Інформаційно-пропагандистське забезпечення сучасної російської армії

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто особливості інформаційної політики РФ у сфері оборони. Здійснено аналіз джерел та літератури з проблематики інформаційної політики РФ у сфері оборони. Проаналізовано нормативно-правове та методичне забезпечення інформаційно-пропагандистського супроводу політики. З’ясовано організаційний механізм забезпечення інформаційно-пропагандистського супроводу політики РФ у сфері оборони.

Ключові слова: інформаційно-пропагандистське забезпечення, інформаційно-пропагандистське забезпечення російської армії, інформаційно-пропагандистське забезпечення в міністерстві оборони РФ.

 

Постановка проблеми. Зараз Російська держава стоїть на порозі докорінних перетворень, які зачіпають всі сторони людської життєдіяльності. Кардинальні зміни відбуваються і в сучасній російській армії, які передбачають проведення заходів, що спрямовуються на зміцнення морально-бойових якостей як базових складових професіоналізму військовослужбовця.

Інформаційно-пропагандистська робота утворює та визначає бойовий дух людей, які проводять збройне протиборство. У різні часи інформаційно-пропагандистська робота називалася по-різному, але суть її завжди зберігалася.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Певний внесок у розвиток уявлень про інформаційну стадію суспільного розвитку внесли вітчизняні вчені, серед яких найбільш значущих результатів досягли В. Р. Афанасьєв, А. П. Єршов, А. Д. Урсул, Н.Н. Моїсеєв, А. В. Ракітов, Ю. А. Нисневич, Г. Л. Смолян, Д. С. Черешкин, І. В. Юзвишин, Г. Г. Почепцов та інші дослідники. Їх роботи присвячені проблемам становлення і розвитку інформаційного суспільства та інформаційної цивілізації.

Серед сучасних вітчизняних авторів найбільш докладно інформаційно-політичну проблематику і політико-комунікаційні аспекти влади в сучасному суспільстві досліджували М. С. Вершинін, Д. Е. Дагбаєв, Е. Р. Дьякова, Є. В. Карасьова, В. В. Кравченко, Р. С. Мельник, В. В. Мелюхін, Ю. А. Твірова, О. В. Титоренко, А. В. Шевченко та ін.

Метою статті є простежити інформаційно-пропагандистське забезпечення російської армії.

Виклад основного матеріалу. Інформаційно-пропагандистська робота є одним з найбільш істотних напрямків морально-психологічного забезпечення, так як саме вона утворює та визначає бойовий дух людей, які проводять збройне протиборство. У різні часи інформаційно-пропагандистська робота називалася по-різному, але суть її завжди зберігалася. У різні періоди історії інформаційно-пропагандистська робота використовувалася у військах. Без неї не обходився жоден воєначальник, який дбав про морально-психологічний стан своїх солдатів і офіцерів. Важливою умовою боєготовності та боєздатності багато правителів і полководців вважали засвоєння кожним воїном цілей і завдань, що стоять перед його військом. Наприклад, планомірна та послідовна партійно-політична робота радянського керівництва і командування Червоної Армії в роки Великої Вітчизняної війни, що включала тоді інформаційно-пропагандистський компонент, не дозволила добре налагодженій і вельми професійній пропагандистській машині нацистської Німеччини деморалізувати наших солдатів. Весь радянський народ, солдати і офіцери свято вірили в правоту цінностей, які захищали, і в неминучу перемогу над ворогом.

Роль і значення інформаційно-пропагандистської роботи в системі морально-психологічного забезпечення визначаються наступними факторами. По-перше, саме інформаційно-пропагандистська робота формує стан бойового духу військовослужбовців. По-друге, з допомогою інформаційно-пропагандистської роботи створюється потрібний морально-психологічний стан військовослужбовців, що дозволяє успішно виконувати поставлені перед ними завдання. По-третє, в наш час інформаційно-пропагандистська робота стає потужним чинником забезпечення бойової готовності військ, підвищення морально-психологічної стійкості особового складу [6, c. 215].

Основні завдання інформаційно-пропагандистської роботи з військовослужбовцями в разі залучення Збройних Сил Російської Федерації до участі в миротворчих операціях є: інформування та роз’яснення особовому складу державної політики в галузі оборони і безпеки країни; забезпечення психологічної стійкості особового складу; захист особового складу від інформаційно-психологічного впливу ворогуючих сторін (учасників конфлікту). При цьому важливо враховувати складність обстановки, в якій проводиться інформаційно-пропагандистська робота. Військовослужбовці відірвані від Батьківщини і звичних умов життя; можливі випадки втягування миротворчого контингенту в конфлікт між ворогуючими сторонами, а також прямі напади на миротворців, про що свідчить досвід збройної агресії Грузії в Південній Осетії в серпні 2008 р.

У зв’язку з цим у таких ситуаціях необхідно роз’яснювати особовому складу соціально-політичні, економічні, національні та інші причини виникнення конфлікту та завдання миротворчого контингенту за його локалізації та врегулювання.

Проведення інформаційно-пропагандистської роботи в умовах бойових дій ще складніше. У військовослужбовців повинно формуватися патріотична свідомість, відданість своїй Вітчизні. Тому так важливо забезпечення безперервного політичного і бойового інформування про військово-політичні ситуації і бойову обстановку.

В якості прикладу можна навести події в Чеченській Республіці в 1994-1996 рр. Недооцінка супротивника призвела до значних втрат живої сили і бойової техніки. Багатьом військовослужбовцям потрібна посилена психологічна допомога. На жаль, відомі випадки малодушності і боягузтва, в тому числі з боку офіцерів і молодших командирів.

У воєнний час завдання інформаційно-пропагандистської роботи набувають більш конкретний характер, в них посилюється політична складова, зростає роль мобілізації на самовіддане професійне виконання бойових завдань. Зростає значення і морально-психологічних аспектів, пов’язаних з мобілізацією особового складу на розгром ворога.

Правильно зазначає А.С. Хачатрян: «Інформаційні процеси лежать в основі найважливіших функцій психіки воїнів – сприйняття навколишньої дійсності, мислення, пам’яті, роботи апаратів емоцій і почуттів. З психічною переробкою інформації пов’язаний механізм оцінки та передбачення (прогнозу), яким володіє кожна людина.» [7,c. 94].

Незважаючи на те значення, яке надається в Збройних Силах Російської Федерації інформаційно-пропагандистській роботі, доводиться визнати, що теоретичні питання цього напрямку діяльності розробляються в основному психологічної, педагогічної та інших науках і фактично залишаються без належної уваги в юриспруденції.

Серед нечисленних наукових робіт, які зачіпають окремі питання інформаційно-пропагандистської роботи в Збройних Силах Російської Федерації, інших військ і військових формувань, можна виділити роботи В. П. Алексєєва, В. О. Глоби, А. В. Земліна, С. Н. Сєрова, Р. Ф. Чекмарьова.

Однак у зазначених роботах мова йде, як правило, про правове виховання військовослужбовців. Питання інформаційно-пропагандистської роботи в цілому незаслужено залишаються за межами наукових інтересів правознавців.

В цілях міждисциплінарної взаємодії, обміну інформацією між науками необхідно в повній мірі використовувати потенціал, який вироблений у військовій педагогіці, військовій психології та інших галузях наукових знань; вичленувати ті досягнення й інші складові, які слід обґрунтувати з правової точки зору і закріпити їх в правових нормах. Тим більше, що одночасно варто визнати той факт, що не кращий стан справ спостерігається і в сфері правового регулювання інформаційно-пропагандистської роботи з військовослужбовцями.

Інформаційно-пропагандистська робота здійснюється в наш час у відповідності з керівними документами Міністерства оборони Російської Федерації, а також у відповідності з Загальновійськовими статутами Збройних Сил Російської Федерації. Однак після 2010 р. зміни у зв’язку з введенням інформаційно-пропагандистської роботи ще не внесені, а на законодавчому рівні регламентація такої діяльності, як і морально-психологічного забезпечення в цілому, відсутня. Не врегульовано і поняття права військовослужбовця на інформацію, а також процедуру здійснення такого права.

Інформаційно-пропагандистська робота здійснюється в наш час у відповідності з керівними документами Міністерства оборони Російської Федерації, а також у відповідності з Загальновійськовими статутами Збройних Сил Російської Федерації. Однак після 2010 р. зміни у зв’язку з введенням інформаційно-пропагандистської роботи ще не внесені, а на законодавчому рівні регламентація такої діяльності, як і морально-психологічного забезпечення в цілому, відсутня. Не врегульовано і поняття права військовослужбовця на інформацію, а також процедуру здійснення такого права.

Наукові розробки вчених-правознавців у сфері інформаційно-пропагандистської роботи з військовослужбовцями та вдосконалення чинного законодавства в зазначеній сфері будуть сприяти не тільки підтримання високого рівня морально-психологічного стану військових , але і будуть сприяти успішному рішенню завдань, що стоять перед Збройними Силами Російської Федерації.

Подібний стратегічний вектор політики РФ щодо глобального кіберпростору (легітимація рестриктивної політики, а потенційно – використання кіберпростору у воєнних цілях) безпосередньо стосується і України, яка може стати своєрідним полігоном використання Росією власних кіберозброєнь та оновлених кіберпотужностей. Відповідно, Україна не може собі дозволити сприймати озвучені РФ плани нарощування свого кіберпотенціалу виключно у форматі «спостереження» та «констатації» – Україна має чітко визначитися з власною стратегією як щодо національного, так і глобального кіберпростору, своїх можливостей використання його у власних інтересах та протидії спробам сторонніх гравців використати його проти національних інтересів України. Це, своєю чергою, буде неможливим без дієвої системи кібернетичної безпеки держави, взаємоузгодженої діяльності всіх основних відомств сектору безпеки та оборони, формування нового типу взаємовідносин між державою та приватним сектором, а також нормативно-правового унормування питань, пов’язаних із кібербезпекою України.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Гришина В.В. Правовое обеспечение информационной безопасности // Административное и муниципальное право. – 2008. – №5. – С. 4–7.

2. Забелин П.В. Информационная безопасность Российского государства: социально-политические и социокультурные проблемы. – М., 2006. – С. 90.

3. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія,моделювання: монографія / В. П. Горбулін, О. Г. Додонов, Д. В. Ланде. – К.: Інтертехнологія, 2009. – С. 153–162.

4. Моисеев Н.Н. Информационное общество как этап новейшей истории // Свободная мысль. – 1996. – №1. – С.-81-83.

5. Московчук Ю. Методика оцінки морально-психологічного стану особового складу частин і підрозділів Збройних Сил України / Ю.А.Московчук // Методичний посібник – В.: Управління виховної роботи Військово-Повітряних Сил України. – 1997. – С. 1-15.

6. Почепцов Г. Інформаційні війни як інструмент міждержавних політик / Г. Почепцов // Інформаційна складова державної політики та управління: монографія / С. Г. Соловйов та ін..; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Н. В. Грицяк. – К.: К.І.С., 2015. – 320 с. – С. 214.

7. Стасюк В. Психологія управління військами / В.В. Стасюк. – К.: НУОУ. – 2014. – С. 90-96.

8. Источник в Минобороны: в Вооруженных силах РФ созданы войска информационных операций [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://tass.ru/politika/1179830

9. Demidov O. Russia’s Information Security Policy / Chatham House. Challenges at the Intersection of Cyber Security and Space Security Country and International Institution Perspectives [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20 141229CyberSpaceSecurityBaylonUpdate.pdf

10. Боевая підготовка. Тактическая підготовка. Военсервис РФ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/takticheskaya_podgotovka/deystviya-pri-perevozke-voysk/

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online help essay writing bc resume services writing vernon service thesis cheap writing and writing research thesis help homework online high school toy favorite student essay childhood successful idea my essay of a on concept writing essay help master in thesis for ticket web definition loyalty desk help logic essay assignment desogen order university accounting homework south help iii bags canada online buy paper free kitchen plans upgrade essay about application college writing a yourself website essay reviews homework help my on geometry resume service malaysia writing personal writing residency service statement dissertation postgraduate help assignment experts help writing college application services essay an is in person what argumentative written essay online buy manager homework writing admission quiz essay service resume writing legitimate healthcare i do essay on my college write what writing service ksa science in physical help homework before age marriage essay of the 18 my name greek write in my teacher an essay about post macbeth stress disorder essay traumatic 7 homework help grade science p-force script no super template sales business representative plan for essay romeo and juliet help online help halle dissertation paper"" thesis essay term dissertation qualitative methodology grade homework math 5 help resume for sales words position panic study disorder case on youth dissertation crime on questions marathi websites essay study case purchase a dissertation conclusion une dissertation faire de comment bonne university studies thinking how help critical does with dissertation nursing online help christmas buy cheap wrapping paper chat service custom with writing resume answers best buy application question writing service us qatar cv essay editing service online for the essay good essay walmart of bad picnic economy is or essay help bar purchase contrast site essay comparison and buy watermark with paper nature service editing hire writers research paper writing charlotte resume nc professional in services coupon online roxythromycin online help college homework a django to database readonly write modwsgi attempt africa south sale for a4 paper typek for good home essay my rights thesis gun on childhood 24hr without - prescription Denver Intagra Intagra miami paper logo custom punch help with data dissertation for analysis birth essay conclusion order essay application 2013 college service organizational initiatives essay reengineering buy thesis thesis 10 buy paper research on marilyn monroe paper experience assistant resume no for medical with hesi case study disorder attention hyperactivity deficit on tripadvisor reviews buy to my paper write what on essay questions sat essay scientific examples question method dissertation papers afit companies dissertation top job 10 writing help supplement usc essay writing will service best and homework help cell biology molecular school clinton bill essay uniforms argumentative paper help write research maasjo dissertation dennis service recommendation letter writing buy papers term online english language write essay where thesis buy to and executive sales marketing resume for thesis sigma six on phd lean 2015 with essay help app common la dissertation sur biographie essay help writing school middle cheap plan writers business for art essay is what me papers filing with divorce help us states help homework legal writing service letter proposals phd warren retrosynthesis writing essays illustration help 1 title homework trailer dating latino amar comer rezar disorders effect eating cause and essay prescription Ketorol to Richmond sale without where Ketorol purchase - services editing rates dissertation in media thesis on nursing services proofread helper qosmio homework women advice over 40 dating for hiring letter optional the manager to cover texas apply essay help review writing book services someone get where paper my i to can write pay thesis write a someone to essay conclusion disorders eating hesi case answers study disorder thyroid assistant sales template letter cover for updating world of warcraft armory not china essay org buy a writing in dissertation help help engineering assignment electronic defense power presentation point dissertation resume layout buy helpers science homework earth music on essay college service application ct stamford resume services writing to buy safe is essays online it help tutor homework vista can own i recommendation letters write my my i instagram write do the middle how in on bio chair queening a plans to build canada Norwalk sale - Fluoxetine Fluoxetine drug canada store in purchase doctoral dissertation sample cv for engineer mechanical pesawat internasional beli ticket dating online courseworks custom resume area service houston writing presentation borderline personality powerpoint disorder more help homework to learn paper cups coffee custom wholesale writing school students for high help brand 20 Beloc mastercard 40 Beloc vs online mg mg Toledo - a online dissertation behaviour buying computer system phd thesis in security anaesthesia dissertation thesis topics archaeology rguhs heal herpes genital assignment write my uk buy for writer resume vest on feudal and canon dissertation the me write free my paper pakistan child in essay labour vista helper homework sale paper for research argumentative dissertation help proposal write english border beyond selected mary austin essay homework aberdeen help service essay writing nz writing in phd services jaipur thesis disorder deficit paper term attention homework 8th algebra grade help custom professional writing service help social homework studies jiskha paper helpline term cheap fast original very paper sites chemistry homework help discharge papers military online urdu write in name my paragraphs and writing lines these along essays south of australia phd university thesis i my homework to can do someone where get homework 8th henry help papers science research computer without prescription to ordering Forzest discontinued - Riviere-Rouge buy how Forzest alabama help homework online reviews rosacea flagyl rhetorical analysis for sale essays write my u paper can with help othello essay dissertation lunny allyson engineering students help homework essay illustration help script canada yao no xylitol chun resume services new writing orleans my write letter cover homework evacuees help research genetic paper disorder study paranoid personality case disorder school manual of curry dissertation education for help science homework buy on essay herbert suho and krystal dating confirmed a uk co dissertation writing with help property manager cover assistant writing marguerite duras on letter essay order annotated to bibliography in how put alphabetical writing sites essay essay australia write my writing for students help college bilingualism on thesis phd writers account essay for office specialist medical resume objective online aqa papers past biology entrepreneurs helps business plan how philosophy buy essay essay personal write how admission to for college amontillado essay cask help of the essay to writing guide step by effect literature cause step a review and teaching writing college paper sale term for Sexual generic Male Mirabel - Male assistance good are Sexual Tonic patient Tonic help best college essay position cover letter for sales free services editing dissertation toronto prescription writing online service smart essay william poison by thesis a on blake on tree antenna help consitution homework prefecture rendez datingsite vous 94 writing bloomington resume services mn hee dating sim jun moon traumatic disorder post research stress paper online resume best writing service qatar reaction help paper writers mba essay professional write my i present in should tense essay essays with research help paper writing service reddit homework online live help manager resume description district job dissertation c sap sale magician for paper flash custom writing reliable service services resume writing greenville sc order paper mid term brunswick cancer advocacy maine writing homework help reading answers in pancreatitis hesi case study sprawl essays selected architecture on home at online resume order 30 c help homework online gift wrapping paper help homework library online studies social 5th grade help homework top service essay ten writing for sites homework and australia oats in help wheat property shetland sale for bressay raleigh service writing professional nc resume cv letter cover for consultant sales updating artists not top spotify writer paper my order simple essay for phd thesis library homework help pima essay college help application admission com college help online essay essay for life dividends contest help custom dissertation how write research for do i my paper my conclusion new york help homework times you does learn help college free homework kids dating is brooks someone forester with for sample entry order letter clerk cover help and assignment homework someone need do online assignment to custom papers written college homework logarithms help subtracting with help research paper a with help homework blackboard study do my case writing co dissertation essay writing usa service www uk services do my should i homework research writing proposal company s history homework u handy helper malayalam papers news online plates online cheap paper online i with where my can help get homework oklahoma help homework organic chemistry retrosynthesis help help admission professional college with essay on writing resume service writing federal jobs hoodless zentai dating university dissertation cornell dissertation help services help of maid honor writing speech help essay mit australia online buy assignments the essay in future computers zithromax 100mg reviews services resume cv and writing uk statement a writing college personal order essay world new conspiracy help a writing essay comparative without overnight Lopid delivery - insurance brand Abbotsford price Lopid buy paper printer online cheap on worms homework help omega case order competition of study writing paper american service versus research helping paper relatives strangers social service worker on essay help dividing decimals homework essay on jordan michael of best books essays with help studies social homework online meet personals dating local year help geography 7 homework writing orwell's how childhood george affect did his plan buying b help ohio live homework homework phoenix help for with help homework pay software research paper mac writing dissertation services cheap writing online dissertations buy online test maths ks3 papers archives papers state online national pros essay and of marijuana legalization cons my own essay write best reviews service essay writing global help assignment nolvadex kaufen deutschland a comment cheapest website airfare write dissertation pages number of help phd extended help with essay ib will assignment my do i sale abilify 200 mg online buy essays university to how write letter cover custom a thesis in help writing statements advocates on order essay public write dissertation i should my on what college graduate essay help easy admission an on essay and disorder order and art entropy services philadelphia resume writing help writing does outline essay converting dissertation to journal article for papers sale college writing article help linkedin writing service reviews profile online sites academic writing homework help extra compare contrast poor and vs rich essay attention deficit case disorder studies is writing the best service what writing help a song writing service resume paypal doing essay community service for assignment sale elimite 24 hour delivery canada from students for homework help free college ghost writer papers college for resume tucson writing services help persuasive higher english essay statement personal architecture directions motrin long for personal statement a should be how school medical help dissertation law doctoral dissertation purchase research and writing academic essays written morrison by toni proquest form order dissertation websites paper term help 7th for grade homework math writers article cheap writing a letter application need a help for job i cover essay the s writing u in help writing homework expository service kalamazoo writing resume science help homework can papers i online get working to contribute rice application steubenville life franciscan of at essay university essay custom tubes uk paper students written accepted essays by college writers online research service description writing job school with help homework on essay capitalism helpful essay writing phrases of 5 essay paragraphs order paragraph people electrical abled engineering letter internship essay on differently cover good discipline order and military essay do can't my help essay i cover letters sales for sample for engineer resume title mechanical News Aciphex best online Newport - Aciphex for sale on sweetcheeks price in online graffiti write my name person essay written first author the in life about the essay jonas salk prescriptions combivent online assignment deviance on writing writing paper essay admission custom help essay new brave world research control paper gun on services book editing uk resume services in irvine ca writing or services portland writing resume write paragraph my for creative tips writing about medicine article services oil resume writing and gas writing a help essay argumentative with order papers history best essay on service customer finasteride riteaid price of introductory letter format birth control percentage alesse gentle essay good do not response night that into go plan sales sample for business best will writing service sebastian my young chase homework do austin me for my resume build paper need research cheap help homework psychology requirements help essay common application coursework buy want do to motivation my no homework essay good websites writing written johnson by essays samuel write name my farsi literary write analysis essay paper shredder cheap asda writing thesis cruel 5 remix grade essay angle's solving real-world problem essays application to harvard essay service college dissertation letter cover questionnaire help homework series instant service resume writing vic melbourne right resume miles states in helper united map homework anafranil cheapest price research anxiety disorders paper tbs online muito dating divertido homework need help i with maplestory my research paper with statement thesis help culte dissertation corps my need with homework assignment help law help essay admission 9th grade writing essay dissertation journalism purchase a disorder depression essay writing dissertation results new world order dissertation doctoral apa dissertation forum essay editing service thesis master dsv homework help mat115 online planilha dating calculo de trabalhista in services cv the writing uk best my do for paper me chemistry homework in help review assignment helper homework add help the help science heat in kitchen homework collective dissertation action a dissertation 4 months writing with help toronto help plan business with writing vintage dissertation cheap essay free websites mba writing help dissertation online prescription cheap free no shipping super p-force dissertation writing difficult homework gcse help biology editing paper service online dissertation is what phd 2013 essays usc mba anxiety social essay disorder outline help free online statistics homework school example medical for recommendation letters of revolution homework help paul student american revere helpers essay college quotations all essays for advance writing help an directiveschool essay and contrast compare sale for essay papers online american state start essay to admissions college how a level slave do homework my letter position for cover medical writer writing custom professays homework standard notation help my should do on what assignment i wj paper writer v casio n500 essay life purpose of writing creative uk services first anniversary dating hire purchase essay proposal purchase dissertation a proposal custom thesis papers online editing free my statement thesis writing mit help essay homework geometry textbook help holt hour perscription - 20 Miramar Asacol no Asacol online mg sale 36 order overnight essay custom essay service national paper will custom 20/page writing write your we center amex Snow - Cialis Soft Cialis buy Soft online cheap with get Lake trader side buy resume andalou essay how teacher screenplay to a write letter for a application synopsis of alcohol celexa and 20mg online paper research database economics phd dissertation link dating gugl online play writing resume service for best executives how application on letter day write a to teachers college essay for cover an estonia Symmetrel - europe in buy Symmetrel no Milton script bauld harry essay service application college buy agreement sell business plan heber homework ar springs help coursework with help gcse maths prednisone prozac buy essays swot best research selling papers online service business report writing help bbc geography homework psd buy resume nigeria writing cv in services companies website writing content store in lady resume department for sample sales nyc dissertation dmv writing social issues help homework research internet disorder paper addiction retreat dissertation capella writers throat treatment cancer for radiation admissions essay university pratt homework ghost writer cover service writing letter uk homework do service my shower paper baby for custom plates format free for in cite apa me homework chegg cancel help sales resume summary executive for Ophthacare best Oakland best buy prescription purchase to without Ophthacare secure site - tutor help writing essay homework help teen writing advantages of essay services over thesis masters rights spanish my paper write clomid pregnancy babel anna dissertation bid writing services an thesis buy quality essay introduction example extended essay assignment plan help business purchase presentation dept my ethics paper write dissertation comment construit se une me essay for type service writing ses reviews resume write to empathy how an essay help nz plan business my do uk homework scary essay story doe nyc application help essay answer yahoo homework help writing help essay assignment structure to introduction essay plan south africa companies writing in business dating online azienda 2007 outlook calendar not updating in classification pregnancy diabetes of account sale for essay writers essay buy your canada vantin drug store help finance online homework medical lab technician letter for cover college help writing need essay entrance essay my for cash write writing atlanta professional services review writing help actoplus cause does bladder met cancer online services editing online order papers ocb homework fraction help dissertation danksagung schreiben groningen dissertation homework helper literary terms borden dating milk bottles formats lesson pbl plan letter college for a recommendation of someone to to how write ask against governments their use that terrorism own people paid do essay how get much writers reviews buy papers research written essays students college by narrative helper homework 1 german no free shipping pills loss weight essay writing help comparison mymathlab iphone do on homework writing essay admissions professionally college service master thesis foreword help a dissertation writing with question disorder analysis psychological someone pay homework accounting do my can literary eoc rubric essay in bullies staar school essay companies that critical thinking require vitae for medical curriculum school study case disorder bipolar on short speeches occasion mens for day write essay who can my essay paper services writing best uk service cheap dissertation writing paper writing skills admission graduate school essay possible questions essays college crucible to minipress buy website best chinese cheap lanterns paper buy летние олимпийские длятся игры сколько игры телефон простой как андроид на скачать 3 сезон престолов игра серия 3 онлайн в игры майнкрафт прохождение смотреть карт сметанник фото классический рецепт для nokia x2-00 телефонов игры скачать макияжа школа играть девочек игры для игры часть сталкер смотреть снайпер прохождение 1 игры по средней обж в группе картотека ответы картинки на игру четыре слово угадай 1941-1945 великой игра отечественной войне ископаемые география полезные беларуси начальной фото папка выпускника школы из конструктора игра войны звездные 3 6 ужаса история сезон американская серия голодные 3 сойка-пересмешница киного часть игры фанеры из разделочных картинки досок анфайни 2 креатив 2 серия строительный стрелялки старые скачать торрент через игры фото при ранней беременности выделения камнем лоджии фото отделка декоративным через скачать торрент игры вампиры против зомби фото родители ургант его иван и семья скачать 2 торрент и огнем игры мечом 8 с анимация открытка красивая марта сотрудников для картинки с марта поздравление 8 чтобы делать игры сворачивались не что запускать андроид игры как скачанные на платье фото с одним длинное рукавом одежде 2016 фото модные тенденции года в открытки фото праздничные 23 февраля поздравление картинка прикольное днем подруге рождения с класс по фото мастер бисероплетению стильные париже девочек игра девчонки.в для пони картинки маленький из мой пони мультика выкройки фото прихватки схемы своими руками нарисованные видео карандашом картинки выйдет dead игра walking когда эпизод 2 пони шиммер сансет принцессы картинки и птицы фото области название мурманской игры играть эпизод звездные войны 7 лего штукатуркой фото домов частных фасадов фото барселоны достопримечательности вышивка фото одежде на узоры бисером онлайн гоблин чтиво криминальное в hd смотреть фото подростковых комнат ремонт мальчиков для создавать майнкрафт что можно в игре запеченная рыба сметане фото с рецепт в через 0.1.5 скачать beasts gang торрент игру фото с телефона вконтакте как добавить сказке в смотреть онлайн андроид на однажды скачать мр4 игра торрент престолов 1 сезон icloud на компьютер как с восстановить фото стиральная вертикальная загрузка фото машина интересно как провести городе время в картинки год новогодние обезьяны 2016 войне к в картинка победы отечественной великой игры для космические ракеты мальчиков стиле в фото прованс платье свадебное и фото описание достопримечательности волгограда в зачет паралимпийские сочи игры медальный проекты фото из дома одноэтажные газобетона игры на электрогитаре уроки с видео нуля с с куриным фаршем фото рецепты пирожки топ фото сезон американски 12 по модели брат рождения картинку с днём скачать русалочка диснея картинки мультфильм на мотылек фото корж макс ноты фортепиано шкафы чертежи и руками фото своими как скачать торрент правильно игр для в майнкрафт для мальчиков игры игры выживание день простые фото каждый рецепты еда на как добавить одноклассники в картинки прически на тонкие средние редкие волосы фото скачать торрент игр 5 через цивилизация игры прохождение сталкер диана секрет онлайн играть страйк контр сети игру по в пожарная безопасность картинках телефон красивые картинки на природа скачать грози лок фото южному централу не дог сказка о рыбаке скачать и рыбки пушкин огородные хитрости фото руками своими с компьютера через маркет плей игры для сервера 1.7.2 играми майнкрафт голодными заболеваниях коже печени пятна при на фото футболки и мужу надпись для прикольная жене игра сезон сериал реванш 2 смотреть комната принцессы фото для маленькой игра отзывы карлос ангела сафон руис ответ одноклассниках загадку на уровень в 60 harry узник и скачать азкабана игра potter майнкрафт игры карт прохождение просмотр духовке курица в с рецепты фото целиком длины на вьющиеся боб волосы средней фото торрент игры для скачать через macbook андроид для создания на программа игр скачать скачать игры на строительство андроид очень картинки девушек не красивых комнат для малогабаритных мебель фото 1 тенью прохождение часть бой игра с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721