомоги, тому що його планета стала дуже брудною, а планета Земля – ​​чиста i красива. Але, вiд учнiв вiн дiзнався, що i на Землi не все так добре як вiн думав. Тому вони разом шукали способи як врятувати свiт.

 У ходi виступiв учнi використовували в мовi 70-80% вивчених слiв.

Результати показали, що проведенi уроки сподобалися всiм дiтям i кожен дiзнався щось цiкаве з них. Найбiльше дiтям сподобалися: мовнi iгри, розваги, тести, використання вiдеофрагментiв. Бiльш високi результати пояснюються тим, що використання iгор i альтернативних методiв при навчаннi лексицi, допомогло сформувати лексичнi навички на порядок вище, нiж у них були до цього.

Отже, наш досвiд використання у процесi вивчення iноземної мови альтернативних технологiй свiдчить, що за їх допомогою ефективно розв’язується цiлий комплекс важливих завдань: активiзацiя процесу навчання, надання йому творчого характеру; набуття учнями досвiду iншомовного спiлкування в контекстi реального життя; розвиток пiзнавальних мотивiв; вдосконалення комунiкативних умiнь i навичок соцiальної взаємодiї, iндивiдуального i колективного прийняття рiшень; пiдвищення навчальної успiшностi учнiв.

Список використаних джерел та літератури:

1. Бех П. О., Биркун Л. В. Концепцiя викладання iноземних мов в Українi //Iноземнi мови. — 1996. —№ 2. — С. 3-8.

2. Кашлев С.С. «Интерактивные методы обучения» – М., 2001, 12 с.

3. Нiколаєва С.Ю. Методика навчання iноземних мов у середнiх навчальних закладах – К.: Ленвiт, 2002,с.72-90.

4. Europejski system kształcenia językowego: uczenie się, nauczania, ocenianie, CODN, Warszawa 2003.

Залишити відповідь