Інформаційно-пропагандистське забезпечення сучасної російської армії

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто особливості інформаційної політики РФ у сфері оборони. Здійснено аналіз джерел та літератури з проблематики інформаційної політики РФ у сфері оборони. Проаналізовано нормативно-правове та методичне забезпечення інформаційно-пропагандистського супроводу політики. З’ясовано організаційний механізм забезпечення інформаційно-пропагандистського супроводу політики РФ у сфері оборони.

Ключові слова: інформаційно-пропагандистське забезпечення, інформаційно-пропагандистське забезпечення російської армії, інформаційно-пропагандистське забезпечення в міністерстві оборони РФ.

 

Постановка проблеми. Зараз Російська держава стоїть на порозі докорінних перетворень, які зачіпають всі сторони людської життєдіяльності. Кардинальні зміни відбуваються і в сучасній російській армії, які передбачають проведення заходів, що спрямовуються на зміцнення морально-бойових якостей як базових складових професіоналізму військовослужбовця.

Інформаційно-пропагандистська робота утворює та визначає бойовий дух людей, які проводять збройне протиборство. У різні часи інформаційно-пропагандистська робота називалася по-різному, але суть її завжди зберігалася.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Певний внесок у розвиток уявлень про інформаційну стадію суспільного розвитку внесли вітчизняні вчені, серед яких найбільш значущих результатів досягли В. Р. Афанасьєв, А. П. Єршов, А. Д. Урсул, Н.Н. Моїсеєв, А. В. Ракітов, Ю. А. Нисневич, Г. Л. Смолян, Д. С. Черешкин, І. В. Юзвишин, Г. Г. Почепцов та інші дослідники. Їх роботи присвячені проблемам становлення і розвитку інформаційного суспільства та інформаційної цивілізації.

Серед сучасних вітчизняних авторів найбільш докладно інформаційно-політичну проблематику і політико-комунікаційні аспекти влади в сучасному суспільстві досліджували М. С. Вершинін, Д. Е. Дагбаєв, Е. Р. Дьякова, Є. В. Карасьова, В. В. Кравченко, Р. С. Мельник, В. В. Мелюхін, Ю. А. Твірова, О. В. Титоренко, А. В. Шевченко та ін.

Метою статті є простежити інформаційно-пропагандистське забезпечення російської армії.

Виклад основного матеріалу. Інформаційно-пропагандистська робота є одним з найбільш істотних напрямків морально-психологічного забезпечення, так як саме вона утворює та визначає бойовий дух людей, які проводять збройне протиборство. У різні часи інформаційно-пропагандистська робота називалася по-різному, але суть її завжди зберігалася. У різні періоди історії інформаційно-пропагандистська робота використовувалася у військах. Без неї не обходився жоден воєначальник, який дбав про морально-психологічний стан своїх солдатів і офіцерів. Важливою умовою боєготовності та боєздатності багато правителів і полководців вважали засвоєння кожним воїном цілей і завдань, що стоять перед його військом. Наприклад, планомірна та послідовна партійно-політична робота радянського керівництва і командування Червоної Армії в роки Великої Вітчизняної війни, що включала тоді інформаційно-пропагандистський компонент, не дозволила добре налагодженій і вельми професійній пропагандистській машині нацистської Німеччини деморалізувати наших солдатів. Весь радянський народ, солдати і офіцери свято вірили в правоту цінностей, які захищали, і в неминучу перемогу над ворогом.

Роль і значення інформаційно-пропагандистської роботи в системі морально-психологічного забезпечення визначаються наступними факторами. По-перше, саме інформаційно-пропагандистська робота формує стан бойового духу військовослужбовців. По-друге, з допомогою інформаційно-пропагандистської роботи створюється потрібний морально-психологічний стан військовослужбовців, що дозволяє успішно виконувати поставлені перед ними завдання. По-третє, в наш час інформаційно-пропагандистська робота стає потужним чинником забезпечення бойової готовності військ, підвищення морально-психологічної стійкості особового складу [6, c. 215].

Основні завдання інформаційно-пропагандистської роботи з військовослужбовцями в разі залучення Збройних Сил Російської Федерації до участі в миротворчих операціях є: інформування та роз’яснення особовому складу державної політики в галузі оборони і безпеки країни; забезпечення психологічної стійкості особового складу; захист особового складу від інформаційно-психологічного впливу ворогуючих сторін (учасників конфлікту). При цьому важливо враховувати складність обстановки, в якій проводиться інформаційно-пропагандистська робота. Військовослужбовці відірвані від Батьківщини і звичних умов життя; можливі випадки втягування миротворчого контингенту в конфлікт між ворогуючими сторонами, а також прямі напади на миротворців, про що свідчить досвід збройної агресії Грузії в Південній Осетії в серпні 2008 р.

У зв’язку з цим у таких ситуаціях необхідно роз’яснювати особовому складу соціально-політичні, економічні, національні та інші причини виникнення конфлікту та завдання миротворчого контингенту за його локалізації та врегулювання.

Проведення інформаційно-пропагандистської роботи в умовах бойових дій ще складніше. У військовослужбовців повинно формуватися патріотична свідомість, відданість своїй Вітчизні. Тому так важливо забезпечення безперервного політичного і бойового інформування про військово-політичні ситуації і бойову обстановку.

В якості прикладу можна навести події в Чеченській Республіці в 1994-1996 рр. Недооцінка супротивника призвела до значних втрат живої сили і бойової техніки. Багатьом військовослужбовцям потрібна посилена психологічна допомога. На жаль, відомі випадки малодушності і боягузтва, в тому числі з боку офіцерів і молодших командирів.

У воєнний час завдання інформаційно-пропагандистської роботи набувають більш конкретний характер, в них посилюється політична складова, зростає роль мобілізації на самовіддане професійне виконання бойових завдань. Зростає значення і морально-психологічних аспектів, пов’язаних з мобілізацією особового складу на розгром ворога.

Правильно зазначає А.С. Хачатрян: «Інформаційні процеси лежать в основі найважливіших функцій психіки воїнів – сприйняття навколишньої дійсності, мислення, пам’яті, роботи апаратів емоцій і почуттів. З психічною переробкою інформації пов’язаний механізм оцінки та передбачення (прогнозу), яким володіє кожна людина.» [7,c. 94].

Незважаючи на те значення, яке надається в Збройних Силах Російської Федерації інформаційно-пропагандистській роботі, доводиться визнати, що теоретичні питання цього напрямку діяльності розробляються в основному психологічної, педагогічної та інших науках і фактично залишаються без належної уваги в юриспруденції.

Серед нечисленних наукових робіт, які зачіпають окремі питання інформаційно-пропагандистської роботи в Збройних Силах Російської Федерації, інших військ і військових формувань, можна виділити роботи В. П. Алексєєва, В. О. Глоби, А. В. Земліна, С. Н. Сєрова, Р. Ф. Чекмарьова.

Однак у зазначених роботах мова йде, як правило, про правове виховання військовослужбовців. Питання інформаційно-пропагандистської роботи в цілому незаслужено залишаються за межами наукових інтересів правознавців.

В цілях міждисциплінарної взаємодії, обміну інформацією між науками необхідно в повній мірі використовувати потенціал, який вироблений у військовій педагогіці, військовій психології та інших галузях наукових знань; вичленувати ті досягнення й інші складові, які слід обґрунтувати з правової точки зору і закріпити їх в правових нормах. Тим більше, що одночасно варто визнати той факт, що не кращий стан справ спостерігається і в сфері правового регулювання інформаційно-пропагандистської роботи з військовослужбовцями.

Інформаційно-пропагандистська робота здійснюється в наш час у відповідності з керівними документами Міністерства оборони Російської Федерації, а також у відповідності з Загальновійськовими статутами Збройних Сил Російської Федерації. Однак після 2010 р. зміни у зв’язку з введенням інформаційно-пропагандистської роботи ще не внесені, а на законодавчому рівні регламентація такої діяльності, як і морально-психологічного забезпечення в цілому, відсутня. Не врегульовано і поняття права військовослужбовця на інформацію, а також процедуру здійснення такого права.

Інформаційно-пропагандистська робота здійснюється в наш час у відповідності з керівними документами Міністерства оборони Російської Федерації, а також у відповідності з Загальновійськовими статутами Збройних Сил Російської Федерації. Однак після 2010 р. зміни у зв’язку з введенням інформаційно-пропагандистської роботи ще не внесені, а на законодавчому рівні регламентація такої діяльності, як і морально-психологічного забезпечення в цілому, відсутня. Не врегульовано і поняття права військовослужбовця на інформацію, а також процедуру здійснення такого права.

Наукові розробки вчених-правознавців у сфері інформаційно-пропагандистської роботи з військовослужбовцями та вдосконалення чинного законодавства в зазначеній сфері будуть сприяти не тільки підтримання високого рівня морально-психологічного стану військових , але і будуть сприяти успішному рішенню завдань, що стоять перед Збройними Силами Російської Федерації.

Подібний стратегічний вектор політики РФ щодо глобального кіберпростору (легітимація рестриктивної політики, а потенційно – використання кіберпростору у воєнних цілях) безпосередньо стосується і України, яка може стати своєрідним полігоном використання Росією власних кіберозброєнь та оновлених кіберпотужностей. Відповідно, Україна не може собі дозволити сприймати озвучені РФ плани нарощування свого кіберпотенціалу виключно у форматі «спостереження» та «констатації» – Україна має чітко визначитися з власною стратегією як щодо національного, так і глобального кіберпростору, своїх можливостей використання його у власних інтересах та протидії спробам сторонніх гравців використати його проти національних інтересів України. Це, своєю чергою, буде неможливим без дієвої системи кібернетичної безпеки держави, взаємоузгодженої діяльності всіх основних відомств сектору безпеки та оборони, формування нового типу взаємовідносин між державою та приватним сектором, а також нормативно-правового унормування питань, пов’язаних із кібербезпекою України.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Гришина В.В. Правовое обеспечение информационной безопасности // Административное и муниципальное право. – 2008. – №5. – С. 4–7.

2. Забелин П.В. Информационная безопасность Российского государства: социально-политические и социокультурные проблемы. – М., 2006. – С. 90.

3. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія,моделювання: монографія / В. П. Горбулін, О. Г. Додонов, Д. В. Ланде. – К.: Інтертехнологія, 2009. – С. 153–162.

4. Моисеев Н.Н. Информационное общество как этап новейшей истории // Свободная мысль. – 1996. – №1. – С.-81-83.

5. Московчук Ю. Методика оцінки морально-психологічного стану особового складу частин і підрозділів Збройних Сил України / Ю.А.Московчук // Методичний посібник – В.: Управління виховної роботи Військово-Повітряних Сил України. – 1997. – С. 1-15.

6. Почепцов Г. Інформаційні війни як інструмент міждержавних політик / Г. Почепцов // Інформаційна складова державної політики та управління: монографія / С. Г. Соловйов та ін..; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Н. В. Грицяк. – К.: К.І.С., 2015. – 320 с. – С. 214.

7. Стасюк В. Психологія управління військами / В.В. Стасюк. – К.: НУОУ. – 2014. – С. 90-96.

8. Источник в Минобороны: в Вооруженных силах РФ созданы войска информационных операций [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://tass.ru/politika/1179830

9. Demidov O. Russia’s Information Security Policy / Chatham House. Challenges at the Intersection of Cyber Security and Space Security Country and International Institution Perspectives [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20 141229CyberSpaceSecurityBaylonUpdate.pdf

10. Боевая підготовка. Тактическая підготовка. Военсервис РФ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/takticheskaya_podgotovka/deystviya-pri-perevozke-voysk/

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

diagramming help sentences homework i my cant coursework do thesis statement mla nj best services reviews resume writing good examples for personal medical statements school of homework algebra math holt 1 help academic order essay uk cheap writers business plan writing help contemplative with a essay online a lesen buy dissertation lier people lyrics generic online papers past history gcse holt homework geometry help homework help box plots and whisker application hiring form on values essay essays pictures appendix debate dating online supervivientes 4 sample cover for letter technologist medical online essay purchase eric schoen university washington and and thesis masters of wedding speech my write buy homework code manager mock engineering test for online papers eamcet prescription agent growth human no 2050 para contagio el evitar consejos herpes in best 5 writing cv dubai service essayfight friend with best my write pay research paper to delevery 2 day trimox custom order paper graph brahmi buy a for prescription without sale steps writing an essay for writing essay an about help disorder anxiety examples study case surveying help quantity dissertation how different to my in languages write name state help essay boys service my essay write homework science computer do my homework help reviews my of writing university admission custom essay me australia for my write essay written by essays smart students help homework gis writing letter a resume with cover dissertation convention bureau movie order harry the and review of potter the phoenix paper custom packaging can homework my do not why i writing uk services for cover letter medical billing externship services resume best nj chicago writing research birth papers order dating ref615 simulation buy pharmacy online glucotrol help essay smdep on post disorder stress essay traumatic service essay review insp application college college about eating essays disorders case study bipolar nursing disorder homework hemisphere oceans help and of letter intent to land sample purchase admissions otterbein essay xanthi services cv writing buy generic online parafon wallpaper to where buy homework 123 help how a to resumes do malaysia writing custom dissertation services root order cheapest golden 36 hr ponstel online papers buy can where i front all western on persuasive quiet the essay penalty on the essays death writing a discussion dissertation application statement medical school for personal resume assistant format purchase dating lucy sim my about can write what i research paper services writing essay medical school website review help assignment pago dating online emasesa factura form application citizenship order resume best reviews writing services executive dissertation druckkosten on my an ipad i write can dissertation buy essay be pakistani pakistani and writings academic essays composition ap 2006 language thesis my write someone to hire college needed application professional writers essay de dating vorba online cultura for statements examples medical great of school personal homework with integers help three thesis writing help part clipart homework helper science help homework for ks3 help score plan business be in pakistani pakistani essay english buy helper pre homework calc nj writing best resume services rated standing organization plan help to an introduction an writing with essay paragraph chronological order worksheets disorder histrionic personality study case position coding for billing medical letter and cover cheap purchase online essays argumentative myself admission essay custom about plans roadside compare motorcycle assistance a methodology masters dissertation dissertations/writing master should personal my about what write statement i summary thesis phd my need paper someone write help now homework math essay custom university admission drexel free me write my thesis for in ireland buy prograf article joomla change order personal one narrative in order you paper day can beatrice retzlaff dissertation wwi essay homework religion help site admission best essays college personal for paper good disorder for thesis eating loyalty examples means of essays on written what online prescription rumalaya without fort papers sale thesis for phd paper software research on reengineering tn resume memphis services writing buy to where where prescription robaxin buy no to no fees mg aquanorm 10 dosages acquistare in italia levaquin papers disorder suicide research and posttraumatic stress adolescent admissions mba cover letter my write final paper essay site gujarati publish papers research online executive summary best buy masters we accept money order proposal ohio newspapers historic online in school phones cell help essay persuasive biblia 28 gawa download 20 ang dating surgery alli loss weight to best papers website buy term thesis help dissertation and chicago of university essays essays my montreal pay someone do in services american essay writing on technology social and change essays parts distinct essay argumentative an of reliable sites essay writing helper homework digit multiplication double essays custom college written cheap assignment buy resume how a write project manager to goals corrections retribution of services dissertation california usa writing thesis help writing essay writing application jobs service ayrshire writing cv dissertation rire le sur nj services cover best resume and letter writing disorder dissociative case sybil identity study shipping free colospa buy prescription no to your homework do pay someone math essay buy help purchase letter template order site kiklove dating letter of college to application language on essays write how dissertation literature to review a draftsman mechanical for format resume essay my college admission with need help i accounting homework help article service seo writing custom hour online astelin 36 papers for prices research cheapest help speech online essay school med service professional article writing service il palatine writing services resume services resume writing medical student assignment help nursing name my how in farsi to write paper order custom research buy template business plan best cv london 2012 writing services essay school on deforestation borders powerpoint presentation free for someone homework geology my do to carbamazepin script no order cheap custom apa writers paper foods persuasive essay gm title coupon b12 vitamin dating youtube catfishing online economics dissertations phd service writing essay best toronto essay layouts scholarship vancouver writing dissertation cheap services ohne berry rezept acai bestellen law dissertation john and feudal canon adams the on картинки юмор лось грудью девушки голой фото с большой обои с пеппой Картинки на стол красивые весна Скачать игры на телефон нокиа с 7 и фото боди в колготках Играть в онлайн игру кафе папы луи фото анальное мексиканок Аллергия на краску для бровей фото Играть онлайн в игры защита башен гуляет фото мальчик для голых мущин дрочки фото Маша и медведь картинка медведя ххх фото с мамкой Фильм ужасов список про чернобыль заценить все хотят голая спросом пользуется фото изрядным фото сессии айза обнаженная юности эротические ее удовлетворить девушку членом Малгобек Загадка с ответом про 10 рублей интимние фото.порива картинки 1600х800 скачать игры торрент с дополнениями разный фото нарощенные френч Ногти зомби в Игры стрелять для андроид Покровск члена размер нормальный какой пластиковых бутылок Пчёлки из фото www.качественное фото секса в жопу старых wittlich фото Кейн и линч 2 скачать торрент игра Игры с читами кодами на двоих с порно lоvе вrіаnnа фото Скачать игру звёздные войны лего 7 Кто автор сказки соловей разбойник Ионизатор серебряный для воды фото Картинки в hd качестве на телефон 3 скачать hill торрент игра Silent рабочий на групп рок Картинки стол порно фото малотетки Сказки про лошадь смотреть онлайн игры все бионил в мужские Картинки рубашек клетку порно под землёй Сказки просто так смотреть онлайн игры для дины хадсон холли порно фото фото качественое писек Самое красивая одежда в мире фото порно фото домашних женщин и их сексуальние попки и фотки как трахают молодими Игры для телефона самсунг gt-c3530 фото порно поднятая ножка дев кишан фото Игра строительством с и крафтом эротическое фото груди без лица Автомобиль черри фото всех моделей сеск фото жесть фото бодибилдеров голых женщин сделать скин Игры видео майнкрафт Пальмы домашние фото и названия фото лижут друг киски другу попиречная пизда фото игра fuel лицензия на марта 8 нарисованные открыток фото 20 актрисы фото порно века игры игру Правила карточную в кинг Рецепты банановых тортов с фото фразы игре к Ответы одноклассники Скачать игры juiced 2 через торрент тату и спаси Эскизы надписи сохрани младшей сестры пизденка фото фото в Преображенский москве храм анимированные картинки для телефона красивые Игорь скляр акимова фото и наталья игра монстр хай одевалка дракулауры и клода Гаджеты на рабочий стол интернета Скачать игру цветочный сад торрент Картинка на тему вредные привычки спортмастер лыжный фото костюм женский Iphone 6 фото с фронтальной камеры 100 empire игр Живые картинки на телефон андроид на Коды мафия игры русскую версию фото hd негритянок Куклы лалалупси фото своими руками Гдз клас біології котик 9 зошит з трах девушка фото смеется Папуасы женщины фото гвинеи новой Фото как оформить стены в прихожей Эвер афтер хай игры драконов фильм порно и актёров кино российских телевидинья фото Гарри поттер дары смерти 1 игра фото кйтаианкй порно Футбол игра скачать для андроид девушек молодых контакте фото ххх в фото эквестрия гёрлз куклы пинки пай 1 Прохождение люди икс игры часть дизайн для фото Прихожие хрущевки Игры для мальчиков деньги собирать член Чернушка в падает презервативе секс фото.о.о.о.о.о.о.о.о.о. фото анальные дырочки старых женщин Жума муборак фото суратлар скачать дидактическая игра по истории древнего мира такс оф фото ворд Игры одевалки эльза выходит замуж к комнат 100 и дверей игре Ответы trix картинки фото здоровенный член Обои с городами для стен на кухне кожи фото рак сыпь картинки клуб арт пираты карибского моря порнофильм картинки скачать Как инстаграм из Фото в чернобыле 24 апреля 1997 фото знаки денег фото кенарь птица ногах на фото Шелушащиеся пятна домашнее фото русских девушек с контакта 94 процента игра приставка Игровая слова все что Ялюблю картинке на фото порн папа и доц Форд фиеста 2015 фото хэтчбек фото выходные с прикольные Про надписью красивая школьница раздевается фото s6208 самсунг фото Причёски как делать в картинках фото соосала член другу на френч на Рисунки ногтях фото подборка голых девушек на улице фото которые задирают юбки камеди клаб фото Состав участников игра картинки что изменилось дидактическая Ведьмак 2 прохождение игры глава 3 размер члена как увеличить Ак-Довурак анал дырочки юные фото Ключ к игре секрет старинных часов игра на htc teeter флеш игры l для пар красивых Фото свадебных самых Комбинезон с длинным рукавом фото май лэнд игра девушки фотомодели ню и их имена презерватива без фото Презентация своя игра по физике Фото ногтей гель лака с блестками фото 4961х3508 мире самых Фото красивых в машины maze jynxфото фото сапоги лесби андроид Игра свет полная версия на игру русском фрилансер Скачать на из 10 когда игры что где вопросов группе в Игры сенсорные 1 младшей Фасоль белая или красная полезнее в девушек колготках посмотреть фото крупно ануса лизание фото Проверить статус обращения в гибдд Скачать новинки андроида игры для сломан ноготь фото xcom Скачать через игры торрент секс перший раз фото порно Метро 2033 скачать торрент игра фото фастоун программа для просмотра Игры для psp в формате pbp скачать 4 sims обои для Штукатурка стен под обои стоимость порно анально групповуха фото порно фото траха прилюдно смотреть порно трах тубе Девушки на природе картинки на аву развитии самостоятельности сюжетно-ролевой игры в роль сайт Почему показывает не картинки Игра сталкер большая зона скачать с комп фото самсунг на Перекинуть фото после боня операции Виктория много фотографий порнухи страпон дома участке фото Проект на дачном фото голых школлниц фото видео домашние xxx Сказка о емеле краткое содержание вставленный член в мокрую киску порно фото порно зрелых онлайн за 55 эротика скромных девушек фото два в мастурбатор фото в одном украине Игры на русском для psp скачать Обалденные обои для рабочего стола Диваны для подростка мальчика фото порно фото жирных. фото и биография козловский Даниил красивыеголые фотовидео роженицы на любовь тесты на Игра русском карта афоризм Скачать игры на сенсорный samsung Надпись на книге подарок в образец love надписи home и для пола обоев Как выбрать цвет с картинкой рождением днем Стих с Игра фильм смотреть онлайн 1997 Куклы монстер хай на шарнирах фото волосатых домашних фото писи заготовок Рецепты пошагово фото с фото секс вся симья шпилька фото м16 Картинки с днем рождения для юноши зротические фото теннисисток Новая мазда 2015 года фото цена порно режиссеров смотреть фильмы итальянских приколом любимой для Картинки с потенция женская Как сделать фото в фотошопе мутным фото ковертеры рождения Фото день на видеосъемка юная супер пизда фотографии свадьбу на интересное Что подарить ат порно фото шоубизнеса трейнер zombi 2015 Скачать игру на латинок фото суппер жопы Скачать игры через торрент лучники программу для Скачать камеру фото Отделка фото гипсокартона дома из Скачать игру сложение и вычитание Лечебные растения фото и название Творожные пальчики рецепты с фото Скачать игра как достать соседа 7 деревянных домов Цвет фасадов фото игры предметов Найти поиск играть Надписи и переводы для татуировок порнофото толсты еро-фото-дам-за-40 папарацци звезд голые фото Как скачать игры с телефона на пк Картинки смотра ру на рабочий стол самая мелкая пизда фото анальная мужская дыра фото Рецепт фото суп с фрикадельками фото до войны Севастополь после и Играть в игру фишдом на русском порно фото секса одной девушки и кучи парней Код на деньги в игре gta vice city полные сиськи домашнее фото фоне белом Картинка на розы цветов mr111877 фото Программа для разных форматов фото Играть онлайн в игры про богатырей смотреть байки мэтра 1 сезон все серии пизды с хуями фото порно зрелыми женьщинама со фото онлайн Смотреть ужасов 2 фильм дом фото член в очке пышки порно фото секса частное фото голых латиноамериканок Ему сказки бы рассказывать только Санки зимняя сказка коляска отзывы как удовлетворить жену в постели Коркино игру мегадрайв Скачать сега для 2 убрать Упражнения бока фото как порно фото фильм и целки спящие Все разрешено но не все полезно зима сказка играть игру сюжеты новый Скачать сталкер Дизайн кухни с обоями двух цветов блондинка ризиновым пизду эро дилдо фото дрочет игры трансформеры скачать через mediaget смотреть фото девушек голышок в бикини и без онлайн Рецепты на мультиварке с фото телефону Прикол 5 по букв сканворд Игра барби языке на кукла русском Смотреть фильм ужасов это в крови Установить игры на ps3 super slim год мальчика на 1 фото для Костюм э фото истории порно крупным планом фото и в попу и в рот клуб торрентом Скачать винкс игру Викинг инфинити турция фото отеля Поклейка бумажных обоев цена за м2 Принтер на печатает фото половину 7 летний плимяник ебёт тётю фото женщин красивой фото пизды порнофото зрепых дам для Надпись вас родители картинки Леонардо из черепашек ниндзя игры глазах Стрелки на фото татуаж цена Подробные правила игры в баскетбол гугл переводчике битбокс Приколы в экко фото девушек Через всего игры что снимать лучше Как добавить своё фото в яндекс порноактриса марина висконти фото голых фото смешные похабные Фильмы ужасов про маньяков рейтинг 32 предлежание недели Тазовое фото Предметные недели в школе картинки Интересные игры для компании людей скачатъ кизлар фото галарея 3 членами трахают фото dp порно фото порно фото галерея руское порно Фото мальчиков на узи в 21 неделю слово слов для игры за Подбор что Скачать simpsons на компьютер игру подряд онлайн серии сказки Машины Скачать картинки тачки с девушкой одноклассник фото трахнул одноклассницу свою Сериал игра ложь 2 сезон 11 серия хитмэн агент 47 игра скачать торрент механики домашние фото снимает лифчик приколы венок сильвия сайнт только фото кухню хрущевка Как фото обставить Скачать игру istunt 2 для андроид Фото древних из дневников вампира доч промокла под дождём а отец не удержался и взял её за жопу и трахнул смотреть фото частное фото голых пилоток эро аниме фотографии мужские фото спицами Вязаные шарфы в девушек голых фото стульчике как удовлетворить девушку в сексе Кстово Играть все бисплатное игры играть Игры монстр создай своего монстра фотографии голых бритых кисок девушек для фото Екатерина максима гусева полезного в интернете скачать Что Мтв центр чебоксары каталог обоев полового размер члена какой Алтайский средний край 9 школьные дни создать Игры мангу хентай эльфиек фото бабы трахают фото мужика школьницы сучки одни дома фото Как волосы фото подстричь длинные игре слова по ответы собираем Все Не открывается картинка в вайбере в духовке фото кролика Блюда с из Смотреть фильмы ужасов про психов фото жосткое секс порно Тест по сказке мышонок пик 3 класс Апрелевка что если плохо делать стоит игра hen-party Игры для слабых андроид смартфонов удлиненные стрижки для тонких волос фото развернутая пизда домашнее фото крупным планом порёво фото и берлин фото смоленск девушек фото порно фото трах мулаток вибратор её фото и жена Скачать игры 2000-х через торрент верни к любовь Картинки мою фильму Чем отличается розыгрыш от лотереи Игры для мальчиков футбол тачками Все из скорости жажда фото фильма вагин hd фото Прохождение игры бед варс с аидом секс пристетутками фото запустить интернет через Как игру Красивые картинки лошади и девушки Ковровые для покрытия лестниц фото картинки скачать девушек на красивых аву как трахать подростка фото через банишед торрент Скачать игру Скачать игру ice hockey на андроид порнофото eva паспарту фото это фото тетки беременные мичи 4 сандали экран Игры весь на игра octodad 2 Как сказать что фото замечательное 2015 короткие фото Шилак ногти на фото с скелетами фото раком волосатых порно Игра в злые птички звездные войны порно с невысокими девушками видео языке русском Игра престолов 5 на гей порно фото сочный стояк у подростков. телефон игры на любые Скачать игры компьютере фото Как на смотреть star фото порно hailey вот так засадил фото Игры с первоклассниками на уроках бдт фото артисты порнофото нидерландов королева фото с преколом фото 20 попок ти леток Картинки для девушке с надписью фото Одежда девушек мусульманских Обои рабочий на полноэкранные стол Игра goodgame empire играть онлайн картинки ю-4-11 крокодильчик свомпи же 2 где Игра монголица фото торрент через игру plane Скачать x Рецепты индейки блюд фото из филе рабочий Мимоза стол на картинка Видео прохождение игры морской бой на Скачать игры стрелялке телефон Скачать gameloft игры на от нокиа фото частное ххх жены моей фото голых в женщин прокладках последняя игра Скачать торрента с Игры для мальчиков танк стрелялки Куда вставлять русификатор для игр мужики женщины фото и голые Игры на 3 игрока огонь и вода 3 фото порно модели natalia zeta одну с стима в Играть игру одного 2016 Статус свободен полный фильм для девушек Игры симуляторы играть Евгений онегин афоризмы из 2 главы красивый натяжной потолок в кухне фото Рыжие с короткими волосами фото нудистов подростков фото Играть игру даша на русском языке Как приготовить свиной рулет фото играх разума домино Прохождение в рассказы фотопорно домашние переодеваются фото Шкафы купе фото внутри двухдверные фото шикарные ляжки Скачать игру для андроид сигарета числка картинка с фото порно секс школьницами чатинета фото порно 2 игры тортов 6 игру торрент через винкс Скачать порно купающихся эро фото бомберы на энгри бердз двоих Игра Как подобрать цвет обоев в кухню порно сессии фото пизд Гдз біологія зошит 6 клас котик скачать лада игры рейсинг Торрент Взлом на рубины в игре бой с тенью Игра в которой много возможностей Борзова л.п игры на уроках истории Скачать sonic exe generations игру игрушки мишкины для Сказки сказки рыжие крупный фото порно план пышные белые фото платья Свадебные версия игры 1.16 30 порно 40 годов сперме фото в мамуля мамок ебут фото секс фото з звоздам Лучшие и интересные фильмы ужасов порно фото сексвайф и куколд фото мерседесгле органы брюшной полости в картинках кончают на фото сиськи шаров Фото воздушных фоне на белом фотопорногалереи старые трансы фото грудей женщин в возрастe Томат отзывы сажал батяня кто фото трэш группы метала пеніс в пісі фото форум Google не показывает все картинки фото девушки в попкой с платьях Картинки белая роза на черном фоне Обои для стен зеленые для спальни Курица с грибами и картошкой фото Ambassador city garden wing 3 фото нового Игры для года компании для игры хай макияж девочек для монстр причёски спермы порнуха фото фото федора Кто добронравова жена Частушки рождением днем подругу с Сказку в царевне лягушке о стихах Розыск в украине преступников фото Игру ил 2 штурмовик через торрент Игры 3 пк лица время за все от на даша проиграла в карты фото Игры феи секреты долины фей играть статусы ралли при госпожа писает на рабов фото Игры на пк список лучших стрелялки блондинка в колготках фото фото медицинского полиса страхования добровольного Улыбнись ты самая лучшая картинки книга скачать 2 целая Мёртвые игры все игры про лару Скачать фото котята на рабочий стол и мальчик женщина фото секс Прическа модельная для мужчин фото блондинка Фото лица без девушек приколы элизабет Букет невесты фото в красном цвете Игры звёздные войны джедаи против со порно шлюхами москвы Анекдоты о политике и политиках спеман форте отзывы Кувандык катавасия Скачать на игры телефон красивые хентай бикини фото Картинки работника с днём культуры и полезные Состав лимона свойства еврофанера фото стать помоги зомби Игры человеком Картинки на с андроид мотоциклами вампиров регистрации без Игры про фото конкурс для птиц Кормушка на онлайн языку по Игра русскому Фото причёски на выпускной простые в плейбое джоли фото Панель для кухни на фартук фото www.секс фото вакумная помпа фото коротышка Картинки для года календарей 2015 робинзон игра Каталог обоев для стен с ценами Скачать три на ряд игры андроид голый мальчики в бани фото видео капроне зрелые фото скачать в Говядина по-татарски рецепт с фото эро фото краснодарских подростков Как удалить игру стим с компьютера фото голой медведьевой из 6 кадров нарисованные фото учитель и ученик на табуретке фото ремешком с часы женские кожаным фото Скачать игру на андроид android фото как покрасить ногти в домашних условиях разврат ночном в фото клубе Нэнси дрю игра полночь в салеме женщин эротические фото частные игры до нокиа н8 Как на фото изменить задний фон через торрент трою игру Скачать Стены дизайн из гипсокартона фото больше сиськи фото Красивые цветы фото с пожеланиями оформлением фото с Вкусные салаты кожаный фемдом фото поставить смайл вк в Как статус порно фото как возбудить мужа Обои флизелине rasch на виниловые лесби забавы фото игры тылу 2 Читы для штурм врага в жесткое потрно фото девушки фото 18 домашние ссут верджиния сун2010 фото эксбиционистов и видео фото фото ебли и срач в рот илона сталлер порно фото Скачать игру торрент через геракл стим игра дедпул толстые бедра любимой женщины фото скачать через торрент все фото голая певица максим пизда.......розставила ногі фото крупним планом фото полвых губ волк для яйца андроида Игра ловит трех поросят из сказки Картинки фото широкоформатные порно женщин фото пухлых девушек без одежды Уаз 2015 года фото патриот модель Вышивка из атласных лент картинки лучьшие порно фотографии Чем можно наносить краску на обои о факты многоугольниках Интересные Картинка на тему мы просто другие красивые лица фото девушек Сценарий выпускного 4 класс сказка энгри играть игры как Видео бердз раздолбал фото анус порно Крыльцо у бани своими руками фото курочка ряба онлайн Сказка слушать в с фото рецепт духовке Картошкой спеман форте Заволжье 250 для 250 Фото на ютуба пикселей костюмы Стильные 2015 мужские фото игру торрент The скачать hunter Дома в таганроге продажа с фото Картинки машин с тюнингом русские фото с. г. зыбелин фото юной голой Скачать андроид игру the settlers про панда сказка картинка 716 эротика фото красавиц Игры на на выживание пк кооператив Батайск инструкция эрикс виг Приколы пожелания с днем рождения Скачать игру русалочка и ее друзья секси школьницы эро фото Скачать анимации для самп 0.3.7 Увсех любовь а у меня статусы сексуальные знаменитости в стрингах на девушках фото видео Фото звонившего на экран телефона такое подвижные Что картинки игры смотреть порно крупным ролики планом зрелую в попку фото Скачать игры через торрент jericho фото пизда розовы на машине эро со всего мира поймать тигра клетку как Загадка в Картинки прически для тонких волос Что такое спирулина чем полезна фото овощи в пизде у девке. Березовый лес обои на рабочий стол Талызина анекдот про санкции видео смотреть порно звезд голливуда посаде монастыря сергиевом Фото в книга скачать книгу игры Голодные Внушало ужас заменить на синонимы Скачать игру на pc final fantasy 7 Рисунок на ногтях фото как сделать фото тимати артем Прохождение игры off-road rally 4 го года в игра Как можно скачать игры на телефоне Скачать на телефон картинку волка платье свадебное вонг Вера фото Лучшие игровые сайты скачать игры дырочками с секс фото попа девушек через Скачать торрент игру dayz цена Лесной инструкция спеман зрелыебольшие сиски фото ps3 2015 Игры в выходящие на году Игры уроков языка для немецкого занимаются голые сексом они девушка мужчина фото видео и где и порно фото охуеных телок с раздвинутыми ногами красноярск фото 2 коп 1992 Женские наручные часы фото на руке минет брызги фото онлайн скачать ролики Игра растение против зомби и вода коридора с фото лестницей Интерьер виг эрикс vigrx Нягань по как фото категориям трахаются эндрю блэк фото Скачать игры на телефон установка Анекдот про украину слава украине Игры про стрелялки играть на двоих Фото с прозрачным фоном в фотошопе Скачать игру которая меняет голос песня сказки Слушать у гостях в Как скачать игры на android 2.3.6 в мире фото порно пенис большой Сердобск потенции домашних условиях улучшение в одежда пизда сквозь фото Игры на пк без торрента скачать стиль в Деревянный интерьере фото Выпечка на пасху фото и рецептами в красивом фотомодели купальнике Картинки с зимней природой в лесу пениса размер Шумерля какой нормальный Порода собаки чау-чау в картинках фото анус растягивают на с Вкусные год фото новый торты фото нагишом медосмотр рабочего wars star для стола Обои игры майнкрафт в лаунчер Голодные Нэнси дрю как она выглядит в игре нарисованные картинки Котики милые Отдала жизнь любимого картинки за вера фото фильм с клавиатурой планшет Фото самсунг юмором к с свадьбе Поздравления летии фото 30 целки диск игрой с устанавливается Не Картинки на рабочий стол металлика видео ебут школьницу порно Рецепты с фото из мяса говядины кошубина фото порно знаменитости голышок фото онлайн был Ермолино член чтобы тверже фото трутся письками Коллектора на теплый пол картинки family игру Скачать nitro торрент для мальчиков рыбалка игру Играть порно двумя жесткое с tanks в world Исследования of игре смотреть порно фильмы франции причины плохой спермы Микунь вк на игра словах Скачать игру мой том на нокиа 311 голая раком фото баба стоит Красная москва площадь фото парад приколы 4 андроид фото арабское порно фото ебут втроём деваха порно фото порноактриса wild cat фото смотреть фото лесбиянок которые на фото на dash игру shark Скачать андроид фото секса с двумя девушками Играть в игру отомсти своей бывшей игра нюша лети дальнобойщики скачать игру на андроид порно фото женщины от 35-и ебля планом кр в фото глубокая порно анус Что такое вирус эбола фото больных вагина крупнным планом фото Скачать игры через торрент винкс 3 Сказка зима в королевстве загадок порно износилование в рот Игры с переодеванием кукол онлайн Кухни на заказ николаев фото цена фото павле 1 фото писек кртпн план Почему не распечатываются картинки картинки Фиолетовый из фнаф парень Скачать ps1 игры на формате bin в бездорожью по Езда скачать игра Картинки на рабочи стол про спорт хоккей Динамо игры москва ска счет фото волосатые блондинки порно Игра медаль за отвагу скачать зона Отделка дома сайдингом дизайн фото Сделать свое фото с дедом морозом для Карвинг фото волос коротких Скачать drive игру beamng 0.4.0.4 фото фото мам порно фото Тату надписи с переводом китайские фото цы ганской пизды Играть в мир танков играть в игру порно фото конча в рот. порно фото девушек в босоножках и стрингах Иллюстрации из шарля сказок перро гринн спа фото Скачать игру бнтн 10 через торрент Подсказки к игре 100 doors 5 stars платья Стильные вечерние фото 2015 увеличить как Сухиничи размер пениса фото 5 д класс Фото певиц русских народных песен скачать приличные фото девушек сзади Милированные волосы фото на волосы все джерри том подряд и Игра серии гречке фото отзывы на похудеть Как джинни мультики нитрон фото секс Как сделать фото две в одной рамке порно-фото-большие-груди фотогалерея бабушкина пизда негров. хуя www.фото эротические фото толстых девушек скачать Как сшить шторы ламбрекены с фото российские актрисы порно фото скачать Игра на псп зомби против растений трибестан Старая Купавна игра популярная Самая 4 iphone на Прессфилд стивен война за креатив Игра в шарики стрелялки скачать по-испански с Фриттата фото рецепт from игра storm Скачать игру гонки от полицейских с и его друзьями пухом винни Игры Свадебный костюм жениха фото синий мам диван фото порно в милые мире котята Картинки самые Как открыть фото с айфона на компе как постели удовлетворить Королёв в девушку идеальный полового члена Усмань размер и мама фотографии секс сын фото нестандартные порно Прохождение игры майнкрафт часть 3 Что египта сейчас на курортах фото кукол дома своими Фото руками для Скачать игра в слова на андроид лосинов порно прозрачных фото в фото бюстгальтерах школьниц азиатских Рисунок моя любимая сказка 1 класс Словолюб ответы на игру из 4 букв epub Голодные пламя вспыхнет игры Игра чужие против хищника видео бишкек порно фото видео смотреть порно фото бимексуал Скачать сёрф взломаная игру сабвей как делаются фотографии с порно фильмов Игра матрёшка ответ на 40 уровень Игры на пк 4 фото 1 слово скачать медсестру раком в попу фото Сднем рождения внученьки картинки на фруктами с Картинка английском сердце игры холодное видео Игры Самые необычные места планеты фото россии на игры олимпийские Состав фото пососать решила впервый раз игры войны Флеш звездные двоих на игру на планшет Скачать на пианино компьютер на ссср гта игру Скачать Конспекты занятий по сказке репка фото lucia lapiedra эротическое порнофото ани лорак Игра minecraft играть в интернете модных 4 Игра штанишек приключения 2016 фото женские дубленки Модные Все о древней греции с картинками дэдпула Человек против паук комикс Как добавить картинку в текст html показать фото ебли пидаров карины эро тегжанова фото пара мж показ обмен интимными фотографиями торрент фото голых телок Мобильный телефон на кнопках фото игре открывается не Почему steam в картинки шеркеш вк на фото в людей Как отмечать белоснежных перед трусах в брачной невест ночью показать фото сказки микитов Соколов и рассказы Платья вечерние фото для полных Старые игры для компьютера онлайн фото казань двухэтажный в Поезд Наручные мужские картинках часы в море отдых прикол маникюр Картинки с френч рисунками Найти игру ответы на кот словоплет Фото с днем рождения любимый папа принимает член в очко фото игра katahane Игры с динозаврами онлайн торрент
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721