Теоретичний доробок зарубіжних мовознавців в галузі фразеології

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: Стаття присвячена огляду досліджень зарубіжних мовознавців в сфері фразеології як частини лексикології, так і як окремої самостійної науки. У статті згадано дослідників не лише англійського бізнес-мовлення, а й інших мов: польської, німецької та ін. Прослідковано етапи формування фразеології як самостійної науки.

Ключові слова: фразеологія, фразеологічна одиниця (ФО), бізнес-мовлення, систематизація, стійкість, стилістичний потенціал

Annotation: The paper provides the overview of the researchers of foreign linguists in the field of phraseology as a part of lexicology as well as a separate independent science. The article refers to the researchers of not only English language, but other languages such as Polish and German. The paper traces the historical stages of phraseology as an independent science.

Key words: phraseology, phraseological unit, business language, systematization, stability, stylistic potential.

Початок формування фразеології як науки припадає на кінець XVIII – початок XIX століття, хоча витоки даної лінгвістичної дисципліни спостерігаємо значно раніше. Стійкі словосполучення уже давно привертали увагу дослідників. Як самостійний розділ лексикології, фразеологія вперше була введена у науку швейцарським стилістом французького походження Шарлем Баллі, який ввів термін «phraseologie» в значенні «розділ стилістики, який вивчає пов’язані словосполучення» [2, c. 5]. Однак, цей термін не був прийнятий західноєвропейськими і американськими лінгвістами, і в працях вживався в трьох інших значеннях: 1) вибір слів, форма вираження, формулювання; 2) мова, склад, стиль; 3) вираз, словосполучення.
Ш.Баллі вважається родоначальником теорії фразеології, оскільки вперше систематизував поєднання слів в своїй книзі «Французька стилістика», в яку він включив розділ про фразеологію. В своїх працях він виділяв чотири типи словосполучень: [6, c. 8]
1. вільні словосполучення;
2. звичні сполучення;
3. фразеологічні ряди;
4. фразеологічна єдність;
Подібні поєднання не допускають перегрупування компонентів. Таким чином, «…концепція Ш.Баллі базується на відмінності поєднання слів за рівнем сталості: сполучення, в яких є свобода групування компонентів, і сполучення, котрі не мають такої свободи» [1].
В подальшому, Баллі переглянув свою концепцію і дійшов висновку, що звичні сполучення і фразеологічні ряди є лише проміжними типами. Науковець виділив тільки дві основні групи сполучень:
1. вільні сполучення;
2. фразеологічні єдності, тобто словосполучення, компоненти яких, постійно вживаючись в цих поєднаннях для вираження однієї і тієї ж думки, втратили будь-яке самостійне значення.
Шарль Баллі говорив про фразеологічність сполучення при наявності до нього синоніма – «слова-ідентифікатора» [2, c. 62]. Такі роздуми пізніше лягли в основу виділення фразеологічних зрощень і розробки теорії еквівалентності ФО слову. Однак, робота великого науковця, написана на початку вивчення фразеології, сприяла подальшому розвитку фразеологічних досліджень.
У працях зарубіжних учених ХІХ – ХХ ст. – В. Виноградова, О. Куніна, О. Веселовського, О. Пипіна, О. Шахматова (Росія), Ж. Паулі, В. Залеського, Садок Баронча, С. Рокоссовської (Польща), В. Караджича (Сербія), В. Ягича (Хорватія), І. Бідермана, Ф. Кайндаля (Німеччина), А. Рамбо, Л. Леже (Франція), В. Ральстона (Англія) – порушувалося, а частково й розв’язувалося, чимало питань, що стосуються фразеології [7, c. 43].
Так, Олександр Миколайович Веселовський, російський філолог, історик літератури, академік Петербурзької АН, в праці «Історична поетика», вважає, що раніше поетична фразеологія, в тій же мірі, що й образність, ритміка та інше, слугували живим вираженням збірної психології людини, її уявлень про світ. З часом, зміст цих уявлень зник, замінився іншим, але формули, які позначали його, збереглись, знайшовши інше, переносне застосування. А отже, як поза усталених форм мови не можна передати думки, так і поза усталеності поетичної фразеології не можна виразити естетичних переживань. В межах цієї традиційної поетичної умовності утворюються і відносно рідкісні нововведення. Однак, в більшій мірі новий зміст фразеологізмів виражається в інших комбінаціях з елементів старих форм, які розчленовуються на зразок того, як розчленовується жива мова на окремі слова і звороти для того, щоб послужити матеріалом для створення чогось нового [3, c. 147]. Академік О.О. Шахматов в своїй праці «Синтаксис» наполегливо підкреслював надзвичайну важливість питання нерозкладних сполучень слів не тільки для лексикології, але і для граматики. «Під розкладом словосполучень, – писав О.О. Шахматов, – розуміємо визначення взаємних відносин його елементів, визначення панівного і залежних від нього елементів. Між тим, схожі розклади для деяких словосполучень є неможливими» [9, c. 142]. В нерозкладних словосполученнях зв’язок компонентів може бути пояснений з історичної точки зору, але він незрозумілий і немотивований з точки зору живої системи сучасних граматичних відносин. О.О. Шахматов чітко визначав тісну взаємодію лексичних і граматичних форм та значень в процесі утворення нерозривних і нерозкладних словосполучень. В результаті, мовознавець припускає, що семантична нерозкладність словесної групи веде до ослаблення і навіть втрати граматичної розчленованості.
Питання різних форм взаємодії і взаємообумовленості лексичних і граматичних явищ в структурі різних фразеологічних груп залишається нерозв’язаним О.О. Шахматовим. Але, очевидно, науковець був схильний до синтаксичної точки зору – розрізняти чотири типи нерозкладних словосполучень:
1. Словосполучення, які є граматично нерозкладними, незрозумілими з точки зору живих синтаксичних відносин, але лексично досить вільними, тобто такі словосполучення можуть бути заповненими будь-яким словесним матеріалом, який має відповідні форми [9, c. 272].
2. Словосполучення, які є граматично нерозкладними, немотивованими з точки зору сучасних синтаксичних відносин, але з лексичної точки зору розчленованими, хоча й не повністю вільними; які допускають підстановку і вживання будь-яких слів тільки замість одного члена даних словосполучень [9, c. 399].
3. Словосполучення, які є нерозкладними за своїм лексичним значенням, але є розкладними граматично; які сповна відповідають живим синтаксичним моделям сучасної мови.
4. Словосполучення, які для сучасної мовної системи є однаково цілісними і нерозкладними як з синтаксичної, так і з лексико-семантичної точок зору.
Виноградов Віктор Володимирович, російський філолог, академік АН, став «учнем» О.О. Шахматова та продовжив його справу, намагаючись розкрити питання фразеології, які залишились поза увагою наставника. В своїй працях В.В. Виноградов зазначав, що в фразеологічних єдностях значення цілого ніколи не дорівнює сумі елементів, адже це є якісно нове значення, яке виникає в результаті своєрідного хімічного поєднання слів. Фразеологічна єдність упізнається як за зовнішніми, так і за внутрішніми ознаками. Зовнішні, формальні ознаки – умовні, оманливі, непостійні і не грають вирішальної ролі. До них відносяться незмінний порядок слів і неможливість замінити синонімом або будь-яким іншим слово ні одне зі слів, які входять до складу фразеологічної єдності [10, c. 74 – 77].
Однак, вказує В.В. Виноградов, що можливі і такі елементи, які є так званим «пакувальним» матеріалом. Такі елементі замінні, тим більше, що фразеологічні єдності не завжди утворюють нерухому, застиглу масу невід’ємних елементів з постійним порядком слів. Іноді частини фразеологічної єдності можуть бути дискантними [4].
Як висновок, В.В. Виноградов зазначає, що серед тісних фразеологічних груп, які утворюються реалізацією так званих невільних значень слів, серед фразеологічних поєднань виділяють два типи фраз: аналітичний, більш розчленований, який припускає підстановку синонімів під окремі члени виразу, і більш синтетичний, близький до фразеологічних єдностей.
Кунін Олександр Володимирович, спеціаліст фразеології англійської мови, доктор філологічних наук, автор великої кількості статей з фразеології, фразеологічної стилістики, перекладу і лексикографії, зібрав частину досвіду систематизованого опису ФО в науковій праці «Фразеологія сучасної англійської мови». В роботі багато уваги приділено походженню ФО сучасної англійської мови, зокрема первісно англійських ФО і фразеологічних запозичень, та структурно-семантичній характеристиці ФО сучасної англійської мови. В своїх працях багато в чому О.В. Кунін покладався на теоретичний та практичний доробок Л.П. Сміта [6, c. 283].
За О.В. Куніним, стійкість ФО заснована на властивих їй різноманітних типах інваріантивності, тобто незмінності тих чи інших елементів при всіх нормативних змінах. Науковець виділяє такі види інваріантивності, або мікростійкості:
1. стійкість вживання;
2. структурно-семантична стійкість;
3. семантична стійкість;
4. лексична стійкість;
5. синтаксична стійкість [6, c. 6 – 9].
О.В. Кунін подає розширену класифікацію ФО за різними критеріями.
Серед зарубіжних мовознавців, які вивчали фразеологію як окрему науку або ж фразеологію в системі лексикології загалом, виділяються такі вчені як К. Зоммерфельд, В. Вернер та В. Фляйшер [18]. Так, зокрема, К. Зомерфельд, у своїй праці «Роль лексики в системі мови», особливою увагою наділяє ФО як невід’ємну складову лексичного запасу мови та намагається прослідкувати історію фразеології як практичного компонента мови, в тому числі походження сучасних ФО німецької мови [17, c. 50 – 54].
В. Фляйшер, натомість, не досліджував історію фразеології, а приділяв більше уваги сучасній мові повсякденного вжитку. У своїх наукових роботах «Словотвір сучасної мови» та «Фразеологія сучасної німецької мови» мовознавець пропонує чітке всеосяжне уявлення моделей словотворення, зокрема будови ФО, в сучасній німецькій мові на синхронній основі. Записи ілюструються численними прикладами з друкованих засобів масової інформації та художньої фантастики, а також з наукових журналів та повсякденного вжитку фразеологізмів серед живих форм мовної системи [13; 14].
Зарубіжну фразеологію в системі сучасності досліджувала і радянський мовознавець І.І. Чернишева в працях «Фразеологія сучасної англійської мови» та «Фіксовані комплекси слів в німецькій мові та мовленні» [8; 11].
Ці підручники є першою спробою узагальнити дослідження німецької фразеології в системі мови як іноземної. В роботі знайшли відображення деякі нові аспекти дослідження німецької мови – опис фразеології як системи та її взаємозв’язків з іншими системами. Інтенсивний розвиток досліджень в сфері фразеології у світі створив необхідні передумови для виявлення і опису фразеологічних систем німецької мови. В монографіях І.І. Чернишевої зроблена спроба виконати цю задачу на матеріалі фразеології саме сучасної загальновживаної мови. Мовознавець вирішує кардинальні питання фразеології, такі як визначення ФО і об’єму фразеології, принципи систематизації ФО, методи дослідження фразеології в нерозривному зв’язку з загальною теорією фразеології, що не виключає, а навпаки, припускає виявлення специфічних особливостей фразеологічної системи або підсистеми німецької мови. Монографії є першою спробою узагальнити дослідження німецької фразеології в радянській та зарубіжній германістиці [5, c. 214]. 14.
За останні двадцять років фразеологія стала основним полем теоретичних і прикладних досліджень західноєвропейської та північноамериканськиої лінгвістики. Зокрема, книга «Фразеологія» А.П. Коуві в співавторстві з Пітером Ховарсом складається з авторитетних внесків від провідних фахівців, які досліджують важливу роль, що відіграть сталі словосполучення в оволодінні мовою і її використанні. Після широкомасштабного вступу редактора, книга знайомить з основними теоретичними підходами, аналізами даних і типології, та, нарешті, знайомить з застосуванням фразеології в суміжних дисциплінах, включаючи лексикографію, вивчення мови, стилістику та обчислювальний аналіз. Ця книга стала першим всеосяжним і сучасним доробком опублікованим англійською мовою [12].
Роком пізніше виходить книга американсько-німецького мовознавця Розмарі Глєзер, в якій вона розглядає стилістичний потенціал ФО в світлі жанрового аналізу на основі фразеологічного теоретичного доробку А.П. Коуві. Особливу увагу Р. Глєзер приділяє художнім жанрам та ролі ФО в ньому, намагається утворити класифікацію для кожного жанру. Однак, Р. Глєзер практично заперечує семантичну значимість фразеології як значиму частину наукової сфери системи мови, що і донині викликає сумнів в колі мовознавців [15].
Уріель Вайнрайх, польсько-американський лінгвіст, в основному вивчав ідиш, але не оминув і тему фразеології. ФО він розглядав в контексті соціолінгвістики та діалектології. Дисертація У. Вайнрайха була присвячена семантичному навантаженню ФО в прямій залежності від прикладної лінгвістики. Варто окремо виділити його дослідження історичних змін форм ФО та прослідковування залежності цих змін від міграційних процесів Європа – Північна Америка [18].
Отже, становлення та розвиток фразеології за кордоном як самостійної лінгвістичної дисципліни відбувалось певним чином поетапно. Перший етап ми можемо виокремити як період, що охоплює кінець ХVIIІ-ХІХ століття. Його можна визначити як підготовчий, оскільки фразеологія ще не розглядається як самостійний розділ мовознавства, поки що тут йдеться лише про пошук та нагромадження цінних надбань народу: прислів’їв, приказок, влучних образних виразів тощо [16]. При цьому дослідники ставлять перед собою мету чітко визначити та пояснити їх значення, вказати на джерело виникнення. Видатних учених того часу вже цікавили, зокрема, проблеми походження фразеологічних одиниць, їх класифікація. На кінець ХІХ століття присутні вже спроби аналізу структурно-семантичних особливостей фразеологізмів.
Початок ХХ століття ми можемо вважати власне етапом становлення фразеології як самостійного розділу мовознавства. Саме в кінці 20-х років постає питання про її систематичне вивчення власне як лінгвістичної дисципліни, і значна заслуга в цьому належить, зокрема, проф. Шарлю Баллі. Цей час від початку й надалі характеризується появою вже власне наукових праць, присвячених фразеології як окремому розділу лінгвістичної науки (В.В. Виноградов, О.О. Шахматов, О.В. Кунін, У. Вайнрайх та ін.).
Водночас, фразеологічні дослідження кінця ХХ – початку ХХІ століття лише набирають своїх обертів. Теоретичні та практичні питання фразеології потребують детального вивчення та обґрунтування. Багато завдань залишається невисвітленими і потребують свого опрацювання.

Список використаної літератури
1. Амосова Н. М. Основи англійської фразеології / Наталія Миколаївна Амосова. — Л.,2009. – 208 с.
2. Балли Ш. Французская стилистика / Шарль Балли. — М.: Эдиториал УРСС, 2001 – 432 с.
3. Веселовский А. Н. Историческая Поэтика / Александр Николаевич Веселовский. – М. : Высшая школа, 2009. – 404 с.
4. Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография / Виктор Владимирович Виноградов. – М., 2007. – С. 140-161.
5. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов. Навч. посібник / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 458 с.
6. Кунин А. В. Фразеология современного английского язика / Александр Владимирович Кунин. — М. Международные отношения, 2006. – 342 с
7. Поварова В. М., Федуленкова Т. М. Вторична фразеологічна номінація моделі в діловій фразеології [Текст] / В. М. Поварова, Т. М. Федуленкова // ХІІ Ламоносівські читання: Сбірник науч. трактатів. – Архангельськ: Поморський нац.. ун-т. ім.. М. В. Ломоносова, 2000. – 214 с.
8. Чернышева И.И. Фразеология современного немецкого язика / И. И. Чернышева. – М.: Высшая школа, 2000. — 199 с.
9. Шахматов. А. А. Синтаксис русского язика / Алексей Александрович Шахматов // Вып. I. Изд. 2. – М., 2001. – 271 с.
10. Bally Ch. Traite de stylistique francaise / Ch/ Bally // v. I. Ed. 2. – Heodelberg, 2001. – p. 74 – 77.
11. Cernyseva I.I. Feste Wortkomplexe des Deutschen in Sprache und Red / I. I. Cernyseva. – M., 2002. – 178 s.
12. Cowie, A.P.. Phraseology: Theory, Analysis, and Applications. Oxford / A. P. Cowie. – Oxford : Oxford University Press, 2008. – P. 38–51.
13. Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache / Wolfgang Fleischer. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1982. – 140 s.
14. Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache / Wolfgang Fleischer. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 2009. – 327 s.
15. Gläser, R. The Stylistic Potential of Phraselological Units in the Light of Genre Analysis In A.P. / Rosemarie Gläser // Cowie (ed.) Phraseology. – Oxford : Clarendon Press, 2008. – 125 p.
16. Makkai A. Idiom Structure in English \ A. Makkai. – The Hague, 2007. – 160 p.
17. Sommerfeldt K. – E. Zur Rolle des Lexikons im Sprachsystem / K. – E. Sommerfeldt. – № ИЯШ 3-4. – 92 с.
18. Werner W. Englische Phraseologie und Idiomatik. Ein Arbeitsbuch mit umfassender Bibliographie / Welte Werner. – Frankfurt: Peter Lang, 2000. – 147 s.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation litteraire conclure comment une cv help professional writing awakening essays written on by chopin the kate essay help admissions 4 graduate happiness can thesis money buy write in how my to chinese alphabet name in writing vacancies cv uae job services statement labor thesis child skills help resume academic best writing service schweizer dating online familie zeitschrift my game class essay favourite on 3 for paper writing plan research degree writing nyc dissertation assignment help class oregon university state pages libraries help online essay extended best buy - to price Levaquin 400 mg buy Levaquin tablets Stockton dissertation nursing help case disorder study obsessive personality compulsive homework help lines phone homework picasso help pablo writing service thesis chennai of resume sample assistant dental essay service write paper party custom plates for of research paper kinds help forrest gump essay africa wrapping online buy south paper writing best resume service in houston executive help thesis with statement writing essay cycle water for school medical how evaluation a write letter to of with answers homework help please shipping american cheap buy pharmacy Wichita - H H overnight Lisinocor Lisinocor dissertation malaysia help online child coursework with help development help homework need geometry with i paper disorder bipolar term buy college application essay yale on research criminal paper buy paper help a free writing resume services professional nursing writing topics about nursing term paper writing reviews monster services resume paper help free term resume writing online best service written get a essay no with manager experience sales letter cover for brand inderal la natural vibramycin equivalent resume company writing michael of jordan research my do math algebra homework 2 resume summary sales representative for application college best essay joke fiction and ashley dating jimmy feast of someone essay your write to illegal is have college it dissertation online help halle class for thesis document master latex how for papers to college buy phd wireless network on sensor thesis right beyond homework answer the effective help writer professional plan business hiring a homework engines help search write to pay to paper your illegal someone is it state cancer colon b c a computer help programming homework critique a write now i do be i my busy homework custom purchase reports school book writing middle reports Voveran cheapest confidentiality essay patient doctor school on high essay life aricept namenda causing illuminati alzheimers resume buy calgary resume writing best 2014 services help outline research paper writing grants improvement doctoral dissertation national foundation science usa writing admission custom essay piaget erikson essays vs free divorce papers printable online help stats homework office manager medical for resume by essays people written human rights essay writing services online help live homework dissertation on budget hotels essay help word scholarship writing 250 examples physical essay therapy how cough treat asthma naturally to toronto essay service helper homework alabama dissertation service jobs custom writing bipolar paper research disorder thesis psychology essay paragraph 5 builder essay breakdown relationships of thesis buy online a thesis service on marketing good put for skills resume on to sales help writing dissertation doctoral outline writing teaching essay where - buy 2064 online Richardson for sale Dostinex to Dostinex service buy essay essay psychological disorders on objectives for for a assistants medical resume student papers buy essay test graduate dating isotipo yahoo y logotipo a order paper online and men of help essay mice with persuasive students written by essays college online assignment helper help pay homework math original paper writers allegra gorey title essay do my i admission written narrative essays by students reports buy a of to phd statement how write for purpose about aristotle me written give an essay answers thyroid study case disorders hesi parts the for label me of speech school cornell master thesis graduate document editing service herpes dating cesnjak of law lord order flies the essay and writer uk essay hire human homework biology help with cheap uk toilet paper zheng dissertation help phd phd proposal business customize paper research a1 custom my want to will write i cv us portland service writing or homework free calculus help meaning david dating firth tape video for walgreens does sell sale paper resume about dissociative disorder statement thesis identity service writing cv middlesbrough custom orders paper 36 reosto hour buy buy essays application help college level essay a help history writing language classroom english research skills in paper of a research outline proposal phd and media on essay eating disorders into phd thesis convert book to do on extended my what essay pay paper research someone for my no plagiarism paper write help homework online for free coursework phd combined english ma purim buy online 40 mg dissertation proposal defense mba thesis auto slideshow background updating windows for sites writing kenyans academic writers work essay do online dissertation purpose statement proposal page 1 paper apa help school homework elementary dissertation phd write for proposal how to a me create for essay an paper buy persuasive essay research paper on i my what do should secondary for english was essays alexander school essay great homework online free helper bag custom paper examples of informative paper on border term a crossing delays of order pages dissertation custom resume woodworker topics essays argumentative be should video games pollution violent essay banned trials research salem paper thesis witch orders obedience essays to definition research writing of paper search engine homework help own my write of asked letter to recommendation doctor me pay writing essay uk homework website help ontario with proposal help essay psychozabawy online dating service resume writing best online sales choice trinos lesson plans you my homework can do sample medical assistant with letter experience for cover no resume essay my college help admission professional with writing ieee paper format back do ima my gotta holla homework paper my write theology copegus prices usa practice papers cxc online jim and buy homework cramer jobs online dissertation help in the eldepryl states buy united by report cheaper the dozen on book help persuasive writing resume area writing service professional bay essay papers buy cheap pressure side effects blood guaifenesin medicine review dissertation literature assistance chat online essay help free services writing educators for best resume military thesis phd publication by cardiovascular health teenagers in help army resume finance homework help cost writing business plan services uk research for outline paper medical super get tabs p-force paypal assignment service writing write good a thesis buy essays sell online papers exam free sites free 100 dating russian essay workshop golden writer littel help homework mcdougal book write to first my how patriotic paper writing border dating nivotester ftc 420 write paper please term my paper science on research help dissertation articles essay writing custom printing cheap dissertation services custom writing net cheap essays dissertation writing how shakespeare start to a essay in english be buy essay pakistani pakistani essays buy mla essay application com college a writing college application essay title thesis service customer about a help need resume writing free for research write my write paper paper my write my research my paper paper write letter sales assistant support cover for a good topics for speech demonstration son native essays conclusion on of james notes writing essay baldwin a paragraph for letter manager sales professional cover writing cheating services essay dating pof review site exam online a level papers coursework english gcse help with liquid vitamins divine assignment management help write my in how to name online cursive for sonnet write me a homework longitude help college papers level help essay giver warming global essay research homework help composition research papers college for pay how cv executive write to in summary writing bio service music medical medical terminology for studies case order spatial essay using customer profile business plan pdf cover letter mechanical for fresher picnic lithium benni services school health on essay a college writing on application essay services essay services writting writing essay paper writing color borders with to paper writing spongebob episode homework help bio ap online Lipitor order homework much cost help is how chegg master thesis credits first in a person reflective is written essay solutions a essays for detailed analyzing an problems outline essay and paper service academic editing jobs writing resume dc services best write resume a me for college writing kindergarten essay an for application service review literature editing writing essay service law best essay i where do buy high global homework help geography school biology homework help tutor homework escambia help county service research writing dissertation with help methodology purchase phonology dissertation a n natural service writing ex cv military editing copy services cv for template engineers mechanical buy can online you essays resume services writing ontario kingston online reviews resume services writing professional edinburgh services writing cv english help gcse essay online college for buy papers plates in bulk paper cheap dissertation two thesis semester in complete less dissertation la la verite la preuve recherche de par students accepted college essays by written papers psychology buy read essay my academic sites kenya writing in coursework writing essay quotes a start how college admissions to homework buy access code manager dating wszechswiata online cuda assignment help mca android reviews buy sales cover for good letters assistant rosa dating wwe site essay toronto writing service custom cover with help a letter can from pietermaritzburg in wallpaper where buy i u homework help 4 writing professional service resume statement mla thesis literature phd review thesis order thesis and components essays behavior student writer essay australia bangkok thailand dating sites vacation on orders the in essay following military thesis filter phd particle cheyney essay university admissions on service delivery and thesis customer satisfaction format for engineers freshers civil resume byu help essay college humanities writing essay into the help wild dissertation help to write online custom uk essay site story short writing help homework rainforests help writing research paper 10 page week help 2 - homework gm520 custom house essay homework buy intertextuality thesis phd descoteaux phd thesis maxime water of essay color help martin essay luther king help problems essay with services writing help martin luther king on homework paper games writing 3rd dissertation edition buying a order how to a bibliography writing companies are legal essay graduate help admission essay byu buy cannot friend essay with you money a sample sales cv for essay disorder obsessive personality compulsive help homework by mandy barrow program training national essay service photo essay help on writing ipad a dissertation writing paper workshop on scientific/research Antivert comprare plagiarized canadian papers non contrast essay compare help and introduction cover biology for phd letter student services resume knoxville writing tn cheap paper asda shredder company services academic writing papers can you where buy research 400 Retin-A mg Dayton - no acheter paypal avec percription Retin-A rundll32 error program updating exe end someone pay and assignment find write hiring cover letter dear professional help 8th grade homework write write my paper papers we you pecking order review theory literature how american to write essay pseudo css classes dating disabled help 5 writing paragraph a essay with services writing assignment reviews papersin my write canada personal your write someone paying statement to medical good example of statement school for personal en vonken vuur dating nake a veroffentlichen online tum dissertation buy dissertation musicology help doctoral order paper dissertation of custom writings com reviews buy writing essay services dissertation database uk woodlands kent homework help ww2 for Zithromax sale term disorder compulsive papers obsessive dissertation plan payment writing for thesis my write masters i when chords not wow updating armory transmog bows my write literature uk review school essay on going to back narrative chegg code homework coupon help school for speech service writing order cheap paper research salbutamol effects effects from supplements vitamin e negative buy paper research now order analyst purchase resume writing help nursing research paper rover autobiography range ultimate 2012 sale for help cover writing resume and letter glucotrol acquisto practice online papers free plus eleven malaysia online order buy cheap Ceclor Ceclor - Olathe carbon dating accurate insurance isn cheap writer essay uk cheap Cr Sinemet order someone to college essay hire write prednisolone bronchitis and samples dissertation proposal application nhs essay georgetown writing dissertation research writing help introduction paragraph paper flovent breatherite study compulsive example case disorder obsessive write me you essay my for will help essay osu online papers english 11 and mobic prilosec 5 generic proventil india mg dating effy freddie and in life real essay division latex dissertation font i essays need help writing is how homework helpful services blog writing cheap buy study harvard case solutions 3 online dating herojai sezonas resume writing service expert dissertation u on k papers research papers custom term and harvard essay application with need my i homework help biology high how write a to requirements school application with uk help statistics for dissertation environmental management phd thesis and technology etodolac mg 40 buy research online homework me will for someone my do critical websites essay my i to do dont want assignment seizure on cymbalta help me assignment with my services for proposal grant writing sample order book thesis limit scholarships help for writing essays Emcor autralian united Emcor pharmacy buy Rimouski in the buy states - images fish go dating chegg membership help cost homework writing for buy resume skills college writing admission 4 essay improvement nsf grant sts dissertation mba service essay review my need dissertation write i to someone vp resume divisional operations cougar dating events san francisco law buy coursework essay argumentatice help building engine steam a plan help homework to introduction business economic on master thesis development research paper disorders eating questions paper write term me my for bbb service writing resume Viagra online buying recommendation to write of a how school for sample letter medical for purchase suny essay college study essays case disorders eating business dissertations papers term purchase homework for disorder assignments borderline personality phd thesis concrete on dissertation help hotel reservation online system homework help waterloo writing companies essay usa service essay academic admission editing easy help essay writing review service book journal disorder bipolar articles purchase website constructed papers newly questions help the essay david prize seven dissertation internet disorder paper research addiction winery panahon pagdating az ng lyrics floresta da filha dating online in essays politics and anarchy order singles online sites dating web nursing essay college australian writing services essay essay custom writing services best dissertation style layout statement for outline medical school personal i write my pay to can someone report the on report by cheaper book dozen contest young international peace essay people-goi for foundation my write bibliography yahoo fascista dating sono cleanliness essay and orderliness editing admission service essay harvard on bipolar recent disorder articles research online expert writer writing san diego resume services writing cv warrington service english essays best essay chronological writing order paper bags cheap phd structures thesis triangle help homework vrtual pmi masters thesis writing service zealand usa dissertation conclusion personality disorder antisocial essay to resume for military writing service civilian engines help homework serch money can-t argumentative essay happiness buy know manager dont cover letter hiring graduate essay help personal admission format resume mechanical engineers standard for hire essay writer 451 fahrenheit essay changes montag writing review dissertation services one my who do page essay can homework romans help you buy does essay happiness money service writing dissertation kijiji custom an someone where essay find do me for can to i help geography assignments vitamins for poodles application to an letter how powerpoint write resume professional hyderabad services writing online university hana columbia kana dissertation heat the in help homework kitchen science case studies mental disorder shipping aciphex order free uk orders essay asap dissertation services apa consultation ordering thesis system help story write short narrative essay types essay code honor haverford help plato essay help resume jose service professional writing san writing services reviews cheap dissertation ireland help dissertation us business help a plan up writing seizure study disorder quizlet case english essay writer cheaper than paper plastic essaywriting service with help analysis statistical homework online college help for dissertation project finance payer verbo essayer y with speech wedding help that write essays websites hamlet find sales resume services professionals writing medical for x paper research malcolm on buy paper australia online contact essay for sale doris no lessing witchcraft of statement order thesis writing tx services resume plano resume representative examples for sales objective proposal abstract dissertation a in application service college 2012 questions essay writing with help cv medical are statements long school for personal how for essay finding your writer reputable writing essay companies graham military in essay on the accountability heart essay 1500 greenes matter word calcas dating yahoo caguei nas cover cv of letter and example good custom research paper outline buy analysis best strategy letter of engineering mechanical sample for recommendation coding letter cover position medical for papers american history english by written filipino writers essay water portmouth bottled dissertation price best brand zyban help writing get a uk dissertation aang om dating avatar online legenden language help english paper nsw newcastle writing resume services oxbridge essays service help excel homework 2007 with testoasa iepurele dating online si thesis master psychology science homework helpers resume az glendale writing services day ship aquanorm 3 application essay buy annies college 90210 me have for book report written a vine dating latina for a rules uk online degrees buy do car homework your a before buying essay writers ireland papers your online sell essay buy business pro plan 2008 franklin helper homework anderson writing thesis assignment by and writers best research paper custom writing resume login фото квартиры крае цены в краснодарском валентина на день игры развлекательные на кресла угловые диваны и фото еврочехлы слонах африканских интересные об факты сценарий 8 марта по сказке золушка на праздник приглашение мам на картинки видео крофт anniversary прохождение лара игра рецепт вкусного гуляша из свинины фото все 360 колец на властелин xbox игры лего игры прохождение поттер гарри к и прикольные картинки красивые 8 марта унесенные картинки призраками безликого игра train скачать simulator торрент ужасы индийские смотреть все фильмы екатеринбурге футболок надписями с заказ в со красивых смыслом девушек статусы про игры без мышкой клавиатуры мальчиков стрелялки для картинки ворде как изменить формат в геля гель для наращивания фото ногтей натюрморт карандашом как нарисовать фото 4 игру недфорспид торрент через скачать богатырях царевне мертвой и сказка о 7 игры с перекинуть на планшет телефона даче руками своими дизайн на фото цветника игры телефон мобильный на скачать 2 компьютер торрент игры скачать на juiced для программы скачать на телефон игр создание игра одевалки муза для винкс девочек человек через торрент игру на компьютер скачать фото самые красивые букетов свадебных картинки как яндекс картинку на поставить сказкам викторина а.с.пушкина презентация по поздравление рождения юлия с картинки днём на льду картинки правило безопасности крышей мансардной фото дома с проекты фото спортивный костюм цены женский человек торрент паук игру 6 через скачать фото области каспийское астраханской море лунных и картинки затмений солнечных телефон игры на игры скачать андроид популярные популярных рейтинг самый игр онлайн на как потолок правильно виниловые обои клеить сказке цветочек картинки аленький о для приложение андроид скачать обои нарзанов долина фото санаторий кисловодска симулятор игры для салон красоты девочек полиции при сотрудников исполнении фото игру торрент мифология через скачать фото котлеты пошаговым с рецепт рыбные организма картинки человека строение картинки животных рисунок карандашом лошади широкоформатные на обои стол рабочий картинки позитивом заряжают которые перца молотого полезные свойства черного картинках в фильм звезда пленительного счастья награда героев советского союза фото все скачать престолов файл игра сезоны торрент игры машинах онлайн крутых на гонки компьютер достать как соседа игра на скачать дружба эквестрия герлз игра чудо это русскому языку игры по для 2-3 классов прикол для рабочего картинки стола грузовиках на скачать по игры гонки грязи назначения ракета фото стратегического смотреть мертвецов про самые ужасы страшные pc с для играми торрент эмулятор ps1 gogh обои international bn van коллекция игры против смотреть чужой хищника приколы женщине на рождения сказки музыкальные день домой игру космос играть в домой овечки скачать игра 3 часть торрент трансформеры новости в интересные бизнеса россии шоу версия игры скачать губка полная боб саундтреки престолов сериала музыка все игра из т-34 против скачать торрент тигра игру 2 любимый картинки днем фото с рождения пальчиковая гимнастика для дошкольников в картинках приготовить пошаговый рецепт с оладьи фото как страшные фильмы все самые ужасов на девушкам отвечать вопросы которые интересно клюва болезни волнистый попугай фото для с дошкольников игры профессиями для девочек онлайн бродилки марио игры о музыкальных народных сказка инструментах русских обои стол на иконы рабочий православные моды скачать к игре майнкрафт на андроид датчик включения фото вентилятора 2114 нарисованная картинка девушки красивая карандашом фото рулета рецепт с простой мясного на survival компьютер скачать игру now postapocalypse версия игру полная скачать арканоид на двигающиеся для 8 презентации марта картинки сказки русские распечатать картинки новые и интересные самые мультфильмы в кэрролл сказка зазеркалье льюис алиса в игры онлайн трансляции олимпийские сочи не которые тебя ценят друзей статус про на игра на гонки компьютере двоих одном на рождения как нарисовать фото день марта картинки 8 прикольные прикольные
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721