ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНО-ДИСКУРСИВНИЙ АНАЛІЗ РОМАНУ У ВІРШАХ ЛІНИ КОСТЕНКО “БЕPЕСТЕЧКО”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК   8.82                                                                                           С. О. Дячок,

Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

 ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНО-ДИСКУРСИВНИЙ АНАЛІЗ РОМАНУ У ВІРШАХ ЛІНИ КОСТЕНКО “БЕPЕСТЕЧКО”

У статті здійснено компаративне дослідження історико-філософсько-біблійної категорії помсти як причини внутрішньої поразки на прикладі англійського героя Гамлета («Гамлет» Вільям Шекспіp) та укpаїнця Хмельницького («Беpестечко» Ліна Костенко), через історичні, культурні, суспільні та національні процеси. Зокpема, з’ясовуються причини помсти, їх вплив на характери та наслідки у долях геpоїв, відповідно до описаних ситуацій із пpоекцією на сьогодення.

Ключові слова: помста, інтертекстуальність, дpама, поразка, роздвоєність.

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНО-ДИСКУРСИОННЫЙ АНАЛИЗ РОМАНА В СТИХАХ ЛИНЫ КОСТЕНКО «БЕРЕСТЕЧКО»

В статье осуществлено компаративное исследование историко-философско-библейской категории мести как причины внутреннего поражения на примере английского героя Гамлета («Гамлет» Уильям Шекспир) и украинца Хмельницкого («Берестечко» Лина Костенко), через исторические, культурные, общественные и национальные процессы. В частности, устанавливаются причины мести, их влияние на характеры и последствия в судьбах героев, согласно описанным ситуациям с пpоекцией на современность.

Ключевые слова: месть, интертекстуальность, драма, поражение, раздвоенность.

INTERTEXTUAL-DISKUSSION ANALYSIS OF THE POETRY NOVEL «BERESTECHKO» BY LINA KOSTENKO’S

The object of the study in the article, are works that are considered canonical through a huge ideological and aesthetic potential.

The article presents comparative study of historical and philosophical-biblical category of revenge as the cause of conflict, the English hero of Hamlet («Hamlet» by William Shakespeare) and in Ukrainian hero of Bohdan Khmelnytsky («Berestechko» by Lina Kostenko), which are the main characters in the mentioned literature, using historical, cultural, social and national processes. Also quite productively investigated the motive of revenge and its impact on the formation of the characters, according to the situations described with the projection of the present and its consequences in the lives of the characters.

The article deepens interpretative field and contributes to a better comprehension of the ideological and aesthetic parameters of the creative heritage of using intertextuality Shakespeare and Lina Kostenko. Made a discourse of the phenomenon of personal revenge through the prism of history through the context of the tragedy of the English and Ukrainian Poetry Novel.

Analyzed the motive of revenge through of the genre. Monologues-cases to nowhere intense tragedy of «Hamlet». For Bohdan Khmelnitsky is a monologue confession of the Hetman as a regular person and military leader, who is deeply experiencing the most difficult time of my life – the defeat of Berestechko, which was the result of revenge. Both heroes are forked and single. Each revenge leads, as a result, new victims. The Hamlet’s way from depression to personal and family destruction is a road to nowhere. The Ukrainian leader as an optimist, a patriot, is undergoing an internal duality with thoughts about independence. Therefore, the reflection time is not.

Key words: revenge, intertextuality, drama, defeat, duality.

 «Немає часу на поразку!» 

«Берестечко» Ліна Костенко

Величезний ідейно-естетичний потенціал канонічних творів високої літературної класики («Шекспір – центр канону») зосереджено саме на творчості Шекспіра, а, з іншого боку, сучасна української поетеса Ліни Костенко із теперішніми болями через призму історії та постатей державних діячів, зокрема Хмельницького, як головного героя роману у віршах «Берестечко», – це ті твори, які стануть об’єктом нашого дослідження. Таким чином буде проаналізовано мотив помсти як причини внутрішньої поразки через історичні процеси, культурні, суспільні та національні зокрема.

Ще одним поясненням того, що твори Шекспіра та Костенко можуть слугувати компаративним тлом, є слова В. Є. Панченка: «Ліна Костенко вважала за можливе й необхідне дати згоду на видання його (роману) окремою книжкою саме в тривожному 1999-му, коли українське «Камо грядеш?» ризиковано нагадувало Гамлетове «To be or not to be?» [12; с. 209].

Творчість Шекспіра як джерело інтертекстуальності неодноразово ставала об’єктом досліджень сучасних науковців (Н. Торкут, Ю. Черняк, Н. Баширова, А. Ілуніна та ін.), як і творчість Ліни Костенко в усіх її ракурсах: фольклорному, міфологічному, історичному (В. Брюховецький, М. Ільницький, Г. Клочек, Г. Сивокінь, С. Барабаш, Р. Мариняк, Р. Мовчан, У. Моренець, В. Панченко, І. Пономаренко та ін.). Ми ж здійснимо компаративне дослідження історико-філософсько-біблійної категорії помсти як причини внутрішньої поразки на прикладі героїв Гамлета та Хмельницького.

Помста… Які її наслідки? Чи варто зосереджувати своє єство, думки для неї? Мотив помсти як наслідок заздрощів, ревнощів присутній ще в старозавітних писаннях. Уже на початку ХVІ ст. злочин проти особистості розглядали як виклик державній владі. Утім, особиста помста часто виявлялася значно швидшою та дієвішою, ніж неповоротка і продажна машина правосуддя.

У ХVІ ст., саме тоді, коли англієць Вільям Шекспір пише свого «Гамлета», а українець Богдан Хмельницький очолює національно-визвольну війну, державною владою, заборонялася особиста помста, та найголовніше, – за релігійними законами стверджувалася цінність будь-якого життя.

Проте явище особистої помсти, незважаючи на сильну протидію з боку держави, церкви, суспільства, не вдавалося викорінити. Це питання цікавило людство часів Шекспіра, це питання цікавить і нас, сучасників. Що є причиною в людині жаги до помсти? Це недоліки сімейного виховання, це складова суспільних відносин, це особистий вибір людини чи відбиток історичного процесу в особистій долі людини-героя? До чого може призвести полон помсти? Чи не актуальними є ці питання у такому нестабільно-воpожому сучасному світі?

Завданням нашого дослідження є саме з’ясувати причини помсти,  їх вплив на фоpмування характерів та наслідки у долях Гамлета («Гамлет» В. Шекспір) та Хмельницького («Берестечко» Л. Костенко) відповідно до описаних ситуацій.

Матеріалом дослідження слугували тексти трагедії «Гамлет» Вільяма Шекспіра та роману у віршах «Берестечко» Ліни Костенко. Водночас у процесі роботи не відкидалися біблійні й історичні джерела.

Помста як історична категорія

Насамперед доцільно розглянути таку філософсько-релігійну категорію як помста, оскільки саме вона, за результатами нашого дослідження, стала причиною зміни характерів головних героїв творів Вільяма Шекспіра та Ліни Костенко.

Помста – явище давнє. Вже тоді, коли людина почала усвідомлює себе як особистість, виникає помста. В епоху, що передувала родовому ладу, особиста, в тому числі й кровна помста не пов’язувались у свідомості людей із поняттям обов’язку, фатальної повинності, невиконання якої спричиняло безчестя. Помста сприймалася не як акт правосуддя, а як природний наслідок переваги сильного над слабким. Лише пізніше, зі зміцненням роду, що усвідомив себе як певна єдність, протиставлена іншим родам,  помсту стали розуміти як моральний обов’язок. За каліцтво або шкоду, завданому одному члену роду, мстилися всі його родичі. У європейських народів існування звичаю особистої помсти було пов’язане саме з такими історичними умовами, за яких зводилась нанівець роль правосуддя, здійснюваного верховною владою – державою. Особиста помста, це – «дике правосуддя» (a kind of wild justice) (Ф. Бекон). Саме таким чином можна було відновити честь або відшкодувати понесені збитки.

У ХV ст. особиста помста стала справжнім лихом у країнах, охоплених полум’ям феодальних війн. В історичних хроніках того часу можна почерпнути відомості про вбивства, грабежі й катування, вчинені з мотивів особистої помсти. Зміцнення централізованої влади в першій половині ХVІ ст. мало наслідком засудження рецидивістів «дикого правосуддя». Ідеологи одностайно розглядають особисту помсту у всіх її проявах (наприклад, дуель), як загрозу людству, державі. Всяке вбивство зі заздалегідь обдуманим наміром, що мало на меті помститися за нанесену образу без посередництва закону, розглядали як найтяжчий злочин. Особиста помста поставала пережитком феодальних часів, її суворо засуджували. Церква стала на бік держави. Осуд, до речі, викликало також і підбурювання до помсти.

Проте аналізуючи та досліджуючи історичне минуле нашого українського народу, натрапляємо на факти, які більше відповідають моральним канонам, аніж старозавітним принципам “око за око, зуб за зуб”, а  саме відповідно до новозавітної істини порятунку душі, причому не лише злочинця, котрому дається шанс на виправлення, але і тих осіб, котрі б узяли на душу гріх у разі реалізації вироку.

В історії України наявний факт, що князь Володимир Великий зазнав душевних мук саме тоді, коли постала необхідність ввести смертну кару за вбивства у розбоях, про що, зокрема, йдеться у Троїцькому літописі.

Саме з позицій Нового завіту підходить до кари «на смерть» Володимир Мономах у своєму «Поученні»: “Ні правого, ні винного не вбивайте [і] не повелівайте вбити його; якщо [хто] буде достоїн [навіть] смерті, то не погубляйте ніякої душі християнської” [9, с. 21]. В іншому посланні – «Грамотці до Олега Святославича» – Володимир Мономах запевняє убивцю свого сина, що не вдаватиметься до кривавої помсти, оскільки вважає, що питання життя і смерті – в руках Господа [9, с. 34].

Князь акцентує увагу на вирішальності Господнього присуду, чим позначає точку виходу для міркувань, що кожна людина, незалежно від того, злочинець вона, чи ні, має жити стільки, скільки їй призначено Богом. Відтак покарання осмислюється ним не відповідно до старозавітного Божого права, а крізь призму новозавітних гуманістичних тенденцій.

Згадаймо, до речі, що англієць Шекспір – теж великий гуманіст. Тому й не дивно, що досить довго його герой Гамлет роздумує над своїм вчинком. Що ж спонукає Гамлета чи Хмельницького мститися? Саме у ХV столітті виникає інтерес до причин, що викликають жагу до помсти: гнів, ненависть, ревнощі, честолюбство, заздрість. Навіть дивитися, як проливається кров на сцені, для англійських глядачів було огидним, хоча кровна помста вбивці батька чи сина здавалася законною і громадська думка зазвичай симпатизувала меснику. А в умовах середньовічної Данії Гамлет діє як месник. Це обов’язок справжнього сина. Відмовитися від помсти – це означає зрадити пам’ять батька. Одночас, Гамлет прагне знайти середину між моральними принципами (наприклад, не вбивати Клавдія під час молитви) і обов’язком. Зауважмо, що розсудливому Гамлету жити у світі середньовічних інтриг, пліток було важко.

Закономірно, що й у християнізованому українському звичаєвому праві процес формування світоглядного підтексту найвищої міри покарання відбувався в контексті Нового Завіту. Навіть, якщо взяти до уваги культивовану християнством ідею прощення, все одно відміна смертної кари у разі кровопролиття не могла відбуватись психологічно безболісно. Адже розпрощатись з емоційно-психологічною потребою помсти набагато складніше, аніж прийти до морального усвідомлення ідеї християнського прощення. Та чи не є ще гіршою карою примушувати жити тих, хто бажав вмерти? Адже можна навести чимало прикладів у літературі, де персонаж просить для себе не помилування, а смерті, так само як можна пригадати й чимало випадків з історії, коли вершителі правосуддя вважав смерть занадто легким покаранням. Хмельницький теж. Після пережитого, заявлятиме: «…Мені вже або вмерти. // Або воскреснуть і перемогти» [8, с. 125], «Якби воно само пальнуло з самопала. // Бо сам себе я – ні. Накласти руки. Гріх» [8, с. 136].

Певне вищесказаним теж пояснюється те, що філософське кредо Костенко навіть у добу терорів, має непохитну духовну українську основу, кордоцентричну парадигму, згідно з якою на найважчі справжні кривди слід відповідати пошуком шляхів любові до тих, хто ненавидить нас, шукати способи самому не втрапити у безодню гріха, який скоєно проти тебе, не стати таким самим як кривдники.

Різниця в тому, що помста Гамлета – родинна, а Хмельницького переростає у державну. Відтак, політична помста, якщо навіть вона мотивується високими ідейними цілями й аргументами, є неприйнятною понад усе тому, що порушує право на життя будь-кого, приємний він режимові чи ні.

У Біблії помста розуміється не в сучасному смислі як покарання, а як відновлення правди, перемога над злом. Хоча мститися від ненависті нечестивому завжди заборонялося. Бог постійно відкриває Себе як єдиного месника за правду. Тож про що ще можна говорити?

Внутрішня драма героїв Шекспіра та Костенко

Уже з перших сторінок твору Ліни Костенко перед читачем розкривається внутрішня драма гетьмана Богдана Хмельницького, який зазнав страшної поразки під Берестечком. «Ми чуємо самого Хмельницького – тоді, коли він вирвався з полону в зрадника-хана, якого кинувся був наздоганяти, і опинився в розпачливому становищі, наодинці зі своїми тяжкими думками» [5, с. 198]

Віджив літа. Вже сиві мої скроні.

Всього в житті траплялося мені.

Був у тюрмі. В турецькому полоні.

Але в такій безвиході ще ні [8, с.  24].

В істориків Хмельницький сумує три дні і три ночі. У Ліни Костенко – це ціла вічність.

Внутрішньою невизначеністю наповнена душа шекспірівського героя Гамлета. А здається, що може бути схоже у долі середньовічного принца та українського гетьмана?

Чому на себе руки накладати

Всевишній не дозволив? Боже, Боже!

Які гидкі, мерзенні, недоладні,

Пусті для мене втіхи на цім світі! [14, с. 147].

Проте, якщо проаналізувати усі передумови роздвоєності душ Хмельницького та Гамлета, то, в обидвох героїв натрапляємо на особисті причини такого життєвого стану.

Причина усіх походів гетьмана на Польщу криється у випадку, який пов’язаний із чигиринським підстаростою Чаплинський. За відсутності Хмельницького він напав на родинний хутір Суботів, пограбував його, побив до смерті наймолодшого сина і забрав дружину. Хмельницький, не добившись правди в судді, вирішує сам розквитатися з кривдником, тобто помститися. Повстання, яке очолив Хмельницький, згодом переросло в справжню козацько-польську війну. Перемоги Хмельницького приголомшили поляків і, водночас, втілили надії українського люду на волю від споконвічних гнобителів. Та тягнулося це недовго. Поразка – Берестечко, як наслідок необдуманих вчинків. Тож знаходимо в Ліни Костенко: «Хіба ж я гетьман? Всипище глупот. / Так дався оморочити оманам!». Тут і довіра до Іслама-Гірея та спроба наздогнати його, та найголовніше – пригніченість через зраду Гелени. Сам герой доходить гіркого висновку, що причини поразки в ньому самому.

По-перше, будучи козацьким вождем і «підданцем короля» в одній особі, він так і не звільнився від своєї роздвоєності, від сумнівів і вагань (реальному Хмельницькому ця внутрішня колізія також була добре знайома)…

По-друге… По-друге – Гелена. Ліна Костенко приділила цій гетьманській love story чимало авторської уваги… [11, с. 212].

Повернімось до «Гамлета». Яка ж причина його «внутрішнього монологу»? Від привида вбитого батька Гамлет дізнається: «В той час дозвілля дядько твій підкрався. / Сік блекоти сховавши при собі, / І влив її мені в обидва вуха…» [14, с. 161]. Отож за смерть батька Гамлет повинен помститися. Проте поява привида батька Гамлета із потойбічного життя, як і черепи, що наснилися Хмельницькому, – це своєрідне попередження. Ні до чого доброго помста не приведе: «Мені приснились в полі черепи, / По самий обрій – поле з черепами…/ Чекаю лиха. Звідусіль. Щомиті. Біди чекаю. Горя… [8, с. 150].

Як страшний вирок для Гамлета: «Отак рукою братовою в мене // Украдено життя, вінець, дружину» [14, с. 161]. Знову жінка… І тут же нарікання на долю: «Звихнувся час… О доле зла моя! // Чому його направить мушу я?» [14, с. 166].

Душу Хмельницького розривають ревнощі, уражений шляхетський гонор. Проте у монологах Хмельницького знаходимо й каяття перед Геленою, яку швидко за зраду покарав син Хмельницького Тиміш, і докір синові за жорстокість: «… я ж хіба наказував, щоб аж так, на смерть?». Ніжність і жорстокість борються в душі Хмельницького. І якщо спочатку він ще захищає Гелену від чужих вироків: «… не чіпайте її. Вона мені в хмарах пливе…», то згодом буде остаточно винесено вирок «блудниці вавилонській» – забути, стерти з пам’яті… Гамлет теж нерішучий, дізнавшись правду. Він довго роздумуватиме. Так обидва прийдуть до спільної думки: порушено честь, не відреагувати – недопустимо і почнуть діяти, бо «вийти з гри – це померти» [14, с. 170].

Аналізуватиме пережиті події і Хмельницький: «… сиджу у старій фортеці і долю свою кляну!» [8, с. 34]. До речі, символічними є образи фортеці, в якій ув’язнено Хмельницького («… вже цій фортеці років триста є…» [8, с. 42], «Тут мій покій, де темно як в тюрмі, // Де я ходжу, і стіни мене глушать [8, с. 43]»), потім буде порожній замок у Паволочі, де гетьман зупиниться після викупу з полону. Не буде прихистку й в Чигирині та Суботові: «У Чигирин чого? У Суботів – не можна. / Там кожна річ у хаті Геленою кричить» [8, с. 153]. Згодом, нову жінку, гетьманшу, Хмельницький теж накаже везти в Чигирин, а не в Суботів, бо «там ВОНА» … [8, с. 181], тінь минулого, зрада, причина помсти, а згодом страшний роковий наслідок – державна поразка.

Тюрмою, неволею називає свій родовий замок в Ельсінорі, та й усю Данію зокрема, герой Гамлет у розмові з Розенкранцем та Гільденстерном: «Данія – тюрма» [14, с. 178]. «Все розвалилося, загинула половина населення, скрізь смерділи роками непоховані тіла. Ось чим обертається на ділі «гнилизна в королівстві», інтриги з кинджалами й отрутами» [10, с. 167-181].

На початку Гамлет – хиткий у поглядах інтелектуал, насамкінець – рішучий у діях державний діяч (який виносить вирок, рятуючи державу, трон). Лише усвідомивши себе сином, другом, борцем, державцем, тобто соціальним суб’єктом, Гамлет починає діяти. «Звихнувся час!» Він розуміє, що не може обмежитися помстою, бо вбивство Клавдія не змінить світу. Та масштаби зла гнітять Гамлета. Фальш і розбещеність усього датського двора остаточно приголомшили героя. Звідси невдоволення собою, вагання, сумніви: «Чи бути, чи не бути – ось питання. / Що благородніше? Коритись долі / і біль від гострих стріл її терпіти, / А чи, зіткнувшись в герці з морем лиха, / Покласти край йому?» [14, с. 193]. Гамлет розумів безнадійність спроб зробити Данію кращою. Проте намагається боротися зі злом методами самого зла. Якби Гамлет був заклопотаний тільки своєю особистою справою, він швидко розправився би з Клавдієм і заволодів престолом. Але він мислитель, гуманіст, тому й мусить боротися з усім злом і навіть заявляє: «Наш вік повинен виправити я!» Це буде суголосним із костенківським: «Немає часу на поразку»! Придумана «мишоловка», та цього мало. Державцеві потрібна суспільна потреба: «Усе мені довкола докоряє, // Усе підгонить, квапить…» А звідси й рішучість. Проте ця впевненість породжує революцію, бо король провокує Лаерта, Лаерт Гамлета, а Гамлет заставляє пити вино Короля і Королеву. І далі помстою дихає все…

Чи не такі ж переконання в героя Ліни Костенко, для якого держава понад усе: «І чим я, чим я, чим поразку цю спокутую? / Свою провину виправдаю – чим?» [8, с. 121].

Звичайно, що після таких душевних переживань, герої змінюються як зовнішньо, так і внутрішньо: «Про Гамлетову зміну вже чували; / І справді, він ні внутрішньо, ні зовні / Себе вже не нагадує» [14, с. 170].

Новаторським є підхід Ліни Костенко. Вона зображує Богдана Хмельницького у розвитку його почуттів і суджень, монологу-сповіді. Такими ж монологами-зверненнями в нікуди насичена трагедія «Гамлет». Гамлет, після почутої правди, роздвоєний, він довго роздумує, самотній. Одинокий і Богдан Хмельницький, бо на самоті заявляє: «Як Марк Аврелій, римський імператор, // писать свої «Думки на самоті» [8, с. 139].

Символічним є наприкінці твору і викликання відьмою, яка вже три роки не полишає Богдана в походах, а тепер коло нього у Паволоцькій фортеці, духу козака Небаби. Саме Дух з’являється, щоби сказати правду майбутнього, якою б гіркою вона не була. До речі, страшну правду почує від Духа свого батька і Гамлет, але це буде не розв’язкою, а зав’язкою у творі Шекспіра.

Однак все ближче до фіналу роману дужчає рішучість Богдана розпочати усе заново, він долає поразку сам у собі, і мститися не хоче, лише добитися свого, «бо хто за що, а ми за незалежність» [8, с. 141]. Оптимізм справжнього українця! І цим все сказано! «Життя людського строки стислі. / Немає часу на поразку [8, с. 182].

А можливо причина «не опускання рук» знову у жінці, але вже в новій, незаплямленій любові, у вершниці Ганні Золотаренко? Яка ще рік тому, у Києві, коли Хмельницький в’їжджав у Браму Золоту [8, с.161], не віддаючи майбутнього, молилася за всіх: «А ти й не знав, що серед того люду / Стоїть одна, що молиться за всіх»  [8, с. 165].

Історичний роман у віршах «Берестечко» – це монолог-сповідь гетьмана як пересічної людини і полководця, який глибоко переживає найважчий час свого життя – поразку під Берестечком, що стала наслідком помсти. Такими ж монологами-зверненнями в нікуди насичена трагедія «Гамлет». Гамлет, після почутої правди, роздвоєний, він довго роздумує, самотній. Кожна помста веде за собою, як наслідок, нові жертви. «Від депресії до воскресіння» – така амплітуда душевного стану героя Ліни Костенко. Геpой не хоче мститися, він пpагне лише добитися свого, «бо хто за що, а ми за незалежність» [8, с. 141]. Оптимізм справжнього українця! І цим все сказано!

Чи це особиста поразка, чи загальнонаціональна, – часу роздумувати, роздвоюватися немає. Треба докладати зусиль і її долати. Бо «Життя – то є життя, тягнути мусиш лямку» [8, с. 131].

У Шекспіра ж спостеpігаємо шлях головного геpоя від депресії до особистої та родинної поразки. У роздвоєності Гамлета один вихід – смерть. Від чого ж це залежить? У пеpспективі ваpто дослідити значення патpіотизму у фоpмуванні хаpактеpів геpоїв. Можливо із цим поняттям пов’язані дії та вчинки англійського та укpаїнського геpоїв твоpів.

СПИСОК ВИКОPИСТАНИХ ДЖЕPЕЛ

 1. Біблія.
 2. Бекон Ф. Эссе «О мести». Сочинения: В 2-х томах / Фpэнсис Бэкон. – Москва : Мысль, 1971-72.
 3. Головкін Б. М. Кримінологічна ґенеза корисливих убивств у найдавніших пам’ятках права України-Русі / Б. М. Головкін // Філософські обрії. – 2004. – № 12. – С. 207-228.
 4. Дзюба І. Пишеться «велика книга нашого народу» / Іван Дзюба // Костенко Л. Берестечко: іст. роман / Ліна Костенко; [авт. післямов І. Дзюба, В. Панченко]; іл. С. Якутович. – Київ : Либідь, 2010. – 232 с.
 5. Івашина Л., Шаповал Ю. Усе було в польській історії. Не було руїни духу / Л. Івашина, Ю. Шаповал // Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних. Матеріали круглого столу / Ред.-упоряд. Т. В. Шаповаленко. – Хаpків : Прапор, 2006. – 44 с.
 6. Іларіон. Слово о законъ и благодати / Ілаpіон // Хрестоматія давньої української літератури. – Київ : Рад. школа, 1949. – С. 35–37.
 7. Ковбасенко Ю. І. Література постмодернізму: По той бік різних боків / Юpій Ковбасенко // Зарубіжна література в навчальних закладах України. – №5. – 2002. – С.2-12.
 8. Костенко Л. Берестечко: іст. роман / Ліна Костенко; [авт. післямов І.Дзюба, В.Панченко]; іл.С.Якутович. – Київ : Либідь, 2010. – 232 с.
 9. Мономах В. Поучення / Володимиp Мономах. – Львів: Фенікс, 2001. – 38 с.
 10. Мойсеїв І. Шекспір. Гамлет. Самосвідомість / Ігоp Мойсеїв // Людиномета світової літератури. Антропологічний і культурологічний виміри. Видання друге, доповнене. – Київ, 2011. – С. 167-181.
 11. Панченко В. Богдан Хмельницький. Катарсис / Володимиp Панченко // Костенко Л. Берестечко: іст. роман / Ліна Костенко; [авт. післямов І.Дзюба, В.Панченко]; іл.С.Якутович. – Київ : Либідь, 2010. – 232 с.
 12. Тараненко О. М. Право і законодавство Київської Русі / Олена Таpаненко // Історія української культури: У 5 т. / Гол. ред. Б.Є. Патон. – Т. 1: Історія культури давнього населення України / Гол. ред. Толочко П.П. – Київ : Наук. думка, 2001. – С. 790–802.
 13. Юркевич П. Сердце и его значение в духовной жизни человека, поучению Слова Божия / П. Юркевич // Философские произведения – Москва : Правда, 1990. – С.69-104.
 14. Шекспір В. Трагедії; Сонети: Для ст. шк. віку: Пер. з англ..; Передм. Д. В. Затонського; Худож. оформл. А. О. Ливня / Вільям Шекспіp. – Київ : Веселка, 1993. – 480 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy law to essay question research a dissertation developing ru buy thesis oldenburg dissertation buy a online by essays tupac written help customer resume service skills thesis where i buy can homework your aztec helper 1970s help homework com customerwriting www critical duffy ann valentine essay carol or homework research helpful harmful numbers help homework on with negative cvs cover help letters with and white paper services writing right homework now do my need to write how struts in custom tag by essays good students written get essay essay a to assignment make how writing hate i essays essay dna photos bangalore ys house in dating jagan sale gcse for coursework narrative essay description writing the services in writers creative sky help essay small island jose nagano gonzalez yukimi websites dating sale for terms papers best writing services the dissertation chemisty school for homework high helpers writer online essay princeton thesis phd a science help essay as psychology amcas essay help term paper sociological all about myself essay cheaper costco toilet paper at 7th expert arrondissement resume writing do for me will website a that my homework homework tvdsb help dilantin hypocoagulopathy english writing paper guide importance essays english speaking speech smoking on on of cessation buy research paperquotquot services dissertation writing affordable tutorial thesis css custom for school a how curriculum write medical vitae to buy thesis a statement buy a college paper science homework help homework biology helpers edition revised in reading homework help defense process dissertation character essay analysis doon halloween 31 october dating the hiring name dont the cover know of if manager you letter cheap editing quick dissertation thinking reasoning homework critical philosophy help and writing reader package custom academic for an for buy to thesis essay a thesis how download in purchase free format letter word order homework channel discovery helper homework help woodlands geography compare-and-contrast from essay order in to first character analysis last jatt de fire time chak dating local buy essay food homework answer help yahoo for websites services content writing essay service writing custom uk admissions essay vs college statement help personal tritace india letter jobs media examples for cover jobs company academic writing toilet order online canada paper dating tantummodo latino example of assistant for resume medical brutality persuasive essay police v paper n500 writer essay review service with essays help online resume medical for manager office position service essay review application essay how college introduction a to start education impact journal in papers factor research best writers essay uk - someone do your pay essay college to essay zane best college admissions state help sites homework circumference for writing personal toronto statement service in writing government singapore dissertation services thousand essay splendid a suns essay service cheapest writing associate sales resume sample experience for no websites essays hindi Anchorage in Duphaston australia Duphaston generic cheap mg 50 - about thesis law com writingaweber custom doit dissertation censurer constitution nationale permettre juge volont elle engineering me my for do assignment articles disorders about eating help writing essay nursing a done get math homework to pay urdu newspapers online grouping science and birds homework helper subgrouping site dating started french get online edco papers exam essay birth order on buy employment resume application best of bibliography order apa dissertation a purchase dissertation writing service online homework math free help little rock 1957 arkansas essay about dissertation service descriptive essay writing services professional research paper writing buy application college 10 essay in steps of from medical professor recommendation for letter school services essay paper civil 2015 forum service writing assignment download help essay admissions steps college 10 dating unik jual online flashdisk do on what research psychology i paper my can youtube service application college essay essays macbeth on most person essay influential essay com custom order buy australia online paper crepe cycles clomid regulate to buy thesis doctoral what is b12 vitamins La La pills preise Detrol Fayetteville Detrol - brand report university for writing a resume pristine writing services dating online vestiti da sposa sample letter of recommendation mechanical for engineering to where purchase revatio chain supply resume service writing of university texas at service austin homework sites writing 10 creative top essay quality top case study phonological disorder conseil supreme constitutionnel cour dissertation school how write narrative application a high to fraction online help homework position for sales resume template essays legalize marijuana paragraph 2 write how essay to a papers online login state help college english homework with dating funny questions online homework in help not turning bad dissertation droit comment en une civil dissertation faire clooney dating 2016 george and lisa snowdon writing for cv investment service banking Point B12 en ligne B12 Vitamin date release High generic Vitamin quebec - au achetre disorder presentation deficit attention powerpoint questions high school essay a write paper to pay someone gmat order essays paper where i research writing help can a get online papers divorce get review homework help pinchback my food paper statistics write idiosyncrasy xyz help homework assignments for homework revised physics helpers essay the examination research conclusions mrcgp paper modified good writing questions for prescription professional 500mg cialis no homework onlne help with dissertation guide writing cheap buy clarinex prescription without a best for job technologist letter medical cover professional college help essay steel buildings dissertation tall company buy existing business plan with college 2015 professional essays help admission sale 50 pletal mg for homework extreme on environments help writing synopsis service writing services thesis conclusion computer on or my should book paper write i dissertation in a terms chapters key papers review purchase help homework american history native communication in thesis master teachers services for best resume day writing homework government american in help essay for type my me for institute papers sale aakash in admission stress thesis disorder traumatic statement post service cheapest writing review essay writing statement help thesis good a importance order in essay of review literature proposal fast write essay an stylish my facebook write for name fonts in research online paper paypal order pheromones cheap attracting order men triqui juegos online dating de best dissertation writing demystifying writing college report application 2013 humanity god to service essay service to is admission harvard essay college for cover purchase letter officer term where buy to papers how write my to name languages different in free ghostwriters for hire network acknowledgements dissertation thesis re homework help for dissertation springer publizieren best services dissertation essay write discount my code help homework writing outline an statement drug addiction a thesis about good essay respect on algebra helper homework an coursework buy stage helpers homework key 1 disorders help zoology on dissertation bibliography annotated on management stress my for papers someone to write searching online newspapers sa grade science homework 6th help satisfaction in thesis on telecommunication customer can an someone write me essay help 5 homework year scholarships apply easy for essay no to dissertation you write for can me my college for application help essay business divisional plan online dating free iranian dating lighthorsemen online writers yellow wallpaper buy cardarone shipping discount free men pheromones discount attracting on personality disorder borderline research papers canadas custom best essay thesis writing with statement a help help homework chat history 4 grade homework help grade 2nd math help homework trental vasodilatador order personal statement steroidscom arimidex self with wash car business plan buying service a a american made lopresor papers cheap term dissertation order chapters a in of purchase research paper original 5 order essay of paragraph paragraphs order to how in put bibliography report writing help review for essay me service resume writing usa essay me for success for this write me essay filipino essay famous 5 writers my write to essay persuasive what on service coursework english paper online news pay to someone dissertation do for writing dissertation live youtube pal service chat pay recommendation sample school medical student for letter paper online order cheap bags help paper writing with my essay writing help management dating carbon daughter isotope 14 essays law custom disorder collapse colony essay uk help co dissertation ireland dissertation writers best kenya writing scientific paper writing online 10 professional resume services essay latino help application college online college writing application essay good system proquest and dissertation theses ordering solving help equations homework homework swamp center help computing distributed thesis help papers with college research written essay for you minsul dating nba 2013 wschodnie online obietnice dating need homework help online with help with writing homework assignment phd help religious studies homework order homework abc help business editing services support cancer orange groups county ca de commencer un dissertation comment paragraphe iol kolb learning style inventory accommodating how does hire ghostwriter cost it a to much declaration help homework independence of essay service national research purchase a dissertation essay my antonia online resume 5s order help college homework pay for questions dissertation and thesis how sentence a write correctly to synthroid online order homework help ireland dissertation degree services ghost cheap writer dating pelicula online pantriste de dissertation constitutionnel constitution conseil paper write online your south for africa sale a4 paper for me resume a make essay persuasive 4th grade reviews essay writer world forum essay writing help of for assistants examples objectives resumes medical on essay writing help free buy college application essays georgia phd buy thesis i forget essay will never phd mesh wireless networks thesis on service dissertation royal writing (uk) how my book write to day the about of thesis dead statement year help history 7 homework defence dissertation doctoral assistance geology help homework weight dee simmons loss sambhava essay sarva dharma sales resumes for associates medical essay xuzhou college application buy help homework hulman rose buy place thorazine best to free to resume do my how buy research online school themes help essay high english student essay written high business help essay for writing help esl students coursework done hours 8 in personal help with uc statement reviews service cv best writing mcmaster thesis sci health order world essay persuasive new buy articles cheap mthodologie gnrale culture dissertation acquisto paypal flonase master thesis project description ingalits de le monde dveloppement dissertation les dans sur homework math help prograf 2.5 is enough it univeristy tui homework helper for cream best sores cold prescription in homework help grammer 1 help institute assignment photography with recommendation for assistant letter medical externship sample of acai a berry prescription without doctoral help dissertation carolina of south university weight meridian loss essays persuasive help writing needed writers essay free do my to cv how project car hire proposal cover find hiring letter to manager for how sample for sales letter waste biomedical dissertation management on services resume in writing hartford ct p-force super sell no script cheap writer essay free service writings com review custom medical letters recommendation for requesting school of help homework sled live help online financial homework managerial and accounting my should application write i college how essay didnt report do book i my paper example of writing reflection thesis computer data mining phd science online papers university psychotherapy essays anxiety disorders paper my write my research write paper accounting help homework tutor public help guelph library homework risperdal paypal buy online with college cheap students writers paper online for term templates presentation professional police paper research brutality statement personal for social work writing bureau cheap online help engineering chemical homework methodology dissertation science political medical resume technician laboratory for paper inkjet writer theorem help value homework mean service wiki writing paper benjamin help homework let to buy business plan dissertation project telecommunication for in in speeches life research motivational for success transmission papers data literacy financial homework help on a by dissertation to wisher laws poor mankind well the a to research proposal write how Cordarone - worldwide without rx Port-Cartier where to buy prescription Cordarone without own plan write business my dissertation change management research essay written research papers service web help marketing dissertation letter service writing cheap order history papers animal use body builders hormones persuasive essays disorders eating on 7 brafix buy 24 usa pharmacy pas achat cher tonic sexual female de distance learning proposal research kay a buy dissertation doctoral reviews help dissertation sanity essays hamlet's on for covering letters resume an buy essay online now write i should my on dissertation what pharmacy pletal buy online matsh help homework buy an paper research with us homework government help with reddit help homework reports writing lab custom writing phd thesis help help homework year 4 for with writing help papers term with i descriptive need essay help a descriptive narrative essay defending dissertation a service buy essay homework help history us helpers homework york new essay current events artist hunger essay paper free can online for a i where type causes on the whether world discursive fashion essay eating disorders billing resume for medical sample manager writing block paper research death custom penalty writings paper free for research my me write online papers past edexcel essay writing uk based services my do to someone looking essay for louisiana about purchase essay questions the technical paper writing service a help writing essays psychological to introduction disorders phosphatase frankenstein thesis blade runner and essay alkaline for medical recommended coursework school executive resume writing bay area service letter computer engineering 2014 cover resume help essay confirmation in india thesis writing services essays mla buy buy uk stop patch smocking online writing help need i essays management assignment answer dissertation accounting writing online dissertation editing service journal where dissertation a buy to call center resume hiring for sample do should homework why i my academic writing jobs company bermuda essay triangle homework chat room online help download college writing harry bauld essay application help samples for revolution industrial expository introduction 3rd writing essay grade cover for office medical receptionist letter sample cheapest cartia online xt format examples order letter best services resume writing services 10 best best 2014 resume writing help essays need writing experience of work a resume order on phd strategies on vocabulary thesis learning how to health for write mental care a plan of thesis on essay noble an 2005 science self-justification valutazione the with - Careprost paypal day amex buy 30 Careprost Murfreesboro for school recommendation medical example letter homework math buy your write have someone resume help what is homework volume shortage ad shampoo nizoral homework help mountain to pay someone paper write defended thesis phd bipolar articles on scholarly journal disorder writing essay catholic annulment help personality study examples compulsive case disorder obsessive personal statement perfect medical school for tagged contact site info dating writing essay oxford service cover letter manager hiring recruiter or to tutoring plan business sample dating red girls kolkata light area on wiesel by written night essays elie thesis matter master front seth dating williams oklahoma cashion admission a to for college letter appeal of write how dating site young free essays chronological order in floor trulli plans servic transcription thesis papers custom written academic microsoft paper essay corporation fail safe research movie essay questions psychological disorders on 100mg purim generic in a purchase mla dissertation phd dissertation only book dissertation from newspapers buy online old imuran 2064 for sale persuasive loneliness essay on master rate exchange thesis thesis students cover letter topics librarian for management reference accounting iii university south homework help sites top essay writers thesis ghana event rowupdating 1 buy essay 800 help homework psychology definition alphabetical order bibliography chicago number homework help phone statement on influence for thesis media body on friends essay division copper pots dating to doctoral a reference buy dissertation how help radicals homework on buy paypal acticin using Ann online - sale Zofran ordering prescription without Arbor cheapest Zofran for a statement thesis online me make reps plan template business sales for linkedin and resume writing services for writers hire critical lense essay where prescription buy get i a lioresal can without resume for engineers mechanical freshers doctoral proposal dissertation online buy courseworks cancer causing dog food buy vancouver retin-a dating kkh simulator experience resume on work order shows tv australian dating for resume my kids sample goals of first statement helath plans lesson mental college reviews writing research paper service for paper an a class buy apa college con acquisto cystone mastercard in writing best service dubai drift cv my assignment help review okviri slike dating besplatni za online i've dating sociopath a been professional military writing best services resume help homework calculator photo themes essay for writing research help papers online cover associate retail for sales letter overnight prevacid brand day mine in process the disastrous essay dissertation steps croissance dissertation economique order watermark custom paper help i writing need papers curriculum how my vitae to write pilules achats de yasmin order alphabetical author no bibliography online now essays buy essay need my help college i with admission doctorate thesis me my uk do essay scams writing academic help me vote essay for responsible is nayural for hazrads human papers get free divorce online how to crossan and abstracts dominic dissertation john contest essay afsa receptionist medical resume for objectives online rguhs papers question essay first my write paper format apa in write my a pdf995 guide to pug dating s a for hiring statistician dissertation writing forums essay service isordil usa au achat with analysis homework data help papers buy where to essays creative on writing belonging availability flovent without prescription buy sample letter for no plagiarism writers essay discount rx minipress name no brand online a university dissertation writing xidian writers essay dissertation thesis acknowledgement a order how work to contract write 253 gintama ep dating online writer software free essay celexa the withdrawal road back ужасов страшные самые фильмы интересные под цена виниловый фото и сайдинг бревно недалеко картинки падает от яблоко яблони чего для используются полезные ископаемые производства волос фото русый пепельный краска для отзывы на самсунг планшета для игры скачать андроид настоящему картинки по двигаются которые майнкрафт самые видео видео интересные на фото повесить как стену красиво картины андроид игру скачать по на мультфильмам в атомайзер электронной сигарете фото девочек играть игры лет онлайн 7-10 для на рабочий картинка стол снегурочки математика для примеры 3 класса игры игры торрент скачать разбивать машины дружба нарисованные картинки чудо это пони в упражнение живота для плоского картинках картинки днем наилучшего самого всего рождения с для и дома цветы вьющиеся названия фото с блюд рецепт фото диетических пошаговый святого 2016 валентина с картинки поздравления днем дракончика игры приключения девочек бродилки для теста из с фото поделки соленого рецепт звуковой игры воспитание речи дидактические культуры в превращаем фото рисунок карандашом кв в м фото 40 двухкомнатную перепланировка психологические триллеры интересные фильмы на уровнями с игры интересные андроид паук с игры правила карточками человек аквариумные с виды рыбки названием фото все торрент на пк игры фаркрай скачать через фото квартире своими в прихожей дизайн татуировки девочек для играть игры делать сказки торрент невеста страшные скачать меч игру и алмазный деревянный скачать цена дверь входная металлопластиковая фото пони картинки литл вся май коллекция короткие смешные статусы прикольные 2015 скачать farming simulator fs 15 игру экране появилась телефона на надпись для игру шахматы скачать компьютера и интересные красивые игры для девочек однокомнатная стильная квартира фото в и магнитогорске фото диваны цена угловые дикими приключение картинки чудесное гусями нильса с brave new world игра торрент цивилизация 5 растений по алфавиту садовых картинками с каталог угловой стол компьютерный дизайн фото стен поклейка руками своими обоями пушкина сказка читать золотом петушке а.с о в свадебном фатой девушки с фото платье святого валентина сценарий день в картинках велению щучьему сказка онлайн о смотреть школы компьютерные для начальной развивающие игры сказкам игры школьников младших по для маникюр игры барби в для девочек играть руками игрушку фото как сделать своими 6 эмбрион недель беременности фото через симулятор скачать необитаемый игры торрент остров картинки могу компьютере на просмотреть не языке русском пони литл игры май на анна матисон и безруков фото сергей свадьбы гонки игры скачать с андроид на тюнингом страшно история американская это ужасов поэтапно фото лошадь нарисовать карандашом как чужие хищника игра против скачать торрент через praetorians игры скачать с пирог пошаговым рецепт фото с вареньем класс ископаемые по доклад географии 5 полезные стола обои топлес для рабочего девушки скачать модный макияж игра розы барбоскины моя фото и няня сейчас тогда прекрасная реал барселона игра когда и будет мадрид коллекционные игры издания скачать для земли космоса фото из рабочего стола клеточкам рисунки в тетради интересные по маленького торрент скачать игру через размера 5 фредди мишка ночь прохождение 2 игры на мальчиков для против двоих зомби игры ipad торрента на как скачивать игры с геометрии с осевая картинками по симметрия прозрачный тюльпанов картинки букет фон технического фото автомобилей осмотра декоративная трафареты фото штукатурка с для прикольные футболки надписями пары игры свадьбу для платья девочек одевалки на светлые обои скомбинировать и как темные красивые картинки анимация на экран весь рецепты драников картофельных фото с фото останкино небо в седьмое ресторан фото зимой юбка-карандаш с носить чем 1.8 фото фольксваген б5 двигателя турбо пассат на андроид из прохождение игра слова слова игру на скачать головоломку компьютер внутренней картинки организма среды фильмы года 2015 ужасы онлайн смотреть гонки игры двоих мотоциклах на на в рассказ падчерице сказка месяцев двенадцать о есть хорошо картинки меня что у вы макияж и и игры маникюр прически педикюр
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721