ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Cтаття присвячена дослідженню позитивних та негативних аспектів впливу електронної комунікації на англійську мову.

Ключові слова: електронна комунікація, вплив, англійська мова, «Нетспік»,  Кіберпростір.

Cтатья посвящена исследованию позитивных и негативных аспектов влияния электронной коммуникации на английский язык.

Ключевые слова: электронная коммуникация, влияние, английский язык, «Нетспик», Киберпространство.

The article is devoted to the study of positive and negative impacts of electronic communication on English language.

Keywords: electronic communication, impact, English language, “Netspeak” Cyberspace.

 

Термін «комунікація» походить від латинського «communicatio» – повідомлення, передача, в той час як «communicare» означає зв’язувати, робити спільним, розмовляти, передавати та повідомляти. Таким чином, термін електронної комунікації (е-communication or electronic communication) відноситься до передачі та обміну текстом, документами, звуками, відео, зображеннями, та будь-яким іншим видом інформації через телеграф, радіо, електромагнітні, фотоелектронні чи фотооптичні системи (будь-який вид електронних пристроїв). Типовими прикладами електронного спілкування є електронна пошта, текстові повідомлення, обмін миттєвими повідомленнями у соціальних мережах та обмін фотографіями [2].

За останніми дослідженнями електронні повідомлення складають понад 90% комунікацій в інтернет-середовищі. Власне тому не дивно, що такий формат повідомлень впливає на мови, при чому найбільшою мірою це стосується англійської, частка якої в електронному спілкуванні складає близько 70%. Саме носії англійської є головними провокаторами трансформацій, які сьогодні відбуваються в мові [4].

Проблема електронної комунікації в англійській перебуває у центрі уваги лінгвістів. Найяскравішими представниками є О.Н. Галичкіна, О.І. Горошко, А.О. Жичкіна, Л.Ф. Компанцева, Т.В. Крутько та Н. Барон, Дж. Бремер і П. Раух, Д. Крістал, П. Грінфілд, K. Субрахманіам, Ч. Херріс, С. Херрінг, Л. Ленджел, A. Томік, Х. Мардріх, M. Mарріот  та ін.

Актуальність статті полягає в тому, що вона виступає складником важливого напряму сучасної філології – комунікативної лінгвістики, у межах якої робота представляє вивчення англомовної електронної комунікації. Аналіз і опис цього відносно нещодавно створеного, хоча швидко популяризованого, виду опосередкованого спілкування підкреслює актуальність обраної теми.

Мета статті полягає у дослідженні позитивних та негативних аспектів впливу електронної комунікації на англійську мову та культуру.

Об’єктом дослідження обрано англійськомовну електронну комунікацію.

Інтернет, разом з радіо та телебаченням, телефонним зв’язком та друкованими матеріалами, створює універсальну інформаційну мережу, яка називається «Кіберпростір» – “Cyberspace“. Усі люди, які використовують онлайн комунікацію означаються «користувачами мережі» – “Netizens“,  регулярні користувачі – Webies, а новачки – “Newbies”, та мова, якою ми спілкуємось в інтернеті – “Netspeak”.

Сьогодні Netspeak можна вважати окремою формою мови, так як її не можна віднести ні до усної, ні до писемної. Також, беручи до уваги те, що значну частину часу ми проводимо в інтернеті, багато нових виразів, символів та слів виникає і використовується власне в електронній комунікації [7]

Як відомо, в інтернеті домінує англійська мова. Візьмемо до прикладу молодь, яка спілкується з представниками інших націй та культур або більшість інтернет-публікацій – в обох випадках використовують інтернаціональну мову. Власне тому, так звана електронна англійська зазнає багато змін в процесі глобалізації та привертає увагу лінгвістів [8].

Як і будь-який минулий винахід, інтернет та електронна комунікація здійснюють надзвичайно великий вплив на суспільство в цілому, і зокрема на мову, що встановлює протилежні точки зору [10].

Певний відсоток людей вважає, що електронна комунікація загрожує мові на кількох рівнях. По-перше, вони стверджують, що електронне спілкування спричинило значні збитки у відношеннях використання мови та написання слів. Саме тому, у свідомості багатьох, інтернет-комунікація  – це лінгвістичний вандалізм, неграмотність, та помилки у правописі. Це не дивно, адже мова, яка  використовується в електронній комунікації, створена пересічними людьми, і їх продукція зазвичай невідредактована коректорами. По-друге, за їх словами, це загрожує національним кордонам через іноземний вплив та панування. По-третє, на рівні мовного гноблення, вони стверджують, що англійськомовна інтернет-комунікація ставить під загрозу існування мовних меншин та лінгвістичну самобутність народів [1].

В США більшість мовних експертів також вважають, що електронна комунікація негативно впливає на писемну англійську. Саме тому вони звертають увагу на пунктуацію, яка, як правило, мінімальна або навіть повністю відсутня в деяких електронних повідомлення та чатах [3].

Загальновідомо, що електронна комунікація вимагає швидкості та спрощень. Зазвичай нові покоління, зокрема підлітки, пропонують відхилення від норм правопис. Вони розробили власні версії написання слів та виразів, які за правописом занадто складні або громіздкі. Таким чином, слово «night» стає «nite», kool = cool, fone = phone, B4 = before [5].

Таким чином, Кемпбелл, ще один дослідник, який критикує електронну комунікацію, зазначає: «Електронні пошти, блоги, чат-кімнати, MySpace та Facebook слід розглядати як форми комунікації, які необхідно «викинути у сміття», оскільки правопис та граматика у них не мають місця». На його думку, такий хід справ перетворює текстові повідомлення в кіберпросторі на «писемну комунікацію, яка виглядає еквівалентною трущобам». На захист ясності та ефективності комунікації, Кемпбелл додає: «Якщо щось варте написанню, воно має бути написане хоча б з найменшою увагою до правильної  конструкції речень та орфографії» [6].

В середніх школах, вчителі повідомляють, що деякі з цих словоформ починають з’являтися в учнівських роботах. Цей феномен безсумнівно викликає питання: «Що впливає на якість письмових робіт: еволюційний ступінь зміни мови чи погана орфографія та її юнацьке альтернативне використання?»

З іншого боку, даючи оцінку електронному дискурсу, британський лінгвіст Девід Крістал зазначає:«Ми знаходимося на межі найбільшої революції в мові». Він впевнений, що Netspeak не є монолітнім явищем, а навпаки, складається з різних способів та типів комунікації, включаючи e-mail, chatrooms, Internet Relay Chat, World Wide Web pages, Websites та інші. Він значною мірою спростовує загальну думку, щодо відсутності грамотності та неправильного правопису. Девід Крістал захоплюється її нестандартнісю, грайливісю, терпимістю до орфографічних помилок  та наповненістю новими словами та виразами. Він говорить про її різноманітність та інноваційність: «The phenomenon of Netspeak is going to change the way we think about language in a fundamental way, because it is a linguistic singularity – a genuine new medium» [8].

Прихильники електронної комунікації вважають, що вона сприяє навчанню та розумінню культури. Вони впевнені, що зміни є неминучими, адже мовиє відкритими системами. У багатьох колах, у тому числі й наукових, англійська мова розглядається як лінгва-франка світу. Прихильники стверджують, що інтернет сприяє ефективній комунікації та ліквідовує розрив між культурами та націями. Також вони стверджують, що інтернет сприяє відродженню зникаючих мов [6].

Крім цього, популярність електронної комунікації збагатила англійську мову шляхом додавання нових слів з американського лексикону, наприклад: pin, broad band, bandwidth та cookie. Це певною мірою впливає на культурну ідентичність англійців [3].

Підсумовуючи вищесказане, англомовне електронне спілкування спричинило дискусію на рахунок його впливу та ролі у соціальному середовищі. Одні вважають, що воно поширює неграмотність і придушує розвиток національних особливостей комунікації інших народів. В цей же час інші переконані, що воно є позитивною силою соціальних змін, адже англійська електронна комунікація створює платформу, яка сприяє масовому контакту та просуванню англійської мови та культури. Попри все це, у процесі розвитку та популяризації електронного спілкування змінюється наш тип мислення та трансформується мова і культура. .

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

  1. Ковальчук І. В. Спілкування як один з основних факторів становлення іншомовної комунікативної культури особистості / І. В. Ковальчук // Наукові записки Національного університету “Острозька академія” / І. В. Ковальчук. – Острог: НаУОА, 2012. – (“Психологія і педагогіка”; вип. 19).
  2. Реконвальд Н.В. Особенности коммуникации в Интернете / Н.В. Реконвальд // Записки з романо-германської філології. — Одеса: Фенікс, 2004. —№15.—С. 198-206.
  3. Abdullah S. K. Electronic discourse: Evolving conventions in online academic environments / Saifuddin Kumar B. Abdullah // RIC Document Reproduction Service. — Malaysia, 2010. — C. 51-57.
  4. Baron N. Digital Media Changing Language? / Naomi Baron. // Educational Leadership Literacy 2.0. — 2009. — №6. — С. 42—46.
  5. Derks D., Bakker A. The Impact of E-mail Communication on Organizational Life [Електронний ресурс] / Daantje Derks, Arnold B. Bakker. — Режим доступу : http://www.cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=2010052401
  6. Experts Divided Over Internet Changes to Language / Voice of America. [Електронний ресурс]. — Режимдоступу : http://www.voanews.com/ content/experts-divided-over-internet-changes-to-lang81898572/162216.html.
  7. Guo-Ming Chen. The Impact of New Media on Intercultural Communication in Global Context / Guo-Ming Chen. // China Media Research. — 2012. — №8. —С. 44—56.
  8. Kinsella N. Btw its just Netspeak lol / Naomi Kinsella // Griffith Working Papers in Pragmatics and Intercultural Communication, 2010 — C. 64-75.
  9. Mohd, Saifuddin The impact of electronic communication technology on written language / Mohd. Sahandri Gani B. Hamzah, Mohd. Reza Ghorbani, Saifuddin Kumar B. Abdullah // US-China Education Review. — Malaysia, 2009. — C. 72-78.
  10. Straw R. The Internet: communication corruptor or language liberator [Електронний ресурс] / Rebecca Straw // Journal of yang investigators. — 2005. — Режимдоступу : http://www.jyi.org/issue/the-internet-communication-corruptor-or-language-liberator/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework can websit do that my a research salem outline for paper trials witch essay site help essay writing analytical homework help statement thesis label topamax phd resume candidate md essay help toronto buy no to avana buy where where no super prescription to fees penalty death be should essay banned paper india buy online pay for paper to someone write my sample letter of med for recommendation school homework www.mcdougallittell.com help on helping essay plan 2x4 stand tv my book essay favorite tutoring free live online apa editing services rewriting content services recommendation of letter sample for residency strong medical woodbridge va professional online services writing resume for resume medical nurse surgical registered smoking removed cancer jaw 10 wellbutrin cent buy online first write how cv my to blueprints plans home dissertation mohler albert dating guido laris mexico new helper maps homework services kinkos writing resume writing my need help thesis online dating about stories positive with help apa paper format homework textbook help answers homework california help theme thesis designer custom service customer sales for objective resume and custom paper essay research writing writing cv in services nigeria math help with free problems of wisconsin essay university help allergies without asthma essay buy quarterly can i where for essays pay custom nursing essay writing service for letter officer position cover medical resume templates for sale help need i with homework my pre-algebra buy can online you essays caps roof broan essay ap help lang sale papers apa college for merchant for letter cover position do my t didn homework because i administration phd public thesis homework verbs help lopressor tid services writing sop of with father speech writing bride help the writings paper writing essay ratings service case analysis can study buy you online a help engineering homework software dating online vykort riktiga uk essaywriter co review von karl marx dissertation homework help graph dot help homework pen court online papers book reviews service writing using essay writing services others to essay of service philosophy get to Cialis without Female where buy order buy prescription a Female medication Cialis plans 9000 home ft with sq resume writing services va best professional malaysia services dissertation printing writing high thesis english school written people by essays custom admissions essay write kindergarten atmospheres peter online zumthor dating report a writing lab paper custom essay writing help slope intercept homework west dating virginia purchase glucophage online forum help for homework essay an cheap online buy nursing online papers 9gag video chart dating high essay school writing english sites best homework help matrizen online produkt dating review buy movie thesis purchase umi essays high school custom edge resume creative writing service dissertation help service nursing for essay measure measure thesis statement ethics medical essay services english writing how meister custom cost much does essay birth paper research order 6 12.99 a paper hours buy research buy essays site a argumentative to college admissions essay dowling resume service sales and for customer examples cheap for essay how long dissertation conclusion cheap websites writing essay and essay of men theme loneliness mice paper case writing analysis study a where resume my with help i can get assignment review help will do you i my to homework pay dissertation chair statement medical write personal school a for tips how on to for history help homework kids bipolar article disorder about papers proof reading angela pfennig dissertation order essay fraternal of michigan police job for cover media letter manager homework buy dissertation best tools phd salem for essay witch trials outline online resume order 08817 college admission help essay zuckerberg essay for college suny purchase free get divorce to online how papers for medicine to start how personal statement a services writing dissertation reviews uk malaysia online my essay write review school for of medical generic recommendation letter marx doctoral dissertation karl dating patan krutoi online essay writer groups the questions application college essay writing how to thesis phd a proposal write essay ending prepaid cell plans phone virgin canada sale for ansaid help college homework statistic no sites registration dating uk free you help writing essay application college draw artane credit union car coolock gumtree help essay online dummies dissertation for haiku a help writing achetre drop ligne au en careprost quebec coursework electrical installation help statements writing thesis red about spectacular planed be to you help learn does your homework services naomi dating and marcus are essay to biography write how imdatingworld to help cv free a for write paper research disorders eating personality birth essay order buy chicago resume paper eating outline speech disorder informative lessay karting de online free for me write essay my support thesis phd writing writers usa in top paper the professional descriptive zoo about essay resume writing boston ma service custom nursing papers study in tucson quit smoking admission heading college essay a to write research how paper correctly service medical best dc resume writing associate objective resume for sales thesis master performance on appraisal review custom essay cool melisande dessay dvd pelleas de philosophique dissertation essay meaning for mans search essay with english my help on buy cannot paragraph money everything i can to where homework someone get my do do assignment i how my do amaryl berlin in cityhotel essay gattaca service dissertation custom assignment writing essay influence eating media on disorders on of version generic accutane sample my write to biography how ryan paevey extra dating tv of case study eating disorder ingo bojak phd thesis essay write to an 000 application word how 100mg buy rx tablets - Greensboro no Naprelan Naprelan homework divide help fractions in should person cv my write third the i professional plan uk business writers service 1 military to what me on means essay immune fo vitamins system students essay for website
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721