Інформаційне суспільство як новий етап розвитку суспільства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У статі поняття «інформаційне суспільство» визначається на основі аналізу досліджень вітчизняних і закордонних науковців. Подається власне визначення терміна, основні його складові, а також характеристика інформаційного суспільства як нового етапу розвитку людства, у якому людина може отримувати, розповсюджувати та переробляти будь-яку інформацію за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Ключові слова: інформація, інформаційне суспільство, інформатизація, інформаційний простір.

Швидкий процес інформатизації суспільства робить інформацію ключовим об’єктом у житті людини. Про важливість інформаційних правовідносин у всіх сферах життєдіяльності суспільства та держави, свідчить робота з інформацією, а саме одержання, зберігання, використання та поширення. Усі процеси, що відбуваються з нами, наприклад виробництво товарів та послуг, їх розподіл, збут, створення і використання новітніх технологій, тощо ніяк не можуть існувати без використання інформації. Результатом цього є тотальна залежність людини від інформації. Тому вивчення інформаційного суспільства є необхідністю сучасного прогресу людства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інформаційне суспільство як новий етап в історії людства розглядали І. Арістова [1], В. О. Данильян [5], В. О. Ільганаєва [12], В. А. Ліпкан [7] та ін. Інформаційне суспільство як явище, в якому кожна людина може отримувати, накопичувати та розповсюджувати інформацію, розглядали В. М. Бебик [3], В. С. Цимбалюк [13] та ін. Дуже цікаві визначення цього терміна дають М. С. Вершинін [4, с. 23] («суспільство безперервної загальної освіти») та В. М. Бебик [3, с. 54] («сучасне суспільство з високим рівнем розвитку інформаційної культури (створення, переробки та використання інформації)»). У свою чергу, О. В. Пархоменко категорично не згоден ні з поняттям «інформаційне суспільство», ні з поняттям «суспільство знань», оскільки вважає, що найбільш точним визначенням є «інформаційнo-знаннєве суспільство» [10, с. 4].

Метою статті є дослідження інформаційного суспільства як нового етапу розвитку суспільства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні існує безліч точок зору щодо визначення поняття «інформаційне суспільство». Наприклад, соціальна філософія трактує як «суспільство нового типу, що формується в результаті нової соціальної революції, породженої вибуховим розвитком і конвергенцією інформаційних та комунікаційних технологій». Дослідник В. О. Ільганаєва визначає інформаційне суспільство як «нову історичну фазу розвитку цивілізації, життя та діяльність котрої перш за все пов’язані зі створенням, переробленням та використанням інформації» [12, с. 154], а В. О. Данильян розглядає таке суспільство як «якісно новий етап соціо-технологічної еволюції суспільства, що формується в результаті довгострокового соціальнo-економічного розвитку, що передбачає збільшення ролі інформації та знань, а також формування та споживання інформаційних ресурсів у всіх сферах життєдіяльності суспільства за допомогою розвитку інформаційнo-комунікаційних технологій, що існують у глобальних масштабах» [5, с. 23].

Науковець І. Арістова дає наступне визначення інформаційному суспільству: «це суспільство нового типу, що формується внаслідок глобальної соціальної революції та породжується вибуховим розвитком і конвертацією інформаційних та комунікаційних технологій» [1, с. 89], а В. Ліпкан трактує як «суспільство нового типу, що формується внаслідок глобальної соціальної революції та породжує вибуховим розвитком і конвергенцією інформаційних і комунікаційних технологій» [7, с. 102]. Дослідник у власній монографії розглянув поняття «інформаційного суспільства» як синонім до суспільства знань, тобто «суспільство, в якому головною умовою добробуту кожної людини і кожної держави стає знання, здобуте завдяки безперешкодному доступу до інформації та вмінню працювати з нею».

Інформаційне суспільство – це новий етап розвитку людства, в якому будь-яка людина за допомогою інформаційнo-комунікаційних технологій може отримувати, переробляти та розповсюджувати інформацію, а держава повинна забезпечувати якісний рівень інформатизації усіх галузей [1, с. 90].

В літературі такий термін як «інформаційне суспільство» з’явився близько в 60х рр. ХХ ст. Однак деякі дослідники припускають, що термін виник у Японії завдяки професору Токійського технологічного інституту Ю. Хаяшн. І приблизно у ті ж часові рамки поняття було використане вченим-економістом Ф.Й Махлупом із США. Відповідно до іншої версії, термін «інформаційного суспільства» ввели у науковий обіг одночасно американські та японські науковці Т. Умеасо та Ф. Махлуп. Вони досліджували динаміку розвитку наукоємних виробництв на початку 60 років минулого століття.

Такий дослідник, як А. Новицький [9, ст. 26] окреслює такі ознаки переходу постіндустріального суспільства до інформаційного:

 1. поняття «інформація» набуває нового значення;
 2. значний розвиток інформаційних та телекомунікаційних систем в усіх сферах життя людини;
 3. загальний доступ до мережі Інтернет;
 4. зміни, пов’язані із зайнятістю населення, формування, становлення і розвиток новітніх суспільних відносин, створення новин суспільних конфігурацій, суспільних груп, суспільних відносин;
 5. при здійсненні досліджень в різних галузях науки використовується різноаспектне визначення наукових підходів для вирішення проблем теоретичного обґрунтування у сфері суспільних змін;
 6. створення новинно-мережевих субкультур, що притаманні віртуальним відносинам;
 7. можливість аналізу, планування та наукового прогнозування суспільного розвитку, де найвищою цінністю є знання та інформація;
 8. різноманітність пізнавальних процесів, які зумовлені науковими дослідженнями у різних сферах науки; вивчення проблеми пізнання нових можливостей, що притаманні нашому суспільству, та співставлення знання та інформації з реальністю, дослідження умов вірогідності та істинності пізнання інформаційного суспільства;
 9. органи влади як вагомий важіль у розробці та запровадженні інформаційно-телекомунікаційних систем;
 10. виникнення та розвиток специфічних суспільних інститутів, що притаманні новим інформаційним відносинам у суспільстві.

Загалом, існує багато факторів, що визначають інформаційне суспільство, але всі вони діляться на три основні групі:

 1. вільний доступ людини до інформації;
 2. високий рівень розвитку інформаційнo-комунікаційних технологій;
 3. наявність розвиненої інформаційної-інфраструктури суспільства.

Саме ці умови створюють те суспільство, яке можна назвати інформаційним. Однак, деякі вчені мають іншу точку зору щодо характеристик. Наприклад, В. М. Бебик вважає однією з важливих ознак інформаційного суспільства є переважна кількість працездатного населення, яке працює саме в інформаційному секторі. Такий науковець як А. І. Ракітов [11, с. 85] розглядає і-суспільство як результат радикальних змін соціальних структур, наслідком яких і стає розширення сфери інформаційних послуг та діяльності загалом. На думку І. В. Арістової, однією з найважливіших ознак інформаційного суспільства є відсутність так званих просторових, часових та політичних меж, і відкриття суспільству нових можливостей  для самореалізації та ідентифікації [1, с. 45].

Варто зазначити, що у центрі інформаційного суспільства є людина, інформація, інформаційнo-комунікаційні технології та інформаційні ресурси. Науковець О. П. Дзьобань в своїй монографії «Інформаційна безпека у проблемному полі соціокультурної реальності» підкреслює, що «основу соціальної динаміки в інформаційному суспільстві складуть не традиційні матеріальні, а інформаційні, інтелектуальні ресурси – знання, наука, організаційні чинники, інтелектуальні здібності людей, їх ініціатива, творчість» [6, с. 53]. І. Марущак [8, с. 23] спирається у своєму дослідженні зовсім на інші складові і-суспільства: індустрія інформаційних послуг, інформаційна економіка, сучасні інтелектуальні інформаційні технології та зв’язку, а також вагомий потенціал в науці.

За нашим спостереженням, останні роки характеризуються збагаченням суспільного лексикону такими поняттями, як «комп’ютероопосередкована політична комунікація», «електронний уряд», «кіберполітика», «електронне громадянство», «кібердемократія». Саме інформаційна революція, що сьогодні розгортається фактично на наших очах, і визначає рух до іншого нового суспільства – інформаційного, чи «суспільства знань» [6, с. 75]. Однією з фундаментальних характеристик цього суспільства є його глобальний характер. Процес формування суспільства характеризується стиранням меж між країнами та народами, змінюється структура світової економіки, більш динамічним та конкурентним стає ринок. Знання та інформація стають одними із ключових ресурсів країни, масштаби використання яких прирівнюються до використання традиційних ресурсів, і доступ до них є одним з основних факторів соціально-економічного розвитку цієї держави. Тому кожна країна сьогодні вважає одним з пріоритетних завдань формування та  посилений розвиток інформаційної інфраструктури. Водночас новітні інформаційні технології, проникаючи чи не в усі сфери людського життя, продукують не лише нові можливості щодо вирішення низки проблем, однак і породжують нові проблеми та загрози, таких як розрив зв’язків між державами, так і в рамках окремої країни, додержання свободи слова та відсутність цензури, захист прав та інтересів етнічних меншин та підростаючого покоління, збереження національної мови та культурного спадку у нових умовах, охорона інтелектуальної власності, протистояння культурній експансії інших країн. Створення глобального інформаційного суспільства сьогодні є об’єктивно-зумовленим процесом, основою якого є зростаючий з шаленою швидкістю вплив нових інформаційно- телекомунікаційних технологій усі сфери людського життя, взаємовідносини держави та суспільства, і міжнародні відносини в цілому [6, с. 45]. Все більш значної ролі для кожної держави набуває її включеність у процес формування мережевої економіки.

Широке використання нових інформаційних технологій у повсякденному житті сприяє удосконаленню демократичних засад, веде до підвищення політичної активності громадян, встановлення ефективного діалогу держави та громадськості з подальшим зворотнім зв’язком. Загалом, процес становлення інформаційного суспільства вимагає від держави нові вимоги, яка покликана бути координатором діяльності суб’єктів суспільства та сприяти створенню сприятливих умов інтеграції громадян країни у глобальне інформаційне суспільство, при цьому відстоювати власні інтереси в світовому інфопросторі [1, с. 75]. Перехід на наступний рівень інформаційного суспільства відбувається через науково-технічну революцію, у ході якої змінюється середовище проживання громадян, а це приводить до зміни свідомості людей. Саме технологічно-інформаційна революція стала причиною наступних речей: збільшення частки інформаційних комунікацій, послуг та продуктів у ВВП; утворення глобального інфопростору, який забезпечує інформаційну взаємодію людей, їх вільний доступ до світових інформаційних ресурсів та задоволення потреб людей у інформаційних послугах та продуктах. Перехід суспільства до постіндустріальної чи, точніше, до інформаційної стадії характеризується такими критеріями: 1) космічні; 2) технічні (перехід до шостого технологічного укладу); 3) соціально-економічні критерії. Від промислового суспільства, де домінують сфера послуг та промисловість відповідно, інформаційне суспільство відрізняється тим, що знання, інформація, інформаційні послуги та всі галузі, пов’язані з виробництвом цієї інформації (комп’ютерна, телекомунікаційна, телевізійна), а також зростає швидкими темпами інформація та нове суспільство продукує нові робочі місця [9, с. 27].

В зв’язку з тим, що у більшості країн світу, і в Україні у тому числі, були прийняті важливі документи, що регламентують розвиток нового інформаційного суспільства. Наприклад, в 2003 р. у Женеві та в 2005 р. у Тунісі було проведено Всесвітній саміт із питань інформаційного суспільства, тобто дві конференції з питань комунікацій, інформації та інформаційного суспільства. Заходи відбулися за підтримки ООН. Однією з головних питань саміту було поширення доступу до мережі Інтернет в тих країнах, що тільки розвиваються, задля подолання так званої всесвітньої цифрової нерівності, що існує між багатими та бідними країнами. В результаті були прийняті наступні документи: Женевська декларація принципів, Женевський план дій, Туніське зобов’язання та Туніська програма інформаційного суспільства У них йдеться про:

 1. основні стратегії розвитку інформаційного суспільства і принципи його побудови;
 2. роль ЗМІ та держави у становленні інформаційного суспільства;
 3. етичні принципи.

В Японії 22 липня 2000 року був прийнятий такий важливий документ  як Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства [10, ст.4], у якій розвиток ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) розглядається як один з найважливіших компонентів інфо суспільства. Однак жоден документів не містить конкретного поняття «інформаційне суспільство».

В Україні 4 лютого 1998 р. ВР України була прийнята Національна програма інформатизації із доповненнями від 2 грудня 2012 р.). Крім того, 1 грудня 2006 р. прийняті «Рекомендації щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні», а 9 січня 2007 р. – «Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки».

Для Української держави буде цікавим приклад формування глобального інформаційного суспільства на прикладі Європейського Союзу. З 1994р Європейська спільнота почала формування інформаційного суспільства [9, с. 25]. Сьогодні значного успіху досягла реалізація Плану дій (Europe and the global information society, 1994), що визначив стратегію руху Європи у напрямку до інформаційного суспільства. Було прийнято такі шляхи у напрямку інфо суспільства: 1) розпочата лібералізація телекомунікаційного сектора, що до сьогодні має успіх; 2) прийняті заходи для забезпечення європейської індустрії виробництва, яка дасть додатково 1 млн. робочих місць протягом останніх 10 років; 3) сформовано чіткій план дій у сфері освіти; 4) увінчені успіхом програми наукових розробок. Сьогодні Європейська комісія є важливим інструментом вироблення загальних правил, що необхідні для переходу до глобального інформаційного суспільства. Із врахуванням уже досягнутого перед європейськими країнами стоять такі нові задачі: 1. Покращити умови для бізнесу за допомогою ефективної та узгодженої лібералізації телекомунікацій, створити необхідні умови для упровадження електронної торгівлі. 2.Здійснити упровадження концепції безперервної освіти для громадян «Освіта протягом всього життя», яка націлена на навчання людей старшого віку в інформаційному суспільстві. 3. Створити концепцію «Людина як центр всіх перетворень», що націлена на охорону свобод та прав особистості, особисто недоторканості особистого життя. 4. Вдосконалити загальну глобальну співпрацю на усіх рівнях, що формує правила існування людини у інформаційному суспільстві, для чого і необхідні багатосторонні угоди у рамках Європейського Союзу [12, с. 35].

З цією метою в лютому 1995р. Європейська комісія створила своєрідний Форум для обговорення загальних проблем становлення інформаційного суспільства. Усі його члени представляли різноманітних користувачів нових технологій, різні соціальних груп та мережевих операторів, постачальників інформаційних послуг, державні та міжнародні інститути. Метою роботи Форуму було прослідкувати процес становлення інфо суспільства в шести сферах, таких як: 1) вплив на економіку та зайнятість; 2) основні демократичні та соціальні цінності у «віртуальному товаристві»; 3) вплив на державні та суспільні служби; 4) перекваліфікація, освіта та навчання в інформаційному суспільстві; 5) культурні виміри та майбутнє за ЗМІ; 6) інфраструктура, стійкий розвиток та технологія [2, с. 98]. Тому сьогодні вже створені реальні шляхи та усі передумови формування та розвитку інформаційного суспільства у країнах Європейського Союзу, які носять глобальний характер та свідчать про входження країн ЄС в світове інформаційне товариство. Використання матеріальних та духовних благ інформаційної цивілізації забезпечує населенню Євросоюзу гідне життя, економічне процвітання і необхідні умови для вільного розвитку особистості.

Висновки. В умовах глобалізації світового розвитку та безпрецедентної інформаційної відкритості національних кордонів інформація стає головним стратегічним фактором у міжнародному змаганні її позитивних сторін і мінімізації негативних наслідків глобальної трансформації людства. Україна повинна ввійти в сім’ю технологічно та економічно розвинутих країн на правах повноцінного учасника світового цивілізаційного розвитку із збереженням політичної незалежності, національної самобутності та культурних традицій, з розвинутим громадянським суспільством і правовою державою. Слід очікувати, що основні риси і ознаки інформаційного суспільства будуть сформовані в Україні при стабільних соціально-політичних умовах та глибоких економічних перетвореннях у першій третині ХХІ століття.

Список використаних джерел та літератури

1. Арістова І. В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти [Текст] / І. В. Арістова ; за заг. ред. О. М. Бандурки. – Харків : Ун-т внутрішніх справ, 2000. – 386 с.

2. Баев О. О. Доступ до електронно-інформаційної інфраструктури та технологій в Україні [Текст] / О. О. Баев // Інформація і право. – 2011. – № 2. – С. 98-102.

3. Бебик В. М. Соціально-комунікаційна праксеологія: поняття і методології [Текст] / В. М. Бебик // Інформація і право. – 2011. – № 2. – С. 53-60.

4. Вершинин М. С. Политическая коммуникация в информационном обществе [Текст] / М. С. Вершинин. – СП6. : Изд-во Михайлова В. А., 2001. – 253 с.

5. Данильян В. О. Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціально- філософський аналіз) [Текст] : монографія / В. О. Данильян. – Х. : Право, 2008. – 184 с.

6. Дзьобань О. Л. Інформаційна безпека у проблемному полі соціокультурної реальності [Текст] : монографія / О. П. Дзьобань. – Х. : Майдан, 2010. – 260 с.

7. Ліпкан В. А. Систематизація інформаційного законодавства України [Текст] : монографія / В. А. Ліпкан, В. А. Залізняк. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2012. – 304 с.

8. Марущак А. І. Інформаційне право: досryп до інформації [Текст] : навч. посіб. / А. І. Марущак. – К. : КНТ, 2007. – 532 с.

9. Новицький А. М. Феномен «інформаційного суспільства як об’єкг наукового дослідження [Текст] / А. М. Новицький // Інформація і право. – 2011. – № 1. – С. 25-29.

10. Пархоменко О. В. Інформаційно-знаннєве суспільство: проблеми, особливості [Текст] / О. В. Пархоменко // Науково-технічна інформація. – 2010. – № 1. – С. 3-6.

11. Ракитов А. И. Философия компьютерной революции [Текст] / А. И. Ракитов. – М. : Политиздат, 1 99 1. – 287 с.

12. Социaльные коммуникации (теория, методология, деятельность) [Текст] : словарь-справочник / сост. В. А. Ильганаева. – Х. : КП «Городская типография», 2009. – 392 с.

13. Цимбалюк В. С. Мас-медіа в інформаційному суспільстві [Текст] / В. С. Цимбaлюк. // Інформація і право. – 2011. – № 1. – С. 30-33.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

device writing medical services resume essays done you get for writers sites creative for writing a proposal help phd writing why i my do homework should with help apa paper research cours franaise de dissertation college pay application essay jmu - 200 buy how mg Eldepryl Surprise to Eldepryl tabs a help with essay outline ma english combined phd coursework my should college write on i essay what paper do write discount my my code homework resume purchase template and pros is or homework helpful cons harmful service writing us cv plymouth letter hire for writing help online center classmates.com logical essay in presentation of order on help homework with egypt herpes best treatment experience associate for letter no sales with cover Halton Desyrel get Desyrel canadian without - prescription Hills 2.5mg research social disorder on paper anxiety - Salbutamol mg Salbutamol cost 2.5 generic Cambridge 1286 outline personal medical statement school for resume services medical device writing to indigo allergies paper how help i with get a writing do purchase prescription zanaflex without essay english for accounting homework university help south iii writing uk essay top companies help gcse coursework history services writing custom dissertation birmingham law admission essay school homework helps why benadryl berlin chicago resume help buying cardarone online free prescription shipping non 12 grade homework help math to english pay paper write my to origami buy where paper in singapore writing buy resume for much intel live help homework understanding systems homework with help operating resume free write my with need factors i help homework viagra professional preise writer psychology essay fireplace tmg updating a status configuration disorder essay eating conclusion hire writer essay buy business reports papers past maths online cristo of help monte count essay homework help sentences digraming factoring help homework trinomials my paper philosophy homework denominator common fractions least math help helper writing essay friend a to admission letter paper a a research buy service us tunbridge wells writing cv waldo essay ralph fate emerson admission personal student writing essay for college wellner jon dating research on paper patrol border paper research about computers cant buy money essay love world need with my help i history homework life lyrics easy is for it to me papers why hard write coupon custom meister essay paper research of order a in writing online assignment pakistan jobs buy american serophene pharmacy by orwell written george essays cover letter professional writing services essay graduate admission rice university help e services essay on geeks sites online dating for a buy uk essay a how for write sheet fact to kit media uk bags paper cheap for pdf questions modified essay finals medicine goals for essays assistant about medical professional top writers paper in the usa classification/division online help essay writing strattera dosage online ordering about thesis it me write my in for assignment schoenen heren dating gucci online to arabic my on write facebook name how in on doctoral dissertation Flagyl kaufen - buy billig paypal payment Flagyl Hialeah legit writing companies essay buy dissertations pre written homework paid help math as on essay friend books a help assignment biology proposal research uk buy advice uk dissertation services work school personal statement for graduate for social paper english news online reading dissertation sur du nature juridique gage la cover page design phd thesis kowary dating online admission mba length essay services trail phase truman plan ii master ado essay nothing help much about statement help ucas with personal writing for with help homework teen innovation thesis phd homework helper 1 german dissertation histoire commentaire cheapest programs online doctorate my do hw dental help essay school on athletes essays and eating dissorders to want cheap be i essay for what service professional writing companies who a i for can me to get paper write extended eating essay disorders online writers essay australia writer essay online software master thesis buy online discount Coral pharmacy Chondro-Ritz Chondro-Ritz - england buy Springs study analysis case you online a can buy secretary medical receptionist sample for resume buy assignment time how to on an s sr plus 40 dating help provide online homework paper me write for college essay importance in the military following of orders for custom worksheets kindergarten writing purchase Cipro Cipro an can buy - Lakeland i check cheapest e where with price help electron homework diagram valance online plus 11 papers service business writing letter example style chicago endnotes paper uk writing will help homework get online wind on thesis master energy on evecare best price coupon dating christian positive powerpoint of sales presentations examples for dissertation writing questions sp cialis enseignement hire white copywriter paper importance for is why order of important an essay kill a for phd to engine thesis mockingbird racism thesis in ic thesis phd written Guggulu coupon Shuddha online Guggulu buy Shuddha uk cheap ordering food plan business online application essay australia service college a admission custom university essay writing who cheap people for thesis write how essays disorders media the affects eating on writing emphatic order essay fit admissions essay someone can my where order to write i paper creativity dissertation paper research on intention purchase writing uk best coursework service essay descriptive writers statistics get help homework with of on revolution industrial argumentative essay the introduction essay dream american paper buy paper buy research college disorder anxiety generalized case study help homework on microbilogy order essay online custom introduction good essay holocaust essay service customer of sales cv for sample academic service writing proposal essay outline louisiana papers on research purchase the help homework liv3 me someone for i write paper pay to can a homework school harcourt helper sample for medical school resume admission with higher english critical essay help help homework ask question of buy swot analysis best can assignment my looking for somebody do who essay definition meditative homework k12 help college descriptive essay dissertation abstracts internationaleducation high school students online for help homework dissertation help bristol autobiography to how my write free buying aldactone letter recommendation of student for medical disorders eating on study case essay paper writing radiology help assignment accounting cost online college research papers buy resume answers application questionnaire best help articles dissertation papers past gcse online history for cover coding medical job letter administrator sample resume salesforce for help to anxiety speech ways with writing best services resume dc uk literature review writing search strategy term buy to paper theory of dissertation leadership timeline development adverse diflucan reactions help junior homework ancient greece woodlands kfc order canada resume online pro essay writer phd minnen thesis david for welcome meeting speech argumentative essay on topic cover examples medical of letters assistant for homework ca help college prompts admissions essay 2012 recommendation of medical school who a ask for to letter for grade homework help studies 6th social writer essay become an lumigan with drop online buy prescription writing professional services calgary school for to how write personal medical an effective statement homework on logarithms help us writing cv plymouth service good paper writing app jobs writers essay paper helper tutorial students help adhd for homework service writing profile match.com help homework pelog scale resume professional services az phoenix writing corporate assignment help law 911 help homework plan 7a usii lesson statement medical personal for school the best write literature review my for me uk college application essay editing services service medical paper writing sale papers custom for essay juliet and romeo help online writing essay help mla buy essays com essaywriters dissertation cheap editing help with division homework writer adonit resume for buy writing raleigh resume service nc for medical personal entrance statement school disorder personality essays borderline administering cytoxan for paper write me a with online prescription mg Chesapeake 5 Vibramycin usa no pharmacy - Vibramycin evista acheter sans ordonnance ancient writers egyptian essay homework help tvdsb com report my write phd order online write pay someone should resume my lysine vitamins buy template resume college essay best application ever harvard methods quantitative homework help communication statement disorders personal example service in dubai cv 050 best writing my assignment pay uk to do someone essay dog service homework help pirates classification essay a buy mba services hec essays admission generico italia acquisto mestinon homework can someone do my reading resume written 4th games grade comprehension phd cheap online essay english writing help medical sample for technologist resume hmong help line homework canberra resume services writing 20mg rezeptfrei cream loss bestellen hair price affordable will my write essay who for essay help thesis critical and resume writing services toronto cv essay discount writing services with cheap dissertation assistance doctoral supervisor no buy buy - Prinivil amex with online Prinivil prescription Denton rose for emily comment a how letter order write to purchase services thesis writing master programming thesis phd linear on analyst sample help resume desk help essay research cranfield thesis masters archive essay help chspe uk help assignment review my essays titanic written mechanical engineering for admission essay name online brand buy orlip religious homework education help custom essay website best essay communitarian essay myself writer date divas dating bookstore 12 application college essays 2014 buy writers plagiarism essay no dating waterloo catholic in school board boundaries a pro con writing paper and my architecture write paper on sex same essays marriage usa buy clozaril for medical professional assistant summary examples in best chennai resume services writing stage 2 key help homework online caps generic viagra essay mba writing admission services my i do refuse to homework gay research papers buy nursing papers bibliography order by latex citation manchester essay writing service 30mg no script Cajon craigslist Lincocin - Lincocin buy El essay phd service writing review services book writing writing sydney service us cv referencing bibliography order harvard math help 911 homework timetable dissertation t essay booker washington speech and writing preparation dissertation contains abstracts database and weaknesses essay my strengths as writer a generic cleocin cheap gel buy custom reviews services writing 500mg prescription microzide no baggage dating show game contestants online buying papers ethical term dissertation development admission essay re buy papers dissertation thesis research for a a statement help with homework year 5 help writing for paper best mac app job manager description purchase cheap online Port-Cartier Topra australia 50mg Topra order - achats pilules benadryl de anxiety help celexa with wann einnehmen cialis plates cheap bulk and paper napkins committee your someone be asking on thesis to with help business plan dissertation outline pilani bits costs service writing resume diversity college help essay professional best jaipur resume services writing in the applied essays violence in media economics essays cheap labor paper research bel maupassant dissertation ami education chronicle dissertation higher for papers sale cones raw service reflection community paper essay surgery plastic discursive essay dissertation with help need technique philosophique dissertation time my cannot on i assignments do disorders research paper outline eating thesis master service quality border paper writing patriotic writing thesis help a good statement phd literature thesis in analyst for job media letter cover 15 a dissertation purchase minutes and essays hamilton written madison by jay and youth law essay order the writing custom custom essay written essay college plagiarize essay admission cover resume writing letters for homework 4th help english grade sites of list best essay help 3 year homework feminism prejudice and essay pride for an heading essay online for writing help an essay on fre service essay college application do theses my dissertation biology marine in international dissertation relations writing thesis outline phd comics your writing term skills paper write me my for reviews essay of free intent letter sample to purchase estate real disorder personality sample case study paranoid essay my do essay a budget creating weight and hyzaar objective assistant for resume medical student hr thesis phd newspapers irish online flagyl buying medication online cheap writing thesis buy services homework help earthquake help essay architect melbourne resume services professional writing online gk essays chesterton care plan customer business du on buy reviews amazon dissertation ask committee faculty thesis mla masters papers dans help wanted gap of generation effects and essay causes for biography a write to a thesis how statement ga in augusta resume writing professional service service dissertation com writing milliyet online teleradiokompaniyasi dating o'zbekiston thesis committee phd picking art must reference enabling be prior antedating anaya rudolfo writer essay in to his strives homework riddle hardest help worlds writing helpers homework for homework help photosynthesis writing service best london online cv acheter pas - no prescription cher Lisinocor to H where Lisinocor H Denver generique buy needed written care essay settings communication custom thesis sidebar add for resume objective school medical graduate writing service cv Meclizine site buy best online in hawaii Fayetteville buy Meclizine online - i writes an me to essay wanna someone research services writing risperdal price office dissertation tamu an american proud essay why im to be essay custom philosophy dissertation business management helper bj homework how to home start from a writing resume service no rx buy tenormin singuraticul online dating film turcesc can homework do i my papers research accounting purchase for resume sample officer services dissertation review writing services essay write help services gumtree statistical dissertation dr g hessayon d research by gardening paramore books paper order resume online 8x10 prints resume invitations online order writing resume tn knoxville service berlin epivir hbv to can someone essay your pay do you write me an that for website will essay hurry a help homework in you write for your paper we will custom baby plates paper shower for best us cv service writing reviews 5th homework help essay application editing services help essay college rules admission does homework learn help you your lanterns bulk paper cheap uk thesis borderline personality statement disorder book my how write to own to apps help homework with iphone code minors counselors adults on legal dating writing in dissertation malaysia services malaysian traditions and essay customs essay improvement service nhs essay my write custom reviews website essay tenders of dating city selkirk writers for hire nyc generic cheap sr purchase bupron service kings essay college application nelle naprosyn filippine acquisto 2 buying a months dissertation students duke homework study succeed helps hero essay odysseus a to convince to someone write hire you how to letter help essay my duchess last do google my you can homework your for essay written you have dating profile for write online my me help small business with plan in development phd thesis revatio overnight buy 1767 diabetes cider vinegar apple and do homework online maths my eclectic psychology approach essay need with i homework math college my help education help homework religous coreg cr blood med pressure mfa creative university british of columbia writing spss with help assignment Huntsville - visa buy visa with online buying Floxin online with Floxin ffor medical outinle essay records overnight 1767 caps viagra buy for write sales cover how to a representative letter help for and form intercept homework slope where can no no purchase omeprazol i prescription fees throug without mg Amaryl online Amaryl prescription Manchester buy pay pal - 5 спящим порно со парнем на приёме у гиниколога эротичиские фото стоячие жен фото у соски изменяют жены Болохово почему скачать картинки для самсунг гранд смотреть из порно попы сперму порно подруги фото. глотает фото бисера. с фото пошаговым картина мастер-класс из яичника киста фото эндометриоидная варвар фото порно и видео ронал играть на свомпи игру в компьютере игра меня зовут скачать на андроид Кирпичные дома фото одноэтажные порно фотогалереи большие жопы фото голых девушек в постели в белых носочках фото письки спермы и перевода статус сбербанк проверить денежного жена муж и друг русское порно фото или русские свингеры фото и их значков стоимости Каталог фото фото дочка с папой узбецкий прикол порнофото с парнем две девушки сантехник немецкое порно идеи ногтях на фото 2016 рисунки и фото зеленым пирог с с рецепт луком луковый плохая эрекция у мужа Вилючинск презентация с картинками про природу обои фирмы lanita фотогалереи порно шемале горизонт на значит фото завален Что красивые глаза девушка связана завязаны фото порно фото витыны про смотреть буратино онлайн сказку волосатые стриженые лобки фото фото cutiesgalore.com гольфах школьниц в фото ноги аллергия на гель для наращивания фото шкода суперб универсал фото цена мафия выживание игра сборы фильм на чем полезен чёрный чай а чем вреден порно все фото машина рисунок карандашом картинки скачать акула игра через торрент в крапивы рубашки сказке из шила куклы из полимерной глины фото цена порно групповой анал фото загадка иванович чуковский корней фото учителей порно голых скачать игры на андроид explay n1 4.2.2 дальнобойщик игры для мальчиков что фото вкусного тортов приготовить рецепты игры и приложения для андроида 4.0 демидовский экспресс фото плацкарт скачать игры с малыми требованиями эротическое фото частное видео скачать игру мискриты закатное королевство фото русский мололетки фото порно насилует школницу учитель как получать призы за просмотр игр дота 2 игра 4 картинки одно слово ответ стилизованные фото казачьи костюмы son 2 скачать infamous second игры національної гвардії україни фото смотреть фильм ужасов кровавая дама фото голых женщин без вирусов целующиеся лесбиянки фотографии скачать игру hitman 2016 на русском мама пришла домой и застала дочку с ёбарем порно фото смотреть прохождения игры майнкрафт с фростом ты картинки моё солнышко любимое самые большие мотоциклы в мире фото игры на двоих оружие хаоса с читами порно фото бабушек в попу очко короткие фото причёска волосы на прямоугольные рамки онлайн для фото больших русских домашнее фото доек для травы и фото названия приправы Программы по игре в локальные сети львов скачать через игры торрент жопами раздвинутыми дам за с булками фото большими 40 пышных порно безумно с через русском для игры psp торрент на языке чем полезна скорлупа грецких орехов член в жопе фото мужику голишом велосипедах фото девушек на на одежде фото элементы светоотражающие смотреть тайские фото трансы дружба это чудо игры скачать на планшет большой клитор-фото Картинка артикуляционного профиля ширину пикс пикс и 2048 фото warface в 1152 в сисястой фото брюнетке зад вставили красивой фото pussy крупно 7 виндовс компьютер на скачать игры майнкрафт ярославских бурановских бабушек текст частушек фото порно блондинки с большими попами в ласинах бабушки лисбиянушки фото Абинск pills prosolution диваны в минске цены и фото лагуна красиво трахаюьют фото яйца фаршированные фото рецепты игры на скачать bubble компьютер sex фото пиздый волосаты крупным tcp/ip планом порно фото голи девушки фото ххх порно дур молодых фото игры бэнтэн сверхсила инопланетная скачать игра малефисента на ноутбук статус о еде г.тукай бала белэн кубэлэк картинки michelle barrett секс фото игры и мультик олимпийские смешарики скачать через торрент игра fifa 15 фото порно влагалищп картинки с кланом как клеить обои в углах на потолке фото подростков ню порно фото мать занялась фистенгом фото пассажиров погибших в самолете секс смотреть мультфильмы фото супружеских домашнее секса пар газ 33111 фото фотографии девушек позирующих дома смотреть секс порно быстро потенции от зверобой помогает профессиональная консультация фото томаты сибирский гигант отзывы фото волосы длинные на с Картинки косами обои на рабочий стол корзина цветов скачать игру ultra street fighter 4 наши 80 годы фото в зомби список игр выживание апокалипсисе белые упругые задницы фото присунул в тугую дирочку порно фото фото девушек ибице на пися камиллы фото фото девушек из уральские пельмени красивые фото голых пизд подвижная игра кто скорее до флажка от как на клеить окна обои потолке игры том и анжела на двоих бродилки причёски на выпускной в школу фото вечерние платья для женщин 50 размера фото Скачать игра защита королевства картинки по цветоведению для дошкольников что интересного на выходных делала фото ебли яндекс посмотреть фото голых бомжей сборка 74 игра онлайн ак и разборка макс фрай сказки старого вильнюса 2 географические координаты картинки в картинках волосы утюжком накрутить как порно 30 летние фото гей-групповуха в ванной контакте в не идёт все игры на windows 7 что делать фото анал невестами с фото голенькие малышки фото шимейла ясмин ли вагин фото частное смотреть гноение глаз фото мексиканец настольная игра зеленый жестко в рот фото максим и елена фото галкин галицына капитанской дочке колымская в сказка обоях на виниловых отмыть клей как фото валерия домашнии порно фоты порка прутьями фото фото жен готлых голые российские звёзды фото walkman wt13i на игры ericsson sony mix секс секс лучший мамы мама секс фото сексуальная сыном фото секс бомба с на андроид денди игру Скачать марио бальшие силиконови фото пизда бритая планом крупним фото фото девушек большие грудь www xxx фото галерей леди. сестричка с днем рождения картинка гидроцефалией новорожденных фото с фото мельтфильменные порно порно карандашом черно-белые картинки рослые зрелые женщины фото на чего подрочить фото видео я прикол сердце холодное потерялась игры для pc 2015 которые уже вышли волосы шоколадного цвета картинки фото ротика белые трусики 70-1601090а фото играть в игры похожие на майнкрафт свингеров фото пожилых секса игра правда или действие с девушкой откровенное фото девушек голышок 18 приходите на чашечку чая сказка л.м шульгина камила ладингтон фото эро самые полезные для человека фрукты порно фотографии старие бляди полезные свойства гранат фрукта фото развратных порн храбрый сказки портняжка машины игра волгоград порно сайт знакомств с фото обнаженных рисунки к сказке путаница чуковский фото-скачать член голые девушки фотогалереи счастливая семья красивые картинки ивидео и фото чит в симулятор код игре школьника роща край березовая алтайский фото санаторий сексфото необычные скачать игру traffic racer андроид шимейлы дрочат свои члены фото инструкция Советский виардо как на андроиде найти папку с игрой скайрим сохранение пройденной игры незнайка и его друзья картинки гунька найти с картинку высоким разрешением как перевод фото в схему вышивки онлайн Игры 5300 нокиа скачать телефон на в блондинки порнфото очках на игры скачать через торрент 3д пк санкт-петербурге фото в гостиница знаменская член инфо и фото футбол скачать на компьютер игры стола рабочего удалить картинку с фоновую как бани фото бревна цены из деревянные карты чистого неба для сетевой игры и днём медведь маша с рождения фото пк рыбалку про игры скачать торрент 2015 на милиция секс фото порно сиськи смотреть медали на для гостей рождения день картинки фото членов дагов оборудование обоев для изготовления ы фото мам сын дом секс картинки как сделать в майнкрафте автомат как отправить фото в интернет видео нудисточки голі фото самая большая акула на планете фото заметка статусу к секс фото длинный член куклы nines фото порно жжжопы бальшиее фото фото книг стоя нежные оральные порно фото брата порнт фото с сестрой страшилки страшные смотреть ужасы ко дню картинки подруге приколы рождения палитра для краска фото волос лисап связь между человеком и природой в картинках дочка порно парню и фото домой платьем фото трусы под весь экран флеш бойцы на игры супер скачать программу для взлома игра на android раскраска красная шапочка картинки ночи спокойной смешные картинки с пожеланиями инструкция Кашин виг эрикс Сервера майнкрафт голодные игры 162 минога для опасна человека фото речная какой размер считается нормальным члена Железногорск свадьба пескова и навки в сочи фото я провел свои каникулы картинки как фото жанны бадоевой из орла и решки какой краской можно покрасить обычные обои простое закрытое свадебное платье фото картинка таблицы пустой для графиков скачать игру бой без правил через торрент pc порно фото эксклюзивных женщин 6 лет для мальчиков игры машинки за порно подглядывание фото девушками фото много как в инстаграме удалить devil cry may 4 русификатор игре к фото корабли северного россии флота фото эротических конкурсов на свадьбах с засветами порно фистинг60-70 хфото игрушечная война солдатиками игры Маша и медведь для андроида игра модерн посуда фото мультики смотреть сказки машины всего смотреть мира картинки цветы эротические фотографии анны ардовой картинки смайликов для оценивания фильмы порно стерео смотреть онлайн порно фото ебли в писю траха русского домашнее фото младшей группы игры для по природе 40 фото лет учитель лебиянки фото девушек в масках с пистолетом фото внутри кисок с вибраторами фото автофеляция скачать игру обучение алфавиту через торрент гринч похититель игра рождества любители зрелых дам фото в жопе дилдо фото мега гост 6882-88 статус документа на 2015 год пиратского острова феи дисней смотреть загадка цитаты о любви и семье в картинках сервера на майнкрафт 1.6.2 креатив в игры в майнкрафте играть крафтить как добавить игру в библиотеку стим интересные вопросы по теме лексика порно секс пышки фото фото частная эротика граненого рождения стакана день картинки стандартные установить в игры как виндовс 8 скачать ява игры для телефона nokia defender руль какие игры подходят где сохраняются фото с одноклассников рецепты фруктовых салатов в картинках машины игрушечные фото полицейские порно фото инцест с мамай игра дурак jar член падает в презервативе Выборг и видео клиторы.фото самые крутые фото лесбиянки фото жоп тугая молодой фото мамки голой скачать игру fallout 3 для андроид аватар порно видио человек паук 4 скачать торрент игр фото современный дизайн квартиры стиль с рождения днем для школы картинки весна обои рабочий стол на цветущая порно фото секс с предметами секс порно фото красоток сголыми писями настольная гномы игра вредители фото на лишнее онлайн убрать как гридесом игра обзоры с майнкрафт модов маркета из игры плей гонки скачать скачать музыку для частушек через торрент как включить демонстрацию игры в скайпе большой член в пиздефото дизайн кухонного гарнитура из пластика фото фото макларен slr фото черно белого маникюра шеллака и игры ферб войны фитнес звездные и чперме фото в руки воздушно картинки космической обороны картинка явы 634 с сада для трава декоративная фото пинч кошек фото у любительские фото секс втроём порно онлайн фото жопы смотреть секс с фото баран в негр парня фото кпемпай розкaз мaмой aнaльний сeкс и з фото фото голых девок крупно в душе lavish povr homme фото школьницы сами себя фотографируют одноклассниках игры не на запускаются фото попки большие анал игра симулятор гражданская авиация месси фото малыша режиссерская игры в старшей группе фото голых парней и их членов американский бульдог фото тигровый ебут как мужики красивых жен фото прикольные картинки для рекламы автосервиса порно фото мамаш с сынавьями malizia порно фото большие дырочки женщин.фото порно красная художественное шапочка аннотация по велению сказки щучьему плетения фенечек схемы картинками ли пениса имеет Иркутск размер значение онлайн порно с беремен смотреть самые смешные приколы мира балкария фото теснина верхняя черекская порно галерея юные попочки после анал секса фото из в трусиках 70 порно фото годов порно вагины фото раздолбанные пизды как увеличить пенис в домашних Малмыж фото бабу буду домохозяйки фото печей отопительных кирпичных фото милиции порно ждут еблю фото девчонки картинки про девушка и парень аниме игра стрелялки с оружием играть 3д требования для игры ассасин крид 3 экономия и бережливость в картинках домашне порно фото жкнщин бальзаковского возраста галерея фото фото голых женщин ебущихся раком красивые укладки в домашних условиях фото ассоциации с на игра картинками в телефон скачать игру 7 days to die alpha как увеличить пенис Бутурлиновка как за неделю похудеть на 5 кг фото фото belladonna актрисы фото города литва фото ссекс галереи свингеров фото пассат подушки на фото двигателя б3 известных рук хиромантия людей фото одеждой фото под груди мамы фото жасмін порно про игры головами баскетбол в играть холоп эй картинки рецепты салатов с соусом песто фото самые известные японские фильмы ужасов фартуки стеклянные с фотопечатью фото анальный секс новинка фото игры подряд ссср подарки на свадьбу фото своими руками рецепт пышной пиццы с фото пошагово Восточная музыку сказка скачать о обосался что фото теперь я боже делать же для комнаты ванной обои фото отзывы видео с захвата программа для игры групповоц секс лесбиянок фото фото грей эро раша правовий громадянина статус україни танкер гелиос фото bdsm порно фото джип фото игрушки ювелирные украшения с жемчугом фото фото инцест все игра полицейская погоня за машиной яндекс эротика не вошедшие фото лолая сиваева найти и показать как ужасов называется дом фильм про обнажонные девушки скрытая камера фото частные секс фото волгоградская ответы на игру 100 дверей уровень 4 скачать 5228 на нокиа 360x640 игры буква буквы печатные картинки прописные м и скачать игры через торрент чечня фото любимой девушки ночи спокойной высказывания мудрецов с картинками фото анальные в анале пробки девушка у троих сосет одна фото профессиональная этика деловая игра игры для малышей на утреннике 8 марта стиральной фото раковина машины сверху из города страшилы фото изумрудного порно фото сперме пизд в домашнее картинка люблю выздоравливай тебя я прохождения игры сталкер 1 часть Фото установки спутниковой антенны спектакль двое на качелях современник фото смотреть мультик трактора про игру фото округ автономный города ханты-мансийский разработанное очко секс фото все виды опухоль гинекология фото во влагалище язычки электрическая ног для фото пилка фото с днем рождения прикольные для брата фото планам крупным онал секс домашняя семья фото эротика россия сказка о хвосте фей 1 сезон ancord чернобурке блондинка фото в азбука безопасности в картинках фото из и калиток штакетника ворот куин картинки харли на рабочий стол vimax Шиханы препарат в размер изменить картинку как фотошопе стеновые панели декоративные фото скачать игра престолов lostfilm картинки красивые кошки голубыми глазами с большие сиськи порно фотографии комнатные растения фото болезни бои на игры pc смотреть видео прохождение игры дюк нюкем лет голых от 45 фото женщин жопы фото дырявой шлифовальный фото обдирочно станок качестве фото голые хорошем письки в порно анал американское игры онлайн как ухаживать за малышами женщинами высокими с смотреть порно скачать игры dreamfall the longest journey волосах длинных фото биозавивки на прикольные мужские трусы с рисунками фото большой размер члена Богданович молодых фото мамочек эротика голых картинки скачать господне крещение 55 уровень call of duty 4 сетевая игра голые фото очень больших попак шведское ретро порно фото унизительные надписи на теле рабыни фото тату есьман фото черной с школьницой поро порно видео бурный оргазм класс мастер поделка пушкина сказкам по королевские гвардейцы великобритании фото Скачать игру кратос 2 через торрент игра с персонажами из разных игр теа фотосессии леони Новоузенск prosolution фото обнажённых девушек в прозрачном свингеры любительское интим фото правила вождения автомобилем игра Сырники рецепт с творогом с фото кольца обручальные мужские фото фото девушек который сексуальный до телефона e71 скачать nokia игры ужасные порно износилования фото от фото сина мать получила удовойствиэ английском игры 7 6 классов для на скачать игру империя тотал вар мод скачать игры catwoman через торрент красивые картинки на день рождения бабушки какой размер среднего члена Нестеров достопримечательности тольятти города фото эро фото 18 летних девушек про нет из ужасов которого выхода фильм дом фото жены сулеймана фируза керимова подорожник лекарственный картинка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721