ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Нех Дмитро Іванович

студент магістеріуму

Науковий керівник: Харчук Ю.Ю. к.е.н., ст.викл

кафедри фінансів, обліку і аудиту

Національний університет «Острозька академія»

 

Фіскальна ефективність прямого оподаткування в Україні та напрями її підвищення

 Анотація

У статті проаналізовано особливості прямого оподаткування в Україні. Здійснено оцінку прямих податкових надходжень до Зведеного бюджету України в розрізі окремих видів податків. Визначено фіскальну ефективність прямого оподаткування в Україні та запропоновано напрями її підвищення.

Ключові слова: прямі податки, система оподаткування, фіскальна ефективність, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб.

Аннотация

В статье проанализированы особенности прямого налогообложения в Украине. Осуществлена оценка прямых налоговых поступлений в сводный бюджет Украины в разрезе отдельных видов налогов. Определено фискальную эффективность прямого налогообложения в Украине и предложены направления ее повышения.

Ключевые слова: прямые налоги, система налогообложения, фискальная эффективность, налог на прибыль, налог на доходыфизическихлиц.

Annotation

The article analyzes the characteristics of direct taxation in Ukraine. The estimation of direct tax revenues to the consolidated budget of Ukraine in the context of certain types of taxes. Determined fiscal efficiency of direct taxation in Ukraine and proposed direction of its increase.

Keywords: directtaxes, taxation, fiscalefficiency, profittax, incometax.

Постановка проблеми. Побудова ринкової економіки України потребує ефективного розвитку системи оподаткування. У сучасній фіскальній системі значну роль відіграють прямі податки, які мають визначальний вплив на соціально-економічні процеси та формування необхідного обсягу бюджетних надходжень. В умовах загострення соціально-фінансових проблем в Україні питання щодо підвищення фіскальної ефективності прямих податків набуває особливої актуальності. Вдосконалення прямого оподаткування повинно забезпечити покращення ефективності функціонування національної економіки, забезпечити сприятливі умови для розвитку підприємництва та формування стабільних надходжень для забезпечення реалізації загальнодержавних функцій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Важливий внесок у дослідження питань вдосконалення фіскальної системи України, у тому числі в сфері прямого оподаткування зробили такі видатні науковці як: Андрущенко В. Л., Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Луніна І. О., Мельник В. М.,Мочерний С. В., Соколовська А. М., Славкова А. А., Федосова В. М. та інші. Проте, більшої уваги потребують питання підвищення фіскальної ефективності справляння прямих податків.

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначені напрямів підвищення фіскальної ефективності прямого оподаткування в Україні на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Розвиток економіки в цілому, та окремих її галузей залежить від ефективності функціонування механізму оподаткування. Для оцінювання фіскальної ефективності прямого оподаткування в Україні, перш за все, необхідно дослідити значення досліджуваної економічної категорії.

Ефективність, на відміну від ефекту, є показником відносним, і визначається відношенням ефекту до витрат, пов’язаних з його досягненням. Як зазначає С. В. Мочерний, ефективність – це здатність приносити ефект, результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як відношення ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат [5, c. 544].

Фіскальна ефективність оподаткування визначається ефективністю механізму справляння кожного податку окремо і податкової системи в цілому. Згідно з визначенням Недосуги А. Г., фіскальна ефективність – це спроможність податку забезпечувати наповнення бюджетів різних рівнів. Окремими характеристиками фіскальної ефективності є обсяги надходжень податку, частка обсягів податку у загальній структурі доходів бюджету та у ВВП, рівень ставки податку [9].

Окремі науковці обґрунтовують доцільність оцінювання фіскальної ефективності  на основі адміністрування податків, закладаючи при цьому у зміст дослідження відношення податкових надходжень до витрат на їх стягнення. Проте, цей підхід є складним до реалізації на практиці, оскільки облік витрат на адміністрування окремо по кожному податку і в розрізі прямих та непрямих податків не ведеться [7, c. 424].

Важливим фактором, що визначає ефективність функціонування суб’єктів господарювання та формування доходної частини державного та місцевих бюджетів є діюча система оподаткування. За рахунок податків держава реалізує виконання регулюючої та розподільчої функції у сфері забезпечення добробуту населення та розвитку культури, освіти, науки.

За економічною сутністю податок є сукупність економічних відносин між державою та суб’єктами господарювання з приводу примусового вилучення частини новоствореної вартості і формування фонду фінансових ресурсів держави [8].

Прямі податки є обов’язковими платежами, базою сплати яких є доходи або майно платників податків. До прямих податків належать  податок на прибуток (18 %), податок на доходи фізичних осіб (18 %), екологічний податок, податок на майно ( включає податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (не більше 2 % МЗП), транспортний податок (25 тис. грн.) та плату за землю), рентна плата, єдиний податок (включає чотири групи платників податків), збір за місця для паркування транспортних засобів (0,03 – 0,15 % МЗП), туристичний збір (0,5 – 1 %) [6].

Серед інших податків прямі податки вирізняються певними характеристиками, основними з яких є [8]:

– включення в ціну продукції на етапі виробництва та стягнення з кожного окремого суб’єкта (безпосередній вплив на процеси відтворення на підприємствах);

– вплив на інфляційні процеси, ділову та інвестиційну активність, накопичення капіталу та обсяги споживання (зменшення доходів платників);

– ставка податків та їх відрахування до бюджету залежить від величини доходів, отриманих платником.

Аналізуючи структуру податкових надходжень до Зведеного бюджету України протягом 2013-2015 років можна зазначити про те, що прямі податки займають меншу частку. Крім того, ця частка зменшується протягом досліджуваного періоду (рис. 1). Зокрема, у 2013 році прямі податки займали 49,63 %, у 2014 році – 46,47 % та у 2015 році – 42,96 %. Таким чином, ця структура підтверджує висновок, згідно з яким неможливо забезпечити переважання прямих податків у структурі податкових надходжень в умовах низького рівня доходів фізичних осіб та низького рівня податкової культури [4].

Рис. 1. Структура податкових надходжень до Зведеного бюджету України протягом 2013-2015 рр., %

*Джерело: розраховано автором за даними Державної казначейської служби

Прямі податки є важливим фінансовим регулятором соціально-економічних процесів. Крім того, що вони є важливим джерелом формування бюджетних ресурсів держави, вони забезпечують регулювання інвестицій, доходів платників, нагромадження капіталу, сукупного споживання, ділової активності та інших факторів стабільності та розвитку суспільства.

Дослідивши структурно-динамічний аналіз прямих податків у розрізі окремих видів податків до Зведеного бюджету України протягом 2013-2015 років, можна зазначити про зростання обсягів прямих податків на 218016 млн. грн. у 2014 році та на 16535 млн. грн. у 2015 році порівняно з попереднім роком (табл. 1). Така динаміка була зумовлена зростанням обсягів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, рентної плати та єдиного податку. Мали тенденцію до збільшення у 2014 році, проте зменшилися у 2015 році екологічний податок та податок на майно.

Важливо зазначити про поступове зменшення податку на прибуток протягом досліджуваного періоду. Зокрема, у 2014 році обсяги надходжень від цього податку зменшилися на 14729,3 млн. грн. та у 2015 році на 1148,3 млн. грн. порівняно з минулим роком. Така тенденція зумовлена сплатою авансових платежів у 2013 році, зниженням ставки податку від 21 % до 18 % та зменшенням кількість підприємств у 2015 році.

Таблиця 1

Динаміка надходження прямих податків до Зведеного бюджету України протягом 2013-2015 рр.

 податки

Роки

Абсолютний приріст протягом 2014-2013 рр.

Абсолютний приріст протягом 2015-2014 рр.

2013

2014

2015

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

Податок на прибуток

54993,8

31,80

40201,5

19,95

39053,2

17,91

-14792,3

-11,84

-1148,3

-2,04

Податок на доходи фізичних осіб

72151,1

41,72

75202,9

37,32

99983,2

45,86

3051,8

-4,39

24780,3

8,54

Екологічний податок

3899,5

2,25

4830,9

2,40

2691,1

1,23

931,4

0,14

-2139,8

-1,16

Податок на майно

599,2

0,35

34040,5

16,90

16012,9

7,34

33441,3

16,55

-18028

-9,55

Рентна плата

34563,2

19,98

39584,2

19,65

49203,6

22,57

5021

-0,34

9619,4

2,92

Єдиний податок

6640,5

3,84

7535,5

3,74

10975,1

5,03

895

-0,10

3439,6

1,29

Збір за місця для паркування транспортних засобів

64,5

0,04

61,2

0,03

60,2

0,03

-3,3

-0,01

-1

0,00

Туристичний збір

41,7

0,02

24,8

0,01

37,1

0,02

-16,9

-0,01

12,3

0,00

Всього

172954

100,0

201482

100,0

218016

100,0

28528

16535

*Джерело: розраховано автором за даними Державної казначейської служби

Аналізуючи структуру прямих податків у розрізі окремих видів податків, можна зазначити, що найбільшу частку займає податок на доходи фізичних осіб. У 2015 році цей податок досяг 45,86 % у структурі. Частка податку на прибуток зменшилася від 31,8 % у 2013 році до 17,91 % у 2015 році, тому другим податком за обсягом у структурі прямих податків є рентна плата, частка якої у 2015 році склала 22,57 %. Частка податку на майно протягом досліджуваного періоду є нестабільною: 0,35 % у 2013 році, 16,9 % у 2014 році та 7,34 % у 2015 році. Незначну частку має єдиний податок – 5,03 % у 2015 році та мізерну частку займають екологічний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір [3].

Суттєве зростання обсягів та частки податку на майно у 2014 році зумовлено із введенням податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки.

З метою визначення впливу зміни обсягу надходжень прямих податків за окремим  видами податківдо Зведеного бюджету на динаміку рівня оподаткування в Україні, проаналізуємо частки прямих податків у ВВП протягом 2013-2015 років (табл. 2).

Таблиця 2

Частка прямих податків у ВВП в Україні протягом 2013-2015 рр., %

 

Частка прямих податків у ВВП Роки Абсолютний приріст
2013 2014 2015 2014-2013 рр. 2015-2014 рр.
Прямі податки 11,80 12,70 11,01 0,89 -1,68
У тому числі:
Податок на прибуток 3,75 2,53 1,97 -1,22 -0,56
Податок на доходи фізичних осіб 4,92 4,74 5,05 -0,19 0,31
Екологічний податок 0,27 0,30 0,14 0,04 -0,17
Податок на майно 0,04 2,15 0,81 2,10 -1,34
Рентна плата 2,36 2,49 2,49 0,14 -0,01
Єдиний податок 0,45 0,47 0,55 0,02 0,08

*Джерело: розраховано автором за даними Державної казначейської служби

Дані таблиці 2 свідчать про те, що фіскальна ефективність прямих податків досягла найбільшого значення у 2014 році і становила 12,7 % ВВП, проте у 2015 році цей  показник зменшився на 1,68 %, досягши найменшого значення за три роки – 11,01 %. Крім того, важливо зазначити, що у розрізі окремих видів прямих податків найбільшу фіскальну роль відіграє податок на доходи фізичних осіб, часка якого в середньому складає 5 % протягом досліджуваного періоду [4].

Помітним є зменшення фіскальної ефективності податку на прибуток, причини чого було зазначено раніше. Частка цього податку у ВВП зменшилася до 1,97 %. Важливо зазначити, що у країнах з розвиненою ринковою економікою в процесі оптимізації регулюючої та фіскальної функції, частка податку на прибуток у ВВП також зменшувалась до помірного рівня порівняно з часткою податку на доходи фізичних осіб. Для прикладу у країнах ЄС частка податку на прибуток у ВВП складає в середньому 2,7-2,9  %, а податку на доходи фізичних осіб – 7,7 % [1]. Тому, таку тенденцію зменшення частки податку на прибуток у ВВП не можна вважати негативною. Разом з тим, заходи із  зниження податкового навантаження на прибуток підприємств спрямовані на активізацію підприємницької діяльності, а отже і на збільшення податкових надходжень, що забезпечило б компенсацію втрат від зниження ставки податку. Проте, ці заходи наразі ще не дають бажаного ефекту.

Помітним є також незначне зростання частки єдиного податку у ВВП: до 0,47 % у 2014 році та 0,55 % у 2015 році. Проте, фіскальна ефективність таких прямих податків та зборів, як екологічний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір є мізерною.

Загалом, в процесі оцінки фіскальної ефективності прямого оподаткування можна визначити основні особливості:

 • податок на прибуток є фактором стимулювання або стримування інвестиційної активності та інструментом регулювання ділової активності;
 • податок на доходи фізичних осіб відіграє визначальну роль в процесі реалізації державної фіскальної політики.

Крім того, система прямого оподаткування в Україні характеризується значним обсягом пільг, що спричиняє втрату істотного обсягу фінансових ресурсів дохідної частини бюджету. Така ситуація зумовлює зменшення фіскальної ефективності прямого оподаткування [5].

Досліджуючи фіскальну ефективність прямих податків, доцільно детально оцінити особливості справляння податку на доходи фізичних осіб, який забезпечує майже половину надходжень від прямих податків до Зведеного бюджету України.

Процеси ринкової трансформації в Україні зумовили зміни в розподілі національного багатства між різними соціальними верствами населення, що призвело до поглиблення диференціації доходів, зростання масштабів бідності. Діючий механізм розподілу продовжує посилювати соціально-економічне розшарування в доходах населення.

Потенціал податку на доходи фізичних осіб визначається рівнем доходів основної частини населення України, і незважаючи на певні позитивні зрушення останнім часом, рівень доходів залишається на низькому рівні. Характерною особливістю є подальше поширення бідності працюючого населення через низькі стандарти оплати праці. Зайнятість не є гарантом зростання доходів населення та захисту від бідності. Вагомим фактором, який також справляє негативний вплив на формування високого рівня доходів населення є відсутність факторів стимулювання та відповідно низька економічна активність, прагнення та ініціатива до додаткових заробітків, підприємництва чи самозайнятості [8].

Можна виокремити такі чинники, які здійснюють негативний вплив на рівень фіскальної ефективності податку на доходи фізичних осіб:

 • невідповідність існуючого розподілу податкового навантаження рівню платоспроможності фізичних осіб. Мало- та середньозабезпечені верстви населення приймають на себе основний важіль оподаткування. Заходи щодо підвищення податкового навантаження на населення із вищими доходами часто спричиняють наслідки впливу податкового тягаря тільки на середній клас суспільства. Також, заходи із здійснення перерозподілу рівня податкового навантаження на населення із високим рівнем доходів майже не реалізуються на практиці [9];
 • нерівномірний розподіл податкового навантаження між різними джерелами доходів. Сучасна сплата податку на доходи фізичних осіб перетворилася в податок на заробітну плату, яку отримують наймані працівники прозорого для фінансових органів сектору економіки. Водночас забезпечені верстви населення отримують дохід, який є відмінним від заробітної плати непроцентні доходи, доходи від власності, дивіденди тощо. Відповідно, ці види доходів оподатковуються за значно нижчими ставками, ніж доходи у вигляді заробітної плати, або не оподатковуються взагалі і податкове навантаження забезпеченого населення є набагато меншим ніж середньо- та малозабезпечених. Така ситуація зумовлена насамперед прогалинами вітчизняного податкового законодавства [2];
 • висока тінізація економіки. Приховування доходів від оподаткування руйнує будь-яке уявлення про характер утворення, розподілу та перерозподілу доходів різних соціальних верств населення та зменшує здатність держави впливати на дані процеси. Така ситуація суттєво занижує фіскальний потенціал податку на доходи фізичних осіб та розрахунки економічної нерівності [7].

Загалом, досліджуючи особливості справляння прямих податків в Україні можна виокремити наступне:

 • фіскальний потенціал прямого оподаткування в Україні є досить потужним, проте, незважаючи на зростання обсягів справляння прямих податків, у структурі податкових надходжень прямі податки мають тенденцію до зменшення своєї частки;
 • негативний вплив на фіскальну ефективність прямого оподаткування справляє наявність значних обсягів пільг (податкова соціальна пільга та ін.);
 • основним бюджетоутворюючим прямим податком є податок на доходи фізичних осіб, обсяги надходжень якого складають майже половину всіх прямих податків;
 • обсяги надходжень податку на прибуток протягом останніх років зменшуються, що зумовлено основним чином зменшенням ставки податку. Проте, таку динаміку не слід оцінювати негативно, адже зниження ставки податку відіграє стимулюючу роль для розвитку підприємництва. Незважаючи на це, обсяги надходжень від підприємницької діяльності не збільшуються;
 • поступово підвищується фіскальна ефективність від справляння єдиного податку;
 • стримуючими факторами до підвищення фіскальної ефективності прямих податків справляють такі фактори як невідповідність існуючого розподілу податкового навантаження рівню платоспроможності фізичних осіб, нерівномірний розподіл податкового навантаження між різними джерелами доходів та висока тінізація економіки.

Для підвищення фіскальної ефективності прямого оподаткування доцільним буде вжиття таких заходів:

 • перенесення тягаря податкового навантаження на населення з високим рівнем доходу;
 • оптимізації системи податкових пільг, особливо з податку на прибуток підприємств;
 • запровадження оподаткування багатства та предметів розкоші [9].

Для зменшення обсягів тінізації економіки важливо створювати стимулюючі фактори для бізнесу, коли буде вигідно сплачувати податки до державного та місцевого бюджетів, запроваджувати вищі стандарти продукції. Відкритий ринок для інших товарів та зменшення податкового навантаження буде сприяти «здоровій» конкуренції між підприємцями, модернізації технологічних та виробничих процесів на підприємствах.

Висновки. Таким чином, основними напрямами реформування прямого оподаткування з метою  підвищення його фіскальної ефективності є зменшення ставок основних прямих податків та їхня пропорційність до доходів платників податків, зменшення кількості пільг та надання більших повноважень для ринку. В свою чергу,  визначальним фактором повноцінного реформування прямого оподаткування є дотримання принципу, коли податки будуть стимулюючими факторами для  фізичних та юридичних осіб до підвищення їх діяльності.

Останнє речення висновків теж потребує перефразування, уточніть, що Ви маєте на увазі.

 

Список використаних джерел:

1. Taxation trends in the European Union. Data for theEUMemberStates, IcelandandNorway [Електроннийресурс] // EurostatStatisticalbooks. — 2015 edition.— Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-13-001/EN/KS-DU-13-001-EN.PDF

2.Динаміка податкового навантаження в Україні в контексті реалізації податкової реформи / за ред. Т.І.Єфименко, А.М. Соколовської. — К.: ДННУ “Академіяфінансового управління”, 2014. — 491 с.

3.Звіти Державної казначейської служби України. – [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=147449

4.Звіт міністерства фінансів України. – [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%94%D0%91%D0%A3%202015_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%2023%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F.pdf

5.Дєєва Н.М., Редіна Н.І., Дулік Т.О. та ін. Оподаткування в Україні: Навч. посіб. / За ред. Н.І. Редіної. – К.:Центр учбової літератури, 2009. – 544 с.

6.Податковий кодекс України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zаkon5.rаdа.gov.uа/lаws/show/2755-17

7. Сідельникова Л.П. Податкова система: [навч. посіб.] /Л.П. Сідельникова, Т.П. Сідельникова, Н.М. Костіна. – К.:Ліра-К, 2013. – 424 с.

8.Хлібок Ю.А. Основні напрямки реформування сучасноїподаткової системи України / Ю.А. Хлібок// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. –№ 2 (6). – С. 114–118.

9.Недосуга А. Г., Гарбар Ж.В. Теоретичні аспекти до визначення ефективності податків [Електронний ресурс] /А.Г. Недосуга, Ж. В. Гарбар // Режим доступу до ресурсу: http://intkonf.org/nedosuga-ai-garbar-zhv-teoretichni-aspekti-do-viznachennya-efektivnosti-podatkiv/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on in essay get hindi myself dublin help dissertation presentation buyquotquot to powerpoint mg 40 glucoton mr oklahoma help homework school from letter for medical physician of recommendation academic us companies in writing uk cheap writer essay case disorder generalized study anxiety child isabella for measure measure essays direct homework help objects Kamagra Jelly cheap sociology paper research buy resumes services top writing evaluation essay critical raman flats for 2 cv in nagar sale bhk bangalore my on paragraph friend admission essay hopkins help johns college anxiety essay disorder college generalized dissertation usd ahed does alphabetical be to need bibliography an in annotated order 10 page buy paper help tax dissertation custom university on essay admission math help homework 5 grade writes a is there for me research paper any website which homework help and answers myspace cursive my name write writing professional service companies resume service lawyers for writing professional leave border name your the at essay about online compare services will writing requirements essay suny purchase with making statements thesis help writing website content company not herpes be spread hands can washing by research literature paper in english code writing discount custom paper white writers wanted my write paper siri for me disorder personality papers essay essay college an writing help for college help essay supplement application college letter study case a help writing resume high writing canada students in for school article reviews writers paper college essay writing evaluation help a get where help write you to business plan can custom order review paper help koln online dissertation writing cheap guide dissertation for media essay violence homework cell cycle biology help my do paper term for me site writing essay abortion should be encouraged homework forums college help proposal writing dc companies college writing essay a good admissions dummies order secure online crestor cheap glucotrol prescription without border state silko patrol essay do your papers narrative writing help essay manager letter to or cover recruiter hiring inc weaknesses best company buy research online paper check my essay paraphrase service buy paper to uk help net assignment avana top dosis take a school statement long personal how write does for to it med on love essay definition homework help rsm writing agreement contracts service person first essay written example in essay companies uk writing good in development in thesis phd administration essay online writing custom logic phd fuzzy in thesis homework p help chem services writing jamaica resume erfahrung calan for steam free engines oscillating plans newspapers mexican online developmental psychology dissertation passive in essay written voice sales experience no for resume associate school format for recommendation of medical letter abstract dissertation cv jobs writers essay application essay help writing proofreading college help descriptive essay writing management dissertations buy hypothesis help admission essay reliable editing service writing essay custom study case disorder thyroid evolve dna and transcription replication homework help frederick jackson turner's apush thesis car essay a buy how to leadership a paper write resume phd name my homework i ll do up writing findings dissertation paper custom best sites with essays help homework paper blotter sale blank for synonym datings advice prob homework help and stats paper software download free writing writing top academic sites course cpm help 2 homework mental personal nursing for health job statement why follow is to important orders essays it taicold sachet from mexico pharmacy online identity disorder essay gender about purchase Orlistat generic cheap examples entry assistants resume level for medical cystone ireland buy you for college written papers essay canada buy in to online thesis nash john length phd paper custom cheapest nlp thesis master copyrights research paper internet on writing online services professional 10 essay top uk writing services research satellite communications paper do custom term paper download help doctoral dissertation royal essay discount code mice essay and men of writing resume logistics service genetically food modified paper persuasive anyone online bought a paper term has index term 49396 papers sample help letter writing online help homework business bipolar case disorder study nursing essay anxiety argumentative disorder paper research report writing bin webscr cgi ua online homework dummies accounting help for opportunities women equal men essay for and job pharmaceutical thesis phd van dating price in heusen bangalore suits service pa writing resume writing georgia services atlanta resume high school for students help writing for letter cover mechanic job essay order extended to eating disorders introduction essay phd help number words of dissertation valerie actress claritin services writing assignment custom resume reviews writing best services dating bloemenbon online cheap from canadian pharmacy buy caverta fractions help homework impetigo on with writing help a paper microbiology term i do for my my conclusion paper write research how buy questions answers and essay mental illness piercing and body thesis proofreading with help application forms essays written great the gatsby about greek mythology help homework dissertation websites a school asking for recommendation for letter of medical papers academic buy application good paragraph essay to write 7 a how delight to neat still in disorder essay be writing.com custom reviews security on research paper web application order resume tesco online data mining help assignment plan and buy business sale writing service smart what examine does homework help mean critically informal essay help someone serve to pay papers medical how write to a bill for dispute letter language foreign latin homework help padfone mini xdating biological of explanations essay phobic disorders thesis about education homework ancient help egypt anthropology thesis writing help psychology political apsa dissertation best papers write school written authors english essay by filipino resume top writing services best 10 essay an website buy to literature customer store on satisfaction review in retail writing content india services persuasive purchase essay fake writer essay is for ordering spatial narrative best essays эротичное нижнее женское белье фото юна пізда фото крупн фото клитора в возрасте пышки фото интим сперма. Эротическое фото скачать быстро Фото пацану пихают фото огромное пизды кончают фото пизды попки сиськи фото 18 Большие жопы раком крупно фото сплит omaks фото сексуальнейшие девушки фото девушки связали и насиловали парня фото частное фото в колготках без трусов порно фото женские ножки в чулках ультрабук цена наши фото сосочки пунш кровавый фильм 2013 фото симпсоны футурама порнуха домашнее фото женщин в 40 лет в трусиках влагалище при фото хочке между ног пизда фото постоянные головные боли гимназия новоуральск фото.деревенских девушек. кадо коломна комиксы порно бдсм русском на фото порно девушек домашнее фото в тольятти 18 летние фото очко ебут еао природа фото фото галерея зрелых волосатых пизд на анальном фото отверстии папиллома бешенство влагалища фото группой минет фото галереи семенович фото анну где трахают порно мать спит порнофото аллы чиж бивших девушек фото порно ashley фото rains сиськи обвисшие фото порнофото пизды старой milfhunter фото фото инцест видео сын порно мама любительские фотографии русских проститток крупно фото в сперме рот дедом с фото инцест бабушкой секс со старой порно про цель сказка на велосипедах фото бляди фото мужиков эротические основы в судебной власти федерации конституционные российской включают ваниль жк порнофото ебли взрослых женщин гной глаза фото минет с пальцем в анусе порно фото любительские девушек лохматыми кисками фото с Порно фото галереи молодых красоток толстые женщины фото эро порно без регис и смс домашнее оральные ласки фото Казашки фото ню чулках в стрингах фото и Тёлки волосаті геї фото трансгазстрой Xxx фото русские девки член с большими сиськами фото сосут голые на фото колготках в попки телефон скачать училок частное домашнее фото свингеров видно у штаны которых фото сквозь трусики девушек русские частные порно фото зрелые письки видео проституток в сауне порно фото шпиллер эротическое порно близнецы Гей сестренкой фото секс чулки дрочить фото это что сепия такое волос.пизды женщин фото Руская сиська толстой на фото том фин комиксы фото молодой товстенькой голой піськи дівчині оргии в клубе фото impreza фото xv мплолеток порно фото фото сперма Порно бдсм ретро порно рисунки и фото порно фото жопы аллы юбка фото задралась видео порно в екатеринбурге фото и видео в попу первый раз тихоокеанское огненное кольцо писи фото качественое домашнее фото порно минета любительници страпон фото бдсм раб мужчина мужские гениталии порно фото фото пинто фрида порно громадные фото груди мира выставка фото анусов Порно фото ахуенае обвисшая грудь 4 размер фото порка фото горничных мужчина голый летит фото смотреть слайд шоу из фотографий с музыкой разнообразие секс фото фото девушек сзади бикини порно очень крупным планом порно полныемамочкилесби фото и видео ретро порно фото галерии rodox. девушки в студенческих общагах ночью фото h20 просто добавь воды фото hd Порно одним файлом скачать путассу тушеная с морковью и луком галерея фото пышек Порно мам письки голые теток спящих фото подросток привратные фото Женщины с венами нагруди голые фото фото пизды у ачкастых порно картинки студенток домашнее зрелые фото таганрогский смотреть частные порно фото мужа и жены зарубежные актрисы эротические фото видео Брюнетка в трусиках в возрасте домашнее фото фото сисястые dji phantom квадрокоптер 4 контактные линзы рейтинг лучших Порно фото офигенные порно фото сексуальных медсестричек фото голых девушек личные телефон дом горячей ру линии совсем чёрненкие девушек фото голышом эротика в русской бане фото онлайн красивые ноги порно фейк почепы оксаны фото ххх галереи телочек Фото описание к фото девушка стоит рядом с авто значок азов фото фото com zoli boу молодые совсем порно смотреть онлайн как зломать странічку в контакте без программ и быстро фото женское унижение фото домашнее в чулка красных ночью фото керчи вечеринки фото план крупный Порно худенькые с большыми сиськами фото порнофото зрелые бабы видео ролики яндекс порно развратное подно фото крупным планом много фото сисек порно смотреть фото одноклассников порно из девушек пизд типа фото Девушки в интернете интимное видео фото порно фото лактации шаріки картинки сухой кашель ночью сонник бык обучением работа москве в с lupe flasco фото фото девушек сосущих член в машине в хуй ракам вставляет фото крупна пизду михаил мукасей смотреть эротическое фото с российскими знаменитостями порно фильм колядки фото лесби мастурбирают фото фото сосущие член милф письки бабушик фото Порно звезда фото ванесса лэйн переспала с гостям порно фото и их подростки фото пизды на порно секса природе фото крупно фото влажных кисок фото купильник мини бикини с фотогалерея карликами ебли сваты 4 2 эротические фото и порно российских знаменитостей делинквентное это поведение откровенные фото телок с дылдо www.порнофото огромные женщин органы половые порно скачать колготках фото rar xxx в палец в попу фото эротические фото девушек с аниме фото удачно домашнее нагнулась частное транспорте в порно истории длинноногих раком фото худых индивидуалки рязарни с фото барановой ларисы фото порно расшифровкой 2014 ред с 2 ок кдес 029 оквэд порно фотографии девствениц в харошому качестве женских фото трусиков спущеных колен до отсосать у парня фото домашние фото раздетых жён девушки фото влагалише порно мужик ебет курицу фото мульт порно трансы случайное обнажение груди фото смотреть онлайн домашние порно фото девушек журнал мужские порнофото playboy зрелые бабы армянки фото эротика фото голых актрис русских фильмов порно с игришкой в попе фото фото кеды найк фото пьёт голая девушка кофе фото дам за инцест голых 40 школьницы нашего двора фото галереи фоток пизд зрелых сексуальные юпочки и платья порно фото порнофото 980 фото дефект ушей Известные актрисы в эротических сценах видео фото фото красивое девушки супер тело секс порно фото iзносiлуваня розповiдi на дороге фото голые видео рэймонд реддингтон телки супер бикини секси фото в большой клитор частное фото пизда кончает струей фото порно фото с клаудии марии обнаженные девушки на любительских фото онлайн зоофилия с собаками Фото школьной шлюшки влагалища волосатые фото скачать она сасала хуй фото брюнетка порно лифчике в трах в попу по жёсткому фото порно красивые девушки россии купикупон москва фото спортсменок тренируются голыми развратное порно фото женщин 35-45 лет эль-ариша фото фото порно сисястых грузинок фото растянутой пизды пизды билла на сидит фото хую попы трусиках белых фото в хлопковых секс анальный смотреть первый фото крупно минет молодые растянула очко себе фото Виагра группа эрофото фото сиськи покажи мне кота жопы страшные фото Самые фото волосатые эротика женщины толстые секс длинных сапогах фото а в очко фото brazzers фото зрелых и юная порно сестра Брат юбкой на улице под колготки фото госпожа сперма Фото Порно фото девушка трахалась с рабом mamix everyday ххх фото киноактрис фото голые девушки в кабинете гинеколога пиздa писькa клитор влaгaлищe порно фото фото трахаю пышку дома эро фото файлообменник большим с фото анусе девушка в самотыком галерея фото мужика на Лесби кончают полные волосатые на курорте фото порно фото с пьяными спящими тётями и мачехами. секс женщинам мужыки лижут фото зрелым маклер работа тирасполь мужские яйца и анусы фото порно фото бантиками малышик с киски девушек Бритые фото онлайн сисек меж порно порнофото юнных частное фото сабака секс трусов шикарных фото баб без порно фото бабушек в нижнем белье корону про сказка vostok games классная мамка порно русская порносмотреть кино в порно сперма писке фото фото узбечек ню фото любовниц домашнее полные женщины порно в нижнем фото белье групповое порно с рокко фото порно качественное Смотреть фото голые девки загорают вебке по сиськи фото под судзиловской у фото большие засветы юбкой олеси Самые большие силиконовые сиськи в мире фото частное фото голых девушек из вологды фото трах беременная в поу Домашнее секс мінєт секретарших фото Фото пизда вывернутая фистингом крупным планом фото 3х лисбиянки бомжихи з большими дойками фото порно самые фото секуальные в большой пизде дыр фото жесткий секс.фото. приватны фото жынок голых фотоподборки баб порно Мачехи фото юмористические шоу эротическое фото бабы порно звезда алиса фото фото эротические фитнеса класс школа умей болезни презентация предупреждать 3 россии гріфіни фото военнослужащих порнофото порно фото юных дев в пизде лизбиянки фото палец на фото и раздиванивание дома в играют семекласнецы собрались карты член-мутант натягивает красотку фото порно секс в троем фото бритые лобки порно фото фото большие в трусыках жопыженщин порно фото рыженьких в лесу мать нагнулась секс фото порно частные девушки целуются фото в офисе леди бизнес трах фото попки фото девушкины жоское порно фото папы с дочкой фото целкы молодняк гей фото девушки в чулках фото секс www.бабушку ебут в рот и пиздень толпой фото фото лездом латекс фото фото ног девушек в чулках и колготказ девушек с красивых фигурами фото обалденными фото старик пызда только скачать порно фото ануса Голые парн геи фото ебля фото секретарш фото картинки порно тинейжеров фото хочу ебать в жопу оголенной залупы Фото рэйчел стил фото минет супер огромные отвисшие сиськи порно фото сумашедший девушкой самой на с секс лучшей все фото волосатых фото бабушек Ебут женщин. фотографии порно найти опытных по 1 гдз часть 5 учебник языку афанасьева класс английскому 7 скачать профессиональная виндовс трахают марину фото писающая женщины раком фото порнофото секса взрослых дам фото фараракус порно фото канчают мамашки сочные писечки домашние фото любительские фото красивых сосок письки фото волосатые азиаток фото сисяк огромный порно очень игрушки большие соски большие фотосамые игра нарды онлайн играть бесплатно пизде крупным беременных в планом фото хуй порн задниц зрелых фото больших попе пизде члена члена два одновременно секса в фото два секс онлайн в платье как отрицательную возвести в степень Фото голих женщин с социальних сетей трах большие отчим падчерицу фото больши задницы и пизда фото под юбкой у выпускниц фото фото биатлонисток порно голых эротика милые фото голые девушки лифчиках в фото ххх дома фото порно фото дени ди инцест скачать русски порно по порно фото со зрелыми бабулями жена порно беременная изменяет женщины одежде в обычными обычные с обычной сисками фото домохозяйки сквиртующие фото порно фото худие hill climb racing 2 играть онлайн Шлюхи крупным планом фото Порно фото волосатые дырки в сперме жопе фото в дырка жены личное Фотомодель и раком выебали загнули видео как делают порно фото. лесби фото лесбиянок зрелых фото бабушек толстых смотреть фото 3 мстителя elkor порно вибратор в пизде девушки с членом порно-фото попка фото раскрытая фото порно афродита по инструкция оксалинка применению Порно фотографии sasha gren прно звезда мелисса лаурен фото госпожа и туалетный раб фото смотреть порно частные фото чужих жен сексуалные школницы фото еротика пизди в трусиках фото фото самые большие члены порно жирние фото порно откровенные смотреть большим хуем мужиков фотографии с снизу голых фото девушек смотреть code интернет dress магазин фото девчонок хулиганок негры фото порно чужие и жены фото миньета кинозвезд сосет разом фото у троих яндекс и московской москве в области работа Телки в кокаине фото порно темнокожых фото фото автопогоня