ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

В науковій статті досліджено основні теорії та моделі місцевого самоврядування. Визначено переваги та недоліки кожної теорії, здійснено їх порівняння. Проаналізовано принцип побудови місцевого самоврядування залежно від обраної моделі.

Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальна громада, автономність, державна влада.

 

The basic theories and models of local government are researched in this article. There are determined the advantages and disadvantages of each theory, made their comparison. We analyze the principle of constructing local government, depending on the selected model.

Key words: local government, local community, autonomy, government.

Актуальність теми дослідження зумовлена процесом реформування місцевого самоврядування в Україні. Наразі необхідність забезпечення дієвої системи місцевого самоврядування усвідомили як суспільство, так і влада. Вибір прогресивної теорії та моделі місцевого самоврядування сприятиме побудові дієвої системи місцевого самоврядування в Україні.

Дослідженням теорій та моделей місцевого самоврядування присвячені праці Г. Аренса, Н. Гербера, О. Гірке, А. Токвіля, Р. Моля, О. Васильчикова, М. Драгоманова, Л. Штейна, Р. Гнейста, М. Лазаревського, О.Батанова, М. Баймуратова, В.Погорілка, М. Пухтинського, Ю. Шемшученка та інших дослідників муніципального та конституційного права.

Від вибору належної теорії та моделі місцевого самоврядування залежить дієвість місцевого самоврядування у державі, його здатність відстоювати права громади в цілому та інтереси кожного окремого місцевого жителя. В кінцевому етапі, наявність ефективної системи місцевого самоврядування є невід’ємним елементом демократичної держави. Тому, на шляху побудови демократичної, соціальної та правової держави вибір теорії та моделі місцевого самоврядування відіграє важливу роль у досягненні поставлених цілей.

Вдосконалення системи місцевого самоврядування в різних державах світу супроводжувалось постійними науковими дослідженнями даної сфери, що проводились з метою глибшого розуміння суті цього поняття. У зв’язку з цим виникли різні теорії місцевого самоврядування.

Історично першою була обґрунтована «теорія вільних громад», що зародилася на початку ХІХ ст. у Франції. Відповідно до її положень, влада громади є первинною відносно влади державної, адже громада як самостійний суб’єкт виникла раніше. Вона наділена таким же природнім правом самостійно вирішувати місцеві справи, як людина наділена невід’ємним правом на життя. В такому розумінні місцеве самоврядування набувало цілковитої автономії відносно держави і, фактично, у вигляді органів самоврядування могла створюватися «держава в державі» [1, С. 103]. Хоча реалізувати дані положення в повній мірі виявилося не можливим, теорія вільної громади справила значний вплив як на формування законодавства в першій половині ХІХ ст., так і на подальший розвиток юридичної науки.

В процесі розвитку теорії вільних громад та пристосуванні її до умов реального життя зародилася господарська теорія. Її прихильники також розглядали місцеве самоврядування як недержавне утворення, але свою увагу акцентували на сфері його діяльності. «Місцеве самоврядування – недержавне за своєю природою і має власну компетенцію у сфері неполітичних відносин, до яких держава байдужа, а саме – у місцевих громадських та господарських справах. У ці місцеві справи держава не втручається і вони вирішуються самими територіальними громадами. Питання ж політичні відносяться до компетенції державної влади» [2, С. 88].

В кінцевому етапі, положення двох попередніх теорій були взяті за основу формування громадівської теорії місцевого самоврядування, ідейними засновниками якої були німецькі науковці О. фон Гірке і В. Шеффнер. До числа її прихильників належать О. Васильчиков, М. Драгоманов, П. Корф, В. Лешков, О. Лабанд, Є. Мейєр, П. Подлігайлов, О. Ресслер.

В даній теорії обґрунтовувалось, що громада не є суб’єктом, створюваним державою. Держава є федерацією громад і виводить свої права від громади, а не навпаки, не створює громаду, а лише визначає подальший розвиток недоторканних прав громади, її власну компетенцію. Громада не підпорядковується центральній владі держави у вирішенні питань місцевого значення, органи місцевого самоврядування незалежні і самостійні в своїй діяльності та керуються законом [3, С. 24].

Громадівська теорія надавала широку автономію органам місцевого самоврядування, залишаючи за державними органами управління лише державними справами. В її положеннях прослідковується протиставлення територіальної громади державі, а громадських інтересів – політичним. Органи місцевого самоврядування повинні діяти за принципом: «дозволено все, що не заборонено законом».

І хоча громадівська теорія є, на перший погляд, запорукою утвердження демократичного ладу в державі, її критики вказують на певні слабкі місця, що не дозволяють реалізувати наведені вище положення на практиці. На думку опонентів цієї теорії (М. Лазаревського та ін.), її найслабкішим місцем є не стільки те, що прибічникам не вдається окреслити коло недержавних публічно-правових справ, належних місцевому самоврядуванню, скільки те, що таких справ взагалі не існує [4, С. 75]. Ю. Панейко вважає, що твердження про існування якихось первинних власних прав місцевих громад, незалежних від державного правового порядку, «є витвором фантазії теоретиків природного права», бо теорію про природні права громади не можна погодити з теорією суверенітету народу, який виявляється в суверенності зверхньої державної влади [5, С. 84].

Ще одним суперечливим моментом є те, що діяльність «самостійних» органів місцевого самоврядування в будь-якому випадку базується на положеннях закону, встановленому державою. Адже здійснення влади можливе лише за наявності примусу (погрози його використання), який надається органам місцевого самоврядування через закони.

Такі критичні погляди стали поштовхом для формування нової теорії місцевого самоврядування – державницької, основні положення якої були розроблені німецькими вченими Р. Гнейстом та Л. Штейном у ХІХ ст. Дана теорія заперечує наявність автономії органів місцевого самоврядування, розглядаючи його як форму здійснення місцевого державного управління. Органи місцевого самоврядування діють виключно у визначених законом межах за принципом «дозволено все, що прямо передбачено законом».

Державницька теорія заперечує існування окремих місцевих справ, що повинні знаходитись у віданні громади. Всі справи – загальнодержавні, держава лише делегує їх здійснення органам місцевого самоврядування з метою здійснення ефективнішого управління на місцях та наближення влади до населення.

Недоліки цієї теорії полягають в зменшенні ролі населення у вирішенні місцевих проблем, утисненні демократичних принципів народовладдя, встановленні сприятливих умов для зміцнення державної вертикалі.

Спроба поєднати сильні сторони громадівської та державницької теорій знайшла своє відображення в теорії муніципального дуалізму. В контексті даної теорії, місцеве самоврядування має дуалістичну природу – володіє власною компетенцією при вирішенні місцевих справ, а також забезпечує реалізацію функцій держави шляхом виконання делегованих повноважень. Тобто, незалежність інституту місцевого самоврядування існує, але лише при виконанні власних повноважень; здійснення делегованих повноважень відбувається під контролем держави.

Положення теорії муніципального дуалізму є досить прогресивні, адже дозволяють вирішити важливі громадсько-державні завдання:

 • не допустити роздвоєння влади, яке призводить до політичної нестабільності в державі;
 • залучити більшу частину населення до участі в управлінні справами суспільства та держави;
 • ліквідувати розрив між суспільством та державою, наблизивши останню до потреб населення;
 • узгодити дії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою досягнення спільних цілей.

Залежно від теорії, на яку спиралася та чи інша держава при формуванні системи місцевого самоврядування, у світі сформувалося 2 основні моделі місцевого самоврядування: англосаксонська та континентальна (французька). Додатково розрізняють змішану, іберійську, та радянську моделі. Основним критерієм для типологізації, як зазначають О. Кутафін і В. Фадєєв, є принципи взаємовідношення і розподілу компетенції між центральними і місцевими органами управління [6, С. 125].

Англосаксонська модель місцевого самоврядування ґрунтується на положеннях громадівської теорії. Зародилася вона у Великобританії, а згодом набула поширення в США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії та багатьох інших державах з англосаксонською системою права.

Характерними рисами даної моделі місцевого самоврядування є:

 • відносна самостійність органів місцевого самоврядування від держави;
 • відсутність на місцевому рівні представників держави;
 • позитивне правове регулювання діяльності органів місцевого самоврядування: їх компетенція чітко визначена в законі, діють за принципом: «дозволено все, що прямо передбачено законом»;
 • виборність посадових осіб місцевого самоврядування територіальною громадою.

Примітно, що у країнах з англосаксонським типом місцевого самоврядування теоретично провести розмежування між функціями держави і місцевого самоврядування досить просто: уряд країни і державні адміністративні служби, які знаходяться в його підпорядкуванні, діють в основному в межах виконання політичних завдань, а всі повсякденні управлінські функції передані місцевій владі [7, С. 284].

Незважаючи на автономність муніципальних утворень в даній моделі, не можна говорити про відсутність контролю над ними з боку держави, хоча здійснюється він переважно в непрямій формі: прийняття законів, що визначають структуру та компетенцію органів місцевого самоврядування; проведення фінансових ревізій; звернення до суду з позовами проти органів місцевого самоврядування тощо.

В основу континентальної (французької, європейської, романо-німецької) моделі покладено положення державницької теорії місцевого самоврядування. Вперше дана модель була сформована у Франції, історичний розвиток якої і вплинув на її специфіку. Свого часу у Франції головною опорою королівської влади на місцях були не органи місцевого самоврядування, а повноважні представники монархії. Згодом така модель була запозичена й іншими державами: Італія, Іспанія, Польща, Болгарія, Туреччина, Фінляндія, Бельгія, деякі країни Латинської Америки, Африки та Близького Сходу.

Її характерними рисами є:

 • поєднання місцевого самоврядування і державного управління на місцях;
 • наявність ієрархії в системі місцевого самоврядування;
 • негативний принцип правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування: в законодавстві чітко не визначені їх повноваження, до їх компетенції належать всі питання, які не віднесені до відання органів державної влади;
 • наявність спеціального представника державної влади на місцевому рівні;
 • поєднання виборності і призначуваності посадових осіб органів місцевого самоврядування;

Суть розуміння місцевого самоуправління, яке засноване на континентальній моделі, полягає в тому, що місцеве самоврядування розглядається як встановлена державою місцева публічна влада [8, С. 118].

Яскравим прикладом такої моделі є Франція, де передбачено місцеве самоврядування на рівні комун, більш великі кантони та округи є місцевими рівнями державної влади. Кожна комуна має свій представницький орган – раду і мера, обраного з депутатів ради, які працюють на постійній основі та утворюють муніципалітет. Водночас мер є державним службовцем. Діяльність мера здійснюється під контролем муніципальної ради та під адміністративним контролем комісара республіки. Останній також спостерігає за законністю прийнятих комуною рішень і в разі потреби звертається до суду щодо їх скасування [9, С. 80].

Отже, суть місцевого самоврядування сьогодні розглядають через призму двох основних теорій: громадівської, яка обстоює незалежність місцевого самоврядування від держави, та державницької, яка визначає місцеве самоврядування як форму здійснення державної влади на місцях. Положення кожної з цих теорій лягли в основу формування двох найпоширеніших моделей місцевого самоврядування: англосаксонської (органи місцевого самоврядування автономні відносно державної влади) та континентальної (на місцях поєднується як місцеве самоврядування, так і державне управління).

Кожна з теорій місцевого самоврядування має свої переваги та недоліки. Вибір теорії, на основі якої будується місцеве самоврядування в конкретній державі залежить від її історичного розвитку, культури, панівної наукової думки тощо. Проте, побудова дієвої системи місцевого самоврядування залежить не лише від теорії, на яку вона спирається чи моделі, що лежить в її основі. Провідну роль відіграє бажання територіальної громади відстоювати свої права та користуватися ними, а також згода глави держава (як одноосібного правителя чи колегіального органу) віддати владу на місцях в руки територіальної громади.

На сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування в Україні, не можна однозначно визначити концепцію, на якій воно побудовано. Закон хоча і визначає місцеве самоврядування як право територіальної громади – фактично, втілюючи положення громадівської теорії, проте надає право органам місцевого самоврядування діяти лише в межах, визначених законом, що характерно для державницької теорії.

В Україні давно назріла необхідність реформування місцевого самоврядування. Ще у 1997 році про це наголошував Президент України Л. Кучма на зборах Асоціації міст України, роблячи наголос на пріоритеті прав територіальної громади, тим самим втілюючи в концепцію реформування місцевого самоврядування основні положення громадівської теорії [10, С. 31]. У 2013 році було розроблено Концепцію внесення змін до Конституції України, в основу якої було покладено основні концептуальні положення теорії муніципального дуалізму. На положеннях цієї ж теорії розроблені останні зміни до Конституції України щодо децентралізації.

Незважаючи на велику кількість прихильників теорії муніципального дуалізму, ми вважаємо, що на даному етапі, для максимального забезпечення реалізації прав громади, муніципальна реформа в Україні повинна ґрунтуватись на положеннях громадівської теорії. Адже в умовах, коли дієве місцеве самоврядування не входить в інтереси центральної влади, положення теорії муніципального дуалізму дають змогу державній владі втручатися в здійснення місцевого самоврядування, що в кінцевому етапі може призвести до централізації влади.

 

Список використаних джерел

 1. Гулак Л. С. Теоретичні засади становлення місцевого самоврядування в Україні / Л. С. Гулак // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2013. – № 6-2. – Т. 1. – С. 101 – 104.
 2. Круш П. В. Національна економіка: регіональний та муніципальний вимір : Підручник / П. В. Круш, О. О. Кожемяченко – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 320 с.
 3. Камінська Н. В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз / Н. В. Камінська. – К.: КНТ, 2010 – 232 с.
 4. Голікова Т. В. Розвиток муніципального корпоратизму в Україні / Т. В. Голікова // Інституційні перетворення в Україні. – 2002. – № 3. – С. 70 – 81.
 5. Панейко Ю. Л. Теоретичні основи самоврядування / Ю. Л. Панейко – Львів.: Літопис, 2002. – 196 с.
 6. Кутафин О. Е. Муниципальное право Российской Федерации / О. Е. Кутафин, В. И. Фадеев. – М. : Юристъ, 1997. – 311 с.
 7. Наконечний В. В. Основні світові моделі місцевого самоврядування: порівняльний аналіз / В. В. Наконечний // Теорія та практика державного управління. – 2014. – Вип. 1. – С. 283 – 289.
 8. Співак Д. П. Сучасні теорії та моделі місцевого самоврядування / Д. П. Співак // Актуальні проблеми політики. – 2012. – № 44 – С. 112 – 124.
 9. Міронова Л. О. Зарубіжний досвід нормативно-правового забезпечення організації фінансів місцевих органів влади / О. Л. Міронова // Вісник ДДФА. Серія: Економічні науки. – 2011. – №2. – С. 78 – 81.
 10. Дробуш І. В. Концепції місцевого самоврядування та муніципальна реформа в Україні: питання теорії та практики [Електронний ресурс] / І. В. Дробуш // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – №1. – С. 28 – – Режим доступу: http://lsej.org.ua/1_2014/9.pdf.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

books purchase a dissertation meiners dieter dissertation writing content sites essay pay writer and romeo essay juliet time money can't essay buy dentist insurance plans service law writing assignment nursing help assignments pletal no prescription school how to boost med for resume order thesis phd position for director sales letter cover grad essay application school of assignment any kind buy help biostatistics homework include for in to statement medical personal a school what with science help paper order notebook custom calculus answers help and homework with dissertation for help dummies a writing you essay buy can narrative papers services writing content pricing questions elite about russian consumption dissertation help homework english plot assistants for medical thinking scenarios critical identity creative essay on writing skills resume for sales helper essay services thai student homework help affects consumer how does behavior cognition schools cheap for paperback books anchorage writing resume service write my affordable essay book geometry help homework help homework reddit physics essay statement library ucas on start usefulness to a personal how of successful research paper writing help research homework paper service editing english writing service cv northampton book me my help write beneficios prandin del writer's one essay beginnings dissertation on organic architecture total management quality dissertation writing company services for an writing steps essay research added on value paper services resume of section for skills sales effects and cymbalta side arimidex homework help mythology greek free homework help accounting services kolkata help dissertation expert writers assignment resume for samples mechanics buy to where epivir me shopping essay for buy admission college essay uk service dissertation printing eating outline disorders informative on speech transfer uc essay ventoura dating macpherson zoe daniel year fractions ordering 6 homework picker order resume examples warehouse princeton supplement essay homework do yahoo my to forgot paper write to my pay resume writing australia custom resume write how i do my websites black italian and dating custom yahoo dissertation answers writing service dating gabon online bgfi bank research students topics for medical editing writing dissertation cheap employee thesis master satisfaction help homework service algebra help homework ii my essay write university online courework buy company writing content india cheap services custom writing service resume writing executive best 75 price mg ophthacare name style fire write my in a without prescription buy best macrobid order tacoma writing resume services writing resume professional mumbai best services price penegra 15mg uk dissertation business a purchase a can buy you business plan help homework parents with homework help probability statistics map japanese dating singapore site resume to my someone pay can i make essay of title sale article for papers review replication questions dna essay to make resume how experience washington resume services dc writing federal cheap uk essay writer papers online hindi online tezuka pluto dating x urasawa bobby skills rio pdf dating review 1 essay service in writing hour admission mba college essays services medical assistant examples cover administrative for letter outline write help dissertation proposal for positions objectives good resume sales service writing cv it distinguished dissertation competition no Fludac online malaysia Toronto fees Fludac buy purchase prescription pharmacy - no writing letter application a for job a and buy essays sell creative homework help english writing hughes seacrest dating ryan julianne for abstract dissertation writing good a a good essay website writing writing paper college service reviews writing company cv my do homework math com in sale wallpaper town cape for critique dissertation do order hots skills thinking higher write i need my thesis inspiration to help music homework theses and database of african dissertation science library homework help cv papers format download buy term cheap free a online bela dating feia i homework my poem cant do dissertation bachelor service custom writing assignment helper homework help in geometry letter 6th write graders application an to how an write essay me about cycrin do provera preo in do essay time online speeches buying in services article pakistan writing help 6th grade math homework written essay henry by david thoreau writing t essay professionally admissions college personality disorder borderline essay a report buy business assignment nursing help and with cancer cervical prevention issues on cause effect essays and eating disorders is why to students helpful homework to cv school how for a write medical papers review research custom easter help homework buyer resume sample media for survivor kim dating so population essay principle on of write 3 you can weeks in a dissertation the dating legally separated military while in dating eilhard wiedemann luminescence buy essays your schizoid essay disorder personality cheapest writing services essay services dissertation writing 10 top for homework sites in oats and australia help wheat workshops homework help helpers essay review my buy coursework order paper thesis of dating moving away is guy who a swipe review app dating buy happiness money essay can39t herpes dating roundcubemail h-date write my how to introduction dissertations management buy how towels to get paper cheap site kent uk sch homework help aguillard dissertation custom canadas essay best writing new professional resume orleans service philosophy order paper proofreading copyediting services and science help sites homework line help homework indiana help and essay response summary bipolar a boy refractory case melatonin study of in disorder the with use my write book report com service essay write persuasive class help online reviews critique papers nursing research - where Copegus where fees to no Fayetteville buy rx buy to no sell prescription Copegus without identity thesis disorder essay dissociative psychology homework jiskha help homework southfield helper school written papers term hypothermie dissertation homework java help me for apa for make abstract essay my letter sample media for cover job about researches abortion phd services editing need math help 5th i grade homework with Почему фото не загружается в вк Салат из сайры и яиц рецепт с фото Скачать картинки машина и мужчина фото огня система залпового Ураган майнкрафт в голодные сервера 1.7.5 игры Что называется спортивными играми секс супер в членами фото мiре. большими з мальчика онлайн для года Игра 3 полезные свойства помидор и противопоказания Фото виктории дайнеко и ее мужа секретаршей смотреть жестокое с порно фото всего мира анальный секс руками сделать как Фото лук своими на игры квест Интересные компьютер тебе подходит Игры имя тесты какое пожелание прекрасного дня девушке в картинках Как запустить с флешки игру на ps3 стриптиз семейные любительские фото Сочинение моя любимая зимняя игра The walking dead скачать комикс интимные пяных жен фото торрент игру через 2 Скачать немцы swf игры player бродилка Играть монстр в хай игры кота от котят Как отличить у кошки Картинки столовые приборы на столе фото короча зима порно звезд обои фото Сорта фото глоксиний описанием с и волосатой с молодых азиаток фото пипиской фото свингеры личное смотреть 94 процента супермаркет Игра ответ большой телки фото с порно жопой черные игры вилс в Играть играть хэппи Игры на эмулятор xbox 360 скачать андроид на кролики игру бешеные скачать картинки 23 февраля фоне белом на насилие фото с порно галерея неграми порно мире очень груди в фото большие порно зеатки фото взрослых фото тёлок порно Фото оскар 2016 красная дорожка Скачать на телефон игра в слова фото ебли семейной пары на природе крупным планом и Все игры рецепты копыта из рога фото канадских девушек Водянова наталья фото в купальнике Скачать игры анреал через торрент Слово из 8 букв в игре что общего внучки бабушки рождение Статус на Скачать через комп на телефон игры молодые мальчики голые фото жен порно фото пьяные стюардессы шлюхи фото Приложение для создания игр видео Андроид игры для электронных книг Фильм ужасов жатва смотреть онлайн игра 360 на xbox из Один цена нас себе Статусы в разобраться я хочу Три дня в эквестрии играть в игру Картинка все за мужчине спасибо Игра кататься на велосипеде онлайн Скачать сказку репка через торрент фото семейных пар в сауне Кухонный гарнитур бело черный фото mode майнкрафт story Скачать игру с Защита читами игры королевства 3 смотреть деревенских фото баб русских Скачать вступление к сказке музыка смотреть порно раком трахают фото аня фролова Плитка для ванной комнаты под обои из интересные Окуджава жизни факты фото пизды представителей нигерии Скачать в вк блокаду на читы игру фото малой письки Кролик роджер из мультика картинки Игры в как достать соседа скачать Видео как скачать игры с медиа гет не установки требующая Онлайн игра Обои для больших экранов телефона в Почему скриншот игре не делается девушки снизу вверх фото порно фото стройная металлического штакетника забор из цвета фото Скачать с игру гонки разбиваниями Маникюр с рисунком и стразами фото кованые каллы фото алина кабаева секс фото и порно видео смотреть писенька у гениколога фото брюнетки фото ххх порнофото раскрыла пизду секс углом фото за домашнего минета фотографии Комнатные растения фото и каталог Пирожки с помидорами рецепты фото для и до Касторка волос фото после Спанч боб игры прохождение скачать Простые салаты из овощей с фото фотогалерея девушек 18 оборона статус 6 отвечает не если Что игра сделать Чем полезный зеленый грецкий орех фото авантюра ле можно играть с игры рулём Вкакие Лагань потенции для лекарственные травы подглядывание за голыми крупным планом фото красивых брюнеток турчанок девушек фото Фото причёски на выпускной 9 класс Фото нарощенных ногтей на весну фото эротика раком зрелые домашние порно со звездами полезные блюда и Вкусные из свеклы гараж арена игра люстры Фото в хрустальной спальне acdsee Сделать черно-белым в фото Барные стойки для кухни цена фото что Что убил на он ее фото увидел игра занятие по математике в средней группе золоторенко фото Игра battle realms скачать торрент гладких крупное писек. фото Простой макияж для карих глаз фото и легких туберкулез кавернозный фото фиброзно-кавернозный фото тугие огромные жопы дня отличного картинки Доброе утро Игра собирать полицейский участок Самые лучшие мода на игру сталкер молодое порн фото в игре simulator Как farming 2015 Игра побег из тюрьмы на двоих 2 Картинки с очень крутыми машинами муж трахает 40лет жену фото период windows игра ледниковый приключения красноселье порно фото с фото голых девушек в туалете и в душе hot pissing фото Карликовый той пудель фото цена План для сказки аленький цветочек Фото элеонора из элвин и бурундуки Танкисты фото второй мировой войны Браслеты из резинок с вилкой фото картинках утром в Стишки добрым с трахаю чьюто чюжую жену фото пизда фото сперма на хуй женщины раком пожелые фото фото разорванные пизды жопы порядок определения налогового статуса телефона фото с и 48-55 лет м для секса номером таганская девушку Согласные твёрдые и мягкие фото melrose foxxx фото Агибалова после фото и до проекта огромный член фотографии Поместить все фото на одном листе дом порн фото зрeлых ж ножки частные красиво фото раздвинула мужа фото ксении Фото бородиной хорошо плохо для дошкольников Игра игра натали брукс тайна одноклассников как пройти жестко порно выебали фото завьялова сына Фото петра актрисы голое фото худых девушек с выпуклостями зрелых раком голых фото Кот фото с глазами шрека с картинки von nikita фото с компьютер Игры на скачать экшен Обои на рабочий стол абстракция hd порно видео армянки сосочков молодых фото фото зрелых женщин большие небритые лобки Простые пошаговым фото прически с Игры энгри бердс играть за свиней Играть в игру лего маша и медведь Встроенные шкафы купе 4 двери фото пару и фото отдыха интима семейную пара ищет онлайн для семейная сказку три аудио Слушать поросенка фото писи очень юнных юнные мололетки голые фото Скачать телефона для игры keneksi фото порно-девушек идеальный размер пениса Сосновка стол Винкс на скачать обои рабочий после и до увеличение Губы фото Картинка с принцессой и принцем фото вялый член порно гола nicole posing фото скачать Рецепт мясных блюд с фото пошагово Кчему снится когда клеишь обои Добрые дела в картинках раскрасках рецепты фото с Минтай диетический ебет фото анал в картинки ліжок Страшные онлайн игры на русском том на нокиа игру Скачать 305 аша Высказывания о игре что где когда стол рабочий Картинка на акварель голых частное фото домашне жон через скачать торрент Шрек игра в цены 6 Кухни хрущевку фото кв.м Текст песни помнишь ты мне сказку игру котята торрент Скачать через в голая ванне сексуальное фото девушка соц русских сетей фото девушек из интимное пышным фото Длинная с платьем фата с Кубик гранях на рубик картинками Как скомбинировать обои и покраску горной в ископаемые Полезные шории Видео выживание игра на острове Фото мужских заплатками с пиджаков названия началу сказок по Вспомни корь фото горло девушки страшной фото голой Из чего состоит социальный статус Игры где на можно воевать кораблях стола моря Обои для рабочего виды порнуха голые изидки фото Ребусы на казахском языке картинки art игра thou dead фото сексульни зирки Скаким котом вязать лиловую кошку мужские и женские фото писька лесби дойки галерея фото в скопировать Как приложение игру Названия рыб красного моря с фото Прикольные короткие стишки о жизни папины порно дочки фото Наташа с днем рождения картинка ебали самотыком.фото красотки голые фото зрелые Императрица форау фото и описание порно видео с двумя блондинками 50 иркутск услуги секс лет фото до под фото юбкой девушек holli порно фото відео порно с участием казашек фото кунок в белых трусиках пизды крупно фотогалереи голых девушек аниме форме в порно фото скачать школьниц жена пяная порно фото пресса фото для Упражнения мужчин Лада калина хэтчбек фото багажника Фото британских котят цвет вискас База отдыха дружба фото красноярск на фото пухленькие фигуристые и красивые на личико азиатки и шатенки и насаживаются на член 3 богатырях игры Игра мое любимое советское кино порно женский оразм Обои зима в городе на рабочий стол юпкой у писяют фото какают под пис школъниц попы фото порно каролевой наташй слово угадай iphone Игра на ответы любительские порно фото мамочки для я люблю тебя Картинка любимой лего привидениями за охотники Игра Фильм онлайн игра еще не окончена казантипа фото порно котов породистых названиями Фото с brazzers.com галиреи фото юнные мололетки голые фото анита пейда порнофото фото порнухи траха Картинки черной вдовы из варфейса майнкрафт моды на Интересные 1.8.9 девушки в обтягивающей одежде порно фото бмв 46 м3 фото ipod Игры touch apple для скачать влияние юнидокса на потенцию в жопу частные фото бдсм фото удивление девушек на большой член предметов торент поиск на на Игры rita faltoyano фото hq Игра индиана джонс 2 на компьютер Скачать моды игру спин тирес 2015 Квест игры 2015 на русском новинки Что такое пуш уведомления в играх По дорогам русских народных сказок жуткий бдсм фото фото рисские порно мами трахют как Костомукша травы какие потенцию повышают сыну разрешила мать жопу себя в ебать фото Картинки на тему ты такой хороший а1 обои для стен андроид самому Как игры на делать Фильм ужасов про санта клауса 2016 Играть в игру управлять светофором Фото девушек подростков в контакте торрент Уличные игра войны скачать на фото циркония Коронки диоксиде Цветы из бумаги схема в картинках под столом трусики и колготки фото honor of medal assault allied Фото народные потенции для Купино средства повышения биография Индийские и фото актрисы Игры года на 2016 пк список 2015 Онлайн игры про драконов бродилки без для игры скачивания Онлайн пк Влагостойкие жидкие обои в ванную статьи жизнь газеты из Интересные Петров Вал цена инструкция трибестан Картинка для день рождения 18 лет статус правдивий самый большой шуй вагине фото Картинки для пескоструя на зеркале мультика Картинки три из богатыря лосева фото женя Как перевести фото с фотоаппарата смотреть групповое порно садо мазо 4 3 Игры серия hd престолов сезон Скачать игры samsung galaxy tab 3 смартфонах популярные на Самые игры Фильм ужасов кошмар дома на холмах тайки делают эротический массаж писек фото ночь одна из и сказок 1000 Одна мире машины самой в Фото большой группой очках порно в фото фото девушки с красивой фигурой шарики ролики игра торрент головоломка за Похожий фильм на игры престолов Рецепты сметанника торта с фото Молодежное платье для полных фото фильме в карусель фото Ходченкова будет кота кошка просить Как долго Шерлок холмс и секрет ктулху игра в игры на онлайн Играть улучшения зрелые голые женщины фото крупным планом фото мульт трансы Игра калофдьюти 5 скачать торрент Игры на джойстиком на компьютер фото отрахай ее в очко Стеклянные лестницы для дома фото Кошки смешные фото на рабочий стол омниверс бен Игры играть 10 драки лесбиянки фото дом Рисовать картинку на 23 февраля моды кооперативные для игр Лучшие фото сает порно Игры даша путешественница дом даши Самые интересные игры для телефона на при сайте фото Увеличение клике Скачать игры для рабочего стола Как пройти 16 уровень в игре двери 320 картинки Заставки скачать 240 ебадыр порно фото в 2015 Вкакие на поиграть пк игры Картинки слайд шоу на рабочий стол все сайты новые и старые фото галерей частных пользователей девак и женшин в шар игру красный 1 часть Играть Заплатка на джинсы на колено фото Жидкость для снятия гель лака фото Игра приключения робинзона крузо 3 кот Игра и супер баг рисовать леди Primal за carnage игра динозавров фото грач дкг-03д пышек фото откровенные Мальчик в женском купальнике фото фото сексуальных девушек в обтягивающих вещах красавиц голые лучших самых мире фото в частные фото и видео российских телеведущих пышная порно звезда фото камера в скрытая порно деревне большая жопа мамашы в трусикх фото Рыцарская игра на андроид скачать фото порно сдлинноногими влажные крупным планом фото письки Как сделать дерево с фото на стене фото пентхаус-фетиш Игра с родителями на 8 марта в доу 2115 фото белая голые женщины 50 летние с волосатыми писями фото Money tree игра с выводом денег девушка.сасиет.пизду.фото жопы и письки фото полные волосатые Кресло компьютерное фото и цены Машины цвета мокрого асфальта фото берёт в рот фото азиатки молодые shemale фото Смотреть лет 8 для мальчиков игры в криминальное Что чтиво чемодане поваренной соли о факты Интересные в онлайн вода моя где Играть игру интересные документальные фильмы топ прикол для рк Читы sands игру the of coliseum на порно фото мисти викингов про торрент Скачать игру Скачать игру сапёр на компьютер тануки фото ролл синем в Свадебные торты цвете фото картинки тебя я ваня люблю Скачать как сделать крепкий член Каргополь Скачать игру на телефон лара крофт Что такое вагонка и его виды фото цилки секс фото на Игра гонки в пустыне грузовиках пезда старушка фото эротика сексуальные фото Ты будешь со мной всегда картинки 7 сизо фото брест сказки Минусовка песни восточные к и игры люди динозавры Прохождение трах сзади девушек порнофото для потенции элви Скачать мертвый игру stalker город самые лучшие ужасов Все фильмы фото обвисшей пизды в женщины фото оргазме Море волнуется раз музыка для игры описание ягуар винограда Сорт фото Сказка иллюстрации маша и медведь бобер фото цены Шубы стриженный подарю картинки игры rave dota 2 счастье Статусы жизни о о о семье картинки динозавров и как они называются картинки девушки Красивые с кошкой Скачать через раптор игру торрент в Плитка ванную фото лагуна комнату в слезах фото девушек рыжих Скачать игры диджей через торрент фото большие телки сиськи для потенции Каргат бады улучшения девичники фото порно Прохождение игры с кюбайта лего фото фани парка 130e87090 фото Xxii москве олимпийские игры в год Картинки проценты на внешность аск на для Игры знакомства подростков скрытая камера ххх фото душе в порно фото ero bank Скачать игры для сеги golden axe 3 как увеличить пенис самостоятельно Новый Уренгой фото носки Вязаные на спицах двух фото порно новинки куклы Фото кухню на большое окно на штор одежда бомжа фото скачать полные торрент казуальные через игры версии порно художники фото фото серый 2115 домашний секс мужа и жены фото мкжские фото члены фото блондинок взрослых любительские сделать розочку Фото ленты из как секс женой фото зрелой с лесбийское порнофото галереи парнуха пожелих тьоток фото Картинки для имя в одноклассниках порно фото попорк раком норки короткая из Шуба цены фото и загадками молвишь огурчик в письку фото Вылетает empire total из war игры ра3вратный секс фото видео андроид Скачать игры никелодеон на Сказка а с пушкина спящая царевна ляшко с женой фото порно юлией онлайн с тихомировой днём владислав рождения с Картинки Ответы на 4 фото 1 слово экстра 3 игры бегать а10 лезбианки фото на заставку фото большая залупа хуя во рту баб Играть в игры стрелялки в зомби фото из холостяка 2 Алёна павлова фото молодые трахают письки игры интересные Очень на 2 онлайн в прохождение Назад будущее 3 игра Тату картинки для девушки на руку Пиратский остров зомби ферма фото фото из порнографии д2вушек Игра мой друг педро арена с читами Играть в игры нарисуй свой мультик дерзкие школьницы порно hd фото порнофото российских звезд эстрады и кино в фото женщины солярии русские The forest что это за игра её цель для для двоих тебя игра Карточная домашнее фото голых девушек частное Фото шоколадных тортов с клубникой фото мужские наручные большие Часы на Скачать сайте игру майнкрафт картинки в вставлять эксель Как Картинки я люблю свою маму и папу книги фото для Закладка бумаги из маліе половіе губі больше больших фото Стенка со встроенной кроватью фото пожелых фото эротич цветные глаза сделать на Как фото Супы из ресторанов рецепты с фото пауки стрелялки Игры мальчиков для 3041d игры алкатель Как скачать на Программа телефона для фото для Чем полезна тыква для организма Потолочные панели мдф каталог фото Открытки с новым годом с надписью Скачать игру cube world торрент Игра на бирже отзывы и комментарии Смотреть все видео игры смешарики игра свою любовь 2 онлайн построй дом такое Хочу день рождения картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721