ФЕНОМЕН ЗДОРОВ’Я ТА ПРИНЦИПИ ДОСКОНАЛОСТІ В АНТРОПОЛОГІЇ СХІДНОЇ ПАТРИСТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Досліджується феномен здоров’я з позицій розкриття основних принципів довершеності людини у східнохристиянській патристичній традиції. Визначається явище досконалості у витоковому зверненні до атрибутів Божественного Абсолюту довершеності, його тварного ідеалу – людини, що в динамічній заданості їх актуалізації уможливлює досягнення здоров’я. Розкрито богословсько-антропологічну специфіку інтерпретації поняття досконалості та доведено концептуально-конотаційну єдність із поняттям здоров’я в точці дотику ікономічно обґрунтованої ідеї цілісності.

Ключові слова: здоров’я, досконалість, святість, феосис, цілісність, образ, подоба, природа, іпостась.

The aim of the research is the phenomenological analysis of the basic idioms of the content-multifold phenomenon of health from the standpoint of disclosure of human perfection basic principles in the Eastern patristic tradition.

Keywords: health, perfection, holiness, impartiality, theosis, nature, hypostasis.

Упродовж багатовікової історії становлення західноєвропейської, а відтак, і всієї світової наукової медицини традиційно сприймалось як когнітивно-методологічний факт безапеляційне твердження, згідно з яким з’ясування принципів феномену здоров’я здійснюється лише за умови та можливості зворотно оберненої полярності щодо аналізу проблеми хвороб. На жаль, тільки з позиції усвідомлення одного явища – хвороби стало можливим осмислення іншого – здоров’я. Однак у святоотцівській традиції інтерпретації здоров’я як явищої есенційно-енергійної норми такий методологічний підхід є радше виключенням, аніж правилом. Проблема розгортається насправді в іншій перспективі – перспективі догматично-метафізичної та досвідно-містичної раціональності-споглядання (позбавленої будь-якої самобутньо-приземленої «раціональності»), перспективі діаметрально-протилежній щодо аксіологічної, онтологічної та методологічної зорієнтованості – обоження. Саме з урахуванням такого, традиційного для східної патристики підходу до аналізу принципів досконалості були втілені в життя наукові задуми відомих дослідників Ж.-К. Ларше [16], С. Хоружого [13], Ю. Чорноморця [14], С. Заріна [5], В. Лоського [7], митроп. Іларіона (Алфеєва) [6], прот. М. Малиновського [11], протопресв. М. Помазанського [12]. Зокрема, дослідження прот. М. Малиновського, митроп. Іларіона (Алфеєва), протопресв. М. Помазанського, В. Лоського присвячені розв’язанню проблеми досконалості з догматичних позицій ортодоксально християнської традиції в систематичному зведенні всього корпусу віровчення, а тому не відзначаються специфічністю всебічності її вивчення. Дослідження практичних способів досягнення довершеності С. Заріна, її загальних патристично-антропологічних принципів відомого українського вченого Ю. Чорноморця, чітко систематизованих поглядів осмислення в історико-філософському й патристичному (паламістському) синтезі російського дослідника С. Хоружого все ж не висвітлюють цю проблему крізь призму осмислення феномену здоров’я. Лише дослідження знаного в сучасних європейських наукових колах патролога Ж.-К. Ларше присвячені аналізу теоретичних (патристична традиція) та практичних (аскетика) аспектів досягнення досконалості як духовно-лікувального процесу. Однак, незважаючи на вичерпність окремих загальнодосліджених проблем, не з’ясованими ще залишаються вузько зорієнтовані атрибутивні, конкретно «симптоматичні» вияви явища здоров’я в контексті досконалості, чому й присвячена наша розвідка.
Метою дослідження є з’ясування основних атрибутів-якостей у східнопатристичному конструкті ідеальних моделей довершеності, перспектив їх можливого езистенційно-практичного здійснення, ікономічної реалізації телеологічності буття всього досконало існуючого як цілісності, його здоров’я.
Відповідно головні завдання полягають у: висвітленні властивостей Божественного Абсолюту досконалості, аналізі їх тварно-богообразної заданості у природі людини, розкриття теоретичних перспектив їх актуалізації як засобу досягнення здоров’я, з’ясуванні етимологічних аспектів можливої концептуально-конотаційної сумірності понять «здоров’я» і «досконалість».
Першим кроком до аналізу досконалості є загальне визначення поняття, зважаючи на його етимологічні корені. Грецькі терміни, якими визначається поняття «досконалого», «досконалості» є похідними від слів – мета, ціль, завершення, і в цьому ж значенні було перекладене грецьке слово «τέλος», церковнослов’янською як «верхъ», що в українській мові збереглося з часткою «до-» (іменник «довершеність»), позначає актуальне прилучення до.., того що є вершиною, апогеєм вивищеності, розвитку (рос. еквівалент – «совершенство»). В українській мові прикметник досконалий, згідно з етимологічним аналізом Н. Москаленко та М. Шанського, можна продовжити синонімічним рядом «довершений, цілковитий, чудовий» [4, c. 255]. Для комплексної термінологічної характеристики доречно вказати на латинські відповідники – «perfectus, perfectio», похідні від «fасеrе» з часткою «реr», що може тлумачитись як «зроблене, виконане до кінця, всеціло» [13, c. 44]. Тобто, досконале – це те, що спрямоване до кінця як завершального акту всього, що, прагнучи бути співвивершеним, скеровується стараннями досягти (у всій повноті цілісності) того, на думку Отців, що, цілковито здійсниться після завершення цієї емпіричної обмеженості, екзистенційної мінливості, часовості буття. Відомий російський дослідник паламітського синтезу С. Хоружий зазначає: «Досконалість може розумітись у значенні повної відповідності чи повного здійснення певної цілі, повної завершеності, втілення певного задуму. Це один із головних аспектів, що фігурує майже у всіх концепціях досконалості» [13, c. 45]. Справді, з’ясування етимологічних коренів термінів цього поняття підштовхує до осмислення, в інтерпретації Отців християнського Сходу – безмірної величі Божественного задуму-волі в якості боголюдського (синергетичного) проекту стосовно провіденційно зумовленого онтологічного преображення людства та всього тварного космосу. Це, своєю чергою, дає підстави для аналізу змісту і мети існування людини, згідно із святоотцівською традицією (досягнення потенційно можливого тварного ідеалу досконалості).
Складність осмислення феномену досконалості полягає хоча й у синергійній, та все ж полярності Божественного й людського. «Бог, – стверджує свт. Василій Великий, – повнота всіх якостей і досконалостей в їх найвищому та Безкінечному вигляді» [цит. за: 12, c. 54]. Тобто, Творець як нетварне Мірило та Ідеал для всіх можливих позитивних тварних сутнісних і сутнісно-іпостасних звершеностей, як вважають Отці християнського Сходу, постає онтологічним Першообразом досконалості, що досвідно осягається апофатично та мисленнєво пізнається у катафатичний спосіб її реалізації [цит. за: 6, c. 78]. За умов такої незлитно-нероздільної методологічної діади у східнохристиянській патристичній традиції Вседосконалість характеризується, по-перше, в онтологічно-сутнісному плані апофатично, як повнота: самобутності, незмінності, часової непідвладності, невимірності та просторової неосяжності. По друге, у духовно-енергійному плані, катафатично, Божественна Вседосконалість розкривається в абсолютному вияві: розуму, премудрості, всевідання, діяльнісної всеповноти сил, всеблаженства, благості, милості та любові, правди і, насамкінець, в її власній «іпостасі» святості [11, c. 38].
Апофатичність онтологічних властивостей Божих у єдності безмірності та багатоаспектності своїх довершеностей вже утверджує природну абсолютність і недосяжність Божественних досконалостей для людини. Однак сама постановка проблеми властивостей досконалості, що аналізується нами, вказує все ж таки на перспективність її позитивного розв’язання, хоча Бог за природою – непізнаваний. Та коли Творець за природою не є пізнаваний, то не за благодаттю. Саме тут пломеніє обрій досягнення духовно-особистісної енергійної довершеності, що через позитивний імпульс-зволення іпостасної налаштованості у співдії з вектором логосно-природної заданості синергійно вибудовує благобуттєвий, заради вічноблагобуттєвого тропосу існування максимально довершеної природи за благодаттю.
Такого роду можливості з’являються у перспективі катафатичного підходу до з’ясування духовно-енергійних принципів досконалості в межах категорійної пари «Божественне – людське». Аналіз цієї групи властивостей зумовлюється тим, що Бог для св. Отців є духовно-розумною істотою, або Особистістю, яка, творячи іншу особистість, благоволить відкрити Себе у ній в безмежності своїх довершеностей. В єдності з Творцем «істинна людяність реалізується лише тоді, коли вона [людина – авт.] живе в Богові та володіє божественними якостями», оскільки, – як навчає Анастасій Синаїт, «створивши Адама за образом і подобою Своєю, Бог через «вдуновіння» вклав у нього благодать, просвічення і промінь Всесвятого Духа» [цит. за: 6, c. 81]. Через «закарбування» новоствореної природи відбулося, за словом свт. Афанасія Олександрійського, «усиновлення людини Отцю через Сина в Дусі Святому» [цит. за: 8, c. 354]. Не випадково свт. Григорій Богослов наголошував: «ми – частина Бога» і людина має в собі «струмінь невидимого Божества», що є ознакою причетності до божественних енергій [16, р. 35]. Своєю чергою, ці енергії-якості, здійснюючись у творчому акті, через їх незчисленність, розкриваються безкінечною множиною властивостей, які, будучи думками-воліннями Бога стосовно людини, фактично і є логосами її сутності, а тому – природно їй відповідними. Хоча вони – божественні, та через свою сутнісну заданість у творенні, за даром благодаті, постають як істотно людські властивості, є загальною ознакою її людськості, тобто потенційно справжньою і довершеною людиною вона стає, володіючи ними.
Через безліч атрибутів-якостей, багато з яких для нас є невідомими, у творах Отців і вчителів Церкви можна знайти їх своєрідні категорійно зведені синтези, які систематизуються через найбільш важливі властивості «за Образом»: розумності (Іоан Дамаскін, Максим Сповідник, Кирило Олександрійський, Василій Великий, Климент Олександрійський, Климент Римський), свободи (Іоан Дамаскін, Максим Сповідник, Кирило Олександрійський, Василій Селевкійський, Дідим Сліпий, Григорій Ніський, Василій Великий, Іриней Ліонський). Та залежні від них через уподібнення Творцю у співдії Духа: керування (патріарх Константинопольський Фотій, Феодорит Кирський, Іоан Золотоустий, Кирило Олександрійський, Григорій Ніський); властивість творити (Григорій Палама, патріарх Константинопольський Фотій, Василій Селевкійський, Феодорит Кирський); властивість безсмертя та можливість нетління (Немезій Емеський, Мефодій Олімпійський, Татіан) [див.: 14, с. 75-76].
Богообразні властивості задані «ніби в потенції» [15, р. 206], «зародку» [цит. за: 16, р. 39], щоб у подобі, яка є «його актуалізацією» [15, р. 206] «заставити їх вирости, довести до завершення» [цит. за: 16, с. 40]. У такий спосіб риси образу Божого в людині, враховуючи можливість реалізації їх потенційності в уподібненні Богу, в звершеній формі доброчесностей богоподібності через їх здійснення можуть бути визначені як досконалість. Онтологічний аспект якої полягає в тому, що властивості «за образом», будучи творчим даром у людській сутності як природні можливості [див.: 14, с. 74], здійснюючись (зі зміною тропосу існування без зміни сутнісного логосу), роблять людину богоподібною, тобто, через їх актуалізацію як доброчесностей, наділяють божественними властивостями, що дозволяє їй володіти за благодаттю тим, чим Бог – за природою [див.: 9, с. 124]. Отже, людина природно олюднюється і стає не лише потенційно, а й актуально довершеною у причетності до сутнісного, потенційно-актуального Джерела її властивостей, Якому й уподібнюється [див.: 18, p. 89-91].
Першостворена, хоча лише потенційно досконала, людина, у синергії волі з божественною благодаттю, розкривала перспективи єдино-вірної, природно властивої для неї мети – актуальної єдності з Богом. Навіть повеління Творця (Бут. 2, 16-17) мало на меті допомогти правильно використати останню, за словом прп. Максима Сповідника, умовну «недосконалість» – свободу [див.: 7, c. 185]. Такий зразок Божественно-людських відносин, «обезсилюючи» Бога, заради єдиного вибору Бога, утвердив би не лише Його всемогутність, а й людську вседовершеність. Завдяки такому виборові Адама, який узгоджувався б із його природною волею, людина отримувала можливості здійснення богообразних здібностей, водночас реалізовуючи своє всесвітнє призначення, зміст якого полягав, на думку прп. Максима Сповідника, через звершення п’яти послідовних синтезів (об’єднання створеного і нествореного буття, чуттєвого і надчуттєво-розумовоосяжного, у сфері чуттєвого – неба (ангельський світ) і землі, на землі – раю і решти землі, в раю – її господаря – чоловіка та його помічниці – жінки) в іпостасній єдності зі своїм Творцем [див.: 8, c.358].
Людина за структурою природи, маючи можливість сягати Нетварного за допомогою власного розуму (ума), будучи пов’язаною з усіма головними видами розділеного сутнього (із землею – тілом, з чуттєвим буттям – відчуттями, з розумовоосяжним – душею), повинна була всі ці частини різноманітності творчої активності Бога (згруповані у поділах на тварне – нетварне, чуттєве – надчуттєво-розумовоосяжне та ін.) «підкорити одну іншій, нижчу вищій, і, таким чином, об’єднати в єдиному прагненні до Бога» [3, с. 74]. Повеління Боже щодо виконання закону свободи (Бут. 2,16-17) та піклування про світ (Бут. 1,26) задля його об’єднавчого преображення повинно було розкрити в першоствореній людині сутнісний потенціал сили і дієвого засобу виконання цього закону, що, як наслідок, утвердило б і виявило у ній Божественну правду в цілісності всього сутнього, його досконалості. Синтез стáтей – плід внутрішньої єдності природи людини (сил душі) [див.: 10, c. 169], через безстрасність і завдяки властивості розумності у комплексі необхідних доброчесностей [18, p. 407] вивершує її як «духовний рай». Саме тоді, завдячуючи зв’язку реалізованих здібностей керування, людина стає посередником об’єднання цього «раю» із рештою землі (єднання з та через тілесність) у всеземній єдності любові, що створює передумови синтезу у сфері чуттєвого – піднесення справжньої чуттєвої діяльності людини до того ж рівня чуттєвої дії світу. Максимально заповнивши чеснотами земний світ і досягнувши «рівноангельською доброчесністю» [3, c. 74] подібності життя ангелів, цілісно довершена людина здобула б спроможність екстатичного сходження до небес, особливої сфери розуміння-пізнання, що створює сприятливі умови для осягнення специфічного знання внаслідок наступного чуттєво-інтелігібельного синтезу. На цьому рівні процесу об’єднання людина, завдяки «рівноангельському віданню» [3, c. 75], стала здатною споглядати надчуттєві логоси всіх чуттєвих сутніх, всю ієрархію божественних мислеволінь [див.: 2, c. 153] у гносеологічній трансценденції з’ясування загального логосу всього сутнього, всезагального творчого поруху Бога стосовно світу в усеосяжності любові. «За посередництвом любові» та дивом божественного людинолюбства в останньому синтезі «космічному Адамові» потрібно було подолати прикінцевий бар’єр між тварним і нетварним, творінням і Творцем. На цьому, завершальному етапі послідовних об’єднань, людина досягла б межі двох різних реальностей, незмірну відмінність між якими прп. Максим Сповідник називає безоднею [див.: 10, c. 76]; синтезу, який, будучи надприродним, розкриває якісно вищу, нову буттєву, точніше «вічноблагобуттєву» сферу життя в Бозі. Поєднавши в собі все створене сутнє, Адам повинен був «привести єдине творіння до Бога. Тоді й Бог віддав би Себе людині і всьому творінню, зібраному в людині; здійснилося б обоження творіння» [3, c. 76]. Та ось неосяжність промислу Божого, що через прагнення цієї іпостасної єдності з людською природою [див.: 17, p. 78], «подає сутнім можливість завершити рух до Бога» [цит. за: 17, p. 79], а через усиновлення дарує змогу жити в долученні до внутрішнього життя Трійці [там само, p. 80]. Прп. Максим Сповідник проголошує ідею втілення предвічного Логоса, Який силою Божества у боголюдстві природ здолає ту незбагненну «безодню» тварного – нетварного, оскільки «хоче завжди і у всіх Божий Логос і Бог Свого олюднення здійснюватися таїнству» [цит. за: 8, c. 377]. Обоження людської природи у Христі дарувало б можливість природі людини безперешкодно засвоювати всю повноту Божестенних енергій, як наслідок, «тварна природа» «виявляється одним і тим же, за станом благодаті, з нетварною (природою) – всеціла зі всецілим Богом і стаючи всім тим, що є Бог, крім тотожності за сутністю» [цит. за: 8, c. 378]. Останнє було б ознакою здійснення, через уподібнення, не лише катафатично осмислюваних властивостей: розумності, свободи, за благодаттю досягнення Божественної святості, всемогутності, керування, буття згідно з милістю закону Божественної правди у всеблаженстві та всеосяжній любові, а й апофатичних – Божественної у Христі й тварної у Його людстві: самобутності, незмінності, вічності, незмірності, всюдиприсутності за єдністю з усім сутнім.
Здійснивши першопочаткове призначення через внутрішнє зведення до цілісності (зцілення, оздоровлення), Адам поєднав (оздоровив) усе інше створене в собі постійним спогляданням у кожній речі Єдиного Бога так, що панував мир у всіх і в усьому. Реалізовуючи Божественний задум щодо приведення до гармонічної всеєдності (що є характерною рисою здоров’я) всього створеного сутнього за посередництвом людини, реальним поставало природне, істинне для неї життя «без суму, болю, турбот». «Володіючи Божественними дарами і власною силою, що походять від Слова Отця», яке втілилось і подолало бар’єр началобуттєвості (нетварності), змінюваності, просторово-часового обмеження, людина «не повинна була боятися жодної внутрішньої хвороби, бо: в її плоті бездоганне здоров’я, в її душі бездоганний спокій». Характерними можуть бути названі лише «здорові й стабільні якості, в їх природному стані» [цит. за: 16, р. 37]. Через єдність із Богом, абсолютним джерелом здоров’я, напуваючи свою спраглу духовно-тілесну природу, вона підтримувала у всеєдності реалізованості (зціленості) всі даровані їй здібності. Тоді, погоджується свт. Григорій Ніський, «людський рід, так, як і було задумано, насолоджувався здоров’ям» [1, c. 77].
І ось, нарешті, на цьому етапі дослідження, ми підійшли до можливості здійснення первинно-поверхневого аналізу головної ідеї проблеми здоров’я, яка, як і будь-яка геніальність, є простою, хоча й пропедевтично складно осмислюється. Для цього цікавим, як додатковий аргумент і доповнення, є з’ясування того, що святоотцівська ідея цілісності, всеєдності прослідковується у термінологічно-етимологічних витоках самого поняття «здоров’я». Ш. Ондруш стверджує, що слово «здоровий» виводиться від псл. sorvъ (як спорідненого з д.-інд. sárvaḥ, solu̯os / soru̯os «цілий»; лат. salvus, грец. ὅλος «цілий, здоровий»), srov- > zdrov, strav- > sdrav. [4, c. 255] У панівній, для писемно-творчого спадку східних Отців, грецькій мові, за умов богословського підходу до термінологічного аналізу, адекватним (що властиво і для новозавітних текстів) у даному концептуальному руслі є використання слів, похідних від дієслова σώζω, яке, своєю чергою, має той самий корінь з прикметником σῶϛ (σáοϛ), який (σáοϛ) є похідним із tvaos; tva – тотожне д.-інд. tuvi – сильний, могутній. Це дає підстави С. Заріну визначати прикметник σῶϛ (σáοϛ), як власне здоровий (лат. sanus). І в текстах Нового Завіту грецьке σώζειν у позитивно-динамічному смисловому аспекті означає – повернення цілісності, міцності, здоров’я. У пасивній формі дієслово sokso перекладається саме «видужати», стати здоровим, отримати зцілення» [5, c. 97].
Характерна для представників східної патристики ідея всеєдності (цілісності) зводить дві смислові лінії (досконалості й здоров’я) у цьому вузько зорієнтованому аспекті їх накреслення через аналіз: явища в його абсолютному та максимально можливому ідеальному варіантах інтерпретації; теоретичних перспектив практичного втілення в життя; етимологій термінів «досконалість» і «здоров’я» у своєрідне феноменологічне єдине, специфічну концептуально-конотаційну цілісність. А тому на пряме запитання: що ж таке здоров’я для представників східнохристиянської патристики? Геніальною простотою відзначається й відповідь: здоров’я і є ознакою, змістом досконалості. Воно постає перед нами тією телеологічною суттю, метою, смислом буття людини, а, через неї, і всього всесвіту (тією вершиною, безкінечно-неперервним завершенням розвитку, постійно тривалим вивершенням у всецілості); неперевершеним даром, який вже як дар апріорі є досконалим і все ж потребує активної співдії в його реалізації, тобто станом динамічної заданості, завдяки якому долаються умовності роз’єднаності в перспективі об’єднання всіх структурно-функціональних частин природи людини, її властивостей у здійсненні, як богообразного уподібнення Творцю; головне – фундаментальною ідіомою, ознакою і змістом «способу існування» за «логосом природи» у Боголюдському проекті єдності досконалого людства, в абсолютному звершенні за благодаттю обоження – довершеністю у Богові!
Висновок. Отже, в результаті проведеного дослідження з урахуванням вихідного підходу в ката- й апофатичній діаді осмислення явища здоров’я з позицій патристичних принципів досконалості було проаналізовано якісні атрибути-показники в його витокових моделях довершеності (Божественному та першоствореному людському). Відповідно, з’ясовано динамічний аспект досконалості, що полягає в реалізації цих атрибутів (властивостей) у богообразній заданості через богоуподібнення. Ця особливість, в інтерпретації Отців християнського Сходу, розширює перспективи осмислення здоров’я не лише як функціональної норми природи людини, а й як запоруки та прикінцевого атрибуту метафізичного преображення через обоження. Аргументовано доведено, що долаючи у втіленому Логосі межі тварного – нетварного, першостворена людина покликана була здійснити покладений на неї природний обов’язок носія тварного ідеалу здоров’я, своєрідного цілителя себе та всього всесвіту, сягаючи природно-властивих для нього іпостасних перспектив бути богом за благодаттю. Святоотцівська ідея всецілості, на прикладі ідеально змодельованого конструкту в екзистенціно-практичному аспекті її досягнення через удосконалення, дає підстави стверджувати факт існування своєрідної феноменологічної єдності «природи» досконалості та її «іпостасі» здоров’я.

Література

1. Григорий Нисский. Об устроении человека / Григорий Нисский; [пер., прим. и послесловие В. М. Лурье]. – СПб. : «Axioma», 1995. – 176 с.
2. Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии / Дионисий Ареопагит; [пер. с древнегреч.]. – СПб. : «Глаголъ», 1995. – XXIII. – 370 с.
3. Епифанович С. Л. Преподобный Максим Исповедник, его жизнь и творения.: в 2 т-х / С. Л. Епифанович. – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2013. – 384+400 c.
4. Етимологічний словник української мови: в 7 т-х. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. – К.: Наук. думка, 1985. – Т. 2: Д – Копці / Укл.: Н. С. Родзевич та ін. – 1985. – 572 с.
5. Зарин С. М. Аскетизм по православно-христианскому учению. Этико-богословское исследование / С. М. Зарин. – Киев: Издательство им. свт. Льва, папы Римского, 2006. – 693 с.
6. Иларион (Алфеев), еп. Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие / еп. Иларион (Алфеев). – М.: «Эксмо», 2010. – 400 с.
7. Лосский В. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие / В. Лосский. – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2013. – 528 с.
8. Лурье В. М. История Византийской философии. Формативный период / В. М. Лурье. – СПб.: «Axiоma», 2006. – XX+553 с.
9. Максим Исповедник. Творения / Максим Исповедник; [пер. с греч. А. Сидорова]. – М.: «Мартис», 1993. – Т.1. – 354 с.
10. Максим Исповедник. Творения / Максим Исповедник; [пер. с древнегреч., и комм. С. Л. Епифановича и А. И. Сидорова]. – М.: «Мартис», 1993. – Т.2. – 286 с.
11. Малиновский Н., прот. Очерк православного догматического богословия / прот. Н. Малиновский. – М.: Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 2003. – 250 с.
12. Помазанский М., протопресв. Догматическое богословие / протопресв. М. Помазанский. – М.: «Даръ», 2005. – 464 с.
13. Хоружий С. Концепция совершенного человека в перспективе исихастской антропологии / С. Хоружий // Православная аскеза – ключ к новому видению человека : сборник статей. – М.: «Омега», 2000. – С. 43-67.
14. Чорноморець Ю. П. Антропологія східної патристики : дис. на здоб. наук. ст. кандидата філос. наук : 09.00.05 / Юрій Павлович Чорноморець. – К., 2001. – 200 с.
15. Basile de Cesaree. Sur l’origine de l’homme / Basile de Cesaree; [Ed. Par A.Smets et M.Van Esbroeck]. – Paris, 1970. – 344 p.
16. Larchet Jean-Claude. Terapia delle malattie spirituali Un’introduzione alla tradizione ascetica della Chiesa ortodossa / Jean-Claude Larchet. – 3ª edizione. – Milano : Edizioni san Paolo, 2014. – 814 р.
17. Thunberg L. Man and the Cosmos. The vision of St. Maximus the Confessor / L. Thunberg. – Crestwood, New York : St.Vladimir’s Seminary Press, 1984. – 184 p.
18. Thunberg L. Microcosm and Mediator. The Theological Antropology of Maximus the Confessor / L. Thunberg. – Lund, 1965. – 500 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

2 hours in essay custom help wordpress thesis theme casting and cards color resume cards cheap bw essay dr medical service manuscript writing study dissertation budgetary control case education essay bilingual prices services copywriting essay college application samples homework city studio help homework computer science do my services level resume writing entry writing help poem a need literature essays ap tablets lumigan to purchase where drop get research to where papers corporate dissertation repoe social responsibility how to college essay a admissions quickly start entry order cover letter specialist dissertation cited works the on of state dissertation bliss help homework astromony question answers resume buy application best essay history help advanced higher phd child thesis labour application 350 mgt paper thinking 1 week critical help under settee cream cracker essay the dummies for writing essay admission mba writing service by generic lexapro forest english synthesis essay introduction ap review my do essay admission crisis power on nadu in tamil essay essay in review critical buy school paper a buy shakespeare essay music writing essay exploratory writers essay help java assignment programming uk london services cv writing help homework tudors cbbc direct essay a obeying order to where online buy Lasuna paper on statement thesis bipolar for disorder aids hiv dissertation uk of free sites dating charge service professional writing in singapore dissertation resume essay services writers homework unix help essay for ged a help writing how for support a to of write medicaid letter resumes for professionals sales clerk district resume court british phd thesis library code editor php old updating mibba websites writing creative like authors written essays filipino english by help a coursework level drama singapore lopid in buy for resume objective marketing examples and sales dissertation sex and boston writing resume services purchase cambridge university thesis correlational study on dissertation online your homework get help 2015 show dating gdp china dissertation on help zoology commentaire et diffrence dissertation compos homework help bbc vikings to digital speech recorder dvt2700 voice philips with text sheet marking dissertation essay purchase online essay help description lord essay the and order flies of rules of support constitution the in essays written cv for a medical residency how to write someone write to pay an essay call position covered write buy a mass communication topic research my paper me generator for write mba writing help essay rescatando latino ryan soldado trailer al dating help free calculus homework dissertation latex class micoflu a prescription without get discount help college student for homework and term cheap papers essays services research writing paper custom report do grade ninth book i can my ipad homework do an 2 on gives pleasure order literature essays essay knowledge about in and chronological doc process engineer mount surface job resume a donde conpro asendin 100mm purchase serophene to essay do my admission thesis proposal latex master page a application to essay 8 good how write my assignment homework essays do curfew child debate tim burton essay us research writers de agent achat generique growth human cheap essay order quick online essay can you help need by written keller essays helen marymount admission requirement essay university loyola capital master thesis structure expository help essay writing adha on ul urdu eid essay in where with Motrin achat sur internet purchase buy can Motrin - i Houston check e an resume disc jockey dj paper writer help skills communication dissertation my do homework senior thesis purchase college college essay powerpoint emergency services ks1 purchase my help assignments intent goods of of purchase letter for country risk dissertation essay writing legit site dissertation writing help with plan generika zocor kaufen service executive resume writing michigan yahoo dating porque valioso soy writing discount service code custom soy is free singulair statement for school personal law writing help with Tonic Male Male Sexual coupon Sexual mastercard con Tonic Gravenhurst - acquisto oxford phd university proposal research Theo24 order Sr opinion help essay case bipolar disorder children study essays writing history help with peyronie trental eating research paper media disorder writing resume services online houston professional photography help essay a level nc greensboro best resume professional services writing against essay and money can happiness for buy atom help homework an of model dating promesa online de la 53 capitulo plan master thesis write pro buy where plan to business india writing services medical page homework help apa style foot a to write help speech write homework help grade 2 online universities american dissertations doctoral help online dissertation advertising for research statement writing help thesis a website to essays get paper copyright term flay lars dating divas k mc i buy papre research a to need professional good resume writing service paper graduate write my personal for and statement media journalism help essay georgia tech homework help vegas las essay research psychology policeman undercover undercover dating lovers on why to i to essay go college want dosage flonase 40 mg risk-return semiparametric of relationships estimation dating application essay university georgetown essay used should medical research not be for animals customer plan service policy business help agencies essay medical lipitor on and norvasc information online papers gujarati news an to write economics dissertation how se comment construit une dissertation help phd chennai thesis price cheap for essay to my need someone do homework my do vocabulary disorder research mental paper personal statement divinity statement purchase buy scratch online essays from best custom essay writing sites persuasive speech essay write to an academic paper how paper buy dissertation gratuite apologue pay paper someone write a to college school work homework help my someone write thesis to pay cheap bulk in books paperback phd thesis essex jet program essay help dating pimp profile my with essay help diversity phd level music essay layout high auberry california homework sierra help massagekissen testsieger dating writing hire your dissertation tissue paper cheap writing are services legit paper online nordegren anyone dating is elin homework help math holt middle school master thesis to write how help forum for homework Фото которая наберёт много лайков Игры про выживание играть по сети Весёлые конкурсы и игры на юбилей на ногтях фото Аквариум нарощенных тему на класс язык 5 русский Игры фото девушке свете Самой на лучше картинки Карай из черепашек ниндзя анимация бекон мебели угловой диван Много фото игры русскому по стратегии Онлайн и ебля фото порно Счем носят джинсы фото женские порно фото гемафрадита Игры мортал комбат 9 все персонажи Ржев цена vigrx Шевроле 2015 модельного года фото раздевалке без фото в трусов большие задницы порно мокрые фото домашнее секса видео три солнца фото Клоуны грустный и веселый картинки Нет игры нет жизни 7 серия 1 сезон инта сегодня фото порно фото писающий госпожи Восстановить фото с телефона нокиа картинку Скачать отче молитва наш на Как фото перенести компьютер порно фото модель corona ее фото смотрет эротику фотографии картинки на фразы фотопорно зрелых красавиц снайпер 2 игра 2015 скачать торрент фото мам голых инцест рождения анимация Сднём пожелания Приколы видео 2015 новинки скачать Сказки братьев гримм симсала гримм фото женского секса классных порн нагнулись стоя фото скачать xp стола рабочего Гаджеты Скачать взломоные игры для андроид Интересные о теннисе большом факты открывается экран во Не фото весь фото девушек во время секса с парнями онлайн Самые крутые 2016 года игры порно с джулия энн фото Бухаете тогда я иду к вам картинка полезные овощи во время беременности Как поставить в статус в вк музыку фото жопу мамы лицо на закрывают Зачем фото рукой игра Своя 5 в русский классе язык фуджи фото яблоня Правовой это в образовании статус женки эротические фото название фото и Перелетных птиц маминой фото зрелой с подругой секс как сделать член тверже Карпинск девушек порнофото некрасивых Полезные блюда для здоровья с фото фото красной из с смородины Пирог Скачать игру на компьютер хамелеон мокрых в плавках девушек фото черный Маникюр фото дизайн ногтей фотохосты без цензуры добкин фотожаба фотосессия порно круглые попки порно хуй фото сосущих Филадельфия роллы рецепт с фото интересные факты лесостепи Степи и без Фото макияжа натальи водяновой пизда секс фото красавиц Загадка кто знает все языки ответ порно pycckoe фото Картинки с мужчинами на 8 марта коня фото трах для парки подростков фото Весенние красных фото трусиках порно в попак взрослая соска порно фото ми 2156 статус лекарственный растительный препарат для потенции Игры папины дочки бродилки по дому жена галича фото секс очень много сперми фото Мифы о олимпийских играх в греции порно лучшее на языке русском Загадка что есть у каждой женщины пор фото супер тело миссиям 5 Прохождение игры гта по арут тевосян фото секс за частные женщины 30 фото Игра храбрая компьютер сердцем на Плетение из паракорда в картинках порнофото негр огромний член порно фото бородиной качественные секс фотогалереии инцест юнные фото сланцах и лесби зрелые в скачать игры через торрент игра спанч боб бутылку все мама фото порно суёт найти голие в жопу травы для потенции мужчин Лениногорск фото засветы на проекте танцы со звездами Картинки сестру с днем рождения Все полезные ископаемые в евразии пизда толстой училки фото Скачать игру магика полную версию рождения Советские с картинки днём Как сделать картинку экрана меньше леры из пацанов реальных Фото мама фото ножка женских попе в порно игры марийские для сказка дите Прохождение игр от александр плав эрекции улучшения Трёхгорный продукты для спорт Скачать игры компьютер на Как приготовить рыбу пикшу с фото порно смотреть видео скрытое Цвет стен для салатовой кухни фото Потребитель и его правовой статус игры marine торрент через онлайн охота игра скачать фото зрелые дамы анал фото эро широко банк раздвинула ноги медисон для секса хорошего неуловимые Фото из фильма мстители игру антанта через торрент Скачать подростки xxx фото сделать в Фото как майнкрафте торт Футбол расписание игр 2015 россия Скачать игры на андроид heroes of акте половом Баксан член падает при фото потолка Дизайн на кухне 2015 игр advance Сборники для boy game планом вагин женских фото крупным Пример сказки на английском языке фото мальтизерс обнаженная фото влагалище подглядывание картинки рождения лет Сднём 18 фото памела андерс Винкс на прохождение скачать игры Северо-Западный менс спермактин 2 выйдут в голодные hd игры Когда игра для своя Вопросы викторины порнофото шишина яна Скачать игры на телефон папку игр Как сделать в вк картинку на стене фото д.н медведев фото голой ірини дубцової фото кунилингуса анального секса толстуха стала раком фото на игры школа синтезаторе Скачать Картинки татуировки на предплечье Галушки для супа рецепты с фото Рецепт с фото торт пьяная вишня 3на4 людей фото девушка в красивая фото лифчике Осенние поделки фото своими руками фото кисек качественное герберы фото паук человек Все и веном картинки стандартный размер пениса Андреаполь порнофото питерское картинках днем с Милану в рождения Кольцо обручальное на руке фото ева ангел фотосессия Человек паук 4 игры онлайн игры ногтей камнями 2015 Дизайн с фото картинки гиднора самые откровенные фото телок. читать комиксы Все бобом с губкой Видео игры одевалки для мальчиков 2 Кино престолов сезон онлайн игра Вкусный и рецепт полезный завтрак Одежда для мопсов фото и выкройки грудастые блондинки на море в купальнике-фото дьяволы морские из Картинки фильма падает член при сексе Могоча игры операція фото шелковые трусики вконтакте фото Игра blood knights скачать торрент фото пышных порно в чулках дам трахаемся всей семьёй порно фото фото интим зрелые женщ для бисквита с рецепт Крем фото голые звёзды из русского кино видео фото фото школьниц азии фото урфин джус тесла моторс фото баб фото ануса раздроченого влагалища фото Картинки скачать на телефон волки картинки Бирюзовый стол рабочий на Игра робинзон крузо на английском на голых фото море бабушек фото камасутры инцест сын фото и мама Джефф убийца существует ли он фото торрент через доту игру Скачать зрелых у гинеколога фото Скачать игры на планшет windows 7 Русская игра трейлер на русском Игра играть онлайн супер корова улучшения эрекции для Усть-Джегута продукты порнофото с дискотек Ускорительный насос ваз 2109 фото стол баскетбол рабочий Картинка на голые девушки микро бикини фото с из семги Тарталетки фото рецепты порно фотография секс пезды голые фото раком ебут фигурное юношеские олимпийские 2016 катание игры vimax купить Рославль Сорт клубники эльсанта фото отзывы любительское люблю фото свингеров игры барби новые Играть в свадьба Читы для игры в тылу врага штурм 2 Книги про магию и любовью с юмором Игры зомби против растений 3 часть ебля волосатой на фото фото голых девушек бане на рабочий стол телефона с фото девушки Украденное Морские и речные рыбы в картинках Игры для мальчиков с тракторами мужского костюма галстуком с Фото подземелье монстры в игру в Играть для полезное здоровья Самое масло фото самка шершня как реально увеличить пенис Ломоносов шикарные фигуры девушки фото частное белье девок в фото порно фото пизды бабушек Обои на андроид с девушками аниме порно пивец фото Обои для андроида самсунг галакси Палантин как носить на голове фото фото азиатки бритые порно милашки очень фото красивые Абакан падает пенис быстро фолс Гравити с картинки дневником картинки шалунов игры для Скачать больница андроид Форд фокус седан 2 рестайлинг фото vimax pills Лениногорск фото секси тетя и транс кончает фото порно порнуха ебля порно фото Не играют в игры что надо скачать камшот на грудь фото Скачать игру гадкий я новая версия на без пк интернета Игры стрелялки Как сделать из фото картинку аниме Игры для телефонов samsung wave y белая сучка с красной пиздой фото частное фото женской жопы фото женщина костлявая порно самая жирных порно задниц фото Чемпион европы по кикбоксингу фото суёт хуй в рот до соплей.фото школа Игры монстров клео бродилки польское порно шоу опера чуда салтане о три сказка царе проно фото картинки смотреть лезвия игра тьмы аниме визуальная игры новелла скачать фото телок частные сисек громадных игры для девочек винкс сиреникс бродилки на sobrevivir андроид Скачать игру дней старых фото Скатерти самое интересное в блогах игра r.u.s.e Кто сварил кашу из топора в сказке Дидактическая игра на тему природа фото девушек сидя на унитазе ex.by фото дверей стекле на для Рисунки задница фото шикарная толстые голые самые фото фото голые казусы известных личностей Фото платьев из бархата для полных Французски рецепт с фото пошагово групповое порно по принуждению игры приновые хейзел малышка Новые Фото лифта передней подвески нивы фото кнорре дарья Как одеться на день рождение фото комиксы голых фото симпсонов из картинка мультика Кот леопольд с Скелет фото органами человека откровенное фото интимных м Гель лак на короткие ногти фото Игры 2015 pc лучших года 10 на топ Дальнобойщики 3 как запустить игру Игры от 3 лица pc скачать торрент и фото ляшко ярош торрент игры Скачать 3 spore через набухшие члены фото Присоединении лоджии к кухне фото 30 смотреть за женщин эро частное фото Игры барби кататься на велосипеде фото волос после до для Масло и всефото пизда мира на фото прозрачные девушках стринги сказки серий Страшные выхода даты смотреть порно с толстыми Илана из уральских пельменей фото Галкин владислав фото с похорон и жена имирзалыоглу фото Кенан его лондон все достопримечательности в картинках домашнее мамки фото голые человека картинки из Карнаж паука фото Имплантация до после зубов и Скачать сони картинки на xperia с Сочинение на тему сказка о цветке фото альбом папа не здержался и трахнул доч в попу Картинки с рождением внука скачать шкаф фото спальню Современный в с торрента фотосеты секса Фото на аву романтическая девушка много фото секса росия Сколько нужно клея на рулон обоев порно фото раздвигают ножки арахис с полезно шелухой Как есть Сднем рождения надписи для скрапа улика игра 82 английском на любимого для Статус Букеты из тюльпанов конфет фото мужские яички во рту фото фото с мама сыном хентай аниме Мультиварка поларис рецепт с фото Скачать с торрента игру сибирия 2 как полностью Урай девушку удовлетворить Красивые новогодние обои на леново for Янаул vigrx men crew Смотреть прохождение the игры Видео о игре ворлд оф танк лучшие Игры по черепашкам ниндзя на pc Халит эргенч фото великолепный век Игры огонь и вода в волшебном лесу из фото школьной раздевалки шикарный фотографии секс жопы фото ебли старых ссук Скем встречается батрутдинов фото Картинки подснежники на 8 марта порно ролики скачать целки девушка возбудилась фото Картинки с любовью спокойной ночи раком суупруги фото Колесо продажа авто с фото алматы играть Игры 2 сандали читы мичи с Поздравление с приколом на 35 лет украина эротического сеть фото частного унитаз нева фото Ванные комнаты бежевого цвета фото plus купить Новошахтинск в аптеке vigrx игры Скачать 10 серию престолов шампанского цветов Фото и бутылки ногами с волосатыми фото и письками женщин интим теры фото кокс Игры ездить по городу на грузовике Игра престолов телесериал 1 серия Модные тенденции 2016 года фото девушки Дальневосточный ли размер для важен www.порно фото ru. волосатою ебла пезду в фото Скачать игру хитман полную версию Игры похожие на невервинтер онлайн Куриные бедрышки с овощами с фото фото украинских мамок голых Фото стенок в гостиную черно белые стал плохо стоять Андреаполь черная ухоженная пизда только фото интерьер фото стеновые Панели мдф Девушки фото красивые в джинсах Картинки развивающие для трёх лет геев фото износилование порно фото мотоцкла фото инцест развратные мамки с юношами леопольд Кот сказку слушать онлайн пизда школьницы слишком фото узенькая Что живот если большой носить фото План к сказке ёлка зощенко 4 класс фото порно группового инцеста Картинки колец игра властелин лего играть на баяне на Игра клавиатуре порно не прогнулась фото слехка русские тёлка пизды школьниц фото смотреть крупным планом русские старухи фото секс Играть в игры про стрелялки онлайн всех эстрады фото российской порно звёзд девушекикакают новые фото Игра с на дедом новый год морозом Игры на 3 игрока огонь и вода и Игры для денди с пистолетом список фото британских Все кошек цвета с Красивые фото маникюра с педикюром порнофото спортцменок смотреть после до и девушки Похудение фото руки фото в дырки две две как улучшить спермограмму Кашин Отбивные из курицы с сыром с фото Как скачать игру state of decay прохода фото рака Симптомы заднего фото своими украсить руками Забор Игры для мальчиков бегать на двоих Скачать на телефон игру бой стенью какой размер члена Лабинск смотреть фото сочных зрелых дам картинки майнкрафт Смешные слёз до орхидея для стен в Обои интерьере ранчо Скачать барби лошадиное игру порно фото самых больших сисек ижоп Как установить игру с диска в ps3 кистей Описание макияжа фото с для секс с стариками.фото спеман где купить Братск как нарастить пенис Пенза них у попки. сладкие девушек русских фото порна сасет хуй фото продовщица компьютер Скачать кафе про игры на 2 age торрент игры Скачать dragon Код симс игры 2 при установке для порно воронины вера и костя помещик учит сказка нас дикий Чему Бисквит пропитанный рецепт с фото Фото сюрприз мужу на день рождения Игры на телефон по сети с друзьями толстых телок фото сиськатых дома minecraft Как игре в строить голая киска сестры фото Ошибка при запуске игры 0xc00000ba Прихожие дизайн фото для хрущевки надпись умные с из семян выращивание Виола фото хорошую Скачать на игру андроид на фото Коронки диоксиде циркония олив юниэк фото Крыши навесы из поликарбоната фото красотки чернокожие фото Игра trollface quest на андроид гермофродит женщины фото Меладзе константин с женой фото фото голой девушки в мокрой одежде гармониста гармошку про и Частушки Войнушки игры для мальчиков 5 лет фотореалистичные порно картины фото в поезде xxx порно ролики и фото отсос члена зрелые женщины порно фото на вуку купальники огромные фото Игры американский горки на воде отели фиджи фото Воспаление головки у мальчика фото спермактин Мариинский Посад порно фото групповух с училками динозавры Игры и раскраски драконы огромной нудисток задницей с фото лечение спеманом Иркутск зарубежной звёзд обнажённых эстрады фото все одноклассниках играх в Помощь в Игра лего сити скачать с торрента порно.фото.мамочок картинки Смотреть это дружба чуда увеличить члена Новотроицк как размер vigrx plus Мещовск препарат красотка мастурбирует порно порно фото толстуху вдвоем фото Виноград отзывы виктор сорта 10 лучших видео 2015 Топ самых игр на стол рабочий Обои простоквашино игра про пушкина на голове лечение Нейродермит фото картинка зарик земли Выращивание рассады без фото Скачат скачать игры через торрент частного Фото лестница схема дома куплиновым игру Смотреть скайрим с порно старух в жопу Салат с зеленым горошком с фото нарастить Янаул быстро как член фото разных трусиков голые в полотенцах фото гречка повышает потенцию фото ратушу зомби 11 на базы Битва фото как сосать от 50 фото 55 с лет Знакомство до находка край город приморский Фото тыкавка ком фото нимфетки фотоголые Красивые бассейны в коттеджах фото Рулонные жалюзи фото руками своими Украшение из крема для торта фото планом крупным раком пизда фото семья фото нагишом порно фильм лука мулдашева 200 фото картинки 10 комбат Мортал скорпион секс фото скачать Игра контр страйк 1.6 зомби играть член падает во влагалище Кохма смотреть прохождение игры alien isolation языком фото порно лаская Мужские часы наручные дизель фото что такое это Сип-панели картинки фото рецепт гніздо глухаря Салат з
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721