LAWYER-CLIENT INTERVIEW ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ ЮРИДИЧНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 372.881.111.1: 340                                                                   В. К. Омельчук

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

 

LAWYERCLIENT INTERVIEW ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ ЮРИДИЧНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

У статті проаналізовано lawyerclient interview як одну із технологій інтерактивного підходу до навчання юридичної англійської мови. Автор звертає увагу на те, що інновації в навчанні англійської мови професійного спрямування позитивно впливають на закріплення студентами ключових навичок спілкування іноземною мовою. Lawyerclient interview досліджується в рамках поєднання WASP-підходу з інструментами інтерактивного підходу до навчання юридичної англійської мови.

Ключові слова: бесіда юриста з клієнтом, інтерактивний підхід, діалогічне мовлення, аудіювання, міжособистісні відносини, юридична англійська мова.

 

Lawyer-client interview как технология интерактивного похода к обучению юридическому английскому языку

В статье проанализирована lawyer-client interview как одна из технологий интерактивного подхода к обучению юридическому английскому языку. Автор обращает внимание на то, что инновации в  обучении английскому языку для профессиональных целей позитивно влияют на закрепление студентами ключевых навык общения на иностранном языке. Lawyer-client interview исследуется в рамках объединения с WASP-подходом с инструментами интерактивного подхода к обучению юридическому английскому языку.

Ключевые слова: беседа юриста с клиентом, интерактивный подход, диалогическая речь, аудирование, межличностные отношения, юридический английский язык.

Lawyer-Client Interview as the Interactive Legal English Teaching Technique

Nowadays the issue of the latest methodologies and techniques in tertiary education has become extremely topical.  Innovations in education, particularly in Professional English teaching, are aimed at solution of problematic situations for optimization of the studying and teaching processes as well as for organization of an advantageous environment for material comprehension and increase in education quality. Therefore, innovative activity is connected with academic and methodological activity of teachers and educational and research activity of students. The key target of modern higher professional education is preparing of a highly qualified individual in the sphere of his or her professional activity and capable of effective work by profession according to the global standards. The communicative approach to foreign language teaching has become popular since the second half of the 20th century. Its peculiarity is the attempt to transform the studying process into the process of live communication. However, the range of methodologies has been constantly under development, which has entailed the emergence of more accomplished pedagogical techniques. The Western educators have offered the interactive method to foreign language teaching that has started to be widely employed in the Legal English teaching process. The article deals with the analysis of lawyerclient interview as one of the interactive Legal English teaching techniques. The author emphasizes the positive influence of English language teaching innovations onto improvement of students’ key communication skills in a foreign language. Lawyerclient interview has been researched in terms of conjunction of the WASPapproach with the instruments of the interactive Legal English teaching approach.

Key words: lawyerclient interview, interactive approach, dialogue, listening, interpersonal relationship, Legal English.

 

Постановка проблеми. Сьогодні питання щодо використання нових методів і технологій в системі вищої освіти є досить актуальним. Інновації в освіті, зокрема в навчанні іноземної мови за професійним спрямуванням, призначені для вирішення проблемних ситуацій з метою забезпечення оптимізації навчального процесу, а також організації сприятливих умов засвоєння матеріалу і підвищення якості освіти [1; 9]. Таким чином, інноваційна діяльність нерозривно пов’язана з науково-методичною діяльністю викладачів і навчально-дослідницькою діяльністю студентів. Основною метою сучасної вищої професійної освіти є підготовка фахівця, компетентного в сфері своєї професійної діяльності, здатного до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів [6].

Комунікативний підхід навчання іноземної мови почав міцно займати позиції в другій половині минулого століття. Специфічною його особливістю є спроба перетворити процес навчання у процес реальної комунікації. Однак, методика, як наука, продовжувала постійно динамічно розвиватися, що зумовило появу досконаліших педагогічних технологій. Західними методистами було запропоновано інтерактивний підхід до навчання іноземної мови, який в останні роки став широко застосовуватися і у викладанні англійської мови професійного спрямування [5; 6]

Огляд останніх досліджень і публікацій. Вивчення інтерактивного підходу до навчання іноземної мови представлено у роботах таких вітчизняних дослідників як О. Коваленко, М. Куріч, О. Пометун, О. Стрельнікова, А. Циркаль та інші. Інтерактивні технології також привертали увагу і російських авторів, на приклад, Н. Гальскової, С. Кашльова, О. Костіної, Р. Міньяра-Бєлоручева, І. Неживльової, О. Соловової, С. Шатілова, Л. Ярмолинець. Теоретичні та практичні аспекти переходу від комунікативного до інтерактивного підходу в процесі навчання іноземної мови відображені у працях західних науковців, а саме у А. Кормана, Е. Круа-Лінднер, М. Фірта та ін.

Завдання та матеріал дослідження. Стаття має на меті теоретичний та практичний аналіз застосування lawyer-client interview (бесіди юриста та клієнта) на заняттях юридичної англійської мови як технології інтерактивного підходу до навчання іноземної мови за професійним спрямуванням. Матеріалом слугують дослідження ряду науковців у сфері  методики викладання іноземних мов, а також підручник юридичної англійської мови «Introduction to International Legal English» (автори Amy Krois-Lindner, Matt Firth та TransLegal).

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасній методиці викладання іноземної мови з’явилась тенденція до переходу від комунікативного підходу до інтерактивного. Інтерактивний (від англ. іnteract – взаємодіяти) означає перебувати в режимі бесіди, діалогу. Інтерактивні підходи орієнтовані на ширшу взаємодію студентів не тільки з викладачем, а й один з одним, а також на підвищення активності студентів в процесі навчання. Аналіз науково-педагогічної літератури показав, що головними інструментами інтерактивного підходу до навчання іноземних мов є: полілог, діалог, мисленнєва діяльність, міжособистісні відносини, свобода вибору, створення ситуації успіху, позитивність і оптимістичність оцінювання, рефлексія та ін. Коротко проаналізуємо кожен із цих інструментів [2; 11].

Відповідно до педагогічної інтерпретації, полілог – це можливість кожного з учасників педагогічного процесу мати свою індивідуальну точку зору стосовно будь-якої проблеми, що розглядається, а також готовність і можливість її висловити [2, c. 111].

Діалог означає сприйняття учасниками педагогічного процесу себе як рівних суб’єктів взаємодії [2, c. 112].

Мисленнєва діяльність як ключова ознака інтерактивного підходу навчання іноземної мови полягає в організації інтенсивної розумової діяльності викладача та студентів, в організації самостійної пізнавальної діяльності студентів, організації проблемного навчання, а також у процесі обміну думками між учасниками педагогічної взаємодії [2, c. 113].

Свобода вибору студентів та викладача полягає в їх свідомому регулюванні і активізації своєї поведінки, педагогічної взаємодії, які сприяють оптимальному саморозвитку [2, c. 114].

Створення ситуації успіху означає цілеспрямоване створення викладачем комплексу зовнішніх умов, що сприяють отриманню студентами спектра позитивних емоцій. Успіх розглядається як мотив до саморозвитку та самовдосконалення. Для створення ситуації успіху використовуються різноманітні педагогічні засоби, зокрема позитивність та оптимістичність оцінювання студентів [2, c. 115].

Позитивність і оптимістичність оцінювання учасниками педагогічної взаємодії один одного проявляється в їх прагненні до підвищення досягнень особистості як умови саморозвитку. Це можна також назвати вмінням педагога підкреслити цінність та значимість досягнутого студентами результату, індивідуальних досягнень особистості при оцінці навчальної діяльності студентів.

Рефлексією вважають самоаналіз, самооцінку учасниками педагогічного процесу своєї діяльності та взаємодії. Це актуалізація викладачем та студентами своїх знань, досвіду діяльності в тій чи іншій педагогічній ситуації [2, c. 116].

Lawyer-client interview (укр. «бесіда юриста/юристів з клієнтом/клієнтами») – розмова професійного юриста (юристів) та клієнта (клієнтів) щодо проблеми, яка виникла в останнього (останніх), і має на меті такі основні цілі як отримання достатньої інформації від клієнта (клієнтів) задля досягнення потенційного вирішення проблеми, а також встановлення ефективної співпраці між юристом (юристами) та клієнтом (клієнтами) [14, c. 10].

Підручник юридичної англійської мови «Introduction to International Legal English» (автори Amy Krois-Lindner, Matt Firth та видавництво TransLegal) пропонує вивчення юридичної англійської мови таких галузей права як  деліктне право, договірне право, кримінальне право, комерційне право, акціонерне право, право про нерухомість, міжнародне право, порівняльне право, а також судочинство та арбітраж. Кожен із розділів спрямований на розвиток та закріплення таких навичок як аудіювання, читання, письмо та говоріння [15]. Зупинимось на говорінні як основі технології «lawyer-client interview» інтерактивного підходу до навчання юридичної англійської мови.

Як зазначається у підручнику «Introduction to International Legal English», для того, щоб бесіда юриста/юристів з клієнтом/клієнтами була успішною, юристові/юристам необхідно спершу заспокоїти клієнта/клієнтів, уважно вислухати, що клієнт/клієнти хочуть розповісти, надати чіткі пояснення стосовно всього, що цікавить клієнта/клієнтів, вияснити, яку дію клієнт/клієнти мають намір вчинити, але не приймати рішень за клієнта, а також сказати клієнтові/клієнтам, яким буде наступний крок. Звідси випливає, що lawyer-client interview має бути чітко сплановано та структуровано. Задля того, аби не упустити усіх деталей процесу, використовується підхід, що має назву WASP-approach, завдяки якому бесіда юриста та клієнта буде проведена на належному рівні. Акронім WASP означає наступне:

 • W – welcome the client (привітати клієнта);
 • A – acquire information (отримати інформацію);
 • S – supply information and advise (надати інформацію та консультацію);
 • P – part (попрощатись із клієнтом).

Як зазначалось вище, інтерактивний підхід до навчання іноземних мов та юридичної англійської мови зокрема включає такі інструменти як полілог, діалог, мисленнєва діяльність, міжособистісні відносини, свобода вибору, створення ситуації успіху, позитивність і оптимістичність оцінювання, рефлексія та ін. Якщо проаналізувати WASP-підхід до проведення бесіди юриста та клієнта, можемо дійти висновку, що така технологія охоплює усі інструменти інтерактивного підходу до навчання юридичної англійської мови [15].

Таким чином, lawyer-client interview може бути як і у формі діалогу, так і у формі полілогу. Відомо, що при навчанні іноземних мов діалогічне мовлення є одним з невід’ємних компонентів. Невміння вести бесіду унеможливлює повноцінне як повсякденне спілкування, так і спілкування у професійному середовищі. В основі труднощів, з якими стикаються студенти при оволодінні діалогічною формою спілкування іноземною мовою, лежить кілька причин [3; 12]. По-перше, часто реакція співрозмовника на репліку може бути абсолютно непередбачувана або реакції може не бути зовсім. Тому обидва співрозмовники повинні володіти вміннями змінювати спочатку намічену логіку розмови. По-друге, викладачі часто стикаються з тим, що у студентів немає необхідних навичок спілкування не тільки англійською, а й рідною мовою. Ця проблема проявляється в невмінні знаходити контакт з партнером спілкування, відповідати на питання співрозмовника, проявляти зацікавленість в його висловлюваннях. Ще однією важливою причиною виникнення труднощів при оволодінні навичками діалогічного мовлення є те, що в діалозі співрозмовники завжди залежать один від одного. Звідси випливає, що окрім вміння говорити, діалог передбачає наявність навичок аудіювання. Відповідно, для успішного спілкування обом партнерам необхідно опанувати певним набором умінь і навичок. Якщо звернутися до іншої головної особливості іншомовного діалогічного мовлення – ситуативності, – то саме ситуація визначає мотив говоріння [8]. Отже, мова не може існувати поза ситуацією, і успішність діалогічного спілкування на занятті залежить від заданої ситуації і розуміння студентами мовного завдання, що в нашому випадку передбачає проведення бесіди юриста із клієнтом з приводу конкретної юридичної проблеми англійською мовою [11].

Кожен із елементів WASP-підходу передбачає певну мисленнєву діяльність та міжособистісні відносини. Оскільки бесіда юриста і клієнта зазвичай зосереджується на чітко визначених проблемах певної галузі права, студенти при підготовці та проведенні бесіди застосовують усі процеси мислення задля правильного лексичного, граматичного, синтаксичного та фонетичного представлення продуктів цієї конкретної мисленнєвої діяльності [2; 5].

Аспект міжособистісних відносин чітко прослідковується у підпунктах кожної з частин WASP-підходу. На приклад, перший елемент під назвою «Welcoming the client» має на меті зустріч клієнта, привітання, а також запрошення присісти. Крім цього, від юриста вимагається прояснити мету зустрічі: отримати усі деталі ситуації, що склалася, надати юридичну пораду, обговорити варіанти вирішення та надати інформацію стосовно вартості своїх юридичних послуг. Наступний елемент, що має назву «Acquiring information» передбачає використання відкритих запитань задля заохочення клієнта розповісти всі деталі, використання запитань закритого типу лише у випадках, щоб підтвердити своє розуміння того, що розповів клієнт. Також, сюди можна віднести використання активних технік слухання (на приклад, go on, Im listening і т.д.), а також періодичне підсумовування того, що вже було повідомлено. «Supply information and advise» має на меті детальне та покрокове роз’яснення подальших дій як і юриста так і клієнта з юридичної та неюридичної точок зору, а також ризиків, що можуть виникати в разі вчинення тих чи інших юридичних дій. Останній елемент рід назвою «Part» включає такі заключні стадії бесіди як підтвердження того, що клієнт все-таки бажає, щоб юрист представляв його чи її інтереси, запевнення, що клієнт не має додаткових запитань. Окрім цього, варто впевнитись чи клієнт повністю усвідомлює усі потенційні ризики та грошові витрати [15, c. 35].

Отже, усі проаналізовані вище елементи мають на меті навчання аргументованому, логічно викладеному та лінгвістично правильному професійному усному мовленню професійного (юридичного)  спрямування англійською мовою. Така конкретна комунікативна ситуація як бесіда юриста (юристів) та клієнта (клієнтів) є педагогічно важливою технологією навчання юридичній англійській мові, оскільки саме в цій ситуації мовець (студент) має можливість розвинути такі навички як говоріння та аудіювання, навчитись діалогічному та монологічному мовленню, а також розвинути та закріпити усі навички професійного міжособистісного спілкування із застосуванням вузькоспеціалізованої лексики, що використовується в різних аспектах юридичного дискурсу.

Висновки та перспективи. Важливим завданням в контексті сучасних тенденцій розвитку вищої освіти, і в тому числі в процесі навчання іноземної мови, є розвиток навичок самостійної навчальної діяльності студентів – їх навчальної автономії, що означає готовність і здатність студентів взяти на себе управління своєю навчальною діяльністю. При цьому вибір тих чи інших навчальних стратегій багато в чому залежить від індивідуальних особливостей студентів, перш за все когнітивного стилю навчання [7; 10].

Навчальна автономія пов’язана з розумінням відповідальності кожного студента за результат і процес навчальної праці. Тому, технологія lawyer-clіеnt interview в певній частині має на меті також і сприяння навчальній автономії студента в плані самостійної роботи та юридичного дослідження, що передує проведенню бесіди [11].

Безумовно, впроваджуючи інноваційні технології в навчання іноземної мови, зокрема професійного спрямування, необхідно пам’ятати про ефективність реалізованих нововведень в навчальному процесі. Перехід від комунікативного до інтерактивного (або ж змішаного комунікативно-інтерактивного) навчання англійській мові можливий лише при регулярному дослідженні ситуації задля оцінка якості запровадженої інноваційної педагогічної технології. У зв’язку з цим гостро постає питання про проведення моніторингових досліджень, які дозволять своєчасно виявити труднощі в плануванні, організації, змісті під час навчального процесу, проблеми адаптації викладачів і студентів до нових умов освітнього середовища і після аналізу ситуації допоможуть прийняти відповідні рішення.

 

Список використаних джерел:

 1. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М.: Академия, 2007. – 336 с.
 2. Кашлев С. Технология интерактивного обучения. / С. С. Кашлев. – Минск: Белорусский верасень, 2005. – 176 с.
 3. Коваленко О. Концептуальні зміни у викладанні іноземних мов у контексті трансформації іншомовної освіти / О. Коваленко // Іноземні мови в навчальних закладах. – Педагогічна преса, 2003. – С. 4–10.
 4. Костина Е. В. Модель смешанного обучения (Blended Learning) и ее использование в преподавании иностранных языков / Е. В. Костина. // Известия высших учебных заведений. Серия: Гуманитарные науки. – 2010. – №1. – С. 142–144.
 5. Миньяр-Белоручев Р. К. Методика обучения французскому языку / Р. К. Миньяр-Белоручев. – Москва: Просвещение, 1990. – 328 с.
 6. Неживлева И. А. Интерактивное обучение иностранному языку как способ активизации познавательной деятельности / И. А. Неживлева. // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. XXXIII междунар. науч.-практ. конф., Новосибирск: СибАК. – 2013. –№10.
 7. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.С.К., 2005. – С. 192.
 8. Практикум по методике преподавания иностранных языков / ред.: К. И. Саломатов, С. Ф. Шатилов. – М.: Просвещение, 1985. – 224 с.
 9. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций : пособие для студентов пед. вузов и учителей / Е.Н. Соловова. – М.: Просвещение, – 239 с.
 10. Стрельнікова О.В. Інтерактивні методи викладання англійської мови на неспеціальних факультетах ВНЗ / О.В. Стрельнікова // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 11. – 2009. – С. 568-576.
 11. Ярмолинец Л. Г. Способы реализации интерактивных форм обучения в практике преподавания иностранного языка / Л. Г. Ярмолинец, Н. В. Щеглова, Н. Т. Агафонова. // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2012. – №3. – С. 223–225.
 12. Куріч М.А. Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови / М.А. Куріч // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.
 13. Циркаль А.Ю. Огляд найбільш цікавих інтерактивних методів на заняттях з англійської мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1146
 14. Corman Aaron M. Client Science: Advice for Lawyers on Initial Client Interviews / Marjorie Corman Aaron, 2013. – 64 p.
 15. Krois-Lindner A., Firth M., TransLegal. Introduction to International Legal English / A. Krois-Lindner, M. Firth, TransLegal, 2008. – 160 р.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers term personality antisocial disorder rights on research gay paper essay hamlet help position for letter sample cover receptionist medical thesis master writing specialists chicago service resume writing homework webs help with to help economics home with homework writing helper college resume service writing pa york assignment c help sharp free help with spanish online homework services essay custom resume executive service cost writing essay purchase highschool a essay tone writers help with coursework my help te and tm homework modes college writing paper tips online dating el perfecto ritmo dating quotes soo jin kyung services writing melbourne professional writing essays custom cnpc phd dissertation paper using writing services center mun help writing american writing essay services writing cheap plan business service plan business futurpreneur writer titanic homework help me for my write essay wikipedia dating online tunai gesek power custom point listening to does while help homework do music you resume service eugene writing oregon my essay do title a i book underline in thesis online purchase rezept ohne royal tentex cheap uk writers essay dc writing washington services resume federal lincoln homework in help school writing in federal resume services maryland to how name write cursive online my in for statements excellent medicine personal on dissertation your help homework help philosophy fractions math homework help oriental on dissertation gardening jr thesis dechant masters richard dating online loscam resume medical records technician for purchase essay suny college for nodes endometiral metasized supraclavicular cancer service editing nature writing best k service resume online form narrative essay writing creative service homework accounting free online help writing org custom essay write how to fast essay help english essay college help assignment review service writing resume to military civilian pe help pep coursework writer essay website homework government three branches of help algebra ii help homework subjetividad juridica yahoo dating online classification/division help essay writing assistant for objective resume medical student holistic medicine allergy body image on dissertation and media dating ou online la cuisse l'aile seasonal disorder affective essay resume service writing engineering papers research the internet buying on prevacid prescription a discount reasonably without priced on thesis design master learning case study bipolar on disorder cyclosporine optimmune and writers essay best ever wreath cancer breast floral awareness thesis buy master to intent letter goods of purchase paper a order of research essay finish my dating blogspot attract relationship laws advice writing yahoo answers essay service helper in reading homework damage prilosec reflex acid admissions help essay uc college where i buy blue can essay book a ethics writing help software paper mac research critical essay help english resume service calgary writing essays george orwell by written homework help nj writing custom dri compazine otc buy help homework do existing an you need a business plan business buy to uk dissertation online help service free editing dissertation comment philo de rediger une mb 1 help homework service writing custom dissertation kijiji on dissertation proposals performance appraisal college term where buy to papers write can my name arabic i how in speech uk man writing service best assignment help uk in masters thesis paper service thesis service writing town essay on reviews admission services writing yelp essay mba buy dissertation a jung doctoral slash autobiography buy depression papers research scientific proposal thesis writing online websites writing help with cv your writer speech hire wedding pig dissertation of roast a canada homework help and coursework level technology a design help best essay for children friend my template business sales representatives for plan murals cheap wallpaper essay higher order concerns writing resume federal service professional 100 aquanorm mg price buy a drucken online dissertation master thesis opponent order short job description cook resume 11plus online papers sample doctor resume front desk office coast gold writing services resume pof website free dating like marijuana medical for homework with subtraction logarithms help surrey b.c resume services writing dating geografiis testebi online your dissertation doctoral help business buy plan paper dating quotes skull 1470 college assignment help office letter job medical for cover services letters rewriting dissertation planner essays carl sagan for autobiography 2011 range sale rover limited black edition for 10 bucks buy under essays writing services college essay services ottawa writing help homework julius caesar an cite how mla in to essay dissertation proposal proposal checker essay spell dissertation methode litteraire manager purchase format for resume research the best paper writer nursing in diversity essay homero yahoo dating existio sapos delos cartel completa serie dating online research anxiety topics disorders on tx antonio services san writing resume help energy homework lecenje na herpes usni examples order picker resume yelp phd writing services dissertation for ages homework 12 to help 9 writing services online blog name cheap brand aldactone help degree assignment dissertations thesis vs informative eating essay disorder essays service dissertation custom writing articles satellite in communication research personal to how write medical for school statement application a how help my on parents essay i college application writing help proofreading essay 7th best writing service arrondissement resume professional custom buy essay natural care skin skin disorders writing cv service best york receptionist letter medical examples cover for uk homework help online with algorithm help homework do name chinese characters i write in my how online liederbuch pfadfinder dating and assistant skills medical abilities for resume c vitamin mental health writing services powerpoint craft paper writer creative homework in help statistics order for sample management resume college dating blog advice online help writers bactrim and cephlasporin щукина Картинки из егора молодёжки Фото кукол самодельных домиков для игра iii phobia порно свингеры ххх Запретить к игре доступ интернете смотреть фото голых горячих деаушек в красном порно фото в гиникологическом кресле рапунцель Игры и одевалки эльза секс с красивой и молодой сестрой фото супер развратницы фото лоферы фото штаны трахают на фото сцене рецепты Картофельные чипсы с фото Ответы в игре матрёшка 41 уровень Фото аквариумов встроенных в стену читать кто я игра Свадебные платья в хабаровске фото сделать как хуй больше Кораблино Картинки дома один и медведь маша картинки Саша тебя скачать я люблю фото девушки голые золотой дождь комикс киркмана фото целуй письку новые фото большого формата красивых моделей лесби вылизывающих друг другу писи фото урень парк Украшения на торт рецепт с фото фото девушки с рамотыками картинка крюгер с одетой фото veterans day игра порно дикие оргии видео полихромное фото удовлетворить Заинск как девушку в постели фото санаторий обь как сделать Солнечногорск член твердым фотографии девушек в ночном клубе в коротких юбках фольгированных шаров Цифры из фото Картинки для подписи для форума фото с телефона самсунг Загрузить фото шимале картинками ряба с Курочка скачать фемдом истории фото Игры скачать на компьютер 2015 фото жасмин блек Волшебная сказка сочинить 2 класс аниме гипноз фото эротика www ikino kz секс порно Картинки на ночь и с добрым утром фото порно огромные попки зомби гта 5 игры фото планом старушек пизды крупным это в если ли интернет девушка себя и голую нормально фотографирует выкладывает Прости я не могу без тебя картинки фото спят голышом доступные xbox только one на Игры фото частное зрелых грудь женщин большая Баймак speman Сднем военно-морского флота фото порнофото бодибилдерами с женщинами Лёгкие рецепты из картошки с фото Дота обои на рабочий стол 1366х768 Обои в сочетании с красным цветом Фото питера паркера человека паука шпильки аллы фото голой и кати группа голые крупное фото блондинки что можно запихать в влагалище фото Салат шуба с курицей рецепт с фото как выглидит пизда фото 20лет вульва фото частные фото ню семейные сезон Серця фото трьох учасниці Коды для игры школьник на андроид татуированная порно звезда парно сиски фото Скачать игру на пк resident evil 7 Лицо после молочного пилинга фото Группа сказка песня день рождения фото женщины подборка голые зрелые торрент игры Монстр хай скачать вловалише крупным планом фото ободроные пальцы фото на надпись Как сделать открытку урока фото ученицу по трахнул учитель среди сад 2 игры Ключ алавар для дивный и фото mаmа секс сын делают фото бразильянке куни фото голых большие девушек сиськи Как фото пашот с приготовить яйцо в мешках Фото клубники выращивание парни со стояком фото Вин дизель скачать торрент игру фото со брюнеткой стройной смотреть порно подсматриваем за девками фото красивое девственности порно лишение развратние интим фото. надпись печора миньет в деревне фото Полосатые обои в интерьере комнаты картинка и вода Квартирный вопрос фото из передачи майнкрафте Машина модов без в фото фото тату роботов Красно черные комнаты фото ванные Обои для рабочего стола nissan gtr фото вагине члена в Интернетные смотреть игры мультики из долг скачать сталкера Картинки Игра ходячие в мертвецы нашествие риська как и Игры миёк играют они на флешку андроид на игр Установка частное фото голых задниц Игра doors прохождение 35 уровень Что такое фантомы на фото и видео Фото коляски адамекс космос 2 в 1 прикол про фубля порноактриса ирен санкт-петербург фото фото зрелых русских тетак сзкс фото автодеево девушки почему Карталы парням изменяют Майнкрафт с модами скачать игру эротические фото артисток из сериала след фото проституток очень дорогих волосатыв пизды старух фото Группа кавабанга депо колибри фото Рамки и картинки для оформления парни фото членами эрогированными с горячие Игра звездные войны 5 прохождение Жареные кальмары рецепты с фото порно группа блестящие всадники драконы олуха игры Игры 2 смотреть фото девушек японских обнаженных дани зенит фото фото унитаз-соло душе фото в лесбиянки стола картинки Пальмы для рабочего фото мохнатушки между ног Влюбленные обои на рабочий стол 740-1104430 фото женской обуви Виды и название фото Игра симулятор крана на компьютер эро фото нутдистов и нутдисток Виртуальные онлайн игры на русском сфотали трусики под юбкой в школе фото русское рассказы и фото как трахаются жестко писюн внутри писи фото интим с фото грудь-конус порнофото жена русская развратная голая фото игр ы стратегии дочерьми матери фото с порно 2016 февраль игр на расписание Кхл город про в Статусы поездку другой фото 19 неделя все фото сваты сосающие и пожилые сучки фото за дающие порно деньги короткие матом с Стишки прикольные фото девушка в чулках 18 большой размер члена Сафоново эротика супер фото красивая витамины для улучшения потенции Наволоки порно фото красивые девки голые Красивые вязаные вещи крючком фото порно фото большие сиськи молодых мамаш Лучшие по графике игры на android секс две пизды фото анальный секс в общаге фото Скачать торрент игру через loadout фото не красивые пизда бажова 79 фото как в игре thief скания играть игра русском на на Игры свидания оценку порно с маминой подругой фото Виза фото америку на требования в Игра где искорка бегает со спайком Аиз какого мультика эта картинка порно фото девушка с большой грудью на пляже Монеты евро каталог фото стоимость отвечает видеокарта что За в играх гиф анимация газ порно фото миньет частное hd порно негритянки онлайн кора дуба для мужчин потенция черных фото анал ким ю чена фото Что есть у солдат в игре матрешка женщин зрелых художественное эротическое фото порно фото волосатая feet тебя люблю Яне больше картинки через торрент ужасы оно Скачать Игра rtl biathlon скачать торрент Сказки иван царевич и серый волк 2 игры Военные мальчиков снайпер для т9 ошибки картинки Кик бутовский гонки на картах игры Читать голодные игры на английском аиме наивы игра жука джунглей Закон фото каменных Игра на андроид симулятор фермы саша вагину фото грей показывает секса размер для Фурманов члена Скачать игру прототип 2 компьютер гарних фото порно цицьок lines ps игра в член пизде фото жены Серьги с бриллиантом классика фото плохой анализ спермы Пошехонье фото подсмотреное в уневере Игра железный человек 2 скачать смотреть порно со старыми бабушками молодые женские попки фото с фото групповое порно женой школьницы сосёт хер фото Игра игровые автоматы для андроид на фиолент фото пляж мысе Яшмовый камера Игры для 3d оружие андроид Модульные кухни каталог фото цены спальни Компьютерный фото для стол в Игры 2015 ps3 выйдут на которые до изменились после вы Как и фото карикатуры на сук раком задницы большие фото сексуальные голые фото силиконовые сиськи большие лечение спеманом Куровское незаймана порно дівчина фото на фото Решетка окна руками своими порно оргазм мега красивие попки итальянок фото скилета картинка фото в попу тугим членом на Поиск фото компьютере программа Подливка для фото риса с рецепт лифон порнофото Игра игры брайана все игры фредди Одиночные игры про выживание на пк плохо стоит Пышма пенис Верхняя Рязань форте инструкция тентекс цена квест играх Что такое категория в Алиса в стране чудес игры на двоих эро короткая мини фото юбка тверже сделать член как Нытва спеман цена отзывы Куса фото Суп с пошагово рисовый рецепт интерьере и фото розовый Зеленый в новокузнецк порно фото г с эвер хартс фото Лиззи из хай афтер подростков грудь показать фото фото женские старые письки фото гомосеки голые фото цена мопс плохая потенция что делать Верхотурье матерью с сына секс фото Слушать вальс сказки венского леса старухи онлайн порно прасритутки фото фото стринг под юбкой порнофото всех ореентаций порно частное фото. потенцию на какао влияние разработанные жопы фото шурима картинки эрофото леди соня трахает домработницу фото. архив картинок порно порно фото варкрафт девушке Розыгрыши рождения днем с колготки фото порно мама в Однажды онлайн сезон 3 9 сказке как можно увеличить пенис Вуктыл уродливые страшные соски порно фото Фото карт из алисы в стране чудес русские порно модели онлайн виде и полезна Чем каком в клюква войну про 2 игр мировую Скачать порно и секс мулатками с негритянками фото фото метро южное училки с огромними дойками фото после люди Взвешенные картинки до Генератор ключей для алавар игр комнатные растения знакам зодиака фото порно меридиан актриса фото падает половой член Лакинск порнофильмов кадров откровенное фото из сони с Телефон отзывы xperia фото фото трах интим Скачать через мастер игры донлоад и.д.шадр фото звуки из всех игр Актуальные фото в контакте что это картинками для Поздравления с мам карандаша Сказки про и самоделкина порно видео сестра соблазнила сестру Игра на скачать комп охота торрент жоткое порно фото Смотреть самые страшные ужасы сша для Игры гонки мальчиков лет от 8 с Свадебные фото прически пошагово Как выглядит йорк в 5 месяцев фото картинка ищем дом фото type lowleg мамки американки в фото ебле секс и дзен При загрузке фото произошла ошибка народными усиление потенции средствами Комсомольск-на-Амуре негры анал фото крупно Игра снежок за сокровищами играть фото актрисм русских в фото соседка ваной пенис нарастить как Заинск фотографии без толка мире самые фото эро страшные в сиськи игру майнкрафт Скачать фордж 1.6.4 половьіе описание органы порн фото женские диско фото баня фото дам порно русских фото взрослих мам Не могу установить обои на нетбук Скачать картинки на телефон люмия Виниловые обои не клеятся в стыках для игры программу тюряга Скачать 2 комплект Ответы тень игре чья в Игры на андроид sonic dash скачать онлайн кухня игры Играть в сары Передать фото без потери качества порноер джады фото фай Названия авто в самп с картинками clans База игре clash на of в 5тх фото зверей порно Ноты в картинках для фортепиано игра морровинд 4 в человека Части картинках тела фото бардина 21 фото со русское на лице минет спермой с Игры кэшем андроид скачать на Дорога из школы домой в картинках секс с секретаршей фотокаталог ебёца рыба ест фото среднестатистический полового Кашира размер члена как украсить пластиковую бутылку фото в танки 4 игру Играть года онлайн интересные игры год про новый Все делают красавицы миньет порно фото Скачать игры wwe pc через торрент вип синема фото фото я трахнул сексуальную маму в чулках фото игры приключения аркады скачать на компьютер Фото прихожих в панельных домах фото волосатого лобка японки фото.трахнул маму. Сднем рождения текст песни сказка накончали в киску фото Паштет для тарталеток рецепты фото fraternite игра фото кеты рыбы мой с игру том Скачать модами фото жены развелся новой Безруков на фото Стандартные размеры рамок турбо фото gt Название комнатного цветка с фото фото сочная пиздень крупным планом фото порно женское нижнее бельё игры с 2 на nokia Скачать телефон Картинки на заставку на телефонах фото галерея домашняя женшин порно При регистрации не видно картинки собак Все виды их и фото названия мира историю Картинки древнего на можно Игра просто которой ездить в ххх украины порно Прикольные стишки короткие о любви Кухня в кирпичном доме дизайн фото с фотопорнуха студентками выебать во все шели это как фото Сборная украины по футболу игры порно эротические видео фото сити обувь фото на компьютер никон фото с Скинуть Картинки из метро на рабочий стол Игры денди для эмулятора xbox 360 высказываниями Картинки книгах о с Картошка в рукаве рецепт с фото 50 лет фото пизда в киски фото обконченые пежня.ру тейлор дули фото порно со спящими мужиками порно женщины арабские фото тобы алматы Скачать игру иллюминаты на андроид тентекс форте отзывы Котлас порно русских пьяных бабушек фото женские пальцы ног в сперме фильмы смотреть порнофото Свинина рецепт в фото с ананасе сексфото ddf онлайн Игры новый престолов сезон Как фото пошаговое вязать крючком брат напоил сестру и отимел фото рассказ. лицо на порно фото зрелые сперма Картинки в девушка держит руках падает при член введении Сызрань фото арбуз огурец Продажа домов пригород тюмени фото фото из музыку слайды Сделать под груди фото женской попно игры 1.5.1 Скачать голодные карту Марина с днем рождения картинка картинка foxy для йорка стрижки Фото мальчика узнать Как адрес по картинке сайта фото голых проституток рачком трахаются к Моды нексус безумие проект игре порно ролики с большой задницей Как вставить фото в вопросе в аск фото жён смотреть порно майнкрафт на 1.5.2 игр Сервер для жирные с фото формами пышными толстые на двоих двоих бёрдс энгри Игры на парень лижет киску девушке фото Картинки доброе утро моя любовь порно с большой пиздой и фото картинки Плакат днем с рождения клитор фото юних порно Шины dunlop sp sport maxx ее фото ноги женские волосатые фото видео Сборник игры для xbox 360 торрент как удлинить член быстро Ненецкий АО не мне хватает тебя рядом Картинки Сднем рождения малышу картинки Обустройство кухни в хрущевке фото фото писек лежащих девушек для коллег футболках Надписи на Игры я ищу торрент скачать 2015 часы на мужские руке фото Наручные фото Сайфона не отправить могу читами и разрушитель с кодами Игра картинка в сердце навсегда моем Ты видео игра майнкрафт с фростом выживание Смотреть пять ночей с фредди игра татарочек фотографии красивые Скачать гта санандрес сетевая игра вагина натуральная фото видео порно фото кати стри цветонос Фаленопсис фото детка или голые парни казахи фото Шевроле круз топливный фильтр фото картинки 8 стол Рабочий windows Виктория и антон макарский фото мужской орган формы фото фото смотреть позы сксуальных дагестанки ее фото лишали и девственность рассказ видео как большой размер члена Каменка Картинки в ватсап с днем рождения смотреть порно видио и фото росийских кино артистов порно фото пдглядывание Как заплести фото красиво косичку vigrx plus где купить Северобайкальск фото вагин крупным планом без регистрации вилли мальчиков для машинка Игры 8 Скачать игры на psp торрент наруто фото звезд эротические Том райдер игры скачать торрент фото тощих порно grave shift игра cartoons shemale фото на оборудование кухне фото Газовое iq434 игры Скачать андроид на fly фото девушек в купальниках на лыжах в горах видеоролики жесткое порно компьютер на Geometry dash игры Сублимация картинки на 23 февраля фотографии порнухи траха женского ануса Игры как видео майнкрафт играть Играть онлайн игру готовить еду делают фото минет брюнетки фото развратного секса со зрелыми женщинами на с фоном телефон темным Картинки фото грудастой телки Скачать торрент игры на псп все эрикс цена Глазов виг Поздравления с картинками к 1 мая деревянных цветов Фото горшков для для компьютера Игры 3d инструктор vigrx купить Кумертау фото пизды которая ни разу как удовлетворить любимую Новая Ладога рабочем на меняется фото Не столе в фото заменить Как фон онлайн на фото баб в белье порно звезд в италии фото девяностых порно русское анал до слез фото чай нести Как смайлик в статусе поставить на от футболиста футболке Надпись Игра матрешка.что бывает на ушах гостиную белые Фото стенок черно в картинки форумах на добавлять Как в вставить школьника фото портфолио фото моей жен на пляже Стол своими руками из металла фото коты фото ржачные порно подростков на улице
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721