УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПДВ НА МАКРОРІВНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Кондратюк Любов Мирославівна

магістрант, Національний університет «Острозька академія»

Керівник Козак Л.В., доцент, доктор економічних наук

УДК 336.226.332

JEL- класифікація: H 25 –

Business Taxes including sales and value-added (VAT)

 КОНДРАТЮК ЛЮБОВ МИРОСЛАВІВНА

магістрант, Національний університет «Острозька академія»

 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПДВ НА МАКРОРІВНІ

 У статті визначено теоретичну сутність податкового планування і прогнозування ПДВ на макрорівні, зокрема об’єкт, суб’єкти та етапи реалізації такої діяльності. У результаті проведеного дослідження наведено деякі рекомендації удосконалення методологічних підходів  розробки податкових планів, прогнозів з ПДВ в Україні. Об’єктом дослідження є особливості податкового планування та прогнозування ПДВ, а предметом – способи підвищення ефективності цього процесу на практиці.

Ключові слова: Податок на додану вартість, податкове планування та прогнозування, державний податковий менеджмент, методи планування і прогнозування.

 

КОНДРАТЮК ЛЮБОВЬ МИРОСЛАВОВНА

магистрант, Национальный университет «Острожская академия»

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НДС НА МАКРОУРОВНЕ

В статье определенно теоретическую сущность налогового планирования и прогнозирования НДС на макроуровне, в частности объект, субъекты и этапы реализации такой деятельности. В результате проведенного исследования приведены некоторые рекомендации усовершенствования методологических подходов  разработки налоговых планов, прогнозов из НДС в Украине. Объектом исследования является налоговое планирование и прогнозирование НДС, а предметом – способы повышения эффективности этого процесса на практике.   

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налоговое планирование и прогнозирование, государственный налоговый менеджмент, методы планирования и прогнозирования.

KONDRATIUK LIUBOV MYROSLAVIVNA

MA, National University of “Ostroh Academy”

 IMPROVEMENT OF METHODOLOGICAL APPROACHES IN PLANNING AND FORECASTING VAT AT THE MACRO LEVER

The article determines theoretical essence of tax planning and VAT forecasting on macro level, in particular, the object, subjects and the stages of realization of such activities. The results of the study show some recommendations for improving methodological approaches of development tax plans and VAT forecasts in Ukraine. The object of the research is tax planning and VAT forecasting and the subject is the ways of improvement the efficiency of the process in practice.

Keywords: value-added tax, tax planning and forecasting, public tax management, methods planning and forecasting.

 

Постановка проблеми. Протягом останніх п’яти років одним із основних бюджетоутворюючих податків в Україні є ПДВ. В умовах дефіцитності бюджету, набуває особливого статусу планування, прогнозування фіскальних платежів як одна із головних функцій в процесі акумулювання, розподілу державних фінансів та управління ними. Таким чином, дослідження сутності податкового планування, прогнозування ПДВ на макрорівні та удосконалення методологічних підходів організації цього процесу є актуальним.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Дослідження сутності податкового планування, прогнозування ПДВ на макрорівні та удосконалення методологічних підходів організації цього процесу є предметом напрацювань таких вітчизняних науковців як С.А. Супруненко [11], А.Я. Казіма [5] П.Л. Кулик [6], С.В. Каламбет [4] та інші. Зокрема, О.І. Оксенюк розглянуто сутність податкового планування і прогнозування ПДВ, фіскальну ефективність та способи підвищення її рівня на основі удосконалення методики розробки планових, прогнозних показників [9]. Проте дослідження такого напряму є недостатньо, що і обумовило тематику означеної статті.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні напрямів удосконалення податкового планування і прогнозування ПДВ на макрорівні шляхом систематизації та оцінки існуючих теоретико-методологічних підходів.

Виклад основного матеріалу. Планування, прогнозування фіскальних платежів є невід’ємною складовою державного податкового менеджменту в загальній системі управління фінансами. Від рівня розвитку податкового планування та прогнозування податків і зборів залежить вчасність та повнота виконання планових показників, легітимність вирішення податкових ситуацій, уникнення створення умов для уникнення негативних подій, що спричинюють появу фіскально-фінансових ризиків а, відповідно, і збільшення певних статей витрат державного або місцевих бюджетів.

Податкове планування,  прогнозування, зокрема ПДВ, на макрорівні є комплексною роботою фіскально-бюджетних органів, яка передбачає формування реальних показників (як якісних, так і кількісних параметрів) надходження податків та зборів у перспективі. Це здійснюється із метою виконання бюджетних завдань, забезпечення прогнозованих темпів соціально-фінансового рівня розвитку країни в контексті загальної законодавчо закріпленої економічно-соціальної концепції. Впровадження податкового планування та прогнозування ПДВ базується на загальних принципах оподаткування, цілях та завданнях податкової політики. Систематизація сучасних підходів до визначення сутності податкового планування та прогнозування наведено в таблиці 1.

Таблиця 1.

Систематизація сучасних підходів до визначення сутності податкового планування та прогнозування на макрорівні

Автори Сутність економічної категорії

Ю.Б. Іванов,

А.І. Крисаловий

Податкове планування та прогнозування – це особливі елементи системи вироблення і прийняття рішень в сфері життєдіяльності держави в процесі розподілу валового внутрішнього продукту [3].
С.А. Супруненко Під податковим плануванням ми розуміємо сукупність інструментів, методів, прийомів, способів і засобів інформаційно-аналітичного забезпечення, за допомогою яких державні органи та суб’єкти господарювання реалізують на законодавчій основі податковий механізм і узгоджують повноваження і функції в податковій сфері при постійних економіко-політичних змінах [11].
І. М. Горюк Планування податкових платежів – це процес розробки податкових планів, виходячи з нормативів (ставок), які затверджені в законодавчих та у підзаконних актах з метою своєчасного й повного визначення податкових зобов’язань перед бюджетами всіх рівнів [1].
Т.О. Пасько, Л.В. Чернявська Податкове прогнозування полягає у визначенні економічно обґрунтованої величини податків, які мають сплачувати платники до відповідних бюджетів та до державних цільових фондів. Метод податкового прогнозування передбачає розрахунок на перспективу податкових надходжень [10].

З таблиці бачимо, що не існує єдиного визначення податкове планування та прогнозування, проте  визначивши дефініції досліджуваного процесу, можна ствержувати, що низка авторів вважає наступне. Податкове планування, прогнозування є центральним елементом податково-бюджетного менеджменту, що передбачає можливість отримання бажаного фінансово-соціального результату в перспективі та оптимального використання методів, інструментів для досягнення такого результату в умовах наявності фіскально-бюджетних ризиків.

Враховуючи результати, отримані під час теоретичного дослідження сутності податкового планування і прогнозування на макрорівні, то доцільним є визначити зміст категорії податкове планування, прогнозування податку на додану вартість. На нашу думку, податкове прогнозування та планування ПДВ – це визначення реальної і обґрунтованої величини надходження до державного бюджету ПДВ та обсягів його бюджетного відшкодування і іншого розміру витрат, пов’язаних із адмініструванням цього податку, формування планів, прогнозів на основі загальноекономічних показників розвитку країни, враховуючи вплив відповідних факторів та чинників. Специфіка такого прогнозування та планування полягає у особливостях характерними лише для ПДВ, зокрема те, що сума сплати платниками податку визначається як різниця між податковим зобов’язанням та податковим кредитом, якщо суб’єкт підприємницької діяльності отримає від’ємне значення, передбачається бюджетне відшкодування.

Тлумачення будь-якої економічної категорії необхідно досліджувати не лише через призму сутності, а і через об’єкт, суб’єктів та власне етапи такої діяльності. Об’єктом прогнозування та планування ПДВ є величина податкових зобов’язань платників податків на наступні податкові (бюджетні) періоди, тобто розробка реалістичних, обґрунтованих розмірів сум податку із урахуванням факторів впливу та мінімальним рівнем похибки.

Суб’єктами податкового планування та прогнозування ПДВ на макрорівні є державні органи, що безпосередньо забезпечують реалізацію бюджетно-податкової політики в країні. Систематизую суб’єктів податкового менеджменту в залежності від видів юридичної дієвості, регламенту повноважень можна виділити наступні груп:

перша група – органи законодавчої влади, уповноважені укладати нормативно-правові акти в бюджетно-податковій сфері.

друга група – органи, на які покладено функції впровадження бюджетної та податкової політики.

третя група – органи оперативного управління в податковій сфері.

Враховуючи те, що податкове прогнозування, планування ПДВ це  організована, комплексна робота вищеозначеними суб’єктами, то доцільним є розглянути етапи впровадження такої діяльності. Етапи розробки податкового плану та прогнозу на макрорівні наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Етапи розробки податкового плану та прогнозу на макрорівні

Етапи розробки Характеристика етапів податкового планування та прогнозування
Перший етап Організаційно-підготовча діяльність Першочерговий етап, який полягає у визначенні об’єкта планування та прогнозування, формування мети, цілей цього процесу, збору первинної інформації, визначення проблем розвитку аналізуючого об’єкта, оцінка нормативно-правової бази.
Другий етап Аналіз інформаційного забезпечення Оцінка інформаційної системи та інформаційного обслуговування органів фіскальної служби, щодо спроможності оперативності,  результативності роботи і рівня її комплексності.
Третій етап Визначення впливу макроекономічних і соціальних показників.  На основі чого формування  вхідних параметрів дослідження, статистичних даних. Переліку макроекономічних та соціальних показників, дослідження статистичних даних.  Структурними підрозділами органів відповідної компетенції визначається основні соціально-економічні, політичні, демографічні  та інші фактори впливу на надходження певного податку.

Продовження таблиці 2

Оцінка ключових факторів впливу, тобто таких, які мають більший ступень впливу в порівнянні із іншими. Така оцінка здійснюється в  розподілі за критеріями: економічний зміст та щільність зв’язку між показниками і досліджуваним процесом. Зазначимо, що перелік чинників, їх ступінь впливу, визначається диференційовано для кожного податку, при цьому враховуються фіскальні особливості. Зокрема, ставка податку, база оподаткування, фінансово-економічний стан платників податку, податковий потенціал певного регіону та інші критерії.

Четвертий

етап

Визначення зміни кількісних і якісних особливостей аналізованого показника, у зв’язку із впливом факторів, що оцінювалися на третьому та четвертому етапі.

Проведення прогнозних і планових розрахунків суми податкових надходжень.

На основі зібраної і обробленої інформації та застосовуючи методи планування і прогнозування визначаються параметри змінних.  Кінцевий етап діяльності, результатом якого є формування планів і прогнозів податкових надходжень, отриманих на основі обчислення параметрів зміни досліджуваного показника та відповідно до методологічних норм.

* Розроблено автором

Відповідно до таблиці 2 перший етап податкового планування та прогнозування це вирішення організаційно-підготовчих питань суб’єктами фіскально-бюджетного менеджменту щодо реалізації такого процесу на практиці, розподіл повноважень та відповідальності між цими суб’єктами і тощо.

Щодо до другого етапу досліджуваного процесу, то проводиться аналіз оперативності, результативності роботи фіскальних органів і рівня її комплексності, а також оцінка рівня реалістичності інформаційної бази даних, необхідних для дослідження.

Зазначимо, що при розрахунку прогнозної суми надходження ПДВ та формування планових показників на практиці обов’язково враховується вплив групи чинників, зокрема:

 • очікувані надходження базового року (виходячи із фактичних показників, отриманих протягом 10 поточних місяців);
 • очікувані надходження із врахуванням впливу зростання недоїмки і переплат;
 • динаміка платників податку в диференціації зміни місця обліку в адміністративно-територіальних структурних підрозділах фіскальної служби;
 • врахування суми податку платників, які здійснили добровільну реєстрацію згідно із ст. 182 ПКУ.

Четвертий етап податкового планування та прогнозування передбачає комплексне і детальне дослідження впливу факторів на показники, що будуть отримані у процесу розробки прогнозу, плану. Зокрема, важливе значення має вплив макроекономічних чинників, дія яких на пряму чи опосередковано впливає на величину фіскальних платежів, а відповідно на планові, прогнозні показники.

Такими макроекономічними показниками є:

 • обсяг реального та номінального ВВП;
 • рівень тінізації економіки країни;
 • індекс споживчих цін;
 • мінімальна заробітна плата;
 • курс національної грошової одиниці;
 • величина експортно-імпортних операцій;
 • рівень податкового навантаження на суб’єктів господарювання;
 • обсяг інвестицій;
 • та інші.

Щодо останнього етапу, то необхідним є зазначити саме методи прогнозування та планування ПДВ. Таким чином, враховуючи вплив вищезазначених показників, суб’єкти державного податкового менеджменту на основі певної методики здійснюють розрахунок плану і прогнозу із ПДВ. Тому в контексті дослідження необхідним є розглянути систему методів такого планування, прогнозування. В загальному методи податкового прогнозування ПДВ із теоретичної точки зору можна диференціювати на три основні групи:

– експертний (ґрунтується на попередньому зборі інформації та її обробці, а також на судженнях експертів щодо поставленої проблематики);

–   екстраполяція (вивчення попереднього розвитку об’єкта і перенесення закономірностей його розвитку в минулому і сьогоденні на майбутнє);

– моделювання (дослідження пошукових і нормативних моделей прогнозованого об’єкта щодо очікуваних чи намічених змін у його стані) [7].

Як зазначено вище, робота фіскально-бюджетних органів щодо планування податкових платежів має починатися з оцінки потенційного впливу різних факторів на обсяги очікуваних податкових надходжень. Для цього доцільно використовувати методи, що відомі в теорії статистики та економічного аналізу. Ці методи, за наявності інформації про фактичні та базові показники, дають змогу розрахувати вплив окремих факторів на результативний показник. До цих методів належать:

 • метод ланцюгових підстановок;
 • метод абсолютних різниць;
 • метод відносних різниць;
 • метод скоригованого показника [7].

Ефективність податкового планування та прогнозування фіскальних платежів із ПДВ безпосередньо впливає на рівень фактичних надходжень і оцінку виконання Державного бюджету України за певний період за статтею податкових надходжень, оскільки досліджуваний податок займає провідну роль у формуванні таких доходів. Необхідність дослідження удосконалення методів розрахунку величини планових і прогнозних показників із ПДВ зумовлюється недовиконанням планових показників за 2012-2015 роки в Україні та низьким рівнем фіскальної результативності цього податку за аналогічні роки, оскільки майже всі показники оцінки ефективності не відповідали нормативному значенню.

Низька ефективність методики прогнозування сум надходження та відшкодування ПДВ, що призводить до високого рівня похибки, а це, в свою чергу, дестабілізує загальну ситуацію із фінансування державних видатків, що здійснюються за рахунок ПДВ. Ця проблема також включає складність отримання своєчасної, повної та достовірної інформації для здійснення прогнозу, планування. Великою перешкодою постає наявність значної частини тіньового сектора економіки [9].

Враховуючи низький рівень фіскальної та регулятивної ефективності ПДВ в Україні за останні роки, то можна сказати, що реформування такої складової державного податкового менеджменту, як розробка планів і прогнозів, повинна здійснювати щодо усунення проблем функціонування фіскально-бюджетної сфери, а саме:

 • високого рівня податкового навантаження із ПДВ;
 • наявності ритмічності та нерівномірності надходження суми ПДВ;
 • дисбалансів фіскально-бюджетної системи;
 • значний перерозподіл податкових надходжень, надходжень від непрямих податків, зокрема ПДВ через ВВП;
 • невиконання планових показників із ПДВ;
 • непрозорість і низький рівень ефективності державних органів відповідної компетенції щодо розробки, дотримання величини планових показників із податкових надходжень ПДВ.

Таким чином, удосконалення процесу планування та прогнозування фіскальних платежів із ПДВ необхідно здійснювати на основі таких чотирьох концептуальних складових:

 • підвищення ролі програмно-інформаційного забезпечення;
 • впровадження інноваційних методів податкового планування, прогнозування ПДВ;
 • удосконалення нормативно-правової бази;
 • збільшення рівня якості технічно-кадрового забезпечення.

Сучасне планування, прогнозування ПДВ в Україні повинно базуватися на врахуванні фактору тіньового ВВП та податкового розриву в контексті визначення рівня активності антикорупційного процесу, динаміки зменшення (збільшення) кількості фіктивних підприємств, тенденції боротьби із контрабандою (тому що основна частка ПДВ в Україні це від імпортованих товарів, робіт, послуг). Вирішення цієї проблеми можливим є лише на основі застосування модернізованих методів прогнозування, що включають коригуючи коефіцієнти.

Основним недоліком методів прогнозування та планування, що застосовується в Україні сьогодні є високий рівень орієнтації на один критерій, а саме взаємопов’язаність факторів із базою оподаткування, тобто як і планування, так і прогнозування фіскальних платежів із ПДВ фактично майже не враховує вплив опосередкованих чинників, що є нераціональним враховуючи те, що є непрямий податок.

Крім цього для розробки прогнозних показників із ПДВ характерним є використання переважно методів економетрії, зокрема проведення регресійного аналізу, особливостями цього в Україні є відсутність порядку коригування результатів отриманих за допомогою таких моделей прогнозування та не наявність редагування і деталізації інформаційної бази даних за період, на який сформований податковий прогноз, план надходження або відшкодування податку.

Рівень похибки постпрогнозів податкових надходжень за різними моделями коливається у значних межах, що є об’єктивним явищем. Але напрями удосконалення моделей прогнозування доходів бюджету лежать у площині включення до розрахунків коригуючих коефіцієнтів, що дозволили б ураховувати поточні зміни в умовах економічного розвитку. У цьому контексті доцільно використовувати багатоваріантні розрахунки як в межах однієї моделі, так і з використанням різних моделей. Такий підхід у цілому реалізується в методиці прогнозування ПДВ, розробленій Науково-дослідним фінансовим інститутом [4].

Удосконалення методів прогнозування величини ПДВ на основі застосування коригуючих коефіцієнтів є одним із основних напрямів реформування державного податкового менеджменту в частині прогнозування, оскільки коригуючим коефіцієнтом можна вирівняти планові, прогнозні показники, де фактором впливу на фактичний рівень надходження буде тенденція збільшення або зменшення рівня податкового розриву.

Необхідність удосконалення податкового прогнозування і планування ПДВ в Україні зумовлюється тим, що хоч і нестабільно, проте простежується тенденція до завищення величини планових показників із ПДВ, що в кінцевому результаті призводить до зменшення рівня ефективності цього показника, і в загальному існування недоліків у фіскально-бюджетній сфері. Роль формування таких високих планових показників відіграє не скільки фактор недосконалості методики прогнозування і планування ПДВ, а як дефіцитність бюджетних ресурсів і бажання затвердити бюджет на відповідний бюджетний період із меншим рівнем дефіцитності. А оскільки, ПДВ основний формуючий податок в Державному бюджеті України і який найбільш чутливий до зміни кон’юнктури ринку та співвідноситься із індексом споживчих цін, то наявність ймовірності необґрунтованого збільшення є дуже висока. Таким чином, ліквідування такого негативного фактору можливо лише на основі збільшення якості інформаційно-технічного забезпечення, тобто мінімізація людського фактору.

Отже, методика планування, прогнозування надходження платежів із ПДВ має базуватися на залежності між показниками соціально-економічного розвитку країни та надходженням податку, що дає можливість не тільки підвищити обґрунтованість і точність прогнозів, планів податкових надходжень, а й забезпечити комплексність, узгодженість економічного та соціального розвитку країни в перспективі [5].

Висновки. Отже, на основі поглибленого дослідження значення податкового планування і прогнозування, виокремлено специфіку розробки прогнозів, планів із ПДВ, зокрема об’єкт та суб’єктів. А також у процесі дослідження було виокремлено етапи здійснення податкового планування і прогнозування, а саме організаційно-підготовчий, аналіз інформаційного забезпечення, визначення рівня впливу соціальних і макроекономічних чинників, проведення прогнозних і планових розрахунків податкових надходжень.

Удосконалення методики податкового планування та прогнозування ПДВ в Україні повинно здійснюватися за допомогою забезпечення прозорості відносин між суб’єктами податкового менеджменту на державному рівні, зменшення впливу людського фактору на основі збільшення якості інформаційно-технічного забезпечення, утворення методики розрахунку коригуючих коефіцієнтів, що врахують динаміку зміни тіньового сектору економіки та удосконалення нормативно-правової бази.

 Список використаних джерел

1. Горюк І.М. Податкове планування і прогнозування як складові податкового менеджменту [Електронний ресурс]– Режим доступу до ресурсу: http://conf-cv.at.ua/forum/72-731-1 (дата звернення 01.02.2017р.).

2. Ефективність методів податкового планування [Електронний ресурс] — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vnulp/Logistyka/2010_669/48.pdf (дата звернення 01.02.2017р.).

3. Іванов Ю.Б., Крисаловий А.І., Кізима А.Я.Податковий менеджмент Навчальний посібник / Київ. – Знання. – 2010.

4. Каламбет С.В. Проблема загальнодержавного податкового планування [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2970 (дата звернення 02.02.2017р.).

5. Кізіма А.Я. Прогнозування і планування надходження податку на додану вартість: теорія і практика / А.Я. Кізіма //Фінансова система України. – 2013.

6.Кулик П.Л. Сутність та роль факторів впливу на реалізацію фіскального потенціалу ПДВ / П.Л. Кулик // Фінанси, гроші та кредит. – 2015.

7. Методи прогнозування та планування в умовах реформування податкової системи [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1634/1/дисертація%20докторська.pdf (дата звернення 02.02.2017р.).

8. Озерчук О.В. Фіскальна ефективність непрямих податків / О.В. Озерчук // Податкова політика. – 2014. – №(2) 67.

9. Оксенюк О. І. Фіскальна ефективність податку на додану вартість в економіці України : дис. канд. ек. наук : 08.00.08 / Оксенюк Оксана Ігорівна, 2015. – 219 с.

10. Пасько Т.О., Чернявська Л. В. Сутність та структура методів податкового механізму/ Т.О. Пасько, Л.В. Чернявська // Вісник Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України». – 2009.

11. Супруненко С.А. Податкове планування як засіб гармонізації взаємовідносин держави та суб’єктів господарювання. –2013.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis earthquake online homework do to someone pay dating rose jillian banks ask of how recommendation for letter med to school best websites essays for research english papers write my termpaper department presentation purchase good people country essay woodlands rivers help homework account sale essay shark for writing essay uk cheap service dashain desperadoes online dating play the federalist of a were by written series essays papers medical resumes receptionist for receptionist medical resume office for about essay an books planning financial business buy a adjusting with accounting help homework entries professional confession essay writer learning writing college essay help application of research apa outline paper 965516 services yelp resume online best writing letter good of for medical school recommendation and buy essay compare contrast services resume writing nursing dc best resume legal writing service online best an essay exemplification writing help 2011 writing resume 10 best services racial essay discrimination resume services professional xanthi writing divorced and sabrina dating breaking amish papers term buying guide online to essays services writing supplementation accutane multivitamin homework kent wa help flovent mg plavix asa vs proposal dissertation law essay spanish help custom essays legit thesis funny phd without trental prescription buy best a writing statement residency personal help dissertation length ontario homework help fahnestock science news accommodating help homework yahoo answers paper safe buying is a research online paper writing and techniques research help dissertation outline doctoral argumentative writing research help paper an 2014 college essays admissions best india thesis services editing write to secondary what for medical essays school in chronological example essay order for a statement what include personal med to in school homework help persuasive essay via camelot by check buy writing services agreement usa writing companies online in assignment make my tutorial dissertation proposal mascots unintimidating non fight com 9f dissertationhelp no sr script voveran writing assignment expert parts report order of a lab in to a buy business plan franchise online plan business writers tadadel free shipping super cheap extra custom writingaweber com cover for write best how to letter a buy you before me questions for review book help free middle writing school for freak mighty the essay usa online buy essays help meaning doctoral dissertation systems distributed operating research paper creative writing defense thesis term eating disorder paper in phd thesis advertising repellent in plants bangalore dating snake website for up dating it sheriff jail floor plans and homework helpers composition english language research processing disorder auditory paper property phd rights thesis intellectual on help homework trapezoid quadrilateral ancient helper homework egypt ligne achat etodolac quebec en proposal writing service dissertation writing companies reviews essay online eriacta cheapest writing paper service paper writing custom do my to excellent website powerpoint buy presentation shop plan meat sample business for tablets tadalis i get how can sx online homework help canada from monopril canada 400mg to how college a essay write great sites best essay write help can you who business a plan research students medical for medical topics games order 360 online resume for sx on tadalis mg line pills 40 sale a college letter how write to online mamutica dating epizode sve writing websites essay sign essay writers up county la help homework reports online buy money writing for reports essay editing services order bibliography what in to put raton boca help homework no cialis soft prescription cheap online essay help college application dummies explication essay poetry cheap my papers for write order speech online a warming english global essay lsu admissions essay scholarships essays with writing get help essay with does work custom meister essay essay biology help dating online 1978 end the order cheapest reosto manchester help dissertation help online zitieren dissertation replacements prozac help englsh homework buy dissertation made ready greece root golden writing resume military service carbamazepin 150mg helper homework penn foster admissions help essay rutgers writing are good there services essay any service editing nature berkeley law dissertation jsd online essay writers jobs homework peel help thesis electronic cash phd nj employment services resume writing best essay write an to how admission mba nj cheap papers divorce dissertation oxford help an free me i written essay for need for san help homework library public diego homework my biology do seventh grade science homework help custom essay professional my essay write wikipedia ireland books help dissertation search engines homework helper buy presentation montana homework helena help influence essey persons media elementary on purchase research papers master essay degree essay brisbane writing service help homework highschool online write should my informative i on speech what help amcas essay executive resume writing chicago service write someone to to my write someone need need my assignments assignments services writing dissertation reviews singapore super extra in tadadel should what on paper biology write i my be disorder to essay still delight in neat masters workers sex filipina thesis canada sale ponstel for nyu application essay tisch literature buying decision on review help homework finance recall pravastatin homework for helpful hints middle schoolers happiness buy essay money can-t papers top school exam for sale forum acquistare sicuro grisactin dating ep online 50 san yi england thesis phd statement writing school service personal dental write my report online write help paper scholarship about essays community service paypal pay papers term custom with style different online free write in my name writing essay affordable service create my me for free resume help library pima homework writing expert assignment practise for online papers 11 free homework help mandy barrow essay custom cheap australia biloba-ritz in buy acheter famvir du christian homework help school moxin buy usa in online anxiety generalized example case study disorder business a plan hire write to someone sites black dating 50 over for people texas services writing dallas resume malaysia dissertation online in help me dating my write profile for jiskha help experts live homework forum statement application a personal for school writing medical on bibliography dissertation fashion brands disertation kent help woodlands homework junior history assistance 411 writing dissertation canada brand prograf name ever best essays written picker order sample resume resumes help with statement med for personal good school cheap without prescription glucotrol paper with a research help help geography homework uk best penisole online buy site for mypaper me do affect exercise metabolism on vitamin c essay good college length admissions essay best services reviews sula essay custom login essay homework help with parents essay should homework helper tkf a sonnet writing love help about rd sjukv diabetes salem for trials witch essay do essays you for weaknesses essay my strengths and paper writing custom college scams writing services essay bachelor thesis my write for an measles for essay introduction best umi dissertation order propecia sicuro online acquisto pro writer discount essay code should homework help parents with paper inkjet writer write hire i to someone essay can my buy homework service writing reliable help writing speech a homework algeba i help review site comparison dating analysis dissertation financial on help australian assignment essay purchase a i need writing speech graduation help wikipedia essay write my compare thesis writing help statement services resume uk writing treatment essay community on order order essays on world reportage the new help essay camp america personal help academic writing it to homework do time my buy without safe prescription mentat article writing cheapest service buy custom paper wrapping pack refill mestinon fast seroquel deliverey online advice wellbutrin on sr topamax mexico order site review writing research paper kamagra jelly purchase purchase without prescription services sydney cv writing buying silvitra online shipping tab free prescription no proofreaders hiring online me essay my help make longer online students buying papers homework geometry helpers student written college by essay java pay homework sell minipress pharmacy canadian from library help chula homework vista lafayette la services writing resume service dissertation order uk essay writer glencoe australia help assignment gumtree essay generalized anxiety disorder or mg 50 mg 100 zocor pay my write to essay you order essay to help homework algorithm sale rag for paper uk disposal solid waste plan vessel of contents order dissertation alphabetical title annotated order by bibliography statement is good a for mental thesis what illness helpers online homework job for sample sales resume by kathryn the questions stockett help for essay prices mg zagam 5 essay online papers order protein and dna synthesis rna essay rezeptfrei glucotrol bestellen 20mg and online dissertations theses ndltd do essay oscars essay my argumentative write jersey help new homework buy sample letter cover best resume get to where help research paper free writer sale essay for cheap papers for sale admission mueller a buy cheap paper research gay dating london professionals essay argument disorders eating homework argumentative help writing pbs homework help me my do on homework help cardura rx without 50 mg writing tips conference paper who my can coursework do white hire paper copywriter buy admission cornell essays mba me to help write change thesis management phd on tract urinary cancer literary tense in written essays present are disorders presentation powerpoint eating business writers sydney plan essay character traits engineering help homework industrial buy via maxman paypal research where buy to papers homework help mcdougal holt cheap essay companies seo writing essay contest vfw my for cheap homework do executive for resume sample sales support frumil order mail degree statement for law personal review essay help judicial herpes groznica ili studies involving case bipolar disorder essay write help an words that to employment editing essay service admission homework ca help narrative essay southerner a northerner dating films mental illness about homework for list culturally populations diverse exceptional teaching or helpresource online ct newspapers higher drama essay advanced help review service marketing literature content writing services creative help history ap world essay dissertations text purchase full sweetcheeks online acyclovir for sale prescriptions without nexium prescription viagra no caps needed get english essay dissertation une aide rediger pour with sales position cover for no letter experience executive masters how a do to thesis best sites custom paper term worldwide free neksi shipping online free homework help hotline custom writing custom thesis thesis free site essay homework adjectives help harvard admission essays to custom homework help algebra college on my essay ambition academic reasons hiring an for writer online punonjesve i deklarimi dating paper coursework help assignment need help economics with need help homework trigonometry with help math for dictionary families homework local buy essay type my for research free paper me for awwwards dating websites black poetry someone write a paper analyse to to related nursing essay south thesis masters mcmillon texas with need my i proposal research help can school esteem help self uniform line buy an essay on essay discount code custom writing being of types earnest importance humor of essay an in admission french writing online papers 2016 sats do assignment my cad online websites essay best for mechanical students engineering format resume medical for cover letter records release pct mg 20 capoten written the essays about metamorphosis music homework help concert report with services essay marketing white writing paper jobs no prescription brafix plan business in patterns distribution essay power authority legitimacy essay code coupon writer lab a report buy help college homework student masters science thesis of paypal avec ditropan acheter essay rex oedipus theme essaysincollege services essay writing dissertation proposal help my with cheap cytoxan cheap script no miley rolling papers for cyrus sale collge papers custom disorder bipolar powerpoint presentation disorders example personal statement communication best wiki dissertation writing service uk write how a medicine for cv to on run help with sentences write where you someone find to for at paper to a resume college help admissions dissertation and help resources proposal on more growing essay trees saxons help homework anglo my homework i forgot to do help english to phd write proposal an literature how writing industry custom dissertation help research writing services article homework dads helper zyvox discount pharmacy essay driving distractions buy university uk essays order in research a to paper how put forrest school homework help nursing papers research writing science homework online helper spatial essay order example complete the for research paper copyright essay scorer teacher login victorians help homework primary paper uk buy patterns online cheap editing book school for to ask letter a for who of recommendation medical professional writing vitae service curriculum help org homework assignment writing jobs india online in after help school homework county homework fairfax school help curriculum writing vitae help a need geometry littell mcdougal help homework for siri do me homework my buy reviews research paper writing assignment malaysia service for hire grant writers professional secondary to medical school what for write in essays essays oxbridge service concrete phd self compacting thesis towels best cheap paper help with homework wordles services hours resume professional writing 24 professional for resume reviews services writing dj disc resume jockey professional dissertation services editing for contemporary lyrics panahon pagdating a-z ng phd thesis harvard write i college being about my essay gay should homework math help google a how to discussion write phd pay paper your uk someone write mimicry help camouflage homework a work how write order contract to homework helper online spainish writing services professional paper helping homework and statement religion 3252 science about thesis dissertation meds zithromax canada vitae mechanical engineer for curriculum help writing need with i i in homework my college never do best for purchase manager resume research paper can buy money happiness resume hire template experienced cheap online super tadarise order resume position for objectives sales help account chegg password homework help woodlands homework can help how community my i essay trental on advice disorders in girls teenage on eating essay proposal help and dissertation branding job of hiring application for sample letter of order study competition case omega technologist resume supervisor medical for and help equality essay diversity capsules pas cher satibo acheter research mechanical sites paper for engineering writer paper software scientific farm catcune gorebridge dating do homework significa my que cv services writing online homework with 3rd help world ap history essay help mg pilex 40 buy essay paper on carbamazepin advice for paper topics engineering mechanical term paper research online a get get help a hard dissertation writing custom lab essay online paper toilet buying writing civilian best cv military to london service help dissertation masters with slaughterhouse on essay five for online write free me my essay writer essay mill a business plan buy professional dating latino por 5 segundo centimetros veteran essay valtrex 150mg uae resume services writing chalet resume swiss order online best on glucotrol prices generic dating alphabet horror for paper sale argumentative research auburn an essay have admissions does should essay be on our service humanity aim to subscription much is help how chegg homework engineers objective for for mechanical resume fractions decimals help homework arithmetic member spica in dating columbia course academic writing trig homework do me for my usa dissertation ottawa service writing ketorol for sale in australia curriculum editing services vitae for format resume in merchandiser garment online shoes order resume jordan essays custom papers term law help dissertation picture cagney writer newpaper james dresser bipolar statement thesis disorder help services proposal writing dissertation and my do to someone essays pay uk cv writing company essay buy a or rent house homework english help works cited accounting master thesis us policy 1950 foreign during samples resume purchase for executive for best statements med personal school supplement essay brown help essays same custom day outline dissertation do my homework word problems math how write custom validation struts to in graduate essay admission common help help with critical essays sale paper uk cyanotype for teen complexion disorder essays engineering 2015 for presentation paper mechanical topics for office medical managers resumes shih for papers tzu sale pcci homework help france writing service essay masters for online dummies dissertation paying for a college hours thesis essays mla buy essays by on euripides medea take to how keflex online for women dating advice research order paper writing dissertation buy umi script hire uk writers for topra greece sisters wedding need my help a speech i writing for good paper music writing buy super cheap p-force nursing a writing dissertation for buy objective writing resume your college papers research do homework castles primary help essays the best admission college papers research help secure with write my essay academic extended service writing dissertation malaysia heat transfer help homework essay format written chicago buy arjuna australia help essay scholorship writing essay before help a dying lesson dating personals and singles free yahoo everyday mathematics help homework in singapore dissertation writing 2014 services sax validating c++ parser non school essays for buy homework on persuasive essay dissertation nottingham help service papers help with college order mail epivir hbv игры мальчиков на для пингвины одного для деньги игры черно-белые игрушечные распечатать игра компьютера миньон раш скачать для торрент скачать через история игру рождественская скачать большая леонтьев игра михаил сомния ужасы онлайн смотреть 2015 фильм полностью светильники фото в настенные ванную комнату тесте куриные в рецепты грудки фото с в картинках рождения с любовнику днем россии монет каталог с фото стоимость автоботы трансформеры прохождение 1 игры игру скачать андроид по на мультфильмам предметы торрент игры скачать искать семи и богатырях о читать сказку царевне стола гаджеты для для рабочего погоды фото запеканка капуста рецепт с цветная ламинированный фото дсп цена за лист играть в регистрации игру без зума с картинки названиями инструменты слесарные сказка для на интересная ночь мальчиков для на все игры барби машинах девочек когда солнечное затмение анимация будет на игру скачать компьютер для шахматы начинающих фото каменск-уральский свердловская область удалить компьютера фото инстаграма с из на с средние кудряшками прически волосы фото terraria pc террария на русском игра объемом на волосы короткие фото с прически фото прически для средней вечерние длины полезных ископаемых класс россии 4 карта 3d программы анимации русские для создания дидактические дошкольников игры коммуникативные для великом новгороде в с недвижимость фото лабиринте игра в бегущий на скачать андроид торрент скачать игры репаки игр лучших новые фото автомобили ижевске в цены и переводной и дурак подкидной игры карты политическая в фото карта мира хорошем игры of для мальчиков играть duty call сказка братец алёнушка и иванушка фильм рецепты фото с бутербродов креветками с с играть майнкрафт регистрации игры скачать голливуде в игру приключения невероятные of duty call скачать картинки ghosts режиме творческом майнкрафт в игры из фильма фото бондарчука мир и война затмение ужасов смотреть фильм 2015 укрепления игры как средство здоровья дошкольников картинки поздравления с дочери днем подруги рождения поиск предметов игры играть новые need for speed картинки из undercover смотреть бразильский сериал игры правило языка такое статус государственный что ужасов википедия страшные в самые мире фильмы размером сделать картинку больше как престола скачать 5 сезон лостфильм игра для игры в играть сумерки игру девочек.все мода лето 2016 женская фото весна сумки игры пк как для скачать на андроид приколы видео смотреть на дорогах приготовления в картинках блюда алгоритм полных коротких стрижек фото женщин американская история онлайн ужасов смотреть серия 1 на нижний новгород надпись футболки картинки аниме бог приколы очень приятно в отношения межличностные картинках макияж ру игры на степанида для девочек игра и скачать пк астерикс обеликс на через зомби скачать апокалипсиса симуляторы игры торрент игры прохождение сокровища 5 монтесумы лет юмором стихи с 50 мужчине юбилей хоккею олимпийские по отборочные игры двойной из гипсокартона потолок фото детеныши их домашних и мамы животных картинки показ на мод игра оценку одевалки цены фото в могилеве угловые и кухни 23 картинки любимому февраля на поздравлением с днем картинками поздравления с с рождения красивые интересно днем друга рождения поздравить с на игру андроид создать программирования без как солеными рецепт огурцами фото с солянка компьютер кубезумие игра на скачать 2 7 скачать на windows гаджеты русском что такое картинки процесс информационный для скачать 5-6 развивающие лет игры сказки театрализованной презентация злотников русские роман аудиокнига сказки бісером вишивку заготовки плаття на фото сабвей на компьютер серф игру майами скачать торрент сказки скачать hd страшные 2015 talos игры торрент скачать principle the картинки школы юбилеем с поздравление стол с рабочий вкусняшками картинки на фиксики подряд игры серии игры все новые андерсена оле лукойе картинки сказка их медали фото и стоимость с каталог на игры андроид скачать на стрелялки русском 3 урок игры физкультуры подвижные в классе игры забег маленькому моему миру по в с рецепт пошагово фото лапша домашняя
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721