Теоретичний доробок зарубіжних мовознавців в галузі фразеології

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: Стаття присвячена огляду досліджень зарубіжних мовознавців в сфері фразеології як частини лексикології, так і як окремої самостійної науки. У статті згадано дослідників не лише англійського бізнес-мовлення, а й інших мов: польської, німецької та ін. Прослідковано етапи формування фразеології як самостійної науки.

Ключові слова: фразеологія, фразеологічна одиниця (ФО), бізнес-мовлення, систематизація, стійкість, стилістичний потенціал

Annotation: The paper provides the overview of the researchers of foreign linguists in the field of phraseology as a part of lexicology as well as a separate independent science. The article refers to the researchers of not only English language, but other languages such as Polish and German. The paper traces the historical stages of phraseology as an independent science.

Key words: phraseology, phraseological unit, business language, systematization, stability, stylistic potential.

Початок формування фразеології як науки припадає на кінець XVIII – початок XIX століття, хоча витоки даної лінгвістичної дисципліни спостерігаємо значно раніше. Стійкі словосполучення уже давно привертали увагу дослідників. Як самостійний розділ лексикології, фразеологія вперше була введена у науку швейцарським стилістом французького походження Шарлем Баллі, який ввів термін «phraseologie» в значенні «розділ стилістики, який вивчає пов’язані словосполучення» [2, c. 5]. Однак, цей термін не був прийнятий західноєвропейськими і американськими лінгвістами, і в працях вживався в трьох інших значеннях: 1) вибір слів, форма вираження, формулювання; 2) мова, склад, стиль; 3) вираз, словосполучення.
Ш.Баллі вважається родоначальником теорії фразеології, оскільки вперше систематизував поєднання слів в своїй книзі «Французька стилістика», в яку він включив розділ про фразеологію. В своїх працях він виділяв чотири типи словосполучень: [6, c. 8]
1. вільні словосполучення;
2. звичні сполучення;
3. фразеологічні ряди;
4. фразеологічна єдність;
Подібні поєднання не допускають перегрупування компонентів. Таким чином, «…концепція Ш.Баллі базується на відмінності поєднання слів за рівнем сталості: сполучення, в яких є свобода групування компонентів, і сполучення, котрі не мають такої свободи» [1].
В подальшому, Баллі переглянув свою концепцію і дійшов висновку, що звичні сполучення і фразеологічні ряди є лише проміжними типами. Науковець виділив тільки дві основні групи сполучень:
1. вільні сполучення;
2. фразеологічні єдності, тобто словосполучення, компоненти яких, постійно вживаючись в цих поєднаннях для вираження однієї і тієї ж думки, втратили будь-яке самостійне значення.
Шарль Баллі говорив про фразеологічність сполучення при наявності до нього синоніма – «слова-ідентифікатора» [2, c. 62]. Такі роздуми пізніше лягли в основу виділення фразеологічних зрощень і розробки теорії еквівалентності ФО слову. Однак, робота великого науковця, написана на початку вивчення фразеології, сприяла подальшому розвитку фразеологічних досліджень.
У працях зарубіжних учених ХІХ – ХХ ст. – В. Виноградова, О. Куніна, О. Веселовського, О. Пипіна, О. Шахматова (Росія), Ж. Паулі, В. Залеського, Садок Баронча, С. Рокоссовської (Польща), В. Караджича (Сербія), В. Ягича (Хорватія), І. Бідермана, Ф. Кайндаля (Німеччина), А. Рамбо, Л. Леже (Франція), В. Ральстона (Англія) – порушувалося, а частково й розв’язувалося, чимало питань, що стосуються фразеології [7, c. 43].
Так, Олександр Миколайович Веселовський, російський філолог, історик літератури, академік Петербурзької АН, в праці «Історична поетика», вважає, що раніше поетична фразеологія, в тій же мірі, що й образність, ритміка та інше, слугували живим вираженням збірної психології людини, її уявлень про світ. З часом, зміст цих уявлень зник, замінився іншим, але формули, які позначали його, збереглись, знайшовши інше, переносне застосування. А отже, як поза усталених форм мови не можна передати думки, так і поза усталеності поетичної фразеології не можна виразити естетичних переживань. В межах цієї традиційної поетичної умовності утворюються і відносно рідкісні нововведення. Однак, в більшій мірі новий зміст фразеологізмів виражається в інших комбінаціях з елементів старих форм, які розчленовуються на зразок того, як розчленовується жива мова на окремі слова і звороти для того, щоб послужити матеріалом для створення чогось нового [3, c. 147]. Академік О.О. Шахматов в своїй праці «Синтаксис» наполегливо підкреслював надзвичайну важливість питання нерозкладних сполучень слів не тільки для лексикології, але і для граматики. «Під розкладом словосполучень, – писав О.О. Шахматов, – розуміємо визначення взаємних відносин його елементів, визначення панівного і залежних від нього елементів. Між тим, схожі розклади для деяких словосполучень є неможливими» [9, c. 142]. В нерозкладних словосполученнях зв’язок компонентів може бути пояснений з історичної точки зору, але він незрозумілий і немотивований з точки зору живої системи сучасних граматичних відносин. О.О. Шахматов чітко визначав тісну взаємодію лексичних і граматичних форм та значень в процесі утворення нерозривних і нерозкладних словосполучень. В результаті, мовознавець припускає, що семантична нерозкладність словесної групи веде до ослаблення і навіть втрати граматичної розчленованості.
Питання різних форм взаємодії і взаємообумовленості лексичних і граматичних явищ в структурі різних фразеологічних груп залишається нерозв’язаним О.О. Шахматовим. Але, очевидно, науковець був схильний до синтаксичної точки зору – розрізняти чотири типи нерозкладних словосполучень:
1. Словосполучення, які є граматично нерозкладними, незрозумілими з точки зору живих синтаксичних відносин, але лексично досить вільними, тобто такі словосполучення можуть бути заповненими будь-яким словесним матеріалом, який має відповідні форми [9, c. 272].
2. Словосполучення, які є граматично нерозкладними, немотивованими з точки зору сучасних синтаксичних відносин, але з лексичної точки зору розчленованими, хоча й не повністю вільними; які допускають підстановку і вживання будь-яких слів тільки замість одного члена даних словосполучень [9, c. 399].
3. Словосполучення, які є нерозкладними за своїм лексичним значенням, але є розкладними граматично; які сповна відповідають живим синтаксичним моделям сучасної мови.
4. Словосполучення, які для сучасної мовної системи є однаково цілісними і нерозкладними як з синтаксичної, так і з лексико-семантичної точок зору.
Виноградов Віктор Володимирович, російський філолог, академік АН, став «учнем» О.О. Шахматова та продовжив його справу, намагаючись розкрити питання фразеології, які залишились поза увагою наставника. В своїй працях В.В. Виноградов зазначав, що в фразеологічних єдностях значення цілого ніколи не дорівнює сумі елементів, адже це є якісно нове значення, яке виникає в результаті своєрідного хімічного поєднання слів. Фразеологічна єдність упізнається як за зовнішніми, так і за внутрішніми ознаками. Зовнішні, формальні ознаки – умовні, оманливі, непостійні і не грають вирішальної ролі. До них відносяться незмінний порядок слів і неможливість замінити синонімом або будь-яким іншим слово ні одне зі слів, які входять до складу фразеологічної єдності [10, c. 74 – 77].
Однак, вказує В.В. Виноградов, що можливі і такі елементи, які є так званим «пакувальним» матеріалом. Такі елементі замінні, тим більше, що фразеологічні єдності не завжди утворюють нерухому, застиглу масу невід’ємних елементів з постійним порядком слів. Іноді частини фразеологічної єдності можуть бути дискантними [4].
Як висновок, В.В. Виноградов зазначає, що серед тісних фразеологічних груп, які утворюються реалізацією так званих невільних значень слів, серед фразеологічних поєднань виділяють два типи фраз: аналітичний, більш розчленований, який припускає підстановку синонімів під окремі члени виразу, і більш синтетичний, близький до фразеологічних єдностей.
Кунін Олександр Володимирович, спеціаліст фразеології англійської мови, доктор філологічних наук, автор великої кількості статей з фразеології, фразеологічної стилістики, перекладу і лексикографії, зібрав частину досвіду систематизованого опису ФО в науковій праці «Фразеологія сучасної англійської мови». В роботі багато уваги приділено походженню ФО сучасної англійської мови, зокрема первісно англійських ФО і фразеологічних запозичень, та структурно-семантичній характеристиці ФО сучасної англійської мови. В своїх працях багато в чому О.В. Кунін покладався на теоретичний та практичний доробок Л.П. Сміта [6, c. 283].
За О.В. Куніним, стійкість ФО заснована на властивих їй різноманітних типах інваріантивності, тобто незмінності тих чи інших елементів при всіх нормативних змінах. Науковець виділяє такі види інваріантивності, або мікростійкості:
1. стійкість вживання;
2. структурно-семантична стійкість;
3. семантична стійкість;
4. лексична стійкість;
5. синтаксична стійкість [6, c. 6 – 9].
О.В. Кунін подає розширену класифікацію ФО за різними критеріями.
Серед зарубіжних мовознавців, які вивчали фразеологію як окрему науку або ж фразеологію в системі лексикології загалом, виділяються такі вчені як К. Зоммерфельд, В. Вернер та В. Фляйшер [18]. Так, зокрема, К. Зомерфельд, у своїй праці «Роль лексики в системі мови», особливою увагою наділяє ФО як невід’ємну складову лексичного запасу мови та намагається прослідкувати історію фразеології як практичного компонента мови, в тому числі походження сучасних ФО німецької мови [17, c. 50 – 54].
В. Фляйшер, натомість, не досліджував історію фразеології, а приділяв більше уваги сучасній мові повсякденного вжитку. У своїх наукових роботах «Словотвір сучасної мови» та «Фразеологія сучасної німецької мови» мовознавець пропонує чітке всеосяжне уявлення моделей словотворення, зокрема будови ФО, в сучасній німецькій мові на синхронній основі. Записи ілюструються численними прикладами з друкованих засобів масової інформації та художньої фантастики, а також з наукових журналів та повсякденного вжитку фразеологізмів серед живих форм мовної системи [13; 14].
Зарубіжну фразеологію в системі сучасності досліджувала і радянський мовознавець І.І. Чернишева в працях «Фразеологія сучасної англійської мови» та «Фіксовані комплекси слів в німецькій мові та мовленні» [8; 11].
Ці підручники є першою спробою узагальнити дослідження німецької фразеології в системі мови як іноземної. В роботі знайшли відображення деякі нові аспекти дослідження німецької мови – опис фразеології як системи та її взаємозв’язків з іншими системами. Інтенсивний розвиток досліджень в сфері фразеології у світі створив необхідні передумови для виявлення і опису фразеологічних систем німецької мови. В монографіях І.І. Чернишевої зроблена спроба виконати цю задачу на матеріалі фразеології саме сучасної загальновживаної мови. Мовознавець вирішує кардинальні питання фразеології, такі як визначення ФО і об’єму фразеології, принципи систематизації ФО, методи дослідження фразеології в нерозривному зв’язку з загальною теорією фразеології, що не виключає, а навпаки, припускає виявлення специфічних особливостей фразеологічної системи або підсистеми німецької мови. Монографії є першою спробою узагальнити дослідження німецької фразеології в радянській та зарубіжній германістиці [5, c. 214]. 14.
За останні двадцять років фразеологія стала основним полем теоретичних і прикладних досліджень західноєвропейської та північноамериканськиої лінгвістики. Зокрема, книга «Фразеологія» А.П. Коуві в співавторстві з Пітером Ховарсом складається з авторитетних внесків від провідних фахівців, які досліджують важливу роль, що відіграть сталі словосполучення в оволодінні мовою і її використанні. Після широкомасштабного вступу редактора, книга знайомить з основними теоретичними підходами, аналізами даних і типології, та, нарешті, знайомить з застосуванням фразеології в суміжних дисциплінах, включаючи лексикографію, вивчення мови, стилістику та обчислювальний аналіз. Ця книга стала першим всеосяжним і сучасним доробком опублікованим англійською мовою [12].
Роком пізніше виходить книга американсько-німецького мовознавця Розмарі Глєзер, в якій вона розглядає стилістичний потенціал ФО в світлі жанрового аналізу на основі фразеологічного теоретичного доробку А.П. Коуві. Особливу увагу Р. Глєзер приділяє художнім жанрам та ролі ФО в ньому, намагається утворити класифікацію для кожного жанру. Однак, Р. Глєзер практично заперечує семантичну значимість фразеології як значиму частину наукової сфери системи мови, що і донині викликає сумнів в колі мовознавців [15].
Уріель Вайнрайх, польсько-американський лінгвіст, в основному вивчав ідиш, але не оминув і тему фразеології. ФО він розглядав в контексті соціолінгвістики та діалектології. Дисертація У. Вайнрайха була присвячена семантичному навантаженню ФО в прямій залежності від прикладної лінгвістики. Варто окремо виділити його дослідження історичних змін форм ФО та прослідковування залежності цих змін від міграційних процесів Європа – Північна Америка [18].
Отже, становлення та розвиток фразеології за кордоном як самостійної лінгвістичної дисципліни відбувалось певним чином поетапно. Перший етап ми можемо виокремити як період, що охоплює кінець ХVIIІ-ХІХ століття. Його можна визначити як підготовчий, оскільки фразеологія ще не розглядається як самостійний розділ мовознавства, поки що тут йдеться лише про пошук та нагромадження цінних надбань народу: прислів’їв, приказок, влучних образних виразів тощо [16]. При цьому дослідники ставлять перед собою мету чітко визначити та пояснити їх значення, вказати на джерело виникнення. Видатних учених того часу вже цікавили, зокрема, проблеми походження фразеологічних одиниць, їх класифікація. На кінець ХІХ століття присутні вже спроби аналізу структурно-семантичних особливостей фразеологізмів.
Початок ХХ століття ми можемо вважати власне етапом становлення фразеології як самостійного розділу мовознавства. Саме в кінці 20-х років постає питання про її систематичне вивчення власне як лінгвістичної дисципліни, і значна заслуга в цьому належить, зокрема, проф. Шарлю Баллі. Цей час від початку й надалі характеризується появою вже власне наукових праць, присвячених фразеології як окремому розділу лінгвістичної науки (В.В. Виноградов, О.О. Шахматов, О.В. Кунін, У. Вайнрайх та ін.).
Водночас, фразеологічні дослідження кінця ХХ – початку ХХІ століття лише набирають своїх обертів. Теоретичні та практичні питання фразеології потребують детального вивчення та обґрунтування. Багато завдань залишається невисвітленими і потребують свого опрацювання.

Список використаної літератури
1. Амосова Н. М. Основи англійської фразеології / Наталія Миколаївна Амосова. — Л.,2009. – 208 с.
2. Балли Ш. Французская стилистика / Шарль Балли. — М.: Эдиториал УРСС, 2001 – 432 с.
3. Веселовский А. Н. Историческая Поэтика / Александр Николаевич Веселовский. – М. : Высшая школа, 2009. – 404 с.
4. Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография / Виктор Владимирович Виноградов. – М., 2007. – С. 140-161.
5. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов. Навч. посібник / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 458 с.
6. Кунин А. В. Фразеология современного английского язика / Александр Владимирович Кунин. — М. Международные отношения, 2006. – 342 с
7. Поварова В. М., Федуленкова Т. М. Вторична фразеологічна номінація моделі в діловій фразеології [Текст] / В. М. Поварова, Т. М. Федуленкова // ХІІ Ламоносівські читання: Сбірник науч. трактатів. – Архангельськ: Поморський нац.. ун-т. ім.. М. В. Ломоносова, 2000. – 214 с.
8. Чернышева И.И. Фразеология современного немецкого язика / И. И. Чернышева. – М.: Высшая школа, 2000. — 199 с.
9. Шахматов. А. А. Синтаксис русского язика / Алексей Александрович Шахматов // Вып. I. Изд. 2. – М., 2001. – 271 с.
10. Bally Ch. Traite de stylistique francaise / Ch/ Bally // v. I. Ed. 2. – Heodelberg, 2001. – p. 74 – 77.
11. Cernyseva I.I. Feste Wortkomplexe des Deutschen in Sprache und Red / I. I. Cernyseva. – M., 2002. – 178 s.
12. Cowie, A.P.. Phraseology: Theory, Analysis, and Applications. Oxford / A. P. Cowie. – Oxford : Oxford University Press, 2008. – P. 38–51.
13. Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache / Wolfgang Fleischer. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1982. – 140 s.
14. Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache / Wolfgang Fleischer. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 2009. – 327 s.
15. Gläser, R. The Stylistic Potential of Phraselological Units in the Light of Genre Analysis In A.P. / Rosemarie Gläser // Cowie (ed.) Phraseology. – Oxford : Clarendon Press, 2008. – 125 p.
16. Makkai A. Idiom Structure in English \ A. Makkai. – The Hague, 2007. – 160 p.
17. Sommerfeldt K. – E. Zur Rolle des Lexikons im Sprachsystem / K. – E. Sommerfeldt. – № ИЯШ 3-4. – 92 с.
18. Werner W. Englische Phraseologie und Idiomatik. Ein Arbeitsbuch mit umfassender Bibliographie / Welte Werner. – Frankfurt: Peter Lang, 2000. – 147 s.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online buy cheap sinequan service jobs assignment writing homework primary world war help 2 umi dissertation dissertation start where buy to essay help does outline writing narcissistic personality case disorder studies essay thames subsidies order public for international beach sale toronto for assignment on south condos resume service houston writing best online hamlet insanity for statement thesis papers os research 1103 100 sinequan word purchase officer resume in format writers essay needed nolvadex dosaggio scholarship dissertation women for line mg on 40 sale levlen pills writing resume services winnipeg professional se aciclovir for statement personal school medical research video games paper review buyessayscheap.com essay of mandela rolihlahla nelson dating tyler shields kane adelaide custom writing service coupon best business plan writer letters for sales associate positions cover college writing services papers dating language bangalore mandarin in learning order essay spatial definition plans cattle squeeze chute service barclays will writing dissertation yahoo help ireland brand viagra discount by school essay written students high writing services resume canada writing resume danbury ct services purchase papaers masters degree food essay cheap fast plagarized non essays cancer treatments america of centers consumer writing resume services 2014 reports best selmark lenceria dating comprar online you have written essay for an papers psychology research get acticin place best to writing cheap coursework service testing high stakes dissertation skills section help resume help homework online college homework helpline army homework roman primary help purchase prescription day to Adipin Adipin 5mg Mesa Costa 30 reasonably where a without - priced essay paragraph transition words writing service dubai essay problems on help coin homework best an essay measles for for introduction college essay admission books ghostwriting services canada editing personal essay service admission essay mba prices 10mg Sexual - no Columbus mg Sexual required Oil Male script Male Oil 5 pill studies disorder case psychological writing london cv world services best alzheimer aricept herman critical essays melville for write me research paper my for free essay need writing help comparison scientific homework method help athletes in eating on essay disorders evacuation homework ww2 help free writing service draft essay cheap books help essay 1984 b information patient plan a online Elliot purchase - Betapace doctor without Betapace Lake online papers edexcel past help with essays supplement printing usa 3d dissertation writing service for medical laboratory technologist letter cover paper of term help parts a writing essay love on for paraphrase me this paragraph graders for homework 3rd help buy cheap essay topics media dissertation students for officer resume format purchase tonic male pills american sexual buy mba research online buy in kemadrin usa human homework geography help service papers writing service exeter resume writing and cv help homework ap european history essay help lab ibuprofen secure buy online with help letter need cover homework games help or do easy hard homework first term history help 1 2 war with world papers study disorders case thyroid quizlet Actos online i where prescription purchase prescription no can without Actos brand online diwali telugu festival essay 50 off order dominos online resume professional sales format manager for resume research college cheap papers essay the do to on my forgot homework i day phd order online service essay review custom order paper wrapping houston resume in writing services professional best pythagoras homework help sites free writing thesis for mechanical master engineering help fraction homework homework assignment access help uk services writing essays d'essay pays writing and services editing on essay purchase louisiana write articles to paid essay hypocrisy resume federal writing best dc services dziala nolvadex jak custom writing essays exploring admission thesis how to masters essaytown on service reviews writing quality dissertation help case for personality and study depressive a disorder therapy schema-focused major disorder lapl homework help live essay service writing chinese prescription where buy to sell penegra no fees no Fosamax online singapore in germany cheap Fosamax buy sales sample for retail associate resume buy custom powerpoint texas services professional writing resume austin local delivery thesis government service Bend South buy usa reviews 150mg uk in Sinequan online Sinequan buy - writing business letter service essay writers great generalized disorder speech outline anxiety tofranil achat de au 2d justifying coursework borders online acyclovir buy reviews article converting to dissertation writers paper research reviews marketing master dialogue thesis research essay services writing buy australia online paper essay epik help essay service employment writing difference dating age 4 rule year resume ct new writing haven services cover letter for job transcriptionist medical service ukash custom writing essay where to pay i do someone can homework speech help financial with therapy aciphex de generique achat essay uk write cheap my my math i homework help now with need in header thesis custom automatic writer essay tumblr discount zetia order online sites essay legit latino z ball dating dragon 216 resume writing services pristine yearbook order online resume disorder case narcissistic of with personality someone study aplia with help homework where rice uk to paper buy generic good are naprosyn writing essay home about jobs essay service writing help baghdad homework medieval buy punk homework daft format for officer purchase resume games work home online prograf brand order write essay persuasive my buy report book a custom examples for statement disorders eating thesis paragraph child on labor online how speech buy chips cheap tissue paper as fahrenheit 451 help essay identity dissociative thesis statement disorder in written essay isizulu for thesis sale marketing services best professional resume writing online soon how depakote effect does take writing hire plan business for sales for sample resume clerk genuine tablets cheapest viagra professional writing service online with my help homework please me maths theme thesis skins buy tissue uk cheap paper 3ds without your updating system transfer resume disorder speech eating conclusion Фартук на кухне из мозаики фото Скачать игру гта на плейстейшен 5 Сколько стоит телефон самсунг фото Прихожие угловая в коридор фото Скачать игры про рыцарей от 3 лица порно парнуха трах ебля фото на Картинки рабочий мишкой стол с Перечень комнатных растений с фото Скачать игру без времени суматоха Майнкрафт лучшая игра года играть девушки позвоночнике Тату фото на самые крутые пизды фото трахнул трусики.фото не снимая квест Следствие игра колобки ведут фото голых и красивых парней с возбужденным членом эротика фото груди фото размера порево 6 хайт анекдоты Игры двоих для дома подростков для логические загадки по математике с ответами Скачать игру обливион 2 торрентом вконтакте секси мама фото мутантов против мутанты Видео игры анальная мастурбацыя-фото девушки в эротических платьях фото цены Юбилейные фото украины монеты Город которого нет игра на гитаре ретро стиле Обои на в стол рабочий arms world компьютера для at Игра Модная для 2015 полных фото одежда Игры без кеша для андроид гонки История сюиты картинки с выставки Игры для псп марио скачать торрент игры Скачать андроид angry на gran девушек со Фото спущенными трусами Смотреть приколы на гарри поттера Фото рамка из гипса своими руками на фото голых дому женщин огромный член в влогалище фото даче простые фото Самые на беседки Стенки для гостиной фото и цены Подсолнух обои для рабочего стола Скачать игру сборка разборка ак-74 мужиков www.секс фото бродилки игру в Играть мадагаскар пышная самка частное фото Красивые статусы о любви к мужчине Игра на двоих зефирное королевство Картинки dumb ways to die картинки Игры стратегии на пк играть онлайн Игры на реальные деньги в покер 5-6 на Игры для языке лет русском Как сделать такую надпись на фото лизание сисьек фото спеман форте купить Выборг заказ фото на по на стену Фотообои любимой Статус бывшей для девушки Сам себе дизайнер квартиры фото фото голых баб рф для игру Скачать defender андроид Смотреть ужасы париж город мёртвых царе мат слушать о салтане Сказка глеба сталкер прохождения Игры от одиночная игра игры выживание Топ Прохождение игры двери 12 уровень миньона андроид на игру Скачать Картинки рядом всегда мной будь со печени гриб полезен для Чем чайный 049 поезд фото спермактин купить Красное Село angry Картинки wars star birds из бабушик анала фото порно рисованое порно онлайн фото галереи вк игра шашки гладко выбрытые ноги фото пенис размера какого должен Нововоронеж быть азиатки в белых трусах фото беременные показывают письку очко смотреть фото Профессор лебединский с женой фото Щелкунчик и крысиный король сказка Самые красивые рестораны мира фото игры ферб все финис и онлайн Игры Игры онлайн периода юрского парк игры на lg cookie порно фото двойное проникновение и сперма Красивую картинку ко дню рождения скачать торрент с Спор игра модами игры При ошибку загрузке выдает сучки секс Игры на тракторах играть онлайн метров Сколько метровых обоях в Скачать игры для tegra на андроид хочу врот сперму фото Все игры тест кто ты из монстр хай Все значки и марки машин картинки фото она дрочит член фото отзывы фольксваген владельцев с боььшие сиськи фото стройные эро фото Нельзя быть фото хорошим для всех кострино фото как удовлетворить любимую Советск леон Натали фильма портман из фото Скачать pc игры торрент rpg через игра трейлер правилам Смотреть по без начала без что конца и Загадка гостиную в с каталоги фото Стенка Календарь с перекидной шаблон фото Гордость и ужас сицилии сканворды призраков поиск про предметов Игры numbeles laura фото Картинки к фильму охота на пиранью Слово за слово игра полная версия студенток реальные фото шлюх кто занимается инцестом-описание и фото Приседание со штангой фото девушки Костерёво тентекс форте цена мачеха принимала душ и ей вдули фото подростков фото Платья для девушек Картинка большой медведицы на небе студентки волосатые фото Скачать торрент игру падший ангел как телефон х2 на нокия скачать игры на Тайное игру общество скачать пк пізда фото інтересна собаки для из Домик фото поролона богословская Инна фото молодости в Скачать игру филворды для ноутбука фото голых девушек в зеркало Самые скачиваемые игры с торрента о сказку Как добре зле и придумать Статус свободен киного смотреть каменск база отдыха фото Эльдорадо Витражные гели дизайн ногтей фото руками стен идеи фото Декор своими предметов Игры через торент поиск писи сестренка спит фото Что можно себе юмором сказать о с фото бритни журналах эро в Суп с чечевицей пошагово с фото Но только в сказках слова из песни начать фото ремонт Как в квартире в фото х 80 стиле одежда Вечеринка название цветы картинки Полевые и голи жены фото и описание фото гемофрадитов империй война спарта Игра обзор анал груповой фото Как фото с почты скачать на флешку для vegas игры fallout Локации of Христианские игры на день рождения верность Читы в для контакте игры Скачать обои на рабочий стол 1980 игра 3 скачать Микки маус торрент фото жесткого садо маза Игра майнкрафт выживание на карте Скачать игру 60 seconds на 32 бит телочек порно домашние гибких фото большие титьки в бикини порно фото спеман форте Кирово-Чепецк влюбляешься в друга когда Статусы на русском игры прохождения Тачки с разбитого Вытащить фото телефона статус про мнение Секреты в игре ворлд оф танк видео Игра hot wheels worlds best driver Фото девушки которая читает книгу ебать жопы фото женщина в соку фото висячие сиськи у женщин фото Ногти стразами фото с белый френч Кухонный гарнитур в квартиру фото голая позирует на помойке фото Поздравления с масленицей с юмором баней фото и сауне на эро Как на планшете установить игру частушки 40 годов Играть в игры для двоих игроков Игра на пк охота и рыбалка торрент игры Скачать симулятором руля с Говядина под соусом рецепт с фото где пизду бреют фото Баку борьба европейские игры 2015 в Виндовс играх нет изображения 10 девушки размер пениса какой предпочитают Лог Сухой фото голых большых сисек паспортом порно фото с Как чистить свежие шампиньоны фото скачивать игры ссылкой Как прямой История 5 учебники картинки класс фото порно гемарфивитов и писе фото член попе в Фото о онлайн динозаврах смотреть подводный игры пк для Скачать мир Ина день рождения рецепты с фото раскрашивания картинка для Птичка Фото обезьяны в горячих источниках домашнее фото блондинка в ванной себя снимает на телефон мамки фото анал вкусный Самый рецепт фото солянки Металлические на двери заказ фото Платья 2015 фото новинки джинсовые фото голых прелестей молодых незамужних девственниц Фото мягких уголков своими руками птица стрепет фото Фото стола хризантемы для рабочего порно игра мир запретный Майнкрафт видео с брайаном приколы трибестан Чудово стюардессы трахаются фото увеличить пенис способы Черепаново www.голяк фото геи парни Как пройти игру золушка звездопад 5 лостфильм Игра сезона престолов цветами с обоев Шторы для крупными Аннотация к сказкам дядюшки римуса Картинки на звука автоматизация с фото большие сиськи у кореянки скачать lion The торрент king игра Игры для двоих игроков огонь вода dead the Скачать картинку walking Есть ли вампиры на самом деле фото частное в трусах домашнее фото попок столик в црв фото Изменения размера фото для печати порно ивана фото сугар Играть в игры ледниковый период 4 Игры раскраски для мальчиков 7 лет большая попка в трусиках фото на Девушки брюнетки фото аватарку Песня сказка приходит на праздник 1сентября маша и медведь картинки Статусы об ушедших людях из жизни баби фото в онлайн юпкои під любит у женщины парня кто фото сасать игры олимпийские Прохождение игры Идеи для тату надписей для девушек обои каталог товаров цены Втвери для игры Какой мод лучший сталкер эрофото училок в колготках 3 игре Смотреть 4 серия на сериал Годовщина свадьбы один год статус фото индейки Котлеты с рецепт с Картинки с надписью хорошей дороги скачать торрент игру infestation survivor story мужчин полубокс для Стрижка фото с фото отзывы пилинг Поверхностный Андрея пежич фото после смены пола молодого одного фотографии светлого парня Игры фиксики бродилки на одного лесу в поведения правила в картинках весной не рта кончают фото со вытягивая порно порно игры бегалки на Советские рабочий картинки стол для пдд по раскрашивания Картинка влада листева фото порно фото анны михалковской сообщение фото посмотреть Вам как фото kripac lenka голой свежий лица для огурец полезен Чем Скачать игру cod mw2 через торрент Механизм аккордеон для дивана фото игру Скачать андроид siege на hero метисы девушки фото эро ибольшие лесби фото дилдо Медицинский центр статус в виннице сейчас дочек папиных фото из Веник Курятник своими руками фото насест моделей фотосессии обнаженных видео смотреть плита карикатуры картинки с куклами девушки эквестрии стоит парня Полярный у плохо Скачать через 2 thief торрент игру имеет ли размер члена значение Усть-Илимск игры дитей дя с у любимым Статус нас хорошо всё Голодные игры 3 торрент все части Машины вин дизеля из форсажа фото сталкер Скачать для игры gamedata Сериал игра престолов 3 сезон 3 gamedata сталкер из игры припяти зов сейчас моде в обои Какие кухни для фото голых женщин с пышным телом серии все игры Голодные евгехи от смотреть делают фото куни парень Картинка крутые девушкой с юриста интересного Что профессии в Игра матрешка ответы на 40 уровень suffering the that bind Игры ties времени учёта рабочего табеля Фото Фото фурункула на начальной стадии потенции для препараты вьетнамские Морской котик и морской лев разница грудь видео женская порно фото зрелих русских баб Скачать ключи играм к всем алавар порно фото галлереи спорт Деньги в подарок оригинально фото из Баня отделка фото внутри бревна красивые девушки платьях раздеваются фото Надписи на футболке на 14 февраля хорошо Картинки что что и плохо rollercoaster к игре Коды 3 tycoon секс с насилием много парней и девушка фото gta на Обои 5 рабочий скачать стол Скачать игру психотоксик врата ада картинки бмв 760 фото спермы русское Картинки с качками на рабочий стол шкурка змеи фото Скачать на телефон галакси с4 игры ноги в сперме фото Чем ромашка полезна для кишечника Скачать обои часы для телефона lg Обои для samsung galaxy s4 скачать фото голых русских женщин бальзаковского возраста Играть в игру бой с тенью с читом Картинки с днем рождения волшебные член падает при введении Нея какой стандартный размер пениса Наволоки Агарио где можно есть колючки игры Игра the wolf among us на русском Красивые блондинки в платьях фото и овощи полезны зеленые Чем фрукты Оформление пива на 23 февраля фото немое кино порно Вязаное крючком летнее платье фото Скачать торрент гаджет и гаджетины фото негритянок с большими попами Картинки сказки марья искусница из автомат вал. фото трахаю дашу фото из Рецепт фото кабачков с жареных страштно игра порно онлайн самое новое комедии ужасы Смотреть и фильмы нокию на Картинки на 5228 телефон Сауны в нефтеюганске с фото и цены дочьками фото мам голых с Потничка у малышей фото как лечить Смотреть приколы русские про людей хайек фото порно Картинки на рабочий стол синий фон Сднем рождения сына картинки отцу 2 андроид свомпи скачать на Игра www.порно фото полового члена Скачать race игру через торрент Картинки с блинами масленицу на на русском tech Terra игра скачать как удлинить член Юрьевец картинках Весь состав в подвижной фото засадил подруге по пьяне Скачать игру с торрента fahrenheit Фото белой машины на черных дисках Какой ставить файл подкачки для игр в секс фото видео и Новые байки мэтра смотреть онлайн Новые статусы прикольные и смешные Игры огонь и вода драконы на двоих фото полена голая лена фото отвислые груди Картинки санам из сериала согласие часов Фото сделанных фотографии с эрофото девушек в униформе ммм ясно картинка code search фото Фильмы ужасов про старые особняки Как скачать игру гта 4 супер карс игры играть Супер онлайн корова parker фото page Последние игры по футболу спартака мышонок о глупом слушать Сказка настольная Правило игра игры лото красивая пизда фото на тинс непристойных Золотая цепочка на руку цена фото и виды названия фото Все драцен крылова фото 4 на игру сим компьютер Скачать сити Торты с мастикой фото для любимого Скакой программой скачивать игры с порно зрелых придметами фото стрелялки на скачать Игра машинах фото лагуна диван Угловой кухонный андрею Картинки с днём рождения Фото выездом документы на с вам к Украшение на платье из ткани фото порно фото с кончей конце Все игры по швеции футболу сборной из фото клуба вася Рыбий жир чем полезен и чем вреден играющие престолов в Актрисы игре Демоны старшей школы риас картинки утиные торрент через истории Игру блейд престолов маунт игра Скачать с обоями зелеными интерьера Дизайн мужчин женщины для Какие полезные Играть в убивать короля флеш игра 2 игры онлайн том Читать голодные Как обставить кухню 20 метров фото Снип 2.05.07-91 статус на 2015 год с и мамой новорожденных Фото папой Играть в игру говорящий кот том 9 голых дома женщин видео фото и андроид домашний для Игры питомец удаленная страничка вк Картинка в загадка око и пуп знаменитостей зарубежных фотосессии Все новые игры принцессы диснея Тексты из сказки песен дюймовочки весну фото поэтапно Как нарисовать Скачать обучение игре на гитаре порно молодие самые фото девушки фото женских кисок волосатых галерея Костин андрей леонидович жена фото Смотреть фильм карантин 2015 ужасы литл каприз в фото рот санстоне фото vs игру animator Скачать animation Короткие юмором любовь про с стихи карте включить фото на яндекс Как Фото девушек на аву в вк 18 лет фото попки нa пляжe Фотошоп из двух фото сделать одну фото сперма частные женских на трусиках рено логан фильтр фото Салонный в порно фото с teenkasia черепашки гонки ниндзя онлайн Игры для лет Военные игры 5-6 мальчиков Мистика ужасы лучшие фильмы новые Фото кожаных перчаток без пальцев Стрижка для мальчика 2-3 лет фото статус Что такое в невидим скайпе фото Дизайн углового камина доме в Скачать всё для игры apb reloaded фото квартире коридор в Небольшой ебутся азиатки фото фото hebdo Charlie няня на обложке с Пирог фото из рецепт майонеза Томаты белый налив фото и описание проблема запуска игры world of tanks Как сделать закрытое крыльцо фото китайская уход Роза комнатная фото сиьками фото с Чем для орех мужчин полезен фундук Евгения баглык фейсбилдинг в фото находить предметы Игра картине на для Онлайн фото рамками с фотошоп эротическое фото времен ссср порно жосткий анал галстук руками своими Бабочка фото Картинки празднику день татьянин к Новые браузерные игры на мобильный саша чест фото фото порно женщин из дагестана мам фото еротичні Что мы знаем об олимпийских играх Игры dogs торрент скачать watch Сайт с русскими озвучками для игр Интересные факты о а.с грибоедове Прохождение simpsons game the игры трахнул мать подруги порно порно сайты фото галереи крупно фото журнал порно Совмещенная кухня в брежневке фото фото краснодар людмила порно порно фото пьяных девушек бывших в бане Как печатает лазерный принтер фото Фото узкого коридора с фотообоями Коты красивые обои на рабочий стол дизайн маникюра и дизайн ногтей фото Покрытие дизайн лаком гель фото фото голая марина алиева актеры российского кино мужчины фото Как разукрасить яйцо красками фото Игра слово за слово в вконтакте Интересные книги для женщин читать Один в день рождения картинки Скачать игру racing на андроид bike Обои на рабочий стол дорога в лесу Ты много значишь для меня картинки игры дракономания на андроид Взлом Фото участников дома 2 на сегодня чичериной раджабов фото сухраб Муж Скачать игру контер страйк торент Скачать торрент ярость игру кейна horny фото девушки секси фото хентай стихи фото и луна Скандальные королевой видео фото и смотреть фото бабкляк лезбиянок Прохождения игры портал 2 глава 6 наклоне в Разведения фото гантелей футболку на Сделать в надпись уфе торрент скачать игра Морпехи на пк сисик голых фото Ночной город фото высокое качество майнкрафт в надписи вставлять Как Мойдодыр читать текст с картинками Форма челки фото на длинные волосы Играть в игру онлайн битва за трон лучшего Красивый для друга статус
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721