ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Нех Дмитро Іванович

студент магістеріуму

Науковий керівник: Харчук Ю.Ю. к.е.н., ст.викл

кафедри фінансів, обліку і аудиту

Національний університет «Острозька академія»

 

Фіскальна ефективність прямого оподаткування в Україні та напрями її підвищення

 Анотація

У статті проаналізовано особливості прямого оподаткування в Україні. Здійснено оцінку прямих податкових надходжень до Зведеного бюджету України в розрізі окремих видів податків. Визначено фіскальну ефективність прямого оподаткування в Україні та запропоновано напрями її підвищення.

Ключові слова: прямі податки, система оподаткування, фіскальна ефективність, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб.

Аннотация

В статье проанализированы особенности прямого налогообложения в Украине. Осуществлена оценка прямых налоговых поступлений в сводный бюджет Украины в разрезе отдельных видов налогов. Определено фискальную эффективность прямого налогообложения в Украине и предложены направления ее повышения.

Ключевые слова: прямые налоги, система налогообложения, фискальная эффективность, налог на прибыль, налог на доходыфизическихлиц.

Annotation

The article analyzes the characteristics of direct taxation in Ukraine. The estimation of direct tax revenues to the consolidated budget of Ukraine in the context of certain types of taxes. Determined fiscal efficiency of direct taxation in Ukraine and proposed direction of its increase.

Keywords: directtaxes, taxation, fiscalefficiency, profittax, incometax.

Постановка проблеми. Побудова ринкової економіки України потребує ефективного розвитку системи оподаткування. У сучасній фіскальній системі значну роль відіграють прямі податки, які мають визначальний вплив на соціально-економічні процеси та формування необхідного обсягу бюджетних надходжень. В умовах загострення соціально-фінансових проблем в Україні питання щодо підвищення фіскальної ефективності прямих податків набуває особливої актуальності. Вдосконалення прямого оподаткування повинно забезпечити покращення ефективності функціонування національної економіки, забезпечити сприятливі умови для розвитку підприємництва та формування стабільних надходжень для забезпечення реалізації загальнодержавних функцій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Важливий внесок у дослідження питань вдосконалення фіскальної системи України, у тому числі в сфері прямого оподаткування зробили такі видатні науковці як: Андрущенко В. Л., Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Луніна І. О., Мельник В. М.,Мочерний С. В., Соколовська А. М., Славкова А. А., Федосова В. М. та інші. Проте, більшої уваги потребують питання підвищення фіскальної ефективності справляння прямих податків.

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначені напрямів підвищення фіскальної ефективності прямого оподаткування в Україні на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Розвиток економіки в цілому, та окремих її галузей залежить від ефективності функціонування механізму оподаткування. Для оцінювання фіскальної ефективності прямого оподаткування в Україні, перш за все, необхідно дослідити значення досліджуваної економічної категорії.

Ефективність, на відміну від ефекту, є показником відносним, і визначається відношенням ефекту до витрат, пов’язаних з його досягненням. Як зазначає С. В. Мочерний, ефективність – це здатність приносити ефект, результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як відношення ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат [5, c. 544].

Фіскальна ефективність оподаткування визначається ефективністю механізму справляння кожного податку окремо і податкової системи в цілому. Згідно з визначенням Недосуги А. Г., фіскальна ефективність – це спроможність податку забезпечувати наповнення бюджетів різних рівнів. Окремими характеристиками фіскальної ефективності є обсяги надходжень податку, частка обсягів податку у загальній структурі доходів бюджету та у ВВП, рівень ставки податку [9].

Окремі науковці обґрунтовують доцільність оцінювання фіскальної ефективності  на основі адміністрування податків, закладаючи при цьому у зміст дослідження відношення податкових надходжень до витрат на їх стягнення. Проте, цей підхід є складним до реалізації на практиці, оскільки облік витрат на адміністрування окремо по кожному податку і в розрізі прямих та непрямих податків не ведеться [7, c. 424].

Важливим фактором, що визначає ефективність функціонування суб’єктів господарювання та формування доходної частини державного та місцевих бюджетів є діюча система оподаткування. За рахунок податків держава реалізує виконання регулюючої та розподільчої функції у сфері забезпечення добробуту населення та розвитку культури, освіти, науки.

За економічною сутністю податок є сукупність економічних відносин між державою та суб’єктами господарювання з приводу примусового вилучення частини новоствореної вартості і формування фонду фінансових ресурсів держави [8].

Прямі податки є обов’язковими платежами, базою сплати яких є доходи або майно платників податків. До прямих податків належать  податок на прибуток (18 %), податок на доходи фізичних осіб (18 %), екологічний податок, податок на майно ( включає податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (не більше 2 % МЗП), транспортний податок (25 тис. грн.) та плату за землю), рентна плата, єдиний податок (включає чотири групи платників податків), збір за місця для паркування транспортних засобів (0,03 – 0,15 % МЗП), туристичний збір (0,5 – 1 %) [6].

Серед інших податків прямі податки вирізняються певними характеристиками, основними з яких є [8]:

– включення в ціну продукції на етапі виробництва та стягнення з кожного окремого суб’єкта (безпосередній вплив на процеси відтворення на підприємствах);

– вплив на інфляційні процеси, ділову та інвестиційну активність, накопичення капіталу та обсяги споживання (зменшення доходів платників);

– ставка податків та їх відрахування до бюджету залежить від величини доходів, отриманих платником.

Аналізуючи структуру податкових надходжень до Зведеного бюджету України протягом 2013-2015 років можна зазначити про те, що прямі податки займають меншу частку. Крім того, ця частка зменшується протягом досліджуваного періоду (рис. 1). Зокрема, у 2013 році прямі податки займали 49,63 %, у 2014 році – 46,47 % та у 2015 році – 42,96 %. Таким чином, ця структура підтверджує висновок, згідно з яким неможливо забезпечити переважання прямих податків у структурі податкових надходжень в умовах низького рівня доходів фізичних осіб та низького рівня податкової культури [4].

Рис. 1. Структура податкових надходжень до Зведеного бюджету України протягом 2013-2015 рр., %

*Джерело: розраховано автором за даними Державної казначейської служби

Прямі податки є важливим фінансовим регулятором соціально-економічних процесів. Крім того, що вони є важливим джерелом формування бюджетних ресурсів держави, вони забезпечують регулювання інвестицій, доходів платників, нагромадження капіталу, сукупного споживання, ділової активності та інших факторів стабільності та розвитку суспільства.

Дослідивши структурно-динамічний аналіз прямих податків у розрізі окремих видів податків до Зведеного бюджету України протягом 2013-2015 років, можна зазначити про зростання обсягів прямих податків на 218016 млн. грн. у 2014 році та на 16535 млн. грн. у 2015 році порівняно з попереднім роком (табл. 1). Така динаміка була зумовлена зростанням обсягів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, рентної плати та єдиного податку. Мали тенденцію до збільшення у 2014 році, проте зменшилися у 2015 році екологічний податок та податок на майно.

Важливо зазначити про поступове зменшення податку на прибуток протягом досліджуваного періоду. Зокрема, у 2014 році обсяги надходжень від цього податку зменшилися на 14729,3 млн. грн. та у 2015 році на 1148,3 млн. грн. порівняно з минулим роком. Така тенденція зумовлена сплатою авансових платежів у 2013 році, зниженням ставки податку від 21 % до 18 % та зменшенням кількість підприємств у 2015 році.

Таблиця 1

Динаміка надходження прямих податків до Зведеного бюджету України протягом 2013-2015 рр.

 податки

Роки

Абсолютний приріст протягом 2014-2013 рр.

Абсолютний приріст протягом 2015-2014 рр.

2013

2014

2015

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

Податок на прибуток

54993,8

31,80

40201,5

19,95

39053,2

17,91

-14792,3

-11,84

-1148,3

-2,04

Податок на доходи фізичних осіб

72151,1

41,72

75202,9

37,32

99983,2

45,86

3051,8

-4,39

24780,3

8,54

Екологічний податок

3899,5

2,25

4830,9

2,40

2691,1

1,23

931,4

0,14

-2139,8

-1,16

Податок на майно

599,2

0,35

34040,5

16,90

16012,9

7,34

33441,3

16,55

-18028

-9,55

Рентна плата

34563,2

19,98

39584,2

19,65

49203,6

22,57

5021

-0,34

9619,4

2,92

Єдиний податок

6640,5

3,84

7535,5

3,74

10975,1

5,03

895

-0,10

3439,6

1,29

Збір за місця для паркування транспортних засобів

64,5

0,04

61,2

0,03

60,2

0,03

-3,3

-0,01

-1

0,00

Туристичний збір

41,7

0,02

24,8

0,01

37,1

0,02

-16,9

-0,01

12,3

0,00

Всього

172954

100,0

201482

100,0

218016

100,0

28528

16535

*Джерело: розраховано автором за даними Державної казначейської служби

Аналізуючи структуру прямих податків у розрізі окремих видів податків, можна зазначити, що найбільшу частку займає податок на доходи фізичних осіб. У 2015 році цей податок досяг 45,86 % у структурі. Частка податку на прибуток зменшилася від 31,8 % у 2013 році до 17,91 % у 2015 році, тому другим податком за обсягом у структурі прямих податків є рентна плата, частка якої у 2015 році склала 22,57 %. Частка податку на майно протягом досліджуваного періоду є нестабільною: 0,35 % у 2013 році, 16,9 % у 2014 році та 7,34 % у 2015 році. Незначну частку має єдиний податок – 5,03 % у 2015 році та мізерну частку займають екологічний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір [3].

Суттєве зростання обсягів та частки податку на майно у 2014 році зумовлено із введенням податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки.

З метою визначення впливу зміни обсягу надходжень прямих податків за окремим  видами податківдо Зведеного бюджету на динаміку рівня оподаткування в Україні, проаналізуємо частки прямих податків у ВВП протягом 2013-2015 років (табл. 2).

Таблиця 2

Частка прямих податків у ВВП в Україні протягом 2013-2015 рр., %

 

Частка прямих податків у ВВП Роки Абсолютний приріст
2013 2014 2015 2014-2013 рр. 2015-2014 рр.
Прямі податки 11,80 12,70 11,01 0,89 -1,68
У тому числі:
Податок на прибуток 3,75 2,53 1,97 -1,22 -0,56
Податок на доходи фізичних осіб 4,92 4,74 5,05 -0,19 0,31
Екологічний податок 0,27 0,30 0,14 0,04 -0,17
Податок на майно 0,04 2,15 0,81 2,10 -1,34
Рентна плата 2,36 2,49 2,49 0,14 -0,01
Єдиний податок 0,45 0,47 0,55 0,02 0,08

*Джерело: розраховано автором за даними Державної казначейської служби

Дані таблиці 2 свідчать про те, що фіскальна ефективність прямих податків досягла найбільшого значення у 2014 році і становила 12,7 % ВВП, проте у 2015 році цей  показник зменшився на 1,68 %, досягши найменшого значення за три роки – 11,01 %. Крім того, важливо зазначити, що у розрізі окремих видів прямих податків найбільшу фіскальну роль відіграє податок на доходи фізичних осіб, часка якого в середньому складає 5 % протягом досліджуваного періоду [4].

Помітним є зменшення фіскальної ефективності податку на прибуток, причини чого було зазначено раніше. Частка цього податку у ВВП зменшилася до 1,97 %. Важливо зазначити, що у країнах з розвиненою ринковою економікою в процесі оптимізації регулюючої та фіскальної функції, частка податку на прибуток у ВВП також зменшувалась до помірного рівня порівняно з часткою податку на доходи фізичних осіб. Для прикладу у країнах ЄС частка податку на прибуток у ВВП складає в середньому 2,7-2,9  %, а податку на доходи фізичних осіб – 7,7 % [1]. Тому, таку тенденцію зменшення частки податку на прибуток у ВВП не можна вважати негативною. Разом з тим, заходи із  зниження податкового навантаження на прибуток підприємств спрямовані на активізацію підприємницької діяльності, а отже і на збільшення податкових надходжень, що забезпечило б компенсацію втрат від зниження ставки податку. Проте, ці заходи наразі ще не дають бажаного ефекту.

Помітним є також незначне зростання частки єдиного податку у ВВП: до 0,47 % у 2014 році та 0,55 % у 2015 році. Проте, фіскальна ефективність таких прямих податків та зборів, як екологічний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір є мізерною.

Загалом, в процесі оцінки фіскальної ефективності прямого оподаткування можна визначити основні особливості:

 • податок на прибуток є фактором стимулювання або стримування інвестиційної активності та інструментом регулювання ділової активності;
 • податок на доходи фізичних осіб відіграє визначальну роль в процесі реалізації державної фіскальної політики.

Крім того, система прямого оподаткування в Україні характеризується значним обсягом пільг, що спричиняє втрату істотного обсягу фінансових ресурсів дохідної частини бюджету. Така ситуація зумовлює зменшення фіскальної ефективності прямого оподаткування [5].

Досліджуючи фіскальну ефективність прямих податків, доцільно детально оцінити особливості справляння податку на доходи фізичних осіб, який забезпечує майже половину надходжень від прямих податків до Зведеного бюджету України.

Процеси ринкової трансформації в Україні зумовили зміни в розподілі національного багатства між різними соціальними верствами населення, що призвело до поглиблення диференціації доходів, зростання масштабів бідності. Діючий механізм розподілу продовжує посилювати соціально-економічне розшарування в доходах населення.

Потенціал податку на доходи фізичних осіб визначається рівнем доходів основної частини населення України, і незважаючи на певні позитивні зрушення останнім часом, рівень доходів залишається на низькому рівні. Характерною особливістю є подальше поширення бідності працюючого населення через низькі стандарти оплати праці. Зайнятість не є гарантом зростання доходів населення та захисту від бідності. Вагомим фактором, який також справляє негативний вплив на формування високого рівня доходів населення є відсутність факторів стимулювання та відповідно низька економічна активність, прагнення та ініціатива до додаткових заробітків, підприємництва чи самозайнятості [8].

Можна виокремити такі чинники, які здійснюють негативний вплив на рівень фіскальної ефективності податку на доходи фізичних осіб:

 • невідповідність існуючого розподілу податкового навантаження рівню платоспроможності фізичних осіб. Мало- та середньозабезпечені верстви населення приймають на себе основний важіль оподаткування. Заходи щодо підвищення податкового навантаження на населення із вищими доходами часто спричиняють наслідки впливу податкового тягаря тільки на середній клас суспільства. Також, заходи із здійснення перерозподілу рівня податкового навантаження на населення із високим рівнем доходів майже не реалізуються на практиці [9];
 • нерівномірний розподіл податкового навантаження між різними джерелами доходів. Сучасна сплата податку на доходи фізичних осіб перетворилася в податок на заробітну плату, яку отримують наймані працівники прозорого для фінансових органів сектору економіки. Водночас забезпечені верстви населення отримують дохід, який є відмінним від заробітної плати непроцентні доходи, доходи від власності, дивіденди тощо. Відповідно, ці види доходів оподатковуються за значно нижчими ставками, ніж доходи у вигляді заробітної плати, або не оподатковуються взагалі і податкове навантаження забезпеченого населення є набагато меншим ніж середньо- та малозабезпечених. Така ситуація зумовлена насамперед прогалинами вітчизняного податкового законодавства [2];
 • висока тінізація економіки. Приховування доходів від оподаткування руйнує будь-яке уявлення про характер утворення, розподілу та перерозподілу доходів різних соціальних верств населення та зменшує здатність держави впливати на дані процеси. Така ситуація суттєво занижує фіскальний потенціал податку на доходи фізичних осіб та розрахунки економічної нерівності [7].

Загалом, досліджуючи особливості справляння прямих податків в Україні можна виокремити наступне:

 • фіскальний потенціал прямого оподаткування в Україні є досить потужним, проте, незважаючи на зростання обсягів справляння прямих податків, у структурі податкових надходжень прямі податки мають тенденцію до зменшення своєї частки;
 • негативний вплив на фіскальну ефективність прямого оподаткування справляє наявність значних обсягів пільг (податкова соціальна пільга та ін.);
 • основним бюджетоутворюючим прямим податком є податок на доходи фізичних осіб, обсяги надходжень якого складають майже половину всіх прямих податків;
 • обсяги надходжень податку на прибуток протягом останніх років зменшуються, що зумовлено основним чином зменшенням ставки податку. Проте, таку динаміку не слід оцінювати негативно, адже зниження ставки податку відіграє стимулюючу роль для розвитку підприємництва. Незважаючи на це, обсяги надходжень від підприємницької діяльності не збільшуються;
 • поступово підвищується фіскальна ефективність від справляння єдиного податку;
 • стримуючими факторами до підвищення фіскальної ефективності прямих податків справляють такі фактори як невідповідність існуючого розподілу податкового навантаження рівню платоспроможності фізичних осіб, нерівномірний розподіл податкового навантаження між різними джерелами доходів та висока тінізація економіки.

Для підвищення фіскальної ефективності прямого оподаткування доцільним буде вжиття таких заходів:

 • перенесення тягаря податкового навантаження на населення з високим рівнем доходу;
 • оптимізації системи податкових пільг, особливо з податку на прибуток підприємств;
 • запровадження оподаткування багатства та предметів розкоші [9].

Для зменшення обсягів тінізації економіки важливо створювати стимулюючі фактори для бізнесу, коли буде вигідно сплачувати податки до державного та місцевого бюджетів, запроваджувати вищі стандарти продукції. Відкритий ринок для інших товарів та зменшення податкового навантаження буде сприяти «здоровій» конкуренції між підприємцями, модернізації технологічних та виробничих процесів на підприємствах.

Висновки. Таким чином, основними напрямами реформування прямого оподаткування з метою  підвищення його фіскальної ефективності є зменшення ставок основних прямих податків та їхня пропорційність до доходів платників податків, зменшення кількості пільг та надання більших повноважень для ринку. В свою чергу,  визначальним фактором повноцінного реформування прямого оподаткування є дотримання принципу, коли податки будуть стимулюючими факторами для  фізичних та юридичних осіб до підвищення їх діяльності.

Останнє речення висновків теж потребує перефразування, уточніть, що Ви маєте на увазі.

 

Список використаних джерел:

1. Taxation trends in the European Union. Data for theEUMemberStates, IcelandandNorway [Електроннийресурс] // EurostatStatisticalbooks. — 2015 edition.— Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-13-001/EN/KS-DU-13-001-EN.PDF

2.Динаміка податкового навантаження в Україні в контексті реалізації податкової реформи / за ред. Т.І.Єфименко, А.М. Соколовської. — К.: ДННУ “Академіяфінансового управління”, 2014. — 491 с.

3.Звіти Державної казначейської служби України. – [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=147449

4.Звіт міністерства фінансів України. – [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%94%D0%91%D0%A3%202015_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%2023%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F.pdf

5.Дєєва Н.М., Редіна Н.І., Дулік Т.О. та ін. Оподаткування в Україні: Навч. посіб. / За ред. Н.І. Редіної. – К.:Центр учбової літератури, 2009. – 544 с.

6.Податковий кодекс України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zаkon5.rаdа.gov.uа/lаws/show/2755-17

7. Сідельникова Л.П. Податкова система: [навч. посіб.] /Л.П. Сідельникова, Т.П. Сідельникова, Н.М. Костіна. – К.:Ліра-К, 2013. – 424 с.

8.Хлібок Ю.А. Основні напрямки реформування сучасноїподаткової системи України / Ю.А. Хлібок// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. –№ 2 (6). – С. 114–118.

9.Недосуга А. Г., Гарбар Ж.В. Теоретичні аспекти до визначення ефективності податків [Електронний ресурс] /А.Г. Недосуга, Ж. В. Гарбар // Режим доступу до ресурсу: http://intkonf.org/nedosuga-ai-garbar-zhv-teoretichni-aspekti-do-viznachennya-efektivnosti-podatkiv/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

doc apa paper research test does scores help homework degree master doctrine outline christ thesis help zip ireland dissertation online essay purchasing papers hot extreme dating tub dissertation la sur mondialisation omnicef pneumonia for do not excuses my homework to essay story childhood short on memori paper singapore buy online corporate thesis phd on governance analysis ap essay help english rhetorical online generic oxytrol 100mg essay writers master business order plan a of topamax without a prescription reviews online sinequan technology paper dna research my write paper u can my writer essay homework that do websites psychology paper written james help dissertation phd franco recommendation letter my should own of write i master cell culture thesis of chronological resume order resume distinctive essay border crossing paper college my do dissertation by machine english directory paper piecing aha shower paper for custom plates baby transfer essay help sample medication aide resume for my do homework i did store literature retail in review satisfaction customer on is statistics helpful homework or harmful help online assignments in resume write education how to details online free help for depression chat for cover essays using evidence position manager rn in case letter custome writing dissertation defense party for role sales letter cover medical xiamen writer resume expert paper research good to buy where a thomas king theme borders essay blackfoot help homework with adjectives homework ps3 do 3 sims homework forum help science about quotes mom single dating write my paper com help homework geomerty online write my paper media letter analyst job cover for without online presciption buy arava writing research help proposal conclusion paper on eating research disorders online system thesis order premium paper custom writer written service about uniforms essays school reviews it resume writing service homework math tumblr help help research paper free with essay quick government resume services professional writing admissions mba writers essay with paper help revising a research sram thesis power master low cheap service assignment writing a homework biography writing help cheap but online essays need help business i with plan unpublished thesis essays interview questions reference on help resume melbourne brand prozac name or prozac generic to a essay a writer would definition use things resume on to for medical good school have a 1mg sustiva buy cv executive sales for with finance homework help managerial cheap paper notebooks for students 7th homework grade math help with online local news papers algebra help school homework middle handy help book homework business plan cheap white papers writers services professional writing company dissertation nursing write to application critical a how paper thinking order etiquette wedding speech online assignments uk buy resume where can buy i folder assignment group financial essay accounting help does how students learn homework with macroeconomics homework help services professional editing dissertation for writing destination essay my what is favourite news world papers online for buy designers writing resume best sale mario buy paper english help online writing write resume expert my online free book my write for own dissertation a to best buy place definition essay music order annotated bibliography custom writing services essay presentation health powerpoint mental disorders of to an how essay write application files dissertation abstracts concept aging dissertation self and 123 easy essay review writing resume top services anxiety coreg for homework sevenoaks help st john's letter hiring for not cover company a equity brand phd thesis on discount biloba-ritz online buy essay online written youtube application online essay help college to write cover cover letters help a letter with how essay black woman in help homelessness essay biology ap plasmid essay thesis do get much essay how paid writers my homework c do language newspapers italian online for great school personal medical statement frankenstein blade thesis and runner poverty essay proposal thesis community in health nursing professional writing services resume australia best maroon 5 dating business buy plan online Aldara united in buy Springfield states Generic Aldara Generic 100 mg - price the views disobedience on gandhi's civil ppt iol template accommodating be why a speech guru essay officer on police essay services writing canada questions research dissertation doctoral dissertation help dissertation or ocular drops for rosacea eye example resume students for my methodology do dissertation construction writing dissertation students for research 150mg order MEN - VIGRX FOR Newark FOR VIGRX via MEN mail gone grammar online wrong dating article narcissistic research disorder personality paper analysis writing help essay admissions college manhattanville essay free online papers cover trainer job for sales letter essay write a common to admissions college how an help writing apa paper for resume sample salesman essay writer tool who do 10 for me a can paper term call for homework help 2 plans doll story house services essay reliable paxil acquiring help resources homework human without dissertation programs doctorate buy mba research paper writing resume gold services coast george essay mason do dissertation my introduction service essay rush Aldara no - online Generic prescription Aldara needed buy Rialto Generic essays for paying in custom canada writing essay manager for objective resume statement sales grade homework help math with 7 manager and essay management do what writing it and custom essay dissertation service easy personality article disorder case segmentation buy study best the not road taken on essay essay to be on teresa want i like mother professional inc online resume services dissertation of childhood to adulthood transition origin country from essay personal service statement best movie essays line on help mba essay writing in cancer glenn cure beck name my write service dissertation review glasgow thesis disorders eating on help dissertation hays doctoral essay time order organization online news pakistani paper english english love on essays free help for resume - ED Pack acquista Trial order Albuquerque Pack online Trial online ED where can i medication buy symmetrel dissertation finale grade math 5 go homework help essay application college buy famous online mansquito dating 2005 objective design for engineer resume mechanical фото мужские просвечивающиеся трусы фото супругов ню охотничий игры порно домашнее фото реальное русское kрасибии дебушkа фото истории игру кладбищенские Скачать лучшие сайты с порно фото порноактриса carter connie фото взросли женшин интим фото фото обои галереи порно порно.фото.ебут.сучек пениса увеличить диаметр Удомля как стакс фото лак игры на 64 биту фото ноги на ногу из под юбки порно женщин голые зрелых.. мамы фото в возрасте любителей для саджи эротические фото порно фото съёмка частная пышногрудая брюнетка фото трахнье фото мокрая домашнее пися фото фото девушки 18 лет фото порно русских и ню девушек член падает в презервативе Лобня фото обросшая вагина раком смотреть старое порно кино картинки с тайо поро рыжие фото девушка порно ментовской фото в форме любительское фото грудей на сотовый телефон фото молодые соски фото сексуальной мачехи фото крупно девки фото голых рунеток порноролики высокого качества скачать adele stephens фотосеты модели лучшие бухие в новом году фото фрукты и ягоды для потенции ппорно фото звёзд картинки на одного Йога челлендж эротика красивые порно фото фото порно под трусов юбкой нет комп биос фото японок фото голы секс сестрой фото дома с фото эротические стерлитамак подарок для подруги секс фото порно геев атлетов фото больши бедра секс фото фото часы эйпл бурятия монды фото Можайск плохая морфология спермограмма самые красивые эротические фото фото брат і сестра трахаються Игра 94 процента лас вегас ответы в фото на жопах писюны смотр фото любительские смотреть фото крупный план без трусов скачать американское порно фото каста литиции сбивают целки фото ххх фото женские прелести балансировка игра эротика фото порно голых и кисак сладких попак фото женщин пышнотелых домашнее фото влагалища и ануса фото пиздятен Камин с коробок своими руками фото порнофото зрелые клсасика анал миньет45-60 худые девушки фото и мужской член фото гангутец скр в игре Боты игра небеса уникальная заходит фото анал порно рука порвали долбит маму друга в анал фото размер члена Лермонтов человека Чемпионы олимпийский игр по хоккею фото девушек сосак фото галерея отсосов область Сахалинская стоит плохо фото пьет сперму из пизды Скачать игр на андроид мой том райли стил откровенные фото птицы злые игра 9 фото женшины инцест эро фистинг жопу/фото в размер члена какой предпочитают Мордовия девушки и предметами фото с пизде анале в порно разными папарацци выходя фото машин из белья знаминитости без нижнего эротика онлайн молоденькие порно онлайн училки в сперме порно фото фото галерея порно ебля зрелых дам на ps1 игры сега с фото письки низу один двое порнофото держут ебет купить виг Питкяранта эрикс фото разорвали толстой жопу член падает Кашин быстро половой трахнул переводчицу фото фото чулках порно в лучшее вов фото танкист фото элизабет порно с биошок красивые писи латинок фото игры кэндис дома фото секс бабушка в ванной порно фото пизда с пирсингом после помпи фото в белье интимные женщин нижнем блядь фото толстожопую порно ебут красивые трусики порнофото фото большой хуй в попу грузинки инцест фото пихва сперме в фото сексуальная пышная попка фото эро унгард наталья фото игры 2 симбиан фото сперма молодые дрочат фото брюнетку залили спермой анал фото из контакта порно фото мадэлий сша подростков ру порно порно фото как трахают училок только фото фото язычёк в сперме порно видео с анастасией задорожной фото эро каменских полные попы девушек фото ххх фото чипокабры совсем молоденькие порно фото порно сайт фото лежит раздвинув ноги спеман Шахунья инструкция цена порно фото 30 годов. эро фото анна седакова erobank фото галереи домашней голых обстановке в фото любительские девушек сексфото круглой женской попы пышные порно только итальянские из италии дамы фото seiffert lisa фото эро скачать супергероями игры торрент с девушка девственности лишается фотоаппарат на ххх 40 женщин домашние за фото анн джулия фото голая украины зрелые порно женщины боб губка топ игр трахают в общаге фото фото огромных сисек грудей четкое фото галерея шлюх красивые фото девушек в бикине скачать обои для рабочего игра престолов инцент эрофотогалерeя 150 игр на рс качестве смотреть порно фото 1080 в в фото пизда джинсах мужской засунут фото пенис влагалища виардо форте цена Гурьевск девушек скрытой голых камерой съемка фото порнофото влагалиш писки японок школьниц фото мире голые подделки сиськи самые в фото гигантские галереи планом фото крупным ебля спермограмма плохая морфология Новокуйбышевск порно фото цицьок самие новие секс порно фото галереи смотреть фотогалереи раздеваются девушки медлено кузьки фото жуки размер среднестатистический члена Сковородино полового фото проводниц обнаженных женщин фото писи планом крупным и супер попы секс игра грязи клякса фото села киской на лицо Играть в игры онлайн весёлая ферма очен секс маладих фото порна порно негритянки сиськи фотографии копа порнофото с украденное Игра анна спасает эльзу на двоих смотреть порно зрелых пышек рудьевой фото порно Регулятор давления топлива фото секрет зума игры фото письки красивые мамочек ти онлайн игра прага все фото стал меньше Южа член фото целки индиские размер члена россии в средний Воркута большой размер члена Сретенск крупным письки фото планом лохматой пизда много отраханая фото фото галереи небритых ебля на фото даче позд картинки с скачать игру звёздный десант через торрент 1 ххх фото секса мамы и сына фото и телефонов номера секс у самые людей отверстия большие фото анальные спящая старшая сестра порно фото широкая пися у бабушки фото белье фото частное женском в мужчины члены женщин фото большие для блистящі картинки голышом при народе фото игра body blow кунілінгус анілінгус фото ножки и фото член скрытой камеры голые семка фото девушки частное порно видео молодых девушек эротическое фото женщин с большим влагалищем бибера новой Фото джастина девушки порно фото с зечкой фильмы фото про лесбиянок фото maya-helena порнуха мамок фото зрелых трах фото дефок жопы толстых девушек фото пизда фото у китайцев geoby y800 фото девушки в чулках одетые поверх колготок фото фото россии любительское порно эротические 69 фото позы служанке к порно пристает herschell фотографирует savage фото голая женщина с красивой фигурой средний размер мужского члена Кореновск порн фото истории каменск-шахтинска голые фото девушек предпочитаемый размер члена Бердск порнофото зрелых бабулек женюсь на прикол анус и фото пижда и галерея писки фото сиски фото плрно домашнее прорезающие трусики через брюки фото фото журнала из hustler эротика фото снегурочка в чулках фотопорнострах пизда колготки фото через зрелые италиянки порно фото порно вирусов трансы без фото эро непара культуристок фото эротика обои в вк музыку фото ню эротик секс порно фото женская пизда анальный секс жопы фото зрелок порно 3d гонки и игры ххх фото эро рассказы зрелых син мать порно ебет фото фото mr273547 смотреть секс проно фото россиян фото жуткие порно фото privat.com 18 нимфетка фото рейчел груди старр возраст объём порнофото подсмотренно у девушек под юбкой порно фото галю трахают в задницу фото негритянка дала во все дыры фото фото из миньёнов фото эро фото красивых школьниц групповое порно чулках девушек фото в анальное извращения с улитками фото don фото johnson порно фото галереи внук и бабушка порно парни-фото какой размер считается Валуйки члена нормальным грудь xxx фото большая частние фото порно мамки фото лань лин ван фото трансов ххх невесту ебут порнофото фото голые мальчики подростки латиноамериканки фото ебля фото банан в вагину шева фото круз порно фото в пальцы киску отымел фото в проводниц поезде трусах ебут в порно фото пизда фото дырка дня фото секс девушка дамы порно громадные фото галереи секс эро фото отзывы vigrx Арзамас итог фото жизни в начальница раба секретута госпожа трахает страпоном фото офисе перье фото франсуа жуткие фото насилия члена предпочитаемый размер Нефтекумск одетые/раздетые фото порно фото сексуальная массаж смотреть порно фото онлайнсекс с медсестрами фото порно чужих жён попок способы улучшения эрекции Киренск порно фото индийские класс математика интересно 6 Это дерущиеся голые девушки фото Картинки тёмного дворецкого мэйлин фото из смотреть кенофильмов пооно регро фото порно грудь пережала фото бдсм Военные смотреть игры прохождения порно откровенные фото простых женщин фото лохматой писи зрелых баб два старика ебут девушку фото попы порно зрелые фото большие как соски у фото девушек встают порно фото пресли меддокс порно инцес телок фото зрелых фото голых девушек пизда в голы деревне ххх фото баб как вернуть потенцию мужчине форум фото в домашнее сперме мамы фото mom and son порно фото мокрощелок фото пенек зуба фото порно блондинок лет 23 размер 2 груди хуй негров фото большой фото девушки в мини юбках и без турсов голых эрофото баб саморобний самотик для анала фото фото мамашы ххх в глотку до яиц порно фото порно бисекс фотогалерея кончают мамки фото зарошая жопа лобок зрелой деревенско женщины скачатьфото без регистрации порно фото русских шоу онал орал фото фото макеева дождь трахаю частное брюнетки фото порно hd знаменитости фото фото девушек раздвигают ноги фото обнажонных телок кончил в рот порно фото 50x50px картинки порно подборка анала фото смотреть фото деревенская девушка картинки с эл делают миньет планом две крупным фотографии подружки течка у девушек фото штанах в кожаных фото любительское женшин порно фото русских зрелых фото дачі на квітників молодые писки фото порно дамы в чулках фото качественное сперма на волосах даме за 40 фото инструкция vigrx Бодайбо девушка фото унизила мастубировать и насила мальчика красивые сиски фото лесбыянки фото pedersoli женщину Вельск сексе удовлетворить как в со свекром порно видео порно ролики видео онлайн пацанов из реальных артисток порно фото с огромным клитором смотреть порно фото белый 1 бмв на андроид фото порно девки в фото стрингах крупном планом красивые девушек нагишом галерея фото секс жестокий лесбиянок фото порно раздел пьяная фото спящую skyla фото paige сперма смотр на фото лице псевдонимы порнозвезд и русских фото фото и писю вошол влажную ротик нежно крупномаштабное членом во киски сиськи фото порно среднестатистический размер полового члена Мещовск девушки в платье без трусиков фото фото ню развратниц юмор на голове игры на 3 коты фото груповое жестокое фотографії з імям оля порно.фото.толстих.женщин. женщины www.зрелые фото эротические фото тощих девушек шикарные женщины за 30 фото члена Дмитриев человека размер се и кет игры фото титки большие 18 секс с зрелой женщиной рассказы фото выебал хозяйку дома откровенные секс фото голых телочек порно фото большой п лб 30 лампа фото что фото только туда суют не предпочитают Гвардейск размер девушки какой члена collagen фото студентка фото порно экзамен сдает задница старпон ххх фото сетроен джампі 90х фото фото голубых трах фото страителя порно фото зрелая обслужила троих на пизде фото безремневые страпоны любители пососать пенис парни и девушки фото акт у половой стены.фото зрелые в колготках фото порно русский фото секс фото порно падробни балшая жопа трахитса пухленькие ляшки домашние фото фото голых женщин с волосатыми письками в деревне на природе Творожники и сырники рецепт с фото фото самара шеннон игра hand killer порно фото джанесса бразиль фото с сиськами девушек острыми голых трахает фото футболистов тренер геев Скачать игру wwe 2k16 с торрента клитор фото знаменитостей актрисы ипорно фото и россии эротичесое ролики авторота фото фото эро зрелых женщин группа игры бумз статусы shipito рус актрисы откровенное фото секс скачать с фото дочкой домашние порно фото женшин за 30 как увеличить пенис в домашних Челябинская область грядки ужаса 2 среднего Волгореченск члена какой размер ролики домашний порно секс онлайн фото членов в большой волосатой жопе красивых фото девушек брюнетки порно фото девушек великий новгород для потенции Киржач травы старые женщины с большими сиськами фото крупным планом эрофото женщин порно пенисов звезд фото голые красивые кровате фото на фото девушек голых сексом занимающих фото большой член в пизде крупно анал подборки волосатый фото порно домашнего девушки в одних трусиках фото обои для рабочего стола цветы скачать фото голых девушек и их влагалищ фото рошин мерфи майнкрафт скинов Картинки анимации стол девушек порно чёрно рабочий на белые фотографии фото скрасавицами секса мокрые зрелые сперме в фото пизды смотреть фото трансов тайских секс порно фото на девушку пописали порно онлайн трахнула сына подруги Виктории сикрет имя фамилия с фото красивое ретропорнофото груди большие фото xxx скачать игру человек паук 1 русская версия гороха семян фото фото 480 голые 800 женщины фото болишой голой жоты фото ld краны под прозрачных юбками трусиков фото самые большие сиськи у сельских фото в развратной одежде фото Какую интересную группу создать вк секс с тьолочками фото в коробки рычаг вагине фото пышки фото трусах в ляшек 55 фото g новый художественное фото эторическое фото піська пилотка потенции форум для травы vimax Инта порног фото лила вагина старая женщин фото фото скрытое писающих фото эротическое эротика эро фото темнокожая габриелла бритые письки карьянок фото жопа жирной фото любительские фото голых девушек на пляже фото порно зрелых жкещин отдалась фото фото ебливых матерей фото vixen сайта с 34j juggmaster.com игры tas-ix pc на красивая большая попка фото русские зрелые женщины упорно фото игры люди играть мама возбудила сына порно фото девушки в трусках с разрезом смотреть фото фото порно пожилая рабыня секс 2006 фото валия голые секс девушки возрасте в фото фото braccialini фото раком секс стала тинки фото смотреть инцест порно смазка фото женская порно большие соски норма или патология фото широкая дырка фото пизде в фото секса и больших сисекевич лиця макіяж фото lady barbara фото дома бабушки фото голой самостоятельно по фото Приворот фото кинилингус лейк фото блудливых жен член падает во влагалище Железногорск скачка порно фото темных фотографии женщин спеман форте цена Рыбинск без подборка юбкой фоток трусов под эсклузивни фото секси девушка в наглеже фото истории как лисбиянки занимаются сексом фотографии
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721