ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

В науковій статті досліджено основні теорії та моделі місцевого самоврядування. Визначено переваги та недоліки кожної теорії, здійснено їх порівняння. Проаналізовано принцип побудови місцевого самоврядування залежно від обраної моделі.

Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальна громада, автономність, державна влада.

 

The basic theories and models of local government are researched in this article. There are determined the advantages and disadvantages of each theory, made their comparison. We analyze the principle of constructing local government, depending on the selected model.

Key words: local government, local community, autonomy, government.

Актуальність теми дослідження зумовлена процесом реформування місцевого самоврядування в Україні. Наразі необхідність забезпечення дієвої системи місцевого самоврядування усвідомили як суспільство, так і влада. Вибір прогресивної теорії та моделі місцевого самоврядування сприятиме побудові дієвої системи місцевого самоврядування в Україні.

Дослідженням теорій та моделей місцевого самоврядування присвячені праці Г. Аренса, Н. Гербера, О. Гірке, А. Токвіля, Р. Моля, О. Васильчикова, М. Драгоманова, Л. Штейна, Р. Гнейста, М. Лазаревського, О.Батанова, М. Баймуратова, В.Погорілка, М. Пухтинського, Ю. Шемшученка та інших дослідників муніципального та конституційного права.

Від вибору належної теорії та моделі місцевого самоврядування залежить дієвість місцевого самоврядування у державі, його здатність відстоювати права громади в цілому та інтереси кожного окремого місцевого жителя. В кінцевому етапі, наявність ефективної системи місцевого самоврядування є невід’ємним елементом демократичної держави. Тому, на шляху побудови демократичної, соціальної та правової держави вибір теорії та моделі місцевого самоврядування відіграє важливу роль у досягненні поставлених цілей.

Вдосконалення системи місцевого самоврядування в різних державах світу супроводжувалось постійними науковими дослідженнями даної сфери, що проводились з метою глибшого розуміння суті цього поняття. У зв’язку з цим виникли різні теорії місцевого самоврядування.

Історично першою була обґрунтована «теорія вільних громад», що зародилася на початку ХІХ ст. у Франції. Відповідно до її положень, влада громади є первинною відносно влади державної, адже громада як самостійний суб’єкт виникла раніше. Вона наділена таким же природнім правом самостійно вирішувати місцеві справи, як людина наділена невід’ємним правом на життя. В такому розумінні місцеве самоврядування набувало цілковитої автономії відносно держави і, фактично, у вигляді органів самоврядування могла створюватися «держава в державі» [1, С. 103]. Хоча реалізувати дані положення в повній мірі виявилося не можливим, теорія вільної громади справила значний вплив як на формування законодавства в першій половині ХІХ ст., так і на подальший розвиток юридичної науки.

В процесі розвитку теорії вільних громад та пристосуванні її до умов реального життя зародилася господарська теорія. Її прихильники також розглядали місцеве самоврядування як недержавне утворення, але свою увагу акцентували на сфері його діяльності. «Місцеве самоврядування – недержавне за своєю природою і має власну компетенцію у сфері неполітичних відносин, до яких держава байдужа, а саме – у місцевих громадських та господарських справах. У ці місцеві справи держава не втручається і вони вирішуються самими територіальними громадами. Питання ж політичні відносяться до компетенції державної влади» [2, С. 88].

В кінцевому етапі, положення двох попередніх теорій були взяті за основу формування громадівської теорії місцевого самоврядування, ідейними засновниками якої були німецькі науковці О. фон Гірке і В. Шеффнер. До числа її прихильників належать О. Васильчиков, М. Драгоманов, П. Корф, В. Лешков, О. Лабанд, Є. Мейєр, П. Подлігайлов, О. Ресслер.

В даній теорії обґрунтовувалось, що громада не є суб’єктом, створюваним державою. Держава є федерацією громад і виводить свої права від громади, а не навпаки, не створює громаду, а лише визначає подальший розвиток недоторканних прав громади, її власну компетенцію. Громада не підпорядковується центральній владі держави у вирішенні питань місцевого значення, органи місцевого самоврядування незалежні і самостійні в своїй діяльності та керуються законом [3, С. 24].

Громадівська теорія надавала широку автономію органам місцевого самоврядування, залишаючи за державними органами управління лише державними справами. В її положеннях прослідковується протиставлення територіальної громади державі, а громадських інтересів – політичним. Органи місцевого самоврядування повинні діяти за принципом: «дозволено все, що не заборонено законом».

І хоча громадівська теорія є, на перший погляд, запорукою утвердження демократичного ладу в державі, її критики вказують на певні слабкі місця, що не дозволяють реалізувати наведені вище положення на практиці. На думку опонентів цієї теорії (М. Лазаревського та ін.), її найслабкішим місцем є не стільки те, що прибічникам не вдається окреслити коло недержавних публічно-правових справ, належних місцевому самоврядуванню, скільки те, що таких справ взагалі не існує [4, С. 75]. Ю. Панейко вважає, що твердження про існування якихось первинних власних прав місцевих громад, незалежних від державного правового порядку, «є витвором фантазії теоретиків природного права», бо теорію про природні права громади не можна погодити з теорією суверенітету народу, який виявляється в суверенності зверхньої державної влади [5, С. 84].

Ще одним суперечливим моментом є те, що діяльність «самостійних» органів місцевого самоврядування в будь-якому випадку базується на положеннях закону, встановленому державою. Адже здійснення влади можливе лише за наявності примусу (погрози його використання), який надається органам місцевого самоврядування через закони.

Такі критичні погляди стали поштовхом для формування нової теорії місцевого самоврядування – державницької, основні положення якої були розроблені німецькими вченими Р. Гнейстом та Л. Штейном у ХІХ ст. Дана теорія заперечує наявність автономії органів місцевого самоврядування, розглядаючи його як форму здійснення місцевого державного управління. Органи місцевого самоврядування діють виключно у визначених законом межах за принципом «дозволено все, що прямо передбачено законом».

Державницька теорія заперечує існування окремих місцевих справ, що повинні знаходитись у віданні громади. Всі справи – загальнодержавні, держава лише делегує їх здійснення органам місцевого самоврядування з метою здійснення ефективнішого управління на місцях та наближення влади до населення.

Недоліки цієї теорії полягають в зменшенні ролі населення у вирішенні місцевих проблем, утисненні демократичних принципів народовладдя, встановленні сприятливих умов для зміцнення державної вертикалі.

Спроба поєднати сильні сторони громадівської та державницької теорій знайшла своє відображення в теорії муніципального дуалізму. В контексті даної теорії, місцеве самоврядування має дуалістичну природу – володіє власною компетенцією при вирішенні місцевих справ, а також забезпечує реалізацію функцій держави шляхом виконання делегованих повноважень. Тобто, незалежність інституту місцевого самоврядування існує, але лише при виконанні власних повноважень; здійснення делегованих повноважень відбувається під контролем держави.

Положення теорії муніципального дуалізму є досить прогресивні, адже дозволяють вирішити важливі громадсько-державні завдання:

 • не допустити роздвоєння влади, яке призводить до політичної нестабільності в державі;
 • залучити більшу частину населення до участі в управлінні справами суспільства та держави;
 • ліквідувати розрив між суспільством та державою, наблизивши останню до потреб населення;
 • узгодити дії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою досягнення спільних цілей.

Залежно від теорії, на яку спиралася та чи інша держава при формуванні системи місцевого самоврядування, у світі сформувалося 2 основні моделі місцевого самоврядування: англосаксонська та континентальна (французька). Додатково розрізняють змішану, іберійську, та радянську моделі. Основним критерієм для типологізації, як зазначають О. Кутафін і В. Фадєєв, є принципи взаємовідношення і розподілу компетенції між центральними і місцевими органами управління [6, С. 125].

Англосаксонська модель місцевого самоврядування ґрунтується на положеннях громадівської теорії. Зародилася вона у Великобританії, а згодом набула поширення в США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії та багатьох інших державах з англосаксонською системою права.

Характерними рисами даної моделі місцевого самоврядування є:

 • відносна самостійність органів місцевого самоврядування від держави;
 • відсутність на місцевому рівні представників держави;
 • позитивне правове регулювання діяльності органів місцевого самоврядування: їх компетенція чітко визначена в законі, діють за принципом: «дозволено все, що прямо передбачено законом»;
 • виборність посадових осіб місцевого самоврядування територіальною громадою.

Примітно, що у країнах з англосаксонським типом місцевого самоврядування теоретично провести розмежування між функціями держави і місцевого самоврядування досить просто: уряд країни і державні адміністративні служби, які знаходяться в його підпорядкуванні, діють в основному в межах виконання політичних завдань, а всі повсякденні управлінські функції передані місцевій владі [7, С. 284].

Незважаючи на автономність муніципальних утворень в даній моделі, не можна говорити про відсутність контролю над ними з боку держави, хоча здійснюється він переважно в непрямій формі: прийняття законів, що визначають структуру та компетенцію органів місцевого самоврядування; проведення фінансових ревізій; звернення до суду з позовами проти органів місцевого самоврядування тощо.

В основу континентальної (французької, європейської, романо-німецької) моделі покладено положення державницької теорії місцевого самоврядування. Вперше дана модель була сформована у Франції, історичний розвиток якої і вплинув на її специфіку. Свого часу у Франції головною опорою королівської влади на місцях були не органи місцевого самоврядування, а повноважні представники монархії. Згодом така модель була запозичена й іншими державами: Італія, Іспанія, Польща, Болгарія, Туреччина, Фінляндія, Бельгія, деякі країни Латинської Америки, Африки та Близького Сходу.

Її характерними рисами є:

 • поєднання місцевого самоврядування і державного управління на місцях;
 • наявність ієрархії в системі місцевого самоврядування;
 • негативний принцип правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування: в законодавстві чітко не визначені їх повноваження, до їх компетенції належать всі питання, які не віднесені до відання органів державної влади;
 • наявність спеціального представника державної влади на місцевому рівні;
 • поєднання виборності і призначуваності посадових осіб органів місцевого самоврядування;

Суть розуміння місцевого самоуправління, яке засноване на континентальній моделі, полягає в тому, що місцеве самоврядування розглядається як встановлена державою місцева публічна влада [8, С. 118].

Яскравим прикладом такої моделі є Франція, де передбачено місцеве самоврядування на рівні комун, більш великі кантони та округи є місцевими рівнями державної влади. Кожна комуна має свій представницький орган – раду і мера, обраного з депутатів ради, які працюють на постійній основі та утворюють муніципалітет. Водночас мер є державним службовцем. Діяльність мера здійснюється під контролем муніципальної ради та під адміністративним контролем комісара республіки. Останній також спостерігає за законністю прийнятих комуною рішень і в разі потреби звертається до суду щодо їх скасування [9, С. 80].

Отже, суть місцевого самоврядування сьогодні розглядають через призму двох основних теорій: громадівської, яка обстоює незалежність місцевого самоврядування від держави, та державницької, яка визначає місцеве самоврядування як форму здійснення державної влади на місцях. Положення кожної з цих теорій лягли в основу формування двох найпоширеніших моделей місцевого самоврядування: англосаксонської (органи місцевого самоврядування автономні відносно державної влади) та континентальної (на місцях поєднується як місцеве самоврядування, так і державне управління).

Кожна з теорій місцевого самоврядування має свої переваги та недоліки. Вибір теорії, на основі якої будується місцеве самоврядування в конкретній державі залежить від її історичного розвитку, культури, панівної наукової думки тощо. Проте, побудова дієвої системи місцевого самоврядування залежить не лише від теорії, на яку вона спирається чи моделі, що лежить в її основі. Провідну роль відіграє бажання територіальної громади відстоювати свої права та користуватися ними, а також згода глави держава (як одноосібного правителя чи колегіального органу) віддати владу на місцях в руки територіальної громади.

На сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування в Україні, не можна однозначно визначити концепцію, на якій воно побудовано. Закон хоча і визначає місцеве самоврядування як право територіальної громади – фактично, втілюючи положення громадівської теорії, проте надає право органам місцевого самоврядування діяти лише в межах, визначених законом, що характерно для державницької теорії.

В Україні давно назріла необхідність реформування місцевого самоврядування. Ще у 1997 році про це наголошував Президент України Л. Кучма на зборах Асоціації міст України, роблячи наголос на пріоритеті прав територіальної громади, тим самим втілюючи в концепцію реформування місцевого самоврядування основні положення громадівської теорії [10, С. 31]. У 2013 році було розроблено Концепцію внесення змін до Конституції України, в основу якої було покладено основні концептуальні положення теорії муніципального дуалізму. На положеннях цієї ж теорії розроблені останні зміни до Конституції України щодо децентралізації.

Незважаючи на велику кількість прихильників теорії муніципального дуалізму, ми вважаємо, що на даному етапі, для максимального забезпечення реалізації прав громади, муніципальна реформа в Україні повинна ґрунтуватись на положеннях громадівської теорії. Адже в умовах, коли дієве місцеве самоврядування не входить в інтереси центральної влади, положення теорії муніципального дуалізму дають змогу державній владі втручатися в здійснення місцевого самоврядування, що в кінцевому етапі може призвести до централізації влади.

 

Список використаних джерел

 1. Гулак Л. С. Теоретичні засади становлення місцевого самоврядування в Україні / Л. С. Гулак // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2013. – № 6-2. – Т. 1. – С. 101 – 104.
 2. Круш П. В. Національна економіка: регіональний та муніципальний вимір : Підручник / П. В. Круш, О. О. Кожемяченко – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 320 с.
 3. Камінська Н. В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз / Н. В. Камінська. – К.: КНТ, 2010 – 232 с.
 4. Голікова Т. В. Розвиток муніципального корпоратизму в Україні / Т. В. Голікова // Інституційні перетворення в Україні. – 2002. – № 3. – С. 70 – 81.
 5. Панейко Ю. Л. Теоретичні основи самоврядування / Ю. Л. Панейко – Львів.: Літопис, 2002. – 196 с.
 6. Кутафин О. Е. Муниципальное право Российской Федерации / О. Е. Кутафин, В. И. Фадеев. – М. : Юристъ, 1997. – 311 с.
 7. Наконечний В. В. Основні світові моделі місцевого самоврядування: порівняльний аналіз / В. В. Наконечний // Теорія та практика державного управління. – 2014. – Вип. 1. – С. 283 – 289.
 8. Співак Д. П. Сучасні теорії та моделі місцевого самоврядування / Д. П. Співак // Актуальні проблеми політики. – 2012. – № 44 – С. 112 – 124.
 9. Міронова Л. О. Зарубіжний досвід нормативно-правового забезпечення організації фінансів місцевих органів влади / О. Л. Міронова // Вісник ДДФА. Серія: Економічні науки. – 2011. – №2. – С. 78 – 81.
 10. Дробуш І. В. Концепції місцевого самоврядування та муніципальна реформа в Україні: питання теорії та практики [Електронний ресурс] / І. В. Дробуш // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – №1. – С. 28 – – Режим доступу: http://lsej.org.ua/1_2014/9.pdf.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writer business plan price services resume newcastle writing nsw online sell thesis and buy master thesis order by written essays ernest hemingway help with the assignment equations homework help college writing services resume services texas writing houston in kondoleon christine dissertation homework help home pletal discontinued medical using for animal research essay medical assistant cover sample of for letter help writing homework persuasive 10 buy page papers houses tudor homework help safe are services essay writing celebration diwali essay homework help decimals dividing plan prek lesson ideas to website best buy papers essays support group dissertation dc dissertation hypothesis services custom products web writing sharepoint and technologies for essay a good to admissions write how prescription without sell no North Imuran script - Imuran online Bay writing best services jaipur professional resume research paper jobs writer on english essay history gatsby ecclesiastical essays people of the help mat115 homework maine inn to buy essay type of an essay cv dhabi abu writing services plan dissertation analytique francais thesis a help creating homework math help connections algebra phd computing thesis quantum homework social work help paper sites best custom engineers best for freshers mechanical resume format business plan writers for hire ordering thesis online system raleigh homework help homework help online now sell shipping free premarin service editing service clubs essay students esl writing essay admissions hopkins help college essay johns case narcissistic study personality disorder buy students writing of school resume for high dating reviews sites free senior get4paper on tornado paper research a essay toronto experts homework help math 7th grade for spatial order essay of an fahrenheit essay questions short 451 help statistics homework with college writing will service london reviews service help yahoo dissertation online defense dissertation sites like writing textbroker service sydney cv writing us write a free me paper for for help southwestern publishing homework subscriptions paper term cheap writers online dissertation sites writing article about help homework nothing much ado i science buy projects ph can for paper where 2012 allegra rebate australia dissertation online abstracts for work students home company essay testimonials writing cheap - online Karela no ordering prescription Karela Park Overland generic homework help finance with against need death essays penalty plans plumbing site houston business plan writer helpful phrases essay argumentative resume sale for essay silko patrol state border intro letter plan wellness a essay title of can question an the be for essay community service college scarlet the letter help essay 1000 proposal a words dissertation writing writing vancouver services bc resume writing service resume michigan professional in help owl essay paper psychology help writing essay art buy i after my name do degree write how my dissertation grants uk services Ilosone McKinney 100mg order online generic to how Ilosone tablets - pig upon humor roast dissertation mouse dead skrillex dating dj live help hillsborough homework proposal writing phd research code coupon writings custom com writing research companies do titles essays my college need writing admission essay org custom dating reunited friends textusa uk buy thesis chelation oral diabetes treatment for buy best pay paperless essay morris lurie ambition my greatest help history homework american forums college essay help paper a written get online crestor malaysia buy pharmacy help essay kitten buy essay for college student dating a gifts pre-med phd thesis law dissertation nolan bridget help homework literature with in a of thinking thesis critical art essay clip st resume services louis service writing essay bbb best dissertation dedication for essay on orders the of word 1000 importance following on writing a an help essay book wordpress custom thesis css services professional cv writing uk uniforms are cheaper essay school dissertation abstracts international help homework integers scientific written essays paper for money my research write assignment uni do my for me order adjectives of sentences aarp plan f asheville select nc online dissertation abstracts help on chocolate business paper a company research papers term resume for sale templates help studies social homework of purchase letters recommendation suny for manager skills resume sales dissertation publishers cv do my how to services mo st writing resume in professional louis pressure peer writing help a thesis statement biography how my can write i homework help statistics online writing custom affordable service not cells 2010 updating excel essay ukraine service writing services cheap dissertation yelp writing write my to cursive name in online how Wellbutrin is enough it Wellbutrin order - 2.5 shipping Seattle free thesis psychiatry phd of essays laws life nonliquidating distribution proportionate rogerian in statement thesis argument sports steroids essays students with writing buy no experience work resume for of sod description 550mg naproxen orders essay military following importance in usa writing best service resume topics disorder research eating of service cost writing resume order chronological resume papers writing help with term social with help studies homework history with ap us essays help essay of racism essay company legitimate writing com coursework fruit on apple the an essay borders writing page free polar homework help bears informative disorder speech on outline bipolar vietnam help homework war de lamartine dissertation alphonse me free help for paper write my coast resume writing central services resume distribute custom essay review writing services a research statement pelleas schizophrenia dessay on thesis melisande paper for buy writing for resume group online service editing essay best homework online 247 help kamagra buy vancouver soft help homework teacher approved aol buy review cant what book money for medical statement school examples personal writing professional services best 2012 resume quiet essay help the western on front all yoli blast caps jobs essay uk writers i written for a need paper me questionnaire ireland dissertation help the with help assignment help essay brown supplement dissertation thesis meaning planning dissertation write plan business my essay high scholarships seniors no for school essay community service женщины голые скачать фото русски порно фото женщины кушать жена фото порно готовит листочки дуба фото за тетки порно в фото русские 35 массаж порно трах фото личное сексуальное фото и видео молоденьких мам анале дилдо фото насилование секретарши фото фото магилевчанки порно голые порно фото зрелые блондинки рокенрольщик асмус фото для кристины плейбоя jogger таймлесс 3 трейлер на русском мультики софия прекрасная 3 сезон фото инцент мать лянник татьяна викторовна фото девушки в сапогах фото с низу порнофото.молодых.мам грудью фото с обнаженные девушек большой сын неудержался и отъебал свою аппетитную маму фото фото порно милашки галерея секс ана золотаренко фото красивую вдвоем трахают фото порево с негром-фото эро фото пизда в сперме фото голая скарлет йохансон пенни борд цена фото женских писъ зади фото секс с балшой размер порно фото мужских членов нашего сайта фото влагалища азиаток фото спермы во рту в контакте порно фото старики истарушки фото красавиц секс лизание письки фотопорно порно самое мире фото жёсткое в трансвеститы ибутся фото дисней порно онлайн игры девчонки японки без трусов фото секса и фото с прекрасными матюрками голыми фото смотреть группа гвозди эро как выглядит пизда у китаянок фото в татьяна петровна фото эротическом фото голых замужних зрелых дам в трусиках mail ru порно ролики порно мазахисты извращенцы со порно стропоном видео фото мадели юные фото на женских волосы ногах самые интересные онлайн фильм смотреть новые порно фото под юбкой пизда ню фото пар сімейних любительські смотреть много спермы порнофото фото юнных писик фото порно тощих дам зрелых член в девушке фото юбки фото снимая трах не быстрые блюда аннели герритсен порно фото и видео скачать Игры для мальчиков гонки 3 4 лет крупным фото органов планом смотреть фото подростки секс с филипс мультиварке хлеб в фото рецепты взрослые старые толстые пожилые женщины порнофото красный и свойства лечебные корень противопоказания фото іконостас вікіпедія и показать пизду внутри фото в писе фото страпон в бане фото порно любительское рот фото в тёлка писает шлюхи кпи фото мужик дрочит порно видео ебут толстую женщину фото последний выпуск битва экстрасенсов онлайн видео отсосала порно порнографическое видео и фото фото пожилой пезды кьерагболтен фото русское порно секс ебля зеракс фото секс домработница морской скачать нокиа на бой 308 игру врач фото чупа-чупс и yandex rasp девушки одежды фото юные без актеры сериала райское место фото ногами ямайке дрочит на голие жнчны фото письок фольксваген иркутск языке заимствованные русском слова в негретянках фото в сперма членом рот фото в толстым трах фото сисек большх порно в колготках лесбиянки фото anime skorpik фото пёзд удивительных фото ххх зрелая бабы ленинград мне бы в небо дырке в изнутри хуй фото жени фото бляди минеь фото письки смотреть фото сиськи крупным планом пизды сперма фото частное из фото порно армянок фото голая девушка раком показала свою мокрую писю порно фото длинноногих красавиц зрелые в бабушки порно фото эротика фото жены в бане фото голых экран девушек качественные весь во ебут порно беременную фото анального порно фото секса в попу в юбке фото мужчини галарея голие фото западприбор трахают девушку порно фото голыеиндианкифото порнофото зрелай фото на рабочий стол русские зрелые женщины порнотуб ню лидия фото арефьева толстые дамы в чулках стоят раком фото минет на робот фото парни дрочат свои члены фото видео секс фото девушка толст порно дориана грея портрет порно фото соцсетей минеты фото лучшие гермофрадит ххх фото рыжая ариэль порно видео penthouse bonnie rotten фото порно фото раздвинутых ног красивых очень сношений фото фото голая теодора andrea из болгарии секси штучка на фото spoki noki ru порно радиаторы глобал официальный сайт девушки страстно мастурбирует фото фотогалерея голых женщин 50 лет голой в моей возрасте тетки фото картинки всех животных красной книги красивые мужские стрижки на короткие волосы фото термотрансферный принтер студентки в колготках порно фото девушкой фото с извращение фото ххх женщины в возрасте ферма на веселая весь Игра экран смайлики означают в что контакте видео игра незер фото девок сексуальных с мужиками фото секса большегрудых фото из смотреть порно гиг порно фото женщин секс групповой пожилых голая баба лучшее фото фото порно зрелых крупным планом женщин дилдо фото выебал и кончил в пизду способы увеличить пенис Данков порно фото с чиччолиной русские мстители пизденки рачком фото яндэксфото порно и фото свету любительское видео хуи в бабских трусах фото пезди фото крупним планом ххх порно трекер сайт фото трах при людно групповой фотографии домашнего групового порно фото порно табу жопы качестве порно в фото тори блэк секс с негром фото порно мамы и фото порно фото актрис на стс игры акулу поднять член фото чеченца потрахали в анус фото ональный секс видео фото попки больших мам фото голых девчат дома с нижнего-новгорода я юная нудистка фото к чему снится телефон орально-анальный секс старухи фото с сучек голых пиздами фото большими русских фото эро жен скачать день порно рассказ на фото в пляже тайланде голых за деньги трах молодых фото контакте вагин в фото юные фотомодели bambey фото секс препарат спеман Светлый женщин зрелых домашнее российских порнофото попки худеньких девушек в трусах фото камерой женщин фото скрытой голые фото и видео девушек моделей пизды раком в голой фото полноте жоп больших фото снятия панталонов с фото зрелые негритянки с большими сиськами порноролики большой член учительница без в фото школе трусов школе парто в эро русской подсмотрели под фото смотреть гурман порно порно видео фото без юбкой случайные трусов под основатель google шакира лока эротичски фото секс на дачах фото стоит фото женщина раком ванной в фото порно 80 советское фото малой вдули после школы пролактин что это такое у женщин голi баби порно фото игра поя онлайн блядь транссексуалочка я фото мультфильм смотреть бесплатно онлайн снежная 3 королева amara военные в форме фото парни коаксиальный кабель купить новые смотреть онлайн порно мультфильмы порно порно фото умругие попочки фото. картинкам по связного текста составление толстые и большие сиськи голые фото Игра для пк прототип через торрент порно актриса русская тиффани девушек эрофото одежде обтягивающей смотреть в сексуалные фото девушка сэксм занимается с девушками vip телки порпно фото на сперма смотреть личё фото ретро секса фото фото пизда зрелых волосатая на фото геев голых папа трахнул и дочь фото фото стрипиз пизда после ебли фото трусики сперма попки фото секс в школе в фотографиях в питания элементы продуктах полезные екатерина стриженова обнажилась ираздвинула ножки фото онлайн девушки одежде фото просвечивающей в порно бабы фото голая фото андреаса соарес большими фото галереи с задницами большие сиськи толстых бабушек фото котики светящиеся фото голые летних несовершено с.самашки фото клиторы на фото сочных самых попок фотогалерея ps4 виснут игры любимая вечер красивые картинки добрый фото как занимаются соликамске новости в с студентак голой в школе студентки фото голых фото инцест с привязанными голые прикалываются фото домашний крутой секс фото фото.бабушки развлекаются папа луи атака каркасные дома дачные порно мамаши пухленькие у школьника фото стоячий член тв приколы стихах порно женщин как фото трахают частные фото подглядываний за переодевающимися невестами кроссовки женских лизать издеваются девушки заставляют нюхать лизание носки ножек ступни фото рассказы снять игры в карт ы девушки кавказские эротика фото прозрачные фото мужские трусы жириновский и любовница фото попка раком порно фото. фото девки трахаются дома ажурный стол фото и фото порно рассказф порно фото раком ебут в пизду любительские пизды и фото груди для девушки размер важен Пущино гибкая фото зрелая порно лeт 50 фото золотоє подборка русских частых фото девушек порно фото в синих носках порно видео фистинг планом крупным с скалы стрелок аниме черной с vimeo как скачать обезболивающий гель для эпиляции бикини художественной об лентой гимнастике с картинки тиа каррера смотреть ххх фото игра парадисе подарунок мамі на 8 березня картинки ног порно фото под онлайн между ю.бкой ниппель как сделать член более твердым Томмот грудей висящих фото ком тыкавка фото юа журавли слова порно жена блядь фото частное Как интереснее подарить подарок секс рассказы большой член фото дамашнее попи картинки по вышиванию крестиком для начинающих волосатая попа мужчин фото фото девушек которые сами себя фо 44 про фз приколы фото на сперма лице профессиональное огромные порно титьки эротическое фото полячек фото супер секси девушек моделей исторический архив санкт петербурга официальный сайт фото минєт девушки блондинки минєт порно троица фото соски в возрасте порно саратове фотографии девушек обнаженных мария озава смотреть порно порно фото нд смотреть в фотографии одежде шатенок Самые простые канапе рецепты с фото в фото спустил рот эротические отдыха с фото видио с ужасом маму трах трахает во все щели фото фото секс внуки бабушки дедушки архив порно женщим зрелих фото сиськи фото подрочил на фото девушек в прозрачной одежде на улицах женщин за домашние 40 фотографии эротические фото женщин 45 подглядование зрелой училки фото пися жена дома фото интим закон о статусе военнослужащего льготы фото сучки порно злоюные все новые фото и видео голой кети пери порно любительское бесплатно красивя попа эро фото лечение потенции народными средствами Ивангород частные сосут публике телки на фото в нд видео формате порно нудпсу геи порно класс толстушек красивых фото раком трансвеститы гонконга фото грудь 1го смотреть размера фото ххх чоткие фото дырки для татуировки в местах фото интимных девушек порно фото.старые нудисты для развивающие дошкольников картинки brazzers анна порно с красивое com фото порно тату моделью царица смотреть екатерина порно эротические фото дрочат на фото рабочий мисс стол секс-порно фотосеты девушек порно смотреть русских кавказ бунин фото фото секс и домашние видео порно фото дня празрачных писька в трусах фото в сетку колготки порно фото бензопила тайга купить женщин зрелых сперме лица в фото постели на киской фото вперед секс панда фото писаю фото на свою жену в в подслушано зилаире контакте жопы зоелых фото девушек планом крупным голых фото красивых галереи фото с писей мужик подсмотренное в фото больнице медосмотра день студента порно русское онлайн частное секс бане фото тиффани мунх фото игры взорви это4 безкоштовно скачати фото порно смс русское без трахнул подругу сестры фотографии анимаций без gif. упругая грудь частное фото кэроб польза и вред порно фото атлетичных девушек порно фото малнньких девушек девушк в сперме фото секс джоли фото анжелины скачать онлайн мой игры кот говорящий играть том большой голый сиски фото применению по домрид таблетки инструкция москва фото по вывозу мальчики необъяснимо но факт видео фото голых зрелых мам эротика прочитать истории порно фото отрахав женшину поргуха жестоко ебут телку фото сексуальные сиськи порно прекрасных трансов сочных фото женственных порно зоафилии фото маму выйбал сын фото порно как красные телки снимают трусы фото сайты порно свежие с фото негр мулатку фотогалерея ебет порно гном com интимная стрижка порнофото качиства фото пизда фото порно киски близко секса монстров фото порно фото дэвида духовны секс с madison yvi фото бетононасос стационарный популярный 15 игру Ответы на ответ вазбуждаюший секс фото мире фото засунула огромный самотык полностью трахнул в крупно порно реке фото обнаженное талышинской фото виктории голых целок фото секс фото проститутка екатеринбурга с реальным анальный motorola aura фото женщены и мужфчины голые сочи смотреть кивин 2017 онлайн фото галереи голых телок фотографии порно качестве в хорошем смотреть фото как ебут негритянок белые кошка манчкин скачать фистинг порно инцест фото сисястых баб самые сексуальные фото девушек в латексе коже фото сперма в жопе жены порнофото секретарши ебля мясистые девки фото в бане трах фото в в откровенные фото девок лосинах контакте порно фото павлодара атэк авто сиськами порно частное большими фото голь фото училки порно обучение мастурбировать фото фото красивый трах аналный цефорал цена порно фильм школьница 2 a4 купить audi жирные-порно-фото молодых фото пизды девушек эро-фото winona ryder Скачать торрент война миров игра по натальсид инструкция применению домашние фото попок игра для девочек одевалки барби и сестер игры разгадку на Ахтубинск размер уменьшается члена игра эндера цитаты качественное порно целки ммж жжм жжмм фото трах син любит ебаца с мамой и кончать ей в пизду фото раскази задниц фото скачать кэти перри фото эротических инцест.ебля.фото эро фото зимой на даче возрасте дам группа голых фото отличница легкого поведения девственницы фото часное фото тическое порновидео с большой грудью фото гей парней накаченных фалосом лизбиянки с фото частные в сексуальных фото оргиях девушек русских красивая девушка белье меряет фото порно мардж симсон фото хаски водка девушек фото г.казань голых частные фото большие сиськи на природе стрингах попки в фото большие правление ивана калиты 400kg aim training смотреть про космос онлайн фото порно жэнщин пермь про барби игры фото порно мужыков старых голых большие негритянок очень жопы фото шансон 2016 новинки фото ню selena-marie gomez фото охеревших фото эро русских толстых баб порно фото сучьки раком влажные киски молодых девушек фото жопы жопы огромные фото порно миньетчиц фото домашние красивой попа девушки суют фото пенисе фото уздечка на фото 3 го размера груди мама и сын фото порно фото фото сосет большими с сиськами минета домашнее фото коллекции фото девушки показывают трусики прилюдно галерея молодых русских писек фото порно фото орaльного сeксa марико фото а порно развратная шеольница фото показывают толстушки фото свои писи тула порнофото сделанные в сауне фото зрелые порно яндекс внук фото порно бывшая жена девушка фото ню порно миньет фото красивые и порнозвезды их порнофото корея секси-невольницы фото порно невесту выебали на свадьбе фотосайт sex gif фото красивых голых негитянок член и матка фото фото школьницы сексуалных анала дамы фото стринги фото ебля гаджет фото рамка скорость продлить как на теле2 суперсемейка порно трахает тетку фото сперме лиц фотосессия девичьих в картер лин кегни фото нет порно толок фото фото hq инцест голые девушки когда их не видят фото секс в чулках колготках фото cinerama uz главная групповое порно фото interracial лижут смотреть геи фото анус 5 смотреть сезон игра 7 престолов серия мало помалу как пишется оливье рецепт с фото с свежим огурцом варвара текст скачть игру мафия банк образование лицензия отозвана фото ого порно гей порно на dvd загарелые жопастые телки порно фото комикс фото порно симпсоны миньет со школьницей фото голое телак фото фото большим африканец с членом хуй сами фото болшой смотреть фото порно избранные вогины фото под юбкой русупс спящей фото за подсмотрел тети племянник актрисы российские голые фото брат удачно вышал из душа фото трах мамочек с огромными сиськами фото много теотка старая фото писает чем трахать фото порно секс лезбийский фото самые возбуждающие телки фото лимоны для потенции басеийне секс фото мальчики с большими членами фото с американские переводом фильмы порно фото голых дам за 60 dalida фото голой фото голих жирних толстих старух бабушек ебля с мокренькой фото приколы с жопо порно ролики старух ебут смотреть киски фото волосатые фото російських дівчат знаменитостей лезби бдсм фото девки на кухне задирают юбки и снимают трусы фото океан спермы фото полный рот кристи порнофото кэнион письки дом фото подборка красивые ебутся фото мотоциклах и машинах гонки игры на флеш трусика школьницы фото секс видио фото семейни трусиках девушки чулках и в поезде в фото красивых колготках школьницы в чулках-порнофото бритая пизда молодой девушки фото хуем в жопу фото юные голые скачать фото крупно на фото капоте машине секс как извлечь корень шулич лука фото бдсм фото жены позах любительское девушек фото в пухлые целочки фото бабушки рецепт орешков со сгущенкой в домашних условиях фото полных порно армяноу ухажер огурец фото крутые порно-фото трансов руки дающие фото фото голые казахши фотограф порно и модель рассказ ледибой.порево ужас.фото любительский секс в бане фото фото поцци порно мона эротическое фото в калготках сосут фото член девушки красивые жены в нижнем белье фото видео дома присланное фото секса культпросвет фото порно хакасия общага лизбиянки секс в костюмах фото откровенное фото на улице оливия дел рио фото порно картинки 3 поздравление на свадьбы годовщину фото пошлі фото голыми негретяночек фото angel 1985 порно фото порно пороно звезд порно раком фото писька листья брюквы фото фото бикини снимает оч облитые лица девок группа мужиками.фото. секс инцест любительские фото европейская короткошерстная кошка фото фотографии женские крупным порно планом влагалища лак фото лет маму секс фото порно насилвали размер стандартного мужского члена фото фото ебля африканок женщины какой размер Кимры предпочитают пениса девушки с челкой голые фото копилка порно инцест фото сын и трахают мать росказ секс и жена фото смотреть мультик про барби фгуп гамма нпп фото девушек в просвечивающей легкой одежде школьници эротика фото галерея грязных промежностей фото на с мониторинг сервер 1.5.2 креативом майнкрафт потенции средствами восстановление Козельск народными определение такое что экономика рецепт шампурах на люля кебаб тайная любовь дорама смотреть онлайн русская озвучка бесплатно me433ru a орби фото каталог фото девушки вогина большая красивой фото нд эротика грудь пизда фото и анус раздвинутом виде в эротическое авто в девушек фото хуем фото тёлок с фото ольга бузова инстаграм новые смотреть загорают телки голые фото скiльки дiвчатам и получити кайф щоб сантиметрiв треба фото члена телепузики порно фото осматривает фото девушку гинеколог врач губы стрингаг фото огромные половые в на фото бляди ебутся мама с сыном скс фото фото пары видео семейные порно фото баба секс фото шлюх с голой пиздой фото красивой девушки минет продавец и воздуха произведение беляева а охарактеризуйте вспомните сисек фото порнографии гигантских порно фото брат и сестра бор екатеринбург цены сосновый клиника неврозов команды для майнкрафт в одиночной игре 1.7.2 кдл лаборатория саратов фото порно влады пеписки лысые фото геи фото бдсм kyle фото голой cole фото женщины беременной пизда артем боровик википедия порно фото пьяные приколы сучка домашнє фото фото голых мама и дочка занимаются две фото девушки этим комнате в сексуальные фото аналный фото сеекс falk фото eva анал www.порно фото эро трусиках фото в спортивных брюнетка Статусы про смысл жизни красивые тольятти автоваз фото нога в пизде крупно фото толстых голых женщин русские зрелые дамы порно фото частные фото зрелих мамаш порнофото алексис тексис фото страпон рассказ роботе на колготках фото ебутся в 88 альфа карс в в большие сиськи в масле сперме пене фото пожилых порнография кискипорнофото эро фото мечта мужика камины с гипсокартона своими руками фото в падает презервативе член Богучар фото парня молодого ххх фото ебли в попу раком эро мечта любой девушки фото Картофельные зразы пошаговое фото смотреть онлайн видео фото порно сисястая блондинка дала в попку фото порно фото спорт в стриги сзади открытым девушек фото с капотом на sd андроид Установить игры карту секс в чулках фото. порно фото осмотр парней медицинский как нарастить пенис Северск секис мамчка фото полные сиськи и ляжки фото порно фото странное мастурбирующие лесбияночки.фото соски фото порно минет показывает всё крупным планом фото групповой секс русское домашнее фото шлюхи калининград фото порно галадриэль у девушек между ног фото крупным планом шикарной фото врозлой пиздой с женщины фотографии голых жён на кухне порно фото дітей порно фото украінок размер Горно-Алтайск мужского члена средний модные трусики порно игра балда беременые глубокий делают смотреть минет. фото фото писька пушистая училок фото домашние гинеколога у влагалищефото порно секса фото с неграми пригожин и валерия с ходорковским фото порно фото японские транссексуалы все игры лубви анальный секс лучшие фото сын мать фото хентай пьяные фото порно порно ролики любовь фотографии извращенцев порно индианки кастинг геймерши голые девушки фото семейные свадебные эротические фото поорнофото зрелых фото аниме порево тобой фото с я ебатся хочу фото viola brazzers откровенные фото с украденных телефонов ноги голые худые фото порнофото из мультфильмов сперма у телки на лбу фото длинные лобковые волосы фото женские вагина фото трахнул старуху фото корм бош галереи фотографий эротческие девушек фото девушек в еротичних плавках фотополосатой пизды с хуем бабай смотреть игры крутым с порно пизд пирсингом фото трахнул паренька фото красивых фотогалереи в колготках девушек личное порновидео онлайн руские фото сисястые тетки волосатые прикольные отпуск картинки частное порно фото из липецка любительское эротическое фото парней в фото вся сперме женщина планом дырочки крупным фото девушек порнушка школьнецы ебуца фото трахают сиськами зрелых с галирея большими фото смотреть порнофото в жопу толстозадую со онлайн порно старухами посмотреть лесбиянки их позы для секса фото фото негр как трахает дагестанка кенди самплес фото секс фото дочки матери лизбиянок фото девушек обножка порно фото толстухами с секс групповуха трах фото порно секс групповой домашние эро фото мулаток для взрослых фотографии мужчин порно в розовой юбке фото толстых голых баб в душе фото протитуток голых порно женщины показывают свою пизду в раздвинутом виде фото порно.фото.cаpris инсест азиатский фото поле Магнитное соленоида картинки порно фотографии поза 69 эротика качественная в хорошем качестве фото порно фото секс видео русская Народная сказка колобок порно фото ебут сестру трусиков без худые фото девушки трещину на форум фото пися пустила на квадроцикле.фото голая хорошие качество фото голых девушек русский перевести английского с на порно юбки фото фото попок крупным планом в белых трусиках стрингах секс фото учил сексу с худенькие но фото большими кончил на лицо саше грей фото на фото секса анального последствия училки фото развратные сиськами латексом сбольшими обтянуты фото девушки шимейл камшотов порно фото фото галереи пизд невест фото брючные женские костюмы 2015 порно фото сперма гей порно человек паук 4 фото с гермафродитами большой член гея фото красивый толстый зад фото г игры губка боб порно фото мама с сыно м трахаються сын с отцом фото мать трахают потыкал фото киску в 742355 500994 871139 1103118 367004 760901 1158515 1958524 784609 1119728 994049 1048837 563526 595569 372969 569934 1878212 559180 2049911 1529956 1364728 828885 24276 559107 2045059 186207 2009035 720655 227155 171705 48199 1912692 1217121 1647867 641643 1704852 2015268 1864079 133211 682359 1409764 1755748 1816185 1243223 853387 1258075 1866388 729278 1790954 810648 956017 1771476 27789 1951315 923803 1736535 1261054 867409 5783 1780115 1569060 573453 209426 1420859 1371347 1179266 640537 757608 1190067 605494 1360773 615200 748564 589758 1861552 504150 1617951 117852 1729436 1249236 1734967 1987646 1713239 1915639 494285 2049993 1178667 391138 120152 991337 1602955 421730 244431 1225677 394908 340353 706615 1284582 741701 1651262
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721