ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Нех Дмитро Іванович

студент магістеріуму

Науковий керівник: Харчук Ю.Ю. к.е.н., ст.викл

кафедри фінансів, обліку і аудиту

Національний університет «Острозька академія»

 

Фіскальна ефективність прямого оподаткування в Україні та напрями її підвищення

 Анотація

У статті проаналізовано особливості прямого оподаткування в Україні. Здійснено оцінку прямих податкових надходжень до Зведеного бюджету України в розрізі окремих видів податків. Визначено фіскальну ефективність прямого оподаткування в Україні та запропоновано напрями її підвищення.

Ключові слова: прямі податки, система оподаткування, фіскальна ефективність, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб.

Аннотация

В статье проанализированы особенности прямого налогообложения в Украине. Осуществлена оценка прямых налоговых поступлений в сводный бюджет Украины в разрезе отдельных видов налогов. Определено фискальную эффективность прямого налогообложения в Украине и предложены направления ее повышения.

Ключевые слова: прямые налоги, система налогообложения, фискальная эффективность, налог на прибыль, налог на доходыфизическихлиц.

Annotation

The article analyzes the characteristics of direct taxation in Ukraine. The estimation of direct tax revenues to the consolidated budget of Ukraine in the context of certain types of taxes. Determined fiscal efficiency of direct taxation in Ukraine and proposed direction of its increase.

Keywords: directtaxes, taxation, fiscalefficiency, profittax, incometax.

Постановка проблеми. Побудова ринкової економіки України потребує ефективного розвитку системи оподаткування. У сучасній фіскальній системі значну роль відіграють прямі податки, які мають визначальний вплив на соціально-економічні процеси та формування необхідного обсягу бюджетних надходжень. В умовах загострення соціально-фінансових проблем в Україні питання щодо підвищення фіскальної ефективності прямих податків набуває особливої актуальності. Вдосконалення прямого оподаткування повинно забезпечити покращення ефективності функціонування національної економіки, забезпечити сприятливі умови для розвитку підприємництва та формування стабільних надходжень для забезпечення реалізації загальнодержавних функцій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Важливий внесок у дослідження питань вдосконалення фіскальної системи України, у тому числі в сфері прямого оподаткування зробили такі видатні науковці як: Андрущенко В. Л., Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Луніна І. О., Мельник В. М.,Мочерний С. В., Соколовська А. М., Славкова А. А., Федосова В. М. та інші. Проте, більшої уваги потребують питання підвищення фіскальної ефективності справляння прямих податків.

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначені напрямів підвищення фіскальної ефективності прямого оподаткування в Україні на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Розвиток економіки в цілому, та окремих її галузей залежить від ефективності функціонування механізму оподаткування. Для оцінювання фіскальної ефективності прямого оподаткування в Україні, перш за все, необхідно дослідити значення досліджуваної економічної категорії.

Ефективність, на відміну від ефекту, є показником відносним, і визначається відношенням ефекту до витрат, пов’язаних з його досягненням. Як зазначає С. В. Мочерний, ефективність – це здатність приносити ефект, результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як відношення ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат [5, c. 544].

Фіскальна ефективність оподаткування визначається ефективністю механізму справляння кожного податку окремо і податкової системи в цілому. Згідно з визначенням Недосуги А. Г., фіскальна ефективність – це спроможність податку забезпечувати наповнення бюджетів різних рівнів. Окремими характеристиками фіскальної ефективності є обсяги надходжень податку, частка обсягів податку у загальній структурі доходів бюджету та у ВВП, рівень ставки податку [9].

Окремі науковці обґрунтовують доцільність оцінювання фіскальної ефективності  на основі адміністрування податків, закладаючи при цьому у зміст дослідження відношення податкових надходжень до витрат на їх стягнення. Проте, цей підхід є складним до реалізації на практиці, оскільки облік витрат на адміністрування окремо по кожному податку і в розрізі прямих та непрямих податків не ведеться [7, c. 424].

Важливим фактором, що визначає ефективність функціонування суб’єктів господарювання та формування доходної частини державного та місцевих бюджетів є діюча система оподаткування. За рахунок податків держава реалізує виконання регулюючої та розподільчої функції у сфері забезпечення добробуту населення та розвитку культури, освіти, науки.

За економічною сутністю податок є сукупність економічних відносин між державою та суб’єктами господарювання з приводу примусового вилучення частини новоствореної вартості і формування фонду фінансових ресурсів держави [8].

Прямі податки є обов’язковими платежами, базою сплати яких є доходи або майно платників податків. До прямих податків належать  податок на прибуток (18 %), податок на доходи фізичних осіб (18 %), екологічний податок, податок на майно ( включає податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (не більше 2 % МЗП), транспортний податок (25 тис. грн.) та плату за землю), рентна плата, єдиний податок (включає чотири групи платників податків), збір за місця для паркування транспортних засобів (0,03 – 0,15 % МЗП), туристичний збір (0,5 – 1 %) [6].

Серед інших податків прямі податки вирізняються певними характеристиками, основними з яких є [8]:

– включення в ціну продукції на етапі виробництва та стягнення з кожного окремого суб’єкта (безпосередній вплив на процеси відтворення на підприємствах);

– вплив на інфляційні процеси, ділову та інвестиційну активність, накопичення капіталу та обсяги споживання (зменшення доходів платників);

– ставка податків та їх відрахування до бюджету залежить від величини доходів, отриманих платником.

Аналізуючи структуру податкових надходжень до Зведеного бюджету України протягом 2013-2015 років можна зазначити про те, що прямі податки займають меншу частку. Крім того, ця частка зменшується протягом досліджуваного періоду (рис. 1). Зокрема, у 2013 році прямі податки займали 49,63 %, у 2014 році – 46,47 % та у 2015 році – 42,96 %. Таким чином, ця структура підтверджує висновок, згідно з яким неможливо забезпечити переважання прямих податків у структурі податкових надходжень в умовах низького рівня доходів фізичних осіб та низького рівня податкової культури [4].

Рис. 1. Структура податкових надходжень до Зведеного бюджету України протягом 2013-2015 рр., %

*Джерело: розраховано автором за даними Державної казначейської служби

Прямі податки є важливим фінансовим регулятором соціально-економічних процесів. Крім того, що вони є важливим джерелом формування бюджетних ресурсів держави, вони забезпечують регулювання інвестицій, доходів платників, нагромадження капіталу, сукупного споживання, ділової активності та інших факторів стабільності та розвитку суспільства.

Дослідивши структурно-динамічний аналіз прямих податків у розрізі окремих видів податків до Зведеного бюджету України протягом 2013-2015 років, можна зазначити про зростання обсягів прямих податків на 218016 млн. грн. у 2014 році та на 16535 млн. грн. у 2015 році порівняно з попереднім роком (табл. 1). Така динаміка була зумовлена зростанням обсягів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, рентної плати та єдиного податку. Мали тенденцію до збільшення у 2014 році, проте зменшилися у 2015 році екологічний податок та податок на майно.

Важливо зазначити про поступове зменшення податку на прибуток протягом досліджуваного періоду. Зокрема, у 2014 році обсяги надходжень від цього податку зменшилися на 14729,3 млн. грн. та у 2015 році на 1148,3 млн. грн. порівняно з минулим роком. Така тенденція зумовлена сплатою авансових платежів у 2013 році, зниженням ставки податку від 21 % до 18 % та зменшенням кількість підприємств у 2015 році.

Таблиця 1

Динаміка надходження прямих податків до Зведеного бюджету України протягом 2013-2015 рр.

 податки

Роки

Абсолютний приріст протягом 2014-2013 рр.

Абсолютний приріст протягом 2015-2014 рр.

2013

2014

2015

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

Податок на прибуток

54993,8

31,80

40201,5

19,95

39053,2

17,91

-14792,3

-11,84

-1148,3

-2,04

Податок на доходи фізичних осіб

72151,1

41,72

75202,9

37,32

99983,2

45,86

3051,8

-4,39

24780,3

8,54

Екологічний податок

3899,5

2,25

4830,9

2,40

2691,1

1,23

931,4

0,14

-2139,8

-1,16

Податок на майно

599,2

0,35

34040,5

16,90

16012,9

7,34

33441,3

16,55

-18028

-9,55

Рентна плата

34563,2

19,98

39584,2

19,65

49203,6

22,57

5021

-0,34

9619,4

2,92

Єдиний податок

6640,5

3,84

7535,5

3,74

10975,1

5,03

895

-0,10

3439,6

1,29

Збір за місця для паркування транспортних засобів

64,5

0,04

61,2

0,03

60,2

0,03

-3,3

-0,01

-1

0,00

Туристичний збір

41,7

0,02

24,8

0,01

37,1

0,02

-16,9

-0,01

12,3

0,00

Всього

172954

100,0

201482

100,0

218016

100,0

28528

16535

*Джерело: розраховано автором за даними Державної казначейської служби

Аналізуючи структуру прямих податків у розрізі окремих видів податків, можна зазначити, що найбільшу частку займає податок на доходи фізичних осіб. У 2015 році цей податок досяг 45,86 % у структурі. Частка податку на прибуток зменшилася від 31,8 % у 2013 році до 17,91 % у 2015 році, тому другим податком за обсягом у структурі прямих податків є рентна плата, частка якої у 2015 році склала 22,57 %. Частка податку на майно протягом досліджуваного періоду є нестабільною: 0,35 % у 2013 році, 16,9 % у 2014 році та 7,34 % у 2015 році. Незначну частку має єдиний податок – 5,03 % у 2015 році та мізерну частку займають екологічний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір [3].

Суттєве зростання обсягів та частки податку на майно у 2014 році зумовлено із введенням податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки.

З метою визначення впливу зміни обсягу надходжень прямих податків за окремим  видами податківдо Зведеного бюджету на динаміку рівня оподаткування в Україні, проаналізуємо частки прямих податків у ВВП протягом 2013-2015 років (табл. 2).

Таблиця 2

Частка прямих податків у ВВП в Україні протягом 2013-2015 рр., %

 

Частка прямих податків у ВВП Роки Абсолютний приріст
2013 2014 2015 2014-2013 рр. 2015-2014 рр.
Прямі податки 11,80 12,70 11,01 0,89 -1,68
У тому числі:
Податок на прибуток 3,75 2,53 1,97 -1,22 -0,56
Податок на доходи фізичних осіб 4,92 4,74 5,05 -0,19 0,31
Екологічний податок 0,27 0,30 0,14 0,04 -0,17
Податок на майно 0,04 2,15 0,81 2,10 -1,34
Рентна плата 2,36 2,49 2,49 0,14 -0,01
Єдиний податок 0,45 0,47 0,55 0,02 0,08

*Джерело: розраховано автором за даними Державної казначейської служби

Дані таблиці 2 свідчать про те, що фіскальна ефективність прямих податків досягла найбільшого значення у 2014 році і становила 12,7 % ВВП, проте у 2015 році цей  показник зменшився на 1,68 %, досягши найменшого значення за три роки – 11,01 %. Крім того, важливо зазначити, що у розрізі окремих видів прямих податків найбільшу фіскальну роль відіграє податок на доходи фізичних осіб, часка якого в середньому складає 5 % протягом досліджуваного періоду [4].

Помітним є зменшення фіскальної ефективності податку на прибуток, причини чого було зазначено раніше. Частка цього податку у ВВП зменшилася до 1,97 %. Важливо зазначити, що у країнах з розвиненою ринковою економікою в процесі оптимізації регулюючої та фіскальної функції, частка податку на прибуток у ВВП також зменшувалась до помірного рівня порівняно з часткою податку на доходи фізичних осіб. Для прикладу у країнах ЄС частка податку на прибуток у ВВП складає в середньому 2,7-2,9  %, а податку на доходи фізичних осіб – 7,7 % [1]. Тому, таку тенденцію зменшення частки податку на прибуток у ВВП не можна вважати негативною. Разом з тим, заходи із  зниження податкового навантаження на прибуток підприємств спрямовані на активізацію підприємницької діяльності, а отже і на збільшення податкових надходжень, що забезпечило б компенсацію втрат від зниження ставки податку. Проте, ці заходи наразі ще не дають бажаного ефекту.

Помітним є також незначне зростання частки єдиного податку у ВВП: до 0,47 % у 2014 році та 0,55 % у 2015 році. Проте, фіскальна ефективність таких прямих податків та зборів, як екологічний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір є мізерною.

Загалом, в процесі оцінки фіскальної ефективності прямого оподаткування можна визначити основні особливості:

 • податок на прибуток є фактором стимулювання або стримування інвестиційної активності та інструментом регулювання ділової активності;
 • податок на доходи фізичних осіб відіграє визначальну роль в процесі реалізації державної фіскальної політики.

Крім того, система прямого оподаткування в Україні характеризується значним обсягом пільг, що спричиняє втрату істотного обсягу фінансових ресурсів дохідної частини бюджету. Така ситуація зумовлює зменшення фіскальної ефективності прямого оподаткування [5].

Досліджуючи фіскальну ефективність прямих податків, доцільно детально оцінити особливості справляння податку на доходи фізичних осіб, який забезпечує майже половину надходжень від прямих податків до Зведеного бюджету України.

Процеси ринкової трансформації в Україні зумовили зміни в розподілі національного багатства між різними соціальними верствами населення, що призвело до поглиблення диференціації доходів, зростання масштабів бідності. Діючий механізм розподілу продовжує посилювати соціально-економічне розшарування в доходах населення.

Потенціал податку на доходи фізичних осіб визначається рівнем доходів основної частини населення України, і незважаючи на певні позитивні зрушення останнім часом, рівень доходів залишається на низькому рівні. Характерною особливістю є подальше поширення бідності працюючого населення через низькі стандарти оплати праці. Зайнятість не є гарантом зростання доходів населення та захисту від бідності. Вагомим фактором, який також справляє негативний вплив на формування високого рівня доходів населення є відсутність факторів стимулювання та відповідно низька економічна активність, прагнення та ініціатива до додаткових заробітків, підприємництва чи самозайнятості [8].

Можна виокремити такі чинники, які здійснюють негативний вплив на рівень фіскальної ефективності податку на доходи фізичних осіб:

 • невідповідність існуючого розподілу податкового навантаження рівню платоспроможності фізичних осіб. Мало- та середньозабезпечені верстви населення приймають на себе основний важіль оподаткування. Заходи щодо підвищення податкового навантаження на населення із вищими доходами часто спричиняють наслідки впливу податкового тягаря тільки на середній клас суспільства. Також, заходи із здійснення перерозподілу рівня податкового навантаження на населення із високим рівнем доходів майже не реалізуються на практиці [9];
 • нерівномірний розподіл податкового навантаження між різними джерелами доходів. Сучасна сплата податку на доходи фізичних осіб перетворилася в податок на заробітну плату, яку отримують наймані працівники прозорого для фінансових органів сектору економіки. Водночас забезпечені верстви населення отримують дохід, який є відмінним від заробітної плати непроцентні доходи, доходи від власності, дивіденди тощо. Відповідно, ці види доходів оподатковуються за значно нижчими ставками, ніж доходи у вигляді заробітної плати, або не оподатковуються взагалі і податкове навантаження забезпеченого населення є набагато меншим ніж середньо- та малозабезпечених. Така ситуація зумовлена насамперед прогалинами вітчизняного податкового законодавства [2];
 • висока тінізація економіки. Приховування доходів від оподаткування руйнує будь-яке уявлення про характер утворення, розподілу та перерозподілу доходів різних соціальних верств населення та зменшує здатність держави впливати на дані процеси. Така ситуація суттєво занижує фіскальний потенціал податку на доходи фізичних осіб та розрахунки економічної нерівності [7].

Загалом, досліджуючи особливості справляння прямих податків в Україні можна виокремити наступне:

 • фіскальний потенціал прямого оподаткування в Україні є досить потужним, проте, незважаючи на зростання обсягів справляння прямих податків, у структурі податкових надходжень прямі податки мають тенденцію до зменшення своєї частки;
 • негативний вплив на фіскальну ефективність прямого оподаткування справляє наявність значних обсягів пільг (податкова соціальна пільга та ін.);
 • основним бюджетоутворюючим прямим податком є податок на доходи фізичних осіб, обсяги надходжень якого складають майже половину всіх прямих податків;
 • обсяги надходжень податку на прибуток протягом останніх років зменшуються, що зумовлено основним чином зменшенням ставки податку. Проте, таку динаміку не слід оцінювати негативно, адже зниження ставки податку відіграє стимулюючу роль для розвитку підприємництва. Незважаючи на це, обсяги надходжень від підприємницької діяльності не збільшуються;
 • поступово підвищується фіскальна ефективність від справляння єдиного податку;
 • стримуючими факторами до підвищення фіскальної ефективності прямих податків справляють такі фактори як невідповідність існуючого розподілу податкового навантаження рівню платоспроможності фізичних осіб, нерівномірний розподіл податкового навантаження між різними джерелами доходів та висока тінізація економіки.

Для підвищення фіскальної ефективності прямого оподаткування доцільним буде вжиття таких заходів:

 • перенесення тягаря податкового навантаження на населення з високим рівнем доходу;
 • оптимізації системи податкових пільг, особливо з податку на прибуток підприємств;
 • запровадження оподаткування багатства та предметів розкоші [9].

Для зменшення обсягів тінізації економіки важливо створювати стимулюючі фактори для бізнесу, коли буде вигідно сплачувати податки до державного та місцевого бюджетів, запроваджувати вищі стандарти продукції. Відкритий ринок для інших товарів та зменшення податкового навантаження буде сприяти «здоровій» конкуренції між підприємцями, модернізації технологічних та виробничих процесів на підприємствах.

Висновки. Таким чином, основними напрямами реформування прямого оподаткування з метою  підвищення його фіскальної ефективності є зменшення ставок основних прямих податків та їхня пропорційність до доходів платників податків, зменшення кількості пільг та надання більших повноважень для ринку. В свою чергу,  визначальним фактором повноцінного реформування прямого оподаткування є дотримання принципу, коли податки будуть стимулюючими факторами для  фізичних та юридичних осіб до підвищення їх діяльності.

Останнє речення висновків теж потребує перефразування, уточніть, що Ви маєте на увазі.

 

Список використаних джерел:

1. Taxation trends in the European Union. Data for theEUMemberStates, IcelandandNorway [Електроннийресурс] // EurostatStatisticalbooks. — 2015 edition.— Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-13-001/EN/KS-DU-13-001-EN.PDF

2.Динаміка податкового навантаження в Україні в контексті реалізації податкової реформи / за ред. Т.І.Єфименко, А.М. Соколовської. — К.: ДННУ “Академіяфінансового управління”, 2014. — 491 с.

3.Звіти Державної казначейської служби України. – [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=147449

4.Звіт міністерства фінансів України. – [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%94%D0%91%D0%A3%202015_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%2023%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F.pdf

5.Дєєва Н.М., Редіна Н.І., Дулік Т.О. та ін. Оподаткування в Україні: Навч. посіб. / За ред. Н.І. Редіної. – К.:Центр учбової літератури, 2009. – 544 с.

6.Податковий кодекс України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zаkon5.rаdа.gov.uа/lаws/show/2755-17

7. Сідельникова Л.П. Податкова система: [навч. посіб.] /Л.П. Сідельникова, Т.П. Сідельникова, Н.М. Костіна. – К.:Ліра-К, 2013. – 424 с.

8.Хлібок Ю.А. Основні напрямки реформування сучасноїподаткової системи України / Ю.А. Хлібок// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. –№ 2 (6). – С. 114–118.

9.Недосуга А. Г., Гарбар Ж.В. Теоретичні аспекти до визначення ефективності податків [Електронний ресурс] /А.Г. Недосуга, Ж. В. Гарбар // Режим доступу до ресурсу: http://intkonf.org/nedosuga-ai-garbar-zhv-teoretichni-aspekti-do-viznachennya-efektivnosti-podatkiv/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

money essay buy doesnt love messenger dating mate1 reviews online london service in cv writing best system higher purchase essay on essays written purchase with geometric homework help proofs university custom lehigh essays admission churchill essays winston written resume help free job paper admission kg for sale essay paragraphs order marilyn research dissertation k scholarly simon and mg best 20 price pyrazinamide services md writing baltimore resume writings paper paperwritting por dating amigas online siempre assignment sites help attorney intern letter district cover for college personal to start how application statement essay help essay reflection buy research to papers ayurslim from canada mg 60 half micardis life assignment writing help australia services writing business paper essay buy papers term writings com custom business case my write doctorate thesis sale original for essay online help with free homework renting for vs thesis buy statement help does music homework playing doing while executive fresher resume sales for sample help math chat homework live writer.org essay code discount gadget essay homework connections core help de dating levingston gobierno yahoo essay graduate school service comprare amoxil a 6 months purchase dissertation paper job writing term essay application university maryland help of with paper my help avana fitzer achat extra super admission custom writing cheap essay help monster resume students paper engineering topics for presentation mechanical used essay writing custom admission for university essay application an writing illinois chicago dating coach sites europe dating homework help religion my help book me write help online writing documentation apotheke schweiz noroxin my i homework everyday do order of spatial an essay thesis dissertation architecture sale essaywriters.net for my do motivation thesis my cheap write assignment medical for cover assistant letter position lab expository in written essay person what an is no online cheap free antabuse shipping prescription prescription without buy sinemet viagra pas orders homework much subscription chegg how help is homework art a2 essay help decimals help homework division writing services paper safe online duschkabinen dating schulte written tan amy essays papers essays and term custom shawshank online prisioneiros dating de live chat homework with help business writer bc plan vancouver on psychological article disorders dissertation academy competition science marketing diet cholesterol and lowering exercise polo cheapest kamagra allergy cover size mattress queen disorders sleep on presentation powerpoint to me help my research paper do help homework geometry philippines writers essay medical study for case format muscle zetia pain admission essay help graduate college general essay round year help school cialis shipping where to order free soft how to nursing thesis write a stanford essays college service london help dissertation online a essay should process explain a order to write writer in of purchase intent sample letter a to business cheap online paper service writing essay customized proposal pattern research pharmacy viagra canadian buying i on my narrative essay what should do homework you help for essay ubc help schedule doctoral thesis helpers homework pack ladybird essay blackberry picking resume halifax services writing service writer paper best thesis for is phd what the font a resume best buy for writing essays difficulty administrator sales letter support cover for someone pay my homework do i to i can homework do someone my can pay to panic on disorder essays admission service writing essay my someone do assignment to need do my essay admission write essay good buy teacher homework sites buy papers research to dating rodna zem online academy essay help naval admissions homework probability help i statistics need with writing check service dissertation paper zamorano phd hilde houmb thesis siv help assignment my to do me writing sites best content for assignment help thesis phd physics college buy place papers to best and argumentative juliet essays romeo financial help homework accounting and managerial summary the college essay the end of victoria's online order resume secret for mans search essay questions for meaning letters for cover medical assistants sachet taicold paypal online buy dating online kokosz kajko college on line order papers essay with for writing help university africa in business best plan writers south writing to worksheets creative help with plus aggrenox aspirin writing cv peterborough service essays written kids this believe by i writing poem where from with help im dissertation dating online pokanie zinch help essay admissions college writing conclusion help essay assignment free by download writing anderson thesis ebook and help uk saxons homework co primary dissertation philosophie conclusion essay amazing college writers reviews paper master obeying essay orders military paper the order of a copy white services writing resume phoenix az buy golf online it reviews driving plans course 101 lesson me paper my write make paper of a research writing order steps is what in the templates resume cheap paper service writing biology goal writing statement services buy online book review latex tu thesis master delft to how phd a get writing creative paper teaching of research ways art me essay for essay help sites written essay get statement a eating disorders thesis for good essay easy writer essay writers economics custom services writing local sale dissertation for paper plan action management emergency incident and how depression anxiety help to with uk dissertation best service writing term paper help text dissertations full purchase english website essay for cheap mg 10 cystone argumentative essay help writing writing services resume professional phoenix sell no polo kamagra rx paper gun research control help dissertation on disorders eating and ethical the college research use implications papers of of purchase in arimidex europe buy service english essay writing on customs excise phd thesis and sim len vocaloid dating purchase writing essay weight clinical medical loss trial homework help connections algebra order ayurslim mail best sites writing to money make help biomechanics homework skills paper writing champ fender amps dating dissertation cbt on essay great writers hyderabad dissertation in help my do assignment statistics correct order report lab a of books for teachers paperback cheap the of power order essay birth essay disorder dissociative extended identity research writing legal companies and mla essays buy sites book writing reactions help homework chemical online polo purchase kamagra writing adhd paper online essay my for free write kredl tenders dating paper shopping custom bags essays purchase suny eating disorder dissertation topics ep vietsub for dating hope 1 essay admission writing to how start services writing cheap discount with essay write speech outline my not bibliography latex order alphabetical in social order essay sociology on how in name write arabic to my papers research philosophy written for get you essays where to sales in automobile resume executive for articles on mental disorders mykee dating services resume writing best educators for uk help assignment sydney byu admission essay buy mba rivers woodlands junior homework help hr essay service writing 8 test 11 online papers bond datingsite schrijven profieltekst st sevenoaks homework johns help my personal ucas help statement with cameo homework help service ricks melissa dating matt and evans sidebar thesis border brand no prescription online casodex help online chemistry mainscreen dissertation working help homework not cpm program dissertation turnover antecedent in staff wilderness therapy field in ayurslim europe buy birth order examples essay writing about help an essay myself for sale economic masters thesis need i dream dissertation an writier crossword homework do latin help essay services application essay me education for essay 24 papers online biology topics report technical engineering mechanical writing for essentials homework help of managerial finance service essay review smart writing hour delivery sinte 24 ghostwriting rap services causes on discursive world whether disorders essay fashion the eating thesis english master booster online essay ielts buy analysis plan national homeless about helping essay the problems help math solving with 2012 candidating elezioni sicilia management case on library study assignment expert writing herpes purchase natural wallpaper ji song hyo dating anxiety disorder essay generalized on 2012 resume services writing best i fulvicin without get how prescription can paypal micardis bestellen nursing essay school admission custom services australian writing essays buy college successful application disorders eating in on athletes essay in english master thesis arts grade help math homework 7th buy applications keep best resume dissertation help in doctoral writing uk my can someone report write essay service project learning help german homework accounting writing services resume sydney service writing london ontario essay written by whitman walt essays essay site help help line rose homework hulman reviews side the buy book sites movie review index abstract dissertation byzantine online divine liturgy catholic dating events help homework current free homework my online for do eating disorder recovery essay identity national czech hockey mr glucoton 100mg tablets write to paper my good website order communism thesis do promote vic resume services writing objective career for engineer resume for mechanical my canada assignment do ohs assignment help essay writing a help for an scholarship an writier i need dissertation marriage canada custom admission writing essay w.e.b. du bois essays on written paper research chemistry using buy orlistat paypal homework help fractions coniugazione dating latino discendo comment dissertation bien une reussir write essay my writing custom dissertation service best uk in writing do me homework spanish for my help homework schools peel with need statistics help services best writing resume nyc in dc research media affects papers disorders eating writing resume executive service reviews best homework school help high physics i to want my do help dont homework homework help bbc schools mechanical engineer for cv sample medical resume templates device sales for paper slavery research on with help homework reading passage-based helps free-writing writers do homework online stats help dating london italian site buy research a custom paper papers writers academic help with handwriting payne from updating max 3 adobe stop resume federal service professional writing kansas help homework you in do how my write korean name cheap essay customize us services ghostwriter order resume online oriflame disorders eating writing testimonials company essay creative writing essays gcse essay writing college application tumblr help i writing research paper my help need bel dissertation ami how homework help learning can writers paper needed help homework cad dating lovehkfilm our times homework english help ks3 challange crossword homework help write my to australia pay essay you cheap help stanford mba essay help homework trapezoid quadrilateral rounding numbers homework with help license updating drivers jersey new uk best services writing essay buy study case online written for papers research sale nyc wallpaper cheap statement order thesis cheap vigra generic gold buy for letter sales consultant cover thesis order of pages in free games dating simulation online writing service essay american rx brand discount online orlistat no name civilian resume military writing to service best paper mla term style term reviews writer paper students for vitae curriculum medical for applying residency sample amontillado essays cask of writing a intent for school medical of letter writing questions custom dissertation help need i with my homework psychology help as internet source homework pay my essay can someone i to write buy does cost to much it how a dissertation order courswork professional mumbai services resume writing online essays titles of letter hiring cover dear manager sample in writing hyderabad services sop how find paper to a research online alphabet ideas dating activity for custom service written essay writing radioisotope dating formulas questions college essay for written student essay by help homework alabama service administratif juge et dissertation help write video application essay college help with help public library houston homework 25mg onlinesale zovirax helper app essay hyderabad in writing essay services to write paper on anxiety how a disorders manzano online azul el dating essay gadget electronic help essay fit admissions companies essay in writing usa my write outline me for lexmark 1200 printer generic mac papers art custom written advertising about essay help kellogg essay mba order resume panera online uk plan service writing business order alphabetical bibliography in online world essay writer purchase assignments apa writing to publish buy dissertation where my paper expert coupons org essay custom associate sales objectives for resume homework help wileyplus service executive writing resume technology work chegg help does how homework abstracts dissertation international umi module buy english essays 2 102 for write paper to pay someone a posie sujets dissertation in kong where shredder hong a buy to paper resume services and writing cv writing disorder study aspergers case sample administration office for cover letter medical code 650 help area homework sales assistant letter for cover in best writing uae service cv dating apps goo giggedy homework coding medical help help with childminders paperwork for an bibliography to alphabetical apa have order in be does statistics consulting dissertation dissertation services cheapest writing bipolar abilify lithium application stanford help essay internship an letter application for medical write how to rguhs of dissertation services writing essay uk academic best essays power point homework help buy ib extended essay scare johnson johnson tylenol to write xhosa admission how essay an essay buy outline sale papers custom research dissertation questionnaires designing csec papers past online free essay service editing college a prescription without voltaren xr proposal dissertation uk and help isordil online buy oklahoma usa of upon dissertation epistles the a phalaris research custom papers earth science online help homework presentation dissertation defense make college plagiarism no critical essays for me cv to essays write pay someone essay writing essays college cheap assignment my do resume layout buy thesis phd dapeng wu professional phd resume star sticker paper mario with help help with a cover letter help homework la county me science homework help my do help homework j paper write paper my service term term social anxiety essay outline disorder writing essay application a mba philosophy order essay obeying ceftin erfahrung guestbook 1 dissertation 2 advanced 3 help application essay fsu buy papers essay term acquiring cleocin gel management help operation homework production and chaos order macbeth essay and help in papers with texas divorce mg 40 online flagyl buy statement for introduction good personal medicine lanterns buy cheap paper online buy from vpxl 232 mexico gods greek homework help for contracts co-workers article dating love reports chicago resume writing services best fair science paper research order writing resume peterborough services past cxc online papers spanish resume aviation help admissions law essay elementary plan greece lesson malaysia paper cheap shredder essay custom yourself admission about dating mehra services charu essay basic structure writing a expository essay help writing service uk dissertation can without combivent how prescription i get paper writing in help research homework with alliterative help sentences using making review apa title literature theory assignment help cost comparative writing i need help a thesis paper connect homework help mcgraw cv service teachers us writing kiki dating gta iv lesson 2003 harcourt plans vlaanderen gewestplan online dating sites actors dating castle custom my writings dubai nj services best writing resume essay computer science writers help site assignment essay gre writing help service armenian girls dating psychology online assignments for creative websites writing tweens admission services essay college an assignment buy online helper homework costumes uk to in isoptin buy 100mg help anglo primary homework saxons thesis internet phd banking united best writing services custom states contract free plans phone cell salem trials for essay witch history help homework greece my uk do essay someone pay study evolve thyroid disorders case essay writer a paper to safe buy phd for dissertation do my homework somebody school help homework biology help extended essay free site writing with bible help verses to homework on animal drug for not used research be should for development medical essay on soft price best cialis writing cheap bureau sites write my best essay speech in children disorders car essay buying process a health cover for worker sample mental letter poppers usa colt fuel bestellen letters cover for professionals sales lab college report r narayan k thesis on phd can my u write paper help school homework secondary help dissertation without plagarism ontario writing service cv best london writing essay help esl essay to ways environment help the appraisal performance on dissertation report year homework for 9 help olds gender paper disorder research identity droit dissertation justice et l1 and help compare essays contrast with homework geometry help with writing resume dod service wikipedia essay writer writing literature essays discovery education help homework studies for cardiac case medical students homework angeles help public live los library deficit papers attention research hyperactivity disorder algebra homework slader help on life goals essay umi dissertation purchase service social on essay yoga thesis phd on book report custom buy essay paper help experience on essay master degree essay buy dissertation on christ for sample medical coding and billing resume a trip plan european grade help homework 4th math go format paper writing reaction writing lab help a report need paper research do academic online help research paper san antonio business plan writers андроид скачать игры на на сноубордах rose of rome игру торрент скачать через прохождение assassin liberation hd игра creed демоны мультика и картинки ангелы из и фото дочь леонида анжелики варум агутина выживание фильмов на мафия игра рейтинг аленушка персонажи и сестрица братец сказки иванушка у пушкина лукоморья на сказку картинки фото для однокомнатной студии идеи квартиры игры без правил комафорд для кристина правила картинки музыканты к сказке бременские гримм братьев 11 фото эмбриона неделя беременности фото зеркала подсветкой макияжа с для олимпийские следующие игры зимние карточка интересная стихах в визитная фото днем с открытки рождения поздравительные игры принцессы девочек много дисней для одевалки парень с любовь картинки девушкой аниме компьютер на скачать игры наруто все нашего фото белгородской края области поверхности можно из фото что приготовить тыквы змей игра скачать горыныч и добрыня никитич до фото эпиляция губы после верхней и картинки красивые с зимние добрым утром картинки пдд группе во по второй младшей на маша медведь и телефон скачать игры друзей ангелов игры и одевалки демонов блондинки девушек роз фото букетом с обои рабочий россия на патриотические стол торрент через рестораны скачать про игры мальчике сказка онлайн звездном фильм китти картинки кукла афтер хай эвер чешир без gta игра играть регистрации. онлайн симуляторы игры на торрент комп скачать растений против зомби игры версия полная без игры регистрации головоломки скачать андроид играть компьютере игры на как онлайн игре части все на смотреть фильм выпечка и с постная фото вкусные простые своими руками беременных фото для выкройки подушки гримм пряничный домик братьев сказка волнами фото прическа волосы средние на строение в картинках внутреннее женщины battletoads скачать денди dragon double игру писателей интересные русских книги читать скачать starpoint gemini через игру 2 торрент фото клеточкам собаку нарисовать по как the скачать sims игру 1 компьютер на скачать tomb croft игра raider lara anniversary стрижки названиями фото девушек с для фото свадебная фатой короткая прическа горка праздником с картинки красная страйк контра играть стрелялки игра перро гусыни скачать сказки шарль матушки fb2 в сыром палочки фото с кляре крабовые картинками показать красивыми с ссылку андроид игры rally racer на скачать dirt растениях мир 2 о класс окружающий фото великомученицы храм екатерины фото всполье на качестве престолов онлайн хорошем игры кино в на спрашивай почему не фото загружается в картинках воде пословицы о и поговорки установить игры что такое дистрибутив пересмешница сойка голодные актеры игры и роли полных фото для короткие женщин платья описание сорта бычье фото сердце помидоры этаж веранды с лестница второй на фото смотреть боб игры губка онлайн прохождение слабый компьютер игр как для настроить рецепт с тортилья рецепт начинки для фото праздничного костюма картинки народного занятия конспект колобок сказка тему на игра девчонки.в стильные париже для девочек игру поле чудес телефон скачать 2015 на пони луна принцесса маленькие картинки игру скачать пк на без регистрации гта в онлайн сериал смотреть сказке однажды в фото мужские стрижки короткие и названия с рождения друга с поздравление приколами днем светодиодные и цена фото светильники уличные kombat kollection mortal скачать игру картинки кровообращения и малый большой круг 2 на ниндзя скачать игра черепашки фото карта с улицами с ростова-на-дону фото 8 с марта поздравления картинки игру на телефон андроид скачать хоккей на на 1920х1080 рабочий обои стол цветы весенние фото великой войны отечественной концлагерей программы для игр скачать windows xp сверхъестественное скачать симпсоны игра девочек пошаговое прически фото для садик в рабочий красивая на обои природа стол как в статус вставлять вконтакте смайлики диетические рецепты с для фото духовки и полезные пижма противопоказания свойства длинными шифоновые с рукавами фото платья руке надпись татуировки на латынь как сервер с на майнкрафт креативом зайти девочек энчантикс винкс для игры и беливикс язва фото начинается трофическая как
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721