ФЕМІНІННИЙ ОБРАЗ-СИМВОЛ ІРЛАНДІЇ У ВИБРАНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ІРЛАНДСЬКІЙ ПОЕЗІЇ: ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111(415)-1”18”/”19”

О. О. Смольницька,

Науково-дослідний інститут українознавства

Міністерства освіти і науки України

м. Київ

 

ФЕМІНІННИЙ ОБРАЗ-СИМВОЛ ІРЛАНДІЇ У ВИБРАНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ІРЛАНДСЬКІЙ ПОЕЗІЇ:

ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ

У статті вперше аналізується фемінінна образність Ірландії на прикладі вірша англомовної ірландської поетеси кінця ХІХ – початку ХХ ст. Етни Карбері «Мимолітний слід ірландського кельта». Пропонується зіставний аналіз емблематики Ірландії – Кетлін Ні Гуліен – у порівнянні з іншими образами кельтської культури. Залучаються приклади з ірландських саґ, поезії Вільяма Батлера Єйтса, балади «Моя маленька Чорна Троянда» тощо. Акцентується увага на українському перекладознавстві та подібності ірландської і української культур.

Ключові слова: англійська мова, переклад, поезія, ірландистика, Ірландія, кельти, фемінінність, архетип

 

ФЕМИНИННЫЙ ОБРАЗ-СИМВОЛ ИРЛАНДИИ В ИЗБРАННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ИРЛАНДСКОЙ ПОЭЗИИ: ПРОБЛЕМА УКРАИНСКОГО ПЕРЕВОДА

В статье впервые анализируется фемининная образность Ирландии на примере стихотворения англоязычной ирландской поэтессы конца XIX – начала ХХ в. Этны Карбери «Мимолетный след ирландского кельта». Предлагается сопоставительный анализ эмблематики Ирландии – Кэтлин Ни Гулиэн – в сравнении с другими образами кельтской культуры. Используются примеры из ирландских саг, поэзии Уильяма Батлера Йейтса, баллады «Моя маленькая Черная Роза» и т. д. Акцентируется внимание на украинском переводоведении, а также общих чертах ирландской и украинской культур.

Ключевые слова: английский язык, перевод, поэзия, ирландистика, Ирландия, кельты, фемининность, архетип

 

FEMININE IMAGE-SYMBOL OF IRELAND IN THE SELECTED IRISH POETRY WRITTEN IN THE ENGLISH LANGUAGE:

THE PROBLEM OF THE UKRAINIAN TRANSLATION

The article at first analyzes feminine imagery of Ireland for example of the poem “The passing of the Gael” (the late 19th – the beginning of the 20th century) written in the English language by the famous Irish writer and journalist Ethna Carbery. The research offers the comparative analysis of the emblematics of Ireland that is the image of Kathleen Ni Houlihan mentioned by Ethna Carbery. This analysis is made in comparison with other images of Celtic culture (Welsh, Manx and so on). The experiment uses the examples from the Irish sagas (scels), the poetry by William Butler Yeats, the folk-ballad “My Little Black Rose” (“Róisín Dubh, or “Dark Rosaleen”) which has the Irish-Gaelic and English versions, etc. The image of the Gaels (the Irish nation) in this poem is compared with the mythical clan of fairy. There are motifs of nostalgia and emigration. The Celtic literature has a lot of allusions, and this tendency is proved because of cultural analysis. Thus, the symbolic of the poetry by Ethna Carbery is implicit. The problems of word-for-word about the lines, rhymes, etc. in the Ukrainian translation are given.  The attention is paid to the Ukrainian translation studies. Also the research demonstrates the similar features of the Irish and Ukrainian cultures. The methods are: poetological, linguistic, historical, contextual and comparative.

         Key words: the English language, translation, poetry, Irish Studies, Ireland, Celts, femininity, archetype

Сучасне українське перекладознавство позначається інтересом до ірландської літератури. На подібності історії, культури, ментальності та ін. аспектів у розвитку кельтів і слов’ян уже багато акцентували увагу – зокрема, вичерпний аналіз на цю тему дає О. Бросаліна [2, с. 93 – 99], лауреатка Літературної премії ім. Григорія Кочура (2012), поетеса, теоретик і перекладачка ранньо-, середньо- і новоірландської поезії, а також інших літератур («Беовульф», лірика ваґантів та ін.). В українській ірландистиці від її джерел можна назвати буквально кілька імен: І. Франко, І. Качуровський (1918 – 2013), І. Гончарова, Л. Коломієць, О. Мокровольський, Олена О’Лір, С. Павличко (1958 – 1999), О. Подкоритова, М. Стріха, Н. Ференс (дослідниця В. Б. Єйтса) та ін. (насправді їх більше), – відомих як перекладачі, аналітики та популяризатори ірландської лірики. Зокрема, левова частка цієї діяльності – переклади з англійської мови, адже англомовна ірландська література як націєтворча (попри камерне існування ґельських творів) сприяла і сприяє підсиленню культури цього народу. Своєрідною призмою ірландського світогляду (крізь яку з кельтською специфікою знайомляться іншокультурні та іншонаціональні реципієнти) в Україні можна вважати, зокрема, англомовних В. Б. Єйтса і Дж. Джойса, а також численних ірландських новелістів (перекладачі: Р. Доценко, О. Сенюк та ін.). Звичайно, це й постать О. Вайлда, неодноразово відкритого в Україні як поета, прозаїка, драматурга (зокрема, останні два аспекти – завдяки Т. Некряч). З огляду на це, актуальне залучення текстів англомовної ірландської поезії, позначеної відбиттям національних архетипів. Через хронологічні межі та великий корпус текстів до уваги беруться твори кінця ХІХ – початку ХХ ст. Матеріалом аналізу є вірш відомої ірландської письменниці, журналістки, знавчині фольклору Етни Карбері (Ethna Carbery, 1866 – 1902, автонім Anna Johnston) “The passing of the Gael” у зіставленні з народною баладою “Róisín Dubh”, відомою в ірландсько-ґельському і англійському варіантах (цей твір можна вважати негласним національним гімном Ірландії). Вибрана лірика цієї поетеси вже перекладалась українською [3], проте для об’єктивного висвітлення ірландської літератури необхідні нові здобутки. Обидва названі твори знані в ірландському (у тому числі англомовному) світі, але не відкриті українською, попри надзвичайну славу книг Етни Карбері. Одна з проблем – відтворення історичних і міфологічних алюзій у поезії цієї письменниці (як і в інших ірландських авторів).

         Мета статті передбачає аналіз можливостей українського перекладу названого вірша Етни Карбері з урахуванням національних архетипів.

Відповідно до мети ставляться завдання:

 • схарактеризувати спільну з українською фемінінність ірландської культури;
 • проаналізувати згаданий поетесою образ Кетлін Ні Гуліен у зіставленні з іншими жіночими персоналіями ірландської та взагалі кельтської культури;
 • простежити алюзії старовинної кельтської поезії у вірші Етни Карбері;
 • дати українську рецепцію ірландистики.

Обрані методи: поетологічний, лінгвістичний, історичний, компаративний, контекстуальний.

Ірландське сприйняття, як і українське, побудоване на певній матріархальності, що зумовлено історично (жінка як лідер, королева тощо). Навіть романтична самоназва Ірландії – Ерін (Ейре та інші варіанти) – це ім’я богині з клану Туатха де Дананн (і, до речі, жіноче ім’я Ерін досі поширене). Отже, конотація Ірландії фемінінна. Жінка – це мати і земля, божество родючості (пізніше Богородиця), а ширше – Батьківщина (аналогічні асоціації – в українській, італійській, латиноамериканській та ін. культурах). Фемінінні функції поетичної Ірландії різноманітні: історична місія, надихання метафоричних дітей, дітородність, а також творче начало – або пробуджене в собі, або інспіроване в інших. Репродуктивна функція, яка містить язичницьке коріння, означає діяльність і самотворення Ірландії та її народу.

Відтак, ірландському фольклору притаманний фемінінний алегоричний образ Батьківщини у міфічних (або навмисно-буденних, на перший погляд) іпостасях. Ірландія у піснях з визвольним підтекстом найчастіше постає в образі жінки (“Róisín Dubh” – Маленької Чорної Троянди, або Чорнокосої Роуз), чи покинутої на пасовиську бурої корови (корова і бик – тотемічні священні тварини у кельтів, що не раз відображено в скелах – саґах). Зосередимося на жіночому образі, який досить багатогранний. Зокрема, це Кетлін, дочка Гуліена – Kathleen Ni Houlihan (ірл.-ґельськ. Caitlín Ní Uallacháin, носіями мови вимовляється приблизно як «Кáтін Ні Óлахайн»). Прізвище Uallacháin (англійський варіант – Houlihan) досить поширене в ірландців. Це узагальнений образ жінки, що, однак, має зрозумілий лише посвяченим підтекст.

Традиційно Кетлін Ні Гуліен змальовується як бездомна стара жінка (аналогічно – Шан Ван Вогт, sean-bhean bhocht – «бідна стара», емблема Ірландії в патріотичній пісні). Її вигнали з дому, з «чотирьох зелених піль» (тобто чотирьох провінцій Ірландії). Старість як ознака архаїчності, архетиповість – кельтська риса. Тут можна згадати численні у скелах міфологічні образи потойбічних героїнь, які перед битвою пророкують смерть, кровопролиття (звідси й відомий «бренд» Ірландії бенші), а також ірландських богинь, які часто старі й підкреслено, надприродно потворні. (Певну паралель можна простежити в слов’янській міфології: відьма та русалка мають наче дві зовнішності – молоду, привабливу та стару, потворну). Стара жінка, яка  під час блукань оплакує колишню славу рідного краю – узагальнений кельтський образ Батьківщини: схожі згадки є в піснях острова Мен. У вірші В. Б. Єйтса “The Hosting Of The Sidhe” (у різний час перекладався Оленою О’Лір – «Виправа сідів» – і Ольгою Смольницькою як «Воїнство сідів») згадується могила Clooth-na-Bare – дослівно «Стара жінка з Беррі»: фольклорна чарівниця, королева зими, інше ім’я якої – Кайлех Беррі. Вона блукала скрізь, шукаючи озера достатньо глибокого, щоб утопитися, і нарешті знайшла його в графстві Слайґо (Лох-Даґей, «озеро двох гусаків»). Таких прикладів використання образу магічно обдарованої (чи сакральної постаті) старої вигнанки в кельтській культурі досить багато. Ірландська література позначена тенденціями романтизму, символізму, магічного реалізму, неоміфологізму: сакральні місця стають профанними, і навпаки – колишня профанність топосів чи пам’яток набуває колишньої сакральності. Це треба враховувати при відтворенні ментальних особливостей у перекладі.

Проте в ХХ ст. жіноча емблема Ірландії у визвольній боротьбі зазнала певних змін. Сама Кетлін Ні Гуліен стала змальовуватись як молода великоока красуня в ірландському плащі з каптуром. Великі сумні очі натякають на трагічну долю Ірландії (меланхолія, навіть депресія, як і взагалі анормальний стан ліричного героя, популярні в кельтській міфології, скелах і баладах). Наприклад, такою іконографією позначена олійна картина ірландсько-шотландського художника сера Джона Лавері (Sir John Lavery), де в образі Кетлін Ні Гуліен – його дружина (“Lady Hazel Lavery as Cathleen ni Houlihan”, 1923 р., іл. 1). Саме така іконографія Кетлін Ні Гуліен стала популярною, причому навіть на грошових знаках (іл. 2). (Схожий прийом опису зовнішності – в оповіданні Рея Бредбері «Бенші», де привид-плакальниця – безсмертна молода ірландська красуня [1]). У графіті ІРА в Ольстері Ірландія – молода красива жінка дещо плакатної зовнішності.

Іл. 1. Sir John Lavery. Lady Hazel Lavery as Cathleen ni Houlihan, 1923

 

Іл. 2. Те ж саме зображення на десятифунтовій банкноті (фрагмент). Центральний Банк Ірландії

Міфічний образ Кетлін Ні Гуліен розроблявся В. Б. Єйтсом (поема 1901) та іншими ірландськими письменниками. Про цю постать згадував новеліст Френк О’Коннор (Frank O’Connor) у творі «Патріарх» (“The Patriarch”, збірка «Гості нації», “Guests of Nation”): заголовний герой, старий крамар Майкл Колленен, дещо наївний, але щирий у своєму патріотизмі, цікавиться в хлопчика (від чийого імені ведеться розповідь), чи не співала йому ґельськомовна бабуся «про Кетлін Ні Гуліген, Кейт О’Дуайєр, маленьку Чорну Троянду» [6, с. 62] (тут і далі новела цитується в перекладі Р. Доценка, відповідно, в ірландських іменах збережено правопис перекладача). Але таких пісень малий Джерімая, якого ірландською звуть Дермод (асоціація з героєм циклу про феніїв Діармайтом або Дірмедом!), не знає. «Патріарх» вишукує революційного змісту навіть у побутових або комічних піснях, які не мали такого підтексту (приклад постколоніального мислення і соціологічного аналізу). Вочевидь, у цьому соціологізмі для героя важливий образ жінки, що фігурує в переказаних хлопчиком піснях (скажімо, «лиха жінка» для Патріарха-слухача – це однозначно Англія, хоча текст не має її на увазі; відповідно, імпліцитно Англія-жінка натякає на іншу жінку, негативну для Ірландії, – королеву Єлизавету І Англійську Тюдор). Сам патріот пояснює: «…в цій пісні мусить бути якесь приховане значення… Повір мені… тут мусить бути глибший сенс, якого ні ти, ні я не бачимо. Вони повивали свої думки темними словами, щоб увести в оману ворогів» [6, с. 61]. Прикметно, що обидва герої новели англомовні й рідної мови не вивчили, проте це не завадило їхнім патріотичним поглядам, а оповідач сформувавсь як революціонер саме завдяки Патріарху і вступив до лав ІРА (тут ще й відображено долю самого автора). Цікаво, що сьогодні найбільш популярний ірландський символ, асоційований з боротьбою в Північній Ірландії, – це саме Кетлін Ні Гуліен. Наприклад, у новелі Юджина МакКейба (Eugene McCabe) «Жертви (Ферманаґська історія)» (“Victims: A Tale from Fermanagh”, 1976) ірландські революціонери-терористи звертаються до героїні-соратниці: «Диви, Mise Éire nua» [4, с. 134] («сучасна Кетлін ні Гуліен», дослівно – «сучасна Ірландія»).

Отже, і Кетлін Ні Гуліен, і Кейт О’Дуайєр (це прізвище теж поширене), і безіменні героїні в ірландському фольклорі – це начебто жінки, які – одні з багатьох, але насправді – складні міфологічні й навіть релігійні образи, які здатні трансформуватися відповідно до вимог сучасності. Це вірш Етни Карбері  The passing of the Gael (збірка «Чотири Вітри Ерін: вірші Етни Карбері», “The Four Winds of Eirinn: Poems by Ethna Carbery”, 1906), де згадується Кетлін Ні Гуліен (тут варіант написання – Kathaleen Ní Houlihan). Ірландсько-ґельською Éirinn – давальний відмінок «Ейре», тобто «Ірландія», а родовий (вочевидь, ужитий у заголовку збірки) – Éireann.

Поезія має кільцеву композицію (давній кельтський прийом, «кільце», що спостерігається і в орнаментах), побудована на повторах. Строфіка має три  римовані рядки (притаманний ірландській ліриці прийом, який є і в творах Шеймаса Гіні).

Символіка аналізованого вірша пов’язана з алюзіями кельтської поезії, причому ще ранньосередньовічної, анонімної, і це треба вгадувати. Так, чорний дрізд у кущі (the blackbird in the brake [1, p. 110]) – частий «гість» давньо- і середньоірландської лірики, як і баладної шотландської та давньоваллійської (алюзії останньої використовує сучасна поетеса Фіона Семпсон, Fiona Sampson). Приклади – давньоірландська анонімна поезія в перекладах Олени О’Лір – збірка «Прочанські пісні», 2006 – як-от вірші: «Ах, дрозде, добре між дерев…», VII ст., або знаменитий вірш IX ст.: «Навкруги – дерева, мов стіна, / Дрозд чарує піснею мене…» [7, с. 76]. Або інший анонімний вірш ХІІ ст., англійською умовно названий “The blackbird by Belfast Loch” (в оригіналі “Int én bec / ro léic feit”): «Птах малий / спів свій дме…» [8, с. 1] (напівсліпий переклад мій. – О.С.). Цей птах має тотемічні ознаки. Дрік (whin [1, p. 110]), який здається кельтам не гіршим золотом, аніж золота скарбниця (They may win a golden store sure the whins were golden too [1, p. 110]), – реалія Ірландії (а також, до речі, Бретані). Як відомо, дрік яскраво-жовтий (в оригіналі його барва не названа, а для прозорості змісту в перекладі рослина названа «янтарною»). Тут золото пов’язане і з кольором, і метафорично: дрік – багатство як ознака Батьківщини. Можна знайти також імпліцитне відсилання до ірландського фольклору: смертному краще рвати верес у себе в горах, ніж збирати квіти у вічному блаженстві царства фейрі (наприклад, підводних мешканців), а безумному королю-поету Сівйнйа (герою ірландської скели «Безумство Сівйнйа» – “Buile Shuibhne”) ліпше, ніж Псалтир, дубове листя. Чотири графства, згадані у вірші (Керрі, Імал, Майо, Донеґол) – це ті чотири краї, звідки вигнано Кетлін Ні Гуліен. Предківські могили (або навіть кланові: the graves of kindred dead [1, p. 109]), полишені ґелами, – також кельтський образ, розроблений В. Б. Єйтсом у «Чорній вежі» (“The Black Tower”: воїни поховані стоячи). Верес, торф’яники, піщані пустелі, бескеття, гострі скелі, тихі озера, гірські вершини, струмки, сніги, дощове небо, туман та інші деталі ірландського пейзажу тут не штампи, а засоби, які увиразнюють епічну картину героїчного минулого.

Міфологічний підтекст вірша і тема вічного вигнання несподівано переходять у конкретну трагедію ірландського народу – еміграцію до США, перша хвиля якої була спричинена голодомором (і поетеса згадує голод, який стає символом – голодом душі, жагою=ностальгією). Звідси згадані сучасні міста і міська суєта. Ґели виразно бездомні, їхні поневіряння – це поневіряння матері-Ірландії, чий шлях тернистий (рефрен: Kathaleen Ní Houlihan, your ways a thorny way! [1, p. 109 – 110]). Згадана в останній строфі бездомна худоба (cattle) на полях, де тепер живуть чужинці, нагадує ще один згаданий вище символ Ірландії – покинуту буру корову.

Ця поезія складна для перекладу не лише через відтворення ритму, повторів (They are going, going, going [1, p. 109 – 110]) і те, що згадуване рефреном ім’я Kathaleen Ní Houlihan випадає з розміру (вочевидь, авторка припустила це свідомо), але й через наявність ірландизмів: colleen – «діва», «дівчина» (як шотл. lass), lad – юнак. Отже, у деяких випадках це Irish English. З огляду на це в перекладі вжито діалектизми (див. додаток) – у випадках, де оригінал це дозволяє.

Діви із соромливо-лякливим поглядом (shyeyed colleens [1, p. 110]): і стрункі юнаки викликають асоціації з воїнством сідів, яке летить над землею (це і неодноразово перекладена українською балада “La Belle Dame sans Merci” Дж. Кітса, де в дами-фейрі «дикі очі»; це і творчість В. Б. Єйтса: коріння його методу – численна анонімна ірландська поезія – наприклад, ХІІ ст., «Воїнства сідів» у перекладі Олени О’Лір [7, с. 80]). Пізніше у фольклорі сіди (ши) стали сприйматись як клани фейрі (докладніше див. у статті: Смольницька О. Філософські засади поезії Ред’ярда Кіплінґа в українознавчому аспекті (на матеріалі малодослідженої лірики) / Ольга Смольницька // Сучасний Кіплінґ – нові акценти інтерпретації: матеріали конференції. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – С. 36 – 42). Цікаво те, що у вірші згадані глодові плоти (hawthorn hedges): глід – це сакральна рослина кельтів, пов’язана з фейрі. Навіть сама назва, “The passing of the Gael”, викликає для перекладу певні питання, бо Gael – це ґел, шотландський кельт, а рідше – ірландський. Але у даному випадку змальовуються ірландські кельти. Гнані фатумом і ворогами, вони нестримно проминають – пролітають (недарма один із символів тут вітер), і їх, як і фейрі (та взагалі духів цього клану, як-от валлійських слуа), неможливо зупинити, про що і сказано у поезії: “They shall carry to the distant land a tear-drop in the eye / And some shall go uncomforted – their days an endless sigh / For Kathaleen Ní Houlihan’s sad face, until they die” [1, p. 109], або: “They are going, going, going, and we cannot bid them stay; / The fields are now the strangers’ where the strangers’ cattle stray” [1, p. 110]. Це історична пам’ять про колишню славу.

Для компаративного аналізу варто зіставити цей вірш з баладою, де  також виразна фемінінна символіка – «Маленька Чорна Троянда» (“Róisín Dubh”). Ця емоційна балада XVII ст. досі популярна у виконанні. Вона належить до традиційного ірландського жанру шан нос (sean nós) – дослівно «старий звичай», найдавніший жанр ірландської поезії. Плач співається а капела, протяжно. І текст, і манера виконання саме цієї балади дуже архаїчні. Назва вимовляється приблизно як «ро-шін ду(в)» або «ро-шін до» (останнє слово звучить подовжено в обох випадках).

Сам текст алегоричний: замаскована під любовну балада насправді політична, бо чорна троянда – пісенний символ Ірландії (як і корова). У поезії чорна троянда означає і Шотландію (якщо автори, звичайно, шотландці).

Слово dubh означає «чорний», а ще «чорноволосий», одне зі значень кельтського кореня du – «смаглявий» [9, с. 126]. Дж. Манган відтворив назву-звертання англійською як “Dark Rosaleen” [2, p. 438 – 440]. Отже, лірична героїня може бути як алегоричною квіткою, так і дівчиною-брюнеткою (такий ірландський тип є) на ім’я Роза.

Приклад звертання: «О, не плач, моя Чорна Трояндо, тепер! / Втішся: море зелене долають ченці: / То прощення від Папи привозять гребці, / Зелен-море – з іспанським вином посланці, / Моя Чорна Трояндо, єдина тепер!» [5, с. 1]. Оповідач (він же ліричний герой) звертається до Ірландії, щоб вона не сумувала, бо католицька Іспанія і папа римський як спільники допоможуть у боротьбі з протестантською Англією. Вино тут згадане, певно, для причастя. Узагалі ірландський пісенний фольклор часто згадує католицизм як неодмінну рису ідентичності свого народу [5, с. 3].

На відміну від творів, де згадується Кетлін Ні Гуліен, образ Чорної Троянди, вічно молодої та прекрасної, має й еротичне забарвлення, бо асоціюється з коханою та нареченою під час шлюбної ночі. Струнка сюжетність балади “Róisín Dubh” побудована на блуканні (поширений мотив) героя, розлученого з коханою. Кінцівка балади нагадує формою старовинні замовляння та присяги: «Хай Ерне потік розіллється за те, / І знищить удар схили й кожний мочар, / І море червоне постане в крові, / І гори ірландські здригнуться в мокві, / Як Чорна Троянда моя відцвіте!»[5, с. 2]. В’янення троянди тут означає не лише втрату молодості, але й занепад Ірландії.

Таким чином, здійснений аналіз дає підставу стверджувати про близькість архетипів ірландської та української свідомості: виразний материнський комплекс, фемінінна символіка, прив’язаність до рідної землі, тотемічне мислення (птах, корова, рослини), амбівалентність жіночого міфологічного образу, емоційність, інтуїтивізм. З українською історією та літературою ірландську об’єднують також патріотизм, тема еміграції, Голодомору, ностальгійні мотиви. Комплексний аналіз ірландської поезії з валлійською (спільні символи), а також зіставлення із скелами (які часто коріняться в народних баладах Ерін) дають підставу стверджувати про надзвичайну насиченість досліджених текстів алюзіями. Образ Кетлін Ні Гуліен у порівнянні з бенші, героїнями скел, менського (менкського) фольклору, а також Маленькою Чорною Трояндою, ілюструє спільні риси в побудові емблеми визвольної боротьби Ейре. Водночас цікавий предмет дослідження являє собою осучаснення цього образу, що означає великі можливості його використання в різних ситуаціях. Версифікаційна складність, а також особливості ірландських назв (наголос переважно на перший склад) являють труднощі для українського перекладу. Так, для збереження змісту подекуди довелося змістити наголоси (Донеґóл). Водночас експеримент із залученням діалектизмів для відтворення колориту – ірландських лексем – дає змогу наблизити розуміння реципієнта до специфіки пропонованої лірики. Робота має перспективу продовження, оскільки ірландська література (як народна, так і писемна) надзвичайно плідна й має високий рівень, проте більшість творів, у тому числі англомовної жіночої лірики, досі не відомі українському читачеві.

Додаток. Етна Карбері, «Мимолітний слід ірландського кельта» (поетичний переклад Ольги Смольницької). Їхній лет, лет, лет минає через доли і плаї, / Їхній лет мина торф’яник, верес, в горах ручаї, / Розмаїття глоду: дроздик там веде пісні свої. // Їхній лет – дів дикооких, рослих леґінів-модрин, /  З верхів Керрі пурпурових, диких Імалу вершин, / І з долин зелених Майо, донеґольських луговин. // Їхній лет лиша край милий, де відлюдності снігів; / Синь озер самітну – ясну, непорушну й од вітрів; / І могили рідних кланів, і серця, хто їх любив. // Їхній лет – в далекі землі, і сльозу їх зір зронив, / І несе видіння муки нескінченності віків – / Лик печальний Кетлін Ні Гуліен до останніх їхніх днів. // О Кетлін Ні Гуліен, путь в тебе і терниста, й крем’яна, / Йде душа в безжальних скелях – повна вірою вона. /  В гострих скелях, доки коси не укриє сивина. // Хтось до Сходу путь прямує, хтось – на Захід путтю мчить; / Хтось – на Півдні дім знаходить, хтось – де Норду сніговіть; / Та на матерньому лоні їм ніколи не спочить. // Їх ударом голод гонить і від вересу й лугів, / Та нестерпний голод серця вже ніхто б і не зцілив; / Знемагають у жаданні – йти до ваших путівців. // І на вулицях у місті, де і спрага, й суєта, / Їм ірландського повітря подув раптом доліта – / О повітря прохолодне, віра в ньому поверта! // О, покинуті хатини! – Пам’ять предків пробуди – / О, солодкий край! – У вітах – чорні косики-дрозди! / О, слова родимі, добрі! – Біль у серці назавжди. // Щó їм злото? – дрік янтарний – теж їм зóлота яса; / Над красу небес чужинських – рідні зливи небеса; / Вітер так не освіжає, як в серпанкові роса. // Їхній лет, лет, лет – не спинить воля наша, бо земна. / Ниви їхні – для чужинців, і худоба самітна. / О! Кетлін Ні Гуліен, путь в тебе і терниста, й кремяна!

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Бредбері Р. Бенші / Рей Бредбері / З англійської переклала Ольга Смольницька. – Автор. комп. набір. – 2007; 2014. – 21 с. (На правах рукопису).
 2. Бросаліна О. Поезія Ірландії в українських перекладах: діалог споріднених культур / Олена Бросаліна // Культурологічна думка : Щорічник наукових праць / Акад. мистецтв України, Інститут культурології акад. мистецтв України. – К., – №2. – С. 93 – 99.
 3. З англомовної ірландської поезії. Переклади Ольги Смольницької. Етна Карбері, «Ґанконер». Флоренс М. Вільсон, «Зелені ловчі». Шеймас О’Келлі, «Бард на Бодаху (якому відмовили в гостинності)». Ненсі Кемпбелл, «Яблуня». Шеймас Гіні: «Смерть художниці», «У стилі Одена». 11.05.2014 By Dia_litera [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://alarum.16mb.com/2014/05/z-anglomovnoyi-irlands-koyi-poeziyi/ – укр. мовою.
 4. Маккейб Ю. Жертвы (Ферманагская история) / Юджин Маккейб / Пер. с англ. А. Ливерганта // Иностранная литература. – 1995. – № 2. – С. 134.
 5. Моя маленька Чорна Троянда (“Róisín Dubh”) / З ірландських народних балад / З ірландсько-ґельської (за допомогою словника і англійського інтерлінеарію) переклала Ольга Смольницька. – Автор. комп. набір. – 2016. – 3 с. (На правах рукопису).
 6. О’Коннор Ф. Патріарх / Френк О’Коннор // О’Коннор Ф. Гості Ірландії : Новели / З англійської переклав Ростислав Доценко. – К. : Дніпро, 1984. – С. 61 – 62.
 7. О’Лір О. Прочанські пісні : Поезії і переклади / Олена О’Лір. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 143 с.
 8. Рання і середньовічна ірландська поезія (з англійських підрядників; рими зіставлені з ґельськими оригіналами) / Переклад і примітки Ольги Смольницької. – Автор. комп. набір. – 2013. – 3 с. (На правах рукопису).
 9. Словарь английских личных имен. 3000 имен / Сост. А. И.Рыбакин. – М. : “Сов. Энциклопедия”, 1973. – 408 с.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ:

 1. Carbery E. The passing of the Gael / Ethna Carbery, Mrs.Seumus MacManus, Anna Johnston (1866 – 1902) // The Four Winds of Eirinn: Poems by Ethna Carbery. (Anna MacManus), Complete Edition / Edited by Seumas MacManus. – Dublin, Ireland : M. H. Gill and Son, Ltd, 1906. – P. 109 – 110.
 2. Mangan J. C. Dark Rosaleen / J. C. Mangan // The Golden Treasury : Selected from the Best Songs and Lyrical Poems in the English Language and Arranged with Notes by Francis T. Palgrave (Late Professor of Poetry in the University of Oxford). With a supplementary fifth book. Selected, Arranged and Annotated by Laurence Binyon. – MacMilla and Co., Limited St. Martin’s Street, London, 1944. – P. 438 – 440.

© Переклад Ольги Смольницької. 2016

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

purchase revatio to 100mm reports custom purchase native writing paper with american borders asingment me do for my job dissertation helper college essays written custom order natural example hypothesis a case study the of sibling autism the phenomenological on impact spectrum disorders of relationship paper disorders eating questions research help uk dissertation review for school essay medical personal buy paper wrapping online canada friday black essay contest best buy services resume ga writing atlanta letters cover sales associates for my climate write made argumentative change paper man papers in psychology for cover letter medical c.v doctor assignment write to my someone proposal thesis master writing lesson plan objectivist essay writers master medical for essays secondary school malaysia helpers assignment ampgfx dating amputee no required pill 10mg script eriacta paper term do custom gods dating advice courtship christian and on religion essays college do google my homework essays to argrumentative buy we powerpoints buy injection risperdal retard homework help amth a dissertation purchase doctoral help homework 2 algebra services letter writing professional phd quotes dissertation help writing melbourne services victoria resume by written arthur miller essays help 1 essay war world of causes recommend most loss doctors plan weight word help problem homework online - Angeles pills price 100 Precose mg Los Precose write academic my papers writing dissertation 10 services top essay do oscars skills writing help a key conclusion with assignment for a report write lab me for walmart 4 celexa list resume services forbes writing components study research good of a resume orderly sample hospital cheap online essay resume good a sales for are on to what skills put getting help business writing plan writing executive reviews resume services buy from india arava on help zoology dissertation political phd proposal research science from arjuna cheap canadian pharmacy buy cymbalta online visa report graham tasks sumner essays willliam writing on school for essays sale band bio service writing letter samples recommendation for medical student articles sale for blog paper for format writing apa college marketing homework help buy cheap assignments atorvastatin intervention help homework textiles service us writing cv hertfordshire statement what be should in medical for a school personal the a report parts of lab list in order writing resume services omaha lisinocor h india buy morning the i my should homework or now do in where easy i can paper buy someone to paper write me a need for i lab reports online hormones rooting buy india services essay editing mba in dubai writing assignment help plurals homework with service history writing papers writers essay singapore services personal statement law writing school contests scholarship essay dating and otzi the carbon iceman view free online old newspapers english writing papers help how in to dissertation literature review write proposal essays uk pima homework help library county best services resume 2012 writing chicago girlfriend my to help letter a love writing homework help victorian primary houses powerpoint purchase presentations essay writing a help psychology of order sections research paper in uk dissertations writing service service resume writing engineering composition help homework for objective for sales resume on mobile essay phones argumentative statement mental thesis disorder service writing groupon will legit write my essay writing paper finance help australia buy online bags brown paper an where essay purchase i can dissertation buying a layout linguistic writer assignment buy europe buspar in your to help with bought homework it for should school be how personal long statement my medical mla purchase mla essay essay purchase proposal to business purchase a how write photography dissertation on questions help system homework skeletal tempi latino dating dell infectum case of study family in therapy iran a obsessive-compulsive disorder my will write who essay admission buy essay limits mba canada - buy in no cheap Glucotrol script Eugene online Glucotrol sell out help homework help a writing review book engineering services writing resume pay papers it forward essay order organization essay time xdating e313 canvas letter cover for mechanic position dating paul washer quotes help with statement writing a pgce personal online best services resume dubai writing to no cheap abana purchase where script cheap melbourne resume writers uk academic writers essay do algebra show work homework my service writing best 2016 resume san purchase/rehabilitation diego homeworks program bipolar disorder articles on should what discursive i my do essay 1854 bibliographique litteraire dissertation deux et edition french italiens petits poemes sur satiriques persuasive essay gay marriage papers money writing college for in research education papers to essay where paper buy an for my assignments assignment hdip write essays kids help writing writing cheapest essay study disorder case schizotypal personality kenyon service application college essay states us homework help dissertation writing services legitimate essay at mother helping home dating online portugal armarios definition a research paper writing of writing process essay for help with homework cheap buy generic styplon help homework differentiation assignment billig methotrexate expert assignment reviews cv do to how my online essay writer cheap custom homework writing research purchasing online papers dom juan dissertation help with cv your writing essay admission my do skills math my me can do you for homework services zealand resume new writing format beliefs mba essay resume islam for students online Pyrazinamide buy Hampton - Pyrazinamide order without mail presciption online best help assignment algebra homework helper 2 with parabolas help homework recommended writing service cv form application writing service in first essay narrative person written writing cheap service essay 500 panel write custom wordpress writing uk usa services dissertation happiness buy essay doesn39t money uk tissue sale paper for in singapore with online pay Bay - Reosto Reosto paypal Thunder resume services writing mumbai in invitation committee dissertation letter member gertrudes and hamlet relationship service london writing london best cv me write for it papers hard why so is to writers assignment professional report research buy speech sleep on informative disorders service resume writing utah comparison help writing essay dating saraiva curso online renato essay apa style paper эрофото лезбиянок русское порно свингеров скачать смотреть фото порно актриса claire castel русские зрелые женщины фото с мобильников голых девушек мужчины фото полюбили чтобы фото шатенок на пляже винкс 2 3 игры жестокая фото заставила клитор лизать рабу домина хуй фото жопу мужик засунул себе сам в фото пизду лизужих фото девушки в голой худых миниюбке раком училку фото красивую трахнул нереально пацан для гонки мальчиков 8 Игры лет и 7 вагины большой фото зрелой женщины фото полные нудистки кабаева фото голышом подборка фото сексуальных голых Картинки крутые пацаны на аву вк пизда план крупный фото сперме в Развиваем моторику рук в картинках ролики нд порно глой пизди фото фото ню удобный галерея просмотр порно молодежки фото фото порно анал глотка маз 4320 фото русское частное сельское порно фото комнатных растений размножение картинки вольво xxl фото ноуты для игр хентей кастраты фото как трахать фото женщин под трусами у женщин фото секс порно фото дивитись Отбивные по королевски фото рецепт саинт фото сильвия фото женщин порки в тюрьмах америки эротическое Смотреть фильм ужасов отель ужасов полностю голая фотомодель позах в эротические женщин разных фото 50 красива девушка турсах фото эро фото ольга певицы серябкина фото мальчишка трахает девчонку девушка сует себе руку в трусы фото камерами скрытыми ххх фото японок фото 18 случай с м. горький евсейкой Сказка кулініґус фото фото сочи телки отелей краби фото девушки мастурбирают фото зрекые порно фото фото трахают гермафрадита 18лет девушка голая фото байки фармацевтов фото порно пожилыми с учительницами женское порно онлайн видео эротические фото стройных девушек про росийские порно актрисы порно ифото vigrx заказать Зарайск зимние игры олимпийские результаты галереи фото ню медосмотре на дамы волосатые видео фото приват 24 фото интересные о факты пресмыкающиеся классе ванной фото девушек которые в ног фото конченных влогалищ фото дівчат в фото пизде самый большой вибратор русские фото спермы горячая фотосессия девушек картинки дієта самый заглот длинный фото волосатые пезды фото hd пьяную трахнули онлайн порно невесту фото симейных пар порнографии порно фото мололетное версус картинки и фото чулки колготки фильмы массаж порно эротический оптимальный какой пениса Липки размер порно с колосовой ольгой фото пистолеты тоз фото эротика фото жопа фото голых баб деревенских беременных ниделям по фото фото эротические любительское порно фото высокополье порно русские пародии на фильмы четкая фото порнушка фото дырочка жены ног между крупный план фото фото голых лезбиянок без трусов фото сексуальная порно бабушки фото с негром порно русская секс фото сосут сперма льется из рта порно фото сисю цылують реальные фото голых девушек на медосмотре пизды фото рыжуей небритой фото просто секс в бассейне фото пизд телефона с девушка повар фото и видео девушек снимает галицын фото балшой хуй порна фото порно фото ибица фото охренительных попок жирных старых порно блядей фото фотография голая гомез селена вилама лакшми 22 фотографи пися в писю хорошо фото пизда из мультика футурама фото смотреть фото как ебут мамок наталья фото орейро порно эротическое фото подруг из соц сетей анкеты с реальными фото индивидуалок Улан-Удэ спеман отзывы цена фото женщины любительское порно зрелые большие соски у женщины фото фото палятся девки не пяная фото девк себе хазяйка фото порноактрис в сперме фото развратных тетей как девушки бреют вагину фотографии красивые пухлые девушки фото без нижнего белья мужчина в смотровом кабинете фото порно с женщинами зрелами секс онлайн фото с соцсетей порно русские на 115 10 фото порно фото красивой волосатой пизды женщину порно фото ебут пышную см фото сосать 10 девушкі маше накончали попку на фото пк игры на заказ девушки фото видео голые скачать каталог эротических фото порно фото мам молод пизды ретузах фото в игра гурманин фото школьниц эротика ххх можно девушки фото жопу лизать фото сестрой ебля с толстушек влагалище фото игра охота флеш gillette прикол сыну себя разрешила фото выебать мать как определить овуляцию по выделениям фото порно фото вилкой по пизде прозрачных фотографии в трусиках большие дирки секс фото поронофото девушек плейбой фото член со спермой ворту фото девку залили спермой фото трах старых женщин домашние выложить порно фото фотографии беременных голых пьяных девушки фото целочки голые фото красивых рыжих девушек голых мультипликационный инцест фото фото девственой плеви крупным планом кися фото писька галерея смотреть сисястые мамаши порно порно видео лесби в фотостудии жопы фото колготках в бабушки играть sword Как игру в online art частное порнофото зрелые женщины beep игра скачать порнофото сттарых в моя фото чулках дама эротика спермактин аналог Талдом выражением девушек трогательным фото с голые статусы извинения фото своей позирует писей девушка зрелыми голыми фото женщинами с на и накинулся фото брат сестру трахнул ее спящую фото по самую засадил мошонку пенис девки голые фото смотрят на Цветок первоцвет фото с названиями как увеличить пенис дома Лысково пизды негритянки. фото порно посмотреть блондинок фото мам молодых жен фото свох российская порно актриса молодая фото торт сложный фото фото жен в душе Скачать игру ninja blade с торрента знакомствфото сайты порно порнушка ана семенович фото четвером одну на трахнули фото в семейная видео порно русское оргия откровенные фотоснимки домашние из эротические соц россиян фотографии сетей калининграда порнофото яна мобильное порно старых фото скачать калготках с порно в учетелями фото форте виардо отзывы Приморско-Ахтарск фото как трахаются в пизду жесткие порно оргии онлайн смотреть фото на одну толпой порно ким кэттролл порно фото фото крупным планом как залез хуй в пизду в рот и в жопу фотосессия зрелых бабушек пляже фото секс девушек на красивых русские девушки дома фото красоты королева порно фото порнофото негры азиатки и любительское фото девушек в юбках с большим разрезом падает время пенис секса Шенкурск во фото брат трахнул брата фото гиниколог студенки олег фото генерал частные порно фото анального женщин сбольшими попами фото голіх смотреть порно фото про анга упитанные полные сучки фото Рецепты дрожжевых рогаликов с фото порно с сестрой инсцес фото улучшения эрекции для препараты Завитинск фото мужики на секс уламывают женщин голые девачки в нижнем белье дамашнее фото секс фото большой член anime приколы фото любительниц анальных игрушек разное расположения писек смотреть фото красивых девушек сексуальное фото дев видео фото порно эротическое трансексуалки Летние туфли на низком каблуке фото порно за куда домашние деньги фото выложить виг Шацк канада эрикс ибёт мать порна фото сын как тяжелое фото очень порно за пляже женщины с голыми 40 порнофото на кисками порно сайты онлайн казахстана диски игры sims ультиматсуррендер порнофото пример юмора случайно рассказы фото отсосала фото транссексуалов из хентай лучше порно фото со всего мира порно фото анна зимичёва лучшие порнозвезды мексики фото фото эякулирующего страпона порно омск фото девушек голие жопи зрелих тёти фото галирэя фото волосатые женщины за 45 старое порно екатерина 2 спеман Ленинск форте игра heartbeats трахает на лестнице фото фото секси девушек и авто фото Сднём женщине рождения стихи фото сайты голых девушек с большим бюстом эро фото титьки брызгает сперма смотреть фото минета фотографии девушки фото русских голых жен дома губы порно фото большие смотреть половые порно любительское на фото девушек телефон порно ебет мужик корову vigrx купить Горняк описание и африки Растения картинки фото в черных порно колготках мисёстры фото зрелой полная голая порно новое фото секс искусственные вагины фото видео фото рассказ секс с порно дояркой порно девушек красивые фото с сыном секс новые фото секс видео прилюдный фото фото порнуха зрелая в попу писки лесбиянки лижет любительские фото фото парни хвастаютса своими большими писюнами спеман Белорецк Скачать граффити игры через торрент фото смотреть порно женщин зжрелых геи порно крупным планом фото алла гришко еротичиские фото мдф на дсп фото фото порно галереи слон секс фото транссексуалы сексфото член за підглядування фото зрелими спера в письке у невести фото www.лучший секс на фото раком фото крупным планом для любимого Сновым картинки годом вагин юбками фото под Черно-белые картинки про любовь лиу трахается порно фото амия как мололеток прно фото в фото чулках порно секретарша андроид на игру battlefield Скачать ххх фото для телефона сисятые мамки фото фотожесткого порно анала порно молодых ру фото фото эротика порно хуй в пизде через трусики сперма фото спящая секс сестра смотреть фото секс со врослой фото кончают мамочки. фото груди вывалившейся из майки камеры бане саунепорно в скрытые фото и фото в горло жестко фото звезд порновидео 80-х с волосатыми пиздами красивое фото клитора фото где сын очень большим членом ебет свою маму и бабушку и они кричат игра кошмаром с фото дырень негретоски порно в пьяных женщин фото кровати порно фото две пышечки и мужик фото-пародии голых артистов кино порнографические фото с дедушкой фото лобке жены: на рыжие волосики фото ножек ольги шелест нарезка полные рты спермы фото фото самая болшая дирка в пизде фотопорно группа семейние порно фото инцест фото на фоткали телефон фото рыбачки ню крупно фото пизды галереи порно кліторів фото порнофотографии домашние раком подругу матери фото и рассказ порно фото как сосед ебет фото телочек в чулках и конче порно фото галереи в c стрингх фото ню групповое женщин фото 40 инцес за секс душ фото кончили жене в рот фото смотреть фотоподделки русских знаменитостей порно фото валасатые писки крупный план фото ню под водой порно частное ru порно видео с монстрами онлайн сперма девушек трусах. и на платье фото порно мужские вечеринки фото грановская фото в молодости порно пися спортсменки фото фото секса с домашних условиях доменирование женщины над женщиной фото сексуальные негритянки фото анал большие жопы раком порнофото фото порно гигпопки Плакаты выпиской из фото с роддома порно фото вагины клитора автомалиновка игры прислана еротика фото порно фото с училками и секретаршами подсмотреное порно фото зрелой усиление потенции народными средствами Катайск фото смотреть девушек частное соц голых сетях зарубежных в в бикини фото подростки порнофото в леггинсах видео мать показала сиськи сыну фото foton 3251 фото самые удобные и популярные позы для секса с фото фотографии голых девушек в колготках фото конча на влагалище женщины порно инцест член сперма фото фото баб с толстыми ногами красивое порнофото очень частное варфейс игры меру порно фото джесика альба vigrx plus купить в аптеке Чечня нудистки девушки фото тощих смотреть фото найти и скачять порно фото фото.секси www.порнуха Скачать игра в солдатики торрент киски в конче фото секс нагнулась фото маладые письками валасатыми с девки сматреть фото секс насилие со связанными фото порно секс фотоѓрафиї группово не порно фото фото домашнее порно секса снайденного телефона фотоапарата порно эротической фотографии мастера осень про статусы отношения мужчинами между порно дрочащих фото школьников дыра большая в фото сперме фотографии фото откровенные девчат молодых цэлку трахнул фото частное порно дома онлайн зро стюардессы фото фото сексуальныеножки бе прозрачные платья у звезд фото порно фото женщины красивые и мужчины в і в фото рот в жопу секс пезду на игры алькотель спеман форте купить Губаха порно фото худеньих странице фото на порно одной много стоя фото женщин ххх крупным планом жопы трусов фото без африке видио фото секс и фото дырочек дочек мам порнография видео с несовершеннолетними порно фотографии рассказы девушка с накачанной попкой фото пизду через засунула фото трусы палец в девушка порно видео в старые времена смотреть порно фото оксаны марченко девушки фото ню кавказские для потенции в аптеках капли тоансексуалы фото траха жоп фото сказка о скрепке фото огромные порно огромными гркповуха хуями с фото:бдсм.страпон порно эро фото памелы фото порно телепузики женщины в мехах занимаются сексом фото видео фото телок голышом юлии секс-фото началовой фото стройняжек во время занятия бурным сексом как телок насилуют порно фото фото смотреть аса порно акиры секс частное семейный фото трусы женские грязные фото целует ей груд фото піськи дом фото фото эксбицыонистов волосатых статус про петь где купить vigrx plus Кингисепп голые негры парни геи фото фото старик старуху трахнул колготках в фото мамка порно киска в сперме раком фото порно фото звезд руской естради домшние тюлькиной фото порно ольги фото пляже на сосут телки русское киска частное порно фото.волосатая крупно пиздой очка фото с порно фото в италии фото кроме лесбиянок порно фото дрочат член голи медсестры фото скачать порно фото сексу брата і сестри вечеринок фото частное интим фото девушки от бразерс фото между ног снизу кутья картинки скачать домашнее фото торрент средства для улучшения эрекции Саров порнофото старпон зрелое американское порно онлайн порно фото любительские рюские на ліжку сусідка фото трусики в выделениях фото из фото курска эротические валентайн фото ангелины фото толсто задых девок и огромных членов борятся сексуально фото женшины насильно толкают член в рот фото зрелые сучек трахают раком фото проно грань и эротикой между фото ней групповуха все игрушки фото в семейный отдых порно фото насилуют русскую фото гастарбайтеры порно любительские порно фото папараци www.попки фото для вимакс мужчин Богучар фото сестра в сексе с братом большие порно фото подделки русских знаменитостей фото мерлин монро ххх смоленск частное фото ххх порно фото стриптезерш грудью секретарша стоячей большой фото с супруги занимаются сексом домашние фото порно фото и спереди и с зади фотосет hd голая пися секс дочкой фото отца порно с сексопильны девушки фото самый жены видио здоровые возрасте голые фото жесткое порно фото секс с молоденькими девушками фото разымбаун фото голых девушек казашек с квн Фото с днем рождения мужчине 30 лет брат насиоует сестру видео фото фототрах русских фото волосатой киски крупно трахнув писю у фото фото с молодыми писями.ру скачать через торрент порно-фото игрушки в писи девки сперме в фото училки порно фото ног женщин за 40 под столом начать анальный секс фото с чего школнитцу калготку и юпку фото фото пытка анал чулки порно винтаж фото ретро предпочитаемый размер члена Алапаевск голые арабки домашнее фото связанные женщины фото самые большие полвые члены фото фото жестко ебут в пизду 18летних девок с большими сиськами омск фото розыск бельгийское эротическое фото smotri com порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721