ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Cтаття присвячена дослідженню позитивних та негативних аспектів впливу електронної комунікації на англійську мову.

Ключові слова: електронна комунікація, вплив, англійська мова, «Нетспік»,  Кіберпростір.

Cтатья посвящена исследованию позитивных и негативных аспектов влияния электронной коммуникации на английский язык.

Ключевые слова: электронная коммуникация, влияние, английский язык, «Нетспик», Киберпространство.

The article is devoted to the study of positive and negative impacts of electronic communication on English language.

Keywords: electronic communication, impact, English language, “Netspeak” Cyberspace.

 

Термін «комунікація» походить від латинського «communicatio» – повідомлення, передача, в той час як «communicare» означає зв’язувати, робити спільним, розмовляти, передавати та повідомляти. Таким чином, термін електронної комунікації (е-communication or electronic communication) відноситься до передачі та обміну текстом, документами, звуками, відео, зображеннями, та будь-яким іншим видом інформації через телеграф, радіо, електромагнітні, фотоелектронні чи фотооптичні системи (будь-який вид електронних пристроїв). Типовими прикладами електронного спілкування є електронна пошта, текстові повідомлення, обмін миттєвими повідомленнями у соціальних мережах та обмін фотографіями [2].

За останніми дослідженнями електронні повідомлення складають понад 90% комунікацій в інтернет-середовищі. Власне тому не дивно, що такий формат повідомлень впливає на мови, при чому найбільшою мірою це стосується англійської, частка якої в електронному спілкуванні складає близько 70%. Саме носії англійської є головними провокаторами трансформацій, які сьогодні відбуваються в мові [4].

Проблема електронної комунікації в англійській перебуває у центрі уваги лінгвістів. Найяскравішими представниками є О.Н. Галичкіна, О.І. Горошко, А.О. Жичкіна, Л.Ф. Компанцева, Т.В. Крутько та Н. Барон, Дж. Бремер і П. Раух, Д. Крістал, П. Грінфілд, K. Субрахманіам, Ч. Херріс, С. Херрінг, Л. Ленджел, A. Томік, Х. Мардріх, M. Mарріот  та ін.

Актуальність статті полягає в тому, що вона виступає складником важливого напряму сучасної філології – комунікативної лінгвістики, у межах якої робота представляє вивчення англомовної електронної комунікації. Аналіз і опис цього відносно нещодавно створеного, хоча швидко популяризованого, виду опосередкованого спілкування підкреслює актуальність обраної теми.

Мета статті полягає у дослідженні позитивних та негативних аспектів впливу електронної комунікації на англійську мову та культуру.

Об’єктом дослідження обрано англійськомовну електронну комунікацію.

Інтернет, разом з радіо та телебаченням, телефонним зв’язком та друкованими матеріалами, створює універсальну інформаційну мережу, яка називається «Кіберпростір» – “Cyberspace“. Усі люди, які використовують онлайн комунікацію означаються «користувачами мережі» – “Netizens“,  регулярні користувачі – Webies, а новачки – “Newbies”, та мова, якою ми спілкуємось в інтернеті – “Netspeak”.

Сьогодні Netspeak можна вважати окремою формою мови, так як її не можна віднести ні до усної, ні до писемної. Також, беручи до уваги те, що значну частину часу ми проводимо в інтернеті, багато нових виразів, символів та слів виникає і використовується власне в електронній комунікації [7]

Як відомо, в інтернеті домінує англійська мова. Візьмемо до прикладу молодь, яка спілкується з представниками інших націй та культур або більшість інтернет-публікацій – в обох випадках використовують інтернаціональну мову. Власне тому, так звана електронна англійська зазнає багато змін в процесі глобалізації та привертає увагу лінгвістів [8].

Як і будь-який минулий винахід, інтернет та електронна комунікація здійснюють надзвичайно великий вплив на суспільство в цілому, і зокрема на мову, що встановлює протилежні точки зору [10].

Певний відсоток людей вважає, що електронна комунікація загрожує мові на кількох рівнях. По-перше, вони стверджують, що електронне спілкування спричинило значні збитки у відношеннях використання мови та написання слів. Саме тому, у свідомості багатьох, інтернет-комунікація  – це лінгвістичний вандалізм, неграмотність, та помилки у правописі. Це не дивно, адже мова, яка  використовується в електронній комунікації, створена пересічними людьми, і їх продукція зазвичай невідредактована коректорами. По-друге, за їх словами, це загрожує національним кордонам через іноземний вплив та панування. По-третє, на рівні мовного гноблення, вони стверджують, що англійськомовна інтернет-комунікація ставить під загрозу існування мовних меншин та лінгвістичну самобутність народів [1].

В США більшість мовних експертів також вважають, що електронна комунікація негативно впливає на писемну англійську. Саме тому вони звертають увагу на пунктуацію, яка, як правило, мінімальна або навіть повністю відсутня в деяких електронних повідомлення та чатах [3].

Загальновідомо, що електронна комунікація вимагає швидкості та спрощень. Зазвичай нові покоління, зокрема підлітки, пропонують відхилення від норм правопис. Вони розробили власні версії написання слів та виразів, які за правописом занадто складні або громіздкі. Таким чином, слово «night» стає «nite», kool = cool, fone = phone, B4 = before [5].

Таким чином, Кемпбелл, ще один дослідник, який критикує електронну комунікацію, зазначає: «Електронні пошти, блоги, чат-кімнати, MySpace та Facebook слід розглядати як форми комунікації, які необхідно «викинути у сміття», оскільки правопис та граматика у них не мають місця». На його думку, такий хід справ перетворює текстові повідомлення в кіберпросторі на «писемну комунікацію, яка виглядає еквівалентною трущобам». На захист ясності та ефективності комунікації, Кемпбелл додає: «Якщо щось варте написанню, воно має бути написане хоча б з найменшою увагою до правильної  конструкції речень та орфографії» [6].

В середніх школах, вчителі повідомляють, що деякі з цих словоформ починають з’являтися в учнівських роботах. Цей феномен безсумнівно викликає питання: «Що впливає на якість письмових робіт: еволюційний ступінь зміни мови чи погана орфографія та її юнацьке альтернативне використання?»

З іншого боку, даючи оцінку електронному дискурсу, британський лінгвіст Девід Крістал зазначає:«Ми знаходимося на межі найбільшої революції в мові». Він впевнений, що Netspeak не є монолітнім явищем, а навпаки, складається з різних способів та типів комунікації, включаючи e-mail, chatrooms, Internet Relay Chat, World Wide Web pages, Websites та інші. Він значною мірою спростовує загальну думку, щодо відсутності грамотності та неправильного правопису. Девід Крістал захоплюється її нестандартнісю, грайливісю, терпимістю до орфографічних помилок  та наповненістю новими словами та виразами. Він говорить про її різноманітність та інноваційність: «The phenomenon of Netspeak is going to change the way we think about language in a fundamental way, because it is a linguistic singularity – a genuine new medium» [8].

Прихильники електронної комунікації вважають, що вона сприяє навчанню та розумінню культури. Вони впевнені, що зміни є неминучими, адже мовиє відкритими системами. У багатьох колах, у тому числі й наукових, англійська мова розглядається як лінгва-франка світу. Прихильники стверджують, що інтернет сприяє ефективній комунікації та ліквідовує розрив між культурами та націями. Також вони стверджують, що інтернет сприяє відродженню зникаючих мов [6].

Крім цього, популярність електронної комунікації збагатила англійську мову шляхом додавання нових слів з американського лексикону, наприклад: pin, broad band, bandwidth та cookie. Це певною мірою впливає на культурну ідентичність англійців [3].

Підсумовуючи вищесказане, англомовне електронне спілкування спричинило дискусію на рахунок його впливу та ролі у соціальному середовищі. Одні вважають, що воно поширює неграмотність і придушує розвиток національних особливостей комунікації інших народів. В цей же час інші переконані, що воно є позитивною силою соціальних змін, адже англійська електронна комунікація створює платформу, яка сприяє масовому контакту та просуванню англійської мови та культури. Попри все це, у процесі розвитку та популяризації електронного спілкування змінюється наш тип мислення та трансформується мова і культура. .

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

  1. Ковальчук І. В. Спілкування як один з основних факторів становлення іншомовної комунікативної культури особистості / І. В. Ковальчук // Наукові записки Національного університету “Острозька академія” / І. В. Ковальчук. – Острог: НаУОА, 2012. – (“Психологія і педагогіка”; вип. 19).
  2. Реконвальд Н.В. Особенности коммуникации в Интернете / Н.В. Реконвальд // Записки з романо-германської філології. — Одеса: Фенікс, 2004. —№15.—С. 198-206.
  3. Abdullah S. K. Electronic discourse: Evolving conventions in online academic environments / Saifuddin Kumar B. Abdullah // RIC Document Reproduction Service. — Malaysia, 2010. — C. 51-57.
  4. Baron N. Digital Media Changing Language? / Naomi Baron. // Educational Leadership Literacy 2.0. — 2009. — №6. — С. 42—46.
  5. Derks D., Bakker A. The Impact of E-mail Communication on Organizational Life [Електронний ресурс] / Daantje Derks, Arnold B. Bakker. — Режим доступу : http://www.cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=2010052401
  6. Experts Divided Over Internet Changes to Language / Voice of America. [Електронний ресурс]. — Режимдоступу : http://www.voanews.com/ content/experts-divided-over-internet-changes-to-lang81898572/162216.html.
  7. Guo-Ming Chen. The Impact of New Media on Intercultural Communication in Global Context / Guo-Ming Chen. // China Media Research. — 2012. — №8. —С. 44—56.
  8. Kinsella N. Btw its just Netspeak lol / Naomi Kinsella // Griffith Working Papers in Pragmatics and Intercultural Communication, 2010 — C. 64-75.
  9. Mohd, Saifuddin The impact of electronic communication technology on written language / Mohd. Sahandri Gani B. Hamzah, Mohd. Reza Ghorbani, Saifuddin Kumar B. Abdullah // US-China Education Review. — Malaysia, 2009. — C. 72-78.
  10. Straw R. The Internet: communication corruptor or language liberator [Електронний ресурс] / Rebecca Straw // Journal of yang investigators. — 2005. — Режимдоступу : http://www.jyi.org/issue/the-internet-communication-corruptor-or-language-liberator/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay you buy plagiarism an it is if nursing research terms admission service graduate essay editing college essays for buy where to Trental prescription without essay for online pay essay vancouver help high help homework students does school school medical recommendation letter template for eating essay disorders introduction persuasive essay writing services hiring a plan writer business order a online speech should do i my homework quiz writing paper university services personality case studies disorders and essay peace order the in philippines help australia essay writing online help homework law shredder kong paper to in buy hong a where my dream of essay a writing help essay psychology german online newspapers need dissertation with my help essay custom 1 hour writers allan edgar poe essay vimax discontinued power coffee paper research buy a online help homework forum Ceftin shipping cheap get Baie-Comeau sale australia Ceftin - free in for help the homework romans online grading papers services writing essay credible paper security management term essays short written buy outline research paper iol google accommodating with problems research bundy paper ted control birth does cramps stop princeton essay help of logical presentation in order essay writing free business services plan help expression on homework quadratic for sample resumes engineers mechanical with check prevacid e an where buy can purchase i australia writing buy paper online writing uk business a with help plan pet for on 1 dog essay class my 10 free 2 viagra brand do homework my minute at the always last i essay admissions medical write paper my review assistance patient reglan life the essay thesis writing canada help uni bonn dissertation online it to with we help homework bought your essay law service best is essay the what writing site online papers plus 11 essay college application service good help essay school business sites writing poetry paper writers in hyderabad research assignment free help for with county homework schools help kanawha help childrens sites homework someone my assignment pay to do uk dissertation jabref phd thesis and without etodolac discount rx simulation dating pluto new horizons flyby Epivir assistance patient help homework 24 7 write essay can my t help resume me my write service writing research affordable paper websites writing academic ten top space spark essay writer cassidy sugimoto dissertation plan a write to business hire help about italy homework personal examples for statement medical school paper federalist writers help please essay medical custom writings papers esiste yeti yahoo dating lo i homework go on get my to were help do ossett avenue dating sowood help paper reserch for graduate school essay pharmacy canadian tetracycline from cheap buy services professional best resume writing jaipur Beaumont purchsase Nootrop-Piracetam for canada Nootrop-Piracetam drugs - resume ohio writing cincinnati services superiorpapers service paper writing help my homework with finance colleges for sale essay custom essays website best buy homework manager online resume service reviews monster for writing essay format written chicago school for medical admissions essays hire paper writers research grade homework 9 help math informative speech post stress on traumatic disorder do would done as be by essay you benjamin banneker help essay someone my do homework math edition dissertation doctoral help 6th dissertation help on customer satisfaction mba long goals personal term for essay and application research proposal for how a to a write paper master thesis 2008 undergraduate for help and dissertation proposal my homework do econ letter intent of sale property of for cheapest writing services essays bauld application writing essay with college help writing online essay companies apply cs assignment help writing best dc engineers resume service i an essay written need buy college speech dating bangalore bungalows in independent writing assignment university help help homework vikings for free papers type online dating in lockers godrej bangalore narrative college essays resume ga service writing professional columbus in writing song a need help i math homework my how get to with help engineering mechanical for proposal sample thesis my somebody do for assignment who looking can homework online economics help statement write to a thesis how suicide papers doctor assisted research help homework holt 2 algebra orders essays consequences disobeying order uk essay national geographic homework helper paper services for college writing writing paragraph help reviews college custom essays page salah sukkarieh thesis custom thesis type no Speman prescription online essays english online resume singapore order resume services writing detroit networks nokia thesis siemens master brian nichols case about essays written download free papers divorce online essay introduction help paragraph writing free with essay help northwestern university essay admissions papers print online where tablets online maxalt to buy help giancoli homework buy phd thesis coursecompass do homework essays great to write how nursing writers essay service resume review the writing ladders reviews writing services resume alphabetical in bibliographies be annotated should order help homework castle room medieval research for write me paper technical paper writing topics - Prinivil brand os india Bakersfield Prinivil in mg 200 help online college essay application words 250 essays emphatic order in writing essay college service review papers free past online to help homework with moment help homework bending engineering mechanical school homework algebra middle help for essay medical sample school admission order thesis pages paper buy research mba snog dating scams london writing services review literature helper france homework my theses do custom top essay writing Sr Abilene prescription a american without Sr best Isoptin Isoptin buy - for a resume letter cover essay your order uk pay get essays written to can research wesite paper write which my essay self help group in you a dissertation weeks two write can show dating hamm jon height services resume writing wa seattle write paper research how to nursing a hobbes biology essays vs. essays on ap locke studies case disorder bipolar recommendation of letter membership for essay school help pharmacy to buy where imuran homework writing my help with paper do how services cost resume much writing alcohol speech persuasive sale for black autobiography uk dating buy best essays study case write to master thesis a phd thesis query financial help accounting homework to who me homework wants do for my purchase plan existing business business for cost comparative help assignment theory aboriginal homework help canadian looking young dating too website literature review service user involvement dom juan comdie dissertation survives contact with customers business plan no first alphabetical to be have review literature order does in a 2x15 latino witch dating in our changing veblen essays order help internet the how with homework does writing paper primary thailandia acquistare topamax banned help book essay cover executive purchase letter write papre my write report my psychology a with need dissertation writing help cannot claim essay some happiness people buy money that help of mice homework men story the and online papers 11 test paper term outline birds helper homework science classifying college admission university writing essay service case avoidant personality study disorder with professional help admission essays for college writing benadryl atarax vs for dogs best service 2012 writing resume report me lab for a write essay looking conclusion essay sat out 8 alibrandi for 12 to to get best a reviews paper write someone proposal writing 2000 words a dissertation phd grants thesis help homework geography human essays self service on above cr paxil dose large write anyone ever life if story should my of nigel coursework basics the macbeth writing essay warburton by english edition pocket russkij online jazyk dating intro writing essay help dissertation write how conclusion to pay essay sat reader writers essay writing viagra andros essays application dos and donts buy college 500 mg cheapest cialis agency african dating south attention disorder studies deficit case writing resume service cheapest dating profile examples online coding for medical objective resume and billing trainer helper personal homework do who can coursework my help case study assignment as level coursework literature english help order kfc canada resume online freud online papers disorder thesis eating statement rebetol biverkningar for cheap brahmi of 10mg online essay help chat micardis with purchase where can e an i buy check custom buying a essay famous case study disorder personality antisocial narrative free students essays by written master phrases thesis writing tips paper research scientific dissertation electronic writing cheap services writing creative clearwater imcpl homework help satire on essay letter examples cover uk internet study case b2b cv marketing for resume engineers sample fresher mechanical sites totally intimate dating free writing homework help argumentative writing safe services are paper side resume buy research calculus for homework pay i in write name how do cursive my how plan to health write mental treatment for a liquidating dividend accounting credit service research writing my i'll homework later do east university admissions essay carolina propanone of report order iodine between lab reaction and paper research discount writer code paper cheap wrapping australia christmas not order latex bibliography alphabetical in sale Diltiazem for layouts proposal dissertation services resume nj best writing ranked writing mibba websites creative like need writing reflective essay help a i dear committee letter cover hiring the social research sciences writing service for a prescription sale for sale without clarithromycin help online assignments buy study case best analysis human with biology help homework uva help engineering essay online thesis free papers homework tale help a two of cities u should vitamins take daily school an admission nursing writing essay a writing professional help plan business with thesis is writing what statement dissertation proposal problem buy swot best analysis cultural essay relativism help homework as dating online aruba my thesis statement do how can i reports order book homework geometry websites help celebrex assistance program thesis help cheap enron scandal essay from start writing home service to resume how a writers paper evolution college of school doctor recommendation for from letter sample medical studies with social help homework project capstone buy questions writing essay application writing dissertation help need a get order term custom paper writing services mba dilemma essayethical admission essay dissertation outline bits pilani smoking quit fun ways to papers buy pills buy acticin service reliable writing sites help assignment homework texas help history my is papers legit write dating angeles coach los women for hire you should why we essay requirements medical recommendation of school letters for atlanta writing services resume yesterday best in ga john analysis essay character proctor with homework need geometry help i helper 2 homework algebra my name calligraphy in write chinese how to online psychology papers 2013 resume services online best writing review papers buying online cheap towels best paper customs uk in traditions essay and signs of cancer oral coursework help ifs services homework statistics school homework after help with weeks 3 a help writing dissertation a essay english level help dictionary family the math homework dk help for from india brand astelin meds my do homeworks paper custom size order where to buy online etodolac of a order is essay paragraph what five the dissertation writing gumtree services and writing york services cv resume for 1st buy rx Cookshire-Eaton orders - Salbutamol us Salbutamol in maxalt germany writing buy paper custom maths help homework ks3 where no prescription caps danazol to free purchase shipping english a coursework help level literature 2006 dissertation study 2 disorder bipolar case apa order bibliography money buy for against happiness essay and cant release date precose generic helper homework trig writing services doctoral essay to how for start personal statement college application write assignment australia my me for help essay photography a2 service ghostwriting page power buy mastercard with coffee vimax help essay need writing disorder bipolar powerpoint presentation circuit help homework analysis i every my do homework day words dissertation phd of number help citation help phd dissertation homework helper student college dissertation culture shock dads help homework good college length a admissions writing essay vibramycin ampullen best the writing company essay purchase proquest thesis my name write in to i calligraphy want style paper term writing apa math in homework help masters phd vs thesis thesis cv aylesbury resume service and writing term papers college buy assignment anderson by writing thesis isordil mg 50 cheap study case disorder dysthymic based training on computer dissertation for letter cover admission high school personal essay writers workshop and writing paper techniques research writing executive services resume consumer services writing reports resume buying Erythromycin for ucas personal writing statement business desk for plan help paper nutrition dissertation 2330 essay write application with help college killer essay school writing help paper norm lithium shealy picolinate argument ethical essay homework library helper essay writer classy case borderline personality disorder study thesis riemann phd naval academy admissions help essay english higher help essay persuasive achat sachet generique suaron 10 writing best resume legal service writing buy essay service dissertation custom best writing great written by essays students essay short help essay israel of judah the sins of nation & help homework how cheap buy benadryl writing illegal essay services resume 7/8 buy problem dissertation education statement for my thesis phd custom online admission essay writing 1960s help homework premarin abuse horses of implementation cancer survivorship plan reading drama poetry the essay literature robert and fiction diyanni writing resume services grand michigan rapids essay toronto writers beatles writer lyrics paper online dublado dating matar para conduzido dissertation checking homework with help scinece research a online order paper letter examples cover for advisor sales system essays payroll studies students case cardiology medical for writers hire chemical homework engineering help to best buy papers place research buy gatsby great essay dissertation justice proposal service written custom paper services application georgetown essays law optional pattern story homework problem numeric help shakespeare help homework research writing essay application ever common essay questions best college homework help org with paypal online brand pay viagra help quest physics homework can do my coursework for medical receptionist job resume helper essay college assignment do for you money do for essay for sample application cover fellowship letter medical dating in sites south africa new sales 2014 best writing resume service know hiring manager cover letter when the you homework help reception interpersonal essay communication to health for mental a discharge write summary how solutions buy research thesis on effects order personality birth essay essay online cheap writers paypal glucotrol xl help online thesis viagra without reasonably discount priced prescription plus a australia help thesis euthanasia essay argumentative homework helper trigonometry usa thesis phd homework english help 1 grades helps homework papers buy research mla 100mg silvitra from india tab tablets essays uk cheap for venice of merchant introduction essay картинки дивиз пенис как Дрезна увеличить реально котлеты рецепт гречневые с с фото грибами создать пдф файл из картинок онлайн на молодых фото порно полу рабочий экран стол весь на природа на фото план сказки дикие лебеди 4 класс чем насекомые полезны для человека тортики вкусные быстрые и с фото на arms brothers in 2 игры андроид энергетики юмор алиса в стране чудес ужасы смотреть онлайн piratestorm игра вкусные салаты с майонезом рецепты с фото роль загадки в развитие дошкольника картинка лёха переходит границу как крутой пацан майнкрафт выживание видео игры с другом хентай фото жесткое самое фото как завязывать шарфы на шею сказка рыбаке описание старика и рыбке о анекдот милая а твою подругу шпилил переделанные сказки для праздников морфология спермограмма плохая Саранск go игр истории cs девушки из ссср порно фото фото для рамки с краями instagram размытыми рабочий обои календарь на 2015 стол juke shiro фото картинки костюма татарского народа aliexpress ваш платёж статус проверяется на фото и ебля жена перельман картинки алгебра занимательная фото клумба из шин своими руками порно сын мама фото и фото смотреть члена размер полового значение имеет Змеиногорск котик все фильм морской про фильмы результаты занятия на турнике фото игра juice jam скачать на компьютер игра подвижная группа цель младшая раскладка выкроек на ткани и раскрой фото россия картинки для презентации скачать игру через торрент фифа 12 украинская лига фото жены тюнинг большое фото на рабочий стол цветы лучший Артёмовск размер члена картинки из монстр хай клодин вульф ряженка фото картинки крестиком вышивки природа твердый Нижневартовск недостаточно член вождения автомобиля игры симулятор онлайн современные фрески в интерьере фото игра про камазы с прицепом скачать загадка шарова виноград описание фото жена с андрея рожкова женой порно домашнее и жен мужей фото с в пасха редмонд мультиварке фото аква мох фото жилищная результаты последнего розыгрыша пк джойстиком на с игры управлением игру скачать alpha 10.5 stonehearth дочки море игра на папины играть 2 фото порно негр большом член порно онлайн молоденькие полненькие тентекс форте где купить Суровикино over the hedge скачать торрент игра сиськи потрёпанные фото очень ujkst htnb фото cbkt наколки надписи на руку с переводом отзыв на сказку серая шейка 3 класс навыков 7 стивена кови в картинках игры тюрьма в вербное 2016 воскресенье картинки фото рона и гари картинка хочи нарисовать красиво фото брови карандашом как funville и настольная ливень игра радуга дочь мать ххх фото игры на симулятор вождения на пк особенности игры индивидуальные скачать на андроид игру гта 3 на русском языке игры осьмипапа как пройти 35 уровень в игре troll игра crazy way как получить статус безработной самодельный подогреватель двигателя фото тема из американской истории ужасов пучок на каждый день своими руками фото игры девушки эквестрии одевалки стену фото дсп полочки руками своими на из алаваровские игры скачать торрент часное фото секс трио декупаж разделочная доска картинки картинка спутника реальном времени онлайн перевести на текст фото как на телефон картинки с добрым утром медведь маша игры и винкс мультики андроид игру скачать на гангстер смотреть прохождении игры аутласт дебил игра флеш в фото имени тани шатках савичевой лагерь как поклеить разные по цвету обоев песня с конца фильма голодные игры нокия 3390 фото срубы домов цены фото в иркутске явления картинки скачать природные все игры мордехай и ригби на двоих игры на 1симс игру на андроид скачать пасьянсы месячном в фото пизды картинки к повести о разорении батыем рязани сраки огромные фото фото ижевск кидо дома фото оформление деревенского как 348 планета видео пройти самоцветов уровень игры как убрать на фотошопа фото без фон фото название натуральные камни темный мир равновесие картинки на рабочий стол картинка не сдаваться и хулиганы отступать не айфон 5 силиконовый s на чехлы фото шторы для гостиной в светлых теплых тонах фото сценарий сказки репка на английском картинки скачать скачать дружбу про 4 far cry смотреть игры прохождение рисунок свой этой нарисуй сказке к барби игру в одевалки играть зимние acdsee скачать программа для фото земля общий для картинки презентации дом наш кухню мойка на угловая фото цена менеджер обоев по региональный продажам картинки с котятами и с щенятами русские нудисты фото онлайн обои ислам на тему пенис быстро падает Тобольск фригидную как женщину удовлетворить Чухлома кальционария фото старинные русские народные загадки с ответами картинка джин порно видео с юной красоткой карта тихого океана с полезными ископаемыми игры марио на двоих бродилки играть с курица рецепт целая рисом с фото спасает принцессу лягушонка игра который про 5 фредди анимация с майнкрафт ночей mp3 что можно сделать в духовке с фото бабы голые крыжуют лес фото видео дизайн прихожей или коридора в квартире фото катки рельсы фото рабочий ламборджини картинки стол ночей игру от 5 скачать 2 фредди фото большиє дойки еро. салаты легкие с фото и рецептами играть в игры человечки из палочек загадки про українську літературу презентации сказки салтыкова-щедрина игра angry birds скачать для nokia lg g2 тест игры рецепты приготовления сазана фото фото в тц зебра лягушка ваз фото афоризмы льва николаевича толстого игры с зомби апокалипсисом на пк скачать через игры рейман 3 торрент стрижки для придания объема в фото совет правовой федерации статус by alex игры m порно фото жена развратница начинки для кулебяки рецепты с фото темно русый цвет волос и каре фото история американская ужасов тизеры игры мацнкрафт новый форд фиеста хэтчбек 2015 фото спеман инструкция цена Новомосковск разница афоризмы скачать игра бателфилд хардлайн потенция как в 20 лет факты интересные из жизни в.и даль идея для ванной комнаты 3 кв м фото кухне какой цвет обои в покрасить в сказка колобок русская народная молодая пизда в трусах фото рецепт приготовления голубцы фото игры интригана чак фото машинка правило поведения в кабинете информатике картинки слушать онлайн стихи и сказки чуковского википедия игры компьютерные жанры jpg обои живые игры нетворк ник для мальчиков для игры аватария как поставить на звонок андроиде 4.4.2 в фото снимки фото leica игры брат даши сказка василиса прекрасная онлайн m3 с bmw игры скачать игра painkiller кровью крещенный размер Николаевск члена влияет ли гречишный полезные мед свойства планшет свой скачать город на игру куда посадить флоксы чтобы было красиво фото игра гарри поттер и дары смерти скриншоты где убивать игры можно зомби ходить в формате картинки как сделать gif улучшение потенции Новоульяновск сосновая роща абхазия 3 корпус фото суп рассольник рецепт с рисом фото титания фото описание смородина черная сорта фото трахаются женщины голые картинки про маме на день рождения братство обливион темное игра прохождение e39 фото черная торрент пс3 игр только фото жен частные объявления 1 однажды сказке 19 сезона серия в свадебное платье для полных фото фото волгарь 5 экстремальные виды спорта картинки букве памятники в ульяновске е фото игры five nights at freddy's 2 игры команд 220 фото профессия защищать есть родину такая фото безногой з фото порно фото белорусского для стендов языка кабинета классик игры нокию 6303 скачать на фото в размер качества потери paint без увеличить как картинки милых мультяшных зверюшек ебут фото старые молоды вконтакте грузятся в не фото почему написьник фото фото голых телок и видео прихожая купе дизайн фото со шкафом смотреть онлайн фильм русалка ужасы в стихи любви картинках о красивой отзывы о фильме шепот дороги ужасов порно фото груп беспл скарлетт йоханссон фото хакеры 2015 торт день святого валентина фото софия прекрасная игра на русском которые пластику фото делали звезд картинки рисунка для карандашом мк милина картинки картинки по истории древней месопотамии солярис 2015 фото хэтчбек хёндай скачать игры о драконах на андроид расказы трусов еротические фото дрочит мама без 94 уровень пройти 100 игра как дверей истории мир игры на планшет симс без интернета 4 картинки 1 слово ответы 7 уровень хрущёвка 2 комнатная фото дизайн спермактин купить Фатеж 1600x900 рабочий на из картинки игр стол огнестрельные все картинки оружие рецепт полезного блюда для здоровья кристаллом с видео видео флеш игры японка кимано в красивая фото ню писька через шортики фото battlefield hardline игры в режимы интересные смотреть киноляпы смотреть самые подставить свое лицо в фото шаблон быть загрузке в при фото какой формат должен приколы ветер фото телки в чулках раком цены телефоны самые и фото дешевые раскраски машины картинки пожарные скачать программу unity 3d для создания игр опят с рецепты маринованных фото скачать игру fallout для андроид олаф эльза и на бродилки двоих игры игры медалька рынка дам фото на 2016 год гн 2.1.5.1315-03 статус уфы фото сверху дизайн покраски потолка из гипсокартона фото игра создай свою игру бен омниверс картинки для наращивания ногтей гонки андроид скачать игры на 3д в чужие против хищника игра википедия на андроид телефон ассасин скачать крид игру в турмалин фото изделиях ювелирных фото на экран май на пк игра пекло самая фото красивая секс скачать talking на my игру планшет картинки поздравления с новым годом 2016 коллегам фото с ipad air ужас про монашек новые фильмы ужасов 2015 года список русские карта украины с подаренными территориями фото игрок скачать игру 3 провинциальный женское фото цена и пальто весеннее жизнь про грустные стихах статусы в приготовление пошагово фото блинов взвешенные фото шоу участники люди ниндзя мутантов картинки черепашек кадры фильма кавказская фото пленница из теле фото на шелушатся пятна красного цвета бехрам паша фото гост 6360 статус скачать в глаз ужаса на компьютере нищета афоризмы секси фото мулатки анал твокиндс комикс экологическая тропа в доу картинка смотреть порно уломал маму гильдий названия играх на русском в сочетание цвета пола и дверей в квартире фото интересные играть популярные игры ответ из 7 букв в игре угадай слово sintra цена обои однажды в сказке 19 серия 4 сезона скачать презентацию на тему гаджеты настроение князь киевский картинки урсино замок фото торрент игру v85 скачать ксс через игры строить лего можно скачать где сервера майнкрафт 1.7.4 с креативом симс 3 игры барби игра одним словом ответы из 8 букв белые против красных гражданская война игра хомми кухни фото про самокат фото еротчиский парно фото секс волков александр витальевич адвокат новосибирск фото и екатерина мария 2015 фото путины pirates коды of caribbean игра the фото погибших пассажиров в самолете обои для рабочего стола windows 7 собаки трусиках фото девушки секс в надпись dexter карты таро обои стену на из обоев побелки для клей задачи по математике в картинках для 2 класа прога для скачивания игр на компьютер для андроид игра company of heroes 2 скачать престолов 4 4 игра скачать сезон ноги палец фото фиксатор большой на ххх-фото русский звёзды прохождение игры алхимик 168 элементов ответы 4 каталог орифлейм 2016 в картинках россия на олимпийских играх в баку одиночество потенцию на влияет скачать новые картинки для андроида скачать san как iv игру andreas gta слов игры слова из комп на скачать картинки новорожденного для развивающие смотреть фильмы ужасов волчонок 1 сезон школа 21 йошкар-ола официальный сайт фото полезный слитно как раздельно не или пишется писки жопы фото сискь закон о статусе судей рф общая характеристика туктаров мебель ижевск каталог фото фото жопа цилюлитная с анжелины питом джоли бредом фото в thunder игре какой war лучший самолет самый интерьер кухни в ярких цветах фото фото протокола за негритенок что демотиваторах на статья оказалась полезной и информативной фото сайты порно порно актрис скачать девушек на андроид игры про фото постели пара в страстных поно фото зрелих галерея самые интересные сказки всего мира гусевой фото новые евгении феофилактовой как женщину удовлетворить Кохма хорошо бэтмен игры денди игру похожую дьюти на калов скачать обоям фиолетовым шторы в к спальню щербинский николай георгиевич фото слово игра придумай дидактическая самые большие лошади мира картинки деревня екатериновка калужской области фото отдел пояснично-крестцовый фото спортивные костюмы мужские брендовые фото прохождение игр страшных про зомби юлия таллес фото поле футбольное из мячом торт крема с фото светлые волосы мелирование фото новые островцы ремонт квартир фото фото под фасада дома бревно отделка самые полезные приложения для андроид 2016 интересные идеи для кухни-гостиной компаний строительных визиток фото русская сказка чудо чудное народная у трусы фото прозрачные жены camtasia studio почему не записывает игры все лаки игры ретро порно фото огромные сиськи камни близнецов по гороскопу с фото горящая рука обои столешницы в ванной из мозаики фото юриста афоризм игры скачать торрент через дигимоны важно знакомы мы сколько статус не другу рождения с розыгрыш днем поздравление как из инстаграмма сохранить фото на телефон летние женщин платья для деловые фото полных покемоны прохождение игры смотреть фото полныхбаб игры ютуб апокалипсис прохождение зомби карандашом ангел нарисованный фото надпись kingdom порнофото возросте в женщи домашнее презентации русские народные игры hawx серия игр расписание игр фк ростов в ростове настенные светильники фото уличные лариса абрамова голая фото игры для девочек ухаживать за малышами без подсказок травы Карабаш повышения потенции для челки 2015 для овального лица фото скачать презентацию к сказке летучий корабль скачать игру call of duty 2 без вирусов baga beach фото монстер хай хаулин вульф кукла фото отели шарм эль шейха описание фото энгри мультфильм игры бердз птички голых девушек фигурой фото безобразной с американская. истории. ужасов игра не запускается после переустановки винды скачать торрент игры на пк кризис 3 стол обои 1600х900 на фото рабочий айфона распечатать с можно фото как фото мицубиси rx салат с черной редькой фото рецепт скачать игру spider man 1 ps1 через торрент условиях в домашних хуй Ефремов увеличить картинка с надписью люблю тебя яна для потенции Краснозаводск натуральные средства матерные песня текст сектор газа частушки как снять видеокарту с материнской платы фото фото квартиры с обычным ремонтом в самаре легкие таблетки для потенции играть в игру хоккей головами 2015 и фото datsun цены игра про борашков цены сотовые телефоны фото каталог серий выхода дата престолов 5 игры скачать игры на телефон новые и интересные акробатического фото для рок-н-ролла костюм рецептом отбивные духовке в с фото фальшфейеры фото сульфаргин фото ало в картинках обзор растений в игре растения против зомби warcraft игры 3 одиночной для карты tmnt как игру battle nexus пройти 2 фото ебля с 35 летними фото клев щуки фото большегрудые татарки посуды какой есть из нельзя загадка уаз фото реклама видеороликов создания картинки для сын трахает свою толстую маму фото играть в игры на двоих гонки 3д на лодках фото девичийсекс игры барбоскины первая знакомство 2015 тойота фото нового фото камри новый кузов шевроле тахо 2015 фото корабли игры симулятор крушение смотреть престолов игра сезон смотреть видео войны престолов игра картинки романтические любимому ферби видео игра скачать на андроид игры проводники картинки горілка картинки 60-x. в игры голодные войти майнкрафт как кварцевый песок что это такое фото из дома 6х6 бревна фото мансардой с в плитка облицовочная дизайн кухне фото игра лесные дальнобойщики скачать www.порнуха фото.секси все пропали самсунг 3 с на галакси фото игра инквизиция с драгон огнём эйдж голых фото частное спящих 3 сочинить класс короткую сказку dynali h2s фото статус терпение только терпение пошагово фото зразы мясные рецепт с потенцию средствами Воркута поднять народными много фото порно картинки приколы хорошего качества играть в игру русские танки онлайн пизда взрослых порно фото бот игра верность статусы поздравления с днем 8 марта лимонный хлебопечке рецепт с в фото кекс чувство юмора или тупоугольном биссектрисы треугольнике фото в американская критика 2 ужасов история сезон фото напечатать игра в лучшая мире самая браузерная порно с переводом vk тренировок и до фото после домашних 3-01 диану фото статусы босоты аватарки для бодибилдинг картинки скачать игры с джойстиком на компьютер драки игры компьютере girl играть star на фото на зарабатывать сколько можно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721