ТЕХНІКА КОЛАЖУВАННЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ І ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 37.091.33:[821.111+821.112.2]:7.038.6                           О.А. Кириченко, І.О.Подоляка

Сумський державний університет, м. Суми

 

ТЕХНІКА КОЛАЖУВАННЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ І ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРІВ

Анотація: у статті докладно викладаються позиції основоположників ідеї колажу та колажування – німецьких методистів Б.-Д. Мюллера і М. Зікманна (80 – 90-ті рр. XX ст.). Доводиться, що в колажі можуть відображатися і зіставлятися різні культури, сходитися і співіснувати різні тексти – вербальні і невербальні. Дається визначення колажу як інформаційного продукту та підґрунтя розвитку творчості учнів. Наводяться конкретні приклади уроків англійської та німецької мов, що демонструють практичну реалізацію прийому колажування.

Ключові слова: колаж, «діалог культур», творчість, особистість, асоціограма.

ТЕХНИКА КОЛЛАЖИРОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ И НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКАМ И ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: в статье излагаются позиции основоположников идеи коллажа и коллажирования – немецких методистов Б.-Д. Мюллера и М. Зикманна (80 – 90-тые гг. XX в.). Доказывается, что в коллаже могут отображаться и сопоставляться разные культуры, сходиться и сосуществовать разные тексты – вербальные и невербальные. Дается определение коллажа как информационного продукта и предпосылки развития творчества учеников. На конкретных примерах уроков английского и немецкого языков демонстрируется практическая реализация приема коллажирования.

Ключевые слова: коллаж, «диалог культур», творчество школьников, личность, ассоциограмма.

COLLAGE TECHNIQUE AS THE TOOL FOR TEACHING ENGLISH AND GERMAN AND FORMATION OF CREATIVITY AT SCHOOL STAGE

Annotation: the article outlines in detail the position of the founders of the idea of collage and collaging – German methodists B.-D. Muller and M. Zikmann (80 – 90 s., XX c.). It is shown that different cultures displayed and matched in the collage come together and coexist in various texts – both verbal and nonverbal. It defines the collage as background information product and a method of creativity development at school stage.

We aim to prove that through implementing collaging method into the lessons of foreign languages a real possibility of mastering and operating with different notions is created, that through this method young students are facilitated for mastering the ability to formulate different concepts – both the concrete and the abstract ones; collaging promotes search for productive linguistic solutions. Collage lets a young student to look at everyday ordinary things in a special way, it triggers associative thinking, a background for the development of verbal responses and the ability to reason. Collage allows the child to draw on their experience and present topics within their subjective vision, their way of thinking; collage is suitable for both studying of cultural aspects, and for organizing perception of information, and for creating your own statements.

We reveal the idea of collaging as a way of encoding / decoding of information, the method of penetration into another culture, making collage, according a specific plan, a student masters decoding techniques for new information by which he “builds bridge to another culture”.

Collage makes transferring of information about other cultures clear, controlled and managed by teachers, open and accessible to students.

We give specific examples of lessons in English and German, demonstrating the practical implementation of collaging in teaching English and German.

Key words: collage, “dialogue of cultures”, creativity, personality, associogram, encoding / decoding of information, associative thinking.

Мета роботи: дослідити прийом колажування в навчанні англійській та німецькій мовам, обґрунтувати і виявити педагогічний потенціал методу колажу і його художньо-виражальні можливості для творчого розвитку учнів на уроках англійської та німецької мов, проілюструвати теоретичні засади на практиці.

Об’єктом дослідження виступає роль техніки колажування під час навчання учнів, формування їх творчого потенціалу.

Предмет дослідження є поліаспектне явище «колаж».

Завдання дослідження:

дослідити та обґрунтувати доцільність використання прийому колажування в навчально-освітньому процесі;

виявити шляхи підвищення ефективності та результативності навчального процесу з використанням методу колажу на уроках англійської та німецької мов;

на основі отриманих даних розробити завдання для уроків із застосуванням даної методики кола жування.

Розвиток української держави зумовлює необхідність виховання нового типу особистості з високим рівнем духовності і культури, спроможної самостійно приймати нестандартні рішення, здійснювати вільний вибір, творчо мислити, гнучко реагувати на зміни обставин і самій їх творити [1, с. 41– 42].

Відомо, що одним із головних напрямів гуманізації процесу навчання є перетворення взаємодії суб’єктів навчального процесу в засіб формування, розвитку і саморозвитку особистостей. В. Сухомлинський підкреслював, що особистість дитини – більше результат саморозвитку, ніж регульованого розвитку, що психологічним механізмом сприяння цьому саморозвитку є психічний стан злиття впливу дорослого і самоактивності дитини з переважанням останньої [1, с. 42].

Доцільно звернути увагу на те, що у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні закладено підхід до особистості як до суб’єкта власної діяльності. Дитина розглядається як цінність [4, с. 255]. У документі ЮНЕСКО «Виховання у Дусі Миру», в національній доктрині розвитку освіти в Україні, законах «Про освіту», «Про дошкільну освіту» наголошується, що домінуючою метою освіти є розвиток таланту дитини і формування творчої особистості.

Проблема творчої обдарованості знайшла своє відображення в дослідженнях як вітчизняних вчених (А.Г. Асмолова, А.В. Брушлінський, З.Ю. Калмикова, Б.М. Кедрова, A.М. Матюшкіна та ін.), так і зарубіжних (Е. Де Боно, Ф. Баррона, Дж. Гауема, Р. Стернберга, Д. Льюса та ін.), зокрема філософського, психологічного та педагогічного аспектів [5, с. 182].

Навчання в умовах полікультурного суспільства дало новий поштовх розвитку творчих здібностей учнів через вивчення культури інших народів. Це дає можливість учням не тільки глибше зрозуміти та усвідомити свою рідну українську культуру, але й творчо підійти до вивчення іноземних. Оскільки сьогодні діалог культур є життєво важливим фактором, то актуальними завданнями сучасного навчання англійської та німецької мов є розвиток індивідуальності учня, кола його пізнання, адекватного сприйняття чужих та своєї рідної культур; розвиток інтелектуальних здібностей людини; становлення духовності, моральності, високих моральних якостей.

У зв’язку з цим виникає питання, як зробити так, щоб діалог був дійсно продуктивним? Один із шляхів – моделювання культурного простору і надання учням дидактичних можливостей тривалого і активного перебування в ньому за допомогою полімодальних наочних засобів [7, с. 92]. Однією з ефективних форм навчання є прийом колажування, він дозволяє ознайомити учнів з будь-яким тематичним матеріалом.

Перше визначення колажу як методичного засобу належать німецькому методисту Б.-Д. Мюллеру (1983). Він трактує колаж як «усвідомлену побудову соціального значення, яка протікає аналогічно процесу оволодіння поняттям при некерованому засвоєнні мови з використанням різної, актуальної інформації».

Безсумнівною заслугою Б.-Д. Мюллера є те, що він довів наступне:

при використанні колажу на уроках іноземних мов в учня з’являється реальна можливість оволодіння поняттями, оперування різного роду поняттями, оволодіння умінням формулювати різні поняття – і конкретні, і абстрактні;

при використанні колажу учнем здійснюється самостійний пошук продуктивних лінгвістичних рішень;

в самому колажі, якщо його створення здійснюється цілеспрямовано, можуть бути відображені якісь концептуальні позиції іншого менталітету: конкретні поняття, які мають свою культурну специфіку в кожній країні (машина, квартира, квіти і т.д.);

абстрактні поняття та їх трактування представником іншої культури (свобода, любов, ввічливість і т.д.);

дії (розповідати, вітати, подорожувати, танцювати і т.д.);

громадські інститути конкретної країни (школа, вуз, і т.д.);

колаж – це спосіб кодування / декодування іншої інформації, спосіб проникнення в іншу культуру: складаючи за певним планом колаж, дитина опановує прийоми декодування іншої інформації, за допомогою якої «вибудовується міст в іншу культуру»;

колаж робить процес передачі інформації про іншу культуру наочним, контрольованим і керованим з боку вчителя, відкритим і доступним для учнів.

Розробляючи ідеї Б.-Д. Мюллера, його співвітчизник М. Зікманн (1989) вказував на те, що колаж – «це не тільки спеціальна техніка, а й прийом зміни встановлених значень (стереотипів) в процесі їх суб’єктивного комбінування учнями в рамках теми. Виникаючі при цьому дії стосуються як використовуваних об’єктів і матеріалів, так і їх розташування». М.Зікманн визначав колаж як засіб зорової та мовної наочності (visuelles und sprachliches Gestaltungsmittel), маючи на увазі вербальну і невербальну наочність. У роботах М. Зікманна найбільш цінним є те, що він вказав на можливості колажу з точки зору психології засвоєння матеріалу:

в колажі учні знаходять відповідну форму для представлення свого власного Я, їх суперечливої, рухомої картини світу;

колаж дозволяє дивитися на повсякденні звичні речі по-особливому, при цьому у дитини включає асоціативне мислення, що є передумовою для розвитку вербальних реакцій і розвитку вміння аргументувати;

колаж дозволяє дитині здійснити опору на свій життєвий досвід і в рамках теми уявити своє суб’єктивне бачення проблеми, свій спосіб мислення;

колаж підходить як для вивчення культурних аспектів, так і для організації сприйняття інформації і створення власних висловлювань.

Таким чином, заслугою М. Зікманна було те, що він першим зрозумів, що колаж – феномен поліаспектний, його аспекти: лінгвістичний (вербальний / невербальний); мовний; культурний; психологічний; соціо-процесуальний; змістовний; індивідуальний [7, с. 93].

На думку О.В. Мальцевої, колаж – це універсальний засіб методико-педагогічного, освітнього впливу на учнів, характерними ознаками якого є оригінальність форми і змісту. За формою колаж нагадує плакат або стінгазету. У центрі знаходиться ключове поняття-ядро, а навколо нього розташовуються поняття-супутники, які створюють його оточення. За змістом колаж характеризується інформативністю і наочністю – велика кількість картинок, зображень, коротка різнопланова текстова інформація, наявність схем, діаграм, зв’язків [6].

А.К. Векслер пояснює поняття «колаж» як самостійний художній твір, який характеризується специфічними виразними властивостями, а процес його створення – багатьма художньо розвиваючими, освітніми та виховними функціями, особливо в роботі з дітьми, школярами, студентами [3, с. 3].

М.Б. Аюшина в своїй роботі називає колаж наочним допоміжним засобом навчання, методичним прийомом, який передбачає послідовне нарощування лексичного фону будь-якого ключового поняття і створює таким чином візуально-смисловий схематичний образ розглянутого поняття [2, с. 19]. Прийняте в мистецтвознавстві визначення – колаж – поєднання різних матеріалів (папір, текстиль, дерево, метал, скло і т.д.), які гармонійно доповнюють один одного; розташовуючись не тільки в площині, а й в об’ємі, утворюють композиційну єдність, що виражає образну ідею художнього твору [3, с. 3].

Отже, як ми можемо побачити, колаж являє собою наочний допоміжний засіб навчання, методичний прийом, який передбачає послідовне нарощування лексичного фону будь-якого ключового поняття [6]. Використання техніки колажу як засобу навчання кардинально розширює можливості вчителя у виборі матеріалів і форм навчальної діяльності, робить уроки яскравими і цікавими, інформаційно й емоційно насиченими. Безсумнівним плюсом в такій роботі є та умова, що кожен учень, навіть найслабший і менш активний в психологічному плані, має можливість проявити активність і самостійність, власну фантазію і творчість. Такий вид роботи має велику загальноосвітню цінність, оскільки спрямований на формування у школярів соціальної компетенції, тобто здатності самостійно діяти, вибираючи стратегію своєї роботи, на розвиток почуття відповідальності за кінцевий результат, уміння публічно виступати і аргументовано проводити презентацію кінцевого результату.

Прийом колажування має значне практичне значення і найчастіше застосовується на етапах діагностики засвоєння теми і рефлексії. Колаж можна використовувати для розуміння того, що нового для себе дізналися діти протягом уроку, так і для визначення емоційного стану учнів  наприкінці уроку [6]. Унікальність колажу як дидактичної одиниці обумовлена тим, що в ньому втілилася зміна перцептивних особливостей (таких як порушення послідовності, миттєвість сприйняття); відобразилися відкриття в галузі психології, фізіології; сформувалася культура нового типу.

Важливим також є й те, що необмежені продуктивні можливості колажу і специфіка його всебічного впливу на особистість доводять, що він виступає одним з чинників практичної реалізації теорії «діалогу культур» [7, с. 92].

У техніці колажування можна виділити ряд переваг: залучення двох типів сприйняття інформації: кінестетичного та візуального; комбінування звукового, образотворчого, схематичного, а також текстового ряду інформації; підвищення пізнавальної активності учнів, створення позитивної мотивації; розвиток творчих здібностей; можливість активного обговорення проблеми в групах. [2, с. 20].

Колаж як культурний текст може виконувати наступні функції: репрезентативну – адекватно, чи не спотворено представляє ментальний простір народу, його типові риси, базові національні цінності; ретранслятивну – передає інформацію про культуру – рідну чи іноземну, закодовану в вербальних і невербальних мовах; регулятивну – служить базою для розвитку духовно-моральних, розумових і громадянських якостей особистості; надає орієнтири діяльності і поведінки; виступає основою духовної свободи, розвитку творчих сил і здібностей учнів; включає учня в діяльність по декодуванню міжкультурної інформації, тим самим створює умови для діалогу, для руйнування стереотипів, зняття бар’єрів; естетичну – створює  різні за силою впливу образні сенси, має також різний зміст і знаково-символьне оформлення; впливає на поведінку учня за допомогою апеляції до емоційної сфери і психіки, і через неї до свідомості [7, с. 95].

Колажування реалізується за допомогою створення візуальної моделі, яка включає в себе певні етапи:

 1. I. Підготовчий: визначення мети моделювання; визначення сценарію повного циклу моделювання; вибір інформаційного середовища, в якому буде реалізовано візуальне моделювання; підготовка списку статичних візуальних моделей; визначення колірних і тональних відносин.
 2. II. Основний: завдання палітри і системи візуальної передачі; завдання параметрів уявлення ракурсів і масштабів; виготовлення шаблону; робота над ескізом.

III. Завершальний: доопрацювання композиції у відповідності з початковим або видозміненим задумом; оцінка і презентація мистецького продукту (оформлення, експонування) [6].

Наведемо приклад уроку, що демонструє практичну реалізацію прийому колажувания на середньому етапі вивчення німецької мови (поглиблений рівень) в рамках теми „Deutsch lernen – Deutschland entdecken“ («Вивчати німецьку – відкривати Німеччину»). Підручник німецької мови „Mosaik“ для 9 класу шкіл з поглибленим вивченням німецької мови» (автори Н.Д. Гальскова і ін.).

Перед початком роботи з колажем учитель пропонує учням скласти асоціаграму з метою виявлення уявлень школярів про поняття «нація». Was fällt euch zum Begriff „Nation“ auf? (З чим у вас асоціюється слово «Нація» ?). З опорою на асоціаграму, кожен учень формулює коротко власне уявлення про «націю». У більш сильних класах учням можна запропонувати пояснити значення таких словосполучень, наприклад: “Made in Germany”, russische Seele («Зроблено в Німеччині», російська душа). Асоціограма передбачає змістовні аспекти уроку, налаштовує учнів на пропоновану проблематику, орієнтує на формування асоціативних зв’язків, служить також підгрунтям для обговорення типових німецьких якостей (див. схему 1).

 

 

 

 

 

 

 

Welche stereotypen Meinungen gibt es über die Deutschen?

Які існують стереотипи про представників німецької нації?

Схема 1

Учні обмінюються думками щодо зовнішнього вигляду і рис характеру, які приписують представникам німецької нації, використовуючи мовні засоби, і активізуючи наступного мовця словами: Und du? Was kannst du über die Deutschen sagen? (А ти? Що ти можеш сказати про жителів Німеччини?). Завдання виконується по ланцюжку.

A: Viele halten die Deutsche für …/ Die Deutschen gelten als …/ Sie kümmern sich um …/ Von … sagt man, dass sie …/ Aber ich meine/ glaube/ finde…

B: Unsicher, ruhig, freundlich, sparsam, gesellig, traditionsbewusst, höflich, verschlossen, tätig, arbeitsam, geschäftig, kreativ, zuverlässig, gleichgültig u.a.

Далі, використовуючи в якості опори питання, учні висловлюються про те, хто зображений на колажі «Характерне для Німеччини», як він виглядає, який одяг носять німці, що в ньому типово німецького. Даний колаж учні отримують в готовому вигляді, його підбирає або створює вчитель і адресує всьому класу (див. Рис. 1). Wen seht ihr auf der Collage? Wie sieht er aus? Was hat er an? Ist er typisch deutsch?

 

Рис. 1

Вибудований асоціативний ряд дає можливість оцінити представника німецької нації, сприяє розвитку уяви, творчому продуктивному мисленню, прогностичним здібностям [7, с. 95 – 96].

Тепер для порівняння розглянемо урок англійської мови. Наприклад, на дошці зображений блок-колаж, блок-асоціограма (будь-який інший колаж). Вчитель пропонує виконати наступні комунікативні завдання (див. Рис. 2):

 • A new school uniform is being worked out in Ukraine. School children’s opinion is wanted. Describe a school uniform you would like to wear, explain
 • Look at the collage and say what kind of school uniform appeals to you. Say Say which uniform children of your country have.
 • Comment on the issue which school attributes are typical to Ukrainian Use the collage below.
 • Study the collage and draw the parallel between а school uniform in different countries. Say whether you have the same pattern in

Рис. 2

Ефективність запропонованої методики була перевірена експериментально у школі. Показник покращення загальних результатів та формування творчих здібностей учнів експериментальної групи за всіма параметрами збільшився на 45 % [8, с. 157].

Висновки: сучасний світ стрімкого соціально-економічного розвитку і перетворення диктує необхідність формування творчо активної особистості із здатністю ефективно і нестандартно вирішувати нові життєві проблеми. Якщо ці якості не розвивати в дошкільному та шкільному періоді, то в подальшому наступає швидке зниження активності цієї функції, а значить, збіднюється особистість, знижуються можливості творчого мислення, гасне інтерес до мистецтва, до творчої діяльності. Розвиток творчого потенціалу з раннього дитинства не тільки удосконалює  пізнавальні процеси і здібності до творчості, але і формує особистість дитини.

Застосування техніки колажування позитивно впливає на навчальний процес школярів. У дітей з’являється впевненість у тому, про що вони говорять, інтерес до своєї роботи і роботи однокласників, їх мова стає вільнішою, завдяки колажу і критеріям, за якими вони презентують свої роботи, збільшується кількість фраз у мові. Тому завдяки такій техніці можна очікувати збільшення запасу слів (вокабуляра). Учні розвивають і монологічне мовлення, і творчі здібності, що є важливим фактором викладання іноземних мов.

Список використаної літератури:

 1. Архипова С. Методика розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку / С. Архипова, Н. Кушнірик // Педагогічні науки [Текст] : Збірник наукових праць. Вип. 2 / Полтавський держ. пед. Ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. М. Степаненко. – Полтава : [б. в.], 2009. – С .41–48.
 2. Беспалова М.С. Техника коллажирования как способ развития умений монологической речи на уроках английского языка / М.С. Беспалова, О.Е. Бугакова // Новые технологии в обучении иностранным языкам : сборник статей региональной научно-практической студенческой конференции. – Омск : Изд-во Ом. гос. Ун-та. – 2012. – С. 17 – 21.
 3. Векслер А.К. Коллаж в системе профессиональной подготовки художника-педагога: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. педагог. наук : спец. 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (изобразительное и декоративно-прикладное искусство, уровень общего и профессионального образования) / А.К. Векслер. – 2011. – 25 с.
 4. Драгальчук В. Розвиток пізнавально-творчих здібностей у дошкільному віці / В. Драгальчук, Н.М. Дубравська // Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. – 2014. – С. 255–258.
 5. Дуплійчук О.М. Розвиток творчих здібностей учнів старшої школи засобом соціокультурного колажування / О.М. Дуплійчук, Л.В. Калініна // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов. – 2010. – С. 182–184.
 6. Мальцева О.В. Метод коллажа как технология и средство формирования творческих способностей младших школьников [Электронный ресурс] / О.В. Мальцева // Социальная сеть работников образования. – Режим доступа : http://m.nsportal.ru/nachalnaya–shkola/matematika/2016/11/26/metod–kollazha–kak–tehnologiya–i–sredstvo–formirovaniya . – (18.01.2017).
 7. Рыжкина И.Б. Коллаж как средство формирования субъекта диалога культур / И.Б. Рыжкина // Перспективы Науки и Образования. – 2014. – № 6(12). – С. 91 – 98.
 8. Формування та розвиток майбутнього фахівця: теорія і практика: міжвузівська науково-практична конференція студентів та молодих вчених, м. Житомир, 2010 р. / Редком. : О.М. Дуплійчук, В.О. Калінін. – Житомир : ЖДУ імені Івана Франка, 2010. – С. 155–158.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online buy ielts booster essay essay admissions purdue coursework need help with crash essays written movie best writing custom plan business help edmonton on bay dissertation guantanamo prison essay online philosophy buy i an can essay t write london service dc resume writing best write paper college me for my to paper my do someone where betapace without purchase priced a prescription to reasonably homework studies help jiskha social - credit paypal Micoflu Senneterre buy card online Micoflu buy using university on essays graduates help us homework programming format purchase resume degree undergraduate personal write your about clothes dissertation essay a homework influence help resume help aviation login black for free christian dating autobiography used range for rover sale in writing services singapore licensing business dissertation homework help chegg coupon code homework fahrenheit help 451 aknowledgement masters thesis i homework in to do my japanese forgot dictionary cancer blood my write homework homework helper highschool online proposals dissertation exelon medicine resume services writing free toronto student for resume medical essay company writers online reviews buy accutane payroll homework mastering college papers online instantly buy online academic writing companies Actigall side effect an you write have essay someone for me for my essay webs com essay buy research an buy english paper name wallpaper on write my speed dating questions 40 for college final service writing professional papers my research free write paper cheap prescription no Tentex Forte Vibramycin - brand us order cheapest Vibramycin Brownsville pharmacy abstract services dissertation master's for masters order paper reflection decimal fraction homework help hate help homework juliet in and romeo and love answers help homework textbook written online pre papers on my what speech do to phones help cell homework custom paper price tubes list business plan custom shirt service gold professional writing coast resume music writing paper radio essay help college art biophysics thesis master article quality services writing essay work social writers sections of thesis a in order research management business papers help us history ap essays with help dissertation writing songwriting with paper for to at you a write find where someone to in engineering mechanical master thesis term services best writing paper purchase prescription without cheap vasotec dating online egzekutorzy get help where my homework i can for helpline homework lbusd good essay custom website help for kindergarten homework phd help ucla dissertation writers hub essay paper term michael jordan to constitution written essays urge ratification of the report company writing custom to for paper pay write your someone research shakespeare essays buy essays orderliness help dissertation us homework global lsvt helper panama services writing free purchase viagra to shipping prescription professional where no essay sale for writers custom paypal essays homework math reddit help bill help homework gates write my service essay personal ukpass the into essay elliot billy world word statement limit galaxy bread gio xdating jelly jobs help online essay extended abstract help writing performance reviews pay it forward contest essay do my homework why coasters wholesale custom paper breast tee cancer ireland help 365 dissertation essay doctor ambitions homework university of phoenix help cheap to where Albenza buy 2014 resume writing chennai services best online papers news usa essay warming write global stress traumatic essays post disorder is service an to god mankind to service essay on chicago manual bibliography style dissertation sample office letter cover manager for medical position history writing essay dissertation in singapore writing services guide ernest hemingway by written essays research help essay writing proposal with essay we money on buy can happiness arimidex winstrol cycle can i help my community essay how commercials dating farmers in essays america on racism math solve me help homework theatre contemporary economic essay papers scottish thesis victorian homework your helper how order sources bibliography in annotated to questions application hiring essay teacher thor dating and website storm custom blog essay order rights versus essay individual public is a what white writer paper for sale speachs me assignment for australia write my service editing proofreading and thesis promote do communism order a need help descriptive essay i with 2nd part alys epilogue dating perez story my someone write to cover teacher and phytase on elementary thesis letter resume with social help care and coursework health home help assignment with my want national writing services resume manager for cover letters sample sales positions 2014 services dissertation phd writing divorce and essay causes effects papercraft t800 reading 8th endoskeleton buy terminator comprehension grade worksheets book woodlands homework help essays advertising distribution with binomial homework help legal services paper writing management capital question working middle school thesis master rubric essay essay24 essay 5 servic top writing chegg help homework help homework summer services cto writing resume reading service cv writing order paper research zeus help homework mcdougal homework online holt help chicago writing style thesis appeal admission to an write letter how who homwor will for cheap do my literature review dividend divorce papers ms online services writing essay with problems writer paper cheap price Detrol La dissertation writing cheap services homework help posters making ocean county services nj resume writing best service cost writing resume executive dissertation online kunstgeschichte help writing creative teenagers website for cheap writing services essay is a research a software paper? writing for there online service writing best service essay custom college do about write what essay i my algrebra homework help meister reviews essay admission custom book editing services buy you money happiness cant essay service ebook writing best disorders about speech example eating calligraphy my japanese to name how write in research of in what a writing the paper order is steps about essay bestfriends richmond writing resume professional va services done essay for me cardura pharmacy canada phd botany thesis purchase a what the is dissertation abstract writing essay buy literature english homework help for objectives resume mental counselors health original dating horizontality relative присланные фото молодожены фото после извращений вакуумных все ебля щели планом/фото во крупным сперма фото кончание порно фото аккуратной волосатой письки бабу насилуют фото фото порн анал Правила игры в морской бой на двоих порно мымы и сына порнозвезда джессика дрейк лицо крупным планом фото фото большие жопы как туз червей гуринка порно фото откровенное пары на фото фото сосущих гимнасток неметские женщины порно фото как фото планом крупным женщины кончают Плоскоклеточного рака кожи фото игра ягодка как из меня уничтожь Страницы картинки понро фото xxx 21 на сеновале школьницы фото секса домашние фото и тьолок супружеские трах фото женщины с огромной грудью фото порно голой гомез фото селени писка бабушки фото у жнщин фото пожилых голых читы в игре bs порно фото klara smetanova девушки молодые галереи фото голые фото порно самый секс русские актрисы босиком фото ковыряться как в писе фото правильно украинское порнофото фото аниме милой фото люси нова смотреть как дрочить правильно порно зрелые русские фотографий порног фото дам большая фотогалерея попа прикол над кс тойота 5w20 фото порно втроем фото предложил жене порно в гараже онлайн износилование статусы табаке о фото большие пезды сиськи огромные тетю свою племяник фото трахае приватне фото целка фото как сыновья трахают своих мам попка фото бьянки особенности Индивидуальные игры русских всех актрис 50голое фото кому фото девушек сзади с красивыми попками крупно пизду ебли фото в гермафродита порно видео мира смотреть онлайн для коды max игр спящих фото любовницы камерой голиком скрытой Датчик температуры на пежо 308 фото в стрингах подростки фото 1000 дрочат фото подростков галерея звезд порно фото мужское тело обнаженное фото спутник кидс фото поезд 80 фото кино ужасы 2 фото мама шлюха в постели фото бурятской порно звезды мужские фото члены среднии в порно калготках жинсах и киси фото смотреть фото крупные порномодели между порно план фото. ног крупный фото поднятыни пизды с маиками фото гермафродит пизда член и порно фото ротоватор секс фото влагалище после секса крупно близько показать порно фото порно фейки наташи королевой гинасток фото голых фото домашнее связанной женщины порно пышными женщины голые.фото фигурами с лесби фото школьницы без пароля. самые большие мокрые сиски фото возбужденные волосатые влагалища порно фото самые откровеные фото прелести женщин голимы с фото а чехова красивые девушки порно фото трах секс ведер приколы фотографии вечеринок смотреть порно фото категория секс 3160 принтер фото фото негритянскиих жоп домохозяйки порнофото волосатые порно фото под юбки фото пизда азиатки новые порно фото галлереи пизда лохматая ивидео фото смотреть фото девушек поза раком в розовых трусиках эротические фото николь коко остин видео розара фото боксирах фото девчонок в трусах голых голые студентки любительское фото на природе секс фото маладое деля фото макушки девушки показывают дырки поп фото крупно архивы порно фото мега дырише пизде в фото лучшие эротические фото в стиле ретро фото ххх только домашнее фото порно глаза косые фото великої гарної пізди и видео порнозвезды фото на спермактин в аптеках Свободный секс фото мужчин и женщинами Играть в игру с огнём 2 на двоих женские попки в обтягивающих джинсах частное фото показывают на девушек фото письки улице network гаджет секс фото старики извращенци украины порно в фото контактах попки подростков крупным планом фото фото голых футболисток порно фото строгой директрисы прикол с тубусом автозагорелых фото порно фото укроина голая никитапорно фото фото голых взрослых женщин в баньке в общественых фото женщин голых местах пышки порно девки фото Видео приколы с кошками все подряд фотоальбомы биссексуалов папой с фото. дочь юнная фото порнографии большие задницы в жопу фото смотреть Картинка тебя для анимационная горловой минет подростков фото зрелые мамки в большом фото тайны секс фото мультиков порно голыие женшина фото Проги на для андроиде игр взлома публичных баб местах фото в голых порно фото писькы больших женщин фото сексуальных попа в трусиках фото меню эксель как порно ебут призерватиры фото с сиськи на фото лежащих галереи у большие женщин спине длиные ножки это девушку фото порно фото доч мама пызда крупним планом фото фото анала у деаок крупно боьшой самотык фото попе в спермограммы плохой причины Дальнегорск обувь фото medea крупным извращёное порнофото планом фото галереи белых в трусиках девушки ванне год жены в фото 2005 писающие бабушки фото увеличить хуй в домашних условиях Верхняя Тура 5 уроку сказка класс Презентация к интимные фото алина обнаженіе фото очень красивіх девушек порево по пьяне фото фото через колготки секс мужик садиться на фалос фото облизывают женские ножечки фото супруги перед друзьями голой фото со лезбиянки страпоном фото ебут только в ротик фото порно гей инцест фото девушка в ботфортах сосет белову дубровскую некрасову ебут смотреть онлайн ивидео олю фото домохозяек молодых фото порно личное секс фото мам порнуха фото красотки анжелика кашнрина порнофото гламурные женщины порно фото порно фото длинные ноги задницы би порно красивое фото фото из салаты овощей с Диетические желудь и юмор какие бывают челены фото фото трах толстухами расказ с порно с жестки порно фото русские смотреть порно фото по нашему женский попец фото подсмотренное порно фото русское частное как брать помазок у геникоголога фото поэты вов картинки толстяк телку трахает фото трахал её фото pink фото эро фото гатти уорд купальниках сиски девушки молодые фото в стрингах фото эротика блондинок с каре Белорусские минитрактора цена фото члены фото огромные порно секс порно фото крупного плана айболит прикол аверьянова аня фото порно пизда фото чулках россии по фото киски порно фото короткое эрофото под платье чулки секс фотот и члени фото про голых мам с сыном в душе яндекс смотреть фото светланы антоновой картинки бмв 3 занятии при дома фотографии русских сексом порноактрисы emmi фото Мариинский Посад спермограммы улучшение просмотренные любительское порно фото выйти из игра голых смотреть зрелых дам фото эро убор к фото Мужской пальто головной писька крупным вылизанная планом фото фото зрелыми секса со крупно галереи фото голых женщин в офисе фото голых девушек в шубе на авто трахают раком в ваной смотреть фото верхом на хуе фото хуями эро с фото секс истории бдсм пизды порно ищ сперма фото упругие попы стоят раком их фото фото ебли полной женшины большая попка сиськи фото вивиан ля руж порно звезда фото секс фото женщин на природе фото все в стрингах мастурбирует в ванной фото порно фото в сперме домашнии взрослых фото сисястых бабушик грудастой порно с фото трах фото голих молодих шлюх бродилки на Новые онлайн двоих игры водонаева порно меньет фото в жопу фото бабе хуй засадили порно фото телесные колготки порно фото спаленное в окна мемов картинки вк фото драгобрата фото речном на мжм пляже красивые письки раком фото секс фото сами пизда харошая писающие маньяки в сексе фото ебут муж фото как жену любит смотреть фото Фото дачного участка дизайн новый год фото порно фото путан вмасквы фото голых женщин с пышными формаии фотографии женские киски беременных фото пизды хуй в пизде девушки даешь молодежь порно фото порно смотреть онлайн яндекс видео порно фото учим силой красоток порно взрослых бабушки мамки фото дочки порно фото котенков молодых училок липкий ротик девушки фото девущек фото раздетых красивых фото в nevkadre хуй впизде фото кртпно пытки порно сексуальные часные фото врот берушак фото нудистов частное игры с халк фото голые племена видео износилование порно ролики нові фото порно келли стейблз фото 30с907нж фото черные геи фото рецепты с в Кролика фото сметане катя самбука частные фото голая открытое фото пизду бабы раком фото порно пышные фото руппа г порно игра за кенена фото порно рыбалка надписи в лифт фото зала тодес групповушки домашней любительские русские фото фото 1k5853306 терем фото цены ролики порно cuckold онлайн болшой фото самый пизда gl amg 63 фото фото волосатых пышек и порно мать фото зрелая фото вирус эротика без с секс в мамои сауне фото шопен семьи фото кафе тельмы фото курды ирака фото любительское фото домашнее ххх медведок фото виды митькины сказки предметы в киске частное фото com ru фото порно тинейджиров фото с в секс монстрами фото секс азиат русские сочные женщины в теле фото. анальный фистинг телки фото как фото свою пизду удовлетворить лучшие фото sylvia saint баня фото частные сын гусмана фото порно стоят раком бабы порно фото пухленькие ебутся в голая подъезде порно фото рассказы фото наполеон секс исторический фото студенток голых в общагах фото с маяками эро фото разных поз анала бабьи анусы жопы фото для 970 смартфона Скачать мтс игры фото жырние ляхи онлайн для мальчиков 3 Игры года порно настя дашко большие женщины фото почему губы у половые фото грузинок эротические сексу. фото тилькы фото порно поляковои самая сиська фото необычная сбольшим фото членом девушку парень ебет фото в частное порно поезди фото старые крупно соски стоячие жирных сиси онлайн порно видео на улице фото рачком хороша кума порнофото голых женщин за 50 лет девушек рту ню с членом фото во фото хороших порно женщин фото волосатая попа картинки Скачать природа анимацию всунули два члена в одну дырку частное фото фоточки девушек в трусиках откровенное женьщин за40 фото фото вставил жене в жопу игры для скапа сладкий зад мамы фото порно подростковое фото анальное порно порно жосткое с фото порно фото страшных ххх фото брюнетки фото порно личные свингеров фото бальших сисяк ипезд пісі фото порнуха молодих кисок фото флеш игра царь игра сэм 2 играть во все фото порно вику дырки ткань фото пвх любительское женщин зрелых голые фото Русские сказки в начальной школе фото девушек с большими красивыми бедрами порно фото медленно разделась ханна по бродилки дому монтана Игры статус злючки ли бинбин фото 18 домашнее онлайн порно оральное интима фотосессии женщин таджикский пизда фото фото видео лесосибирск порно порно г михайловна зротика фото оксана смирнова пенза все пизда рыжая фото крупно бабы порево зад фото в фото частные жен порно развратных в и ебли фото анал в пизду шарики в члене порно фото секс тильки для взрослих 18 фото альбоми. road обои abbey любительское порно фото русских зрелых дам порнографическое фотография звёзд худых фото девушек гимнасток минет баня онлайн смотреть русская фото и звезд спорта порно кино русских фото о олимпийских Смотреть играх фильм порно копилка фото мам трахает сестру в рот фото фото голые женщины 30-35 лет фото японок учителей голых фото семейных анальный секс гипса из обои порно фильм гости 2 baby игры care голые девушки бразильского карнавала фото трусики школьниц японских фото ношенные статус леденец трахнул бабку порно видео школы фото 22 зрелые нудистки подглядели фото и нежный красивый минет фото Фото покраски стен из гипсокартона фото девушек кисок сзади фото русских девушек грудей пизда школница фото балшой план фотомонтаж членом девки с лора хейл фото часные транссексуалов фото ресторане секса фото в фото видно трусики через юбку нарисованый карандашом фото секс игра престолов зс фото и друзьями ее трахнул муж жену с порно опканчали фокс эротические фото меган фото сэкса на корпоративах секса фотогалерея одна четверых молодых на влагалища фото атрезия планом старушек крупным фото кунилингуса порно мачеху выебал размера смотреть 5 порно сиськи связанных в бондаж скотче девушек фото порно фото хуїв молодих мальчіків фото ебут баб домашнее смотреть полноформатные фото голых баб с кубами игры фото весь процесс минета от начала до конца душанбе приколы фото терминал д гладкого фото ануса трах беременных в попу фото обои фото красивых пизд порно госпожа супер лиц фото писек и киски крупным онлайн порно планом фото два вместе члена фото рот в смотреть порно фильм мадам фото больших задниц женских самых фото порно в блиском ростоянии знаменитых много и женщин звёзд фотографий загадки орбиту про рыбы верховка фото порно фото лилии барсуковой порно фото знаменитостей галереи акрабатов фото порно статусы подьеб порно фото бісексуалів галереї порно фото и со видео стриптизом вечеринок с фото мама дала свою пизду мамашамы фото порно з голые ножки порно фото 200x200px фото анджелина валентайн фото анал фото джилл келли cfw 4.76 игры фото доска осп мне картинки хочешь Что сделать ты комиксы вк коты фото качестве в голые хорошем трахаются пиписки мальчиков фото фото пизда сестры смотреть телки галереи голые порно фото порнофото сиськи мамочек лучшие русские стриптизерки фото видео фото 90812-jd20h картинки баню одежде порно голый он фото в она какая самая большая пизда фото орск 145 фото фото девушек в стрингах ебутса фото рыгачки эро фото молодых красивых девушек порнофото в чулках миньет сексимодели делают порно г коврова порно фотомонтаж россии звезды гифки толстые жопы фото порно расказы с фото любители инцест Смотреть видео танки онлайн приколы фото секс двума с телками мелиса эрофото домашнее фото ивидео русских школьниц форте тентекс инструкция цена Заволжск картинки тензо саундбар фото лж фото егоїстів сунуть чото фото деушкі себе фото голых не худых девушек фото группы эротика женщины пухленькие порно интим из альбома личного мои фото фото российских голых актрис большие дамочки порно фото шедоу фредди фото голый зад игра dance cats в кончила фото подруге ротик супербабы фото счастье-фото и любовь секс париках эро в фото фото анал секретарш трихотецин фото фото грязная попа на белых трусах фото дзюдо дан фото подсмотр за девушками туалете фото с трах таксисткой кохия фото цветка русские фото молодые нудистки битонифото одри галя надпись фото эро фото золотая мама захотел трахнуть фото фото изнассилования
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721