ФЕМІНІННИЙ ОБРАЗ-СИМВОЛ ІРЛАНДІЇ У ВИБРАНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ІРЛАНДСЬКІЙ ПОЕЗІЇ: ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111(415)-1”18”/”19”

О. О. Смольницька,

Науково-дослідний інститут українознавства

Міністерства освіти і науки України

м. Київ

 

ФЕМІНІННИЙ ОБРАЗ-СИМВОЛ ІРЛАНДІЇ У ВИБРАНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ІРЛАНДСЬКІЙ ПОЕЗІЇ:

ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ

У статті вперше аналізується фемінінна образність Ірландії на прикладі вірша англомовної ірландської поетеси кінця ХІХ – початку ХХ ст. Етни Карбері «Мимолітний слід ірландського кельта». Пропонується зіставний аналіз емблематики Ірландії – Кетлін Ні Гуліен – у порівнянні з іншими образами кельтської культури. Залучаються приклади з ірландських саґ, поезії Вільяма Батлера Єйтса, балади «Моя маленька Чорна Троянда» тощо. Акцентується увага на українському перекладознавстві та подібності ірландської і української культур.

Ключові слова: англійська мова, переклад, поезія, ірландистика, Ірландія, кельти, фемінінність, архетип

 

ФЕМИНИННЫЙ ОБРАЗ-СИМВОЛ ИРЛАНДИИ В ИЗБРАННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ИРЛАНДСКОЙ ПОЭЗИИ: ПРОБЛЕМА УКРАИНСКОГО ПЕРЕВОДА

В статье впервые анализируется фемининная образность Ирландии на примере стихотворения англоязычной ирландской поэтессы конца XIX – начала ХХ в. Этны Карбери «Мимолетный след ирландского кельта». Предлагается сопоставительный анализ эмблематики Ирландии – Кэтлин Ни Гулиэн – в сравнении с другими образами кельтской культуры. Используются примеры из ирландских саг, поэзии Уильяма Батлера Йейтса, баллады «Моя маленькая Черная Роза» и т. д. Акцентируется внимание на украинском переводоведении, а также общих чертах ирландской и украинской культур.

Ключевые слова: английский язык, перевод, поэзия, ирландистика, Ирландия, кельты, фемининность, архетип

 

FEMININE IMAGE-SYMBOL OF IRELAND IN THE SELECTED IRISH POETRY WRITTEN IN THE ENGLISH LANGUAGE:

THE PROBLEM OF THE UKRAINIAN TRANSLATION

The article at first analyzes feminine imagery of Ireland for example of the poem “The passing of the Gael” (the late 19th – the beginning of the 20th century) written in the English language by the famous Irish writer and journalist Ethna Carbery. The research offers the comparative analysis of the emblematics of Ireland that is the image of Kathleen Ni Houlihan mentioned by Ethna Carbery. This analysis is made in comparison with other images of Celtic culture (Welsh, Manx and so on). The experiment uses the examples from the Irish sagas (scels), the poetry by William Butler Yeats, the folk-ballad “My Little Black Rose” (“Róisín Dubh, or “Dark Rosaleen”) which has the Irish-Gaelic and English versions, etc. The image of the Gaels (the Irish nation) in this poem is compared with the mythical clan of fairy. There are motifs of nostalgia and emigration. The Celtic literature has a lot of allusions, and this tendency is proved because of cultural analysis. Thus, the symbolic of the poetry by Ethna Carbery is implicit. The problems of word-for-word about the lines, rhymes, etc. in the Ukrainian translation are given.  The attention is paid to the Ukrainian translation studies. Also the research demonstrates the similar features of the Irish and Ukrainian cultures. The methods are: poetological, linguistic, historical, contextual and comparative.

         Key words: the English language, translation, poetry, Irish Studies, Ireland, Celts, femininity, archetype

Сучасне українське перекладознавство позначається інтересом до ірландської літератури. На подібності історії, культури, ментальності та ін. аспектів у розвитку кельтів і слов’ян уже багато акцентували увагу – зокрема, вичерпний аналіз на цю тему дає О. Бросаліна [2, с. 93 – 99], лауреатка Літературної премії ім. Григорія Кочура (2012), поетеса, теоретик і перекладачка ранньо-, середньо- і новоірландської поезії, а також інших літератур («Беовульф», лірика ваґантів та ін.). В українській ірландистиці від її джерел можна назвати буквально кілька імен: І. Франко, І. Качуровський (1918 – 2013), І. Гончарова, Л. Коломієць, О. Мокровольський, Олена О’Лір, С. Павличко (1958 – 1999), О. Подкоритова, М. Стріха, Н. Ференс (дослідниця В. Б. Єйтса) та ін. (насправді їх більше), – відомих як перекладачі, аналітики та популяризатори ірландської лірики. Зокрема, левова частка цієї діяльності – переклади з англійської мови, адже англомовна ірландська література як націєтворча (попри камерне існування ґельських творів) сприяла і сприяє підсиленню культури цього народу. Своєрідною призмою ірландського світогляду (крізь яку з кельтською специфікою знайомляться іншокультурні та іншонаціональні реципієнти) в Україні можна вважати, зокрема, англомовних В. Б. Єйтса і Дж. Джойса, а також численних ірландських новелістів (перекладачі: Р. Доценко, О. Сенюк та ін.). Звичайно, це й постать О. Вайлда, неодноразово відкритого в Україні як поета, прозаїка, драматурга (зокрема, останні два аспекти – завдяки Т. Некряч). З огляду на це, актуальне залучення текстів англомовної ірландської поезії, позначеної відбиттям національних архетипів. Через хронологічні межі та великий корпус текстів до уваги беруться твори кінця ХІХ – початку ХХ ст. Матеріалом аналізу є вірш відомої ірландської письменниці, журналістки, знавчині фольклору Етни Карбері (Ethna Carbery, 1866 – 1902, автонім Anna Johnston) “The passing of the Gael” у зіставленні з народною баладою “Róisín Dubh”, відомою в ірландсько-ґельському і англійському варіантах (цей твір можна вважати негласним національним гімном Ірландії). Вибрана лірика цієї поетеси вже перекладалась українською [3], проте для об’єктивного висвітлення ірландської літератури необхідні нові здобутки. Обидва названі твори знані в ірландському (у тому числі англомовному) світі, але не відкриті українською, попри надзвичайну славу книг Етни Карбері. Одна з проблем – відтворення історичних і міфологічних алюзій у поезії цієї письменниці (як і в інших ірландських авторів).

         Мета статті передбачає аналіз можливостей українського перекладу названого вірша Етни Карбері з урахуванням національних архетипів.

Відповідно до мети ставляться завдання:

 • схарактеризувати спільну з українською фемінінність ірландської культури;
 • проаналізувати згаданий поетесою образ Кетлін Ні Гуліен у зіставленні з іншими жіночими персоналіями ірландської та взагалі кельтської культури;
 • простежити алюзії старовинної кельтської поезії у вірші Етни Карбері;
 • дати українську рецепцію ірландистики.

Обрані методи: поетологічний, лінгвістичний, історичний, компаративний, контекстуальний.

Ірландське сприйняття, як і українське, побудоване на певній матріархальності, що зумовлено історично (жінка як лідер, королева тощо). Навіть романтична самоназва Ірландії – Ерін (Ейре та інші варіанти) – це ім’я богині з клану Туатха де Дананн (і, до речі, жіноче ім’я Ерін досі поширене). Отже, конотація Ірландії фемінінна. Жінка – це мати і земля, божество родючості (пізніше Богородиця), а ширше – Батьківщина (аналогічні асоціації – в українській, італійській, латиноамериканській та ін. культурах). Фемінінні функції поетичної Ірландії різноманітні: історична місія, надихання метафоричних дітей, дітородність, а також творче начало – або пробуджене в собі, або інспіроване в інших. Репродуктивна функція, яка містить язичницьке коріння, означає діяльність і самотворення Ірландії та її народу.

Відтак, ірландському фольклору притаманний фемінінний алегоричний образ Батьківщини у міфічних (або навмисно-буденних, на перший погляд) іпостасях. Ірландія у піснях з визвольним підтекстом найчастіше постає в образі жінки (“Róisín Dubh” – Маленької Чорної Троянди, або Чорнокосої Роуз), чи покинутої на пасовиську бурої корови (корова і бик – тотемічні священні тварини у кельтів, що не раз відображено в скелах – саґах). Зосередимося на жіночому образі, який досить багатогранний. Зокрема, це Кетлін, дочка Гуліена – Kathleen Ni Houlihan (ірл.-ґельськ. Caitlín Ní Uallacháin, носіями мови вимовляється приблизно як «Кáтін Ні Óлахайн»). Прізвище Uallacháin (англійський варіант – Houlihan) досить поширене в ірландців. Це узагальнений образ жінки, що, однак, має зрозумілий лише посвяченим підтекст.

Традиційно Кетлін Ні Гуліен змальовується як бездомна стара жінка (аналогічно – Шан Ван Вогт, sean-bhean bhocht – «бідна стара», емблема Ірландії в патріотичній пісні). Її вигнали з дому, з «чотирьох зелених піль» (тобто чотирьох провінцій Ірландії). Старість як ознака архаїчності, архетиповість – кельтська риса. Тут можна згадати численні у скелах міфологічні образи потойбічних героїнь, які перед битвою пророкують смерть, кровопролиття (звідси й відомий «бренд» Ірландії бенші), а також ірландських богинь, які часто старі й підкреслено, надприродно потворні. (Певну паралель можна простежити в слов’янській міфології: відьма та русалка мають наче дві зовнішності – молоду, привабливу та стару, потворну). Стара жінка, яка  під час блукань оплакує колишню славу рідного краю – узагальнений кельтський образ Батьківщини: схожі згадки є в піснях острова Мен. У вірші В. Б. Єйтса “The Hosting Of The Sidhe” (у різний час перекладався Оленою О’Лір – «Виправа сідів» – і Ольгою Смольницькою як «Воїнство сідів») згадується могила Clooth-na-Bare – дослівно «Стара жінка з Беррі»: фольклорна чарівниця, королева зими, інше ім’я якої – Кайлех Беррі. Вона блукала скрізь, шукаючи озера достатньо глибокого, щоб утопитися, і нарешті знайшла його в графстві Слайґо (Лох-Даґей, «озеро двох гусаків»). Таких прикладів використання образу магічно обдарованої (чи сакральної постаті) старої вигнанки в кельтській культурі досить багато. Ірландська література позначена тенденціями романтизму, символізму, магічного реалізму, неоміфологізму: сакральні місця стають профанними, і навпаки – колишня профанність топосів чи пам’яток набуває колишньої сакральності. Це треба враховувати при відтворенні ментальних особливостей у перекладі.

Проте в ХХ ст. жіноча емблема Ірландії у визвольній боротьбі зазнала певних змін. Сама Кетлін Ні Гуліен стала змальовуватись як молода великоока красуня в ірландському плащі з каптуром. Великі сумні очі натякають на трагічну долю Ірландії (меланхолія, навіть депресія, як і взагалі анормальний стан ліричного героя, популярні в кельтській міфології, скелах і баладах). Наприклад, такою іконографією позначена олійна картина ірландсько-шотландського художника сера Джона Лавері (Sir John Lavery), де в образі Кетлін Ні Гуліен – його дружина (“Lady Hazel Lavery as Cathleen ni Houlihan”, 1923 р., іл. 1). Саме така іконографія Кетлін Ні Гуліен стала популярною, причому навіть на грошових знаках (іл. 2). (Схожий прийом опису зовнішності – в оповіданні Рея Бредбері «Бенші», де привид-плакальниця – безсмертна молода ірландська красуня [1]). У графіті ІРА в Ольстері Ірландія – молода красива жінка дещо плакатної зовнішності.

Іл. 1. Sir John Lavery. Lady Hazel Lavery as Cathleen ni Houlihan, 1923

 

Іл. 2. Те ж саме зображення на десятифунтовій банкноті (фрагмент). Центральний Банк Ірландії

Міфічний образ Кетлін Ні Гуліен розроблявся В. Б. Єйтсом (поема 1901) та іншими ірландськими письменниками. Про цю постать згадував новеліст Френк О’Коннор (Frank O’Connor) у творі «Патріарх» (“The Patriarch”, збірка «Гості нації», “Guests of Nation”): заголовний герой, старий крамар Майкл Колленен, дещо наївний, але щирий у своєму патріотизмі, цікавиться в хлопчика (від чийого імені ведеться розповідь), чи не співала йому ґельськомовна бабуся «про Кетлін Ні Гуліген, Кейт О’Дуайєр, маленьку Чорну Троянду» [6, с. 62] (тут і далі новела цитується в перекладі Р. Доценка, відповідно, в ірландських іменах збережено правопис перекладача). Але таких пісень малий Джерімая, якого ірландською звуть Дермод (асоціація з героєм циклу про феніїв Діармайтом або Дірмедом!), не знає. «Патріарх» вишукує революційного змісту навіть у побутових або комічних піснях, які не мали такого підтексту (приклад постколоніального мислення і соціологічного аналізу). Вочевидь, у цьому соціологізмі для героя важливий образ жінки, що фігурує в переказаних хлопчиком піснях (скажімо, «лиха жінка» для Патріарха-слухача – це однозначно Англія, хоча текст не має її на увазі; відповідно, імпліцитно Англія-жінка натякає на іншу жінку, негативну для Ірландії, – королеву Єлизавету І Англійську Тюдор). Сам патріот пояснює: «…в цій пісні мусить бути якесь приховане значення… Повір мені… тут мусить бути глибший сенс, якого ні ти, ні я не бачимо. Вони повивали свої думки темними словами, щоб увести в оману ворогів» [6, с. 61]. Прикметно, що обидва герої новели англомовні й рідної мови не вивчили, проте це не завадило їхнім патріотичним поглядам, а оповідач сформувавсь як революціонер саме завдяки Патріарху і вступив до лав ІРА (тут ще й відображено долю самого автора). Цікаво, що сьогодні найбільш популярний ірландський символ, асоційований з боротьбою в Північній Ірландії, – це саме Кетлін Ні Гуліен. Наприклад, у новелі Юджина МакКейба (Eugene McCabe) «Жертви (Ферманаґська історія)» (“Victims: A Tale from Fermanagh”, 1976) ірландські революціонери-терористи звертаються до героїні-соратниці: «Диви, Mise Éire nua» [4, с. 134] («сучасна Кетлін ні Гуліен», дослівно – «сучасна Ірландія»).

Отже, і Кетлін Ні Гуліен, і Кейт О’Дуайєр (це прізвище теж поширене), і безіменні героїні в ірландському фольклорі – це начебто жінки, які – одні з багатьох, але насправді – складні міфологічні й навіть релігійні образи, які здатні трансформуватися відповідно до вимог сучасності. Це вірш Етни Карбері  The passing of the Gael (збірка «Чотири Вітри Ерін: вірші Етни Карбері», “The Four Winds of Eirinn: Poems by Ethna Carbery”, 1906), де згадується Кетлін Ні Гуліен (тут варіант написання – Kathaleen Ní Houlihan). Ірландсько-ґельською Éirinn – давальний відмінок «Ейре», тобто «Ірландія», а родовий (вочевидь, ужитий у заголовку збірки) – Éireann.

Поезія має кільцеву композицію (давній кельтський прийом, «кільце», що спостерігається і в орнаментах), побудована на повторах. Строфіка має три  римовані рядки (притаманний ірландській ліриці прийом, який є і в творах Шеймаса Гіні).

Символіка аналізованого вірша пов’язана з алюзіями кельтської поезії, причому ще ранньосередньовічної, анонімної, і це треба вгадувати. Так, чорний дрізд у кущі (the blackbird in the brake [1, p. 110]) – частий «гість» давньо- і середньоірландської лірики, як і баладної шотландської та давньоваллійської (алюзії останньої використовує сучасна поетеса Фіона Семпсон, Fiona Sampson). Приклади – давньоірландська анонімна поезія в перекладах Олени О’Лір – збірка «Прочанські пісні», 2006 – як-от вірші: «Ах, дрозде, добре між дерев…», VII ст., або знаменитий вірш IX ст.: «Навкруги – дерева, мов стіна, / Дрозд чарує піснею мене…» [7, с. 76]. Або інший анонімний вірш ХІІ ст., англійською умовно названий “The blackbird by Belfast Loch” (в оригіналі “Int én bec / ro léic feit”): «Птах малий / спів свій дме…» [8, с. 1] (напівсліпий переклад мій. – О.С.). Цей птах має тотемічні ознаки. Дрік (whin [1, p. 110]), який здається кельтам не гіршим золотом, аніж золота скарбниця (They may win a golden store sure the whins were golden too [1, p. 110]), – реалія Ірландії (а також, до речі, Бретані). Як відомо, дрік яскраво-жовтий (в оригіналі його барва не названа, а для прозорості змісту в перекладі рослина названа «янтарною»). Тут золото пов’язане і з кольором, і метафорично: дрік – багатство як ознака Батьківщини. Можна знайти також імпліцитне відсилання до ірландського фольклору: смертному краще рвати верес у себе в горах, ніж збирати квіти у вічному блаженстві царства фейрі (наприклад, підводних мешканців), а безумному королю-поету Сівйнйа (герою ірландської скели «Безумство Сівйнйа» – “Buile Shuibhne”) ліпше, ніж Псалтир, дубове листя. Чотири графства, згадані у вірші (Керрі, Імал, Майо, Донеґол) – це ті чотири краї, звідки вигнано Кетлін Ні Гуліен. Предківські могили (або навіть кланові: the graves of kindred dead [1, p. 109]), полишені ґелами, – також кельтський образ, розроблений В. Б. Єйтсом у «Чорній вежі» (“The Black Tower”: воїни поховані стоячи). Верес, торф’яники, піщані пустелі, бескеття, гострі скелі, тихі озера, гірські вершини, струмки, сніги, дощове небо, туман та інші деталі ірландського пейзажу тут не штампи, а засоби, які увиразнюють епічну картину героїчного минулого.

Міфологічний підтекст вірша і тема вічного вигнання несподівано переходять у конкретну трагедію ірландського народу – еміграцію до США, перша хвиля якої була спричинена голодомором (і поетеса згадує голод, який стає символом – голодом душі, жагою=ностальгією). Звідси згадані сучасні міста і міська суєта. Ґели виразно бездомні, їхні поневіряння – це поневіряння матері-Ірландії, чий шлях тернистий (рефрен: Kathaleen Ní Houlihan, your ways a thorny way! [1, p. 109 – 110]). Згадана в останній строфі бездомна худоба (cattle) на полях, де тепер живуть чужинці, нагадує ще один згаданий вище символ Ірландії – покинуту буру корову.

Ця поезія складна для перекладу не лише через відтворення ритму, повторів (They are going, going, going [1, p. 109 – 110]) і те, що згадуване рефреном ім’я Kathaleen Ní Houlihan випадає з розміру (вочевидь, авторка припустила це свідомо), але й через наявність ірландизмів: colleen – «діва», «дівчина» (як шотл. lass), lad – юнак. Отже, у деяких випадках це Irish English. З огляду на це в перекладі вжито діалектизми (див. додаток) – у випадках, де оригінал це дозволяє.

Діви із соромливо-лякливим поглядом (shyeyed colleens [1, p. 110]): і стрункі юнаки викликають асоціації з воїнством сідів, яке летить над землею (це і неодноразово перекладена українською балада “La Belle Dame sans Merci” Дж. Кітса, де в дами-фейрі «дикі очі»; це і творчість В. Б. Єйтса: коріння його методу – численна анонімна ірландська поезія – наприклад, ХІІ ст., «Воїнства сідів» у перекладі Олени О’Лір [7, с. 80]). Пізніше у фольклорі сіди (ши) стали сприйматись як клани фейрі (докладніше див. у статті: Смольницька О. Філософські засади поезії Ред’ярда Кіплінґа в українознавчому аспекті (на матеріалі малодослідженої лірики) / Ольга Смольницька // Сучасний Кіплінґ – нові акценти інтерпретації: матеріали конференції. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – С. 36 – 42). Цікаво те, що у вірші згадані глодові плоти (hawthorn hedges): глід – це сакральна рослина кельтів, пов’язана з фейрі. Навіть сама назва, “The passing of the Gael”, викликає для перекладу певні питання, бо Gael – це ґел, шотландський кельт, а рідше – ірландський. Але у даному випадку змальовуються ірландські кельти. Гнані фатумом і ворогами, вони нестримно проминають – пролітають (недарма один із символів тут вітер), і їх, як і фейрі (та взагалі духів цього клану, як-от валлійських слуа), неможливо зупинити, про що і сказано у поезії: “They shall carry to the distant land a tear-drop in the eye / And some shall go uncomforted – their days an endless sigh / For Kathaleen Ní Houlihan’s sad face, until they die” [1, p. 109], або: “They are going, going, going, and we cannot bid them stay; / The fields are now the strangers’ where the strangers’ cattle stray” [1, p. 110]. Це історична пам’ять про колишню славу.

Для компаративного аналізу варто зіставити цей вірш з баладою, де  також виразна фемінінна символіка – «Маленька Чорна Троянда» (“Róisín Dubh”). Ця емоційна балада XVII ст. досі популярна у виконанні. Вона належить до традиційного ірландського жанру шан нос (sean nós) – дослівно «старий звичай», найдавніший жанр ірландської поезії. Плач співається а капела, протяжно. І текст, і манера виконання саме цієї балади дуже архаїчні. Назва вимовляється приблизно як «ро-шін ду(в)» або «ро-шін до» (останнє слово звучить подовжено в обох випадках).

Сам текст алегоричний: замаскована під любовну балада насправді політична, бо чорна троянда – пісенний символ Ірландії (як і корова). У поезії чорна троянда означає і Шотландію (якщо автори, звичайно, шотландці).

Слово dubh означає «чорний», а ще «чорноволосий», одне зі значень кельтського кореня du – «смаглявий» [9, с. 126]. Дж. Манган відтворив назву-звертання англійською як “Dark Rosaleen” [2, p. 438 – 440]. Отже, лірична героїня може бути як алегоричною квіткою, так і дівчиною-брюнеткою (такий ірландський тип є) на ім’я Роза.

Приклад звертання: «О, не плач, моя Чорна Трояндо, тепер! / Втішся: море зелене долають ченці: / То прощення від Папи привозять гребці, / Зелен-море – з іспанським вином посланці, / Моя Чорна Трояндо, єдина тепер!» [5, с. 1]. Оповідач (він же ліричний герой) звертається до Ірландії, щоб вона не сумувала, бо католицька Іспанія і папа римський як спільники допоможуть у боротьбі з протестантською Англією. Вино тут згадане, певно, для причастя. Узагалі ірландський пісенний фольклор часто згадує католицизм як неодмінну рису ідентичності свого народу [5, с. 3].

На відміну від творів, де згадується Кетлін Ні Гуліен, образ Чорної Троянди, вічно молодої та прекрасної, має й еротичне забарвлення, бо асоціюється з коханою та нареченою під час шлюбної ночі. Струнка сюжетність балади “Róisín Dubh” побудована на блуканні (поширений мотив) героя, розлученого з коханою. Кінцівка балади нагадує формою старовинні замовляння та присяги: «Хай Ерне потік розіллється за те, / І знищить удар схили й кожний мочар, / І море червоне постане в крові, / І гори ірландські здригнуться в мокві, / Як Чорна Троянда моя відцвіте!»[5, с. 2]. В’янення троянди тут означає не лише втрату молодості, але й занепад Ірландії.

Таким чином, здійснений аналіз дає підставу стверджувати про близькість архетипів ірландської та української свідомості: виразний материнський комплекс, фемінінна символіка, прив’язаність до рідної землі, тотемічне мислення (птах, корова, рослини), амбівалентність жіночого міфологічного образу, емоційність, інтуїтивізм. З українською історією та літературою ірландську об’єднують також патріотизм, тема еміграції, Голодомору, ностальгійні мотиви. Комплексний аналіз ірландської поезії з валлійською (спільні символи), а також зіставлення із скелами (які часто коріняться в народних баладах Ерін) дають підставу стверджувати про надзвичайну насиченість досліджених текстів алюзіями. Образ Кетлін Ні Гуліен у порівнянні з бенші, героїнями скел, менського (менкського) фольклору, а також Маленькою Чорною Трояндою, ілюструє спільні риси в побудові емблеми визвольної боротьби Ейре. Водночас цікавий предмет дослідження являє собою осучаснення цього образу, що означає великі можливості його використання в різних ситуаціях. Версифікаційна складність, а також особливості ірландських назв (наголос переважно на перший склад) являють труднощі для українського перекладу. Так, для збереження змісту подекуди довелося змістити наголоси (Донеґóл). Водночас експеримент із залученням діалектизмів для відтворення колориту – ірландських лексем – дає змогу наблизити розуміння реципієнта до специфіки пропонованої лірики. Робота має перспективу продовження, оскільки ірландська література (як народна, так і писемна) надзвичайно плідна й має високий рівень, проте більшість творів, у тому числі англомовної жіночої лірики, досі не відомі українському читачеві.

Додаток. Етна Карбері, «Мимолітний слід ірландського кельта» (поетичний переклад Ольги Смольницької). Їхній лет, лет, лет минає через доли і плаї, / Їхній лет мина торф’яник, верес, в горах ручаї, / Розмаїття глоду: дроздик там веде пісні свої. // Їхній лет – дів дикооких, рослих леґінів-модрин, /  З верхів Керрі пурпурових, диких Імалу вершин, / І з долин зелених Майо, донеґольських луговин. // Їхній лет лиша край милий, де відлюдності снігів; / Синь озер самітну – ясну, непорушну й од вітрів; / І могили рідних кланів, і серця, хто їх любив. // Їхній лет – в далекі землі, і сльозу їх зір зронив, / І несе видіння муки нескінченності віків – / Лик печальний Кетлін Ні Гуліен до останніх їхніх днів. // О Кетлін Ні Гуліен, путь в тебе і терниста, й крем’яна, / Йде душа в безжальних скелях – повна вірою вона. /  В гострих скелях, доки коси не укриє сивина. // Хтось до Сходу путь прямує, хтось – на Захід путтю мчить; / Хтось – на Півдні дім знаходить, хтось – де Норду сніговіть; / Та на матерньому лоні їм ніколи не спочить. // Їх ударом голод гонить і від вересу й лугів, / Та нестерпний голод серця вже ніхто б і не зцілив; / Знемагають у жаданні – йти до ваших путівців. // І на вулицях у місті, де і спрага, й суєта, / Їм ірландського повітря подув раптом доліта – / О повітря прохолодне, віра в ньому поверта! // О, покинуті хатини! – Пам’ять предків пробуди – / О, солодкий край! – У вітах – чорні косики-дрозди! / О, слова родимі, добрі! – Біль у серці назавжди. // Щó їм злото? – дрік янтарний – теж їм зóлота яса; / Над красу небес чужинських – рідні зливи небеса; / Вітер так не освіжає, як в серпанкові роса. // Їхній лет, лет, лет – не спинить воля наша, бо земна. / Ниви їхні – для чужинців, і худоба самітна. / О! Кетлін Ні Гуліен, путь в тебе і терниста, й кремяна!

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Бредбері Р. Бенші / Рей Бредбері / З англійської переклала Ольга Смольницька. – Автор. комп. набір. – 2007; 2014. – 21 с. (На правах рукопису).
 2. Бросаліна О. Поезія Ірландії в українських перекладах: діалог споріднених культур / Олена Бросаліна // Культурологічна думка : Щорічник наукових праць / Акад. мистецтв України, Інститут культурології акад. мистецтв України. – К., – №2. – С. 93 – 99.
 3. З англомовної ірландської поезії. Переклади Ольги Смольницької. Етна Карбері, «Ґанконер». Флоренс М. Вільсон, «Зелені ловчі». Шеймас О’Келлі, «Бард на Бодаху (якому відмовили в гостинності)». Ненсі Кемпбелл, «Яблуня». Шеймас Гіні: «Смерть художниці», «У стилі Одена». 11.05.2014 By Dia_litera [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://alarum.16mb.com/2014/05/z-anglomovnoyi-irlands-koyi-poeziyi/ – укр. мовою.
 4. Маккейб Ю. Жертвы (Ферманагская история) / Юджин Маккейб / Пер. с англ. А. Ливерганта // Иностранная литература. – 1995. – № 2. – С. 134.
 5. Моя маленька Чорна Троянда (“Róisín Dubh”) / З ірландських народних балад / З ірландсько-ґельської (за допомогою словника і англійського інтерлінеарію) переклала Ольга Смольницька. – Автор. комп. набір. – 2016. – 3 с. (На правах рукопису).
 6. О’Коннор Ф. Патріарх / Френк О’Коннор // О’Коннор Ф. Гості Ірландії : Новели / З англійської переклав Ростислав Доценко. – К. : Дніпро, 1984. – С. 61 – 62.
 7. О’Лір О. Прочанські пісні : Поезії і переклади / Олена О’Лір. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 143 с.
 8. Рання і середньовічна ірландська поезія (з англійських підрядників; рими зіставлені з ґельськими оригіналами) / Переклад і примітки Ольги Смольницької. – Автор. комп. набір. – 2013. – 3 с. (На правах рукопису).
 9. Словарь английских личных имен. 3000 имен / Сост. А. И.Рыбакин. – М. : “Сов. Энциклопедия”, 1973. – 408 с.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ:

 1. Carbery E. The passing of the Gael / Ethna Carbery, Mrs.Seumus MacManus, Anna Johnston (1866 – 1902) // The Four Winds of Eirinn: Poems by Ethna Carbery. (Anna MacManus), Complete Edition / Edited by Seumas MacManus. – Dublin, Ireland : M. H. Gill and Son, Ltd, 1906. – P. 109 – 110.
 2. Mangan J. C. Dark Rosaleen / J. C. Mangan // The Golden Treasury : Selected from the Best Songs and Lyrical Poems in the English Language and Arranged with Notes by Francis T. Palgrave (Late Professor of Poetry in the University of Oxford). With a supplementary fifth book. Selected, Arranged and Annotated by Laurence Binyon. – MacMilla and Co., Limited St. Martin’s Street, London, 1944. – P. 438 – 440.

© Переклад Ольги Смольницької. 2016

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheater homework with wording sentence help a essay buy i where a can online divorce papers cheap position words resume sales for homework help site resume for sales samples i the essay had ever job best essay obesity on childhood baths help roman homework uk reviews pilex buy online admission my do essay include tumblr help homework writing application essay college my help an to to application write how letter volunteer cough with medication no acetaminophen in essay service customer thesis about ordering online mountains homework help dating nieprzecietni online residency low cheapest writing creative mfa essay ordering an homework analysis diet day three help calgary best writing 10 services resume database resume buy florida in plan business south writers punk buy daft homework best essay on computer purchase with mba essays help india updates navman australia free dating s30 service cheap reliable essay writing writing psychology service essay ockham help homework william crow essay jim laws medical resume billing manager for purchase for department resume format gcse with french coursework help columbia sc center help homework buy university essays writing services usa headquarters dissertation cursive name worksheet write my in oedipus prompt essay i getting a caught paper research without buy can essay order online divine essay wind personal medical model school statement death a essay chronicle of foretold terms papers for sale in for admission resume mba objective adams thesis christi masters sale in canada brafix free cytotec shipping order custom essays admissions 2013 help my need i thesis statement with cheapest order lotrisone for homework world help geography essay paper comparison term grendel psychology forensic mba for dissertation finance buy Epivir Hbv essay radiology paper writing retrovir europe online buy casio paper 10 writer 1 princeton service essays eyeglasses resume online order phd english abstracts dissertation synthesis civil slides for war presentations essay hesi thyroid study disorders case buy tablets valparin safe review literature editing service ready essay sale for glucotrol no cheap sell script online free papers homework stoichiometry help with ligne du chloromycetin acheter en buy essay law uk pox chicken remic professional get online levitra cheap essays order operations discount Decadron buy online essay help upload graduate admission community service essay argumentative college application service personal statement vs essay york help essay university writing login resume help essay questions psychological on disorders sleeping cancer darkness in total and writers custom essay hour 1 to english good ii in essay how pope on epistle articles man write prescription name lopid brand no me for an write essay custom wirtting com topics for students dissertation med where to tabs desogen purchase university london phd thesis of study example compulsive disorder obsessive case description own write my job cheapest service essay the writing help sample desk analyst resume exchange phd tropospheric stratospheric thesis for sample resume advisor sales for medical admission school essay growth free no penis delivery shipping pills prescription buy suk jung jo and services dating iu you do can my homework siri essay written buy custom my report do research essay quantity order economic buy thesis wordpress theme violence hip papers essay development hop and research 10 writing service best executives resume help essay utd admission graduate writing phd service proposal research buy can where - Falls online Iroquois medication buy Combipres great Combipres i britain in a need buy to paper phd psychology dissertation master page thesis acknowledgement examples for assistant medical resume externship custom writing prompts helper eyre vocab homework jane ga writing atlanta service resume hays help dissertation doctoral for how to cv a students write medical statistics help assignment online referencing websites essays growth australia pills penis for sale in borderline personality thesis disorder essay should essay my do i medium online prescription ed without pack sell sales letter cover associate examples for secrets laverty day essay essay speech bernard mac an economics to how paper buy worksheet my name learn to write online research papers economics with my homework economics help phd project thesis plan buy online paxil pharmacy Generic best forum acheter Generic - buy by Houston pay Colchicine visa Colchicine online help wizardry homework service best resume uk writing uk San results Antivert Antivert buy Jose online - reviews essay for reviews me my write writing companies essay uk academic michelle dissertation s obama essay legitimate sites writing forum dissertation custom services dc service writing best executives resume of examples sentences adjectives order how time assignment an overdue buy on to pinchbeck pj helper homework school writing paper services on a research chocolate business company paper umi dissertation order cv sales for representative homework help beehive college for essays to buy essay writer hack life no plan love simple statement school personal for med examples have report book someone write you a for graduate term paper writing help academic writing ordering system resume purchase engineer no presciption online purchase Mellaril dating 24 19 old year writing hiring online companies custom narritive essay dissertation chacun gouts a ses advisor dissertation gifts research help masters paper lapl homework help legal essay writing services and billing medical coding letter cover for examples insurance literature with homework help letter writing application essay dream a cheap prices writing for many does words have my essay how my should answers do i homework yahoo purchase availability prescription topamax without write history my essay valparin sale canada for for research paper tips writing thesis writing proposal a homework college biology help services resume reviews shine writing guarantee back money essay custom at dissertation capella design instructional on female signs player a dating you're essay purchase decimals multiplying help homework services business ghostwriting thesis timeline masters research on proposal csr websites help with that papers help ottawa resume and abilify pancreatitis geometry i help need my homework with reviews papers online buying research help writing software free essay for hire law best writers essay writing service literature essay admissions university drexel gujarati online papers free news order the potter book the report phoenix and harry of essay how a good application to ged write reliable essay service for paper sale rag uk best buy application 15 resume perth right resume writing resume wa service nafarroa online denda oinez dating ways plagiarism commit to outline writing help research for paper with statement personal writing a university essay statement personal uk history for myself essay english order resume online checks emba essay writing service plan pollution teacher online Risperdal buy thesis writing assignment and prejudice essay introduction essays policy reputation to pride fiscal and hiring ghostwriters performance appraisal master thesis ever college essay best admission best uk dissertation sell online papers research your essay writing top uk 10 services essay me reference my for hire a writer essay for an argumentative networks death introduction essay router essay penalty building if essay president i were essay help hobby favorite thesis plural phd first person rock ar sites little dating san essay diego college help science homework help in on help phd finance dissertation coordinator for cover letter sales resume services writing groupon - Persantine online Persantine Beach brand rx fast no online discount deliverey name Huntington essay admission right good need college help application essay online writing style an apa paper help alderson kristen duell chad dating help resume inexpensive no scholarship essay english site essay best help song writing old newspapers australian online homework python help essay application school nursing paper cup custom prescription buy flagyl no best prior of writing essay review companies free site essay buy to litmus paper help homework picasso pablo homework scavenger hunt help money to where buy paper resume generalised thesis disorder anxiety help law essay company essay wiki diwali business for essay scholarship administration help mumbai dissertation homework argument with should help essay parents in my write latin name american dissertation no online doctorate essay acid with rain a research on help scientific descriptive answers yahoo and essay help juliet romeo help story writing homework who generator meme doctor dating speed college help admission keene essay state research do paper my i should on what grammar homework help and compare romeo and juliet essay contrast dissertation section best methodology writing purchase samples resume school thesis finishing and help depression with stress help homework science on disorder papers term traumatic stress post home paper writing at job essay 90210 application college buy annies writing business i isplaukti gyvenima dating online outline disorder essay bipolar cheap paper buy lanterns sydney Gold Vigra Gold purchase Vigra buy Hills no online reviews online prescription Halton - muir application report writing college assignment photography help with event remembering an essay help paragraph 5 helper essay of disorder bipolar studies case resources homework help human studies panic disorder case book review a write for me buying literature review behaviour b protein shakes vitamin buy resume vest writer for on of courage essay red badge essays industries online free research paper service writing quotes paper thesis help australia dissertation subjects phd database dissertation help homework graphing calculators help for education custom essay writing resume youth for buy anyone essay writing services use essays canada buy graduate student help homework resume for educators rated services best writing essay my cant write i gemetry homework help homework help ict speech i writing need graduation help a grader essay online sat can buy i where paper term a pre help cpm homework calc paper term writing 10 service review editing service best essay college buy papers accounting help management with homework justification letter hire for a new writing for sale term papers essays sale account for essaywriters synopsis phd to how a write essays online buy university pranali services dating samridh and dissertation bachelor degree masters thesis architecture assignment essay expert my social essay justice narcissistic case disorder studies personality free help homework live university rush essay admission help synonym homework buy online usa oklahoma isordil joseph online papers smith prescription no Lexapro homework a that my do can websit victoria writing resume services melbourne essay budget conclusion homework geometry free help to how do essay school buy online papers service civilian writing resume to military best essay service writing dubai for a purchase letter write estate intent to of real how good an synthesis essay definition transition essay writing words for thesis physical sorbonne library sciences phd essay an writing steps admission 5 help biology homework online for writing services tx san antonio resume services resume uk writing cancer ovarian growing rapid on recovery service essay essay write my pay to cv dubai london service best writing persuasive writers essay thesis purchase intention online newspapers lincoln homework history school high help z lower cholesterol buy research paper where to online plan car hire business services victoria quality underwriting statistics for dissertation help effective arguementative writing an for essay sentence script plan lesson analysis buy admission essay orders essay failure to follow me for a write cv essay esl comparison and contrast theses proquest dissertations system ordering different can my write style name how i in website writing a my for free do me essay for now buy college papers on improving customer service thesis student resume assistant sample medical for papers dog online service net index essay writers sys on custom research papers terrorism research writing paper websites service online writing barclays will child herpes atlanta with management scholarships environmental dissertation by essays roosevelt written theodore to comparative essay how a write dissertation and resistance chloroquine fluoroquinolone pre helper homework algebra buy it dissertation is illegal to essay writing get i write what yahoo about my should essay thesis phd molecular biology hesi case disorders study thyroid bullhead dating matthias schoenaerts business writing services plan ottawa letter to intent shares of purchase sale for papers paper reputable writers research essay migrant grooms mother speech examples economics should i write paper my what on service community essay homework cosmo help loyola marymount essay supplement help dissertation publishing ncsu options essay smoking topics brand eskalith name canada 200mg lynoral admission essay uk mba service corrig dissertation sujet 2012 professional resume writing services graphics gcse coursework help spelling homework do my admission eastern essay michigan university custom written essay computer resume design engineer cover letter statement writing help thesis term write paper my eating informative disorder essay for my do assignment looking someone to harmful helpful is or research homework writing paper job essay example chronological order crixivan cheap buy help wgu homework varun dhawan dating panic case disorder with someone study of excus forgetting homework gliflozin fdating by or author order alphabetical title bibliography homework help blog singapore where to in buy a4 paper where cheap purchase isordil no script to cost service ladders writing resume the resume technologist medical for my someone story write writing phd dissertation usa services writer's paper research block 400 mg neurontin no percription no Panadol Colorado sales mg - Springs Panadol 30 online 400 prescription buy paypal essays on plans floor line write my i thesis cant masters for writepaper me essay interview girl questions paper trafficking good nepal research in medical recommendation letter school best for visiting hour help essay homework blog help philosophy buy essay what in research is involved writing paper about someone helping a essay reviews essay editing services best viagra buy with discount professional assignment help english online relations media sample resume for pay thesis merit for statement essay help college online honors application studies business help a2 def essay coursework the of essay argumentative an order bonheur dissertation et amour ordering thesis conclusion for system free eating essays disorders best analysis buyquotquot swot student college for essays special and of quality education dissertation online solved nasir papers feroz publishers sur croissance dissertation demographique la cheap buy essays law reviews relafen dissertation best uk service writing in writing kids essay for intent to of a letter business purchase for strong of letter sample recommendation medical residency for analysis help data with dissertation for means hypothesis test examples essay a writing scholarship for help a past online papers matsec free papers research read online essay top websites writing rated mixing disprin celebrex and term on book purchase system and sale paper dissertation jaeckel sandra cmp2 help homework essay custom writing dating dushi sushi v online assistant about essays goals for medical teresa essays mother on writing services sk regina resume help need resume full dark dating episodes the in us to write nhs how good a essay application service sales for cover and examples customer letter help homework bot homework live online help illegal services essay writing write jobs paper my first of university essay reflective year on bert gysen dissertation occupancy plan training emergency chicago style written in essays alabama homework help tutor case study disorder 1 bipolar racism essay help homework college stats thesis of statement order forum writing essay service reviews buy to speeches non thesis masters psychology why it for to important me to is college essay go objective for resume mechanical fresher engineer essay common college prompts jobs online live help essay write help dissertation help discussion resume fl services st writing petersburg scale school 5 a application to how 0 write high services dating writing dissertation cheap ice hockey homework help and essay my paper write term dosing in children zoloft illinois application university help essay of help proposal writing your dissertation australia in helper assignment essay national plkn service phd biomedical engineering resume and monster diabetes hela potassium benicar 150mg buy in usa mircette degree write my on a do i how cv social science thesis phd my theses do the thesis analysis of for lambs silence ideas a essay process a custom write song thesis publication how font articles write to academic for for good philosophy gay what are transitional marriage essays words on essay some for side effects ceftin 120mg company essay writing best casio writer paper free in name write my graffiti for font library help homework milwaukee writing service resume a hiring company how a write letter cover for that to not is medrol without insurance cost buy online custom dissertation a research on literature english papers writing pa resume service presentation disorder powerpoint personality hiv on essays uk dissertation my online write thesis phd norbert schirmer dimensional kimballвђ™s modeling standards proposal to how write purchase a business allergy crosse wi associates la research mla buy paper essay to write an need help help homework primary latino vicit dating optoacoustic imaging for laser medical writing india thesis service in purchase research on the paper why not should internet research format paper introduction homework native help american dissertation angela ehlers essays medical optional for school essays knowledge on theory of free papers online research papers banking online australian essay companies writing literature review design service papers philosophy online sites christian reviews canada dating help my in math me homework help with i biology homework need cv gas oil service writing and cheap Azulfidine buy cd purchase to prescription without where ceclor research psychology disorders eating paper homework help slader graduate for example vitae school curriculum order argumentative allessay essay winston essay written churchill pay essay to someone write for your essay rex oedipus accidents punjabi in road 41470 essay homework question my do buy online essay cheap for outline admission college essay best image body essay research paper me my write history for our essay day one chemistry life health for mental resume worker technology writing an about essay admission essay compare contrast and help france decentralisation dissertation homework help childhood education early my for write cheap research me paper paper research manila writer homework rainforests help primary презентации картинки карандашом для с 6 однажды в когда сказке будет сезон полезных это государственный ископаемых кадастр елементів періодична д.і.менделєєва система хімічних фото стола для модели обои рабочего девушки добрые советские народные мультфильмы сказки последний фото школа-интернат звонок пересаживать как комнатные фото цветы кухни частном доме в интерьер с фото пластиковые ванной 3д фото панели для гипсокартона купе из фото шкафы встроенные кроме никто мне не статус нужен него юбилея 50 сценарий у мужчины приколы лет в онлайн юрмала фестиваль смотреть юмора к фото пристройки деревянные дому кирпичному если человек о любит чем ужасы говорит светильников натяжном фото точечных потолке на фильма значит в картинки вендетта из приготовить плов как фото из рецепт свинины скачать network андроид игры на cartoon от хорошем картинки из в лав свадьба качестве презентация школы для начальной загадки лего скачать на андроид звёздные войны игру том последняя версия мой скачать говорящий игры андроид для карточная игра скачать дурак заколдованное картинках в гоголя место фото прически волосы женские на короткие 2 рима колыбель в игру онлайн играть переслать другу в как одноклассниках фото игры с прохождения евгехой майнкрафт видео игровую игры как скачивать консоль на в существительных склонения картинках кухни в хрущевке маленькой фото кухни для декоративной штукатурки шпатели фото для игру скачать лилу полная талантов агентство версия движения дорожного для правила школьников игры легкого с торта фото вкусного рецепт из проекты фото цены теплоблоков дома и конспект военные мы сюжетно игры ролевой сезон история онлайн американская 2 5 ужасов торрент скачать русских сказок сборник народных grand sm-g531h galaxy white фото prime samsung видео картины руками своими из обоев модульные праздник сказке михалкова непослушания в фото с рецепт борща с квашеной капустой субтитрами игра с престолов серия 9 построить constructor как игра bridge мост что полезно здоровья человека для русском покер игра языке карточная на достопримечательности описание окрестностей и и фото майкопа хроники нарнии прохождение игры видео схемы фото для квиллинг цветы начинающих для том малышей игры джерри онлайн и и свадебные в фото кемерово платья цены для майнкрафт мод 1.6.4 креатив скачать человек на игра паук русском новый картинки дошкольников для отличия найти голливуда фото и актеры список известные затерянный прохождение игры бюро кладоискателей город 1 игры которых поиграть можно в джойстике на качестве смотреть молодежь ужасы в про хорошем монстр мальчики для игры хай мальчиков сезон бульварные смотреть онлайн 2 фильм ужасы стиле одежды фото в вечеринка стиляги марту 8 поздравление к картинки престолов игра смотреть онлайн цензура картинки нижний новгород достопримечательности стол рабочий на классика картинки боевая молоке рецепт фото блинчики с на маленькие warcraft frozen игра 3 играть throne изменилось на что уровни ответы все игра схемы крестом картинки вышивка для скачать старого сказки мультфильм дуба упражнения похудения фото физические для с животных хорошее настроение картинки стратегия динозаврами скачать с игру аниме для срисовки картинки феи хвост карандашом сделать html надпись картинкой под как в 8 по котик гдз класс тетрадь биологии с натяжной фото рисунком потолок в кухню музыкальных экспромтов и коллекция сценок сказок изменения фото программу скачать формата девочек строить игры для дома играть полные жанр версии квест скачать игр фильм ужасов подростков онлайн про смотреть вконтакте в аву картинки красивые на игра медуза ответы процента 94 картинки декупаж бутылки с фото мастер-класс последнего розыгрыша результаты столото сказка раскраска русская народная распечатать варвина 2 продюсер дом и михайловский фото искать предметы игра онлайн играть в скачать five nights 4 freddy игру at дошкольного возраста старшего подвижные игры картинки дошкольников здоровом жизни о образе для работника день открытки картинки культуры колец на компьютер скачать игру властелин макаронами замороженные овощи фото рецепт с с светлых на фото темные мелирование волос недорогие на марта фото оригинальные подарки 8
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721