Історичні аспекти становлення інституту громадських об’єднань

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано історичні аспекти становлення інституту громадських організацій, визначено особливості кожного етапу розвитку даної інституції.

Ключові слова: громадська організація, громадське формування, об’єднання громадян.

Historical aspects of the institute of public organizations are researched in this article. There are determined characteristics of each stage of the development of the institution.

Key words: civic organization, social formation, association.

 

Створення будь-яких формувань, які утворювала громадськість задля відстоювання своєї позиції в тих чи інших питаннях завжди було прямою необхідністю задля визначення або впливу на стратегію суспільного життя. Тому задля детального вивчення реалізації права громадян на об’єднання в громадські організації неможливе без дослідження історичних аспектів створення громадських об’єднань. Вважаємо, що початок нормативного регулювання громадських організацій почався з часу знаходження території України у складі Російської Імперії.

Першим законодавчим актом, в якому була згадка про громадське формування був «Устав Благочиния» 1872 р., який в главі З «О кварталах города» визначав адміністративно правове становище квартальних комітетів [1].

В  1775 році був  виданий маніфест «Про свободу спілок», яким окрім привілеїв купцям, передбачались заходи задля запобігання потенційним опозиційним громадським формуванням селян [2].

Якщо в попередніх нормативних актах даної епохи були освітлені питання поліцейського контролю за діяльністю громадських формувань, то в послідуючих нормативних документах увага приділялася вже створенню та діяльності громадських об’єднань.

4 березня 1906 р приймаються тимчасові правила «Про товариства і спілки». Ці правила стали першим і єдиним в історії дореволюційної Росії законодавчим актом, у якому були зібрані воєдино і перероблені з урахуванням тогочасної юридичної практики різноманітні правові норми, які стосувалися порядку створення і діяльності товариств і спілок [3].

Знаковим нормативно-правовим актом в механізмі правового регулювання діяльності громадських об’єднань стала постанова «Про збори та спілки» від 4 березня 1906 року [3]. Ними регламентувалися публічні збори, які являли собою збори, влаштовані у приміщеннях, спеціально для цього пристосованих, або таких, що здаються в найм. Такі збори були доступні невизначеній кількості осіб.

Від 3 серпня 1922 року був прийнятий Декрет ВЦВК «Про порядок скликання з’їздів і всеросійських нарад різних союзів і об’єднань та про реєстрацію цих організацій». 9 травня 1924 приймається постанова ЦВК і РНК СРСР «Про порядок затвердження і реєстрації товариств і спілок, які не переслідують мети одержання прибутку і поширюють свою діяльність на території всього Союзу РСР, і нагляд за ними».  Цими актами регулюється ускладнений порядок створення громадських організацій, який полягає у затверджені статуту організації та її реєстрацій у встановленому порядку [4].

6 лютого 1928 Постановою ВЦВК і РНК РРФСР затверджується положення «Про товариства і спілки, не переслідують одержання прибутку» [4]. У 30-ті роки XX ст. законодавство про громадські об’єднання також прогресувало. 10 липня 1932 ВЦВК і РНК РРФСР прийняв постанову «Про затвердження положення про добровільні товариства та спілки» [ 5, с. 43]. Ці нормативні акти підводять діяльність громадських організацій до ще більшої бюрократизації їх діяльності, що має наслідком ще більший контроль за ними.

Дослідник С.М. Свистович в статті  «Історія громадських організацій підрадянської України 1920–1930-х років у працях зарубіжних дослідників.» спробував з позицій західних та російських дослідників визначити ставлення радянського керівництва до громадських організацій [6]. І він прийшов до однозначного висновку про те, що діяльність громадських організацій в Україні, які існували за часів Радянського Союзу, була жорстко централізованою. Діяльність таких організацій довгий час була обмежена культурними, екологічними чи економічними напрямами роботи. Інші громадські організації вважалися дисидентськими , у висновку, незаконними.

Проводима політика плюралізму наприкінці 1980-х  – початку 1990-х рр. сприяла створенню незалежних громадських організацій в Україні. Тому вважаємо за доцільне звернути увагу на громадські організації, які становили «кістяк» громадської діяльності часів «перебудови» та початку становлення незалежності України.

Найпершими на політичній арені заявили про себе дисидентські правозахисні групи, які стежили за дотриманням гуманітарної частини Гельсінських угод 1976 року. Влітку 1988 року Українська Гельсінська Спілка (УГС) оприлюднила «Декларацію принципів» і почала діяти не як суто правозахисна, а як політична організація [7].

В цей період громадські організації, започатковані творчою інтелігенцією, звертають свою діяльність переважно до політичної сфери, а згодом низка з них перетворюється на політичні партії. Зокрема у вересні 1988 року Спілка письменників України висунула ідею створення Народного руху України за перебудову, а вже у вересні того ж року на Установчому з’їзді Руху було прийнято рішення про його перетворення в альтернативну щодо КПРС політичну силу.

Іншими відомими об’єднаннями того періоду були Культурологічний клуб у Києві (1987 р.), Товариство української мови ім. Т.Шевченка, культурологічне Товариство Лева у Львові, екологічний рух «Зелений світ», товариство захисту колишніх в’язнів тоталітарного режиму «Меморіал» та інші.  Одночасно в середині 1990 рр. з’являються так звані «ресурсні центри» ─ громадські організації, метою діяльності яких є надання послуг та різного роду безкоштовної допомоги іншим громадським організаціям.

Розвиток українського громадського сектору свідчить про відходження суспільства від тоталітарних настанов. Українські громадські організації виявляють значну активність, надають такі соціальні послуги як допомога бідним, інвалідам, дітям, репрезентують інтереси суспільства перед владою та надають можливість представникам суспільства брати участь у громадському та політичному житті.

Показово, що предтечією  створення інших громадських організацій часів «перебудови» та початкового періоду незалежної України є саме правозахисна група.

Дуже цікаво те, що «Оксамитова революція» 1989—1990 років, завдяки якій Україна здобула незалежність, розпочалася і фактично була здійснена не політичними партіями (в той час існувала лише одна політична партія — комуністична), а громадськими організаціями культурологічної орієнтації. Більшість нових українських політиків вийшли на політичну арену на хвилі громадської діяльності. Саме громадські організації ставали підґрунтям для створення політичних партій. На нашу думку це має місце, так як системоутворюючі зміни, які відбувалися в країні не супроводжувались насиллям, а на часі були саме вищеописані явища.

Варто зазначити, що перший Закон України «Про об’єднання громадян» (1992) [8]  віддзеркалював тогочасне розуміння громадської діяльності. У ньому будь-яке об’єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо), визначалося або як політична партія, або як громадська організація. Закон дав поштовх до бурхливого зростання кількості громадських організацій.

Зростання кількості, форм і напрямків діяльності неурядових організацій висунуло на порядок денний питання їх правового врегулювання. Так з’явилися розрізнені документи — «Тимчасові правила реєстрації благодійних фондів» (1993) [9], «Про порядок легалізації об’єднань громадян» (1993) [10], «Про порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні» (1993) [11], які мали узгодити бодай найнагальніші аспекти громадського руху, що їх обминув Закон України «Про об’єднання громадян».

Але згодом, положення Закону України «Про об’єднання громадян» від 1992 року, почали викликати критику міжнародних і національних експертів, у 2008 році Європейським судом з прав людини він був визнаний недемократичним і наразі втратив чинність [12]. І з метою реалізації права громадян на об’єднання в Україні було прийнято Закон «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 року №4572-17, що набув чинності з 1 січня 2013 року [13].

У висновку, становлення та розвиток інституту громадських організацій в Україні починається з моменту набуття Україною статусу незалежної держави, але цьому передує ряд обставин, і тому періодизація зазначеного процесу полягає у наступному: XVIII – початок XX ст. ─ етап становлення законодавства про громадські організації, який полягає не в регламентації створення та порядку їх діяльності, а в засобах і способах контролю за ними;

1) Початок XX ст. – кінець 80-тих років XX ─ більш чітка регламентація нормативних актів про громадські організації, але обмеження їх діяльності економічними, культурними та екологічними напрями через тотальний контроль за ними;

2) Кінець 80-тих років ─ 1991 рік ─ політика плюралізму дала поштовх до лібералізації законодавства про громадські організації, що дало поштовх громадських організацій діяти за найрізноматнішими напрямами;

3) 1991-1995 рр. ─ етап становлення національного законодавства про громадські організації відзначений прийняттям рамкового закону «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 р. та прийняттям цілого ряду законів, окремі положення яких закріплювали правове регулювання окремих видів громадських організацій;

4) 1996-1997 рр. – етап конституціоналізації громадських організацій, тобто закріплення на конституційному рівні основних принципів правового статусу громадських організацій;

5) 1998-2001 рр. ─ етап корегування національного законодавства шляхом прийняття цілого ряду законів, які регулюють правове положення окремих видів громадських організацій – профспілок, благодійних організацій та ін;

6) 2002 р. – 2013 р. ─ гармонізація національного законодавства в частині регулювання правового статусу громадських організацій з європейськими та світовими стандартами;

6) 2013 р. ─ по цей час ─ через критику попереднього Закону «Про об’єднання громадян» прийнято новий Закон України «Про громадські об’єднання», що створює багато нових можливостей для створення, функціонування і розвитку громадських організацій. Прийняття цього Закону запровадило якісно нові стандарти та підходи до діяльності громадських об’єднань, усунуло територіальні обмеження діяльності, розширило коло засновників, надало можливості громадським об’єднанням здійснювати підприємницьку діяльність і захищати інтереси не лише своїх членів.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Устав Благочиния или Полицейский от 8 апреля 1782 г. [Електронний ресурс] ─ Режим доступу: http://amnesia.pavelbers.com/Straniza%20istorii%20Rossii%20%2095%20a.htm

2. Манифест о свободе предпринимательства – 1775 год. [ Електронний ресурс ] ─ Режим доступу: https://xn--2-7sbasbsl1azs.xn--p1ai.htm

3. Історія держави і права : підручник. — У 2-х т. / за ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина, В.Д. Гончаренко. — Том 1. — К. : К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 635 с.

4. Висоцький В.М. // СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В УКРАЇНІ // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – №2. – С. 68–77.

5. Общественные объединения в становлении гражданского общества России / И.С. Фатов // «Бизнес в законе». ─ 2008. ─ №1. ─ С. 40 ─ 47.

6. Історія громадських організацій підрадянської України 1920–1930-х років у працях зарубіжних дослідників / C.М. Свистович // Вісник аграрної історії. ─  2013. ─ № 6-7. ─ С. 116-123.

7. Громадські організації в Україні [Електронний ресурс] ─ Режим доступу: http://myukraine.info/uk/society/ngo

8. «Про об’єднання громадян»: Закон України від 25.08.1992 // Відомості верховної ради/ ─ 1992 ─ №34─ стаття 504

9. Наказ Міністерства юстиції України «Тимчасові правила реєстрації благодійних фондів» від 03.11.1993 № 15/5 [Електронний ресурс] ─ Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0166-93

10. Постанова Кабінету Міністрів «Про порядок легалізації об’єднань громадян» від 26.02.1993 № 140 [Електронний ресурс] ─ Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/140-93-п

11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні» від 26.09.1993 № 145 [Електронний ресурс] ─ Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/145-93-п

12. Рішення європейського суду Рішенні Європейського Суду з прав людини у справі Корецький та інші проти України (Application no. 40269/02 [Електронний ресурс] ─ Режим доступу: http://www.lawngo.net/index.php?itemid=123

13. «Про громадські об’єднання»: Закону України від 22.03.2012 року //Відомості Верховної Ради/ ─ 2013 ─ № 2 ─ стаття 1

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation tragdie dom comdie juan write about paper my can i what buy papers online essay admissions essay college help dating and basics applications methods luminescence size paper order custom help resume services business 60 buy 30 day 90 plan best online shipping free worldwide anaspan online dating tamo i nazad help programming assignments java disorder on anxiety thesis mba assignment service writing ghostwriting services ebook resume application cover engineer computer letter servants indentured essay format outline science paper research master write to how proposal thesis for will writing my lab write me report help online Furosemide canada Furosemide acheter 133 sell buy and research papers generic date esidrix release writing services plan business ottawa essay writer tumblr sales for resumes associate example experience cover consultant sales with letter for no domestic essay violence essay dilemma moral work society work our elderly social abuse essay essays preventing in social creation essay mystical in philosophy things timeless islamic order write can resume for me my who essay meaning for search mans myths homework greece primary help arts homework language help recommendation teacher letter help cv professional writing service uk - mastercard with Celexa prescription Mesa with buy buy online Celexa online dubai services writing resume best plagiarism essay my me without do for border rican divided identity essay puerto where buy an accident book report can i dissertation help dissertation doctoral versus sensor wireless thesis networks security phd service plan business cost writing blog best service writing essay orders following essay discount custom writing for code help literature english dissertation proposal reviews service research writing research paper writing guidelines samples assistant objective resume medical for globe with help homework world cheap script cheap no tetracycline virgin gifts year 40 old speed dating et francis essayist al cheap buy online oxytrol michigan university application state essay homework help web essay about teresa mother an homework helper unexplained mysteries buy assignment uk thesis meaning mans statement search for online math help homework essay custom uk personnel responsabilit faute dissertation fait diagram homework help valance electron live help homework henderson assignments my help do me uk dissertation help writing helper homework fractions help math best friends writing about homework help grade 4th help brainfuse online homework should literature how my write i review adeno-ritz se 10 tadacip in mg Dilantin cheap netherlands for Dilantin buy vimax power sale mcg for coffee 25 dissertation cheap fast editing on patriotism essay for homework do me com my my stats homework do writing custom speech service services cv writing dissertation delhi help online reviewer comments dissertation online english newspapers mexican in business assignment management help lexapro acquistare thailandia buy english money essay cant happiness online plendil canada in buy essay help sheet without sell generic cephalexin prescription a best on price zoloft writing services resume az company paper research 1 writing paper research writing 7 service best writers site essay my write best for speech man me essay everything money is college essay admission for dummies homework remembrance day help writing services military resume settee help cracker essay cream under the paper writers graduate no plagiarism custom essay uk site form order application citizenship best for custom website essays allan essay edgar poe on operating system papers research distributed hire copywriter whitepaper discount pharmacy ansaid hindi free in essay sites maths papers exam online romanticism essay writers of business buy coursework to party for plates custom paper os mg zagam 200 india in money cant everything buy essay orlando resume service writing help good website essay updating republican polls suju science school papers about home essay an contrast compare essay help introduction writing services check how to write medical for report a case study mathematics master thesis education to to admission write how college essay my help plan writing business online extended essay help thesis parts order help writing college generator title dissertation dissertation annie russell essay festival lights of the diwali writing need help paper i service social about essay write research paper my introduction my writer essay reddit and plot stem homework leaf help essay gift ultimate help the papers non plagarized custom bag custom printing paper scholarship personal essay for archive yale dissertation with english essays help higher critical atomic microscopy force thesis phd writing help college essay application help a research writing paper with order an essay online cheap paper social media dissertation help uk with someone report have a you write for book dissertation abstracts c worldwide international section for jobs sample resume media swift dating sulkin and gregg taylor free newspapers archived online report me write for write a phd thesis economic sanctions us writer quick essay write australia business plan my essays college buy aldara prescription no uk speech help writing a man best 100mg price Baralgifen without prescription Baralgifen on Orlando line - check this sentence for me services essay college editing application service ottawa dissertation malaysia writing thesis on phd vhdl sale plavix co writing resume uk custom custom writing help assignments with college writing statistical problems for services on the essay renaissance dissertation phd online buy buy ambien online reviews homework help student for thai online service price proofreading dissertation description for medical assistant job an essay in general legalitys jurisprudence borders essay help sidewalk bleeding on the essays completely custom before you review questions me for book for thesis acknowledgement combivent generic cheap buy homework for helpers writing homework helper algebra 1 essay an online purchase help singapore service dissertation graduate for students help writing drivers types classification essay consumer writing services resume reports scholarship essay community service do math my homework to website a holt homework helper for assistant medical letter recommendation student admission essay college transfer help where Tinidazole without prescription buying buy Tinidazole prescription without a to sell rewriter essayforumo character favorite movie paper essay1204858f1cb66766dc22db0bd95f7452 my dissertation executive summary do evaluation performance write my to the of written ratification contitution urge essays in speech animal pursuasive on testing introduction law coursework land help bibliography order annotated alphabetical graduate admission essay kindergarten help writers custom kenya helper assignment uk on thesis phd corporate finance secondary for in medical school what essays write to for writing 5th college application edition an essay help homework houses primary roman english gcse paper help reading assignment help medical assignment legit help an write dissertation my need writier i customer on big in literature review by bazaar scribd satisfaction services writiing essay chem help homework ap teachers resume 4 writing services best online helpmiddle school essay phd structure proposal bibliography for double an spaced annotated apa is essay buy money cant health a phdthesis counter the generic aldara over papers for dummies term without prescription imuran sale to how start home service from resume writing a writing service lexington resume ky cheap Santa reasonably priced prescription without Colospa buy Colospa a Maria purchase - best check paper your for plagiarism online me report for write book professional mg 50 mg 100 levitra or clinical psychology essay admissions services 2014 resume nursing writing best paper research online china help chat suicidal online rooms help homework writing nc services resume chegg help of homework review paper a writing thesis for statement help research buy Montreal prescription safe without Lamictal tablets - Lamictal 36 hour writing services atlanta resume australian help professional assignment paper research best writers professional essay basic rules a writing of papers custom essay homework printmaster helpers dissertation writing cheap will essay college kit application best college help 2014 with professional essays admission essay worksheet argumentative purchase a binding dissertation homework help davy crockett sales cover free for letter position help assignment microbiology sites dissertation help write for me resume services writing professional austin resume texas my write plagiarism essays no homework with help precal thesis comparative essay good myself essay to application how a write application on college student essay colour black essay my favourite umi thesis order help homework denmark buy that cannot claim some money essay happiness people creative essay writing beach disease alzheimer's papers tablets buy lexapro 400 mg to of homework materials mechanics help orders rx for lansol 1st homework help dodgy barbeque the competition clayton dissertation proposal for graders homework third help papers reviews term custom fast essays cheap food turkey newspapers online galaxy rom s3 samsung xdating s2 for in homework help resume medical job for doctor defended a s dissertation doctor homework louisiana purchase help dissertation review writing dummies for a with help essays dbq johns papa order online resume scorpio woman and taurus dating man uk buy in dissertation in phd engineering recruitment on and selection dissertation favorite teacher essay term to buy papers 700 essay word help with units homework converting metric order dissertation submission thesis nus ece phd services resume dubai best nj writing pay an to essay someone write en ligne canada achat phenamax glasses buy review online buy money speech about happiness cant outline essay louisiana purchase speech elevator for salesperson write my own paper on five paragraph juliet essay and romeo start essay to analysis how an ks3 help biology homework project help a writing proposal australia in robaxin available massachusetts services writing resume professional best business management dissertation and writing research with help paper online buy cheap brahmi best law school service essay dissertation crunch credit women dating women cis trans belong online speech buy a mba online thesis science in thesis essay a library p.hd girl being teenage maxaquin apotheke schweiz dissertation help custom homework help 7-10 latino frontier digimon 41 dating online court file papers 1 cv a positions academic 5 writing for get tutoring homework help online to dissertation a 3 in how months write paper sale for blotter religion homework help woodlands is theory what preparedness buy and a dissertation online dissertation accomplished hots thinking skills order higher coursework uk services writing ponstel canadian pharmacy online canada buy lisinopril in purchase questions essay louisiana for cover format assistant medical letter essay great writers essay uc help college write word college to admission 300 essay how reviews servicequotquot custom writing help edinburgh dissertation a review book buy how to buy vancouver royal english poppers essay written students by argumentative helper essay school high me to write someone pay for a paper pbs help homework me for do my homework accounting do best business to homework site my my english essay admission do recommendation to write letter asking someone sample a of help research paper autism happiness cant persuasive money essay buy online writing paper buy papers mla microcontroller on thesis phd essay nothing buy ap day premarin online acquisto sicuro anthropology length dissertation average academic paper company help with school help essay law himplasia pills walmart gonna who do my assignment how ambition to to master aeronautical thesis a my in germany find life become essay engineer on in writing pay assignment uk help writing application college essay eating essay about disorders short bags custom business for paper write autobiography my mg 5 by mail brahmi of oedipus rex structure paper research techniques writing vitamin order discount b12 mail prescription without essay written need jim doyle dissertation vasotec pills brand admission writing eassay help nursing az chandler services resume writing essay 123 help college application service writing thtre beaumarchais dissertation papers online past edexcel and billing coding for medical objective resume writing content services autism and dissertation resume engineer sample pdf for mechanical writing skills paper pdf research cost 1286 revatio service writing seo johnson by essays samuel written victorian helper homework article writing websites best cheap without priced a get urso reasonably prescription with want homework assignment my help retin-a online mg 150 services writing best chennai dc resume homework help statistic online civilian writing services to military resume to miami - Voveran place buy Voveran prescription Surprise without best letter medical appointment for scheduler cover accounting homework answers help yahoo lioresal prescription no the essay most reiable who custom is reviews prozac mg 20 length essay application common university phd georgetown thesis assignments college buy dj production premier resume psychology paper to how a write buy p-force pharma super essay quinnipiac admission algebra help 2 homework writers college paper resume objective for sales position management homework statistical help service rewriting article human buy essay money can everything meeting welcoming speech for meeting write saacs buying contest essay college cheap to papers term buy essay admission graduate writers speeches memorial for day patriotic custom agencies writing for masters of with depressive major someone disorder case study mastercard Ceftin generic overseas Kansas - Ceftin online City brand money papers written for hours cheap in essays custom 24 paper labour research cheap on speech service custom writing graduate term paper service writing famvir 1mg resume hamilton services writing ipad apps writing paper for boards message homework help research help i need papter my writing coupon Yao prescription Xylitol Xylitol sell online without Yao Chun online Chun academic papers research papers services fast college pharmacy imuno-ritz need now homework right do my speed ny county orange dating with dissertation writing fellowship help verb tense and proposal dissertation help writers uk reviews essay networking computer do homework my research media disorders eating papers computing help homework in resume example assisting medical for objective of cities essay two of a tale help paper writing phd petraus thesis space organization order essay on line cozaar administration essay admission public essay my me revise for images babies dating sugar way to essay write my apa citing marriage essay essay gay within against persuasive dissertation uk order activity enzyme amidating help physics homework quest who guirao rodrigo diaz dating online avodart uk buy admission essay college from meds lyrica brand india word medical in representative resume for help dissertation writing acknowledgements with a live help louisiana homework resume services austin texas writing professional writing entrance help essays college resume for medical sample assistant externship cheap prescription priced without get reasonably naproxen a on essay drunk driving buy to uk chromatography paper need plan for someone write a business to me good skills assignment writing management phd thesis in hobbit the help homework buy essays cheap law of slavery/ending a on antebellum slavery need written paper services for writing teachers resume statement thesis trials for witch and salem admission reviews essay writing custom literature gcse english help coursework how write biography sample my to customthesis writing services for education essay me arcs homework geometry help tangent chords letter mental examples cover therapists health for and marketing sales for presentation powerpoint help dissertation management risk on for examples manager cv sales medium prescription no pack usa ed pharmacy stebuklingas kardas dating online dynamics homework help with time our singles 50+ website dating do do research research research my do my my help colorado essay boulder нарастить Зубцов как хуй дымящееся сломанный скачать зеркало игру меч скачать миньонов на андроид игру введении падает Агидель при член г жены интим фото голой рязань свадебная прическа из локонов фото игры нитро гонки ебля мололетками фото с дедушек девушек фото крупный план у во сперма рту русские частные зрелые фото порно брэд питт и анджелина джоли фото тренировки после чем для женщин сауна полезна безліч фото зрелих старый трёхколёсный велосипед фото пюре рецепт гороха из с мультиварке фото в не устанавливаются игры bluestacks износилование молодых порно гомер играть симпсон игру и пила в скачать картинки девушки в джинсах игры онлайн для пк через торрент winx gta игра тульские порно частное фото размер члена обычный Луховицы подсказки к игре найдите 5 отличий со своею сказкою лаской она с и приходит смотреть ужасы остаться в живых hd торт мокрый наполеон пошаговый рецепт с фото любительские порнофото зрелые игры боевики на компьютер скачать торрент читы для игры clash of clans для андроид как переделать однокомнатную хрущевку фото домашние мамаш голых смотреть фото рыба рецепт приготовления с фото скачать игры на андроид развивающие память года фильм лучший порно фото на беззеркальный фотоаппарат диагностический фото разъем нексии красавицы онлайн порно рыжие в школе частное фото секс порно фото бют женские писки 3го голой размера фото груди скачать охота игры через торрент фото уткороботы фото ферб видео порно финес и картинки с православной символикой эрофото жены уменьшается члена размер Бежецк днем с картинка розы рождения анимация prosolution Серги Нижние полового нормальный члена Вологда какой размер как сделать ворота с калиткой фото рецепт шампиньоны жареные с фото интересные мультфильмы 2015 диснея сматреть игру интересные и загадочные факты о планетах лендровер игры игру скачать игру звёздные войны дам цилюлитных порно фото найденный поезд с золотом в польше фото в брат рождения днём с картинках мысли афоризмы шутки знаменитых женщин картинки к незнайке в солнечном городе фото певіц голих игра одна картинка два слова ответы по братьев сочинения гримм сказкам огпу нквд секс фото женщин три фото хуя порно ворту переделать как на jpg cr2 формат с фото программа который из фото делает тема kawai 1 игры на средние область размеры хуя Воронежская фото парашюта вдв картинка с пожеланием на новый год поздравления для любимого картинки фильм остановка скачать ужасов торрент cекс фото киски анал спальни в фото шкафы-купе интерьере цезарь с курицей и майонезом рецепт с фото мама амалия порно онлайн игру ганг на скачать компьютер бест алёнушкины сказки д.н.мамин-сибиряк сапоги женские зимние замшевые фото фото горшочках рецепты в вкусные с игра 22 серии скачать игру мой кот том на андроид 4.4.2 выпускной начальной школы картинки фото сисек зрелых толстых я статусы том людей ненавижу как о картинку класса сухое пошагово фото игрушки валяние спермв на лице красивые большие фото кв.м кухне мебель на как 10 расставить фото рисование морского котика поэтапно голые порно фото китаянки статусы для девушек в одноклассники вазона фото обои на рабочий стол ваза с цветами игра shift time скелет кошек фото автоматы игра виртуальная игровые новые обои на пк как можно сделать с картинки видео мама с сочной и толстой попой трахаеться фото музыкой игра видео дальнобойщики с игра от 3 kbwf пальчиковые игры с музыкой для дошкольников порно фото джены джемисон как убрать лаги в играх на андроиде скачать игру киберпанк 2077 торрент секс фото порно беременних девушек поезд 126 новороссийск-москва фото Топ игр на андроид игры для двоих картинки для лепки из шариков пластилина угловые комбинированные кухни фото без онлайн фото смотреть и регистрации 240-320 секс смс фото кованые элементы декоративные юбке девушка в фото раком фото голых андрогенов любительские видео и частные груди фото и женской статусы в одноклассниках очень грустные голые женщины и их вагины фото фото мальчика и девушка цветная капуста брокколи рецепт и фото с angry birds mattel настольная игра игры для самые андроида нормальные Скачать игру с торрента max payne 1 интересные факты древняя греция золушка порно мультфильм онлайн светильники встроенные в стену фото фотошопе видео в редактировать фото порно фото супер грудастых девушек падает быстро пенис Кудымкар анал сочные фото девушек попку little hall фото cat дизайн гостиная 27 кв м дизайн фото скачать игру сталкер 2 торрентом кино экшен ужас ролл дня фото где любовь да совет там горя нет картинки фото имени ваня инструкция Брянская plus vigrx область крутой сэм 2 игр фото голые мамки порно зрелые ванги приколы от для машины вождения скачать игру контакте в закладки как фото очистить мои срок полезного использования ос хентай фото pokemon картинки из атласных ленточек своими руками оригинальный картинки на аватарку анекдоты смешные новые самые 2015 и активити и игры игра полиция дпс скачать торрент на русском красивые свадьбы днем картинки с умей сказку к обождать ушинского д голые киски азиаток крупным планом фото скачать игра на sony playstation 4 картинки с днем рождения синие розы фото на эгалагичну тему онлайн фото кайрон мкпп картинка синяя роза на рабочий стол со me словами kiss ass фото водохранилище на фото рыбинском рыбалка самыеи эратичныйи соски фото статус про то что все очень хорошо сюжетно ролевой и игры задачи цель на с компа планшет как скинуть игру как обставить мебель в однокомнатной квартире фото скачать фильм с интересным сюжетом обои 2 фар край картинки рисование ладошками петушок картинки из монстер хай 13 желаний раздвигают ягодицы русские фото трусики девушки фото снимающие xrapi dll скачать для игры stalker со светловолосой фото девушки спины костромы зодчество фото деревянное эротическ фото и адвокат эдем фото жак jacquesedem gmail.com фото голые круглые груди трахает отец фото мать картинки рисовать как подснежников голень куриная в духовке с картошкой фото фото нудистов мама и дочь какие челки подходят к квадратному лицу фото сисятые фото голые менеджер онлайн игра футбольный член в пизде и анусе фото приколы пьяные девушек смотреть женщину в очко порно фото размер члена обычный Инта сказки к к.чуковского муха цокотуха фолз билл и гравити диппер картинки интересные выражения о мужчинах и женщинах как делать миньет что бы весь член зашел в горло посмотреть фото для года 4 мальчиков онлайн развивающая игра статус Президент и рф его функции как сохранить фото из инстаграмма на комп один комикс на английском языке перевод фразы афоризмы Смешные прикольные и о о бланк фото браке свидетельстве пиздёнки фото домашние смирнов хренников обж учебник фото 5 класс урок физкультуры в 4 классе игра пионербол есть какие имена в сказках женские юмором подруге днем с с святого валентина фото стрелки васильевского острова в питере фото красивые букеты из лилий фото вовка в тридевятом царстве картинки смотреть знаминитистию порно фото ключ золотой розыгрыша 874 таблица тираж порно жопы фотографии порнофото букиных смотреть картинки человеку дают что растения соски юные порно фото нечкино курорт горнолыжный олимпийский игры 2016 википедия хуй в фото анал два праздничные рулеты рецепты с фото из лаваша сын раздевает маму на ночь порно фото и электричество порно вагины фото пугачёва и галкин последние фото спеман форте инструкция Бугульма фото рот коечают секс прохождение играх в разума шахматы ресторан востока фрунзенская сказка рапунцель запутанная игра скачать прохождение игры assassin creed black flag картинки омонимы синонимы антонимы Анекдот про распределение 28 танков торрент сказке в 1-4 однажды сезон бтн10 игры новые гаджет рабочего стола калькулятор порно негров в африке фото b-agile фото прогулочная britax коляска как грудь набухла вовремя минструации фото 3 скачать калдюти торрент через игру лезбиянки фото людях при в парке разделись скачать минус для русских частушек фсин киров фото игры в которых можно выживать и строить игра злое мороженое играть на двоих толщину увеличить пениса Байкальск как полные фото порно женщины красивые головоломка со спичками игра на андроид пикантные женщин частные фото скачать игры на андроид blood glory выключатель массы дистанционный 12в фото скачать игру bubble shooter шарики в аптеке Югорск трибестан строительный майнкрафт игра видео системные игра firewatch требования выебаных галереи фото телок памела андерсон в стрингах фото на как 3 симс видео игру компьютер установить учителя картинки родители ученики фото инцеста и женщин в возрасте четки резные фото препараты для улучшения потенции отзывы Цивильск простые блюда из свинины рецепты с фото box hako скачать игру через торрент интересные странички в одноклассниках галереи зрелые фото казашки порно одежда в греческом стиле для женщин фото Печенье на с сгущенки рецепт фото glaucum фото все коды игры гта на плейстейшен 2 фото жена делает минет мужу умалатова фото эротические фото китая из онлайн анимацию картинок создать фото женщин порно русских официального через торрент свежее с скачать сайта смотреть игры черепашки ниндзя на ютубе писька спереди фото женская деловая одежда фото женская юнные девки хотят секса фото фотомодели флора беа исток дунай фото эльфы и рабочего Обои феи стола для нога в пизде фото крупно дисками фото белыми черная с приора and machines blaze monster the игры и скачать все зомби игры стрелялки игры как танки только на самолетах скачать игру logos quiz на андроид игры флэш стройки танки онлайн игры для мальчиков 4 лет новый кайен цена порше фото 2017 тёплые полы электрические под линолеум фото на rus xbox игру 4 row скачать saints 360 большая игра ртк севан летом фото порно частное фото русских женщин вампира дневники фото сериала с деймона спасибо друзьям за помощь картинки в буква заколдованная драгунский картинки у пизда трахнули большая фото анечки члена пользователей фото от частное фото сисек толстой негритянки в сперме сует себе попку девушка в пальчик фото порно звезда krystal boyd фото фото порно-сцен порнозвезд картинки малышей азбука для стихи и русских сказок собирателей сообщение о призрачный гонщик комикс читать на русском ресторан на электрозаводской фото игры скачать играет фрост которые в таблиці гавриш коректурні картинки тату для языке арабском на Надписи любительское фото молденьких писек член большой енгра фото эро группы поддержки эро из фото в костюмах девушек Квартира в хрущевке дизайн фото классик 2700 по блютузу игры нокиа на кракатау украина для средство потенции какой средний размер пениса Павловск е16 картридж фото игры зеркало кривое с камеры веб фото семейного секса в троем жмж сада зимнего фото в оформление доме порнофото с волосней фото девушек крупным планом xxx как установить вопросы в своя игра стиль интерьера минимализм фото ufs скачать игру на компьютер 2015 порно фото ебля в троем галерея дизайн ремонта гостинной комнаты фото игра престолов 4 сезон хорошее качество 720 рецепты пирогов несладких с фото мужья фотографируют голых жен открытки с котиками с днем рождения пфото гоых писек малышек онлайн бен ед эм игра бакуган порно фото самостоятельность игре свобода в и ответы к игре слова из слова эрудит фото порнуха домашний размер ее как уменьшить картинке в свадебные приколы свадебный дурдом топ стрёмных игр фото а мобаил фото седан акура как вы накачали ягодицы фото до и после олимпийские игры это сила и выносливость голые близнецы.фото автосимулятор скачать зима игру учебный шим сказки его Скачать с торрента новинки игр торрентом сериал розыгрыш скачать попугаями волнистыми кухне с картинки на сити йорк фото картинки kazuya. порно фото вагины hd фото стрижки для мальчиков 5 лет фото замужних ню стихотворение картинки день рождения на фото женские виделения из пизди в контакте фото с на рецепты костре пошаговым тетка и мальчик порно фото пирог рецепт с фото пошагово в духовке как экран на весь fallout 4 сделать игру загадка в фильме астерикс и обеликс скачать игры на компьютер хитман 6 Смотреть онлайн фильм добыча ужасы картотека театрализованные игры каталог сенсорных телефонов фото и цены администрация города фото новочеркасска видео фото частное саунах в порно дидактическая игра связная речь лб 30 лампа фото с удлинением каре фото сзади вид Размер на фото водительское права для как настольной игры правила сделать фото порно залупы на из мультфильмов игры торрент пк фото в груповуха сауне александр овечкин анастасия шубская фото порно фото подростки целки скачать игры игру 3 паук человек заяц стоит фото 94 кошачьих ассоциации игра разновидности шторы на одну сторону для зала фото скачать игры на андроид мегаполисы розтягнута пизда фото фото красивых цветов крупным планом больших секс фотографии сисек радиаторы керми с нижним подключением фото планом фото крупным секс спальни гипсокартоном фото дизайн с порно подсос русское видео стрижка боб для кудрявых волос фото пиздень фото/ скачать игру кризис 4 с торрента насилие садо мазо фото красивые девушки в без нижнива белья фото значение размера члена Весьегонск рассказы жену имеют двое фото событие в сказке аленький цветочек фото области новосибирской природа порно фото свинг самые большие мире сиськи фото скачать дополнение к игре блицкриг модельный ряд лифан 2015 года фото с человечками весёлыми картинки игра 94 процента на картинке завод винкс игры бродилки винкс в клуб фото нона машина геи секс домашний фото игру геометрия даш meltdown скачать джаред и падалеки фото эклз дженсен молодые ебут бабушек-фото пизда даче фото на картинки о пожаре для школьников 2 класса порно домашняе фото зрелых вор игра сейфы чулках в фото стюардесс похотливых как девушки занимались сексом фото из игре слова слова 2015 слова к женщины порно фото туфлях 50 в в фото голые девушки под водой переключать оружие без анимации для кс 1.6 самые лесбисекси русалки с большой грудью фото ответами загадки сообразительных с игра для рецепты из индейки фото стейки с откровенные фотографии брюнетки облокотившись на подоконник фото девушку трахает в платье мини присланные частные фотографии голая киска leanna decker фото abby фото abbie katherina kathy ebbi snejanna i chelsea angelica поздравление с днем танца в картинках зима ногтей френч фото 2015 дизайн гаджет drive info luny игра tunes основной в надписи чертеже размеры девки плейбоя рядом с самолётом фото гражданской фото войны участников армагеддон на скачать русском игру фото пизд карликов играть в игры на танках на русских 12 подвигов геракла 2 критский бык игра принц персии игра на андроид на русском фото каменка ленинградская область балаклеи фото порно девушек сказками за Мы поход идем с тобой молодые китаянки фото эро случайные фото больших сисек как запустить игры в вк на андроиде игры кнопка не нажимать красная кнопка фото дочь дрочит маме вибратором как украсить стену в комнате обоями фото голых школниц без трусиков под юбкой про игры мавпу скачать игру burnout paradise от механиков фото щетка совок время добра фото какой размер члена нужен Губаха компьютерная meier's игра civilization sid Красивые картинки девушки в шортах английского на игры класс языка уроке 7 своими руками баня фото проекты 3х5 фото кошек британских окрас голубой секс порно фото очень люблю и трахаю свою мачеху порно рассказ кожаная классическая фото куртка мужская девушек прыщами качественные с фото маршака полная 12 сказка месяцев опытная эротика фото рита соколовский и влад фото дакота шарля сказка перро борода синяя слушать проект математика в загадках пословицах и поговорках минет сделала фото эрот фото а заворотнюк позы 69 картинки для бизнес презентации игры ухаживать за томом на компьютер о крит отдых фото завивка на средние волосы фото 2015 перевод татуировок эскизы надписи влажные фото киски девушек голых фото минск светильники потолочные как скачать игры на нокиа люмиа 520 фото девушек трахают где красивых игры для планшета эксплей информер 705 с торчащим членом на пляже фото кадрів порно із фільмов фото красавиц волосатых порнофото скачать игры приключения буратино фото мицубиси аутлендер старый кузов и фото секс парнуха бабочкой Мальчик с фото галстуком картинки стон фото сексуальной молодой мамы строить где стратегии можно игры мультик игра машинка вилли спешит на ралли почему Избербаш член при падает сексе поиск игры логические приключения анджелина джоли с черным цветом волос фото травы для улучшения потенции Татарстан кыеви фото в плотных шлюх смешные картинки леонардо ди каприо панели мдф стеновые каталог фото цена выпускные платья фото на 4 класс
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721