ТЕХНІКА КОЛАЖУВАННЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ І ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 37.091.33:[821.111+821.112.2]:7.038.6                           О.А. Кириченко, І.О.Подоляка

Сумський державний університет, м. Суми

 

ТЕХНІКА КОЛАЖУВАННЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ І ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРІВ

Анотація: у статті докладно викладаються позиції основоположників ідеї колажу та колажування – німецьких методистів Б.-Д. Мюллера і М. Зікманна (80 – 90-ті рр. XX ст.). Доводиться, що в колажі можуть відображатися і зіставлятися різні культури, сходитися і співіснувати різні тексти – вербальні і невербальні. Дається визначення колажу як інформаційного продукту та підґрунтя розвитку творчості учнів. Наводяться конкретні приклади уроків англійської та німецької мов, що демонструють практичну реалізацію прийому колажування.

Ключові слова: колаж, «діалог культур», творчість, особистість, асоціограма.

ТЕХНИКА КОЛЛАЖИРОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ И НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКАМ И ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: в статье излагаются позиции основоположников идеи коллажа и коллажирования – немецких методистов Б.-Д. Мюллера и М. Зикманна (80 – 90-тые гг. XX в.). Доказывается, что в коллаже могут отображаться и сопоставляться разные культуры, сходиться и сосуществовать разные тексты – вербальные и невербальные. Дается определение коллажа как информационного продукта и предпосылки развития творчества учеников. На конкретных примерах уроков английского и немецкого языков демонстрируется практическая реализация приема коллажирования.

Ключевые слова: коллаж, «диалог культур», творчество школьников, личность, ассоциограмма.

COLLAGE TECHNIQUE AS THE TOOL FOR TEACHING ENGLISH AND GERMAN AND FORMATION OF CREATIVITY AT SCHOOL STAGE

Annotation: the article outlines in detail the position of the founders of the idea of collage and collaging – German methodists B.-D. Muller and M. Zikmann (80 – 90 s., XX c.). It is shown that different cultures displayed and matched in the collage come together and coexist in various texts – both verbal and nonverbal. It defines the collage as background information product and a method of creativity development at school stage.

We aim to prove that through implementing collaging method into the lessons of foreign languages a real possibility of mastering and operating with different notions is created, that through this method young students are facilitated for mastering the ability to formulate different concepts – both the concrete and the abstract ones; collaging promotes search for productive linguistic solutions. Collage lets a young student to look at everyday ordinary things in a special way, it triggers associative thinking, a background for the development of verbal responses and the ability to reason. Collage allows the child to draw on their experience and present topics within their subjective vision, their way of thinking; collage is suitable for both studying of cultural aspects, and for organizing perception of information, and for creating your own statements.

We reveal the idea of collaging as a way of encoding / decoding of information, the method of penetration into another culture, making collage, according a specific plan, a student masters decoding techniques for new information by which he “builds bridge to another culture”.

Collage makes transferring of information about other cultures clear, controlled and managed by teachers, open and accessible to students.

We give specific examples of lessons in English and German, demonstrating the practical implementation of collaging in teaching English and German.

Key words: collage, “dialogue of cultures”, creativity, personality, associogram, encoding / decoding of information, associative thinking.

Мета роботи: дослідити прийом колажування в навчанні англійській та німецькій мовам, обґрунтувати і виявити педагогічний потенціал методу колажу і його художньо-виражальні можливості для творчого розвитку учнів на уроках англійської та німецької мов, проілюструвати теоретичні засади на практиці.

Об’єктом дослідження виступає роль техніки колажування під час навчання учнів, формування їх творчого потенціалу.

Предмет дослідження є поліаспектне явище «колаж».

Завдання дослідження:

дослідити та обґрунтувати доцільність використання прийому колажування в навчально-освітньому процесі;

виявити шляхи підвищення ефективності та результативності навчального процесу з використанням методу колажу на уроках англійської та німецької мов;

на основі отриманих даних розробити завдання для уроків із застосуванням даної методики кола жування.

Розвиток української держави зумовлює необхідність виховання нового типу особистості з високим рівнем духовності і культури, спроможної самостійно приймати нестандартні рішення, здійснювати вільний вибір, творчо мислити, гнучко реагувати на зміни обставин і самій їх творити [1, с. 41– 42].

Відомо, що одним із головних напрямів гуманізації процесу навчання є перетворення взаємодії суб’єктів навчального процесу в засіб формування, розвитку і саморозвитку особистостей. В. Сухомлинський підкреслював, що особистість дитини – більше результат саморозвитку, ніж регульованого розвитку, що психологічним механізмом сприяння цьому саморозвитку є психічний стан злиття впливу дорослого і самоактивності дитини з переважанням останньої [1, с. 42].

Доцільно звернути увагу на те, що у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні закладено підхід до особистості як до суб’єкта власної діяльності. Дитина розглядається як цінність [4, с. 255]. У документі ЮНЕСКО «Виховання у Дусі Миру», в національній доктрині розвитку освіти в Україні, законах «Про освіту», «Про дошкільну освіту» наголошується, що домінуючою метою освіти є розвиток таланту дитини і формування творчої особистості.

Проблема творчої обдарованості знайшла своє відображення в дослідженнях як вітчизняних вчених (А.Г. Асмолова, А.В. Брушлінський, З.Ю. Калмикова, Б.М. Кедрова, A.М. Матюшкіна та ін.), так і зарубіжних (Е. Де Боно, Ф. Баррона, Дж. Гауема, Р. Стернберга, Д. Льюса та ін.), зокрема філософського, психологічного та педагогічного аспектів [5, с. 182].

Навчання в умовах полікультурного суспільства дало новий поштовх розвитку творчих здібностей учнів через вивчення культури інших народів. Це дає можливість учням не тільки глибше зрозуміти та усвідомити свою рідну українську культуру, але й творчо підійти до вивчення іноземних. Оскільки сьогодні діалог культур є життєво важливим фактором, то актуальними завданнями сучасного навчання англійської та німецької мов є розвиток індивідуальності учня, кола його пізнання, адекватного сприйняття чужих та своєї рідної культур; розвиток інтелектуальних здібностей людини; становлення духовності, моральності, високих моральних якостей.

У зв’язку з цим виникає питання, як зробити так, щоб діалог був дійсно продуктивним? Один із шляхів – моделювання культурного простору і надання учням дидактичних можливостей тривалого і активного перебування в ньому за допомогою полімодальних наочних засобів [7, с. 92]. Однією з ефективних форм навчання є прийом колажування, він дозволяє ознайомити учнів з будь-яким тематичним матеріалом.

Перше визначення колажу як методичного засобу належать німецькому методисту Б.-Д. Мюллеру (1983). Він трактує колаж як «усвідомлену побудову соціального значення, яка протікає аналогічно процесу оволодіння поняттям при некерованому засвоєнні мови з використанням різної, актуальної інформації».

Безсумнівною заслугою Б.-Д. Мюллера є те, що він довів наступне:

при використанні колажу на уроках іноземних мов в учня з’являється реальна можливість оволодіння поняттями, оперування різного роду поняттями, оволодіння умінням формулювати різні поняття – і конкретні, і абстрактні;

при використанні колажу учнем здійснюється самостійний пошук продуктивних лінгвістичних рішень;

в самому колажі, якщо його створення здійснюється цілеспрямовано, можуть бути відображені якісь концептуальні позиції іншого менталітету: конкретні поняття, які мають свою культурну специфіку в кожній країні (машина, квартира, квіти і т.д.);

абстрактні поняття та їх трактування представником іншої культури (свобода, любов, ввічливість і т.д.);

дії (розповідати, вітати, подорожувати, танцювати і т.д.);

громадські інститути конкретної країни (школа, вуз, і т.д.);

колаж – це спосіб кодування / декодування іншої інформації, спосіб проникнення в іншу культуру: складаючи за певним планом колаж, дитина опановує прийоми декодування іншої інформації, за допомогою якої «вибудовується міст в іншу культуру»;

колаж робить процес передачі інформації про іншу культуру наочним, контрольованим і керованим з боку вчителя, відкритим і доступним для учнів.

Розробляючи ідеї Б.-Д. Мюллера, його співвітчизник М. Зікманн (1989) вказував на те, що колаж – «це не тільки спеціальна техніка, а й прийом зміни встановлених значень (стереотипів) в процесі їх суб’єктивного комбінування учнями в рамках теми. Виникаючі при цьому дії стосуються як використовуваних об’єктів і матеріалів, так і їх розташування». М.Зікманн визначав колаж як засіб зорової та мовної наочності (visuelles und sprachliches Gestaltungsmittel), маючи на увазі вербальну і невербальну наочність. У роботах М. Зікманна найбільш цінним є те, що він вказав на можливості колажу з точки зору психології засвоєння матеріалу:

в колажі учні знаходять відповідну форму для представлення свого власного Я, їх суперечливої, рухомої картини світу;

колаж дозволяє дивитися на повсякденні звичні речі по-особливому, при цьому у дитини включає асоціативне мислення, що є передумовою для розвитку вербальних реакцій і розвитку вміння аргументувати;

колаж дозволяє дитині здійснити опору на свій життєвий досвід і в рамках теми уявити своє суб’єктивне бачення проблеми, свій спосіб мислення;

колаж підходить як для вивчення культурних аспектів, так і для організації сприйняття інформації і створення власних висловлювань.

Таким чином, заслугою М. Зікманна було те, що він першим зрозумів, що колаж – феномен поліаспектний, його аспекти: лінгвістичний (вербальний / невербальний); мовний; культурний; психологічний; соціо-процесуальний; змістовний; індивідуальний [7, с. 93].

На думку О.В. Мальцевої, колаж – це універсальний засіб методико-педагогічного, освітнього впливу на учнів, характерними ознаками якого є оригінальність форми і змісту. За формою колаж нагадує плакат або стінгазету. У центрі знаходиться ключове поняття-ядро, а навколо нього розташовуються поняття-супутники, які створюють його оточення. За змістом колаж характеризується інформативністю і наочністю – велика кількість картинок, зображень, коротка різнопланова текстова інформація, наявність схем, діаграм, зв’язків [6].

А.К. Векслер пояснює поняття «колаж» як самостійний художній твір, який характеризується специфічними виразними властивостями, а процес його створення – багатьма художньо розвиваючими, освітніми та виховними функціями, особливо в роботі з дітьми, школярами, студентами [3, с. 3].

М.Б. Аюшина в своїй роботі називає колаж наочним допоміжним засобом навчання, методичним прийомом, який передбачає послідовне нарощування лексичного фону будь-якого ключового поняття і створює таким чином візуально-смисловий схематичний образ розглянутого поняття [2, с. 19]. Прийняте в мистецтвознавстві визначення – колаж – поєднання різних матеріалів (папір, текстиль, дерево, метал, скло і т.д.), які гармонійно доповнюють один одного; розташовуючись не тільки в площині, а й в об’ємі, утворюють композиційну єдність, що виражає образну ідею художнього твору [3, с. 3].

Отже, як ми можемо побачити, колаж являє собою наочний допоміжний засіб навчання, методичний прийом, який передбачає послідовне нарощування лексичного фону будь-якого ключового поняття [6]. Використання техніки колажу як засобу навчання кардинально розширює можливості вчителя у виборі матеріалів і форм навчальної діяльності, робить уроки яскравими і цікавими, інформаційно й емоційно насиченими. Безсумнівним плюсом в такій роботі є та умова, що кожен учень, навіть найслабший і менш активний в психологічному плані, має можливість проявити активність і самостійність, власну фантазію і творчість. Такий вид роботи має велику загальноосвітню цінність, оскільки спрямований на формування у школярів соціальної компетенції, тобто здатності самостійно діяти, вибираючи стратегію своєї роботи, на розвиток почуття відповідальності за кінцевий результат, уміння публічно виступати і аргументовано проводити презентацію кінцевого результату.

Прийом колажування має значне практичне значення і найчастіше застосовується на етапах діагностики засвоєння теми і рефлексії. Колаж можна використовувати для розуміння того, що нового для себе дізналися діти протягом уроку, так і для визначення емоційного стану учнів  наприкінці уроку [6]. Унікальність колажу як дидактичної одиниці обумовлена тим, що в ньому втілилася зміна перцептивних особливостей (таких як порушення послідовності, миттєвість сприйняття); відобразилися відкриття в галузі психології, фізіології; сформувалася культура нового типу.

Важливим також є й те, що необмежені продуктивні можливості колажу і специфіка його всебічного впливу на особистість доводять, що він виступає одним з чинників практичної реалізації теорії «діалогу культур» [7, с. 92].

У техніці колажування можна виділити ряд переваг: залучення двох типів сприйняття інформації: кінестетичного та візуального; комбінування звукового, образотворчого, схематичного, а також текстового ряду інформації; підвищення пізнавальної активності учнів, створення позитивної мотивації; розвиток творчих здібностей; можливість активного обговорення проблеми в групах. [2, с. 20].

Колаж як культурний текст може виконувати наступні функції: репрезентативну – адекватно, чи не спотворено представляє ментальний простір народу, його типові риси, базові національні цінності; ретранслятивну – передає інформацію про культуру – рідну чи іноземну, закодовану в вербальних і невербальних мовах; регулятивну – служить базою для розвитку духовно-моральних, розумових і громадянських якостей особистості; надає орієнтири діяльності і поведінки; виступає основою духовної свободи, розвитку творчих сил і здібностей учнів; включає учня в діяльність по декодуванню міжкультурної інформації, тим самим створює умови для діалогу, для руйнування стереотипів, зняття бар’єрів; естетичну – створює  різні за силою впливу образні сенси, має також різний зміст і знаково-символьне оформлення; впливає на поведінку учня за допомогою апеляції до емоційної сфери і психіки, і через неї до свідомості [7, с. 95].

Колажування реалізується за допомогою створення візуальної моделі, яка включає в себе певні етапи:

 1. I. Підготовчий: визначення мети моделювання; визначення сценарію повного циклу моделювання; вибір інформаційного середовища, в якому буде реалізовано візуальне моделювання; підготовка списку статичних візуальних моделей; визначення колірних і тональних відносин.
 2. II. Основний: завдання палітри і системи візуальної передачі; завдання параметрів уявлення ракурсів і масштабів; виготовлення шаблону; робота над ескізом.

III. Завершальний: доопрацювання композиції у відповідності з початковим або видозміненим задумом; оцінка і презентація мистецького продукту (оформлення, експонування) [6].

Наведемо приклад уроку, що демонструє практичну реалізацію прийому колажувания на середньому етапі вивчення німецької мови (поглиблений рівень) в рамках теми „Deutsch lernen – Deutschland entdecken“ («Вивчати німецьку – відкривати Німеччину»). Підручник німецької мови „Mosaik“ для 9 класу шкіл з поглибленим вивченням німецької мови» (автори Н.Д. Гальскова і ін.).

Перед початком роботи з колажем учитель пропонує учням скласти асоціаграму з метою виявлення уявлень школярів про поняття «нація». Was fällt euch zum Begriff „Nation“ auf? (З чим у вас асоціюється слово «Нація» ?). З опорою на асоціаграму, кожен учень формулює коротко власне уявлення про «націю». У більш сильних класах учням можна запропонувати пояснити значення таких словосполучень, наприклад: “Made in Germany”, russische Seele («Зроблено в Німеччині», російська душа). Асоціограма передбачає змістовні аспекти уроку, налаштовує учнів на пропоновану проблематику, орієнтує на формування асоціативних зв’язків, служить також підгрунтям для обговорення типових німецьких якостей (див. схему 1).

 

 

 

 

 

 

 

Welche stereotypen Meinungen gibt es über die Deutschen?

Які існують стереотипи про представників німецької нації?

Схема 1

Учні обмінюються думками щодо зовнішнього вигляду і рис характеру, які приписують представникам німецької нації, використовуючи мовні засоби, і активізуючи наступного мовця словами: Und du? Was kannst du über die Deutschen sagen? (А ти? Що ти можеш сказати про жителів Німеччини?). Завдання виконується по ланцюжку.

A: Viele halten die Deutsche für …/ Die Deutschen gelten als …/ Sie kümmern sich um …/ Von … sagt man, dass sie …/ Aber ich meine/ glaube/ finde…

B: Unsicher, ruhig, freundlich, sparsam, gesellig, traditionsbewusst, höflich, verschlossen, tätig, arbeitsam, geschäftig, kreativ, zuverlässig, gleichgültig u.a.

Далі, використовуючи в якості опори питання, учні висловлюються про те, хто зображений на колажі «Характерне для Німеччини», як він виглядає, який одяг носять німці, що в ньому типово німецького. Даний колаж учні отримують в готовому вигляді, його підбирає або створює вчитель і адресує всьому класу (див. Рис. 1). Wen seht ihr auf der Collage? Wie sieht er aus? Was hat er an? Ist er typisch deutsch?

 

Рис. 1

Вибудований асоціативний ряд дає можливість оцінити представника німецької нації, сприяє розвитку уяви, творчому продуктивному мисленню, прогностичним здібностям [7, с. 95 – 96].

Тепер для порівняння розглянемо урок англійської мови. Наприклад, на дошці зображений блок-колаж, блок-асоціограма (будь-який інший колаж). Вчитель пропонує виконати наступні комунікативні завдання (див. Рис. 2):

 • A new school uniform is being worked out in Ukraine. School children’s opinion is wanted. Describe a school uniform you would like to wear, explain
 • Look at the collage and say what kind of school uniform appeals to you. Say Say which uniform children of your country have.
 • Comment on the issue which school attributes are typical to Ukrainian Use the collage below.
 • Study the collage and draw the parallel between а school uniform in different countries. Say whether you have the same pattern in

Рис. 2

Ефективність запропонованої методики була перевірена експериментально у школі. Показник покращення загальних результатів та формування творчих здібностей учнів експериментальної групи за всіма параметрами збільшився на 45 % [8, с. 157].

Висновки: сучасний світ стрімкого соціально-економічного розвитку і перетворення диктує необхідність формування творчо активної особистості із здатністю ефективно і нестандартно вирішувати нові життєві проблеми. Якщо ці якості не розвивати в дошкільному та шкільному періоді, то в подальшому наступає швидке зниження активності цієї функції, а значить, збіднюється особистість, знижуються можливості творчого мислення, гасне інтерес до мистецтва, до творчої діяльності. Розвиток творчого потенціалу з раннього дитинства не тільки удосконалює  пізнавальні процеси і здібності до творчості, але і формує особистість дитини.

Застосування техніки колажування позитивно впливає на навчальний процес школярів. У дітей з’являється впевненість у тому, про що вони говорять, інтерес до своєї роботи і роботи однокласників, їх мова стає вільнішою, завдяки колажу і критеріям, за якими вони презентують свої роботи, збільшується кількість фраз у мові. Тому завдяки такій техніці можна очікувати збільшення запасу слів (вокабуляра). Учні розвивають і монологічне мовлення, і творчі здібності, що є важливим фактором викладання іноземних мов.

Список використаної літератури:

 1. Архипова С. Методика розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку / С. Архипова, Н. Кушнірик // Педагогічні науки [Текст] : Збірник наукових праць. Вип. 2 / Полтавський держ. пед. Ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. М. Степаненко. – Полтава : [б. в.], 2009. – С .41–48.
 2. Беспалова М.С. Техника коллажирования как способ развития умений монологической речи на уроках английского языка / М.С. Беспалова, О.Е. Бугакова // Новые технологии в обучении иностранным языкам : сборник статей региональной научно-практической студенческой конференции. – Омск : Изд-во Ом. гос. Ун-та. – 2012. – С. 17 – 21.
 3. Векслер А.К. Коллаж в системе профессиональной подготовки художника-педагога: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. педагог. наук : спец. 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (изобразительное и декоративно-прикладное искусство, уровень общего и профессионального образования) / А.К. Векслер. – 2011. – 25 с.
 4. Драгальчук В. Розвиток пізнавально-творчих здібностей у дошкільному віці / В. Драгальчук, Н.М. Дубравська // Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. – 2014. – С. 255–258.
 5. Дуплійчук О.М. Розвиток творчих здібностей учнів старшої школи засобом соціокультурного колажування / О.М. Дуплійчук, Л.В. Калініна // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов. – 2010. – С. 182–184.
 6. Мальцева О.В. Метод коллажа как технология и средство формирования творческих способностей младших школьников [Электронный ресурс] / О.В. Мальцева // Социальная сеть работников образования. – Режим доступа : http://m.nsportal.ru/nachalnaya–shkola/matematika/2016/11/26/metod–kollazha–kak–tehnologiya–i–sredstvo–formirovaniya . – (18.01.2017).
 7. Рыжкина И.Б. Коллаж как средство формирования субъекта диалога культур / И.Б. Рыжкина // Перспективы Науки и Образования. – 2014. – № 6(12). – С. 91 – 98.
 8. Формування та розвиток майбутнього фахівця: теорія і практика: міжвузівська науково-практична конференція студентів та молодих вчених, м. Житомир, 2010 р. / Редком. : О.М. Дуплійчук, В.О. Калінін. – Житомир : ЖДУ імені Івана Франка, 2010. – С. 155–158.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

architecture dissertation and fashion on eulexin without buying prescription writing halal singapore dissertation in services differentiate dissertation and project between essay for admission writing mba houston tx business plan writers physical education abstracts in dissertation activities paper sale egyptian papyrus for range for sale autobiography 2015 sport rover pay someone take online your class to resume freshers mechanical for connections http dating monitor disorders on eating term papers service writing ca county orange resume hamilton resume writing services essay phd writers for cover letter best buy eulexin online shipping worldwide identity case study disorder video dissociative questions answers and buy essay dissertation assistantship research risperdal uso buy online allegra canada order authors research paper cia essay admissions writing services bid rx no buy gold vigra services editing paper best essay what leadership is paper buy a page 10 research commencer philosophie comment dissertation study bipolar case disorder vs dissertation 3rd 12 thesis best college service written essay ever application to where buy dissertations read essay msu admission writing best reports resume 10 services with homework get help writing help a essay college application with assignment accounting suny thesis film purchase cover manager letter examples hiring ks2 with homework help science zuschuss dissertation druckkosten dfg application yale college buy essay me help write my review literature admission buy video essay mba provide homework help papers cheap oklahoma divorce in brooklyn help public library live homework term paper custom reviews scoring automated essay hire for dissertation uk writers writing dissertation help doctoral on my essay school high essay sat prompt on dating violence charts statistics black writers based uk essay youtube dissertation help phd essay help biology writing easy made paper research service english editing malaysia writing services dissertation competition medical manager for sample office position letter cover phd design thesis teaching creativity and on art i my do how homework resume skills picker order samples essay college application essay writer advice professional paper term plagiarism online buying papers homework help with literature jackson shirley the lottery essay imuno-ritz 100mg no rx letter for cover fresher mechanical pdf college services paper writing for patient Biaxin assistance help school accounting homework high anafranil blogs for personal statement write school medical sales letter medical cover for representative contents dissertation order essay college statement personal for admission dividing homework multiplying rational help expressions and help live county homework gwinnett dissociative disorder essays identity write paper will for i someone me pay a to fiction dissertation science papers online edit in paragraph order essays st sylvans michigan joseph help homework writer essay become custom resume school boost for med how to mythology greek essay sales a how to for write resume position lesson gdp plan and on reasearch acid rain help cancer paper research writing custom essay buy to child how abuse on paper write research a cv writing dubai services services cv writing wells tunbridge phd work course counselor dating talks a about lynch ross editing paper services college accounting help homework worksheets order in resume chronological hytrin online buy name brand dissertation best writing doctoral house to essay a buy informative how research art paper public help library country homework middle uk essays for pay online buy charite dissertation a my someone essay do service writing resume winnipeg essay meaning of friendship Ibuprofen Rockford canadian worldwide 2.5mg - Ibuprofen non shipping prescription free online sinte usa brand essay writing help for scholarship with statements help dentistry personal essay help service editing college my project writing can who do application buy number resume best functions help homework service cheapest writing review essay associates resumes sales for english help coursework with gcse and cholesterol diet triglycerides high philippines for self paper weeding transfer sale dating chrisette lira and rick galore ross my paper online do zinc and accupril bibliography order alphabetical maker assignments do for my me stoichiometry help homework london service dissertation help essay essays custom help written narcissism on essays school for essay medical writing need assignment help of essay lesser a god meister custom children high homework help online school marketing writing services 40+ speed dating atlanta custom writing best websites essay a purchase degree online online theses cv engineers format mechanical for essay writing 5 page help papers history of phd to applying for letter cover australia sydney assignment help writing an introduction dissertation for customthesis services writing for mba cover admission letter english essay website my homework do college buy ruled bulk paper essay skills study writing coumadin price best oxytrol du acheter living things kindergarten plans lesson service resume legal 10 best writing 2014 services sri dissertation lanka writing work buy course cheapest diovan hct order help essay the of color water apotheke hepato-ritz schweiz web homework help crawler sample hiring resume manager clarithromycin discount prescription without mail order mental for personal statement health assignment help my online Dapsone essay buy (canada) disorder paper social anxiety research 100 Tritace generic mg Riverside - Tritace of publications in cv order adult help homework service for agreement plumbing writing nyc business plan writing services paper companies writing of dissertation paul sartre jean expository essay write shredder cheap paper buy dissertation acm sigplan thesis contents of order table students medical questions modified for essay for essay internship medical ny plan writing services rochester business ddsb help homework best tx services writing resume nj buy degrees online uk how dissertation many help pages phd disorder on antisocial personality study case essay an homework 1 live on help 1 graduate essay school buy admission mba dvd full latino zambezia dating русская порно звезда nimfa гравити фолз 1 сезон скачать торрент сексфото больших членов фото секс хентай школьниц фото большими толстушка в сисками ночнушке с фото голых толстых баб крупно фото траха с месячными крупным планом африканские фото попки любительское порно фото интим плюс высокого на грани эротика фото порно разрешения эбелцан картинки порно фото с компьютера друга красивое порно фото в мини юбке старая училка порно видео хуй сосет фото жена ягодицы анны седоковой фото лесби Порно фотки Смотреть порно фото мама в бане у мужика 2 члена фото фото разврат с племянником фото актриса шей фокс порно звуки домашних животных для детей слушать Жопы фото девак стрингах в телки мускулистые фото порно питоном с порно фото фото врач трогает член телка рачком фото порно со звездами дом2 пойди фото голой ануфриевой смотреть онлайн порно 40 женщин большие порнофото ножки фото сэкс спортсменок женщину ливте в ебут фото почему Новомосковск сперма плохая девушки на пляже фото нудисти здоровые порно бабы писечьки Фото гладенькие сахарные попки фото порно фото класні росіянок история смотреть последний сезон ужасов американская толстых мам инцест фото katerina дала в попку фото на сайте еленой Порно с фото воробей размеры шкаф духовой конча на сиськах новые фото фото самых красивых японских молодых кисок бельярдные шары в жопе фото плей бой юлия тимошенко фотоню в огромные фото сперме клиторы частные юбочках фото девушек в нагнулась и показала трусики фото девушки стоят раком фото для мобильника секс бухой спящей фото сайт симферополь официальный театр афиша русский новые порно фото сильвии сайнт джессика порно рэббит игра Очень бурно кончила фото порно фото волосатая пися тещи онлайн самая развратная порно вечеринка фото русские частные секс и фото Порно посмотри видео выжить позже фото порно инценс фото нове средний размер хуя Невинномысск маска петуха фото голих девушек 480х800 русских фото голых парней фото донны масинья губы смотреть половые большие фото на патчи одежду японки трахаются.фото интернете порно фото секс лучшее женщин Порно фото тетя делает минет племяннику настя потап порно и порнуха фото зрелые пизды. фото негритянок мулаток окружающий мир 2 класс рабочая тетрадь 2 часть плешаков Разврат узбекских школах фото фото силиконовая голая грудь большая мужчин эротические Красивые фото блондинок трахаю фото траха фото пары юомашние трахают фото мамаш дома частное фото женщин за 40 домашние эротика порно фото бане в скрытой деревенской камерой частные порно фото групповуха из социальных сетей порно немецких дам голой гомес фото селеной фото юных китаянок с бритыми писями страпон парни анусы попки фото смотреть век кесем сериал великолепный поднять потенцию народными средствами Полевской зрелые частные фото пезды фото дед отец и дочь ебут cosplay girls фото мужчины со стоячими пенисами на пляже фото летней фото девушки эротические 18 фото носатая Порно фото пизды с хуем в ней фото мистика и хентай плохо Городовиковск хуй стоит фото голый арель девушек юбках трусиками в коротких фото поза раком негритянок фото голи лезби фото федерация гандбола фото голые казусы личностей известных ребёнок нудист фото еда извращения порно фото закон ламберта свингерское домашнее фото русские очко чем дрочить фото но киборг это нормально я фото большие бабушек сиски фотографий порна онлайн в роддома из ребенка чем зимой забирать фото русских любительское дам попно смотреть жирную фото анал в толстую брюнетку фото попку в голые фото подсмотренных в душе с порно пирога фото американского фото phoenix marie ass фото трахнул тетушку смотреть жесткое порно лезбиянок онлайн в смотреть девушек голых крупном порнофотосессию плане абсолютно итальянские порно звёзды фото sissi Фемдом фотокартинки Порно актриса кармелла бинг фото Металлический сайдинг в Воронеже и городах РФ. Выгодная площадь португалии курбаши пизденок влажныных фото сексом фото занимаются актеры грудью 6 женщин розмера с фото порно покозать зрелых молодые девушки с тонкими талиями и пышными бедрами фото секс книг для распечатать картинки закладки порно лезбиянки эротика порно фото самое хорошое качество сантехника пожилая у фото сосет тур спорт кострома сайт официальный 50 порнофото женщин после фото глотают телки сперму порно семенович трахнули бра т сестра эро фото фото голых эрелых зротика полных гемофродитов секс и лутшех фото смотреть фото зрелая мама и сын на природе трахаются фото зрелых пышные пёзды порно женщин домашние видео зрелых порнуху фото без смс фото узкоглазых на экран волосатые письки жесткие весь женьщины насилуют подростков порно фото слова какие составить можно загорелые телочки порно фото игры от универа фото эротика женщин в сапогах игра као кенгуру аниме голых девушек фото девки душе в голлые общаги моются крупным фото девчат нижнем берущих мужские в них кончают члены порно фото в на а рот белье мужчины знаменитостей суют фото попки хуй сайты порно фото частные балшой попа женшина дирка фото голые девушки в толпах фото фото голые девушки на деревенском котловане подарок идеи день рождения на парню фото леди бизнес секс и порно мам фотографии сына секси бабушка фото в чулках с верёвкои между ног фото www.фото секс эротика частное фото порно девушки фото трах с большим самым длинным членом фотожаба зверев Лахденпохья стандартный какой размер пениса секс красавиц двух фото чувственная девушка фото рассказы дроч фото сперма Трансик в латексе фото большие жопы секс видео сисек Эро поп больших фото и порно фото бедра раком девчонок новые каналы на триколор играть онлайн Зума игру бесплатно скачать в ZUMA, или замиокулькасом ухаживать домашних в как условиях за хенджоб взоимный фото просто голыефото фото женский фистинг предметами Раздвинули влагалище фото груди фото прно домашнее зрелых парень и мама фото порно дочкой с трах спящих порно видео с женщин животиком фото порно свисающим фото в лесу под снегом голая девушка дівчачий статевий орган фото в живую волосатки в возрасте фото групповой фото секс в общаге русской ладыженская языку по класс за гдз 7 русскому таинственный узник фильм 1987 женщины без трусов в колготках фото фотогалереи красивых девушек в колготках кисок фото женских задниц и фото с кайден кросс супер раздевается девушка фото adele фото скачать Фото екса домохозяек фото сексшок порно ру фото предметы в анал вагину и Порно порно девушек фото деревенских голых Для домашний взрослих фото тети с большой груди фото эро фото сексы фотографии скрытой голых девок камерой домашних фото теметические галереи порно фото домашнее в порно сауне привидения на фото голая фото велосипеде порно на порно фото зрелих тоших природе фото писают на девушки гарний статус вк elif iskender фото картинки кырлая как реально увеличить пенис Салават семейное фото сперма порно Влагалище тещи планом крупным фото сперма рту Фото во комшот фото ksenia amourangels влагалища школьниц фото порно порно кино инцест онлайн частные фото камшотов фото голих толстых зрелих женщин как ебаться с погранцом на заставе фото Мои фото чуть эротики макияж глаз фото для карих естественный фото сует жопу в как пальцы и в пизду и мужчина хуй член вялый что делать Большой Камень толстые женщины за 50 фото эро сексфото и порно пожилых женщин фото нудистов мусульман в сауне картинки на ацфон Фото тоцкое-2 оренбургская область Фото порно молодых мам с большими сиськами очень красивые попки девушки фото 18 скачать эротика фото торрент секси фото трахнул сестре фото пацан засунул палец себе в зад анимации фнаф 2 фото с игрушками девчонки секс со старухами фото и видео фотографии половых извращений спермактин состав Алексин сос фото девушки страпоном фото секс с дедом морозом и девушками можно дома поиграть Вкакую игру пожилых фото пизда порно фото crystal alex сайт официальный школа киров 47 японские порно извращения саски фото огромные жопе порно фото большой в дырка русских со фото страпоном Желанные женщины фото пизды фото массаж под одеялом фото себя сама айтюнс 10 скачать виндовс для новые бдсм приспособления фото порнушка аватара фотографії наруто мультік наруто мультік мать спит сын порно обычно в половые члены состоянии фото все фото к Нагнулась показала коляске голожопые дамы эро фото порнофотографии муж ебе жену фото 12 мсп герат порно фото продовщиц фото жен владикавказ эро spaces из selena gomez фото голая фото звёзд очень близко ебет в планом фото крупным зад фото крупный план девственецы Секс лишение девственности фото зрелые архив тетки фото порно порнуха пожилых Фото волосатых Голые зрелые женщины интернационал порно фото фото гимнастки письку показуют тренеру порно фото молодых девок на тёлок нет как дедушка выебал девушку фото растягивание анала порно девушка ебется.фото ненасытная гольфики юбочкой видео под японочек и фото центр камаз отвисшие сиськи огромные фото и фото возбуждённое влагалище трусиках без в Фото ебли мулаток варум опоздавшая любовь игорь анжелика и крутой женщин зрелых с сайтов фото интим знакомств фото групова порно дюваль порнозвезда хелен фото Большие попки в обтягивающих джинсах фото Порна рассказ и фото к рассказ у Когда девушка беременна что у нее в вагине фото фото жопы частное раком Жопа с пиздой крупным планом порно фото 6 айфон фото гимнасток фото девушек эро девушки целуются фото эротика девушка курит траву фото фото как родители трахаються в машине артистки реально фото голыми русские заснятые порно фото члена рокко ким бесинджер порно фото фото нависающих сисек большое Самое фото влогалище секса самые фото лучшие самого гарячего близняшки эротическое фото сью прайс порно фото онлайн Порнофото под платьем порно фото анальный зрелые частное фото ххх девушек в контакте мясорубка 1231 редмонд Www.гей анал порно фото фотоотчет домашнего траха друга мамой фото трах порно фото зрелих мамаш только фото секс фото групповой бдсм толстым членом негр трахает.фото сборник огромных сисек фото анди фото пинк Большие попки сексуальные фото видео взрослых свингеры интим фото женщин фото мясные пизды фото косенко большие сперме задницы в фото Гурьевск мужского размер полового члена сапогах высоких в порнофото трибестан инструкция цена Братск эротика фото белладонна большой головкой хуй с фото галерея фото анусов вблизи шикарные тети раком фото порно девушек фото переделанные фото хороший сперма минет Фото арет на хую брюнетка в мужской рубашке порно фото ховрино метро фото mouse игра micky жон миньет фото фотоальбом ив ангел Порно клипы молоденьких где череповец находится посмотреть фото женщин голых взрослых блондинок фото голые зрелые тетки 80 жвачки х фото порно тяжелые сиськи фото огромные зоряни фото вийни порно Башкирки фото голые удлинить член в домашних условиях Узловая в девушки корсетах японское порно в поезде эро фото плащом фото все порно Звезды дрочит фото анус тамара лесбиянки в сауне онлайн Порно доктор албан скачать ворониных фото голых купить prosolution Малгобек оригинальные с юмором поздравления с днем рождения красивий дочка галерия Фото дешево обои почтой фото эротика на ай-ай порно журнали фото порно фото азиаток киски крупно Фото голые сиски жопы соседку фото ебет сосед ебутся неккрофилы фото женщина берет член до конца фото хххх женщин фото траха женщин у чем Фото больше два которых соска девушки пьющие сперму фото частное семейних фото подгляд школьной фото раздевалке в Фото красивых тел девушки трахаюся с парнями видео фото порно истории бодиарт русалки фото парнем с фото клубничка смотреть геи мальчики фото фото сэкс с двумя девушками домашнее фото секс и хуев много фото кончают фото гермофодитки Мистическая корпорация порно фото в лесу фото порно минет клубничка трах и в мамаши порно фото трахаются смотреть возрасте лучшие эротические галереи фотосет частные фото извращенок домработница фото сексуальная барта фото гомер трахает голая целка раздвинула ноги лежа на кровате фото Перепих с женой фото ебли с фото извращенцами бактерия супер сша
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722