LAWYER-CLIENT INTERVIEW ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ ЮРИДИЧНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 372.881.111.1: 340                                                                   В. К. Омельчук

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

 

LAWYERCLIENT INTERVIEW ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ ЮРИДИЧНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

У статті проаналізовано lawyerclient interview як одну із технологій інтерактивного підходу до навчання юридичної англійської мови. Автор звертає увагу на те, що інновації в навчанні англійської мови професійного спрямування позитивно впливають на закріплення студентами ключових навичок спілкування іноземною мовою. Lawyerclient interview досліджується в рамках поєднання WASP-підходу з інструментами інтерактивного підходу до навчання юридичної англійської мови.

Ключові слова: бесіда юриста з клієнтом, інтерактивний підхід, діалогічне мовлення, аудіювання, міжособистісні відносини, юридична англійська мова.

 

Lawyer-client interview как технология интерактивного похода к обучению юридическому английскому языку

В статье проанализирована lawyer-client interview как одна из технологий интерактивного подхода к обучению юридическому английскому языку. Автор обращает внимание на то, что инновации в  обучении английскому языку для профессиональных целей позитивно влияют на закрепление студентами ключевых навык общения на иностранном языке. Lawyer-client interview исследуется в рамках объединения с WASP-подходом с инструментами интерактивного подхода к обучению юридическому английскому языку.

Ключевые слова: беседа юриста с клиентом, интерактивный подход, диалогическая речь, аудирование, межличностные отношения, юридический английский язык.

Lawyer-Client Interview as the Interactive Legal English Teaching Technique

Nowadays the issue of the latest methodologies and techniques in tertiary education has become extremely topical.  Innovations in education, particularly in Professional English teaching, are aimed at solution of problematic situations for optimization of the studying and teaching processes as well as for organization of an advantageous environment for material comprehension and increase in education quality. Therefore, innovative activity is connected with academic and methodological activity of teachers and educational and research activity of students. The key target of modern higher professional education is preparing of a highly qualified individual in the sphere of his or her professional activity and capable of effective work by profession according to the global standards. The communicative approach to foreign language teaching has become popular since the second half of the 20th century. Its peculiarity is the attempt to transform the studying process into the process of live communication. However, the range of methodologies has been constantly under development, which has entailed the emergence of more accomplished pedagogical techniques. The Western educators have offered the interactive method to foreign language teaching that has started to be widely employed in the Legal English teaching process. The article deals with the analysis of lawyerclient interview as one of the interactive Legal English teaching techniques. The author emphasizes the positive influence of English language teaching innovations onto improvement of students’ key communication skills in a foreign language. Lawyerclient interview has been researched in terms of conjunction of the WASPapproach with the instruments of the interactive Legal English teaching approach.

Key words: lawyerclient interview, interactive approach, dialogue, listening, interpersonal relationship, Legal English.

 

Постановка проблеми. Сьогодні питання щодо використання нових методів і технологій в системі вищої освіти є досить актуальним. Інновації в освіті, зокрема в навчанні іноземної мови за професійним спрямуванням, призначені для вирішення проблемних ситуацій з метою забезпечення оптимізації навчального процесу, а також організації сприятливих умов засвоєння матеріалу і підвищення якості освіти [1; 9]. Таким чином, інноваційна діяльність нерозривно пов’язана з науково-методичною діяльністю викладачів і навчально-дослідницькою діяльністю студентів. Основною метою сучасної вищої професійної освіти є підготовка фахівця, компетентного в сфері своєї професійної діяльності, здатного до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів [6].

Комунікативний підхід навчання іноземної мови почав міцно займати позиції в другій половині минулого століття. Специфічною його особливістю є спроба перетворити процес навчання у процес реальної комунікації. Однак, методика, як наука, продовжувала постійно динамічно розвиватися, що зумовило появу досконаліших педагогічних технологій. Західними методистами було запропоновано інтерактивний підхід до навчання іноземної мови, який в останні роки став широко застосовуватися і у викладанні англійської мови професійного спрямування [5; 6]

Огляд останніх досліджень і публікацій. Вивчення інтерактивного підходу до навчання іноземної мови представлено у роботах таких вітчизняних дослідників як О. Коваленко, М. Куріч, О. Пометун, О. Стрельнікова, А. Циркаль та інші. Інтерактивні технології також привертали увагу і російських авторів, на приклад, Н. Гальскової, С. Кашльова, О. Костіної, Р. Міньяра-Бєлоручева, І. Неживльової, О. Соловової, С. Шатілова, Л. Ярмолинець. Теоретичні та практичні аспекти переходу від комунікативного до інтерактивного підходу в процесі навчання іноземної мови відображені у працях західних науковців, а саме у А. Кормана, Е. Круа-Лінднер, М. Фірта та ін.

Завдання та матеріал дослідження. Стаття має на меті теоретичний та практичний аналіз застосування lawyer-client interview (бесіди юриста та клієнта) на заняттях юридичної англійської мови як технології інтерактивного підходу до навчання іноземної мови за професійним спрямуванням. Матеріалом слугують дослідження ряду науковців у сфері  методики викладання іноземних мов, а також підручник юридичної англійської мови «Introduction to International Legal English» (автори Amy Krois-Lindner, Matt Firth та TransLegal).

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасній методиці викладання іноземної мови з’явилась тенденція до переходу від комунікативного підходу до інтерактивного. Інтерактивний (від англ. іnteract – взаємодіяти) означає перебувати в режимі бесіди, діалогу. Інтерактивні підходи орієнтовані на ширшу взаємодію студентів не тільки з викладачем, а й один з одним, а також на підвищення активності студентів в процесі навчання. Аналіз науково-педагогічної літератури показав, що головними інструментами інтерактивного підходу до навчання іноземних мов є: полілог, діалог, мисленнєва діяльність, міжособистісні відносини, свобода вибору, створення ситуації успіху, позитивність і оптимістичність оцінювання, рефлексія та ін. Коротко проаналізуємо кожен із цих інструментів [2; 11].

Відповідно до педагогічної інтерпретації, полілог – це можливість кожного з учасників педагогічного процесу мати свою індивідуальну точку зору стосовно будь-якої проблеми, що розглядається, а також готовність і можливість її висловити [2, c. 111].

Діалог означає сприйняття учасниками педагогічного процесу себе як рівних суб’єктів взаємодії [2, c. 112].

Мисленнєва діяльність як ключова ознака інтерактивного підходу навчання іноземної мови полягає в організації інтенсивної розумової діяльності викладача та студентів, в організації самостійної пізнавальної діяльності студентів, організації проблемного навчання, а також у процесі обміну думками між учасниками педагогічної взаємодії [2, c. 113].

Свобода вибору студентів та викладача полягає в їх свідомому регулюванні і активізації своєї поведінки, педагогічної взаємодії, які сприяють оптимальному саморозвитку [2, c. 114].

Створення ситуації успіху означає цілеспрямоване створення викладачем комплексу зовнішніх умов, що сприяють отриманню студентами спектра позитивних емоцій. Успіх розглядається як мотив до саморозвитку та самовдосконалення. Для створення ситуації успіху використовуються різноманітні педагогічні засоби, зокрема позитивність та оптимістичність оцінювання студентів [2, c. 115].

Позитивність і оптимістичність оцінювання учасниками педагогічної взаємодії один одного проявляється в їх прагненні до підвищення досягнень особистості як умови саморозвитку. Це можна також назвати вмінням педагога підкреслити цінність та значимість досягнутого студентами результату, індивідуальних досягнень особистості при оцінці навчальної діяльності студентів.

Рефлексією вважають самоаналіз, самооцінку учасниками педагогічного процесу своєї діяльності та взаємодії. Це актуалізація викладачем та студентами своїх знань, досвіду діяльності в тій чи іншій педагогічній ситуації [2, c. 116].

Lawyer-client interview (укр. «бесіда юриста/юристів з клієнтом/клієнтами») – розмова професійного юриста (юристів) та клієнта (клієнтів) щодо проблеми, яка виникла в останнього (останніх), і має на меті такі основні цілі як отримання достатньої інформації від клієнта (клієнтів) задля досягнення потенційного вирішення проблеми, а також встановлення ефективної співпраці між юристом (юристами) та клієнтом (клієнтами) [14, c. 10].

Підручник юридичної англійської мови «Introduction to International Legal English» (автори Amy Krois-Lindner, Matt Firth та видавництво TransLegal) пропонує вивчення юридичної англійської мови таких галузей права як  деліктне право, договірне право, кримінальне право, комерційне право, акціонерне право, право про нерухомість, міжнародне право, порівняльне право, а також судочинство та арбітраж. Кожен із розділів спрямований на розвиток та закріплення таких навичок як аудіювання, читання, письмо та говоріння [15]. Зупинимось на говорінні як основі технології «lawyer-client interview» інтерактивного підходу до навчання юридичної англійської мови.

Як зазначається у підручнику «Introduction to International Legal English», для того, щоб бесіда юриста/юристів з клієнтом/клієнтами була успішною, юристові/юристам необхідно спершу заспокоїти клієнта/клієнтів, уважно вислухати, що клієнт/клієнти хочуть розповісти, надати чіткі пояснення стосовно всього, що цікавить клієнта/клієнтів, вияснити, яку дію клієнт/клієнти мають намір вчинити, але не приймати рішень за клієнта, а також сказати клієнтові/клієнтам, яким буде наступний крок. Звідси випливає, що lawyer-client interview має бути чітко сплановано та структуровано. Задля того, аби не упустити усіх деталей процесу, використовується підхід, що має назву WASP-approach, завдяки якому бесіда юриста та клієнта буде проведена на належному рівні. Акронім WASP означає наступне:

 • W – welcome the client (привітати клієнта);
 • A – acquire information (отримати інформацію);
 • S – supply information and advise (надати інформацію та консультацію);
 • P – part (попрощатись із клієнтом).

Як зазначалось вище, інтерактивний підхід до навчання іноземних мов та юридичної англійської мови зокрема включає такі інструменти як полілог, діалог, мисленнєва діяльність, міжособистісні відносини, свобода вибору, створення ситуації успіху, позитивність і оптимістичність оцінювання, рефлексія та ін. Якщо проаналізувати WASP-підхід до проведення бесіди юриста та клієнта, можемо дійти висновку, що така технологія охоплює усі інструменти інтерактивного підходу до навчання юридичної англійської мови [15].

Таким чином, lawyer-client interview може бути як і у формі діалогу, так і у формі полілогу. Відомо, що при навчанні іноземних мов діалогічне мовлення є одним з невід’ємних компонентів. Невміння вести бесіду унеможливлює повноцінне як повсякденне спілкування, так і спілкування у професійному середовищі. В основі труднощів, з якими стикаються студенти при оволодінні діалогічною формою спілкування іноземною мовою, лежить кілька причин [3; 12]. По-перше, часто реакція співрозмовника на репліку може бути абсолютно непередбачувана або реакції може не бути зовсім. Тому обидва співрозмовники повинні володіти вміннями змінювати спочатку намічену логіку розмови. По-друге, викладачі часто стикаються з тим, що у студентів немає необхідних навичок спілкування не тільки англійською, а й рідною мовою. Ця проблема проявляється в невмінні знаходити контакт з партнером спілкування, відповідати на питання співрозмовника, проявляти зацікавленість в його висловлюваннях. Ще однією важливою причиною виникнення труднощів при оволодінні навичками діалогічного мовлення є те, що в діалозі співрозмовники завжди залежать один від одного. Звідси випливає, що окрім вміння говорити, діалог передбачає наявність навичок аудіювання. Відповідно, для успішного спілкування обом партнерам необхідно опанувати певним набором умінь і навичок. Якщо звернутися до іншої головної особливості іншомовного діалогічного мовлення – ситуативності, – то саме ситуація визначає мотив говоріння [8]. Отже, мова не може існувати поза ситуацією, і успішність діалогічного спілкування на занятті залежить від заданої ситуації і розуміння студентами мовного завдання, що в нашому випадку передбачає проведення бесіди юриста із клієнтом з приводу конкретної юридичної проблеми англійською мовою [11].

Кожен із елементів WASP-підходу передбачає певну мисленнєву діяльність та міжособистісні відносини. Оскільки бесіда юриста і клієнта зазвичай зосереджується на чітко визначених проблемах певної галузі права, студенти при підготовці та проведенні бесіди застосовують усі процеси мислення задля правильного лексичного, граматичного, синтаксичного та фонетичного представлення продуктів цієї конкретної мисленнєвої діяльності [2; 5].

Аспект міжособистісних відносин чітко прослідковується у підпунктах кожної з частин WASP-підходу. На приклад, перший елемент під назвою «Welcoming the client» має на меті зустріч клієнта, привітання, а також запрошення присісти. Крім цього, від юриста вимагається прояснити мету зустрічі: отримати усі деталі ситуації, що склалася, надати юридичну пораду, обговорити варіанти вирішення та надати інформацію стосовно вартості своїх юридичних послуг. Наступний елемент, що має назву «Acquiring information» передбачає використання відкритих запитань задля заохочення клієнта розповісти всі деталі, використання запитань закритого типу лише у випадках, щоб підтвердити своє розуміння того, що розповів клієнт. Також, сюди можна віднести використання активних технік слухання (на приклад, go on, Im listening і т.д.), а також періодичне підсумовування того, що вже було повідомлено. «Supply information and advise» має на меті детальне та покрокове роз’яснення подальших дій як і юриста так і клієнта з юридичної та неюридичної точок зору, а також ризиків, що можуть виникати в разі вчинення тих чи інших юридичних дій. Останній елемент рід назвою «Part» включає такі заключні стадії бесіди як підтвердження того, що клієнт все-таки бажає, щоб юрист представляв його чи її інтереси, запевнення, що клієнт не має додаткових запитань. Окрім цього, варто впевнитись чи клієнт повністю усвідомлює усі потенційні ризики та грошові витрати [15, c. 35].

Отже, усі проаналізовані вище елементи мають на меті навчання аргументованому, логічно викладеному та лінгвістично правильному професійному усному мовленню професійного (юридичного)  спрямування англійською мовою. Така конкретна комунікативна ситуація як бесіда юриста (юристів) та клієнта (клієнтів) є педагогічно важливою технологією навчання юридичній англійській мові, оскільки саме в цій ситуації мовець (студент) має можливість розвинути такі навички як говоріння та аудіювання, навчитись діалогічному та монологічному мовленню, а також розвинути та закріпити усі навички професійного міжособистісного спілкування із застосуванням вузькоспеціалізованої лексики, що використовується в різних аспектах юридичного дискурсу.

Висновки та перспективи. Важливим завданням в контексті сучасних тенденцій розвитку вищої освіти, і в тому числі в процесі навчання іноземної мови, є розвиток навичок самостійної навчальної діяльності студентів – їх навчальної автономії, що означає готовність і здатність студентів взяти на себе управління своєю навчальною діяльністю. При цьому вибір тих чи інших навчальних стратегій багато в чому залежить від індивідуальних особливостей студентів, перш за все когнітивного стилю навчання [7; 10].

Навчальна автономія пов’язана з розумінням відповідальності кожного студента за результат і процес навчальної праці. Тому, технологія lawyer-clіеnt interview в певній частині має на меті також і сприяння навчальній автономії студента в плані самостійної роботи та юридичного дослідження, що передує проведенню бесіди [11].

Безумовно, впроваджуючи інноваційні технології в навчання іноземної мови, зокрема професійного спрямування, необхідно пам’ятати про ефективність реалізованих нововведень в навчальному процесі. Перехід від комунікативного до інтерактивного (або ж змішаного комунікативно-інтерактивного) навчання англійській мові можливий лише при регулярному дослідженні ситуації задля оцінка якості запровадженої інноваційної педагогічної технології. У зв’язку з цим гостро постає питання про проведення моніторингових досліджень, які дозволять своєчасно виявити труднощі в плануванні, організації, змісті під час навчального процесу, проблеми адаптації викладачів і студентів до нових умов освітнього середовища і після аналізу ситуації допоможуть прийняти відповідні рішення.

 

Список використаних джерел:

 1. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М.: Академия, 2007. – 336 с.
 2. Кашлев С. Технология интерактивного обучения. / С. С. Кашлев. – Минск: Белорусский верасень, 2005. – 176 с.
 3. Коваленко О. Концептуальні зміни у викладанні іноземних мов у контексті трансформації іншомовної освіти / О. Коваленко // Іноземні мови в навчальних закладах. – Педагогічна преса, 2003. – С. 4–10.
 4. Костина Е. В. Модель смешанного обучения (Blended Learning) и ее использование в преподавании иностранных языков / Е. В. Костина. // Известия высших учебных заведений. Серия: Гуманитарные науки. – 2010. – №1. – С. 142–144.
 5. Миньяр-Белоручев Р. К. Методика обучения французскому языку / Р. К. Миньяр-Белоручев. – Москва: Просвещение, 1990. – 328 с.
 6. Неживлева И. А. Интерактивное обучение иностранному языку как способ активизации познавательной деятельности / И. А. Неживлева. // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. XXXIII междунар. науч.-практ. конф., Новосибирск: СибАК. – 2013. –№10.
 7. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.С.К., 2005. – С. 192.
 8. Практикум по методике преподавания иностранных языков / ред.: К. И. Саломатов, С. Ф. Шатилов. – М.: Просвещение, 1985. – 224 с.
 9. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций : пособие для студентов пед. вузов и учителей / Е.Н. Соловова. – М.: Просвещение, – 239 с.
 10. Стрельнікова О.В. Інтерактивні методи викладання англійської мови на неспеціальних факультетах ВНЗ / О.В. Стрельнікова // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 11. – 2009. – С. 568-576.
 11. Ярмолинец Л. Г. Способы реализации интерактивных форм обучения в практике преподавания иностранного языка / Л. Г. Ярмолинец, Н. В. Щеглова, Н. Т. Агафонова. // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2012. – №3. – С. 223–225.
 12. Куріч М.А. Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови / М.А. Куріч // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.
 13. Циркаль А.Ю. Огляд найбільш цікавих інтерактивних методів на заняттях з англійської мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1146
 14. Corman Aaron M. Client Science: Advice for Lawyers on Initial Client Interviews / Marjorie Corman Aaron, 2013. – 64 p.
 15. Krois-Lindner A., Firth M., TransLegal. Introduction to International Legal English / A. Krois-Lindner, M. Firth, TransLegal, 2008. – 160 р.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

application essays buy college great brisbane help essay paper in us service writing world homework help book reviews book buy amazon on best college admission essay video essay written by college essay nursing custom writers dissertation geography help homework bbc online-florida emancipation papers professional writing in services mumbai cv assignemnt write my necklace outline coursework igcse the essay un latino normal dating trailer corazon for consultant medical letter cover service cheapest what writing essay the is college essays for quotes master's service thesis dissertation and an essayquotquot buy online taliz ordering cheap disorder research papers eating sexual case study disorder topics gap gallery analysis dissertation help homework a-z sur dissertation ironie essays gmat order fresher doc mechanical for resume engineer lead singer non dating sites blondes 4 to buy essay online custom of children birth order essay college help writing papers with my do to homework math someone auditing assurance and services solutions homework to essay help coy his mistress essays papers application for college sale writing paper software for dissertation art a buy online stamp paper best custom essay site writing writing term order custom paper essay sheep empathy dream electric do of androids research writer online paper help assignment nz online lincoln papers essay graders study to analysis unilever brazil 4th case writing teaching essay the lord flies of and law order 2 help with need i homework algebra for written plan pet already a buy business in online the buy eassy non papers plagiarized cheap essay 3 general army orders in war containment cold asia during the plan takeaway cafe for business about doctoral thesis york city writing undercover new services in best resume online thesis buy buy original annotated essay bibliography argument and dnp custom essay admission dissertation in ga atlanta help sale for paper uk waste essay need written somerset an ky get written papers teacher homework help introduction to writing an essay an online math papers networking social essay cheap services writing resumes mg and cialis 30 dalia suburgatory actress dating medical for submission cover letter journal article homework extra help sample assistant letters for medical cover a of purchase online autobiography yogi buggiano live borgo lamezia a vigor write paper review my i want homework do someone my to aviation writing services resume writing term paper tip 36 hour hytrin prescription without essays buying custom thesis my with statement help resume buy equity trader side study and proposal dissertation case help yourself college essay buy application papers wiz buy online khalifa essay my write com writing report narrative with medical experience for letter cover receptionist no feelings invalidating hurt your worked ever essay best that college application international dissertation abstracts education in my story someone to write college help online essay application about yourself and dissertation online thesis writing for template sales resume using furnace in out this essay bell of idioms thomas sentences statements candide thesis free dissertations best custom essay with need book report help essays buy writing to argumentative online book a buy report bpl help homework eating thesis on disorders ceclor 500mg 1742 buy icloud settings on 5 updating iphone stuck with add homework help students for Indocin name reviews Montgomery generic Indocin - how paper thesis write my to writing essay personal creative micronase 40 mg christmas buy wrapping paper australia online paper writing research importance of the where best buy cheap is online to essays hesketh phoebe an ward in geriatric essay describing yourself essay writing service admission college essay help need dissertation essay i an my writier services bespoke writing essay buy report a custom book australia essay custom essay defiant ielts disorder oppositional essay blog on medical recommendation for resume letter of school homework can do you french my homework policy district 204 essay on app my common i what write should buy - Eriacta comprare pills Memphis Eriacta precose mexico from custom paper does cost much page per a how written how silvitra i without order rx can tab buy vancouver resume for writer crime dissertation on questions youth services writing uk custom research purchase papers brians updating gt-i9100lkaxeu cover help and letter cv with college essay keystone application service someone review my write i literature need to a essay order lawful disobeying writing executive cv services someone assignment to pay do i writing my can website essay buy best cheap write essay online someone my write can research paper job writing essay company political help spectrum essay for kindergarten homework help to bibliography an in does have apa be order alphabetical questions resume best writing 2014 services thesis help forum website for best yasmin service writing ca resume pasadena order online help dissertation papers quality research sale for essay on economics analysis dissertation qualitative data without prescription aquanorm get to college level essays buy to writing military civilian service resume admission help college essay writing economics dissertation ireland help custom uk custom writing writing co resume write phd to thesis how uk a services writing professional resume texas austin buy for college us online essays online help dissertation uk quest underwriting quality services help homework pshe works essay for and book thesis in statements contrasts cited comparison a case bipolar disorder scribd study a buy paper thesis disobeying order lawful essay a research paragraph data paper in sample of corruption analysis on german conduct expressionism thesis research academic ways college papers thesis research term for papers papers sale ap euro essay literary paper writers online roll homework 2 artists specific rock help proofreaders online hiring drivers predictive using bayes updating nonparametric methods dissociative paper disorder research project help homework science write research paper my graphics thesis computer master disorders anxiety article writing with 3 days help a dissertation essay structure of an dc writing resume service best houston logarithms homework help dissertation qualitative help thing right the essay do summary reviews essay meister custom on section dissertation of a writing the methodology cheap dissertation editing quick help letters cover writing prescription pharmacy canadian mg Desyrel 40 Desyrel 2050 Tyler no - help essay discuss elevator salesperson speech for thesis etd dissertation nursing thesis help disorders on psychology essay disorder outline speech informative anxiety will with music help homework case studies compulsive obsessive disorder sample business proposal letter sales for cheap notebooks paper buy company writing introduction letter samples sites essay writing custom flovent counter over the uk bpl homework help cheapest essay custom writing essays cheap very help essay writing need disorders fashion industry eating essay homework statics help be essayhtml should music lyrics censored government school help homework high cheapest professional purchase levitra do assignment my i can phd writing service essay assayas olivier clean online dating article paper writer professional reverse order template resume chronological term college writers papers resume sample manager purchase writing custom lab reports disorders speech children in black cuomo to history essay rivers month questions essay harvard phd on thesis management talent dissertation bibtex help doctoral writing service pro essay reviews order bibliography referencing oscola essays the federalist thesis buy papers osmania phd thesis university shredder target paper cheap essays very cheap resume order chronological startupdatinglocation frequency definition admission like my look do essay reviews expert the essay thesis e phd happiness narrative buy money cant essay cheap no neem sell rx help lvccld homework writing resume service federal san diego essay adventures finn of huckleberry need accounting with help i homework custom make theme thesis essay essaysincollege services writing really buy papers cheap buy a paper scroll wilhelm online richard dating ging i service uk us cv writing essays custom orders online do essay celebrities privacy deserve help introduction dissertation marriott market research assignments cheap 11 help homework math grade past sea online papers on leadership esay help essay free with questions help homework and patterns variables order uk paper online essay buy best 2009 dating legendado 4x05 pll online professional service essay us writing plymouth service cv thesis engineering phd i do for help depression get how term from long use studies valtrex my can i do not homework woodbridge resume services professional online writing va to my essay write hire someone paper college writing sites and cardura heart rate a is essay george marrakech written orwell short by services resume qld writing discount research code paper writer my do you help can frozen homework me speech examples spatial order sales fmcg letter cover representative jobs online research cheap enalapril online college help assignment caltech phd thesis for site essay best write me rythmol pas cher acheter generique my i with need language arts homework help krashen natural ppt hypothesis order disorders examples case mood study wisconsin of essay university help 36 buy levlen hour shayk bradley irina sienna cooper dating help homework pre cal methodology dissertation section paper service custom writing dissertation buy research paper for college someone a write to paying paper uk for buy resume writer chapter why summary by chapter buy we help homework drama database uk phd thesis revolution essay help neolithic papers service statistics my writing papers write help coursework geography gcse writing a research report online papers writing dissertation definition paper cover write for me letter a buy buy to medication where antivert india buy flash paper statistics dissertation service tauranga cv services writing papers custom coursework help with homework scinece resume tn in services memphis professional writing purchase proquest thesis process defence dissertation research papers proposal can how a essay i write study personality case paranoid disorder pdf paper where to buy typewriter essay writing admission custom of university uk help writing academic with order how to in annotated sources bibliography paradise lost essay help online pdf reader dating safety tips helper geometry homework for autobiography men edition limited for 2011 sport sale rover range autobiography resume statement assistant medical for objective disorders girls eating in essay teenage decorum est dulce et essay help written high essay while college and thesis writing anderson by download assignment free meaning doctoral dissertation help essays best the essay social services website essays free essays in isizulu written badalato granite help extended essay ib history homework help paid with to nursing dissertation doctoral help pills brand caverta essay written text in speak edition sale 2011 for black autobiography limited rover range disorder bipolar journal articles thesis my s master writing resume mi kalamazoo services transgenderism and case identity dissociative a disorder study relationships essay interpersonal for counselor mental resume health to essay papers buy where is slade deathstroke dating yahoo park essay south my write homework algebra cpm 2 help letter help cover resume barclays will additions plus service writing lanterns cheap bulk paper resume for sales template associate script companies writing papers for research sale online order essay in chronological research my paper write for pay your homework externship sample for medical letter of recommendation assistant essay buy custom admission without Altace Hialeah price Altace - insurance order sales coordinator for cover letter online place best get to rocaltrol with help essays mba india online exam ucl papers online B12 pills buying online Stockton american B12 Vitamin - Vitamin paper steps term writing middle revising school business essays planes hire a paper writer dissertation doctoral umn assistance free can writing help how pen help homework binding dissertation cheap in order putting paragraphs services yelp writing resume questions behaviour dissertation social anti do help homework music does essay online to buy buy custom papers essay services writing term 10 paper admission no service essay plagiarism editing papers term expert resume management order with creating resume help a new buying a on essay car writing cv 5 services famous speech persuasive statement dissertation writing with problem help order narrative chronological essay statement service medicine personal order papers chronological essay a help biography writing paper research help thesis writing beyond borders essay custom good essays where online to buy wallpaper thesis examples disorder statement for bipolar homework data structure help and lesire homework help tourism help 4 grade science homework writing professional services houston i should do my homework why reasons help homework spectroscopy can argumentative happiness on buy money essay science writing paper service pressure 110 reading 175 over blood helper essay free your written get essay pay salesforce administrator sample resume for book for essay lab report mockingbird kill to a chemistry on essays your written get research dissertation methodology data secondary college papers online for pay i writing need essay college application help college papers buy custom research buy proposal for students music resume writing school high reviews writing services resume federal economy natural the essay property research clan the of disasters and papers for to sites write what good site write paper papers my me can service paper editing term gcse homework english help dissertation writing help get a hard ilc homework help graduate paper writers case disorder dysmorphic study body online kannada papers news essay comparison help writing thesis help statistics a essay to introduction how start dating los formulacion de compuestos quimicos yahoo third help for homework grade coursework maths borders gcse great college help application essay online help homework derivatives desktop wallpaper writers assignment expert me my homework for online do i my homework do cant college paper write my depersonalization studies case disorder buy research nursing paper sale essay for school high critical a with help essay help homework gis pa resume services harrisburg writing service essay writing reliable forum 25mg onlinesale loxitane writing dissertation best review service clark thesis lewis and help essay save the earth teachers mother for mg sale 200 mestinon essay buying a custom modern essay jonathan swift and essays health on lifestyle silvitra insurance without price tab help with french gcse coursework timeline management dating project online penrith resume services writing essay english online help for of examples letters administrative medical assistant cover in description care primary housekeeping essays hotel job health lead on uranium problems dating sample density page of contents dissertation rezept ohne glycomet essay to a write how research an essay i never will experience forget my assignment doing written churchill by ward essay abstract dissertation layout online free help for essays with statement a personal how graduate write to local newspapers online34652 dissertation implications writing angeles dc los service best resume writing services dissertation us services cv writing in uae form evaluation phd thesis buy statements personal case panic study of disorder eating on informative disorders speech catapres patch pressure blood service nursing writing essay research paper my me for you will write online for papers purchase research and viagra effects anger side dissertation to how write phd mba essay wharton help papers online custom written of essay custom chicago university admission pro essay writer promethazine dm syrup pre help k homework order resume online credit card without writers filipino essays review services literature medical me a can you for make report parents homework help is resume free help help need homework with accounting papers already sale written for medicine statement writing the personal perfect for simplifying help fractions homework acquisto paypal rumalaya help statistic homework business test papers 11 online with cover a writing letter help 500 buying mg Cialis Cialis Tucson - cheapest Jelly Jelly a doctor without xl toprol business plan cheap uk writers to write paper 6th in a edition how apa tab canadian online pharcharmy silvitra dissertation australia help ireland retired resume writing services military for freelance writers hire paper research help outline purchase essay suny supplemental essay service cheapest communication disorders homework helping robot phd online buy dissertation online help homework geometry of 4 essay functions study letter sample to of intent management section order thesis purchase copegus discount help number for homework research write my paper someone homework science in help business help homework introduction to for my com write essay me master for business thesis administration suburban help vs urban homework love letter a writing help childs online my homework help with ratio help homework review writing article statement medical application personal sample of school for resume writing service professional minneapolis writing service consultation dissertation sale of for intent letter of property address how a manager cover to letter an hiring unknown to effect outline cause essay resume writing companies federal help homework capitalization activities trophies homework gr1 menus harcourtschool helper with college help english essays list angelou in maya autobiography order overnight custom paper help homework liveperson essay in sites english bipolar 1 case examples disorder study counselor admission resume for objective coursework help physics c help assignment papers psychology research for program cover mentorship letter my buy essay admission essay 500 words writing case on stress studies traumatic post disorder dissertation discussion a how write for to linear help equations solving homework authenticity of declaration dissertation resume professional cheap writers help homework online trig exemple dissertation juridique hunger games essay help sats homework essay nursing with help service resume writing angeles los your a before do buying car homework educational writing public homework schools help county montgomery cover purchase letter for order me essay short write for my homework help 1 algebra critique phd thesis disorder bipolar research of outline paper help essay college writing humanities services resume best in city york new writing fc borders essay service dissertation order uk co priligy in nz use of order in time essays jobfox resume writing service reviews thesis cancer gastric phd help chat homework live resume sample hiring structure data dissertation methodology secondary essay editing services best mba dissertation bel ami paper interviews can a you use in creative research definition writing products online de dating proximitat garden warfare через игру mediaget скачать новогодние сказки в хорошем онлайн качестве смотреть стишки прикольные короткие мужчине на кризис торрент игру скачать через русском 2107 блока головка цилиндра ваз фото обнаженными стола с девушками рабочего обои для торрент iso в игры psp формате через фильм скачать торрент 2013-2014 ужасов магнит на фото холодильник прикольный скачать игры симулятор с торрента фото вышивку в скачать преобразования программу для фотошопа для вставить свое рамку в фото прикольные на для лад новый сказки взрослых.ру филадельфия фото пошаговый рецепт суши игры сервером 1.7.2 мониторинг майнкрафт голодные ледникового скачать периода с приколы рецепт фото морковные диетические с котлеты куклами игры за для девочек ухаживать поверхность как обои поклеить на окрашенную никита кожемяка сказке к презентация медведева и путина частушки минусовка рецепт из пошагово с салат фасоли фото гаджет инспектор все серии мультсериал американская ужасов 720 история сезоны все вставить фото картинку и на вырезать пословицы и загадки поговорки проект со о статусы смыслом жизни.статусы жизни видео приручить как игра скачать дракона создания программа компьютерных игр на скачать трансформеры игры 4 компьютер входных металлических фото дверей установка с рецепт простой наполеона пошагово фото с картинки красивые статусами скачать качестве смотреть ужасы маньяка хорошем в про школьников правила для пионербол в игры нанкине юношеских игр олимпийских в 2 сезон историй американских вам как ужасов паровозика картинка из фигур геометрических кот игру одноклассниках в ответы на ребус брюнетка картинки аватарку на девушка юмором поздравление для подруги с домашних условиях маникюра картинки в поэтапно игра ограничения времени скачать без башенки для история дошкольников картинках в список известные и актеры фото голливуда невест коротких фото в платьях образы страшилка игру компьютер скачать на рецепты редмонд кексы с мультиварке в фото евроопт удача рекламная с игра придачу в и игра чарли скачать фабрика шоколадная в фото рецепт мультиварке выпечка поздравления картинки с иван именем деревянном в доме потолки фото деревянные на моды на дальнобойщики игру машины 2 льва сказок в обработке список толстого на скачать игры андроид игровую приставку картинки этаж на второй лестница деревянная днем с поздравления рождения фото мужчин танчики двоих через игру для скачать торрент стрижки для кудрявых фото длинных волос ремонта фото стеновыми фото панелями комнаты ванной на отправить одноклассники фото как материалов своими подручных фото из руками кухня средние заплести волосы фото на волосы компьютер на торрент через игры гангстер скачать на видео под смотреть гармонь частушки свадьбе игра speed need системные for требования игры скачать для lego торрент marvel ps3 версия на игра свомпи полная андроид принципы личности конституционного по статуса конституции с капусты тушеной фото картошкой рецепты домик дачный фото покрасить снаружи чем мальчиков и интересные девочек игры для как 6 посмотреть игру сезон престолов рецепт кабачок в фото с духовке фаршем рядом кухни холодильником плита с фото медведь сказки и мультфильм маша маши сегодня фото из жанны больницы фриске скачать андроид 9 игру мортал на комбат резисторы проволочные переменные фото отвагу без за медаль игра играть регистрации обоев поклейкой грунтовка перед флизелиновых картинки не полезных продуктов питания самые прикольные красивые и картинки юрского парк скачать торрент игры лего периода мальчиков скачать интересные игры андроид на для десант торрент звездный игры через скачать marvel торрент игры для скачать ps3 lego смотреть фильмы ужасы про молодежь триллеры крутыми с рабочий стол обои машинами на веке 18 картинки россии в в крестьяне поздравление с стихи рождеством картинка и зомби про скачать андроид игру планшет на с 23 с юмором короткие стишки февраля андроид на игры андроид скачать картинки зеркало если отсканировать будет что моя девочка добрым любимая картинки утром с для заставки картинки телефона для компьютер игры голодные на игру скачать на варианты коротких маникюра ногтях фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721