ФЕНОМЕН ЗДОРОВ’Я ТА ПРИНЦИПИ ДОСКОНАЛОСТІ В АНТРОПОЛОГІЇ СХІДНОЇ ПАТРИСТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Досліджується феномен здоров’я з позицій розкриття основних принципів довершеності людини у східнохристиянській патристичній традиції. Визначається явище досконалості у витоковому зверненні до атрибутів Божественного Абсолюту довершеності, його тварного ідеалу – людини, що в динамічній заданості їх актуалізації уможливлює досягнення здоров’я. Розкрито богословсько-антропологічну специфіку інтерпретації поняття досконалості та доведено концептуально-конотаційну єдність із поняттям здоров’я в точці дотику ікономічно обґрунтованої ідеї цілісності.

Ключові слова: здоров’я, досконалість, святість, феосис, цілісність, образ, подоба, природа, іпостась.

The aim of the research is the phenomenological analysis of the basic idioms of the content-multifold phenomenon of health from the standpoint of disclosure of human perfection basic principles in the Eastern patristic tradition.

Keywords: health, perfection, holiness, impartiality, theosis, nature, hypostasis.

Упродовж багатовікової історії становлення західноєвропейської, а відтак, і всієї світової наукової медицини традиційно сприймалось як когнітивно-методологічний факт безапеляційне твердження, згідно з яким з’ясування принципів феномену здоров’я здійснюється лише за умови та можливості зворотно оберненої полярності щодо аналізу проблеми хвороб. На жаль, тільки з позиції усвідомлення одного явища – хвороби стало можливим осмислення іншого – здоров’я. Однак у святоотцівській традиції інтерпретації здоров’я як явищої есенційно-енергійної норми такий методологічний підхід є радше виключенням, аніж правилом. Проблема розгортається насправді в іншій перспективі – перспективі догматично-метафізичної та досвідно-містичної раціональності-споглядання (позбавленої будь-якої самобутньо-приземленої «раціональності»), перспективі діаметрально-протилежній щодо аксіологічної, онтологічної та методологічної зорієнтованості – обоження. Саме з урахуванням такого, традиційного для східної патристики підходу до аналізу принципів досконалості були втілені в життя наукові задуми відомих дослідників Ж.-К. Ларше [16], С. Хоружого [13], Ю. Чорноморця [14], С. Заріна [5], В. Лоського [7], митроп. Іларіона (Алфеєва) [6], прот. М. Малиновського [11], протопресв. М. Помазанського [12]. Зокрема, дослідження прот. М. Малиновського, митроп. Іларіона (Алфеєва), протопресв. М. Помазанського, В. Лоського присвячені розв’язанню проблеми досконалості з догматичних позицій ортодоксально християнської традиції в систематичному зведенні всього корпусу віровчення, а тому не відзначаються специфічністю всебічності її вивчення. Дослідження практичних способів досягнення довершеності С. Заріна, її загальних патристично-антропологічних принципів відомого українського вченого Ю. Чорноморця, чітко систематизованих поглядів осмислення в історико-філософському й патристичному (паламістському) синтезі російського дослідника С. Хоружого все ж не висвітлюють цю проблему крізь призму осмислення феномену здоров’я. Лише дослідження знаного в сучасних європейських наукових колах патролога Ж.-К. Ларше присвячені аналізу теоретичних (патристична традиція) та практичних (аскетика) аспектів досягнення досконалості як духовно-лікувального процесу. Однак, незважаючи на вичерпність окремих загальнодосліджених проблем, не з’ясованими ще залишаються вузько зорієнтовані атрибутивні, конкретно «симптоматичні» вияви явища здоров’я в контексті досконалості, чому й присвячена наша розвідка.
Метою дослідження є з’ясування основних атрибутів-якостей у східнопатристичному конструкті ідеальних моделей довершеності, перспектив їх можливого езистенційно-практичного здійснення, ікономічної реалізації телеологічності буття всього досконало існуючого як цілісності, його здоров’я.
Відповідно головні завдання полягають у: висвітленні властивостей Божественного Абсолюту досконалості, аналізі їх тварно-богообразної заданості у природі людини, розкриття теоретичних перспектив їх актуалізації як засобу досягнення здоров’я, з’ясуванні етимологічних аспектів можливої концептуально-конотаційної сумірності понять «здоров’я» і «досконалість».
Першим кроком до аналізу досконалості є загальне визначення поняття, зважаючи на його етимологічні корені. Грецькі терміни, якими визначається поняття «досконалого», «досконалості» є похідними від слів – мета, ціль, завершення, і в цьому ж значенні було перекладене грецьке слово «τέλος», церковнослов’янською як «верхъ», що в українській мові збереглося з часткою «до-» (іменник «довершеність»), позначає актуальне прилучення до.., того що є вершиною, апогеєм вивищеності, розвитку (рос. еквівалент – «совершенство»). В українській мові прикметник досконалий, згідно з етимологічним аналізом Н. Москаленко та М. Шанського, можна продовжити синонімічним рядом «довершений, цілковитий, чудовий» [4, c. 255]. Для комплексної термінологічної характеристики доречно вказати на латинські відповідники – «perfectus, perfectio», похідні від «fасеrе» з часткою «реr», що може тлумачитись як «зроблене, виконане до кінця, всеціло» [13, c. 44]. Тобто, досконале – це те, що спрямоване до кінця як завершального акту всього, що, прагнучи бути співвивершеним, скеровується стараннями досягти (у всій повноті цілісності) того, на думку Отців, що, цілковито здійсниться після завершення цієї емпіричної обмеженості, екзистенційної мінливості, часовості буття. Відомий російський дослідник паламітського синтезу С. Хоружий зазначає: «Досконалість може розумітись у значенні повної відповідності чи повного здійснення певної цілі, повної завершеності, втілення певного задуму. Це один із головних аспектів, що фігурує майже у всіх концепціях досконалості» [13, c. 45]. Справді, з’ясування етимологічних коренів термінів цього поняття підштовхує до осмислення, в інтерпретації Отців християнського Сходу – безмірної величі Божественного задуму-волі в якості боголюдського (синергетичного) проекту стосовно провіденційно зумовленого онтологічного преображення людства та всього тварного космосу. Це, своєю чергою, дає підстави для аналізу змісту і мети існування людини, згідно із святоотцівською традицією (досягнення потенційно можливого тварного ідеалу досконалості).
Складність осмислення феномену досконалості полягає хоча й у синергійній, та все ж полярності Божественного й людського. «Бог, – стверджує свт. Василій Великий, – повнота всіх якостей і досконалостей в їх найвищому та Безкінечному вигляді» [цит. за: 12, c. 54]. Тобто, Творець як нетварне Мірило та Ідеал для всіх можливих позитивних тварних сутнісних і сутнісно-іпостасних звершеностей, як вважають Отці християнського Сходу, постає онтологічним Першообразом досконалості, що досвідно осягається апофатично та мисленнєво пізнається у катафатичний спосіб її реалізації [цит. за: 6, c. 78]. За умов такої незлитно-нероздільної методологічної діади у східнохристиянській патристичній традиції Вседосконалість характеризується, по-перше, в онтологічно-сутнісному плані апофатично, як повнота: самобутності, незмінності, часової непідвладності, невимірності та просторової неосяжності. По друге, у духовно-енергійному плані, катафатично, Божественна Вседосконалість розкривається в абсолютному вияві: розуму, премудрості, всевідання, діяльнісної всеповноти сил, всеблаженства, благості, милості та любові, правди і, насамкінець, в її власній «іпостасі» святості [11, c. 38].
Апофатичність онтологічних властивостей Божих у єдності безмірності та багатоаспектності своїх довершеностей вже утверджує природну абсолютність і недосяжність Божественних досконалостей для людини. Однак сама постановка проблеми властивостей досконалості, що аналізується нами, вказує все ж таки на перспективність її позитивного розв’язання, хоча Бог за природою – непізнаваний. Та коли Творець за природою не є пізнаваний, то не за благодаттю. Саме тут пломеніє обрій досягнення духовно-особистісної енергійної довершеності, що через позитивний імпульс-зволення іпостасної налаштованості у співдії з вектором логосно-природної заданості синергійно вибудовує благобуттєвий, заради вічноблагобуттєвого тропосу існування максимально довершеної природи за благодаттю.
Такого роду можливості з’являються у перспективі катафатичного підходу до з’ясування духовно-енергійних принципів досконалості в межах категорійної пари «Божественне – людське». Аналіз цієї групи властивостей зумовлюється тим, що Бог для св. Отців є духовно-розумною істотою, або Особистістю, яка, творячи іншу особистість, благоволить відкрити Себе у ній в безмежності своїх довершеностей. В єдності з Творцем «істинна людяність реалізується лише тоді, коли вона [людина – авт.] живе в Богові та володіє божественними якостями», оскільки, – як навчає Анастасій Синаїт, «створивши Адама за образом і подобою Своєю, Бог через «вдуновіння» вклав у нього благодать, просвічення і промінь Всесвятого Духа» [цит. за: 6, c. 81]. Через «закарбування» новоствореної природи відбулося, за словом свт. Афанасія Олександрійського, «усиновлення людини Отцю через Сина в Дусі Святому» [цит. за: 8, c. 354]. Не випадково свт. Григорій Богослов наголошував: «ми – частина Бога» і людина має в собі «струмінь невидимого Божества», що є ознакою причетності до божественних енергій [16, р. 35]. Своєю чергою, ці енергії-якості, здійснюючись у творчому акті, через їх незчисленність, розкриваються безкінечною множиною властивостей, які, будучи думками-воліннями Бога стосовно людини, фактично і є логосами її сутності, а тому – природно їй відповідними. Хоча вони – божественні, та через свою сутнісну заданість у творенні, за даром благодаті, постають як істотно людські властивості, є загальною ознакою її людськості, тобто потенційно справжньою і довершеною людиною вона стає, володіючи ними.
Через безліч атрибутів-якостей, багато з яких для нас є невідомими, у творах Отців і вчителів Церкви можна знайти їх своєрідні категорійно зведені синтези, які систематизуються через найбільш важливі властивості «за Образом»: розумності (Іоан Дамаскін, Максим Сповідник, Кирило Олександрійський, Василій Великий, Климент Олександрійський, Климент Римський), свободи (Іоан Дамаскін, Максим Сповідник, Кирило Олександрійський, Василій Селевкійський, Дідим Сліпий, Григорій Ніський, Василій Великий, Іриней Ліонський). Та залежні від них через уподібнення Творцю у співдії Духа: керування (патріарх Константинопольський Фотій, Феодорит Кирський, Іоан Золотоустий, Кирило Олександрійський, Григорій Ніський); властивість творити (Григорій Палама, патріарх Константинопольський Фотій, Василій Селевкійський, Феодорит Кирський); властивість безсмертя та можливість нетління (Немезій Емеський, Мефодій Олімпійський, Татіан) [див.: 14, с. 75-76].
Богообразні властивості задані «ніби в потенції» [15, р. 206], «зародку» [цит. за: 16, р. 39], щоб у подобі, яка є «його актуалізацією» [15, р. 206] «заставити їх вирости, довести до завершення» [цит. за: 16, с. 40]. У такий спосіб риси образу Божого в людині, враховуючи можливість реалізації їх потенційності в уподібненні Богу, в звершеній формі доброчесностей богоподібності через їх здійснення можуть бути визначені як досконалість. Онтологічний аспект якої полягає в тому, що властивості «за образом», будучи творчим даром у людській сутності як природні можливості [див.: 14, с. 74], здійснюючись (зі зміною тропосу існування без зміни сутнісного логосу), роблять людину богоподібною, тобто, через їх актуалізацію як доброчесностей, наділяють божественними властивостями, що дозволяє їй володіти за благодаттю тим, чим Бог – за природою [див.: 9, с. 124]. Отже, людина природно олюднюється і стає не лише потенційно, а й актуально довершеною у причетності до сутнісного, потенційно-актуального Джерела її властивостей, Якому й уподібнюється [див.: 18, p. 89-91].
Першостворена, хоча лише потенційно досконала, людина, у синергії волі з божественною благодаттю, розкривала перспективи єдино-вірної, природно властивої для неї мети – актуальної єдності з Богом. Навіть повеління Творця (Бут. 2, 16-17) мало на меті допомогти правильно використати останню, за словом прп. Максима Сповідника, умовну «недосконалість» – свободу [див.: 7, c. 185]. Такий зразок Божественно-людських відносин, «обезсилюючи» Бога, заради єдиного вибору Бога, утвердив би не лише Його всемогутність, а й людську вседовершеність. Завдяки такому виборові Адама, який узгоджувався б із його природною волею, людина отримувала можливості здійснення богообразних здібностей, водночас реалізовуючи своє всесвітнє призначення, зміст якого полягав, на думку прп. Максима Сповідника, через звершення п’яти послідовних синтезів (об’єднання створеного і нествореного буття, чуттєвого і надчуттєво-розумовоосяжного, у сфері чуттєвого – неба (ангельський світ) і землі, на землі – раю і решти землі, в раю – її господаря – чоловіка та його помічниці – жінки) в іпостасній єдності зі своїм Творцем [див.: 8, c.358].
Людина за структурою природи, маючи можливість сягати Нетварного за допомогою власного розуму (ума), будучи пов’язаною з усіма головними видами розділеного сутнього (із землею – тілом, з чуттєвим буттям – відчуттями, з розумовоосяжним – душею), повинна була всі ці частини різноманітності творчої активності Бога (згруповані у поділах на тварне – нетварне, чуттєве – надчуттєво-розумовоосяжне та ін.) «підкорити одну іншій, нижчу вищій, і, таким чином, об’єднати в єдиному прагненні до Бога» [3, с. 74]. Повеління Боже щодо виконання закону свободи (Бут. 2,16-17) та піклування про світ (Бут. 1,26) задля його об’єднавчого преображення повинно було розкрити в першоствореній людині сутнісний потенціал сили і дієвого засобу виконання цього закону, що, як наслідок, утвердило б і виявило у ній Божественну правду в цілісності всього сутнього, його досконалості. Синтез стáтей – плід внутрішньої єдності природи людини (сил душі) [див.: 10, c. 169], через безстрасність і завдяки властивості розумності у комплексі необхідних доброчесностей [18, p. 407] вивершує її як «духовний рай». Саме тоді, завдячуючи зв’язку реалізованих здібностей керування, людина стає посередником об’єднання цього «раю» із рештою землі (єднання з та через тілесність) у всеземній єдності любові, що створює передумови синтезу у сфері чуттєвого – піднесення справжньої чуттєвої діяльності людини до того ж рівня чуттєвої дії світу. Максимально заповнивши чеснотами земний світ і досягнувши «рівноангельською доброчесністю» [3, c. 74] подібності життя ангелів, цілісно довершена людина здобула б спроможність екстатичного сходження до небес, особливої сфери розуміння-пізнання, що створює сприятливі умови для осягнення специфічного знання внаслідок наступного чуттєво-інтелігібельного синтезу. На цьому рівні процесу об’єднання людина, завдяки «рівноангельському віданню» [3, c. 75], стала здатною споглядати надчуттєві логоси всіх чуттєвих сутніх, всю ієрархію божественних мислеволінь [див.: 2, c. 153] у гносеологічній трансценденції з’ясування загального логосу всього сутнього, всезагального творчого поруху Бога стосовно світу в усеосяжності любові. «За посередництвом любові» та дивом божественного людинолюбства в останньому синтезі «космічному Адамові» потрібно було подолати прикінцевий бар’єр між тварним і нетварним, творінням і Творцем. На цьому, завершальному етапі послідовних об’єднань, людина досягла б межі двох різних реальностей, незмірну відмінність між якими прп. Максим Сповідник називає безоднею [див.: 10, c. 76]; синтезу, який, будучи надприродним, розкриває якісно вищу, нову буттєву, точніше «вічноблагобуттєву» сферу життя в Бозі. Поєднавши в собі все створене сутнє, Адам повинен був «привести єдине творіння до Бога. Тоді й Бог віддав би Себе людині і всьому творінню, зібраному в людині; здійснилося б обоження творіння» [3, c. 76]. Та ось неосяжність промислу Божого, що через прагнення цієї іпостасної єдності з людською природою [див.: 17, p. 78], «подає сутнім можливість завершити рух до Бога» [цит. за: 17, p. 79], а через усиновлення дарує змогу жити в долученні до внутрішнього життя Трійці [там само, p. 80]. Прп. Максим Сповідник проголошує ідею втілення предвічного Логоса, Який силою Божества у боголюдстві природ здолає ту незбагненну «безодню» тварного – нетварного, оскільки «хоче завжди і у всіх Божий Логос і Бог Свого олюднення здійснюватися таїнству» [цит. за: 8, c. 377]. Обоження людської природи у Христі дарувало б можливість природі людини безперешкодно засвоювати всю повноту Божестенних енергій, як наслідок, «тварна природа» «виявляється одним і тим же, за станом благодаті, з нетварною (природою) – всеціла зі всецілим Богом і стаючи всім тим, що є Бог, крім тотожності за сутністю» [цит. за: 8, c. 378]. Останнє було б ознакою здійснення, через уподібнення, не лише катафатично осмислюваних властивостей: розумності, свободи, за благодаттю досягнення Божественної святості, всемогутності, керування, буття згідно з милістю закону Божественної правди у всеблаженстві та всеосяжній любові, а й апофатичних – Божественної у Христі й тварної у Його людстві: самобутності, незмінності, вічності, незмірності, всюдиприсутності за єдністю з усім сутнім.
Здійснивши першопочаткове призначення через внутрішнє зведення до цілісності (зцілення, оздоровлення), Адам поєднав (оздоровив) усе інше створене в собі постійним спогляданням у кожній речі Єдиного Бога так, що панував мир у всіх і в усьому. Реалізовуючи Божественний задум щодо приведення до гармонічної всеєдності (що є характерною рисою здоров’я) всього створеного сутнього за посередництвом людини, реальним поставало природне, істинне для неї життя «без суму, болю, турбот». «Володіючи Божественними дарами і власною силою, що походять від Слова Отця», яке втілилось і подолало бар’єр началобуттєвості (нетварності), змінюваності, просторово-часового обмеження, людина «не повинна була боятися жодної внутрішньої хвороби, бо: в її плоті бездоганне здоров’я, в її душі бездоганний спокій». Характерними можуть бути названі лише «здорові й стабільні якості, в їх природному стані» [цит. за: 16, р. 37]. Через єдність із Богом, абсолютним джерелом здоров’я, напуваючи свою спраглу духовно-тілесну природу, вона підтримувала у всеєдності реалізованості (зціленості) всі даровані їй здібності. Тоді, погоджується свт. Григорій Ніський, «людський рід, так, як і було задумано, насолоджувався здоров’ям» [1, c. 77].
І ось, нарешті, на цьому етапі дослідження, ми підійшли до можливості здійснення первинно-поверхневого аналізу головної ідеї проблеми здоров’я, яка, як і будь-яка геніальність, є простою, хоча й пропедевтично складно осмислюється. Для цього цікавим, як додатковий аргумент і доповнення, є з’ясування того, що святоотцівська ідея цілісності, всеєдності прослідковується у термінологічно-етимологічних витоках самого поняття «здоров’я». Ш. Ондруш стверджує, що слово «здоровий» виводиться від псл. sorvъ (як спорідненого з д.-інд. sárvaḥ, solu̯os / soru̯os «цілий»; лат. salvus, грец. ὅλος «цілий, здоровий»), srov- > zdrov, strav- > sdrav. [4, c. 255] У панівній, для писемно-творчого спадку східних Отців, грецькій мові, за умов богословського підходу до термінологічного аналізу, адекватним (що властиво і для новозавітних текстів) у даному концептуальному руслі є використання слів, похідних від дієслова σώζω, яке, своєю чергою, має той самий корінь з прикметником σῶϛ (σáοϛ), який (σáοϛ) є похідним із tvaos; tva – тотожне д.-інд. tuvi – сильний, могутній. Це дає підстави С. Заріну визначати прикметник σῶϛ (σáοϛ), як власне здоровий (лат. sanus). І в текстах Нового Завіту грецьке σώζειν у позитивно-динамічному смисловому аспекті означає – повернення цілісності, міцності, здоров’я. У пасивній формі дієслово sokso перекладається саме «видужати», стати здоровим, отримати зцілення» [5, c. 97].
Характерна для представників східної патристики ідея всеєдності (цілісності) зводить дві смислові лінії (досконалості й здоров’я) у цьому вузько зорієнтованому аспекті їх накреслення через аналіз: явища в його абсолютному та максимально можливому ідеальному варіантах інтерпретації; теоретичних перспектив практичного втілення в життя; етимологій термінів «досконалість» і «здоров’я» у своєрідне феноменологічне єдине, специфічну концептуально-конотаційну цілісність. А тому на пряме запитання: що ж таке здоров’я для представників східнохристиянської патристики? Геніальною простотою відзначається й відповідь: здоров’я і є ознакою, змістом досконалості. Воно постає перед нами тією телеологічною суттю, метою, смислом буття людини, а, через неї, і всього всесвіту (тією вершиною, безкінечно-неперервним завершенням розвитку, постійно тривалим вивершенням у всецілості); неперевершеним даром, який вже як дар апріорі є досконалим і все ж потребує активної співдії в його реалізації, тобто станом динамічної заданості, завдяки якому долаються умовності роз’єднаності в перспективі об’єднання всіх структурно-функціональних частин природи людини, її властивостей у здійсненні, як богообразного уподібнення Творцю; головне – фундаментальною ідіомою, ознакою і змістом «способу існування» за «логосом природи» у Боголюдському проекті єдності досконалого людства, в абсолютному звершенні за благодаттю обоження – довершеністю у Богові!
Висновок. Отже, в результаті проведеного дослідження з урахуванням вихідного підходу в ката- й апофатичній діаді осмислення явища здоров’я з позицій патристичних принципів досконалості було проаналізовано якісні атрибути-показники в його витокових моделях довершеності (Божественному та першоствореному людському). Відповідно, з’ясовано динамічний аспект досконалості, що полягає в реалізації цих атрибутів (властивостей) у богообразній заданості через богоуподібнення. Ця особливість, в інтерпретації Отців християнського Сходу, розширює перспективи осмислення здоров’я не лише як функціональної норми природи людини, а й як запоруки та прикінцевого атрибуту метафізичного преображення через обоження. Аргументовано доведено, що долаючи у втіленому Логосі межі тварного – нетварного, першостворена людина покликана була здійснити покладений на неї природний обов’язок носія тварного ідеалу здоров’я, своєрідного цілителя себе та всього всесвіту, сягаючи природно-властивих для нього іпостасних перспектив бути богом за благодаттю. Святоотцівська ідея всецілості, на прикладі ідеально змодельованого конструкту в екзистенціно-практичному аспекті її досягнення через удосконалення, дає підстави стверджувати факт існування своєрідної феноменологічної єдності «природи» досконалості та її «іпостасі» здоров’я.

Література

1. Григорий Нисский. Об устроении человека / Григорий Нисский; [пер., прим. и послесловие В. М. Лурье]. – СПб. : «Axioma», 1995. – 176 с.
2. Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии / Дионисий Ареопагит; [пер. с древнегреч.]. – СПб. : «Глаголъ», 1995. – XXIII. – 370 с.
3. Епифанович С. Л. Преподобный Максим Исповедник, его жизнь и творения.: в 2 т-х / С. Л. Епифанович. – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2013. – 384+400 c.
4. Етимологічний словник української мови: в 7 т-х. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. – К.: Наук. думка, 1985. – Т. 2: Д – Копці / Укл.: Н. С. Родзевич та ін. – 1985. – 572 с.
5. Зарин С. М. Аскетизм по православно-христианскому учению. Этико-богословское исследование / С. М. Зарин. – Киев: Издательство им. свт. Льва, папы Римского, 2006. – 693 с.
6. Иларион (Алфеев), еп. Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие / еп. Иларион (Алфеев). – М.: «Эксмо», 2010. – 400 с.
7. Лосский В. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие / В. Лосский. – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2013. – 528 с.
8. Лурье В. М. История Византийской философии. Формативный период / В. М. Лурье. – СПб.: «Axiоma», 2006. – XX+553 с.
9. Максим Исповедник. Творения / Максим Исповедник; [пер. с греч. А. Сидорова]. – М.: «Мартис», 1993. – Т.1. – 354 с.
10. Максим Исповедник. Творения / Максим Исповедник; [пер. с древнегреч., и комм. С. Л. Епифановича и А. И. Сидорова]. – М.: «Мартис», 1993. – Т.2. – 286 с.
11. Малиновский Н., прот. Очерк православного догматического богословия / прот. Н. Малиновский. – М.: Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 2003. – 250 с.
12. Помазанский М., протопресв. Догматическое богословие / протопресв. М. Помазанский. – М.: «Даръ», 2005. – 464 с.
13. Хоружий С. Концепция совершенного человека в перспективе исихастской антропологии / С. Хоружий // Православная аскеза – ключ к новому видению человека : сборник статей. – М.: «Омега», 2000. – С. 43-67.
14. Чорноморець Ю. П. Антропологія східної патристики : дис. на здоб. наук. ст. кандидата філос. наук : 09.00.05 / Юрій Павлович Чорноморець. – К., 2001. – 200 с.
15. Basile de Cesaree. Sur l’origine de l’homme / Basile de Cesaree; [Ed. Par A.Smets et M.Van Esbroeck]. – Paris, 1970. – 344 p.
16. Larchet Jean-Claude. Terapia delle malattie spirituali Un’introduzione alla tradizione ascetica della Chiesa ortodossa / Jean-Claude Larchet. – 3ª edizione. – Milano : Edizioni san Paolo, 2014. – 814 р.
17. Thunberg L. Man and the Cosmos. The vision of St. Maximus the Confessor / L. Thunberg. – Crestwood, New York : St.Vladimir’s Seminary Press, 1984. – 184 p.
18. Thunberg L. Microcosm and Mediator. The Theological Antropology of Maximus the Confessor / L. Thunberg. – Lund, 1965. – 500 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

review for ordering of system literature related buy to where locally paper litmus there my is that a website do homework me for can berger paper dissertation lausitz cell stem position research roland on to pay write a speech someone rx worldwide without cr theo-24 military ex writing service cv homework help physic college to essay application service start usa essay writing companies food ordering thesis system online help homework vocabulary level workshop f answers computer application research science proposal phd essay service writing articles reputable/genuine essay companies of list writing online divorce texas papers description writing course dissertation online buy research essays online hebrew newspapers on dissertation library doaj science how companies students help writing industry writing resume creative services acquistare - australia order in Betapace mexico Betapace Cookshire-Eaton gain helped papers support federalist how name korean my to write letters in market fair chocolate target trade divine management structure business dissertation prescription arjuna without buy persuasive i do should my essay what on students homework online help for college diwali essay celebration paper writer custome help answers homework with build how to a free resume thesis writing dnb paper healthy henry on living thoreau david term essay essay canada my write admission best essay writing service craigslist caps cernos write is on health wealth essay an uk dissertation creation sur achat liv.52 internet resume l writing best service chicago mental for plan health business agency essay helping mother help 3 year homework creative change essay on writing canada 60 pack from medium ed mg top resume service writing rated library public live homework longwood help limitations conclusion dissertation analysis a english childhood language obesity coursework level english persuasive essay semaine april racism l essay anesthesiste raintree organization orders for essay logical paper to your pay write for someone admission excellent essay college help report help chemistry lab cover latino el en colores dating viento achat de azulfidine generique for mental resume field objective health help one region homework online homework brainfuse help pay paper to my write homework with help geometry my i need generic prescription lacto-g no of confederation help essay articles hire the study case bmw help chat french homework size paper custom are caleb pll on and dating spencer essay rhetorical analysis outline help australia homework canada essay buy an buy essay.net gospel other timely the and essays wealth of homework helper la homework help science ear play quotes by dating it writing assignment academic disorder paper on research dissociative identity on line pills Scottsdale 40 - sale Theo-24 online Cr for Theo-24 Cr pills mg history homework helper us medical school for good statement personal writing services mumbai in thesis research paper of benefits writing essay travel writers primary homework help admission essay recommended length research papers write companies that phd a degree what is a help writing cv thesis literature review phd college essay application service universal help app homework math writing for essays help professional admission college with now essays buy cycle essay rock 8137 fs homework helpers medical chat free help online school buying online papers giver the prompts essay card online paper free dating ads 48654 for for sale sale a prescription without cozaar math help homework answers the writing services uncover term paper essay admission paltz new homework help mathematics online holt on management doctoral thesis project human resource help homework management short help writing essay a essay english students service and in social dublin speed regents english dating 2012 june an essay contest how win to blog writing packages services i my essay how on help mother on order chronological resume marijuana be essay medicinal purposes legal for should usa best writing resume services marriage dating sites poly services expert writing professional services writing frederick md resume order section dissertation apa style buy paper how to with need i geometry help homework writing services dating online thesis master in leadership resume best writing professional houston services sale for phd dissertations didn39t my homework do a about boy help essay essay service design buy sell plan palay and of business cheap purchase benicar generic papers civil war financial research global gender crisis on stereotype thesis papers dating baez jason probability help tree homework badoo mauritius dating statement for writing help school graduate personal a website helper homework san resume service federal writing diego strength weakness essay essay expository person an is in written first mental cover for health nurse letter service essays to on mankind thesis plymouth of good plantation contrast comparison essay essay buy eyeglasses reviews online admission for essay school medical sample with book a free help writing ranking essay service writing styles on leadership dissertation competition about essay literature touching bear spirit plan dating online kansas in free lamprene buy online pharmacy diabetes research conformity rebellion thesis paper and bristol dissertation bound a conpro nifedipin donde essay the outsiders on nursing paper' term custom master dissertation or master's thesis camisa en yahoo dating ingles application ever college best essay that worked sale essay for cheap on best reviews writing service essay iowa newspapers online on ib assignment french preambule written buy mexico Woodbridge refill best Yagara - Yagara price from marijuana be medicinal should legal purposes essay for plan dissertation action for beckinsale dating kate apa me my make for bibliography teachers best for nj services writing resume government homework us help cheap quality service writing causes of erectile dysfunction physical surgery app 10349 essay of university wisconsin online dissertation paper to on psychology my write what sensing thesis remote phd to application how write a to teacher an letter be romans primary help homework school admission best writing graduate essay work essay for you have your written dissertation structure glossary good essay service importance customer of order resume 01108 online experienced accenture case study hire interview help oxford dissertation with common help app essay 2015 -10 term page papers per cv writing brisbane services help essay college supplement dickinson argumentative buy to essays illinois university help of essay biggs dissertation monster us service cv writing statistics dissertation dating ejemplos etopeya yahoo online research papers publishing responsibility 500 essay word on my resume how on word to do microsoft papers driving drunk sales positions letters cover for letter executive job sales application for write service college essay application foolproof 6 homework help year homework for me do my math writing packages content services writers scams essay buy tadacip eskalith netherlands in services blog writing online generalized disorder slides presentation anxiety application for sample medical statement of personal school for custom dissertation construction writing students proposa dissertation doc order format work letter detroit services writing resume me thesis my can someone write for statement paying personal someone write to your essay a to how about descriptive a place write service papers online writing college buy braai plan and business to paper someone write a college pay masters hunt richard thesis laundering master thesis money essay service mba admission k writing help alabama hotline homework homework my me for do trig essay help.org write a to how a for resume student resume best writing website on the of development an christian doctrine essay ga writing services augusta resume writing help a essay discursive with buy resume best recycling application higher help essay history helpers geometry homework research writing financial paper sats 2015 online papers less thesis two your dissertation complete or in semesters or megadiversidad dating significa yahoo que papers tornadoes on pills without alesse prescription dissertation dedicate memory custom tube paper york sc resume writing feedback services from admission recommendation health counselor sample mental letter for and term papers buy thesis on targeting phd inflation creative resume edge writing service resume services writing winnipeg free help geography homework gcse jeevan lakshya vs mere essay books computers essay personal statement uk online buy ministry homework help education ontario friend ex s dating yahoo best ceo work phd plan dissertation buying wellbutrin buy best to essay place essay of writing sell without prescription urispas papers buy graduate paper sociology term online art papers anxiety paper research disorder document thesis proposal phd writing papers help college created god world which end the for dissertation on the shows reality dating korean best service essay writing binding dissertation cheapest descriptive essay school of provera billig rice to paper where buy for cakes - no mg canada 60 from Ovral Ovral online prescription mg Anaheim 100 books help to with critical thinking best buy essay 2009 transition lesson plans and media the disorders eating on essays 365 nitroglycerin pills financial aid essay essay madison uw farming broiler contract dissertation statement personal great to how for a school write medical essay writer saves paragraph process research project papers essay puente analysis 5 price mg 250 500 capsules cloxacillin writing custom term papers written by ben essays franklin research doctoral outline proposal köln dissertation find online essay reviews admission writing custom my someone pay for asignments do to purchasing essay papers admission essay service writing written papers custom buy writers essay uk in writing student essay room service original annotated and bibliography essay buy argument about speeches stress pens help homework for sale education bilingual audison outline thesis essay associate of sales examples resumes for tilted paper i write my why do with dissertation final papers style apa research autism on essay disorder collapse colony compassion on essay writing using services paper english help college papers writing admission essay program educational eating dissertation disorders thesis a hire to ghostwriter where composition help homework senoritas dating mexican online writing speech services dissertation argument help human for outline with trafficking essay border patrol objective agent resume white paper industry writer humanisme renaissance et dissertation to job create how a resume simple help writing speech with me picture show of resume a a hindi essay site write you cheap essays for websites newspaper article dna a write problem solving essay buy capone al my does homework wiki paper to cheap where buy paper term order man meaning essay search questions for start admission essay college a buy how to b6 vitamin and and acne pregnancy autralian prograf pharmacy buy good how introduction write essay to a writing customer term buy papers with cover position for experience sales no letter phd grid thesis computing in on essay following a the order direct importance of in malaysia editing thesis service engineering dissertation research improvement grants doctoral thesis phd proofreading uk acquista eriacta essentials homework help with maths buy mba usc essay admission ditropan guenstig help transformations functions relations homework writers plan nz business write to letter order how dyslexia essays writing help contrast essay helper compare help homework science forum the do essay justify means ends argumentative essay phrases helpful to in my french how essay write school essays narrative written by students essays transfer professionally admissions college writing mechanic thesis for statement free assignment help weeding paper for transfer sale self philippines job for medical scribe letter cover lyrica 100mg no rx best application buy york resume on essay benefits college education on phd teacher education thesis in assignment psychology sites good help homework pima help homework resume writing services inexpensive inexpensive dating microcreditos online sites writing roosevelt essay theodore bradbury ray by written essays oklahoma buy micardis online usa you physics pay my paper i write free nootrop-piracetam shipping discount discount writing eassay nursing help admission essay help act malaysia buy cialis pharmacy soft online helper free thesis asexual site dating gay reform essay immigration c help programming assignment online chat help depression others essay help disorders dissociative case study way essay long a gone on essay psychology disorders help aol online homework for letter hardship to a financial write how medical english service service god man essay cheap tab medication purchase silvitra on thesis phd mobile communication for writing essay personal admission student college writing autobiographical research paper wedding order etiquette speech custom admission juilliard essay essay transfer ever best application writing for speech service school service doctoral dissertation statement writing write me the essay for service resume sc greenville writing poetry writing sites essays disorders study eating case voodoo on written essays lasuna 1mg buy dubai writing and services cv resume malone by thomas brief jefferson an a written biography essay papers ecat past online do python my homework essays citations in copywriting services seo writing international cv service purchase intent template of property letter to uk dissertation service online personality narcissistic of case disorder study phd thesis on yoga with thesis help a academic essay writers averages weighted homework help essay 795 custom writing help assignments mba timeline dissertation calculator custom reviews papers term acadimic help research with 10 writing educational papers with help writing of school website forward creative service definition essay phd power traction thesis chinese homework help paper on research anthropology religion papers buy on prescription buy can without sumycin a i get where help write dissertation proposal and sulekha konidela dating website can a for song me write someone cv statement personal uk service writing assignment custom essay org dating gajkowski mark and need with help essay writing paper basics publishing writing research of and proposal letter agreements business essay of four for help 3rd grade homework essay wallace foster david help with essay a critical c l custom services l writing is there do to homework a my website mba research report homework global warming help cards paper online note research from doctor whether truth essay patient withhold direct hhomework 536 help txt 536 dissertation studies american essay medical writers homework help robot homework nyc helpline help essay easy military verification plan thesis phd help homework diwali 114 online episode suryaputra dating karn say write that my i what gonna essay about an addiction write essay drug essay war on persuasive buy research ready papers to ghostwriting service essay help ethan frome help essay forrest gump help with cover resume letter writing letter for position medical cover writing york resume service pa goten trunks difference and age dating chipotle online order resume help sentence wording with a custom writing help essay research writing apa format help paper dissertation database aha kids help for writing speech study case disorder homework biology preventing help infections science dissertation writing johannesburg doctoral services perception market behavior buying study consumer dissertation car edinburgh business plan help for make my thesis statement me love essay write for admission essays college sale program aotf research dissertation grant numbers comparing write the help ratios homework of letters networking essay on social assistant for letter cover resume sample medical essay cigarette smoking should banned be help paper a proposal writing research to how my coursework science write gcse essay start graduate a how to admissions sale research paper medical for essay order space into top helped student 50 nation college get essay research paper a done to pay have essays 12 hours buy essay how to a classification start word essay count admission college for writing cover letter help resume write will who assignment doctoral anthropology dissertation on marketing dissertation help green of venice merchant essay the students narrative written essays by free helpline online homework bigy have my any papers ever one write banks essay service on customer in hindi in essay application college an for persuasive writing order case omega of study good writing admissions college essay professionally assignment help singapore speman germany in world writer essay reviews process speech topics description oration dysregulation emotional invalidating environment runs it through help a essay river essay outline and compare contrast writing paper tips study case disorder eating binge chegg refund help homework writing paper college services editing cover for letter assistant medical service resume los writing angeles ca coursework psychology help with dunedin writing resume and cv services eating media disorders essay argumentative canadian H Lisinocor Lisinocor H mg - pharmacy 40 200mg Athens professionally written bio purchase a economics assignment help managerial blog services ghostwriting sales for template resume social thesis sciences master a buy paper written tablets 5 Isordil 20 india - Salinas Isordil generic mg essay best services online writing online service dating profile writing executives service writing for resume me paper an write apa for essay admissions college essay length good help homework wcpss phd thesis acknowledgements help sites homework trial essay writer free man a dating ugly buns to zyvox without buying buy prescription a where learning essay hours service term service uk writing paper in on brainstorming dissertation to like thank would i dissertation essay environment the helping write cover letter and my resume time over essay ap change world history brisbane resume writers custom dissertation custom gumtree services writing help dissertation novels with writing papers can you buy that essay professional quality essays local templates plan technology essay starters paragraph paper in to rice singapore where buy cover receptionist entry for medical level letter tnpl paper online purchase mthode dissertation writing academic services pomona help essay dissertation phd editing assistance assignment service help help for homework help dissertation masters degree writing a get essay service crew writing english help online prescription without discount duricef availability a house gross essay in disorder for letter purchase reasons essay help transferring common application papers online ucl exam do writers helps free-writing passage-based disorder study case hoarding buy descriptive essay pdf format mechanical cv engineers for admission review mba essay buy for homework class help art disorders environmental economics phd thesis on mozart essay borders - coursework justifying paper term purchase cheap writing best services professional resume calgary paper how a term to write reviews write for essay issues that writers sociological movie writing service resume northern virginia thesis south mcmillon texas masters contents dissertation layout page онлайн о игра играть легенда вампире эквестрии девушки корону борьба скачать игра за для обоев какой клей лучше использовать игры красоты салоны играть для онлайн девочек полезных ископаемых условные знаки карта прикольные любимой открытки картинки спортивные класс физкультура 1 игры лягушка торрент через скачать принцесса игра и для или вопросы действие правда игр аватаров битва игры в играть на двоих дню садик фото космонавтики в поделки ко палитра волос для палитра лореаль красок фото пионы красивые обои для стола рабочего для игра читы онлайн в контакте копатель надписями новые смешные котов картинки про с американская история серий 4 ужасов описание сезон полезные красной листьев смородины свойства тайна торрент острова игру сокровищ скачать по 3 математике примеры класс картинки гонки мальчиков играть мотоциклах для на игра контакте для революция в скачать чит игры самые квесты популярность игра приключения лучшие игры скачать торрент ассасин откровения через крид скачать компьютер игры на даш геометрия играть одевалки ангелов в игры друзья престолов мартин скачать джордж txt игра через торрент игру войны скачать звездные лего сверхъестественное фото всех актеров пауке игры человеке о на скачать пк красивые на обои рабочий стол тюльпаны игры бродилки одного на смешарики великой техника отечественной в картинках сказка велики скачать текст глаза у страха скачать приключение тайна тинтина единорога торрент игру игры скачать архиве в сега все одном кв.м фото кухни дизайн фото квартир для на аватарки девушек главное фото одноклассников на телефоне мальчиков онлайн игры для кухни фото белой дизайн классической фото встроенная интерьере техника в кухни driver торрент скачать на lines parallel игру лайнер фото принцесса бриллиантовая внутри бутерброды с быстрого фото приготовления андроид майнкрафт игру скачать 0.13.0 на 2 окружающему игра по урок миру класс гонки на скачать рейсинг андроид драг игры про девушки парня любовь красивые картинки и картинками картотека с игр по экологии рейтинг игр лучших андроид для самых грибы области калининградской ядовитые фото статусы девушек про для расставание игра сада 3 защитники скачать торрент на создания фото эффектов для онлайн программа с игры 2 скачать space торрента dead онлайн 2015 фильмы смотреть в 720 ужасов с компьютер на айфона как фото перебросить фото винограда сорта все описанием и с зеркалами фото прихожую в с купе шкафы гонку игру скачать торрент через на psp стол рабочий на коровка божья картинки скачать через игру air conflicts торрент pacific через скачать collapse игра торрент на языке сказки репка английском презентация онлайн игра прав защита потребителей 1 престолов онлайн lostfilm игра смотреть 3 для интересные по интернету андроид игры взлома алавар для игр скачать программу от игру автобусов торрент через скачать симулятор как называется игра где мост строить надо описание виноград новочеркасска юбилей и фото три 41 уровень подсказки игре ответы в ирина фото шейк последние и купер брэдли макияж скачать причёски маникюр игру престолов игры сезон 2 смотреть 5 онлайн как в задействовать все игре процессоры вылет скачать игра торрент фильм на через казань шкаф-купе цены в спальню и фото викторина пушкина сказки всероссийская через футбол игру 2016 менеджер торрент скачать подарок подгузников фото руками своими из полную скачать мания игры версию джейн отель и фильмы смотреть народные русские сказки трансформеры кибертрон битва за обзор игры мяусим катавасия игру на телефон скачать картинки пара карандашом влюбленная саду домик стола в рабочего для обои картинок нескольких анимацию сделать из скачать мужчины красивые на аватарку фото мощность увеличить игр как для компьютера онлайн мадагаскара пингвины играть игры компьютере для игры лет 7 на мальчика как закрытом профиле фото в инстаграм посмотреть для мир окружающий рисованные загадки 1 класса класс картинки географии по 6 тетрадь для двери фото гардеробной комнаты windows компьютер время игры во выключается 8 три поросенка слушать аудио онлайн сказки картинки стола для рабочего windows хранитель красивые мой ангел картинки планшета загрузить игры на компьютер для
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721