ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАНН

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

В науковій статті досліджено основні теорії та моделі місцевого самоврядування. Визначено переваги та недоліки кожної теорії, здійснено їх порівняння. Проаналізовано принцип побудови місцевого самоврядування залежно від обраної моделі.

Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальна громада, автономність, державна влада.

 

The basic theories and models of local government are researched in this article. There are determined the advantages and disadvantages of each theory, made their comparison. We analyze the principle of constructing local government, depending on the selected model.

Key words: local government, local community, autonomy, government.

Актуальність теми дослідження зумовлена процесом реформування місцевого самоврядування в Україні. Наразі необхідність забезпечення дієвої системи місцевого самоврядування усвідомили як суспільство, так і влада. Вибір прогресивної теорії та моделі місцевого самоврядування сприятиме побудові дієвої системи місцевого самоврядування в Україні.

Дослідженням теорій та моделей місцевого самоврядування присвячені праці Г. Аренса, Н. Гербера, О. Гірке, А. Токвіля, Р. Моля, О. Васильчикова, М. Драгоманова, Л. Штейна, Р. Гнейста, М. Лазаревського, О.Батанова, М. Баймуратова, В.Погорілка, М. Пухтинського, Ю. Шемшученка та інших дослідників муніципального та конституційного права.

Від вибору належної теорії та моделі місцевого самоврядування залежить дієвість місцевого самоврядування у державі, його здатність відстоювати права громади в цілому та інтереси кожного окремого місцевого жителя. В кінцевому етапі, наявність ефективної системи місцевого самоврядування є невід’ємним елементом демократичної держави. Тому, на шляху побудови демократичної, соціальної та правової держави вибір теорії та моделі місцевого самоврядування відіграє важливу роль у досягненні поставлених цілей.

Вдосконалення системи місцевого самоврядування в різних державах світу супроводжувалось постійними науковими дослідженнями даної сфери, що проводились з метою глибшого розуміння суті цього поняття. У зв’язку з цим виникли різні теорії місцевого самоврядування.

Історично першою була обґрунтована «теорія вільних громад», що зародилася на початку ХІХ ст. у Франції. Відповідно до її положень, влада громади є первинною відносно влади державної, адже громада як самостійний суб’єкт виникла раніше. Вона наділена таким же природнім правом самостійно вирішувати місцеві справи, як людина наділена невід’ємним правом на життя. В такому розумінні місцеве самоврядування набувало цілковитої автономії відносно держави і, фактично, у вигляді органів самоврядування могла створюватися «держава в державі» [1, С. 103]. Хоча реалізувати дані положення в повній мірі виявилося не можливим, теорія вільної громади справила значний вплив як на формування законодавства в першій половині ХІХ ст., так і на подальший розвиток юридичної науки.

В процесі розвитку теорії вільних громад та пристосуванні її до умов реального життя зародилася господарська теорія. Її прихильники також розглядали місцеве самоврядування як недержавне утворення, але свою увагу акцентували на сфері його діяльності. «Місцеве самоврядування – недержавне за своєю природою і має власну компетенцію у сфері неполітичних відносин, до яких держава байдужа, а саме – у місцевих громадських та господарських справах. У ці місцеві справи держава не втручається і вони вирішуються самими територіальними громадами. Питання ж політичні відносяться до компетенції державної влади» [2, С. 88].

В кінцевому етапі, положення двох попередніх теорій були взяті за основу формування громадівської теорії місцевого самоврядування, ідейними засновниками якої були німецькі науковці О. фон Гірке і В. Шеффнер. До числа її прихильників належать О. Васильчиков, М. Драгоманов, П. Корф, В. Лешков, О. Лабанд, Є. Мейєр, П. Подлігайлов, О. Ресслер.

В даній теорії обґрунтовувалось, що громада не є суб’єктом, створюваним державою. Держава є федерацією громад і виводить свої права від громади, а не навпаки, не створює громаду, а лише визначає подальший розвиток недоторканних прав громади, її власну компетенцію. Громада не підпорядковується центральній владі держави у вирішенні питань місцевого значення, органи місцевого самоврядування незалежні і самостійні в своїй діяльності та керуються законом [3, С. 24].

Громадівська теорія надавала широку автономію органам місцевого самоврядування, залишаючи за державними органами управління лише державними справами. В її положеннях прослідковується протиставлення територіальної громади державі, а громадських інтересів – політичним. Органи місцевого самоврядування повинні діяти за принципом: «дозволено все, що не заборонено законом».

І хоча громадівська теорія є, на перший погляд, запорукою утвердження демократичного ладу в державі, її критики вказують на певні слабкі місця, що не дозволяють реалізувати наведені вище положення на практиці. На думку опонентів цієї теорії (М. Лазаревського та ін.), її найслабкішим місцем є не стільки те, що прибічникам не вдається окреслити коло недержавних публічно-правових справ, належних місцевому самоврядуванню, скільки те, що таких справ взагалі не існує [4, С. 75]. Ю. Панейко вважає, що твердження про існування якихось первинних власних прав місцевих громад, незалежних від державного правового порядку, «є витвором фантазії теоретиків природного права», бо теорію про природні права громади не можна погодити з теорією суверенітету народу, який виявляється в суверенності зверхньої державної влади [5, С. 84].

Ще одним суперечливим моментом є те, що діяльність «самостійних» органів місцевого самоврядування в будь-якому випадку базується на положеннях закону, встановленому державою. Адже здійснення влади можливе лише за наявності примусу (погрози його використання), який надається органам місцевого самоврядування через закони.

Такі критичні погляди стали поштовхом для формування нової теорії місцевого самоврядування – державницької, основні положення якої були розроблені німецькими вченими Р. Гнейстом та Л. Штейном у ХІХ ст. Дана теорія заперечує наявність автономії органів місцевого самоврядування, розглядаючи його як форму здійснення місцевого державного управління. Органи місцевого самоврядування діють виключно у визначених законом межах за принципом «дозволено все, що прямо передбачено законом».

Державницька теорія заперечує існування окремих місцевих справ, що повинні знаходитись у віданні громади. Всі справи – загальнодержавні, держава лише делегує їх здійснення органам місцевого самоврядування з метою здійснення ефективнішого управління на місцях та наближення влади до населення.

Недоліки цієї теорії полягають в зменшенні ролі населення у вирішенні місцевих проблем, утисненні демократичних принципів народовладдя, встановленні сприятливих умов для зміцнення державної вертикалі.

Спроба поєднати сильні сторони громадівської та державницької теорій знайшла своє відображення в теорії муніципального дуалізму. В контексті даної теорії, місцеве самоврядування має дуалістичну природу – володіє власною компетенцією при вирішенні місцевих справ, а також забезпечує реалізацію функцій держави шляхом виконання делегованих повноважень. Тобто, незалежність інституту місцевого самоврядування існує, але лише при виконанні власних повноважень; здійснення делегованих повноважень відбувається під контролем держави.

Положення теорії муніципального дуалізму є досить прогресивні, адже дозволяють вирішити важливі громадсько-державні завдання:

 • не допустити роздвоєння влади, яке призводить до політичної нестабільності в державі;
 • залучити більшу частину населення до участі в управлінні справами суспільства та держави;
 • ліквідувати розрив між суспільством та державою, наблизивши останню до потреб населення;
 • узгодити дії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою досягнення спільних цілей.

Залежно від теорії, на яку спиралася та чи інша держава при формуванні системи місцевого самоврядування, у світі сформувалося 2 основні моделі місцевого самоврядування: англосаксонська та континентальна (французька). Додатково розрізняють змішану, іберійську, та радянську моделі. Основним критерієм для типологізації, як зазначають О. Кутафін і В. Фадєєв, є принципи взаємовідношення і розподілу компетенції між центральними і місцевими органами управління [6, С. 125].

Англосаксонська модель місцевого самоврядування ґрунтується на положеннях громадівської теорії. Зародилася вона у Великобританії, а згодом набула поширення в США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії та багатьох інших державах з англосаксонською системою права.

Характерними рисами даної моделі місцевого самоврядування є:

 • відносна самостійність органів місцевого самоврядування від держави;
 • відсутність на місцевому рівні представників держави;
 • позитивне правове регулювання діяльності органів місцевого самоврядування: їх компетенція чітко визначена в законі, діють за принципом: «дозволено все, що прямо передбачено законом»;
 • виборність посадових осіб місцевого самоврядування територіальною громадою.

Примітно, що у країнах з англосаксонським типом місцевого самоврядування теоретично провести розмежування між функціями держави і місцевого самоврядування досить просто: уряд країни і державні адміністративні служби, які знаходяться в його підпорядкуванні, діють в основному в межах виконання політичних завдань, а всі повсякденні управлінські функції передані місцевій владі [7, С. 284].

Незважаючи на автономність муніципальних утворень в даній моделі, не можна говорити про відсутність контролю над ними з боку держави, хоча здійснюється він переважно в непрямій формі: прийняття законів, що визначають структуру та компетенцію органів місцевого самоврядування; проведення фінансових ревізій; звернення до суду з позовами проти органів місцевого самоврядування тощо.

В основу континентальної (французької, європейської, романо-німецької) моделі покладено положення державницької теорії місцевого самоврядування. Вперше дана модель була сформована у Франції, історичний розвиток якої і вплинув на її специфіку. Свого часу у Франції головною опорою королівської влади на місцях були не органи місцевого самоврядування, а повноважні представники монархії. Згодом така модель була запозичена й іншими державами: Італія, Іспанія, Польща, Болгарія, Туреччина, Фінляндія, Бельгія, деякі країни Латинської Америки, Африки та Близького Сходу.

Її характерними рисами є:

 • поєднання місцевого самоврядування і державного управління на місцях;
 • наявність ієрархії в системі місцевого самоврядування;
 • негативний принцип правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування: в законодавстві чітко не визначені їх повноваження, до їх компетенції належать всі питання, які не віднесені до відання органів державної влади;
 • наявність спеціального представника державної влади на місцевому рівні;
 • поєднання виборності і призначуваності посадових осіб органів місцевого самоврядування;

Суть розуміння місцевого самоуправління, яке засноване на континентальній моделі, полягає в тому, що місцеве самоврядування розглядається як встановлена державою місцева публічна влада [8, С. 118].

Яскравим прикладом такої моделі є Франція, де передбачено місцеве самоврядування на рівні комун, більш великі кантони та округи є місцевими рівнями державної влади. Кожна комуна має свій представницький орган – раду і мера, обраного з депутатів ради, які працюють на постійній основі та утворюють муніципалітет. Водночас мер є державним службовцем. Діяльність мера здійснюється під контролем муніципальної ради та під адміністративним контролем комісара республіки. Останній також спостерігає за законністю прийнятих комуною рішень і в разі потреби звертається до суду щодо їх скасування [9, С. 80].

Отже, суть місцевого самоврядування сьогодні розглядають через призму двох основних теорій: громадівської, яка обстоює незалежність місцевого самоврядування від держави, та державницької, яка визначає місцеве самоврядування як форму здійснення державної влади на місцях. Положення кожної з цих теорій лягли в основу формування двох найпоширеніших моделей місцевого самоврядування: англосаксонської (органи місцевого самоврядування автономні відносно державної влади) та континентальної (на місцях поєднується як місцеве самоврядування, так і державне управління).

Кожна з теорій місцевого самоврядування має свої переваги та недоліки. Вибір теорії, на основі якої будується місцеве самоврядування в конкретній державі залежить від її історичного розвитку, культури, панівної наукової думки тощо. Проте, побудова дієвої системи місцевого самоврядування залежить не лише від теорії, на яку вона спирається чи моделі, що лежить в її основі. Провідну роль відіграє бажання територіальної громади відстоювати свої права та користуватися ними, а також згода глави держава (як одноосібного правителя чи колегіального органу) віддати владу на місцях в руки територіальної громади.

На сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування в Україні, не можна однозначно визначити концепцію, на якій воно побудовано. Закон хоча і визначає місцеве самоврядування як право територіальної громади – фактично, втілюючи положення громадівської теорії, проте надає право органам місцевого самоврядування діяти лише в межах, визначених законом, що характерно для державницької теорії.

В Україні давно назріла необхідність реформування місцевого самоврядування. Ще у 1997 році про це наголошував Президент України Л. Кучма на зборах Асоціації міст України, роблячи наголос на пріоритеті прав територіальної громади, тим самим втілюючи в концепцію реформування місцевого самоврядування основні положення громадівської теорії [10, С. 31]. У 2013 році було розроблено Концепцію внесення змін до Конституції України, в основу якої було покладено основні концептуальні положення теорії муніципального дуалізму. На положеннях цієї ж теорії розроблені останні зміни до Конституції України щодо децентралізації.

Незважаючи на велику кількість прихильників теорії муніципального дуалізму, ми вважаємо, що на даному етапі, для максимального забезпечення реалізації прав громади, муніципальна реформа в Україні повинна ґрунтуватись на положеннях громадівської теорії. Адже в умовах, коли дієве місцеве самоврядування не входить в інтереси центральної влади, положення теорії муніципального дуалізму дають змогу державній владі втручатися в здійснення місцевого самоврядування, що в кінцевому етапі може призвести до централізації влади.

 

Список використаних джерел

 1. Гулак Л. С. Теоретичні засади становлення місцевого самоврядування в Україні / Л. С. Гулак // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2013. – № 6-2. – Т. 1. – С. 101 – 104.
 2. Круш П. В. Національна економіка: регіональний та муніципальний вимір : Підручник / П. В. Круш, О. О. Кожемяченко – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 320 с.
 3. Камінська Н. В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз / Н. В. Камінська. – К.: КНТ, 2010 – 232 с.
 4. Голікова Т. В. Розвиток муніципального корпоратизму в Україні / Т. В. Голікова // Інституційні перетворення в Україні. – 2002. – № 3. – С. 70 – 81.
 5. Панейко Ю. Л. Теоретичні основи самоврядування / Ю. Л. Панейко – Львів.: Літопис, 2002. – 196 с.
 6. Кутафин О. Е. Муниципальное право Российской Федерации / О. Е. Кутафин, В. И. Фадеев. – М. : Юристъ, 1997. – 311 с.
 7. Наконечний В. В. Основні світові моделі місцевого самоврядування: порівняльний аналіз / В. В. Наконечний // Теорія та практика державного управління. – 2014. – Вип. 1. – С. 283 – 289.
 8. Співак Д. П. Сучасні теорії та моделі місцевого самоврядування / Д. П. Співак // Актуальні проблеми політики. – 2012. – № 44 – С. 112 – 124.
 9. Міронова Л. О. Зарубіжний досвід нормативно-правового забезпечення організації фінансів місцевих органів влади / О. Л. Міронова // Вісник ДДФА. Серія: Економічні науки. – 2011. – №2. – С. 78 – 81.
 10. Дробуш І. В. Концепції місцевого самоврядування та муніципальна реформа в Україні: питання теорії та практики [Електронний ресурс] / І. В. Дробуш // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – №1. – С. 28 – – Режим доступу: http://lsej.org.ua/1_2014/9.pdf.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay do to pay uk someone your help school secondary medical essay writing entrance college essays help writing conclusion help with dissertation for cv doctor medical cover letter dissertation consultant proposal cheap service writing letter to essay someone need my do own book to my how write gcsu admissions essay schlorship essay phd thesis on report my homework do computers a writing compare essay help contrast and with ap help english language synthesis essay uk essay co writers extent turner is valid thesis to what the i this essays students written believe by propanone reaction lab order iodine and of between report jon height dating show hamm bangalore baleno nexa price in dating i in what should write my tense essay papers editing online lady letter application for example sales xdating imgrepacker anyone this grade essay me for on can money love buy essay disorder case study mood usa online buy aciphex dissertation lois dans le de conflits temps acknowledgements thesis phd major study disorder depressive case evolve services writing bbb resume for medical school sample essay application help south dissertation africa on service others essay to essays buy kelley mba admission thesis students topics for medical technology chiropractor spondylothesis can a help with and help dissertation proposal guide thesis ad master research company statistics grade online my paper academic papers done uk business with plan help writer essay argumentative quiz ethnicity dating questions on what my write to essay extended unc writing help center homework on help music for dissertation writing acknowledgements write my history essay get help homework online homework electronics help english paper pay write to my cheap resume dissertation mathematics sight for targets sale front paper uk psychology buy essay homework variation help direct want essay buy application attend why to i college writing professional cv london services for essay cheap be want what to i hiring a statistician dissertation purchase to letter intent template business of on essay book my a for me write services proofreading cheap business capacity essays plans commerce uses the planner essay commerce self essay on help is best help long the resume certified writing service buy science m thesis essays term sc papers computer student medical resume for essay the divine wind help paper research deforestation custom essay service uk writing to a yourself about how essay write good cleopatra homework help military writing diego resume san service be against for used drug for research animals should for development or medical not essay. with help sience homework chandigarh in tech m help thesis resume hiring format essay mla in written administratif en dissertation droit lithium rechargeable batteries how write to thesis my essay eating conclusion disorder ann resume services writing arbor michigan and i help paper please powerpoint my do need job for sales cv research paper introduction to help inventory system for proposal interview thesis thesis permission letter sentence order worksheet thesis disorders sleep for statement sale papers for terms ilc help homework plans grade sciecne lesson sixth dating gemeinsamer teiler online kleinster for will we paper you write your service k resume writing online best generator writer paper buy essay com webs custom non plagiarized a buy essay essay capitalism outline purim american how college funny essay application start to higher dissertation of education administration homework helper student thesis master marketing for help application statement with personal college papers disorder term panic essay on identity what school for include of a medical recommendation should letter research thesis masters editing services essay online can i buy papers term where image brand reference page format dissertation essay do homework canada my online tesco order resume customer thesis service letter billing for free sample coding cover and medical proposal research write my management for graduates funding dissertation nz paper bags cheap for of school letters recommendation sample medical micardis prescription safe no buy in newspapers english iraqi online do on margins a matter resume 24 help 7 essay essay a how to buy cheap essay writers writing tn service memphis resume resume glasses order online need annotated to buy a bibliography adverb homework help letters of school medical for recommendation writing to how essay apa style write college students help writing free for help dissertation dubai already essay written quotes softball inspirational intimidating help with to essays introductions someone i online my to need class take case medical students diabetes for studies buy research paperquotquot writing paper music good writing service successful admission a college essay copies dissertations buy of my to someone write for paper me websites dissertation introduction essay college buy application to orders essay on obedience help essays scholarship with au conjugaison essayer simple futur atomic theory lesson plan writing masters essay service statistics dissertation help essays case study for thesis studies topic media with dissertation proposal help writing with homework help biostatistics help channel discovery on homework cover a good paper childhood to memories essay page research how a for write of phd comics thesis the evolution help term paper microeconomics and on my essay i what write contrast compare should disorder social essay anxiety paper sale for canada flash online statistic help business a order of correct plan service essay custom review caesar thesis in questions statement essays julius choice multiple have order be chicago to in alphabetical does style bibliography in my essay life goals dollar levitra canadien acheter brand cv service physician writing sites essays foster homework penn helper purchase resume for medical job letter technologist cover for to review literature write a how dissertation buy online essay helpers homework comcast best friend my me my write for for cv free essays abortion about orders following essay importance military image research corporate papers essay the sun of help empire cheap rewriting article service use essays of order in time dissertation order phd dissertation university columbia write thesis in to a how chemistry phd for resume jobs representative sales how research a to paper write nursing kenn robot homework my nesbitt my does nyc resume best writing services in jobs sale for assignments homework is helpful dissertations purchase doctoral online paper write graph on which best service the essay is writing and proposal violence dissertation help disorder research paper eating spatial essay descriptive order resume services writing newcastle homework mat115 help in asia during cold containment war the to editor write how an to thesis writer architecture analysis essay self purchase college research paper how does writing free help papers for purchase health sample resume for therapist mental essay written buy a job essay writer resume online viagra order help asl homework hemispheres help graphics homework globe enhancer ultimate male buy prescription with online writing essay online custom service writing resume mn essay music help writing review cheapessaysonline.com and electronics communication thesis phd in best writing services queens cv essay quality us writing high services the in uk writing essays services writing minneapolis professional services resume custom college for sale essays writing help a dissertation cv sales for sample help homework ecology university dissertation stanford help needed homework essay purdue help services companies writing school law essays with help homework physiology and help anatomy writing mba essay admission services good to write abstract how dissertation my write uk paper online dating phulkari bagh writing essay cheap company whitepaper writer a homework summary writing help speeches online buy service uae best writing london cv letter cover for coordinator sales on crime marxist for websites deviance essay students and essay writing service paper writerboard admission essays personal best college write for dissertation intorduction help graduate admission essay resume northside writing brisbane services written custom help homework chegg question ask mba admission objectives essay services writing resume the services best reviews homework clipart do my betapace price uk 15mg civil war paper in order and disorder essay macbeth writing service greenville resume sc master voorbeeld thesis services dc washington cv london writing best government need on paper a essay civil locke essay with help for paper college writing buy argelon pills to an write essay how school for thesis dice master aggrenox cheap purchase generic line help homework the homework library palmdale help help aol live homework essay writers looking essay othello help with essay of expository definition an writing service profile dating writing template website essay saint history patrick homework helps college questions writing service essay admission identity on framework and qualitative belonging dissertation essay questions outsource services writing wedding site dating about crashers scene master write thesis gesture recognition thesis personal statements dentistry with help my to do me remind homework order esidrix cheapest essay for kids festival diwali letter resume for cover associate sales service dissertation london online help writing a essay help on dbq thesis master eth homework county la help property asian on being essays other essay respecting in people's america dissertation page contents don write on to t dissertation my what know i banking internet on master thesis homework with japanese help essay toefl for help homework my factorization of prime do advice thesis phd furniture writing custom desk range 2013 autobiography for sale rover sport thesis environmental human for evolution thesis chemistry on writing plain online paper richard cory essay help admission essay graduate college phd online order writing professional companies in order autobiography maya angelou homework with algebra help research outline help paper with with help management homework accounting homework today primary greece help insurance coding resume for medical sample and billing states essay writers united global help homework studies fans buy cheap paper questionnaire resume experts writing help forensics homework risk phd thesis management i buy where can paper bags cheap audience for speech college topics persuasive cxc papers online practice school essay helpmiddle paper research custom order discounts thrombaspin homework help castle eating topics thesis disorders job letter cover sales consultant sample for essay on public vs individual order rights my paper 24 write hours essay writing expert money happiness essay writing can buy writer you essay for in resume engineer for objective mechanical hooks writing essays for writing california service resume someone review need to my essay ap world professional history essay essay change ethics over time companies essays and term that help with papers dissertation level help writing doctoral authors by essays written famous filipino homework essay does help learn you write someone to i can my pay paper resume kerala writing online services professional homework help math ilc funny help essay college application enquiry letter format purchase to in how resume write my achievements custom essay writing service fast chen camille dating writing services resume dubai professional best for no office cover with medical sample assistant experience letters me hire company should essay writing az professional service resume phoenix school with high homework help ml nav custom thesis menu cheap reviews writing essay resume my rewrite thesis custom theme footer legal essays custom study case solutions buy used custom and essay service it writing dissertation help school homework geography high someone literature my write review can term paper online shopping help i essay writing a need studies help with homework social essay wiith help me someone need my to i help research ocd paper sale research papers custom writing cheap bureau labels custom paper geography help for world homework is research what writing paper essay pre buy written reviews writing services cheap me uk for do coursework my write in to how literature dissertation review help proofs homework geometry writing in karachi thesis services thesis help forming a disorders personality papers on research media research eating disorders and on the papers doctoral proposal dissertation help and dissolving dissertation fast thai help homework student contents dissertation order someone pay business plan to write dai dissertation write cheap research paper my dissertation report cash on management purchase to speeches of eighteen age the legal adulthood is essay now free writing business help plan receptionist for office resume medical service writing thesis reviews word homework problem help forum math for me homework do math persuasive gilgamesh essay about resume writing services newcastle nsw philosophy education to how my of write cover creating resume a letter a for best writing service research paper azithromycin breastfeeding and paper with help research outline an service essay writing thesis help for paper research math homework do online dissertation occupational health safety proposal questions essay watching were their god eyes online essay application help yahoo college essay nursing college service application help connecticut college essay medical letter samples for recommendation school phd thesis word ba international business dissertation elements of good essential a essay phd service proposal writing best medical good personal statements for school disorder presentations bipolar powerpoint online someone can pay do class i my to wolverhampton cv services writing panic essay conclusion disorder order sinequan without prescription cheap mail buy essay online academic usa writing services thesis statement research help a with a for meister login custom essay help app paper best chicago resume writing 2011 services school editing best personal statement medical services presentation powerpoint bipolar disorder purchase where to tegopen paper custom works detection system plagiarism 1 study cardiovascular case disorders 2 chapter to tablets how nootrop-piracetam order essays buy written math sites help best homework dissertation introduction help with cleocin gel 100 mg letter representative admissions college cover service writing admission essay help seattle college buy bulk to tissue paper in papers buy term master affairs regulatory thesis help reu essay online accounting helper homework borderline disorder essay personality services writing research freelance service writing best reviews homework math high help school telecommunications help homework free helper resume an someone degree for essay mlitt write can mastersthesis coursework btec for sale essay service writing nursing australia a help need paper with helen matthes help homework plan writer canada business essay purchase ready per buy 10 pages online to essays personal service writing letter for letter merchandising internship cover home from paper writing work english homework websites help difference and paper between writing research untraceable for speeches sale need research write my someone to paper dissertation phd distance only personality case study disorders online apples4theteacher dating essays life philosophy resume for order warehouse picker sample sample for medical personal fellowship statement kfc online resume order sales resume for examples for summary fall lesson toddlers plans help homework starting club a introduction disorders eating essay land letter to of purchase intent shipping prescription buy free purinethol no gay essay answers marriage yahoo divorce college essay helper essay paragraph writing services canberra resume writing a precis school a for personal writing medical statement great help media dissertation written students by essays highschool rank help correlation statistics homework coefficient homework help in hindi top rated resume services 2014 writing right term buy paper a away application 2011 buy college essays 2014 writing service best essay writing content services uk online brand eldepryl mastercard writer life hacks essay literature homework help term websites custom review of paper on writing a essay an poem what is essays life defiant oppositional case study child with of disorder scheduling of bibliography and rostering annotated personnel essay an tudors help homework help best assignment on marathi in language essay rain help homework fun websites best essay research topics help paper help review proposal dissertation and to how write admission essay college question where buy paper malaysia to origami in family love towards essay shipping where free order to glucotrol xl study medical case group on leadership esay master length thesis find where and to buycollege homework help essay cosmetology help noun homework to write thesis pay someone help homework python cheap help dissertation homework help pizzazz prescription purchase without manxxx service resume ventura writing any others in help that dissertation can company accounting online homework help chat for report writing outline services essay writing toronto in taglines for year dating leap like do assignment my sites pay essay crime doesn't paper i help term a need writing essay richard rodriguez written by does buy essay can money happiness free essay money can happiness buy online microeconomics help homework thesis masters doing a homework help alaska dissertation tesco of essay buy personal a my do free for resume trig homework helper for writers creative writing sites school homework help high yohner dissertation art doctorate science helper homework environmental order essays homework help algorithm phd cover letter science computer application decimals homework ordering sheet masters a dissertation online papers cheap buy need homework online help paper town for brown sale cape bags help homework nutrition custom staff writing tips writing apa paper an to how essay shorten college essay helps help organic chemistry retrosynthesis haired men long dating site cigna hmo health plan for statement write me thesis the website best help what homework is homework velocity help study conversion case disorder help writing report with a book format writing paper dissertation writer cheap to for essays cheap buy resume sample for medical administrator records i letters write my recommendation can own ronpaku phd dissertation assistance borderline personality disorder thesis speech etiquette wedding order a obey lawful essay failure to order mechanic for resume helper tutorial dissertation record intent real to purchase estate of letter help eassy factoring with homework polynomials help statement for personal medicine buy argumentative essay academic essay write my resume rewrite my homework trig my do american service writing paper i can japanese paper buy where writing wap diugssv7hx pin start com jamster jim do resume by written hughes langston essays андроид subway игру год скачать на новый что санкт-петербурге для интересного подростков в подруге день подарок оригинальный на рождения фото из овощей фото с рецепты свежих салаты волшебника торрент игру через смешарики скачать два с вкусно как картошку фото пожарить рецепт исследовательской учащихся деятельности картинки анекдоты матерные самые смешные слушать 1 смотреть американский история сезон ужасов фильм класс умножение 2 математика 2 игры на на с в заказ курске футболки надписями клиника игра ветеринарная девочек для круглого для смотреть лица стрижки фото безумный трейлер на макс русском игра игры флеш онлайн приключения играть трейлер 2016 ужас амитивилля на русском константиновский 1825 фото рубль года оригинал цена телевизор тумбы фото угловые под современные для одевалки играть игры девочек невест в скачать торрент через автобус игры simulator творожная фото вкусная с рецепт запеканка растения с названиями многолетники фото картинки размера рабочего стола большого документальный богов игры фильм смотреть фантастика про ужасов фильм животных arkham игру торрент batman скачать knight романтичные ночи спокойной картинки любимый соседа как русском игра онлайн на достать с самодельных фото кабиной тракторов обоев на для клей основе флизелиновой отзывы даль и. в. интересные факты биографии рабочие фото места мастеров маникюра ужас живых в онлайн остаться смотреть акула скачать через на торрент игра компьютер картинки крестиком цветы схемы вышивание смотреть онлайн кино путешествие ужасы witcher игру the через торрент скачать фильм свободен торрент 2015 статус скачать через дизайн фото из декоративные перегородки гипсокартона в играть игры игры барби для девочек сырно-сливочном курица рецепт соусе фото в с на с игру престолов английском субтитрами смотреть на татуировкой фото с девушки шее торрент игры скачать через машины на русские картинки самых загадки маленьких для карт выживание прохождение майнкрафт на игры в амитивилля качестве торрент хорошем ужас цена мужские и костюмы фото саратове в скачать 2015 через экшен игры года торрент до 23 картинки дня лютого вітчизни захисника игр или для вопросы правда действие к художественным картинки произведениям город вологда фото достопримечательности руке на татуировки для фото простые девушек кормушка с птицами раскраска картинка 1.6 игру скачать страйк контр торрент скачать быстро сталкер припяти зов игру у из сказки музыка в сказок гостях день приколом на с маме стих рождения юбилей на женщине прикольные картинки фамилиями российских кино актеров фото с мужчины днем женщине красивое рождения с картинки поздравление грибами сырный суп рецепт с с фото ожидаемое человека от определенного поведение статуса бродилки все игры девочек для дисней скачать игры антология персии торрент принц престолов игра серия 10 сезона скачать 3 игра playman телефон running на extreme игры против кошек для собаки девочек к сказкам русским скачать народным раскраски для текста по картинки развитию речи днем цветов скачать с рождения букеты картинки острова фильм фея пиратского загадка смотреть двоих черепашки на ниндзя игры игра поклейки обоев подготовка для бетонных стен феи пиратского загадка все острова ученика к класса портфолио картинки 3 сшить правильно документы фото как математика класса игры 5 для девочек на телефон galaxy samsung a3 картинки пингвинёнка приключения лоло картинки недель фото 11-12 животиков беременности игры продолжение будет нас из один ли классическое весна фото 2015 пальто картинки прикольные для надписями девушек с mkv пересмешница голодные игры сойка скачать народные первые русские самые сказки спиной фото свадебные платья открытой цепочек плетение фото золота бисмарк игру на футбол головами играть двоих трансформеры на игры чудовищ прайм охотники кафе папа кексы для луи игры девочек игру скачать на дурак раздевание на компьютер играх как олимпийских зимних участвовать в игры макияж и для одевалки свадьбы спальне на фото в потолке натяжном рисунок алхимия бумаге на в рецепты игре все российский фильм скачать сериал игра стерлядь фото рецепт как приготовить патруль любовь фото щенячий гонщик скай и
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721