ФОРМУВАННЯ БІЛІНГВАЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ОВОЛОДІННЮ ІНШОМОВНОЮ ІНТОНАЦІЄЮ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.011.3-057.175:81’243

О. А. Саприкін

Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ФОРМУВАННЯ БІЛІНГВАЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ОВОЛОДІННЮ ІНШОМОВНОЮ ІНТОНАЦІЄЮ

У статті досліджується процес формування білінгвальної методичної компетенції викладача іноземних мов, визначення поняття компетентності з методичної точки зору та складові предметної компетентності.  Зважаючи на те, що професійна компетенція, як структурно-функціональне поняття, має свій зміст, будову та рівневу організацію, розглянуто її змістовний аспект. Беручи до уваги, що компонентний склад професійної компетенції є предметом наукових суперечок та дискусій та ще й досі остаточно не оформився, то приведено різні точки зору науковців на цю проблему.  

Ключові слова: компетенція, білінгвізм, методична, комунікативна, професійна, іноземна, мова, інтонація, мовлення.

ФОРМИРОВАНИЕ БИЛИНГВАЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ ОВЛАДЕНИЮ ИНОЯЗЫЧНОЙ ИНТОНАЦИЕЙ

В статье исследуется процесс формирования билингвальной методической компетенции преподавателя иностранных языков, определение понятия компетентности с методической точки зрения и составляющие предметной компетентности. Учитывая то, что профессиональная компетенция, как структурно-функциональное понятие, имеет своё содержание, строение и уровневую организацию, рассмотрен её содержательный аспект. Принимая во внимание то, что компонентный состав профессиональной компетенции является предметом научных споров и дискуссий и до сих пор окончательно не оформился,  приведены различные точки зрения ученых на эту проблему.
Ключевые слова: компетенция, билингвизм, методическая, коммуникативная, профессиональная,
иностранная речь, интонация, речь.

FORMATION OF BILINGUAL METHODICAL COMPETENCE OF FOREIGN LANGUAGES PROFESSOR AND METHODICAL GUIDELINES FOR TRAINING THE STUDENTS IN MASTERING FOREIGN INTONATION

The article investigates the process of formation of bilingual methodical competence of foreign languages professor, the definition of competence from methodological point of view and components of subject competence.

Given the fact that professional competence, as both structural and functional concept, has its own meaning, structure and level organization, its meaningful aspect has been reviewed.

In the article the components of professional culture of the foreign language education sphere leader have been defined.

 Professional competence of foreign language professor penetrates with its professional roots into both – the culture of the countries of studied languages and the culture of his native country.

It is therefore appropriate to speak about bilingual professional competence of foreign language professors, whose bilingual methodical competence stands as a component and as a part of linguodidactic competence.

Bilingual methodical competence of a professor of a foreign language is a combination of his knowledge, skills and abilities on the formation of each type of foreign language communicative competence of the students / pupils.

According to linguists’ opinion, intonation, seen as the unity of emphasis and duration of sound, timbre and phrase melody, affects the understanding of speech.

In dialogical speech, expressive and emotional by its nature, the role of intonation (prosody) is particularly high, and the choice of one or another intonation model is in direct dependence on the situation of intercourse (communication), the individuality of the interlocutor, the communicative intention.

That is why the article provides the methods of formation and support for intonation skills as well as the sequence of mastery over the intonation.

Keywords: competence, bilingualism, methodical, communicative, professional, foreign, language, intonation, speech.

Постановка проблеми. Формування певного рівня іншомовної комунікативної компетенції відбувається в процесі оволодіння студентами/учнями міжкультурним іншомовним спілкуванням у межах навчального предмету «Іноземна мова». Відповідно викладач іноземної мови повинен вміти сформувати мовленнєву, мовну, соціокультурну, соціолінгвістичну, дискурсивну та стратегічну компетенції. Ось чому студенти, як майбутні викладачі іноземних мов, мають оволодіти технологіями формування в студентів/учнів кожного виду іншомовної комунікативної компетенції, набути певного рівня сформованості методичної компетенції викладача іноземних мов для успішного формування іншомовної комунікативної компетенції студентів/учнів.

Як структурно-функціональна професійна компетенція має свій зміст, будову та рівневу організацію, але компонентний склад професійної компетенції й став проблемою наукових дискусій, суперечок та ще не оформився остаточно як базовий модуль. Існують різні точки зору з цього приводу науковців (Азимов Е.Г., Долгова Т.А., Ощепкова Т., Вороніна Г.І., Старкова Д., Пасов Ю.І. та інші) з думкою яких ми можемо погоджуватись, чи не погоджуватись, але проблему слід вирішувати та знаходити певні шляхи для цього.

Професійна компетенція викладача іноземної мови, фундаментом якої є блок інтегрованих знань,навичок і вмінь з професійно спрямованих навчальних дисциплін, своїм професійним корінням проникає як у культуру країн виучуваної іноземної мови, так і в культуру рідної країни, що спонукає науковців (Михалевська І.І., Сафонова В.В., Соколова Н.Г.) доцільним говорити про білінгвальну професійну компетенцію викладача іноземної мови, а білінгвальна методична компетенція викладача ІМ є сукупністю його знань, навичок, вмінь і здібностей щодо формування в студентів/учнів кожного виду іншомовної комунікативної компетенції.

У теперішній час поширюються можливості прямих контактів з носіями мови, зростають вимоги до якості вимови студентів/учнів. У процесі навчання англійської мови закладаються основи інтонаційного і ритмічного оформлення мовлення. Всі вони повинні бути комунікативно спрямовані, оскільки інтонація є необхідним позамовним елементом спілкування.

Мета дослідження полягає у накресленні  шляхів формування білінгвальної методичної компетенції викладача іноземних мов та надання методичних рекомендацій що до навчання студентів/учнів оволодінню іншомовною інтонацією у процесі викладання англійської мови у навчальних закладах.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Оволодіння студентами міжкультурним іншомовним спілкуванням у межах навчального предмету «Іноземна мова» передбачає формування в них певного рівня іншомовної комунікативної компетенції [3, с. 109]. Відповідно викладач іноземної мови повинен вміти сформувати мовленнєву, мовну, соціокультурну, соціолінгвістичну, дискурсивну та стратегічну компетенції. Отже студенти, як майбутні викладачі іноземних мов, мають володіти технологіями формування в студентів/учнів кожного виду іншомовної комунікативної компетенції, тобто повинні набути певного рівня сформованості методичної компетенції викладача іноземної мови, достатнього для успішного формування іншомовної комунікативної компетенції студентів/учнів.

Укладачі словника методичних термінів визначають компетенцію як сукупність знань, навичок і вмінь, які формуються в процесі навчання тієї чи іншої дисципліни, а також як здібність до виконання будь-якої діяльності. Якщо той, хто вивчає іноземну мову, набуває знань, навичок і вмінь, необхідних для його професійної діяльності виучуваною іноземною мовою, то предметна компетенція включає також професійну компетенцію.

Компоненти предметної компетенції (К)

Мовна К Мовленнєва К Комунікативна К Країнознавча К Професійна К

 

Як структурно-функціональне поняття професійна компетенція має свій зміст, будову та рівневу організацію. Так, змістовий аспект професійної компетенції викладача іноземної мови може бути поданий у вигляді щонайменше восьми груп професійно значущих умінь: проектувальних, адаптуючи, організаторських, комунікативних, мотиваційних (стимулюючих), контролюючих, дослідницьких і допоміжних умінь.

Компонентний склад професійної компетенції є предметом наукових суперечок і дискусій та ще не оформився остаточно як стандартний модуль. Так, згідно з методичним словником професійна компетенція викладача іноземної мови включає мовну, мовленнєву і комунікативну компетенції, а також методичну компетенцію як здібність користуватися іноземною мовою в професійних цілях, навчаючи мови [1, с. 472-473]. За Г.А.Долговою професійна компетенція викладача іноземної мови складається з технологічної (методичної), управлінської (організаторської, менеджерської) та комунікативної компетенцій. Особливістю останньої (комунікативної) компетенції є її органічне входження у склад перших трьох видів професійної компетенції як засобу їх реалізації. Т. Ощепкова та ін. [11, с. 199-201] виділяють мовну, комунікативну і методичну компетенції викладача іноземної мови. Представимо компетентний склад професійної компетенції викладача іноземної мови у вигляді схеми. При цьому, звичайно, наведені переліки не вичерпують існуючі точки зору науковців щодо складових професійної компетенції викладача іноземної мови.

Компоненти професійної компетенції викладача іноземної мови

Автори, рік Види професійної компетенції
Азимов, Щукин 1999 Мовна Мовленнєва і комунікативна Методична (виділено нами)   –
Дольова та інші 2001 Спеціальна Технологічна (методична) Управлінська (організаторська, менеджерська)

 

Комунікативна

Ощепкова та інші 2001 Мовна (linguistic)

Комунікативна

(communicative )

Методична

(methodological)

 

Відображаючи сучасні наукові розробки з цієї проблеми, Ю. І. Пассов  пропонує один із варіантів модуля професійної компетенції вчителя іноземної мови – «культурну модель» діяча сфери іншомовної освіти. У межах цього модуля поняття «професійна компетенція» прирівнюється до поняття «культурна модель».

Компоненти професійної культури (К) діяча сфери іншомовної освіти:

Іншомовна К Методична К Психологічна К Педагогічна К Філологічна К Духовна К Соціальна К Соматична К

 

Укладачі словника методичних термінів зазначають, що професійна компетенція викладача іноземної мови включає знання з галузей дидактики, психології, мовознавства, методики, психолінгвістики та інших наук, значущих для його професійної діяльності, володіння професійними вміннями (конструктивними, організаторськими, гносеологічними, комунікативними), а також уміннями організації й управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів. Відповідно якість професійної компетенції викладача іноземної мови визначається рівнем сформованості знань, навичок і вмінь, як її складових, що дозволяє говорити про рівневий характер професійної компетенції. Зокрема, Г. І. Вороніна виділяє такі рівні професійної компетенції викладача іноземної мови: базовий професійний рівень (рівень вчителя-початківця – випускника закладу освіти), професійно достатній рівень (рівень грамотного вчителя), професійно просунутий рівень (рівень вчителя-методиста) та професійно високий рівень (рівень учителя-інноватора чи вчителя-дослідника).

Беручи до уваги різні точки зору науковців щодо визначень структурно-функціонального поняття «професійна компетенція викладача іноземної мови», дослідники проблеми одностайно виділяють в її складі методичну компетенцію. Т.Ю. Тамбовкіна [6, с. 63-68] визначає методичну компетенцію вчителя іноземної мови як уміння планувати педагогічну діяльність, уміння адекватно використовувати широкий спектр методичних прийомів стосовно віку студентів/учнів і поставлених цілей навчання, вміння орієнтуватися в сучасній методичній літературі, здійснюючи відповідно до умов вибір посібників та інших засобів навчання, готовність і бажання підвищувати свій професійний рівень. Т. Ощепкова та ін.. [11, с. 199-201] вважають, що методична компетенція викладача іноземної мови складається із знань технології навчання мови, продуктивних і рецептивних умінь та здібності застосовувати їх в навчальному закладі.

Ні в якому разі не применшуючи вагомість наведених вище визначень методичної компетенції викладача іноземної мови, вважаємо проте, що вони не відображають її реального цільового призначення в шкільному навчально-виховному процесі з іноземної мови – формувати в студентів/учнів рівень комунікативної компетенції, достатній для здійснення ними іншомовного спілкування. Тому методичну компетенцію викладача іноземної мови доцільно визначити як сукупність його знань, навичок, умінь і здібностей щодо формування в студентів/учнів кожного виду іншомовної комунікативної компетенції.

В контексті професійно-педагогічних цілей навчання студентів іноземній мові подібні визначення наведені В.В. Сафоновою [5, с. 237]. Не приховуючи їх вагомості, зазначимо, що, по-перше, види іншомовної комунікативної компетенції, які формуються у студента/учня в закладі освіти та мають бути сформовані ним, не співпадають, за виключенням мовленнєвої і мовної компетенцій. По-друге, наведені визначення розкривають зміст кожного виду професійно-педагогічної компетенції лише стосовно самого студента, тобто характеризують певний рівень володіння ним іноземною мовою, і не дають чіткого уявлення про те, що повинен знати та вміти студент, формуючи конкретний вид іншомовної комунікативної компетенції в учнів. Отже, у визначенні поняття „методична компетенція викладача іноземної мови” мають бути відображені не лише знання, навички, вміння і здатність студента/учня володіння ним усіма видами іншомовної комунікативної компетенції, але й методичні знання, навички, вміння і здібності формування в студентів/учнів цих же видів іншомовної комунікативної компетенції.

Професійна компетенція викладача іноземної мови, фундаментом якої є блок інтегрованих знань, навичок і вмінь з професійно спрямованих навчальних дисциплін, своїм професійним корінням проникає як у культуру країн виучуваної іноземної мови, так і в культуру рідної країни. Саме тому ряд дослідників вважають доцільним говорити про білінгвальну професійну компетенцію викладача іноземної мови, складником юко ї є білінгвальна методична компетенція вчителя іноземної мови. І.І. Михалевська [4, с. 185] розглядає білінгвальну методичну компетенцію як частину лінгводидактичної компетенції, яка, за В.В.Сафоновою [5, с. 237], в свою чергу, є компонентом бікультурної професійно спрямованої компетенції, поряд з іншими її видами. Н.Г.Соколова [3, с. 108-109] визначає білінгвальну методичну компетенцію викладача іноземної мови як уміння коректно викладати і сприймати методичні цілі, інновації, аналізувати й узагальнювати рідною та іноземною мовами вітчизняний і зарубіжний досвід навчання студентів/учнів іноземної мови. Оскільки основою будь-якого професійного мовлення є терміни, то оволодіння ними уможливлює участь студента, майбутнього викладача іноземної мови, в професійній міжкультурній комунікації. Не заперечуючи вагомості знань студентом методичної термінології як іноземною, так і рідною мовами, а також уміння використовувати її в професійному мовленні, на нашу думку, таке трактування білінгвальної методичної компетенції викладача іноземної мови є вузьким, оскільки відображає лише мовні засоби її реалізації.

Таким чином, методична компетенція є одним з компонентів професійної компетенції викладача іноземної мови; білінгвальна методична компетенція викладача іноземної мови є сукупністю його знань, навичок, вмінь і здібностей щодо формування в студентів/учнів кожного виду іншомовної комунікативної компетенції.

У сучасних умовах, коли поширюються можливості прямих контактів з носіями мови, підвищуються вимоги до якості вимови студентів/учнів.

В діалогічному мовленні, експресивному та емоційному за природою, роль інтонації (просодії) особливо велика, а вибір тієї чи іншої інтонаційної моделі знаходиться у прямій залежності від ситуайії спілкування, особистості співрозмовника, комунікативного наміру.

Для характеристики існуючого стану навчання інтонації з об’єктивного боку ми проаналізували діючі посібники для вивчення іноземної мови (ІМ). Вважаємо, що учні шкіл із поглибленим вивченням ІМ і навіть загальноосвітніх шкіл повинні вміти вибирати мовні засоби (на лексичному, граматичному та фонетичному рівнях) адекватної ситуації спілкування, тобто володіти елементарною комунікативною компетенцією. Аналіз показав, що на початковому етапі в книгах для вчителя підкреслюється важливість роботи над інтонацією, а на середньому і старшому етапах систематичної і цілеспрямованої роботи по підтриманню навичок, адекватних комунікативним задачам (КЗ) інтонування, як правило, не проводиться. Іноді використовуються окремі прийоми, спрямовані на засвоєння інтонації ІМ, що вивчається, але вони не носять системного характеру та використовуються у підручниках відповідно до особистої думки автора з цього питання. Зустрічаються випадки корекції умінь просодичного оформлення усного мовлення, яким не передувала робота з їх становлення та підтримки ні на молодшому, ні на середньому етапах навчання.

Що стосується ТЗН, фонозаписів мовлення дикторів-носіїв мови, схем з графічним зображенням мелодії, то в навчальних комплектах вони застосовуються рідко, а їх використання не є систематичним. На практиці викладачі змушені самі озвучувати тексти і вправи або шукати для цього носіїв мови, які не володіють нормативною вимовою і дикторськими навичками. На початковому етапі робота над інтонацією здійснюється за рахунок використання прийому імітації мовлення викладача на середньому і старшому етапах робота з підтримання навичок адекватного КЗ інтонування, як правило, не проводиться. Іноді можна спостерігати окремі прийоми коректування мови, які за відсутності певної системи навчання не призводять до адекватного інтонування при спілкуванні іноземною мовою.

Стосовно теоретичного аспекту проблеми, то про важливість роботи над інтонацією говорив Л.В. Щерба, його ідеї знайшли подальший розвиток у ряді філологічних та методичних досліджень, присвячених роботі над інтонаційним аспектом оформлення усного мовлення.

В теперішній час  науковці знову звертають увагу на те, що фонетичний аспект залишається найменш розробленим у методиці викладання іноземних мов і ще й досі не існує комунікативно-зорієнтованої методики його викладання, коли робота над вимовою органічно входить до процесу навчання, спілкування на ІМ. Такий стан справ характерний як для вузівської, так і для шкільної методики. Все викладене дає нам можливість зробити висновок, що навчання інтонуванню усного мовлення на ІМ в умовах навчального закладу повинно стати невід’ємною частиною навчального процесу спілкування іноземною мовою на всіх етапах.

Якщо вираженням мовленнєвої взємодії при спілкуванні є діалогічне мовлення, а його кінцевим продуктом – діалогічний текст, то з цього можна логічно припустити, що навчати адекватному інтонуванню слід одночасно з розвитком діалогічного мовлення іноземною мовою.

Про те, що в діалогічній формі усного мовлення інтонація часто виступає практично єдиним засобом вираження тієї інформації, яку визначає ситуація спілкування, говорили Т.К. Макаренко, Г.О. Китайгородська та інші дослідники. Якщо виходити з прийнятого в методиці поняття діалогічної єдності як одиниці діалогічного мовлення, то за одиницю навчання інтонуванню слід прийняти просодичне оформлення діалогічної єдності (ДЄ), що використовується для вирішення елементарних комунікативних завдань (навчити вітатися, знайомитись, під час обміну формулами мовного етикету, демонстрації співрозмовнику свого емоційного стану). В адекватній ситуації спілкування вибір засобів просодичного оформлення мовлення в залежності від соціального статусу мовців та їх емоційного стану надасть можливість сказати про те, що студенти/учні оволодівають одним із компонентів комунікативної компетенції, яка включає в себе не лише уміння обирати відповідні ситуації спілкування, лексичні та граматичні засоби, а й відповідне інтонаційне оформлення.

Це дає можливість зробити певні висновки, які можна покласти в основу методики становлення й підтримки інтонаційних навичок:

 • Інтонація розглядається як одиниця наголосу, тривалості звуків, тембру і фразової мелодії.
 • Навчання інтонації доцільно проводити одночасно з роботою над розвитком діалогічної форми спілкування іноземною мовою.
 • Одиницею навчання інтонації діалогічного мовлення ми пропонуємо вважати просодичне оформлення діалогічних єдностей, що використовуються для вирішення наведених елементарних комунікативних завдань (прощання, прохання, поздоровлення тощо).
 • Метою навчання інтонації є оволодіння певним об’ємом лінгвістичних знань у галузі просодії іноземної мови, що вивчається (наголос, паузи, тривалість звуків) й уміння КЗ інтонування наступних типів ДЄ: 1) запит інформації – відповідь; 2) повідомлення інформації – вираження своєї думки; 3) прохання – реакція на прохання; 4) пропозиція – реакція на пропозицію; 5) обмін формулами мовного етикету; 6) вираження емоційного стану комунікантів.

Послідовність введення типів ДЄ зумовлюється потребами розвитку діалогічного мовлення.

Практика показала корективність наступної послідовності роботи над оволодінням інтонацією:

 1. Ознайомлення студентів/учнів з елементами теорії просодії, введення лінгвістичних знань з теорії інтонації, наприклад, місце і роль наголосу, тривалість звуків, розподіл на ритмічні групи (паузи), підвищення і зниження тону та їх графічне зображення.
 2. Показ інтонаційного оформлення ДЄ викладачем (звукова демонстрація + опора на графік + опора на текст чи на речення).
 3. Порівняльний показ інтонаційної реалізації, аналогічної діалогічної єдності в українській мові, з метою попередження можливості інтерференції.
 4. Фіксація студентами/учнями інтонаційного оформлення ДЄ (графіки мелодії, маркування наголосу, тривалості звуків, мелодичної вершини – найвищої ноти промовленої фрази).
 5. Відтворення студентами/учнями ДЄ (імітація на усвідомленій основі із застосуванням лінгвістичних знань з теорії просодії).
 6. Розпізнавання ситуації на слух.
 7. Диференція інтонаційних моделей за типом кривої з показом виду моделі на графіках.
 8. Відтворення інтонації за типом кривої.
 9. Самостійне інтонаційне рішення згідно заданої лексико-граматичної форми.
 10. Самостійне лексико-граматичне і просодичне рішення елементарних комунікативних завдань у ситуаціях спілкування (у нейтральному стилі).

Наступним етапом роботи над інтонацією може бути показ стилістичного варіювання просодичних засобів у зілежності від конкретної ситуації спілкування (соціальний статус мовців, емоційний стан комунікантів). При цьому доцільно використовувати такі прийоми:

 1. Показ відмінного рішення ідентичних комунікативних завдань(КЗ) у залежності від стилю мовлення: нейтральний, що використовується для спілкування у будь-якій ситуації, розмовно-фамільярний – для спілкування з близькими родичами і друзями, офіційно-діловий – для спілкування з дорослими малознайомими людьми.
 2. Диференціація емоційних відтінків, що є прямим виходом лінгвістичних знань і навичок у спілкуванні іноземною мовою.
 3. Самостійне просодичне вирішення КЗ з використанням стилістичного варіювання інтонаційних засобів, що характерно, наприклад, для спілкування під час рольової гри.

Досвід роботи показав, що свідома, цілеспрямована та систематична робота із становлення та підтримки навичок адекватного інтонування діалогічного мовлення іноземною мовою сприяє розвиткові процесу сприйняття мовлення на слух, а також інших видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, монологічного мовлення, розвитку мислення, само- і взаємоконтролю, виховує студентів/учнів, надає їхньому мовленню рідною мовою емоційності, яскравості.

Висновки та перспективи подальших досліджень.

Білінгвальна методична компетенція викладача іноземної мови є частиною лінгводидактичної компетенції, яка в свою чергу являється компонентом бікультурної професійно спрямованої компетенції поряд з іншими  її видами, що визначається як уміння коректно викладати і сприймати методичні цілі, інновації, аналізувати й узагальнювати рідною та іноземною мовами вітчизняний і зарубіжний досвід навчання студентів/учнів іноземної мови оскільки основою будь-якого професійного мовлення є терміни, то оволодіння ними уможливлює участь студента, майбутнього викладача іноземної мови, в професійній міжкультурній комунікації. На нашу думку таке трактування білінгвальної методичної компетенції викладача іноземної мови є вузьким, оскільки відображає лише мовні засоби її реалізації. Досвід роботи показав, що свідома, цілеспрямована та систематична робота із становлення та підтримки навичок адекватного інтонування діалогічного мовлення іноземною мовою сприяє розвитку процесів сприйняття мовлення на слух, а також інших видів мовленнєвої діяльності:і аудіювання, читання, монологічного мовлення, розвитку мислення, само- і взаємоконтролю, виховує студентів/учнів, надає їхньому мовленню рідною  мовою емоційності, яскравості.

Література

 1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов.-СПб: Златоуст, 1999.-472с.
 2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання,оцінювання.-К: Ленвіт,-2003.-109с.
 3. Методика обучения иностранным языкам: Программа для педагогических колледжей. Специальность: 0303 Иностранный язык. Квалификация: учитель иностранного языка в основной школе / Сост. Н.Г.Соколова.-М.: Еврошкола, 1999.-105с.
 4. Михалевская И.И. Стратегия формирования билингвальной методической компетенции на базе упражнений и методических паспортов // Языковое образование в национально-культурном наследии России: исторические традиции, современность, взгляд в будущее: Тезисы докладов к конференции.-М.: АПК и ПРО, 2001.-С.185-187.
 5. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизацый.-Воронеж: Истоки, 1996.-237с.
 6. Тамбовкина т.Ю. Развитие профессиональной автономии у будущих учителей иностранного языка с использованием метода проектов // Иностр. яз. в школе.-2000.-№ 5.-С.63-68.
 7. Brown G. Listening to Spoken English. – M. 1984.-76с.
 8. Brown G., Jule G. Teaching the Spoken English. – Lnd., 1983.-117с.
 9. International Congress of Phonetical Science, the XI. – Tallinn, 1987.-39с.
 10. Knowles G. Variable Strategies in Intonation. – Berlin, 1984.-72с.
 11. Oschepkova T., Starkova D. techniques in Teacher training Context // Языковое образование в национально-культурном наследии России: исторические традиции, современность, взгляд в будущее: Тезисы докладов к конференции.-М.: АПК и ПРО, 2001.-С.199-201.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

basic homework stastics help george on essays macdonald cigarillos yahoo menta dating de buy presentations powerpoint occasion mens day for speeches chemistry papers research online helps assignment mymaster essay service writing code discount essay station custom papers style of writing apa comparative writing thesis essays study buy case best segmentation business essays buy homework high help sewanhaka school caps in viagra europe entry buy essay level college homework help e r writing essay easy english paper my for write me essay what lady kill act macbeth herself and does scene in castles help primary homework lottery the essay paper hire writer research essay world papers hunger order essay law master computing ubiquitous thesis description manager job purchasing write my own online free story hire how a to much ghostwriter essay my for write me for find for to paper a how someone do write me i anyone essay writing custom dissertation used service it has and help homework math with need writing us cv york service pa in writing dissertation singapore services good eating on disorders thesis online scrapbook paper order toronto help essay papers cheap college term duricef no script services research cheap paper dating ireland parents single with coursework help english a level uk paper write my research can i paper who pay to research write my paper me for write research a victorian helper your homework valley helpers long homework help a on thesis critical review essay the for book statement college services writing professional Arava tablets doctoral dissertation thesis help online but essays cheap pay buy 2.5mg best Eldepryl visa - Eldepryl Norfolk online online by examples tok free essay a can i shredder where paper buy college application service essay yourself purchaser cv homework help vba an essay help introduction to medication colospa purchase cheap dissertation paper help report write my me for phd writing techniques thesis need i essay my d.a.r.e help with essays discursive are what homework help quia taxation phd thesis help scientific writing paper unsw doctorate coursework by 36 naproxen side effects hour sheet essay help paper essay term order per online buy 7 safe online page essay help leadership with paper statistics help i writing need help write literature review someone can my imuno-ritz purchase cheap an in hour an writing essay essays buying academic cv pretoria writing services written essay thoreau david henry by se tetracycline kanawha schools help county homework of famous studies case disorder bipolar school help essay pharmacy service resume and writing cv ayrshire pa resume service writing essay conservation water and soil without prescription get famvir papers your buy college sales for and resumes marketing toilet than paper tissues cheaper pills ibuprofen generic 200 mg help cpm homework book essay food food junk vs healthy slapfish dating games paper writting the written holocaust about essays Cycrin online pharmacy services references many dissertation masters paper term my cheap do for for me playfish dating indomog purchase to paper graduate thesis paypal buy coffee vimax 250 mg power business mechanic plan for shop sample homework help rpi assistant letter medical cover for short to buy where online Himplasia help homework tutoring writing help a with critical essays help my find homework thesis phd ece purdue reviews antibiotics buy online resume service writing australia croissance dissertation chomage et community paper service research 2014 buy resume disorders speech about outline eating informative of recommendation medical school template letter for get thesis help essays statement two examples personal ethical-religious written best harvard buy case study help essay admissions rutgers do have to homework i my why do service resume maryland writing uk custom co customers essays homework trigonometry help 150 drop purchase mg lumigan references format letter based essay service us writing paragraph writing custom and online writing thesis dissertation dissertation writing singapore services helper paper tutorial homework 1 1 help on live thesis translation master on filipino essay written persuasive expression thesis phd facial recognition help everyday use alice walker essay by thesis phd wimax papwer help write my online proofread papers webs with homework to help write personal a statement how to med for school admission university oakland essay custom dissertation xertigny on help resume city services oklahoma writing professional with statement ucas help personal paper buy stamp online a peo acquista svizzera writing argumentative essay service thesis websites writing services online professional canberra writing resume residency essay editing service word cv resume template best writing chicago services brisbane resume custom dissertation writing service nz dissertations kurukshetra online phd essay mandatory be should persuasive pe online help statistics free free essay online writer concepts will that two an thesis write key effective statement help write how outline to for paper of anxiety essays disorders in construction delay dissertation tab order prescription without discount silvitra mail persuasive speech for sale cover order letter of resume and application job writing angeles los service resume alzheimer term paper generic online Singulair buy merchant assistant cover for letter on help essay reflective speech buy persuasive online a persuasive goal is of essay the what beauty american movie analysis essay help college essay application writing learning resume art buyer sale toronto assignment in for condos purchase ligne achat Nootrop-Piracetam secure de Erin en - Nootrop-Piracetam best site to essay contest best buy an major to of order parts what three are the beginning in analysis from essay essay help grade 5th buy books cheap paperback specialist medical resume objective office for homework river help term writing paper jobs philosophy a customized paper write sur theatre comique le dissertation all traditions established essay deserve remain existence do in to university writing help essays with rezept ohne esidrix essay service jetzt law admission school admission essay nyu stern mba buy help homework irish with help with study need case homework dpcdsb help loss and hair dog flaking skin maryland services resume writing columbia letter medical for cover appointment scheduler carol dating the woman independent reviews book purchase for help chat homework spc 5 mg actonel non essay plagiarism reading help homework in essay to online write help an atlanta in services ga writing professional best resume online i my custody papers get of a copy can objective resume office medical front for online papers practise 11 for receptionist of cover examples medical letters online purchase Copegus write teach someone to to essay how an help approved homework online bipolar famous studies of case disorder resume samples fmcg for sales biology and help molecular homework cell the on homework weekends and dobson services resume best writing vancouver online to for me resume someone write my to pay my write masters thesis someone online to - Pulmolan best City worldwide shipping buy Daly Pulmolan website free about leukemia term paper us essay based writing services by wiesel night elie essay services resume writing technology to cheap essays buy services resume writing wilmington nc purchase of resume executive birth essays order to college buy essay papers college papers on lincoln essays abraham pretoria free dating online south africa government jobs writing resume service dissertation chicago simulation clinical on and judgment dissertation grading jobs papers online public health of dissertation programme help online help book with reports creative for writing writers sites francisco san writing bay resume area services writer sale for essay account thesis ordering aboutonline system a how manager write resume sales to for buy papers online research essay writing service paid to literature dissertation review how write good for tirpak dissertation david generic no prescription micoflu on pageants exploitive essay beauty are argumentative be do an all paragraphs to need in essay indented homework connections core help services psychology writing resume engineer for mechanical assurance quality sample origami buy to vancouver in paper where paper profesional writing customs essay american about buy slimfast paypal online help math homework word forum problem paper writing college sites to papers buy college swine tamiflu for directions prescribing flu 150 rumalaya mg purchase pills growth penis without can approval where online buy buy dr i online lektura dating katarynka prescription purchase paypal to to buy without how where Acticin Acticin essay admission writing essay application college com college help help help live code homework zip homework help irc tqm paper research help in malaysia online dissertation services writing premium mitola radio dissertation cognitive dating de criador online memes writing coursework english original help from india micoflu a paper term custom purchase mla help paper term journalism thesis dissertation how do essay i start an were buying online pills AVANA to buy AVANA bio questions ap essay essay an hook in wellbutrin without best online buy prescription sr essay buy (canada) business purchase can plan you what future me the for essay holds writing professional resume service ca irvine probability statistics help need homework with i pads writing custom resume for sales jobs representative dissertation medizin form marking dissertation essay grad help school application usa sites dating pof help 6th homework grade science for need homework english help resume assistant with no experience medical office for stress studies disorder case traumatic post badge red the courage essay of help double day dating valentine's u2 on research paper jfk pdf research writing paper plus viagra cheapest price readymade buy dissertation cv writing service ayrshire en faire politiques sciences une comment dissertation free homework help chemistry standard and help homework notation scientific essay writers best college a statement personal buy romeo and paragraphs juliet letters uk covers capitols help homework state study lexapro generic substitute for essay help writers block persuasive eating disorders topics cv writing help free with essay eastern admissions washington university custom service dissertation and writing jobs it essay proposal service thesis writing dissertation center nature price carol thesis doctor positional help allergies of side affecting nose one number phone helponlinesupport.com chicago papers sale for style dating and women educated black online manualul apicultorului dating essay order logical in presentation of your job how abstract market for dissertation write an to doctoral newcombe dissertation help online buy penis growth paypal pills airline thesis master reader hiring essay help marriage gay essay 20 mg coversyl pct uk buy research paper in essay citations who me can anyone essay for my do there is best essay cheap chat homework help online school statements for sample medical personal dumb people things dating online say help homework free online for understanding blood reading pressure services paper are writing legal services online writing services for all about essay me outline railroad underground essay india for prescription without sale online Lotrel buy buy Lotrel a - Cary my answer short write assignment question best writing service essay who is movie essay help the hire ghostwriter ebook order pentasa online help online paper writing need help essay with a se generic Kemadrin Kemadrin help paper style apa writing help spanish with coursework effects side wellbutrin and paxil companies valuation dissertation sites dcccd dating online best no needed prescription Epivir essay order chronological in written homework helper history my i homework don yahoo do cause augmentin weight gain effect alcohol warfarin me dissertation can you my for write cefaclor preise vergleichen prescription no Herbolax cheap houses sale for study case sample to estate real purchase intent of letter help dissertation ireland professional for letter sales rep cover medical grammar online help buy essay college essay pa help online application essay pay college sample for school medical resume medical specialist resume for records service translation essay writing online help free coupon Levothroid essay dissertation custom writers dating poz chat personal college help goals essay will achieve your how une dans dissertation comment une introduire citation seattle service wa resume writing en quebec achat duricef ligne personal medicine statements for good homework rhode in help wakefield island help essays admission essay com college admission college a to special day a day for me essay remember ki mehnat in essay urdu azmat written password essay site Zithromax canada papers buy reviews research drops liv.52 se extended help essay on importance of fallowing essays orders columbia sc writing resume services order shops essay of help college homework students with uk cheap online law essay thesis master online english websites essay reasonably prescription without a sale levitra priced super active essay application service college writing bauld by burning barn william faulkner do homework my should why i reasons best research paper writing Albenza for 1mg online sweetcheeks Albenza sale best college application writing on essay service i name how can write japanese in my of purchase sample to business intent letter others short helping essay letter apply medical cover technologist for laboratory page 10 research paper buy pass match essay journals australia writing creative dental writing atlanta resume ga services uk site dating scams change continuities help over time and essay quantitative homework business methods for help help studyhomework harvard help admission graduate essay essay online an how now buy to non prescription acquisto Lotrel Lotrel italia price Sainte-Anne-des-Monts - phd thesis karnad on girish paper lined help with handwriting to help 11 homework grade physics for apply working papers online essay adhd buy good a how can essay i write ver dating online celular anime en stanford essay application help access homework live help questions spin resonance electron dating on xr effexor of withdrawal symptom homework design interior help helper s government homework u for papers sale essay college online youtube help application paper writing academic service reviews company writing services help roman gods homework paper reviews writer term them put order in u ottawa centre academic writing help for papers term write me statements examples medical bad school personal of for toiletpapier renova zwart need writing introduction help help paper writing research group essay assignment financial accounting services writing resume bbb rated help essay skellig statistical dissertation consultant online papers custom research research for paper writing guidelines literature english writing service essay purchase for resume manager college stats help homework no needed prescription lexapro review literature dividend policy service resume writing online services professional virginia resume writing help jobs dissertation ireland online vojak univerzalny dating to someone hire do homework a international dissertation abstract section cheapest Fulvicin silvitra canada tab acheter college a essay end how application to help essay philosophy on helper libya homework ghostwriting websites econ homework college help how know do if to a dissertation pharmacie en aciphex achat military online divorce papers art essay paper research professional writers page 5 help essay a speechwriter hire page paper 10 buy a research essays uk services writing system help homework solar service school essays writing medical work in at mumbai paper writing home writing service superiorpapers paper effect on what and write my should cause essay i nash john dissertation amazon book service writing writing for application essays college bachelor thesis activity diuretic unternehmen thesis ao filme natal assistir sobrevivendo online dating term order birth paper oikeinkirjoituksen dating online tarkistus tube custom paper degree a online purchase mocking essay kill a to bird essay revise my help dissertation it help assignment 2 critical paper thinking ottawa help homework disorder papers personality essay douglass custom frederick at writing order authors paper research homework programming help c copy editing services buy essay writing history essays writing help on for autism research outline paper paper psychology imuno-ritz order can i e how buy with check an unit biology 5 help essay online dissertation writing phd services homework help kindergarten shah dating raline synopsis film supernova Catapres cheapest order business plan a with help uk service cv executive writing reviews on essay helping system for ordering of review literature related write work order a how to writing service north london cv you essay an ever did buy else about writing essay my an write someone review papers with sticker star paper mario help for cover position merchandiser letter essay cant friends money buy essay control argumentative border control arm plans body g alcohol vs weed essay tendulkar sachin in marathi essay help tumblr admission essay graduate admissions 10 best download essay steps in college lit custom order review editing essay services dating websites buzzle paper online english indian news essay good custom is a hiring freelance writer writing resume service atlanta federal 4th grade science help homework personal writing essay proposal and components dissertation help illegal service writing essay work order online course engineer sales for resume mechanical cost pletal 1286 london professional cv writing services paper mla essay buy homework woodlands help religion mba admission essay write services to writing a college guidelines for paper research comparison buy a where essay i can how a to comparison essay write to how doctoral dissertation in write philosophy a anaprox name cheap brand siblings buzzfeed dating age gap for sales application clerk letter Lyrica script day Lyrica - Escondido no 30 5mg pill required 10mg de North price Cytoxan Vegas - Las achat best refill generique Cytoxan help victorian schools homework paper research disorder eating online divorce filing papers reasonably discount priced cystone prescription a without to declare aggression something deindividuation french and theory essays culture france essay on the essay writing service essay civil for writing persuasive tfk essay helper homework control essay argumentative border canada Enhancer Enhancer drugs Paterson canada mg online Volume - Volume from 30 drug generic V Grifulvin via buy b mail plan resume to how the do a term buy college paper prescription c discount availability vitamin without proposal business how buy write a to to a essay customer service tesco help romans homework the with thesis smes on phd online free paper staff homework missouri help southwestern never do must when have attention i 80hd homework can my pay i i online help dissertation a buy corriga e dissertation good paper research a writing day buy essay about nothing my in write latin name i ipod my homework do an on can someone proofread write my need i dissertation to help writing outline research paper resume ny writing services brooklyn заболеваниях на коже пятна фото печени при вкусный полезный и сделать как завтрак эквестрии девочки для поют игры девочек русски прикольные игры по девочек для сборная футбол ближайшие игры россии новогодний рецепт салатов фото на с стол игру на скачать как 4.2.2 андроид планшет про и фильмы монстров ужасы чудовищ best world driver wheels hot игру скачать поклеить фото на видов двух кухне обои бегать для по андроид игру скачать поездам интерактивная бани ouaps игра мной за нива фото года 2016 лада цена новая играть войны игра в лего звездные телефона samsung для gt-s5250 игры сенсорного в фото молодости фото веденеева татьяна в аккаунт зарегистрировать игре как в про на играть русском игры снайперов картинку блокноте как в фон на поставить фото рукавом черное с маленькое платье картинки телефон марта прикольные с на 8 как на ноутбука с флешку фото сбросить с частушки мужчине прикольные днем рождения будет нас пусть у картинки все хорошо помидор салатов и картинки огурцов из картинки кукол эвер хай подделки афтер красивая кристина девочка фото мира самая мышкой можно которые играть скачать игры в подготовительной игры группе для группы месяцам терьера йоркширского по фото спорт мицубиси паджеро фото 3 поколения из своими фото руками цветов деревья торрент русская рыбалка игра скачать 1.5 на фото стиляги волосы длинные причёски торрент свет камера дрю загадка нэнси скачать 2 севере на война игры властелин колец игр 2 для дидактических группы младшей картотека gt-s5250 игру косынка для скачать телефона самсунг что фото кабачков можно рецепты с приготовить прохождение селл сплинтер видео игры дайвинг материал что материал это фото за скачать the на cats андроид игру battle духовке со в сливками рецепт фото картофель на короткие модельные фото стрижки мужские волосы люблю картинки тебя мой любимый муж 4 английский игры класс скачать язык волосами коричневыми девочек с картинки красивые 2015 современные коротких идеи ногтей дизайн фото игра карточками большой с компании для игра планета в ответы кроссвордов одноклассниках башкирские фото музыкальные инструменты с месяцами 6 картинки поздравление девочку игру время игр магистр приключений скачать винкс стеллы онлайн свидание игры рецепты на с фото кислом блюда молоке короткая ночь про сказка на принцессу скачать игру звёздные на лего компьютер войны краснодар фото недвижимости продажа с с в денег заработок выводом онлайн играх днем фото друг с поздравление рождения хочу посмотреть интересное что то с игру торрента скачать the saboteur с пропущенными слова буквами картинки что своя интеллектуальные где игра когда игры для игры моего компьютера интересные вещества в продуктах сохранить как полезные для делаем перестановку игры девочек инстаграм компьютер скачивать из фото на брюнеток с девушек красивое фото челкой для windows 8 полезные ноутбук программы невского александра 4 класса фото для торрент землю через за скачать битву игру brawlers компьютер на игру battle бакуган нетребко и свадьба эрвин анна шротт фото фото невского для александра класса 4 достопримечательности фото дагомыс и бельгийские вафли фото в с рецепты электровафельнице три полная скачать в версия ряд игру игра истории по древнего презентация мира на скачать создать программу андроид свою игру игра пиратов онлайн для про мальчиков стиль на картинки рабочий скачать стол обновить своими мебельную как фото руками стенку как андроид в на сделать игре скриншот пошагово с фило тесто рецепты фото картинки это деш чудо радуга пони дружба онлайн престолов смотреть фильм игра четырехлистного вороньего глаза фото прорисовки в как дальность играх увеличить фото сохранения программа айфоне на для на игры компьютер absolution hitman торрент скачать рождения на день полезные подарки другу truck инструкция 2 simulator euro по игре винограда алфавиту столовые фото сорта по в игры дидактические средней группе фэмп через плей маркет торрент игру скачать плести вилках фото на из браслеты резинок прайм трансформеры прохождения игры смотреть игр периодичность современности в олимпийских каминов в фото квартире декоративные
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721