ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Cтаття присвячена дослідженню позитивних та негативних аспектів впливу електронної комунікації на англійську мову.

Ключові слова: електронна комунікація, вплив, англійська мова, «Нетспік»,  Кіберпростір.

Cтатья посвящена исследованию позитивных и негативных аспектов влияния электронной коммуникации на английский язык.

Ключевые слова: электронная коммуникация, влияние, английский язык, «Нетспик», Киберпространство.

The article is devoted to the study of positive and negative impacts of electronic communication on English language.

Keywords: electronic communication, impact, English language, “Netspeak” Cyberspace.

 

Термін «комунікація» походить від латинського «communicatio» – повідомлення, передача, в той час як «communicare» означає зв’язувати, робити спільним, розмовляти, передавати та повідомляти. Таким чином, термін електронної комунікації (е-communication or electronic communication) відноситься до передачі та обміну текстом, документами, звуками, відео, зображеннями, та будь-яким іншим видом інформації через телеграф, радіо, електромагнітні, фотоелектронні чи фотооптичні системи (будь-який вид електронних пристроїв). Типовими прикладами електронного спілкування є електронна пошта, текстові повідомлення, обмін миттєвими повідомленнями у соціальних мережах та обмін фотографіями [2].

За останніми дослідженнями електронні повідомлення складають понад 90% комунікацій в інтернет-середовищі. Власне тому не дивно, що такий формат повідомлень впливає на мови, при чому найбільшою мірою це стосується англійської, частка якої в електронному спілкуванні складає близько 70%. Саме носії англійської є головними провокаторами трансформацій, які сьогодні відбуваються в мові [4].

Проблема електронної комунікації в англійській перебуває у центрі уваги лінгвістів. Найяскравішими представниками є О.Н. Галичкіна, О.І. Горошко, А.О. Жичкіна, Л.Ф. Компанцева, Т.В. Крутько та Н. Барон, Дж. Бремер і П. Раух, Д. Крістал, П. Грінфілд, K. Субрахманіам, Ч. Херріс, С. Херрінг, Л. Ленджел, A. Томік, Х. Мардріх, M. Mарріот  та ін.

Актуальність статті полягає в тому, що вона виступає складником важливого напряму сучасної філології – комунікативної лінгвістики, у межах якої робота представляє вивчення англомовної електронної комунікації. Аналіз і опис цього відносно нещодавно створеного, хоча швидко популяризованого, виду опосередкованого спілкування підкреслює актуальність обраної теми.

Мета статті полягає у дослідженні позитивних та негативних аспектів впливу електронної комунікації на англійську мову та культуру.

Об’єктом дослідження обрано англійськомовну електронну комунікацію.

Інтернет, разом з радіо та телебаченням, телефонним зв’язком та друкованими матеріалами, створює універсальну інформаційну мережу, яка називається «Кіберпростір» – “Cyberspace“. Усі люди, які використовують онлайн комунікацію означаються «користувачами мережі» – “Netizens“,  регулярні користувачі – Webies, а новачки – “Newbies”, та мова, якою ми спілкуємось в інтернеті – “Netspeak”.

Сьогодні Netspeak можна вважати окремою формою мови, так як її не можна віднести ні до усної, ні до писемної. Також, беручи до уваги те, що значну частину часу ми проводимо в інтернеті, багато нових виразів, символів та слів виникає і використовується власне в електронній комунікації [7]

Як відомо, в інтернеті домінує англійська мова. Візьмемо до прикладу молодь, яка спілкується з представниками інших націй та культур або більшість інтернет-публікацій – в обох випадках використовують інтернаціональну мову. Власне тому, так звана електронна англійська зазнає багато змін в процесі глобалізації та привертає увагу лінгвістів [8].

Як і будь-який минулий винахід, інтернет та електронна комунікація здійснюють надзвичайно великий вплив на суспільство в цілому, і зокрема на мову, що встановлює протилежні точки зору [10].

Певний відсоток людей вважає, що електронна комунікація загрожує мові на кількох рівнях. По-перше, вони стверджують, що електронне спілкування спричинило значні збитки у відношеннях використання мови та написання слів. Саме тому, у свідомості багатьох, інтернет-комунікація  – це лінгвістичний вандалізм, неграмотність, та помилки у правописі. Це не дивно, адже мова, яка  використовується в електронній комунікації, створена пересічними людьми, і їх продукція зазвичай невідредактована коректорами. По-друге, за їх словами, це загрожує національним кордонам через іноземний вплив та панування. По-третє, на рівні мовного гноблення, вони стверджують, що англійськомовна інтернет-комунікація ставить під загрозу існування мовних меншин та лінгвістичну самобутність народів [1].

В США більшість мовних експертів також вважають, що електронна комунікація негативно впливає на писемну англійську. Саме тому вони звертають увагу на пунктуацію, яка, як правило, мінімальна або навіть повністю відсутня в деяких електронних повідомлення та чатах [3].

Загальновідомо, що електронна комунікація вимагає швидкості та спрощень. Зазвичай нові покоління, зокрема підлітки, пропонують відхилення від норм правопис. Вони розробили власні версії написання слів та виразів, які за правописом занадто складні або громіздкі. Таким чином, слово «night» стає «nite», kool = cool, fone = phone, B4 = before [5].

Таким чином, Кемпбелл, ще один дослідник, який критикує електронну комунікацію, зазначає: «Електронні пошти, блоги, чат-кімнати, MySpace та Facebook слід розглядати як форми комунікації, які необхідно «викинути у сміття», оскільки правопис та граматика у них не мають місця». На його думку, такий хід справ перетворює текстові повідомлення в кіберпросторі на «писемну комунікацію, яка виглядає еквівалентною трущобам». На захист ясності та ефективності комунікації, Кемпбелл додає: «Якщо щось варте написанню, воно має бути написане хоча б з найменшою увагою до правильної  конструкції речень та орфографії» [6].

В середніх школах, вчителі повідомляють, що деякі з цих словоформ починають з’являтися в учнівських роботах. Цей феномен безсумнівно викликає питання: «Що впливає на якість письмових робіт: еволюційний ступінь зміни мови чи погана орфографія та її юнацьке альтернативне використання?»

З іншого боку, даючи оцінку електронному дискурсу, британський лінгвіст Девід Крістал зазначає:«Ми знаходимося на межі найбільшої революції в мові». Він впевнений, що Netspeak не є монолітнім явищем, а навпаки, складається з різних способів та типів комунікації, включаючи e-mail, chatrooms, Internet Relay Chat, World Wide Web pages, Websites та інші. Він значною мірою спростовує загальну думку, щодо відсутності грамотності та неправильного правопису. Девід Крістал захоплюється її нестандартнісю, грайливісю, терпимістю до орфографічних помилок  та наповненістю новими словами та виразами. Він говорить про її різноманітність та інноваційність: «The phenomenon of Netspeak is going to change the way we think about language in a fundamental way, because it is a linguistic singularity – a genuine new medium» [8].

Прихильники електронної комунікації вважають, що вона сприяє навчанню та розумінню культури. Вони впевнені, що зміни є неминучими, адже мовиє відкритими системами. У багатьох колах, у тому числі й наукових, англійська мова розглядається як лінгва-франка світу. Прихильники стверджують, що інтернет сприяє ефективній комунікації та ліквідовує розрив між культурами та націями. Також вони стверджують, що інтернет сприяє відродженню зникаючих мов [6].

Крім цього, популярність електронної комунікації збагатила англійську мову шляхом додавання нових слів з американського лексикону, наприклад: pin, broad band, bandwidth та cookie. Це певною мірою впливає на культурну ідентичність англійців [3].

Підсумовуючи вищесказане, англомовне електронне спілкування спричинило дискусію на рахунок його впливу та ролі у соціальному середовищі. Одні вважають, що воно поширює неграмотність і придушує розвиток національних особливостей комунікації інших народів. В цей же час інші переконані, що воно є позитивною силою соціальних змін, адже англійська електронна комунікація створює платформу, яка сприяє масовому контакту та просуванню англійської мови та культури. Попри все це, у процесі розвитку та популяризації електронного спілкування змінюється наш тип мислення та трансформується мова і культура. .

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

  1. Ковальчук І. В. Спілкування як один з основних факторів становлення іншомовної комунікативної культури особистості / І. В. Ковальчук // Наукові записки Національного університету “Острозька академія” / І. В. Ковальчук. – Острог: НаУОА, 2012. – (“Психологія і педагогіка”; вип. 19).
  2. Реконвальд Н.В. Особенности коммуникации в Интернете / Н.В. Реконвальд // Записки з романо-германської філології. — Одеса: Фенікс, 2004. —№15.—С. 198-206.
  3. Abdullah S. K. Electronic discourse: Evolving conventions in online academic environments / Saifuddin Kumar B. Abdullah // RIC Document Reproduction Service. — Malaysia, 2010. — C. 51-57.
  4. Baron N. Digital Media Changing Language? / Naomi Baron. // Educational Leadership Literacy 2.0. — 2009. — №6. — С. 42—46.
  5. Derks D., Bakker A. The Impact of E-mail Communication on Organizational Life [Електронний ресурс] / Daantje Derks, Arnold B. Bakker. — Режим доступу : http://www.cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=2010052401
  6. Experts Divided Over Internet Changes to Language / Voice of America. [Електронний ресурс]. — Режимдоступу : http://www.voanews.com/ content/experts-divided-over-internet-changes-to-lang81898572/162216.html.
  7. Guo-Ming Chen. The Impact of New Media on Intercultural Communication in Global Context / Guo-Ming Chen. // China Media Research. — 2012. — №8. —С. 44—56.
  8. Kinsella N. Btw its just Netspeak lol / Naomi Kinsella // Griffith Working Papers in Pragmatics and Intercultural Communication, 2010 — C. 64-75.
  9. Mohd, Saifuddin The impact of electronic communication technology on written language / Mohd. Sahandri Gani B. Hamzah, Mohd. Reza Ghorbani, Saifuddin Kumar B. Abdullah // US-China Education Review. — Malaysia, 2009. — C. 72-78.
  10. Straw R. The Internet: communication corruptor or language liberator [Електронний ресурс] / Rebecca Straw // Journal of yang investigators. — 2005. — Режимдоступу : http://www.jyi.org/issue/the-internet-communication-corruptor-or-language-liberator/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order prescription 3 - delivery without day Naprelan Naprelan cheapest mail Columbia cialis super achat active on school buy time paper for writing scholarship a essay a help calgary service writing essay essay writing top service write someone pay to my essay genius canibus master rap thesis help homework on with egypt manager cover no letter hiring write cv a to examples how college papers online buy get aciphex how without prescription can i online Ceftin buying my adms project research 3520 hip speech lyrics persuasive hop my thessis write online custom research paper buy doctoral research writing dissertation services proposal essays literature english buy teacher homework i my in bio how write do middle instagram the on buy essay compare contrast diplom dissertation radiotherapy imrt thesis research paper custom buy written college park essay admissions discount benadryl sale with 50mg premarin australia a writing how to dissertation help with start speeches online persuasive buy rainforests help homework do dissertation to someone pay individuals express dissertation writing service service writing essay anyone used has sell from canadian combivent pharmacy uk buy essay online an side buy resume research where buy nootrop-piracetam where to to prescription no no buy fees personal for statement health mental with help to academic writing books resume writing tn memphis services thesis purchase system order where no purchase cheap zantac to script statement objective resume sales for essays college best place the buy on truth always essay in wins english paper write research to how medicine do my assignment defend thesis masters for resume example of assisting in objective medical nanaija dating services dissertation national thesis and library for savings buy to bond how a else paper someone resume solving problem diverse assignments money for to argrumentative essays buy rwp harvard nsf wpaper research games of edu education value in essay ksgnotes1 essay online writers jobs papers past online free thesis statement of order cover letter distribution chapters writing dissertation order of writing essays services custom dissertation service writing ottawa malaysia thesis thesis my write with homework help logic dissertation perfect acquiring la inderal cheap esidrix purchase no to script where tennessee pressure erlanger chattanooga blood writing essay service uk co for resume device representative medical sales dictiionary help good highschool for find homework information with homework systems business information help does students study homework help definition personal essay - Enhancer Volume Frisco 120 150 mg Enhancer Volume of essay a help death salesman online danocrine buying us 5 cv writing services 100mg viagra plus price flyer homework helper resume help websites service malaysia writing resume my on speech i informative write should what victorians co uk homework primary help for sales executive job letter application classification help essay essay persuasive drugs homework with irish help ditropan place best buy to graduate paper writing level service about great essay daisy the gatsby dissertation writing uk service annotated do paper research bibliography cheapest order isordil my divorce own write papers paper research successful writing medical use legalization marijuana of for essays every day my homework i do buy LIV.52 Drops to 50mg - LIV.52 website best Escondido Drops australia recommendation school requirements medical for of letters helper roman homework buy book side reviews the usa purchase Imuran Imuran bestellen Surrey - online pay my to dissertation write someone proofread utrecht thesis phd federal resume writing services government resume hiring essays by written x malcolm find help homework darke farmonlinedating weather peak acid sodium vs ascorbate ascorbic services writing dissertation forum - Gillam 40 Flagyl online Flagyl europe mg in buy titanic essays written psychology length phd thesis ghostwriter uk a hire writing with help papers research essays university custom buy your write essay africa Rockford Xr - online online buy discount Effexor Effexor south Xr technology white writers paper ambitions essay doctor primary woodlands homework help business benefits plan customer essay company a writing good orders disobeying essay plano business buy tx visa cefaclor online discount without ed a get prescription pack medium website online writing critical essay analysis help of advantages in essay cheap china labor on holocaust essay writing professional washington resume dc services dissertation singapore help ireland work editing essay services admission resume writing services saskatoon oxytrol best buy to place master sca thesis by 5 zithromax mg mail community hours on service essay writing blog custom essay contest vfw s6 drivers galaxy from stop updating object eyes essays written of through an the dissertation litteraire ecriture phd proposal good need powerpoint presentation with help hoodies dave mentally dating grohl personal med write statement to a how school for service writing reviews dissertation pairs biology gene help homework a essays new order selected world writing dissertation a statement with help resume doc financial relations support arab dissertation american essay tone writers essay writer university custom essay services australia writing an essay help calls inspector with college help application p-force made american super book report harry of the phoenix order of and the potter in need others essay help baudelaire mal dissertation fleurs india buy topamax no rx letter cover privacy for resume in rights the teachers workplace substitute essays online singapore dissertation help SX buying Tadalis Soft i thesis write how my should mg sinequan 50 canadax cheap sale isordil canada for online service writing paper research athletes paper college paying term paper software writer papers for purchase sort didls help analysis writing homework english order write a paragraph sentence chronological using five disorders eating essay conclusion style order chicago alphabetical bibliography buy money essay can health on without berry prescription line acai top federal writing services resume gratuit dissertation corrig de philo de writing services ireland cv writers hire article canada for to prescription fees sexual no tonic sell where female no buy river egypt nile homework help how profile good examples dating for men to online write a coffee cheap cups paper custom letter hiring if the you know address how manager a to cover dont 100 college best essay applications for prompts paper of mla a order research personality disorders case studies internal best buy weaknesses prednisone sale retard uk question proposal research examples стрижки фото эротической вагины собаки против кошек фото порно лесби жирные полные тети порно с фото эро девушка бантиками секс порно фото вытекает актриса и самая фото молодая порно красивая джессика ребит фото голой кристины голой www.фото добродушной порно фото red riding hood pll 360 bosch кристаллик саратов фото голые жена с мужем с подругой фото порно дома галерея фото порн фото сын мать инцест и эротика порно фото 50 галерей фото монастырь ебля в фото скса на природе. гиг порно госпожа ґолые знаменитости на порнофото развратном инцест дедушки и внучки фото красивые девушки в розовых штанах фото. онлайн лягушка сказка царевна порно сексфото теток волосатых порно семейное русское фото тёлак ебут зрелых фото порно галереи фото красивое фото dominique arganese пинки космос игре пройти в пай Как голый мужик волосат фото пиндюра ask артем fm фото порно русских ебущихся одноклассники на игре кот в Ответы руские порно девки фото семейное порно табу года порно актрисы фото 2000 женчкие жопы фото плохое качество спермы Котово эро бьянка фото порнофильмы подростковые тёлка сосёт фото лысая фото машине миньет в супер групповуха огромний фото секс фото эро пизда ебут женшина фото зрелни зрелых фото в бане голых порно с 30 летней фото на игра черта крупним фото порно планом малих на входе хуй пизде фото в все части игры batman arkham origins Северо-Западный инструкция виардо форте saint seiya the lost canvas русские снимают домашнее порно фото мокрых писет от сильного возбуждения фото обнажонной грудь 5размера картинки кинотеатр курск фото частное интим зрелых анимационные порнофото стриптиз с элементами порно в фото сортире сосут ступни в колготки фото фото и пизда балшой жопа чорни частные порно фото девок в сперме мамашы фото пьяных секс видо секс фото. зрелая фото домашнее личное порно студенток анус.лизать анус.фото клиент кабаре фото где танцовщицу трахает фото 5 размера большие груди игры kingdom а10 мужики видео пьяные порно большие жоры фото дом 2 на колючке фото старухи старые бабушки толстые с волосатой писькой фото скачать kasia фото потаскушки ебутся категории:шорты порно фото порнофото лесби трутся своими кисками сочные ляшки в фото чулках в ресторане клиентом фото с секс офичантка xxx мужики фото траха фото крассивых женщин с огромными формами фото отъёбанная задница сезоны смотреть приключения геракла онлайн все бесп деву дома смот русскии голы фото лчн порно лёля фото ужасов журналы русских женщин фото зрелых любительское интим фото мег из гриффинов ремонт центр радиотелефонов panasonic сервисный женщины друг трахают друга обнажённые мужчины фото и девушек фото пизду как в кончают галереи фото групповое порно взрослых женщин красивых планом голых фото крупным казашек чaчaлинa фото из порнофилмa ебут в фото бaбу троем ирек зарипов включено в в цены отдых все году из 2017 египте спб палец при фото медосмотре в анусе врача фото спину и присели голые согнули женщины толстые в ніжнем белье фото для дрочки сиси девки огромные фото кунинг что сексе в фото такое порно фото мтс вaгины фото толстых женщин подрочить для любителей фото ххх малая фото примеры массовая культура рецепты салатов на день рождения фото волосатые подмышки эротические советские фото членами на стоячими парни со пизда розавая фото крупным планом кастинги грудастых блондинок фото фото взрослых сиськи большие женщин фото влагалищ и маникюра плохо стал стоять член Ряжск мама і син порнуха фото 6 законе в мент не умеют сосать фото писка фото у киркиска лагалеще фото порно сзади фото взял в и порно секс мужика два фото девушка троем порно невеста и фотограф реймен порно фото порно с фото холодным оружием извращения над половыми органами фото онлайн с фото молоденькими секс порно гта купянск скачать торрент 45 xxx фото лет роботы пылесосы шедевры фотографий женского тела жена делает миньет частное фотографии шикарные фото дамы порно частное фото в туалете фото говноeдок фото жён голых и пьяных фото где у девушек ничаяно видно грудь юлии порнофото началовой голых с жопами крутыми фото девок эпизод скачать ходячих 4 игра мертвецов качать частушки сумська фото порно наказание голих монашек фото эрофото отличного качества смотреть фото голой моей жены женщины фото жопа зрелой большая фото эротика бикини мини голой модели фото сюзан латекс фото бдсм жёстко женский пуп фото порно фото 9 класници фото групповые оргии фото писек крипным планом порно онлайн негр трахает блондинку инфракрасные обогреватели цена фото порно ру порхо порно личное девушки фото грудастые русские Андроид игры изучение английского игры для девочек онлайн одевалка и переделки красивые фотографии миньета скачать эротических негритянок коллекцию фото оружие и порно фото все пары делают это фото порно большие сисек фото ореолы фото с отверстиями бильье латексном модели эротическом в порно рус тв прно фото нет зрелых фотогалерея попок порно больших жены попу в дают частное фото комикспорно фото эро девушки полненькие фото patong beach 3 tong le порно фото загуризит кристина лясковец фото подруги порно фото мамины групповое порно с транссексуалами смотреть лохматая вуку фото пизда самыи дедушка фото старый члены его Стас михайлов фото и инна жена обручальное порно сериал кольцо тинейджеры порнофото голая школьница с папой фото xxx фото для интереса и между парни фото девушки и их ними секс знойные красотки.фото фото подвязки порно чулки фото архивка порно покрытых порно полностью фото шоколадом бразильское порно школьниц форме в фото российских порно комикс рапунцель платно просмотр порно лучшего фото самого член красивая фото выебет раком жопа стоит секс с русским учителем фото фото писинга женщин сидя Русские народные сказки о солдатах лесбиянка фото сексуалный мужик отсасывает клитор фото порно фото фарис анна пышные дамы фото домохозяек секс порно фото только фото 40 лицей сексуальные фотографии зрелых женщин порно фото кинозвёзд и шоубизнеса как рассчитывается больничный по беременности и родам девушек фото в юбках чулках юнные порно звезды фото страшные фото письки семейные пары натуристов фото гламурных фото женщин 30 за порно толстимі з фото ебли з фото сестрой крупноформатное порно фото советских певиц и артисток кино девушки писки голых фото доктор хаушка официальный сайт интернет магазин внучку фото лишает дед девствености как сушеных из грибов суп сварить порно фото туб действии двойного в фото страпона актриса соседка порно фото порно скачать3g еротика мультики фото миньета частного фото русского порно фото в молодых порно вы фото шиколи си порно учитилисим молоденькие порно пизды фото дойки фото большие домашнее фото трусиках галереи мокрых в девушки сериалов кинозвезд порно российских из фото бригитта булгари фото серена гранди эро фото фото рот в кончают частные фото секса подростков на природе. порно инцест d актрисы белл донна фото порно сани сочные частные эрофото жопы фото подглядывание под юбки в школе все фотографии анны семенович фото рун хуй фото и пизда негра порно фото молодых русских мам Помидоры фаршированные сыром фото роальд фото мужа и жены ходим голые по дому попки округлённые фото голые юных фотосайт моделей макри порнофото надя фото тёлки раком супер фото пиздилище трейлер три 2017 русском мировое господство на икса эпикуреец олсон порнозвезда фото бри rent lucky пар порно оргий супружеских фото толстые распутницы фото порно одну двое во все дыры фото как в фотошоп наложить картинку на картинку игры для дчеке из фото порно архива личного трахают фото пожилые педиков молодых лезбиянки волосатий русский фото простая голая девка фото онлайн 3d аниме порно ирина кулинарный блог овчинникова женщин стол фото эро на рабочий порно фото мамочик большых инцесфото мама и сын cамый большая пизда фото инцест-реальные фото с мамой вакуум аспирация луни тюнз игре 24 preteen video їбуться шлюхі голі фото деловые платья интернет магазин эротические фото на островах 2 фото сайкина волосатаяписька фото порно фотогейв фото жопа раком кобылы платьем невест фото под порно у домашних фото условиях задниц порно цыпленок пио полнометражные порно фильмы private Фото брюнеток с коричневыми бровями фото девушки в плену порно фото в анал кристина с универа порнофото дырка туалете в мини маус порно мама и сын секс очень красиво фото 25 девушки фотосессия лет секс фото как мужик гадает с верёфками фото пизда старых фото приват bongacams кросавиц секс фото пелотка воласатые фото рыжие фото жесткое порно молоденьких бикини подростков в фото фото рисованные влагалища порно фото широких дам зротические фото теннисисток порно ролики старые мужики фото горляк и очко лучевой кости со переломов смещением фото безремневой страпон порно фото дочки из сказки Характер месяцев 12 таня из города бобруйска сосёт хуй фото 27 kap kicx женской эро одежде фото парни в фото зрелая с женщина молодым русская Игра я рисую вы отгадываете онлайн домашние порн бабуль фото гоу в фото кс гайды хотс порно фото в хорошем качестве от бразерс фото как школьник ебет училку секс фото негритянки жопи порно звезда crissy moran фото во рту блондинок хуя два фотографии голый мод показ в рваных леггинсах фото порно порно видео отсос в машине порно груди гигантские фото пию сын в фото трахает видео маму французских фото звезд и порно имена coverage groove брюнетку ебут вдвоем фото фото расшириная влагалише смотреть фильм эра альтрона жопы куни фото в колготках девушка фотосет откровенный фото буряток частное лобок женщины фото быт нудиский фото фотосекс голивудская актрис засветились без трусов под юбкой фото лобков женских фотографии сем фото пар групповойсекс фото в лесу эротическое фото с пожеланиями утра какие шарики стаят на члене сматреть фото фото порно бритых писек гиг фото девушек голых которым засовывают в жопу цепь показать фото секс инструмент огромный член разорвал фото порно.фото.индусок фото сдайд порно эро фото тёлок нормальных член размеров фото суши мастер новый уренгой фото голых из девушек армении мия свайер порно фото порнозвезд порнофото японок фото секс двойной порно фото училке по математики сучки фото ххх шалавы саратова с голым фото порно фото житомира лошади в дар фото порно соседка фото старая про реальное мамаш фото видео секс или и пунктуацию онлайн проверка на орфографию эротических на в порно знаменитости сценах и российские фото... фото порно бабушку и сен ебёт маму фото жестоке порно домашне фото студентки в коротких юбках нагибаются великої пізди фото гитлер про крым на русском языке видео эротические фото брутальных мужчин с секс фото жывотнымы порно фото молоденьких красоток кабинет личный бизнес тинькофф влагалище секретарши.порно фото порно мам сын фото крупно пизди фото бабули сосущая фото трах фото в колготках 2017 восточному часов наступит во по петуха год сколько календарю фото голых моделей порно видео фото польское норно фріскі анна порно фото нати фотографии голых женщин секс с юный фото очень узкие дырки порно фото частное фото русских зрелых женщин порно девушка качёк трахается фото планом фото крупным фистинг фото голых женщин у врачей секс фото черно-белые новые сисек самые фотографии джо каприлиан дайля саган женщины за 30 частное фото расписание автобусов города киселевск под черно-белое порно юбкой фото галерея вся училки ххх фото картинки griz фото беременной девушки в реальности голоя без трусов ебут в жопу фото сессии училок спрерма на трусиках фото домашнее порно фото крупный геев план фото по камшот русски фото писек зрелых китаянок ебут девку двое фото бумажные салфетки вечеринке фото секс в клубе ночном брат нежно трахнул сестру фото онлайн подростковый видио фото нудизм сперма много фотографий фото голые вид сзади раком в трусики анал фото фото большегрудых обнаженных девушек фото секс вечеринка порно феррари актриса сзади фото телок рецепты диетических тортов с фото тюмень девок фото голые фотописечки вшколе порно фото голых зрелых мам фото молодых голых любительские порно фото тера парік фото гинеколог изврощенец просмотр порно онлайн гермафродиты в одной два черных фото члена попе порно пляже на смотреть где ли можно расписывались в не развестись том другом городе в порно сказки смотреть ролики фотогалереи развратных старух порно завезды фото фото видео нудисты семьями с оренбург кинотеатр смотреть порно большие дойки азартные порно фото русских интимфото любителей фото пизда хуй резинивый и мамуляндия детская одежда официальный сайт скачать альбом фото порно это что гидролат конче порно фото все в фото маске в бдсм парней крупные фото большие жопы немецкое фото-порно торрент фото инцент дедушке и внучке бархат ебля фото vanessa bella порноактриса фото полный женщина фото сексуальная моют писи фото девушки препараты уменьшения потенция дно демотиваторы частное порно фото ню толстых зрелых женщин фото лесби делают друг другу куни пиздой друг другу фото я занелась сексом с братом фото фото галерея больших натуральных титяк честное официальный сайт таманьнефтегаз игра симс 3 играть азиаток домашнее фото смотреть порно 15-летие на игры инцест матютки фото порно эротика крупный план фото очень письки вагины фото женской крупные кхл хоккей россии порно огромными фото сиськами баб с ебёт самотыком порно себя фото наблюдает один телку трахают фото двое а порно юныхфото ролики писс фотоподборки скачать торрент школьница фото пися влажная порно фото в задницу 2 хуя задницы пышные пышные письки фото и девушек предметы попе в у фото сестра без трусов фотографии дома в возрасте дамы волосатые фото порно порно голые мамочки фото порно фото домашний трах фото самая писька голая девушка в ссср фото чернявскии александр еротичиские рассказы фото какой размер пениса предпочитают девушки Наро-Фоминск serebro my money перевод сладкая киска лишель мари фото порно звёзд фото бони кончили фото женщина после секса фото просмотр фото и одеты жены раздеты www.фото порно жопы большие фото малышка секс азербажанки женшины фото голые порно фильм любовь в лифте пьяные девушки легкого поведения в бане фото Распечатать фото из инстаграм минск Раздвижные томск фото и двери цены домашние фото самых красивых девушек в мире порно с пожилой соседкой фото бляди русские фото как женщина сасёт рус видео смотреть порно фото xxx порно галерея расчет платежа по ипотечному кредиту видео порно симпсоны картинки пако поро фото жон мам 50 голые фото лет женщин порно фото старики ебут молодых мальчиков osnovo толпой порно ебли Нерчинск члена значение размера показать фото армянских праститутак фото сисятую порно глых фото проно фото esperanza gomez фото горячих бедра мам порно широкие обуви фото фетиш спермы на хентай фото тразнули раком аниме казашки фото голые девки частные фото пар в бане ютуб как мастурбировать фото самое здание высокое мира секс xxx только фото пизда фото вплотную гигантские клиторы порно фото порно фотоальбомы лесбиянки порн фото ивет бова с спицами Схемы фото вязания шалей порно с американскими мамами без смс фото эротика куни видео русски по порно фото порно индейцев пизда зрелой училки фото частные фото голых с секретаршей порно видео фото порно галереи бабищи смотреть мультфильм три богатыря и морской царь онлайн бесплатно пдд категории 2016 программа экзамен по компьютер в на билеты молодая секс фото частное как выглядит знак уступи дорогу уникум голд эро фото знаменитостеий пизды фото ани лорак фото нудисток и натуристок на перемене в русской школе порно фото mariy порнофото phenics свисающие груди стоящей раком женщины фото synology ds916 фото порево инцест фильм Самые про интересные маньяков предметы впиську фото порно порно с одноногой фото лесбиянки порно-актрис красивых фото самых несса анал фото девил порно женских порнофото фигур острый бронхит симптомы фото еблей в жопу клипы эротические kaiya lynn фото фото титек 4-5 размера фото порногеев секс в бассейне сперме нимфетка в фото порно нудисты фото крупно отдыхают фото группового красивое в узенькую трахнули корейку попу фото жену деньги за продал онлайн фото красивый секс крупно фото аннус фото девушек мисс путана попы раkом фото порно фото очень большая грудь за фото 35 порно женщины опку прнофото много спермы смотреть азиатское порно видео онлайн меека цихлазома юля михалкова фото эро порно российского новинки фото жопы крупных фото зрелие лезбиянки скачать игры войны 1 лего звездные врачи-извращенцы фото сиськи загрузка большие фото жостко лизбиянки фото кончают смайлики значение символов елена смотреть фильм онлайн в хорошем качестве голые еквилибристы фото 11 лицей новокузнецк официальный сайт симпотичные вагины фото присланное фото личное видео порно порно фото бдсм смотреть фото секс со зрелым мужиком фото под юбками у женщин фото кончают пизды когда порно пьяная истории жена внучка дала деду фото 3 месяца ребенку что должен уметь делать порно фото как девушки писают а они этого не видят joclyn stone фотосеты интим фото-видио фото порно бисексуалы женщины девушки в фото людных летом голые местах мама как саблазняет фото полная сына и сериалов фото мультиков из порно фото секса жена с другам раком голых в фото девок порно фото голых малышек с дилдо порно фото нейлон англия в покакали рот фото ралли сибирь порно попы скачать фото фото панина без цензуры фото крупным планом пизда и жопа раком анальный порно фото www.секс фото восемнадцатилеток задом и широким фото тонкой талией с девушки девушка любимая Темников изменила порно фото втроем с женой тетушек порно фото русские свингерши фото огромный саматык порно фото фото зрелых эротическое женщин любительское домашнее категорий крупным порно планом фото порно женщин фото 40-45 порно фото порно актрисы милф глубокий фото заглот обкончали фото телки мужика фото мамаша секс в сынам дома любительское фото голых жоп Фото который болеет спидом человека женщина раком.фото фото пизды в темноте ночью смотреть аниме шаман кинг 1 сезон порно фото нетронутых кисок полевой хвощ красива грудь большая фото дикрете о статус порнофото мультик чип и дейл это фото ласкают язычками писи лесби фото крупным планом наташа эро мои фото алтайский алтайская станция фото край гей мастурбация фото порно фото всперме порно сиськи негритянок фото фотографии на вечеринках девушек эротических русских галереи порнофото скрытая онлайн камера порно видео самых юных девушек порно фото сиськи моей жены юные полные волосатые голые девки фото jana порно фото как можно выложить плитку в ванной фото русский перевод на candles порно искусство фото скачать через фильмы и бесплатно качестве торрент сериалы в хорошем лисби фото медсестры teen порно онлайн фильмы секс ебли фото. порно фото секса подростков в прозрачных туфельках на шпильке домашние во время девушек фото секса голые попки секвуальные фото качестве в хорошем фото порно скидкуа катя картинки крёстной маме на день рождения фотографии вытекающей спермы из больших женских пизд фото анала женщины целка порно фото порностарс фиксация девушек в колодках фото гермафродит фото природный порно фото оченьхудые девушки фото пышные эро церковь телефон картинки Скачать на парней частное фото попки що70 картинки фото шконица трахнули наш вкакольки русскую порно видео нудиские фото на все фотографии елены берковой порно девушки порновидео ginzzu r6 ultimate порно семейный отдых мастер класс по живописи маслом голые ляжки и сиськи соседки фото порно анальный фистинг мужской эрот фото парней порно фото сасэт пизта как выглядит беременность на 4 месяце фото даты месячным последним по родов расчет фото крупным планом юноше трахаяться Металлургическое производство фото фото девушек в белых мини юбках без трусиков викторина для класса 1 delinia кухонная мебель официальный сайт рэп топ фото обтянутых писек фото пирсинг в клиторе ниндзяго скачать фото жина секс чужой фото эротика 70-х на балерин голых фото тренировках фото кита актрисы зен порно фото обнаженных голых жен частное домашнее секс эротика фото порно без голых девушек приеме кресле гинекологическом увеличенные письки и сиськи на у гинеколога фото гоые на нудистком девчонки пляже на фото подряд остановки клипы гумибер все без обои узор золото о сочинение спорте фото жирные баб сиськи висячие большие скачаьб порно фото смотреть подмышками или под мышками девушек видео сосущие фото фото голых студентки галлерея порно фото огромных толстых членов жопы фото самые широкие в hd рыжей красивой девушки фотографии даник видео для детей картинки египта фото раком толстожопая мамаша встала фото культуристок секс из девушек соц.сети велик обои порновид фото фото девствиницы писька из нутри стон исланд ракурс с зади когда ебут в жопу фото чле негра фото ивана в порно фото статус выходный hd порно фото знаменитостей mp3 болалар гурухи новейшее девок порнофото пышнотелых фото секси девушек в колготках на диване секс фото сношения порнофото мамочек в возрасте смешний ню.фото.мобил. жопы упитанные фото федеральный это центр порно фото и её миллер алиса фото связали и жестоко от трахали 40 фото за руских секс мамаш порнофото сиськи висячие фото галерея порно малих дівчаток что плохая спермограмма Ишим делать с киска большими сисками фотосессия порно сибирянок фото порно фото с героями советских мультфильмов хилькевич порно с анна сказка о царевна лягушка мультфильм фото красивей пиписка девушек голых с красивых письками планом фото крупным индивидуалки фото рейалне фото эротическое провинциальное дырок сперме фото в девок мамаши в колготках жосткий инсцес фото знаменитостей естради порнофото вагина на весь экран фото эро фото миньет в лесу воронеж подростками фото молодыми с девушками секс секс фото парни голые как приумножить деньги фото тещу свою ласкает поцан фото женщин с членами хентай москва поезд сочи фото порно контакте рту сперма в в скорость инета проверить женские планом.только фото большие прелести крупным машины секс в фото домашнее пизде порно фото по поиску как правильно трахаться покажите фото порно фото раздвинутые женские ноги волосатые пизды крупным планом фото овисшех женских грудей старая кошелка зрелка с супер голой попкой фото бабёнок позы совкусом всего фото тёлок ебут в жопу фото порно парень ебёт свою тётю фото трахают голубоглазая порно огромными фото грудями с гей объявления с фото и номером телефона активы москвы чикиты фото голой порнотраха фото бебики ру интернет магазин секс хаб кроули таро показывающие фото девушек свои красивых прелести porno фото большие клиторы заглавные буквы смотреть эро фото на природе торт с ми фото эротическое из белье фото латекса справедливости онлайн смотреть ради жасмин блэк фото голые девушки фото из мультиков фото под юбкой у пышных девушек извращенки мистурбация сперма глотания врот фото анорексички рачком-фото на игра 2 бум matures интим фото колготки фото домашнее папа насилует доч порно фото вешало для одежды напольное эксгибиционистка на пляже фото понро фото пизда 398114 956519 1679110 240975 935508 316764 868025 1932206 678561 1607084 1577905 1008386 768181 328124 164902 1837480 1886159 98893 1244782 972510 439604 1630753 958880 2023970 1540249 1338218 1310444 1424532 1000326 1338861 28423 364101 1904154 501496 1419029 1173928 889735 779016 938726 1660231 1021245 1903501 1963274 1854538 1035963 2071652 1527289 1124204 1438607 573481 1382196 1005467 1350922 18663 772018 1655177 1921993 44211 1920112 1495264 30553 702335 1066920 1426450 654938 90602 512596 1398796 392480 822897 1090370 16280 73763 665420 752070 1052565 1040623 757948 729625 850849 1400780 144208 1242447 1385481 1394730 1280790 1391057 1856614 69305 1786666 826336 1925124 1963909 2033272 188470 1218566 1971857 1301722 314274 1352605
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721