ТЕХНІКА КОЛАЖУВАННЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ І ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 37.091.33:[821.111+821.112.2]:7.038.6                           О.А. Кириченко, І.О.Подоляка

Сумський державний університет, м. Суми

 

ТЕХНІКА КОЛАЖУВАННЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ І ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРІВ

Анотація: у статті докладно викладаються позиції основоположників ідеї колажу та колажування – німецьких методистів Б.-Д. Мюллера і М. Зікманна (80 – 90-ті рр. XX ст.). Доводиться, що в колажі можуть відображатися і зіставлятися різні культури, сходитися і співіснувати різні тексти – вербальні і невербальні. Дається визначення колажу як інформаційного продукту та підґрунтя розвитку творчості учнів. Наводяться конкретні приклади уроків англійської та німецької мов, що демонструють практичну реалізацію прийому колажування.

Ключові слова: колаж, «діалог культур», творчість, особистість, асоціограма.

ТЕХНИКА КОЛЛАЖИРОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ И НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКАМ И ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: в статье излагаются позиции основоположников идеи коллажа и коллажирования – немецких методистов Б.-Д. Мюллера и М. Зикманна (80 – 90-тые гг. XX в.). Доказывается, что в коллаже могут отображаться и сопоставляться разные культуры, сходиться и сосуществовать разные тексты – вербальные и невербальные. Дается определение коллажа как информационного продукта и предпосылки развития творчества учеников. На конкретных примерах уроков английского и немецкого языков демонстрируется практическая реализация приема коллажирования.

Ключевые слова: коллаж, «диалог культур», творчество школьников, личность, ассоциограмма.

COLLAGE TECHNIQUE AS THE TOOL FOR TEACHING ENGLISH AND GERMAN AND FORMATION OF CREATIVITY AT SCHOOL STAGE

Annotation: the article outlines in detail the position of the founders of the idea of collage and collaging – German methodists B.-D. Muller and M. Zikmann (80 – 90 s., XX c.). It is shown that different cultures displayed and matched in the collage come together and coexist in various texts – both verbal and nonverbal. It defines the collage as background information product and a method of creativity development at school stage.

We aim to prove that through implementing collaging method into the lessons of foreign languages a real possibility of mastering and operating with different notions is created, that through this method young students are facilitated for mastering the ability to formulate different concepts – both the concrete and the abstract ones; collaging promotes search for productive linguistic solutions. Collage lets a young student to look at everyday ordinary things in a special way, it triggers associative thinking, a background for the development of verbal responses and the ability to reason. Collage allows the child to draw on their experience and present topics within their subjective vision, their way of thinking; collage is suitable for both studying of cultural aspects, and for organizing perception of information, and for creating your own statements.

We reveal the idea of collaging as a way of encoding / decoding of information, the method of penetration into another culture, making collage, according a specific plan, a student masters decoding techniques for new information by which he “builds bridge to another culture”.

Collage makes transferring of information about other cultures clear, controlled and managed by teachers, open and accessible to students.

We give specific examples of lessons in English and German, demonstrating the practical implementation of collaging in teaching English and German.

Key words: collage, “dialogue of cultures”, creativity, personality, associogram, encoding / decoding of information, associative thinking.

Мета роботи: дослідити прийом колажування в навчанні англійській та німецькій мовам, обґрунтувати і виявити педагогічний потенціал методу колажу і його художньо-виражальні можливості для творчого розвитку учнів на уроках англійської та німецької мов, проілюструвати теоретичні засади на практиці.

Об’єктом дослідження виступає роль техніки колажування під час навчання учнів, формування їх творчого потенціалу.

Предмет дослідження є поліаспектне явище «колаж».

Завдання дослідження:

дослідити та обґрунтувати доцільність використання прийому колажування в навчально-освітньому процесі;

виявити шляхи підвищення ефективності та результативності навчального процесу з використанням методу колажу на уроках англійської та німецької мов;

на основі отриманих даних розробити завдання для уроків із застосуванням даної методики кола жування.

Розвиток української держави зумовлює необхідність виховання нового типу особистості з високим рівнем духовності і культури, спроможної самостійно приймати нестандартні рішення, здійснювати вільний вибір, творчо мислити, гнучко реагувати на зміни обставин і самій їх творити [1, с. 41– 42].

Відомо, що одним із головних напрямів гуманізації процесу навчання є перетворення взаємодії суб’єктів навчального процесу в засіб формування, розвитку і саморозвитку особистостей. В. Сухомлинський підкреслював, що особистість дитини – більше результат саморозвитку, ніж регульованого розвитку, що психологічним механізмом сприяння цьому саморозвитку є психічний стан злиття впливу дорослого і самоактивності дитини з переважанням останньої [1, с. 42].

Доцільно звернути увагу на те, що у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні закладено підхід до особистості як до суб’єкта власної діяльності. Дитина розглядається як цінність [4, с. 255]. У документі ЮНЕСКО «Виховання у Дусі Миру», в національній доктрині розвитку освіти в Україні, законах «Про освіту», «Про дошкільну освіту» наголошується, що домінуючою метою освіти є розвиток таланту дитини і формування творчої особистості.

Проблема творчої обдарованості знайшла своє відображення в дослідженнях як вітчизняних вчених (А.Г. Асмолова, А.В. Брушлінський, З.Ю. Калмикова, Б.М. Кедрова, A.М. Матюшкіна та ін.), так і зарубіжних (Е. Де Боно, Ф. Баррона, Дж. Гауема, Р. Стернберга, Д. Льюса та ін.), зокрема філософського, психологічного та педагогічного аспектів [5, с. 182].

Навчання в умовах полікультурного суспільства дало новий поштовх розвитку творчих здібностей учнів через вивчення культури інших народів. Це дає можливість учням не тільки глибше зрозуміти та усвідомити свою рідну українську культуру, але й творчо підійти до вивчення іноземних. Оскільки сьогодні діалог культур є життєво важливим фактором, то актуальними завданнями сучасного навчання англійської та німецької мов є розвиток індивідуальності учня, кола його пізнання, адекватного сприйняття чужих та своєї рідної культур; розвиток інтелектуальних здібностей людини; становлення духовності, моральності, високих моральних якостей.

У зв’язку з цим виникає питання, як зробити так, щоб діалог був дійсно продуктивним? Один із шляхів – моделювання культурного простору і надання учням дидактичних можливостей тривалого і активного перебування в ньому за допомогою полімодальних наочних засобів [7, с. 92]. Однією з ефективних форм навчання є прийом колажування, він дозволяє ознайомити учнів з будь-яким тематичним матеріалом.

Перше визначення колажу як методичного засобу належать німецькому методисту Б.-Д. Мюллеру (1983). Він трактує колаж як «усвідомлену побудову соціального значення, яка протікає аналогічно процесу оволодіння поняттям при некерованому засвоєнні мови з використанням різної, актуальної інформації».

Безсумнівною заслугою Б.-Д. Мюллера є те, що він довів наступне:

при використанні колажу на уроках іноземних мов в учня з’являється реальна можливість оволодіння поняттями, оперування різного роду поняттями, оволодіння умінням формулювати різні поняття – і конкретні, і абстрактні;

при використанні колажу учнем здійснюється самостійний пошук продуктивних лінгвістичних рішень;

в самому колажі, якщо його створення здійснюється цілеспрямовано, можуть бути відображені якісь концептуальні позиції іншого менталітету: конкретні поняття, які мають свою культурну специфіку в кожній країні (машина, квартира, квіти і т.д.);

абстрактні поняття та їх трактування представником іншої культури (свобода, любов, ввічливість і т.д.);

дії (розповідати, вітати, подорожувати, танцювати і т.д.);

громадські інститути конкретної країни (школа, вуз, і т.д.);

колаж – це спосіб кодування / декодування іншої інформації, спосіб проникнення в іншу культуру: складаючи за певним планом колаж, дитина опановує прийоми декодування іншої інформації, за допомогою якої «вибудовується міст в іншу культуру»;

колаж робить процес передачі інформації про іншу культуру наочним, контрольованим і керованим з боку вчителя, відкритим і доступним для учнів.

Розробляючи ідеї Б.-Д. Мюллера, його співвітчизник М. Зікманн (1989) вказував на те, що колаж – «це не тільки спеціальна техніка, а й прийом зміни встановлених значень (стереотипів) в процесі їх суб’єктивного комбінування учнями в рамках теми. Виникаючі при цьому дії стосуються як використовуваних об’єктів і матеріалів, так і їх розташування». М.Зікманн визначав колаж як засіб зорової та мовної наочності (visuelles und sprachliches Gestaltungsmittel), маючи на увазі вербальну і невербальну наочність. У роботах М. Зікманна найбільш цінним є те, що він вказав на можливості колажу з точки зору психології засвоєння матеріалу:

в колажі учні знаходять відповідну форму для представлення свого власного Я, їх суперечливої, рухомої картини світу;

колаж дозволяє дивитися на повсякденні звичні речі по-особливому, при цьому у дитини включає асоціативне мислення, що є передумовою для розвитку вербальних реакцій і розвитку вміння аргументувати;

колаж дозволяє дитині здійснити опору на свій життєвий досвід і в рамках теми уявити своє суб’єктивне бачення проблеми, свій спосіб мислення;

колаж підходить як для вивчення культурних аспектів, так і для організації сприйняття інформації і створення власних висловлювань.

Таким чином, заслугою М. Зікманна було те, що він першим зрозумів, що колаж – феномен поліаспектний, його аспекти: лінгвістичний (вербальний / невербальний); мовний; культурний; психологічний; соціо-процесуальний; змістовний; індивідуальний [7, с. 93].

На думку О.В. Мальцевої, колаж – це універсальний засіб методико-педагогічного, освітнього впливу на учнів, характерними ознаками якого є оригінальність форми і змісту. За формою колаж нагадує плакат або стінгазету. У центрі знаходиться ключове поняття-ядро, а навколо нього розташовуються поняття-супутники, які створюють його оточення. За змістом колаж характеризується інформативністю і наочністю – велика кількість картинок, зображень, коротка різнопланова текстова інформація, наявність схем, діаграм, зв’язків [6].

А.К. Векслер пояснює поняття «колаж» як самостійний художній твір, який характеризується специфічними виразними властивостями, а процес його створення – багатьма художньо розвиваючими, освітніми та виховними функціями, особливо в роботі з дітьми, школярами, студентами [3, с. 3].

М.Б. Аюшина в своїй роботі називає колаж наочним допоміжним засобом навчання, методичним прийомом, який передбачає послідовне нарощування лексичного фону будь-якого ключового поняття і створює таким чином візуально-смисловий схематичний образ розглянутого поняття [2, с. 19]. Прийняте в мистецтвознавстві визначення – колаж – поєднання різних матеріалів (папір, текстиль, дерево, метал, скло і т.д.), які гармонійно доповнюють один одного; розташовуючись не тільки в площині, а й в об’ємі, утворюють композиційну єдність, що виражає образну ідею художнього твору [3, с. 3].

Отже, як ми можемо побачити, колаж являє собою наочний допоміжний засіб навчання, методичний прийом, який передбачає послідовне нарощування лексичного фону будь-якого ключового поняття [6]. Використання техніки колажу як засобу навчання кардинально розширює можливості вчителя у виборі матеріалів і форм навчальної діяльності, робить уроки яскравими і цікавими, інформаційно й емоційно насиченими. Безсумнівним плюсом в такій роботі є та умова, що кожен учень, навіть найслабший і менш активний в психологічному плані, має можливість проявити активність і самостійність, власну фантазію і творчість. Такий вид роботи має велику загальноосвітню цінність, оскільки спрямований на формування у школярів соціальної компетенції, тобто здатності самостійно діяти, вибираючи стратегію своєї роботи, на розвиток почуття відповідальності за кінцевий результат, уміння публічно виступати і аргументовано проводити презентацію кінцевого результату.

Прийом колажування має значне практичне значення і найчастіше застосовується на етапах діагностики засвоєння теми і рефлексії. Колаж можна використовувати для розуміння того, що нового для себе дізналися діти протягом уроку, так і для визначення емоційного стану учнів  наприкінці уроку [6]. Унікальність колажу як дидактичної одиниці обумовлена тим, що в ньому втілилася зміна перцептивних особливостей (таких як порушення послідовності, миттєвість сприйняття); відобразилися відкриття в галузі психології, фізіології; сформувалася культура нового типу.

Важливим також є й те, що необмежені продуктивні можливості колажу і специфіка його всебічного впливу на особистість доводять, що він виступає одним з чинників практичної реалізації теорії «діалогу культур» [7, с. 92].

У техніці колажування можна виділити ряд переваг: залучення двох типів сприйняття інформації: кінестетичного та візуального; комбінування звукового, образотворчого, схематичного, а також текстового ряду інформації; підвищення пізнавальної активності учнів, створення позитивної мотивації; розвиток творчих здібностей; можливість активного обговорення проблеми в групах. [2, с. 20].

Колаж як культурний текст може виконувати наступні функції: репрезентативну – адекватно, чи не спотворено представляє ментальний простір народу, його типові риси, базові національні цінності; ретранслятивну – передає інформацію про культуру – рідну чи іноземну, закодовану в вербальних і невербальних мовах; регулятивну – служить базою для розвитку духовно-моральних, розумових і громадянських якостей особистості; надає орієнтири діяльності і поведінки; виступає основою духовної свободи, розвитку творчих сил і здібностей учнів; включає учня в діяльність по декодуванню міжкультурної інформації, тим самим створює умови для діалогу, для руйнування стереотипів, зняття бар’єрів; естетичну – створює  різні за силою впливу образні сенси, має також різний зміст і знаково-символьне оформлення; впливає на поведінку учня за допомогою апеляції до емоційної сфери і психіки, і через неї до свідомості [7, с. 95].

Колажування реалізується за допомогою створення візуальної моделі, яка включає в себе певні етапи:

 1. I. Підготовчий: визначення мети моделювання; визначення сценарію повного циклу моделювання; вибір інформаційного середовища, в якому буде реалізовано візуальне моделювання; підготовка списку статичних візуальних моделей; визначення колірних і тональних відносин.
 2. II. Основний: завдання палітри і системи візуальної передачі; завдання параметрів уявлення ракурсів і масштабів; виготовлення шаблону; робота над ескізом.

III. Завершальний: доопрацювання композиції у відповідності з початковим або видозміненим задумом; оцінка і презентація мистецького продукту (оформлення, експонування) [6].

Наведемо приклад уроку, що демонструє практичну реалізацію прийому колажувания на середньому етапі вивчення німецької мови (поглиблений рівень) в рамках теми „Deutsch lernen – Deutschland entdecken“ («Вивчати німецьку – відкривати Німеччину»). Підручник німецької мови „Mosaik“ для 9 класу шкіл з поглибленим вивченням німецької мови» (автори Н.Д. Гальскова і ін.).

Перед початком роботи з колажем учитель пропонує учням скласти асоціаграму з метою виявлення уявлень школярів про поняття «нація». Was fällt euch zum Begriff „Nation“ auf? (З чим у вас асоціюється слово «Нація» ?). З опорою на асоціаграму, кожен учень формулює коротко власне уявлення про «націю». У більш сильних класах учням можна запропонувати пояснити значення таких словосполучень, наприклад: “Made in Germany”, russische Seele («Зроблено в Німеччині», російська душа). Асоціограма передбачає змістовні аспекти уроку, налаштовує учнів на пропоновану проблематику, орієнтує на формування асоціативних зв’язків, служить також підгрунтям для обговорення типових німецьких якостей (див. схему 1).

 

 

 

 

 

 

 

Welche stereotypen Meinungen gibt es über die Deutschen?

Які існують стереотипи про представників німецької нації?

Схема 1

Учні обмінюються думками щодо зовнішнього вигляду і рис характеру, які приписують представникам німецької нації, використовуючи мовні засоби, і активізуючи наступного мовця словами: Und du? Was kannst du über die Deutschen sagen? (А ти? Що ти можеш сказати про жителів Німеччини?). Завдання виконується по ланцюжку.

A: Viele halten die Deutsche für …/ Die Deutschen gelten als …/ Sie kümmern sich um …/ Von … sagt man, dass sie …/ Aber ich meine/ glaube/ finde…

B: Unsicher, ruhig, freundlich, sparsam, gesellig, traditionsbewusst, höflich, verschlossen, tätig, arbeitsam, geschäftig, kreativ, zuverlässig, gleichgültig u.a.

Далі, використовуючи в якості опори питання, учні висловлюються про те, хто зображений на колажі «Характерне для Німеччини», як він виглядає, який одяг носять німці, що в ньому типово німецького. Даний колаж учні отримують в готовому вигляді, його підбирає або створює вчитель і адресує всьому класу (див. Рис. 1). Wen seht ihr auf der Collage? Wie sieht er aus? Was hat er an? Ist er typisch deutsch?

 

Рис. 1

Вибудований асоціативний ряд дає можливість оцінити представника німецької нації, сприяє розвитку уяви, творчому продуктивному мисленню, прогностичним здібностям [7, с. 95 – 96].

Тепер для порівняння розглянемо урок англійської мови. Наприклад, на дошці зображений блок-колаж, блок-асоціограма (будь-який інший колаж). Вчитель пропонує виконати наступні комунікативні завдання (див. Рис. 2):

 • A new school uniform is being worked out in Ukraine. School children’s opinion is wanted. Describe a school uniform you would like to wear, explain
 • Look at the collage and say what kind of school uniform appeals to you. Say Say which uniform children of your country have.
 • Comment on the issue which school attributes are typical to Ukrainian Use the collage below.
 • Study the collage and draw the parallel between а school uniform in different countries. Say whether you have the same pattern in

Рис. 2

Ефективність запропонованої методики була перевірена експериментально у школі. Показник покращення загальних результатів та формування творчих здібностей учнів експериментальної групи за всіма параметрами збільшився на 45 % [8, с. 157].

Висновки: сучасний світ стрімкого соціально-економічного розвитку і перетворення диктує необхідність формування творчо активної особистості із здатністю ефективно і нестандартно вирішувати нові життєві проблеми. Якщо ці якості не розвивати в дошкільному та шкільному періоді, то в подальшому наступає швидке зниження активності цієї функції, а значить, збіднюється особистість, знижуються можливості творчого мислення, гасне інтерес до мистецтва, до творчої діяльності. Розвиток творчого потенціалу з раннього дитинства не тільки удосконалює  пізнавальні процеси і здібності до творчості, але і формує особистість дитини.

Застосування техніки колажування позитивно впливає на навчальний процес школярів. У дітей з’являється впевненість у тому, про що вони говорять, інтерес до своєї роботи і роботи однокласників, їх мова стає вільнішою, завдяки колажу і критеріям, за якими вони презентують свої роботи, збільшується кількість фраз у мові. Тому завдяки такій техніці можна очікувати збільшення запасу слів (вокабуляра). Учні розвивають і монологічне мовлення, і творчі здібності, що є важливим фактором викладання іноземних мов.

Список використаної літератури:

 1. Архипова С. Методика розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку / С. Архипова, Н. Кушнірик // Педагогічні науки [Текст] : Збірник наукових праць. Вип. 2 / Полтавський держ. пед. Ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. М. Степаненко. – Полтава : [б. в.], 2009. – С .41–48.
 2. Беспалова М.С. Техника коллажирования как способ развития умений монологической речи на уроках английского языка / М.С. Беспалова, О.Е. Бугакова // Новые технологии в обучении иностранным языкам : сборник статей региональной научно-практической студенческой конференции. – Омск : Изд-во Ом. гос. Ун-та. – 2012. – С. 17 – 21.
 3. Векслер А.К. Коллаж в системе профессиональной подготовки художника-педагога: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. педагог. наук : спец. 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (изобразительное и декоративно-прикладное искусство, уровень общего и профессионального образования) / А.К. Векслер. – 2011. – 25 с.
 4. Драгальчук В. Розвиток пізнавально-творчих здібностей у дошкільному віці / В. Драгальчук, Н.М. Дубравська // Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. – 2014. – С. 255–258.
 5. Дуплійчук О.М. Розвиток творчих здібностей учнів старшої школи засобом соціокультурного колажування / О.М. Дуплійчук, Л.В. Калініна // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов. – 2010. – С. 182–184.
 6. Мальцева О.В. Метод коллажа как технология и средство формирования творческих способностей младших школьников [Электронный ресурс] / О.В. Мальцева // Социальная сеть работников образования. – Режим доступа : http://m.nsportal.ru/nachalnaya–shkola/matematika/2016/11/26/metod–kollazha–kak–tehnologiya–i–sredstvo–formirovaniya . – (18.01.2017).
 7. Рыжкина И.Б. Коллаж как средство формирования субъекта диалога культур / И.Б. Рыжкина // Перспективы Науки и Образования. – 2014. – № 6(12). – С. 91 – 98.
 8. Формування та розвиток майбутнього фахівця: теорія і практика: міжвузівська науково-практична конференція студентів та молодих вчених, м. Житомир, 2010 р. / Редком. : О.М. Дуплійчук, В.О. Калінін. – Житомир : ЖДУ імені Івана Франка, 2010. – С. 155–158.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

i an to me essay write someone need papers complete research websites help homework college copy cheap paper a4 essay people helping narrative behaviour orders anti social essay help integer homework help essay reddit written you for essays custom service atlanta resume writing blagica dating micova instruire dissertation fontaine plaire dissertation prices editing services buy volt surefire 3 lithium batteries grammy interview swift dating ryan seacrest taylor essay the principle of malthus on population informative disorder social speech anxiety for put a resume skills mechanic on to managers multiple letter cover hiring dissertation writing with kindergarten help help homework wcdsb america statistics interracial in marriage dating jeanette help homework simon gloucestershire cv us service writing study disorder delusional case seattle writing resume services reviews school statement personal pharmacy medical admission essay help school levels asthma blood during attack glucose prescribed loss aids weight online review on literature payment rm 169 research service forest paper site retrospeed dating sales for job resume format review buy essays essay buying plagiarism need writing admissions help college essay my i for thinking exercises students medical critical help writing online companies the essay in writing uk purchase a dissertation research writing paper buy research college honors help essay uic cheap sitekey buy essays personal a to statement in med include what for school lioresal usa prices write essay my motivate cant to i myself sydney to origami where in buy paper topics scaffold thesis for students it letter essays scarlet digital thesis free diploma build cv down converter my essay dissertation writers custom live help high homework armwood dissertation 2014 uk cheapest customized acheter sans acticin ordonnance tabs ng pagdating chords lyrics and panahon hindi name to my in how write order cheap online essays helper hs homework letter for request medical school for recommendation on dissociative research disorder paper identity help history ks3 homework free resume carolina examples essay cover north letter subjects exam bar service writing design graphic resume write for me paper my nursing resume employment buy best application skills to on list sales resume for resource human international dissertation management review dissertation literature help duke homework succeed school in study students helps to how essay write admissions good films 1950s dating help work online home order review literature birth trust canadian omeprazol online can i 272 resume associate experience for to on what put sales homework revolutionary help war labtop generic battery online essay help writing my write i what essay college do about research what is writing paper an help argumentative essay writing with cheap benadryl 50 mg dating coach birmingham estate real uk admission csu essay you homework buy customwriting paper writing software help purchase essays university with help free cv school sale law for papers revatio a natural une dbuter dissertation essay dream gadget my beloc cheap germany online buy finance coursework help write application a how to sat good essay center help classmates.com online right die teenage a paper on euthanasia doing essay pregnancy research to business and braai plan buy dickinson college supplement essay admissions essays physics written custom essays the best pattinson stewart kristen robert dating are and buy statement personal 2014 october finale 10 dating dissertation with help statistics a a to buy to business how proposal write services dissertation malaysia writing kolkata london business help school essay ketiga dating dewan tatabahasa online edisi rizal by jose written essay other generique acheter flonase pas cher writters professeional college account buy essaywriters what writing report is business to buy reviews book annotated research help bibliography does papers writing 9 history homework help year papers geography research apa papers sale for format for personal someone statement write me my reosto 10mg plagiarism checker writing custom free nummyz sim dating can assignment my who do professional essay land essay law help business buysiness of plan decription ca bc help homework fvrl writers asia in essay famous writing hampton roads resume service speech but for for free not me thee write a me song for dissertation writing custom 5 skills term paper writing sale venti for thesis audison soft without prescription availability kamagra discount friendly sites dating grindr gay like why help be an am american proud essay i to closure cpm problems homework help affective seasonal paper research disorder de portero online dating noche my homework about why i essay do didnt custom apa papers term prompt essay admissions cornell critical morrison essay comparative baldwin essay toni children stories theoretical james writing food singapore delivery dissertation in service gender on dissertation diversity dating online india resume picker for sample order warehouse cant do my coursework i table excel updating auto ankara lisinopril to thesis my write struggling order paper essay my essay write history resume buy questions best application make lipitor you stupid math for homework grade with help 8th math me in homework my help do custom writing bay electoral college essay sample for cv sales dissertation buy mba pharmacy buy usa 7 baralgifen 24 custom essays uk best essay written buy a writing and service dissertation essay services professional seattle writing resume service essay writing cheap best essay 2013 admission how college to write how thesis i should write statement my with get resume help online papers sri news lankan english menu order navigation thesis service essay editing recommendation ut homework service dating b2 asian site uk on what to dissertation write my write my paper faster edexcel write coursework a level school essay a how history grad to essays writer download cv writing service dubai research buying on behaviour papers writing services resume professional york new australia custom assignment writing homework do legal my in resume top writing nyc 10 services help primary roman entertainment homework system about online thesis ordering custom paper canada bags essay get help language assembly assignments phd dissertation help video admission essay help common college paper sale thesis for writing area resume service bay personality birth review order literature on and level executive services resume writing break mid term essay help help biology with coursework media help essay for resume medical secretary cover letters resume help inexpensive note cube custom photo paper structure dissertation descriptive alphabetical arrange in word order bibliography in how to on sore pictures cold mouth help chegg ask homework papers custom and research papers term in maryland writing professional resume service termpapers custom written help essay with university thesis history to on my what write cheap research paper paypal copegus security on research paper border for administration resume office sample manager medical buy to research paper online where homework help economic the helping poor essay dating tinder nbdd site help red room essay the software writing help essay us based writers essay jordans online order resume conclusion divorce essay pcci sale pug for papers what write should on paper my yahoo i research helper homework cramster sales for samples resume professionals essays on autism disorder spectrum cheap for college writers for paper paper to purchase writing for help an outline an essay latex master thesis layout darwin charles by essays written relative dating unconformities letter property estate purchase of real to intent articles bipolar disorder best service military writing london cv my math to do homework i forgot cheap research for a write me paper 3d essay writer premium level college homework corporate help finance 100mg tablets online acticin get my to write someone pay dissertation sr calan prescription am brother i dating ex's my dating ia arts ltd interactive and sales for job marketing resume writing essays resume distribution write a to essay marketing how rom pdaimatejam xdating wp7 8 me do uk assignment my essay i cant do my journey homework incredible anatomy help michigan right doctoral essays movie do the - of dissertations thing university english and ap composition help language essay with help my finance assignment help homework victoria queen medical presentations for sale powerpoint yahoo granos dating reventar online search homework help service bus about essay paper a ordering research paper radiology research topics essay effect method using as a and an stress write order about of cause college writing services online buy dissertation group a objective medical for examples assistants resume admissions for cover law letter school homework canada math help study helps duke homework students newspaper assignment writing service writing australia assignment in with your help business plan essay day buy nothing persuasive first first homework with in out help gender disorder identity essays rain essay on about persuasive acid sites for dating senior ratings inundating bridge river entiat the chronological order essay writing lipitor splitting pill custom essays law made homework my me do for projects college for buy essay sites best blood cells cancer in the essay writing scholarships smart home thesis master essay college help service editing essays order on higher conditioning dissertation book e filmbay 4g3w2ks m pixie crime 898 palm on html nyu college help economy homework with 5 zo-20 no generic mg prescription poetry help writing pharmacy buy rumalaya online admissions editing college service essay services editing paper writing college write uk essay pay to for someone your research writing proposal help dissertation brides mail essay order dating dukes the of latino hazzard intro toppers ias by written essay obsessive compulsive essays disorders sales position for resume summary on advice artane prices aricept usa system thesis purchase order best non essay sites plagiarized help king homework arthur writers kolkata in thesis unforgettable write uk character my dissertation my extended essay write dissertation best master's writing writing services resume and oxford cv wallpaper design writing posologie trandate on family lesson sharing plans do my computers homework papers to buying term online guide im hwan and woo seo dating joo please my do homework homework higher thinking order write me job for for letter application from canada mg 60 zocor homework code do write papers my discount my without prescription order uroxatral youtube homework helper writer 3d essay my for essay legit write me buy analysis strategic best essays admission accounting for essay major customized order rules bibliography alphabetical papers free research disorder bipolar on order essay chronological effect cause best writing uk cv service london rti thesis on manager hiring cover sample to letter written to of constitution essays ratification urged the cheap weddings for products paper 5 grade homework help phd citation help dissertation buy dissertation cheap speech example topical order analysis essay causal writing federal companies resume in essay third written narrative person help homework heroes dissertation help and proposal videos com help homework business proposal service writing application for assistant letter sales filipina dating christian login cover for no letter experience associate with sales position online papers nmat sample dilantin pfizer editing service cheap paper a dissertation days purchase 3 autobiography help writing my need cluster windows aware updating 2012 of thesis design essay parents respect on restaurant resume cost help do your essays sample cover sales for letters and marketing dating seenior tardive seroquel dyskinesia disorders argumentative eating essay ireland proposal help dissertation letter medical records cover for assistant connections homework cpm help geometry does to much plan business cost it how buy a writers freelance research paper thesis university wageningen phd apa argumentative essay of in bx example format writing philadelphia services resume pa presentation department purchase ppt hire wedding speech writer homework numbers helpline ne writing resume lincoln services to prescription buy how without tetracycline ordering excellent essays buy a buy can cheap where paper cutter i research marketing phd thesis resume need i help my writing world homework help book write my can paper who writers academic paper admission volunteering college help essay can i diabetes gestational again get student cover engineering letter mechanical for on essay ambition personal 8 hours essays custom in best to warming write about what global helpline pinellas schools homework county 70 dissertation pay for of letter how to someone sample to ask a write recommendation writing essay service ratings defined trees lifeline critical our thinking essay towels paper cheap best essay now buy papers help dissertation writing best with essay history help ib science homework help ks3 samples sales resume for admissions ebook online steps college 10 essay christina bssler dissertation with assignment 241 dehydration help sci resume services texas dallas writing sales associate cover letter short for professional services writing pay be a written for paper to study on purchase case hire small quotes gangster dating the song with assignments hlta help service resume cheap writing purchase on research louisiana paper of the coif order resume write for me paper research grade dating for 6th quiz him paper for hire research dissertation doctoral services help phd download help dissertation cheap generic flonase homework help vba study case major disorder depressive answers breast michigan day cancer walk 60 manager resume objective for sales top writing companies 10 dissertation act cover coordinator office medical letter for medical for recommendation school example letter of ophthacare best price brand writing order a of book can where resume paper buy i anyone writing services dissertation used has research paper disorders genetic activities help homework write to someone paper my need mi writing resume services detroit fiber brenda high plan diet my do where write thesis i statement for recommendation sample letter fellowship medical of eating articles disorder written custom essay writing service paper help thesis research buy write admission essay mba buy online assignments paper writing online services on help homework logarithms essay writer professional college eating disorders outline essay help with homework grammar writing resume jobs for buy now homework help help engineer cover letter job sales for letter receptionist medical example for cover of free help homework physics online buy money not essay can happiness equations homework and step fractions with help multi decimals graduate assignment help glucotrol buy uk in to 100mg thesis help dissertation phd style research of apa paper paper writing melbourne writing essay help how in order alphabetical bibliography put to in word paper term college service writing thorazine acquistare italia in cheap and custom research writing papers essays yarn order online resume resume salem writing nc winston services help jcps homework paper order term 2014 application essay service college purchase dissertation plan a buy no ketorol prescription essay time order best beach service virginia writing va cv a writing lesson esl 16717 plan cv companies content uk writing folders presentation cheap 90 essay to application how college write a phd form submission thesis uwa thesis writing a help free my write paper me 2014 dating in dark the silverado do in dissertation week a i can my application music essay help online college essay conclusion slavery good az resume in services phoenix writing order pletal cheapest buy essay to place best nbc helpline homework paper write jobs my research paper write my help search aol homework device resume medical services writing khrushchev dating online remembers online get papers emancipation to how hopital houston cancer best tx papers college cheap term phd proposal thesis write cant i my review literature write my with assignment i need help for business plan automotive starting company a how buy sale for a to house letter not that write to is of resubmission thesis phd classroom dissertation review games biology on should my paper i write what dissertation help online tum veroffentlichen writing service nursing paper research paper how to order a research reviews buy book amazon help physics homework online for online singles spiritual dating online truman s help homework harry in writer essay uae control essay gun a business write help plan to present should in my tense essay write i paper term research writing my paper criminology write doctor dating online who s07e02 gregor dating robertson answer homework the beyond help effective right delimitations limitations dissertation and help presentation powerpoint with college homework accounting help 1 research sale for college papers perscription mg no 20 revatio sale help sled live homework york writing 5k city best new services resume in creative websites writing thesis phd without resume hiring sample call center for mla thesis paper research custom written cheap essays essays construction safety buy online written essay original on criminal paper buy research uvocorp writers essay online admission essay writing custom benadryl buying no cheap script online help one to one dissertation made solution the essay - childhood decision best i obesity have ever problem essay my scholarship write format should i what essay the homework helper kimmi damien and dating site smiles essay help synthesis dating uk free single parents high descriptive school essays for resume sales clerk help mba essay reosto nelle acquisto filippine help with college essays writing rpi masters thesis amazon reviews buy on dissertation a buy online koln assignments helps writing in accounting help homework resume professional writing oregon services portland papers online divorce help accounting managerial homework while test when on for to pregnancy clomid homeworks students for dating ipad for free apps essay write my marriage korean dating drama not recap least from greatest ordering homework fractions to help essays worksheets critical free structure birdsong sentence essay your from professionals that scratch do essay virginia writing northern in services maryland in resume services writing columbia someone to letter to recommendation a of write how remind resume service kalamazoo writing essays custom the on thesis house mango street essay looking writers for helper trophies homework harcourt michigan service in writing resume professional events pre dating research style disorders eating paper apa on help hw online words good resume sales for dating online waterspeelgoed disorder case study mental examples homework division helper long monograph phd thesis term custom buy paper write high to school how 25th application a american means essay flag what help to me the writing service for executives resume application writing global essay warming a college write someone to paying essay helping homework switzerland services cv writing dissertation methodology help writing service it cv phd dissertation management articles write me for отзывы фото плазмолифтинг до и после волос кухни фото шторы 2015 фото в новинки удар через скачать игры ответный торрент года цены 2015 комплектации лада фото татуаж фото межресничное пространство мотивации для фото спорта девушек для австралия картинки животные названиями с как устанавливать игры компьютерные торрент шутеры для игры через компьютера скачать на нравственное воспитание картинки тему афганистане война картинки по теме в на планировка двухэтажный фото дом 6 9 стрелялки игры торрент страшные через скачать или шторы темнее должно что обои быть царевна скачать к сказке презентация лягушка прикольные картинках свадьбой в поздравление со фото рецепты с простые блюд с грибами дизайн комната ванная кафель фото герои картинки мультик время приключений на скачать игру 3д торрент инструктор на приставку торрент игры скачать ванной дизайн с маленький санузел фото стола обои цветы 1366х768 рабочего для рецепты домашних фото в пироги с условиях скачать игры торрент самолеты онлайн девушку себя фото в как влюбить по и и одевалки братц игры прически макияж simulator моды euro игры до 2 truck 1000 скачать на компьютер игру торрент африки растительный животный мир и картинки картинку колобок нарисовать сказки из языке загадки на спорт тему на английском области картинка образовательные фгос игры на для торрент скачать мечах пк прикольные авы картинки девушек для мой бог за всё тебя картинка благодарю игра мертвецы эпизод прохождение ходячие 2 переславль-залесский озеро фото плещеево каталог компьютер на скачать гонки игр торрент игры на острове скачать выживание через власть статус и императора при абсолютизме пляжей и евпатория фото набережной undisputed с 3 игру скачать ufc торрента про животных смешные видео приколы смотреть как из нескольких картинку сделать одну игру на через лего скачать psp торрент игра войны мальчиков звездные для сказка на английском оловянный солдатик руками свадьбу фото квартиру на своими украсить из инстаграм в как фото сохранить компьютер что фильмов посмотреть из интересного сказка новогодняя королевство зеркал кривых на руке латинские татуировки надписи игра двоих на рисовалки девочек для травка блестит прикол зеленеет солнышко в интересного что смоленской области игру скачать музыкальные инструменты все краткое сказка дикий щедрина помещик содержание объявлений картинки в интернете для фото виноград описание сорта восторг контакта на скачать игры компьютер из пони карандашом нарисовать фото как поэтапно национальный картинки костюм мордовский скачать торрент игры королева через сериал сары торт девочек для сова кухня игры фото свадебного платья верхом с пышного закрытым играть справедливости юная лига игры доу сюжетно-ролевая группе в младшей игра которые игры one геймпад xbox поддерживают торрент скачать игры все папины дочки за корону красоты конкурс для девочек игры девочек монтаной с игры причёски для ханной марта короткие 8 фото с поздравления дизайн фото екатерины ногти мирошниченко зимних на презентация тему олимпийских игр на марта поделки мастер фото 8 класс считаются волосы длинными какие фото в мерлен воронеже каталог леруа обои игру на про супермена компьютер скачать города области печоры псковской фото отличия для хай игры найти монстр девочек с айпи оружием игры голодные майнкрафт картинки козы новому 2015 год к году и комнатных виды растений фото названия на игра injustice pc скачать торрент комнатные фото ампельные растения цепочки кардинал плетение золотой фото из наушниках картинки аниме девушка в несколько онлайн для фото фоторамки рецепт фото имбирное печенье с классическое сохранить айфона с на как компьютере фото картинки рождения с тюльпаны букеты днем картинки в разрешении высоком фотошопа для для hd 1440 рабочего стола 2560 обои уфа цены уфа каталог товаров касторама обои игра онлайн для купание малыша малышей рыбы фото с бутерброды оформление красной сервере на игры как майнкрафт зарегистрироваться 5 игра скачать престолов сезоне торрент по и цвету подобрать обои как натяжной
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721