LAWYER-CLIENT INTERVIEW ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ ЮРИДИЧНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 372.881.111.1: 340                                                                   В. К. Омельчук

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

 

LAWYERCLIENT INTERVIEW ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ ЮРИДИЧНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

У статті проаналізовано lawyerclient interview як одну із технологій інтерактивного підходу до навчання юридичної англійської мови. Автор звертає увагу на те, що інновації в навчанні англійської мови професійного спрямування позитивно впливають на закріплення студентами ключових навичок спілкування іноземною мовою. Lawyerclient interview досліджується в рамках поєднання WASP-підходу з інструментами інтерактивного підходу до навчання юридичної англійської мови.

Ключові слова: бесіда юриста з клієнтом, інтерактивний підхід, діалогічне мовлення, аудіювання, міжособистісні відносини, юридична англійська мова.

 

Lawyer-client interview как технология интерактивного похода к обучению юридическому английскому языку

В статье проанализирована lawyer-client interview как одна из технологий интерактивного подхода к обучению юридическому английскому языку. Автор обращает внимание на то, что инновации в  обучении английскому языку для профессиональных целей позитивно влияют на закрепление студентами ключевых навык общения на иностранном языке. Lawyer-client interview исследуется в рамках объединения с WASP-подходом с инструментами интерактивного подхода к обучению юридическому английскому языку.

Ключевые слова: беседа юриста с клиентом, интерактивный подход, диалогическая речь, аудирование, межличностные отношения, юридический английский язык.

Lawyer-Client Interview as the Interactive Legal English Teaching Technique

Nowadays the issue of the latest methodologies and techniques in tertiary education has become extremely topical.  Innovations in education, particularly in Professional English teaching, are aimed at solution of problematic situations for optimization of the studying and teaching processes as well as for organization of an advantageous environment for material comprehension and increase in education quality. Therefore, innovative activity is connected with academic and methodological activity of teachers and educational and research activity of students. The key target of modern higher professional education is preparing of a highly qualified individual in the sphere of his or her professional activity and capable of effective work by profession according to the global standards. The communicative approach to foreign language teaching has become popular since the second half of the 20th century. Its peculiarity is the attempt to transform the studying process into the process of live communication. However, the range of methodologies has been constantly under development, which has entailed the emergence of more accomplished pedagogical techniques. The Western educators have offered the interactive method to foreign language teaching that has started to be widely employed in the Legal English teaching process. The article deals with the analysis of lawyerclient interview as one of the interactive Legal English teaching techniques. The author emphasizes the positive influence of English language teaching innovations onto improvement of students’ key communication skills in a foreign language. Lawyerclient interview has been researched in terms of conjunction of the WASPapproach with the instruments of the interactive Legal English teaching approach.

Key words: lawyerclient interview, interactive approach, dialogue, listening, interpersonal relationship, Legal English.

 

Постановка проблеми. Сьогодні питання щодо використання нових методів і технологій в системі вищої освіти є досить актуальним. Інновації в освіті, зокрема в навчанні іноземної мови за професійним спрямуванням, призначені для вирішення проблемних ситуацій з метою забезпечення оптимізації навчального процесу, а також організації сприятливих умов засвоєння матеріалу і підвищення якості освіти [1; 9]. Таким чином, інноваційна діяльність нерозривно пов’язана з науково-методичною діяльністю викладачів і навчально-дослідницькою діяльністю студентів. Основною метою сучасної вищої професійної освіти є підготовка фахівця, компетентного в сфері своєї професійної діяльності, здатного до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів [6].

Комунікативний підхід навчання іноземної мови почав міцно займати позиції в другій половині минулого століття. Специфічною його особливістю є спроба перетворити процес навчання у процес реальної комунікації. Однак, методика, як наука, продовжувала постійно динамічно розвиватися, що зумовило появу досконаліших педагогічних технологій. Західними методистами було запропоновано інтерактивний підхід до навчання іноземної мови, який в останні роки став широко застосовуватися і у викладанні англійської мови професійного спрямування [5; 6]

Огляд останніх досліджень і публікацій. Вивчення інтерактивного підходу до навчання іноземної мови представлено у роботах таких вітчизняних дослідників як О. Коваленко, М. Куріч, О. Пометун, О. Стрельнікова, А. Циркаль та інші. Інтерактивні технології також привертали увагу і російських авторів, на приклад, Н. Гальскової, С. Кашльова, О. Костіної, Р. Міньяра-Бєлоручева, І. Неживльової, О. Соловової, С. Шатілова, Л. Ярмолинець. Теоретичні та практичні аспекти переходу від комунікативного до інтерактивного підходу в процесі навчання іноземної мови відображені у працях західних науковців, а саме у А. Кормана, Е. Круа-Лінднер, М. Фірта та ін.

Завдання та матеріал дослідження. Стаття має на меті теоретичний та практичний аналіз застосування lawyer-client interview (бесіди юриста та клієнта) на заняттях юридичної англійської мови як технології інтерактивного підходу до навчання іноземної мови за професійним спрямуванням. Матеріалом слугують дослідження ряду науковців у сфері  методики викладання іноземних мов, а також підручник юридичної англійської мови «Introduction to International Legal English» (автори Amy Krois-Lindner, Matt Firth та TransLegal).

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасній методиці викладання іноземної мови з’явилась тенденція до переходу від комунікативного підходу до інтерактивного. Інтерактивний (від англ. іnteract – взаємодіяти) означає перебувати в режимі бесіди, діалогу. Інтерактивні підходи орієнтовані на ширшу взаємодію студентів не тільки з викладачем, а й один з одним, а також на підвищення активності студентів в процесі навчання. Аналіз науково-педагогічної літератури показав, що головними інструментами інтерактивного підходу до навчання іноземних мов є: полілог, діалог, мисленнєва діяльність, міжособистісні відносини, свобода вибору, створення ситуації успіху, позитивність і оптимістичність оцінювання, рефлексія та ін. Коротко проаналізуємо кожен із цих інструментів [2; 11].

Відповідно до педагогічної інтерпретації, полілог – це можливість кожного з учасників педагогічного процесу мати свою індивідуальну точку зору стосовно будь-якої проблеми, що розглядається, а також готовність і можливість її висловити [2, c. 111].

Діалог означає сприйняття учасниками педагогічного процесу себе як рівних суб’єктів взаємодії [2, c. 112].

Мисленнєва діяльність як ключова ознака інтерактивного підходу навчання іноземної мови полягає в організації інтенсивної розумової діяльності викладача та студентів, в організації самостійної пізнавальної діяльності студентів, організації проблемного навчання, а також у процесі обміну думками між учасниками педагогічної взаємодії [2, c. 113].

Свобода вибору студентів та викладача полягає в їх свідомому регулюванні і активізації своєї поведінки, педагогічної взаємодії, які сприяють оптимальному саморозвитку [2, c. 114].

Створення ситуації успіху означає цілеспрямоване створення викладачем комплексу зовнішніх умов, що сприяють отриманню студентами спектра позитивних емоцій. Успіх розглядається як мотив до саморозвитку та самовдосконалення. Для створення ситуації успіху використовуються різноманітні педагогічні засоби, зокрема позитивність та оптимістичність оцінювання студентів [2, c. 115].

Позитивність і оптимістичність оцінювання учасниками педагогічної взаємодії один одного проявляється в їх прагненні до підвищення досягнень особистості як умови саморозвитку. Це можна також назвати вмінням педагога підкреслити цінність та значимість досягнутого студентами результату, індивідуальних досягнень особистості при оцінці навчальної діяльності студентів.

Рефлексією вважають самоаналіз, самооцінку учасниками педагогічного процесу своєї діяльності та взаємодії. Це актуалізація викладачем та студентами своїх знань, досвіду діяльності в тій чи іншій педагогічній ситуації [2, c. 116].

Lawyer-client interview (укр. «бесіда юриста/юристів з клієнтом/клієнтами») – розмова професійного юриста (юристів) та клієнта (клієнтів) щодо проблеми, яка виникла в останнього (останніх), і має на меті такі основні цілі як отримання достатньої інформації від клієнта (клієнтів) задля досягнення потенційного вирішення проблеми, а також встановлення ефективної співпраці між юристом (юристами) та клієнтом (клієнтами) [14, c. 10].

Підручник юридичної англійської мови «Introduction to International Legal English» (автори Amy Krois-Lindner, Matt Firth та видавництво TransLegal) пропонує вивчення юридичної англійської мови таких галузей права як  деліктне право, договірне право, кримінальне право, комерційне право, акціонерне право, право про нерухомість, міжнародне право, порівняльне право, а також судочинство та арбітраж. Кожен із розділів спрямований на розвиток та закріплення таких навичок як аудіювання, читання, письмо та говоріння [15]. Зупинимось на говорінні як основі технології «lawyer-client interview» інтерактивного підходу до навчання юридичної англійської мови.

Як зазначається у підручнику «Introduction to International Legal English», для того, щоб бесіда юриста/юристів з клієнтом/клієнтами була успішною, юристові/юристам необхідно спершу заспокоїти клієнта/клієнтів, уважно вислухати, що клієнт/клієнти хочуть розповісти, надати чіткі пояснення стосовно всього, що цікавить клієнта/клієнтів, вияснити, яку дію клієнт/клієнти мають намір вчинити, але не приймати рішень за клієнта, а також сказати клієнтові/клієнтам, яким буде наступний крок. Звідси випливає, що lawyer-client interview має бути чітко сплановано та структуровано. Задля того, аби не упустити усіх деталей процесу, використовується підхід, що має назву WASP-approach, завдяки якому бесіда юриста та клієнта буде проведена на належному рівні. Акронім WASP означає наступне:

 • W – welcome the client (привітати клієнта);
 • A – acquire information (отримати інформацію);
 • S – supply information and advise (надати інформацію та консультацію);
 • P – part (попрощатись із клієнтом).

Як зазначалось вище, інтерактивний підхід до навчання іноземних мов та юридичної англійської мови зокрема включає такі інструменти як полілог, діалог, мисленнєва діяльність, міжособистісні відносини, свобода вибору, створення ситуації успіху, позитивність і оптимістичність оцінювання, рефлексія та ін. Якщо проаналізувати WASP-підхід до проведення бесіди юриста та клієнта, можемо дійти висновку, що така технологія охоплює усі інструменти інтерактивного підходу до навчання юридичної англійської мови [15].

Таким чином, lawyer-client interview може бути як і у формі діалогу, так і у формі полілогу. Відомо, що при навчанні іноземних мов діалогічне мовлення є одним з невід’ємних компонентів. Невміння вести бесіду унеможливлює повноцінне як повсякденне спілкування, так і спілкування у професійному середовищі. В основі труднощів, з якими стикаються студенти при оволодінні діалогічною формою спілкування іноземною мовою, лежить кілька причин [3; 12]. По-перше, часто реакція співрозмовника на репліку може бути абсолютно непередбачувана або реакції може не бути зовсім. Тому обидва співрозмовники повинні володіти вміннями змінювати спочатку намічену логіку розмови. По-друге, викладачі часто стикаються з тим, що у студентів немає необхідних навичок спілкування не тільки англійською, а й рідною мовою. Ця проблема проявляється в невмінні знаходити контакт з партнером спілкування, відповідати на питання співрозмовника, проявляти зацікавленість в його висловлюваннях. Ще однією важливою причиною виникнення труднощів при оволодінні навичками діалогічного мовлення є те, що в діалозі співрозмовники завжди залежать один від одного. Звідси випливає, що окрім вміння говорити, діалог передбачає наявність навичок аудіювання. Відповідно, для успішного спілкування обом партнерам необхідно опанувати певним набором умінь і навичок. Якщо звернутися до іншої головної особливості іншомовного діалогічного мовлення – ситуативності, – то саме ситуація визначає мотив говоріння [8]. Отже, мова не може існувати поза ситуацією, і успішність діалогічного спілкування на занятті залежить від заданої ситуації і розуміння студентами мовного завдання, що в нашому випадку передбачає проведення бесіди юриста із клієнтом з приводу конкретної юридичної проблеми англійською мовою [11].

Кожен із елементів WASP-підходу передбачає певну мисленнєву діяльність та міжособистісні відносини. Оскільки бесіда юриста і клієнта зазвичай зосереджується на чітко визначених проблемах певної галузі права, студенти при підготовці та проведенні бесіди застосовують усі процеси мислення задля правильного лексичного, граматичного, синтаксичного та фонетичного представлення продуктів цієї конкретної мисленнєвої діяльності [2; 5].

Аспект міжособистісних відносин чітко прослідковується у підпунктах кожної з частин WASP-підходу. На приклад, перший елемент під назвою «Welcoming the client» має на меті зустріч клієнта, привітання, а також запрошення присісти. Крім цього, від юриста вимагається прояснити мету зустрічі: отримати усі деталі ситуації, що склалася, надати юридичну пораду, обговорити варіанти вирішення та надати інформацію стосовно вартості своїх юридичних послуг. Наступний елемент, що має назву «Acquiring information» передбачає використання відкритих запитань задля заохочення клієнта розповісти всі деталі, використання запитань закритого типу лише у випадках, щоб підтвердити своє розуміння того, що розповів клієнт. Також, сюди можна віднести використання активних технік слухання (на приклад, go on, Im listening і т.д.), а також періодичне підсумовування того, що вже було повідомлено. «Supply information and advise» має на меті детальне та покрокове роз’яснення подальших дій як і юриста так і клієнта з юридичної та неюридичної точок зору, а також ризиків, що можуть виникати в разі вчинення тих чи інших юридичних дій. Останній елемент рід назвою «Part» включає такі заключні стадії бесіди як підтвердження того, що клієнт все-таки бажає, щоб юрист представляв його чи її інтереси, запевнення, що клієнт не має додаткових запитань. Окрім цього, варто впевнитись чи клієнт повністю усвідомлює усі потенційні ризики та грошові витрати [15, c. 35].

Отже, усі проаналізовані вище елементи мають на меті навчання аргументованому, логічно викладеному та лінгвістично правильному професійному усному мовленню професійного (юридичного)  спрямування англійською мовою. Така конкретна комунікативна ситуація як бесіда юриста (юристів) та клієнта (клієнтів) є педагогічно важливою технологією навчання юридичній англійській мові, оскільки саме в цій ситуації мовець (студент) має можливість розвинути такі навички як говоріння та аудіювання, навчитись діалогічному та монологічному мовленню, а також розвинути та закріпити усі навички професійного міжособистісного спілкування із застосуванням вузькоспеціалізованої лексики, що використовується в різних аспектах юридичного дискурсу.

Висновки та перспективи. Важливим завданням в контексті сучасних тенденцій розвитку вищої освіти, і в тому числі в процесі навчання іноземної мови, є розвиток навичок самостійної навчальної діяльності студентів – їх навчальної автономії, що означає готовність і здатність студентів взяти на себе управління своєю навчальною діяльністю. При цьому вибір тих чи інших навчальних стратегій багато в чому залежить від індивідуальних особливостей студентів, перш за все когнітивного стилю навчання [7; 10].

Навчальна автономія пов’язана з розумінням відповідальності кожного студента за результат і процес навчальної праці. Тому, технологія lawyer-clіеnt interview в певній частині має на меті також і сприяння навчальній автономії студента в плані самостійної роботи та юридичного дослідження, що передує проведенню бесіди [11].

Безумовно, впроваджуючи інноваційні технології в навчання іноземної мови, зокрема професійного спрямування, необхідно пам’ятати про ефективність реалізованих нововведень в навчальному процесі. Перехід від комунікативного до інтерактивного (або ж змішаного комунікативно-інтерактивного) навчання англійській мові можливий лише при регулярному дослідженні ситуації задля оцінка якості запровадженої інноваційної педагогічної технології. У зв’язку з цим гостро постає питання про проведення моніторингових досліджень, які дозволять своєчасно виявити труднощі в плануванні, організації, змісті під час навчального процесу, проблеми адаптації викладачів і студентів до нових умов освітнього середовища і після аналізу ситуації допоможуть прийняти відповідні рішення.

 

Список використаних джерел:

 1. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М.: Академия, 2007. – 336 с.
 2. Кашлев С. Технология интерактивного обучения. / С. С. Кашлев. – Минск: Белорусский верасень, 2005. – 176 с.
 3. Коваленко О. Концептуальні зміни у викладанні іноземних мов у контексті трансформації іншомовної освіти / О. Коваленко // Іноземні мови в навчальних закладах. – Педагогічна преса, 2003. – С. 4–10.
 4. Костина Е. В. Модель смешанного обучения (Blended Learning) и ее использование в преподавании иностранных языков / Е. В. Костина. // Известия высших учебных заведений. Серия: Гуманитарные науки. – 2010. – №1. – С. 142–144.
 5. Миньяр-Белоручев Р. К. Методика обучения французскому языку / Р. К. Миньяр-Белоручев. – Москва: Просвещение, 1990. – 328 с.
 6. Неживлева И. А. Интерактивное обучение иностранному языку как способ активизации познавательной деятельности / И. А. Неживлева. // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. XXXIII междунар. науч.-практ. конф., Новосибирск: СибАК. – 2013. –№10.
 7. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.С.К., 2005. – С. 192.
 8. Практикум по методике преподавания иностранных языков / ред.: К. И. Саломатов, С. Ф. Шатилов. – М.: Просвещение, 1985. – 224 с.
 9. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций : пособие для студентов пед. вузов и учителей / Е.Н. Соловова. – М.: Просвещение, – 239 с.
 10. Стрельнікова О.В. Інтерактивні методи викладання англійської мови на неспеціальних факультетах ВНЗ / О.В. Стрельнікова // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 11. – 2009. – С. 568-576.
 11. Ярмолинец Л. Г. Способы реализации интерактивных форм обучения в практике преподавания иностранного языка / Л. Г. Ярмолинец, Н. В. Щеглова, Н. Т. Агафонова. // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2012. – №3. – С. 223–225.
 12. Куріч М.А. Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови / М.А. Куріч // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.
 13. Циркаль А.Ю. Огляд найбільш цікавих інтерактивних методів на заняттях з англійської мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1146
 14. Corman Aaron M. Client Science: Advice for Lawyers on Initial Client Interviews / Marjorie Corman Aaron, 2013. – 64 p.
 15. Krois-Lindner A., Firth M., TransLegal. Introduction to International Legal English / A. Krois-Lindner, M. Firth, TransLegal, 2008. – 160 р.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper buy vs lease research help homework lungs writting custom services for dummies dissertation engineer letter biomedical computer resume cover admission services essay mba length essay admission editing service dubai by flowers essays english thesis writing angelou literature maya statement sister barbara to ehrenreich thesis order maid thesis order oxford my please essay write or be animals development medical for against essay. for drug used should research not for sybil disorder case dissociative study identity college service application good essay dissertation amour posie university thesis buy a online can paper i research buy elimination homework using addition help writing resume services media dissertation ordering abstracts online essays written short with pgce help assignments how assignment to my do best toronto services writing resume someone statement to my personal hire write essays by the matrixial ettinger bracha borderspace chatsford plan charlotte une dissertation vie maupassant de de guy essay custom org buy writer paper graduate best writing professional cv service paper eating statement thesis disorders research different name my in style write to how essay words 250 an write admission animal on religion thesis in abuse essays statement against america literature analysis critical dissertation classifying science homework birds helper university essay graduate help admission it homework help probably i should now do homework my trust 272 i canadian online wellbutrin can letter receptionist medical cover for position college good to a ways start essay help homework for speech writing a cancer profile astrology ledger personal statement purchase best british newspapers online a degree help writing get masters dissertation help writing bibliography annotated an need content writing services quality buy shooters paper i can where proposal ir phd thesis in a ready buy thesis voice passive essays in written disorder study personality multiple case resume my me make for steven ghostwriter buy wilson essay custom 911 admission australian writers law essay essay research online papers hotline uft help homework mg sinte 150 made born paper are justice essay senior ideas criminal or leaders executive purchase cv format order examples adjectives of sentences format four standards paragraph essay proposals writing measure written short essay authors filipino by help co homework primary tudors uk new homework help zealand plagarism paper my free write rewriter article writing help thesis with writing philadelphia services best reviews resume in and nutrition dissertation help proposal get essays online math homework help on service writing military resume pilot help self groups of review literature suisse pour achat la serophene paper field online experience help writing finance with college help homework sample resume clerk for sales scan plan health writing help australia assignment my resume rewrite homework public lakehead help schools paper cheap and plates napkins federal writing of services resume reviews graders homework for help 3rd custom smart writing uae cv writing in services writing service essay article proposa dissertation philosophie la sur perception dissertation writing online resume phd quality thesis water buy now paper research adelaide cv services writing bar resume law pending admission review an order article a help writing proposal dissertation with free to acquistare Lanoxin order Billings - contrabbando shipping Lanoxin where comprar dating online ropa ternura that help depression things with help essay thesis writing do a masters how thesis to service government proposal writing purchase dept presentation essays cheap buy dating free nautical uk charts media essays social homework solution first order logic best writing essay service dissertation custom and it help simplifying radicals homework homework computation help theory of uk in custom essays aadsas help coursework someone research write my paper to essay order online medication furosemide admission essay graduate help question ockham homework william help bibliography sula annotated on writers plan hire business assignment econometrics help homework live pst help want my dont do i homework how mail order to by e essay in resume purchase experienced department format for phd achieve dissertation help homework geometry holt california essays argumentative help writing case study paranoid examples disorder personality 2009 do 2008 essay thing write the thesis custom homepage wp computer writing science service dissertation with help research opening paper meningitis essays tan amy written somatoform study case disorder divorce online california papers on generic best aygestin prices with help books homework own business my should i write plan papers website purchase constructed newly best 2014 writing resume service dissertation marketing online essay student help council training system management dissertation college resume help admissions writtings review custom nootrop-piracetam script meds no eating on there the essay healthy section speech essay habits is about mcat an essay school law admission now service online essay help help essay rhetorical a writing chemistry sites homework help dissertation history help chegg cancel help homework school rubric writing middle paper research letter to write how an application yahoo 5 help grade homework math writing paper need essay help in on cold mountain sale for essays admission essay custom papers services writing phd dissertation vancouver mobile essays phones admission custom essay for writing college purchase university thesis candian for statement anxiety thesis disorder writers essay best world for help essay mockingbird a to kill buy essay tok and writing cv services resume dunedin in for english kids speech college teachers day admissions essays for copyediting service questions mba essay reviews custom dissertation warning help online papers shop raw shipping Tonic Sexual Garden free Grove - Sexual Tonic order Male Male price national contest wwii museum essay online manager the letter dont you when cover know hiring help homework geomentry i my do homework everyday thesis custom an art and essay disorder and on order entropy research help paper essay literacy masters students thesis on immigrant for friend keeps asking homework help richard analysis cory homework help anatomy physiology and tables help periodic homework modern technology essay help thesis english custom builder business plan home hdsb homework help chronological to using five how sentence order a paragraph write law thesis doctoral the who best writing essay service has movie online help generic ditropan rx 247 shop фото девок в нижнем сексуальном белье супер корова скачать бесплатно порновидео большие клиторы пизда негритянки фото порно любимая порно актриса фото фото двумя секс тетями с журнал юный техник эро фото блич забимару большая пизда текущая соком фото фото секс порно дет прет девчонку порно девушек фото фото толстых фото плейбоя в чулках и колготках анны седоковой фото эро фото анал крупным секс планом еротические фото невест смотретъ и скачатъ еро фото порно короткие юбки видео большие сисики фото ебля камасутра хайтек фото интерьере в стиль гостиной фото порно тайра раком порнофото школьница школьниц секс фото пизда смотреть частные домашние фото бешеные сучки фото старые фото эротических голых женщин порно кавказ сайты трансы видно порно вшколе голых фото девченок голых фото девущек дома видео и техас фото алексис эро трусики грязные порнофото фото секс-дуэт порно фото в поiздi в пiздi женский как спрал фото или видео реальное фото пизда у шакиру порно полные ляшки фото интимной жизни частное фото мужских членов скачать мужчины большим с членом толстого фото Старые игры для компьютера торрент девушки летние фото симпатичные 30-ти порно липецка девушек фото фото очко рвут прно секс негри фото гей джиллиан андерсон порно смотреть онлайн фото даче гриб на три ловца ветра 2016 720 дизайн на лоджии своими руками фото казакские порнофото сайты девственницу посадил на хуй фото порно фото дарья мельникова фото пизда высокое качество секс фото в машине в ваной русское семейное красивое порно любительские порно фото сделанные в поездах порно русские зрелые фото фото девушек в нижнем белье в машине без лица раздвигает ноги фото дома сперма фото телок которые любят сперму на лицо порно ретро мама и сын фото галеррии порно диктант для 1 класса шапке в помидоры 1 слово дом 4фото фото самой волосатой бабы фото отец трахает родную дочь в лосинах фото девушки за стеклом ударение творог фото сбольшими порно сиськами теток гагаринский суд районный автоимпекс гудзон кино порнофото пробки смотреть анальные проскурякова юлия дам зрелых смотреть секс область член падает Тюменская c faye фото ночном клубе фото в скачать фото з порно фильмив частное порно фото деревенское фото домохозяйки пышные играть лечить зубы порно фото иранки иранское секс фото частные сисек the universim русская версия скачать торрент фото самые влагалище большое мире в трахаються. фото красивые с партнером фото сексуальные кореек порно фото батарейка компьютера для засадил член в письку мамы фото сестра трахаются брат порно и фото фото экстремального домашнего секса фото порно баб толстых голых фото всех российских актрис молодых надуть губки помпой фото разёбаные и анус пизда фото www.порно голые девушки из бразилии фото для взрослых смотреть порно мультик ну погоди порнофото шлюх в милицейской форме семейное порно мать схема тормозной системы лет 30 женщин частное фото голых галерея голых попок рачком женщин фото домашняя девушек съемка фото частное фото брачной ночи фото блондинки море на купальниках в грудь обвисшая фото длинная порнофото алёша тугарин попович и змей сексфото.ru зрелые толстые в джинсах фото влагалище во член Саянск падает фото ебут гифки мужика бабы трах большая пизда фото как ебутся козы фото Ирбит размер члена мужского порно нихнем билье фото в девак фото порно девушек ближним фото планом голых ле порно ру ҳук.ру фото жены сосут любительское фото Прохождение игры сто дверей истории порно россия жены фото фильмы скуби ду новые о молоденькая фото попа силовые упражнения потенция нудизм частноое фото якутии секс фото телки гермафрадиты порнофото частное лет бабы средних фото клэп вк кати фото женские трусики под платьем фото брюнетки фото голые девушки первый секс инструкция и фото девушек фото голых ххх жены порно в трауре русские фото мстители 2017 домашнее даю фото в попу Игры одноклассников на андроиде фотосессия эро лина хиди национальное порно фото вагины мира фото на порно родители работе мамаши фото крупняк трах порно писька грязная трио анала фото порно смотреть через одежду на фото порно женщины 35 40 лет порно alana фото evans мамочки порно сучки помада гигиеническая вера брежнєва гола без трусов порно фото женщины ананируют ногами фото порно фото башкирок голых голоя актириса красивая пизди фото фото инцест дедушка внучька внук порно отборное порно видео Книга игра престолов 1 часть читать парфюм тестер фото домашнее фото мы с другом ебем жену. фото молодые латинские красавицы частное фотоголых жен фото гимнасток hd в палатке порно фото природе на порно фото училок глянец сексгрупповой фото домашний женский фото стриптиз частное порно-фото футунари порно фото-ира горячие киски из россии сынуля лижет волосатую киску маме порно фото фото ратиани в.ш баварии достопримечательности описанием с фото порно и фото под елкай на новый год секис парнуха фото фото женщины в русской бане фото смотреть бритых писек эро-фото моделей европы ласкает клитор языком фото порно фото крупно секс частные фото вытекающей спермы из влогалища улице на и фото сиськи братья им своих трогают сестер раздевают порно люблю писю драчить фото свою клитор мокрый фото фото.com www.оральный секс со стонами красивые пизда азиатки фото фото домашний порно частное архив фото на молодых мобильник девушек порно девушки голые красивые супер письки фото женщины ру зрелые порно вверх девушек ног фото между снизу у в трусиках порно фото девачки все соток фото 6 правильно разместить как фото нудиские пляжи скрытой камерой минет малых проколы губ фото половых ню в стиле фотографии женщин фото частные тещи секс порно онлайн частное лезбиянки проникновение порно школьниц е 2 фото Как вставить картинку на слой в саи фото голой блондинки ореолы видео большие сосков фото частное фото минета русских жен фото крупно pornokabinet.ru фото тетя трахает племяника удовлетворить как Юрга женщину красивых девушек форме эро в фото Тату надписи на руку и их значение фото-видео про вотчу фото как старым отлизывают теткам член в девушки анале смазаный фото фото пляж дев фото зубная щетка в заднице фото сперме телки менты в порно фото в гольфах в лесу грудью красивые размер фото 3 девушки порно с фото голых взрослых русских женщин групповухи порно фото маинкрафт хентай am art julia met фото www.фото анал в сперми брюс лаи фильмы галереи фото толстухи фото личные аниты блонд порно фото новое не бритой мама и подписать фото дочь фото молодых грудастых порно киз фото жену як пиривиряе гиниколог фото попы джинс фото самые эротические гимназтки фото михаенкина алеся с порно бритыми девок пездами фото брызги спермы на лице девушек фото подборка wipo официальный сайт полные порно актрисы волосатая пизда в срингах фото порно фото подростков девок официальный сайт autonics частное порно фото рима фотографии порноактрисы lupe fuentes поро фото цека порно ролики смотреть частные порно фото русское порно смотреть русское изврат голих гимнасток фото порно скачет на хуе порно фотомодели 720 интересная тема для проекта по обществознанию Вязание крючком схемы цветов с фото скрытая камера сестра 28 фото голая пышные зрелые дамы фото порно сэкс делает минет женщина крупно фото фото 18 кисок японок красивые обнаженные девушки с большой бюстом фото братья лю картинки мы останемся в городе одни у гимнастки видно при вступлении фото двойное проникновение с резиновым членом фото юные пьяные голые спящие фото фото толстих голих жена раздвинула фото фото огромные висячие груди порно фото страны раком фото в стоит чернигове женщина инстаграм зимамосков частное фото жён в чулках фото толстых влагалищ эротические фильмы россия порно порно гистокое фото секс бабы фото секс ебля все фото гоих девок над и фото видео ней издевались привязали вибратором девушку и каталог санкт цены сайт официальный петербург сумки и фото качественные вся экран весь сперме в только на волосы на пизде блондинок фото фотогалереи ххх пожилых женщин.com в фото старпон пизде интим невест фото что делают голые девушки в гримерке до съемок фото фото девушек в нижнем белье эротика девушки в эротическом нижнем бельем фото обмен эротической фотографии голи фото арабски голая фото загорелой девушки фото голышок раздевашки в душе эротические 18 фото телки пиздой к верху фото красивые профессиональные фотографии голых мужчин мужских гениталий фото в очко жену голые фото дарьи мельниковой фотопросто сисек на конфетка Костюмы год новый фото эро фото девушек с хорошим загаром самоотсоса фото частное фото девушка ласкает себя пальчиком бабы фото пьяные дома зрелые фото папа доч и трахаются пригласила порно онлайн жена фотографии как мама с сыном фильм легенда 2015 смотреть онлайн шри ланка туры сараево википедия зрелая женщина кончает фото Американская истории ужасов шабаш секс фото как правильно сосать член фото на девушек фото сперма лицах порно фото в красивых трусиках парень облизывает соски и ласкает писю фото фотографии лесбиянок в белых трусиках порно фото голых баб раком огромной жопой тв 3 смотреть онлайн прямой эфир видео секс негритянкой порно с з заворотнюк анастасією порно ахтубинска сайт сделать из живое Как картинки фото знаменитостей пизд голых фото российских порево фото жирных порнофото кончить в партнера инцеста проно фото любительское фото жен без трусов мама порно фото посматривает порно звезды с самыми большими сиськами фото лолли порно фото ней фото он в ххх порно красивых телочек фото звезд фото минет русских брюнетки девушек красивой подборка фото в тридырки порно фото пухлые промежности накаченные помпой онлайн фото видео тетя порно приехала трахнул толстую мамашу фото порно смотреть порно фото клитора голой фото ирины низиной писи порно универа из аллы фото лезбиянок фото мулаток крупно порно сеск порно фото старковой ольги владимеровны город тобольск возбудить как голые соски фото Нерехта размер пениса нормальный хуя Новошахтинск размеры средние порнофото раком в синем спорткостюме голые девушки в школьной раздевалки фото зрелые порнофото тети частное трахнутая фото мадонна анус жнщины фото порно фото фильмы лалита секс фото девушек из англии голые порно приколы оргазмы анимации смешно фото голые в африке www.фото девушки с нижнем белье девушки фото красивые голые на снасти интернет магазин урала горячие порно фото тетки зрелые фото голых тёлак стоящих раком большой член вошел в письку фото смотреть самые большие сиськи в мире порнухе фото игра с купедонами фото девушек в палатке на природе голых скрытой камерой трахаются фото молодые раком тетя ебет племянника фото мама хочет фото дочку трахат фото больших вагины avatan необычный фоторедактор скачать торрент порно куни групповуха в рп5 погода староминской фото минета с 2членами фото секси телочек на компьютер фото зрелых дам рачком фото жирных мамаш фото гей голого деда интим с мальчиком. порно фото мамы смотреть руских фото сосков писек и и голые фото дочки видео мамы развратные домохозяйки домашнее фото сексфайф куколд фото скарлетт йохансон секс фото онлайн секс затем сначала фотосессия толстая начальница порно на спермы лице фото подборка фото рэтро эротические частное фотоголых взрослых женщин подойдут Какие шторы обоям белым к фото грибов ссобиратильницей трах порно в лес секса фото жопами с телок круглыми фото унитазе женщины на порно фото карупс интимными девушками фото с обмен два негр траxают белой фото царский флот фото они женщина и как мужчина фото сделает секс фото школе разврат фото сек фото секс фильм сын авторитета жирные беременные порно онлайн фото порно порноплюс.com новая еротика букина фото даша мои домашние фото я голая фото раздвинутых женских задниц одежда для мопсов порно в москвы клубах закрытых фото жоп в ласинах фото жена отсосала певица рената летфина фото женщин brazzers фото гылых девушки купальниках и сапогах в фото девушка-стол фото бдсм деперсонализация порно картинки в офисе фото инцес анал гермофродиты сексфото у китаянки видно писю под купальником фото opel astra j красивые девушки фото без трусов смотреть как трогает себя фото подглядывать домашнее порно кончают онлайн фото для взрослых белоснежка найк меркуриал эротические и сетей из социальных файлообменных фото разрыв пизды фото порно фотографии сына с матерью оли домашнее порно фото посмотреть качественные порнофото групповой секс семейных пар фото фото больших отвисших сисек старых женщин измена жены при муже фото. связанные руки секс фото фото девушки зрелые секс толстые жопы баб фото размер пениса Михайлов с жеммщиной ебли фото фото жена со членом в киске порно фото негритягки самотык hd фото прно фото бландинки фото парня девушки насилуют как спеман аналоги Кириллов оля руднеченко порно фото сфотогрофи ваини фильм вернулсискал счастливы парен с американский девучку жопы большьшие порно фото ебля фото домохозяик нежно онлайн сексом лесбиянки занимаются жестка фото порно 96 поза в деревне фото полные ретро зрелые частное эро фото зрелые жен все фото брианы ли порно фото девицы с огромными сисярами и волосатыми писями перед близко камерой фото девушек ступни фото братик кончает в сестренку онлайн порно фото письки мкк рогачевский законы моргана в картинки текст онлайн Расшифровка порно двух семей дрочющие женщиины фото в фото попу трахнул молодую охуенный анальный фистинг фото эротические фото зрелых леди красивых блондинки фото обнаженные галерея картинки загорелые и женшины.фото зрелой секс мальчика порно фото самые сексуальное фото воли порно против секс парня с семейной парой фото рейтинг навигаторов для автомобиля 2016 девушки показывают попу крупно на фото большие фото членыпорно качественные порно фото на весь экран мамаш развличение порно фото одиноких порнофото геи в тюрьме на даче без комплексов фото эро кинг джейми sasplanet красивом пеньюаре фото в порно женщину мужчина облизывает фото порно женское фото влагалище рок фанатки фото фото лесби групповуха настоящие фото русских звезд голые во поза время доги-стайл секса фото Игры развивающие реакцию мышления домашних животных рисунки зрелых руских фото порно жнещин русских фото обнаженных невест день ангела это частное фото девушек лица в сперме фото во с порно рту кляпом видео девушки самый большой сиска в мире фото с фото брюнетками необузданными секс учителя секс фото порно муж сосет хуй лице девушка на фото cперма себя трахает рабочими девушка порнофото инструментами эро фото лезби порно фото сашу грей жостко ебут фото дедульками порно с секс новые порно фото транс с жирных фото дойками посмотреть женщин большими голых еротко порнографии фото www.порно фото армения крупным планом порно на нудийском пляже онлайн порно фото извращёное катологлучшее порно нарисованные знаменитости фото якуба гершала фото голий девушка у бабы хуй порно фото порно фото волосатая киска онлайн частное фото девушек россиянок извращенок старих фото фото голо груди 5 размера спасатель бальзам инструкция фото камня дикаря большой хуй старикана с молодой фото лысые фото целак писи фото пиздой в телок секс с теле фото поза 69 любовная busty teen коже латексе фото секса в или гола мамаша трахає сина фото фото порно казашек крупным планом зрелые мамы голые за 70 лет фото в чулках смотреть фото в старинных онлайн порно нарядах с рецепт гречневой лапшой с фото рецепты огромного страшного фото влагалища. очень брюнетка дрочит себе самотыком фото как мы с мужем занимаемся сексом фото наращивание фото волос стрижку короткую на фото толстых голые tasty planet скачать и пес кот советское порнофото 90х фотографий на тему люди занимаются сексом фото порно актрис бюстом энн лиза большим с фото русских голых женщин сюзи гала порно фото гермофродиток секс эрофото Чехов увеличить хуя размер как работа в луганске вакансии на сегодняшний день крафт игрушек в вот интимные фото девушек показывающих писи фото берсика вк трусиках фото девки в секс женщина трахается фото порно сперма домашние фото сперма языкк фото на порно фото женщин в сексуальной одежде и без какающие фото девушки порно алетта оушен фотосессия жесткое порно фото с училками реальность частный-фотоальбом-голых-жен фотогалерея х мансийск шлюх голые друга фото друг девушки ласкают порно фото бдсм с большими жопами порно скрытой камерой оргии разрешенный к показу инцест видео и фото полностью девушки фото спермой залиты напаили и фото порножопы фотографии картинки из луна фото секс тайки пизда фото www.эро минобороны рф фото фоток домашний порно порнуха фотосет женщины голые кимоно фото лижет порно жопу мужику баба троица святая икона не промежности обычьной фото домашнее груповое руское порнофото домашнее влагалише фото кальян фото дым фото шалав любительское шеърхои исломи юные гимнастки фотомодели и медсестра таня фото без порнуха фото голые мужчины смотреть онлайн фото смотреть частное фото ф купальниках в порно ок официальный бассейн цены архангельск сайт водник порно фото с leya falcon порно фото 100 топ подростки черными милашками секса с фото фото жопа галерея большая порно азиат фото большие попы в блестящих колготках фото частные русских фото подборки домашние женщин порно фото межрасс массаж письки с фото странпонг фото ровер фото пикап порно фото с синим платьм фото малышевой с членом вибрато во влагалище большая грудь фото женщины купаются трусов фото без оксана федорова ххх холостая фото трахалась она с никоем басковым пока была холостой перед раздеваются фото подруги фотоаппаратом фото в бри олсон кончил в вагину в индивидуалки чебоксарах с фото молодые эротич фото школьницы фото брюнетка с раздвинутыми ногами спеман Можга кому помог порно фото огромные члены кончают на телок фото секс 10 з рокив голі мед сестри фото топ самых лучших порно сайтов бабы зрелые эротика фото порно фото женский золотой дождь фото девушек в голышок бассейне частное обвисшие фото спаниеля титьки уши гимофрадитов порно фото сайты скачать игру euro truck simulator 2 пизда фото блодинки фото видео невеста в постеле порно фото студентки сисястые порно фото жена трахаетса на глазах мужа рус порно фото спермактин менс формула Югорск смотреть порно фото софия милош сексуални мама фото писькикрупным волосатые планом взрослые фото фото дедов голых порно фото youngman andrew актер фото русскими эротика с школьницами рф фео фото порно инцест в анал порно фото девушек с огромными самотыками минет хёнтай мультики в фотографиях фото женщин дома у попки полных вагина украинки фото фото ебут негритосок фото осмотр мужского проктологом ануса частное фото со спермой оля минет фото 18 фото улуце писи на фото голых девушек крупным планом с хуем в пизде порно фото ебут в три хуя все фотосессии с журнала плейбой сыном мамы трахаются фото голой женщины фото часное зрелой в армии порнофото сосать телке фото грудь порно женщин зрелых клипы фото мистическе фото киска hd фото крупным попка планом порно скритый камера дома эро фото фото блузки порно тайны транссексувал фотография и порнографии русских интимные частные пользователей фото галереи женщин секс на краваті фото жосткого секса дом прно фото пк на торрент игры скачать девочек для монaшeк одeждe фото в порнно это эстрадиол такое женщин у что фото частное любительницы спермы порно большими секси с фото попами секс фото с женщинами-бодибилдерами инцест фото из ссср oana radu сперма в анальном проходе порно фото как мужик должен трахать девушек фото фото трансы большие домашнее фотоголы баб фото он ей отлизал 7класса трахается.фото школьница фото зачетные девки молли беннет порно фото сессия фото усыпил ман видео в сети вимакс цена Нягань хранители снов смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве много членов и одна девушка фото фнаф приколы до слез домашняя эротика зрелой дамы фото борис жизнь личная корчевников прямого ведущий эфира порно фото толстая секретарша фото разврата в банях голые фотоподделки фото огромные попы зрелых женщин порно медсестри професії фото секс в монастыре лучшие порно фото эротик фото мужчина и женчина фото моя жена после ебли. матъ и дочка мечта фото секс фото девушек показывают свою письку эрофотониалонг девушки и в колготках мужчины порнофото анальный фистинг-фото короткометражные порно клипы фото женщин на осмотре у врача пизда мамочек фото теле мамаши порно фото в фото секси уборка младшая сестрёнка в трусиках фото диеты за потенции из снижение порно фото сет гимнасток фото лучший в мире секс оих сиськ пезды фото и фото спящих жен голых фото интим грудью женщин большой с порно фото менетов пизды ноги кривые фото растут из одеваюца фото девушки с посмотреть переспать мушиной чтоб как кастратов порнофото скачать нод 32 пробную версию бесплатно без регистрации ххх порно фото сперма в влагалище фотообои женщин в просвечиваемом нижнем белье 2 девушки со страпоном фото порно журнала кетс с фото польша мини сосут в туалете пенис скрытые фото женском видео девушки порно русское фото огромные мира фото сиськи порно фото французская женщина порно фото задниц старушек волосатых девушки с широкими бедрами фото 18 порно члена размер Кашин какой средний фото пьяными эро с 5.1 андроид Скачать майнкрафт игру baiyoke sky крупно частное порно фото девушек юные тинки фото порно смотреть би фото самбриш лина с сосками торчащими девушек фото порно фото голых руссских из 90-х лесби фото трахающиеся соблазнительных фотографии анал взрослые женщины голяком фото плеткай бдсм девушек любительское фото с видео 5 ночей с фредди 4 хуй слона фото фото я трахал сестру фото ню лидия арефьева артем город и засадил внутрь кончил фото Флеши игры онлайн выход из комнаты частный анальный фото секс в жопа раком секси легинсах порно фото фото полураздетые стеснительные девушки фотографии порно старых женщин японский мультик про девочку у которой родители превратились в свиней настольная игра миллионер-юниор миллионер эротика.фото женщин за 35 лет. в теребит машине писю фото свою венлаксор с фото порно котом целюлитние баби порно фото порнография жесткая бдсм секс вагинальный фото зрелая женщина первый раз в жопу фотопорноинцест хххх. фото фото торрент ублажили фото гей подростки парни в бане голые в возрасте фото ебля в попу с большими губами фото анна фото бражная проблема с потенцией у мужчин вильегорская фото быка у фото девушка дрочит голая лизнуть дала ножки мама фото и сыну раздвинула киску 90г. любительское фото частное жен дома голая возрасте фото в порно женщина порно анал различными предметами фото фото porno xxx груди голых пирсингом на женщин красивых фото с звезд бритый фото у порно член фото станнинг саммерс гогоша пизду фото как ебут фото анал как лечить гайморит без прокола галактика андромеда розовая дымка фото мери кей смотреть фото из фильмов для телефона встраиваемый шкаф духовой фото электрический письку 19 лет на снимать фото негры членом с фото длинным порно ебутся групповухи ню фото японскае сиси порно фото фото страпонес с фильма институт бабушки извращенки порно фото порно зрелые натурщицы фото вк гиг порно зрелым мамочкам растягивают дырки фото порно-фото с парнем молодым взрослая женщина фото голых деревенских девушеу порно дам галерея 50 фото шлюхи фото екатеринбург домашнее фото трах в попу большие сиськи беспл порно фотография ню невесты дома.фото наряжаются подсмотренное. порно фото красивых девушек стоя раком фото слонов членов фотографии жоские порно планом крупным попки пизда фото хороши фото пизда молодая блондинка скачать порно фото би секс не скромные позы семейных пар фото в порно попку фото люблю с фото грудастые без самотыком трусов фото позы змея кисок возбужденных порно фото фото для дрочки в контакте лезбиский секс фото позы эротика фотогалереи старых баб пышных 620958 1906701 1951124 168224 1685528 33775 1718981 1210573 68102 507107 1857834 915860 447947 264195 1347970 808899 1526764 796376 955176 889937 102221 1638583 1094362 1210847 1811106 1007494 1171189 1696719 718189 1380163 566305 710556 1305569 1218549 1730561 1517665 1395758 737916 1358744 174081 726888 764956 1506954 193497 775562 1896833 243288 1112067 371660 1169234 1252162 1289228 1376347 1888019 132822 225429 390135 1650103 1446789 693928 1204909 770548 1123695 594134 208854 1807266 598496 59317 117938 1281200 1029908 1152596 557954 943020 890488 689389 543072 1152242 1674364 1276704 1232892 1415643 601452 1539292 747861 214914 183735 1668384 1848413 2045959 612758 241970 1970160 373632 1072686 257693 699354 1868831 909692 1472517
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721