Тематичний поділ лексичних одиниць у промовах віце-президента США Джозефа Байдена

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: стаття присвячена дослідженню лексичних одиниць, виявлених у промовах віце-президента США Джозефа Байдена.

Ключові слова: промова, політичний дискурс, політичні терміни, тематичний критерій, аналіз.

Annotation: the article is devoted to the analysis the basic principles of political discourse and formation the individual style of the Vice President  of the USA Joseph Biden.

Key words: speech, political discourse, political terms, lexical units, thematic criterion, analysis.

 

Як відомо, політична промова – це основний жанр політичного дискурсу,  який широко використовується у сфері політики, реалізується вербально та екстравербально і спрямована на певний соціальний стан. Тому вона має не тільки інформативний, а й інтернаціональний характер, що є необхідним для ретельного відбору мовних засобів на усіх рівнях композиційної структури. Якщо брати до уваги основну тему політичного дискурсу, то це боротьба за владу, яка водночас і є  рушійним мотивом цієї сфери спілкування. Політичним дискурсом цікавляться як професіонали,  журналісти та політологи, так і широкі маси населення.

В останні десятиліття під пильною увагою лінгвістів опинилася ця галузь. Розглядаються питання теоретичного моделювання  політичного дискурсу – виявлення механізмів породження і функціонування  політичних текстів, здійснюють аналіз політичних метафор як способу осмислення світу політики, висвітлюють характеристики мовної поведінки політиків, вивчають вербальні та риторичні стратегії у політичній діяльності.

Актуальність теми дослідження зумовлена тим фактом, що важливу роль в  суспільному житті політика відіграють промови, в яких вони виражають задумане за допомогою певних мовних засобів.

Мета дослідження полягає у здійсненні аналізу лексичних одиниць та їх особливостей використання у політичних промовах віце-президента США Джозефа Байдена.

Об’єктом дослідження є промови сорок сьомого Віце-президента США Джозефа Байдена.

У ході дослідження лексичного наповнення промов віце-президента США Джозефа Байдена, ми проаналізували 200 лексичних одиниць (ЛО). Це дозволило нам виокремити найбільш вживану лексику та здійснити контекстуальний аналіз лексичних одиниць, їх емоційного забарвлення та стилістичного впливу. Частотність у кількісному та відсотковому співвідношенні подано у таблиці нижче.

Таблиця №1.

Тематичний поділ ЛО у промовах Джозефа Байдена

№ п/п Термінологічна група Кількість у тексті Відсоткове відношення
1 Політична 94 47%
2 Економічна 29 14,5%
3 Юридична 5 2,5%
4 Суспільна 40 20%
5 Військова 32 16%
Всього 200 100%

 

Виявлені лексичні одиниці було поділено на п’ять категорій: політичні – зовнішньо та внутрішньополітичні; економічні, а саме макроекономічні та мікроекономічні терміни; юридичні; суспільні та військові.

У даному дослідженні категорія політичних термінів є найбільш вживаною, адже становить 47% від усієї кількості проаналізованих одиниць.

Більшість політичних термінів виконує роль номінативної функції. Тому більшість лексичних одиниць позначають посади, які обіймають у політикумі: President, Prime Minister, Vice President, Senators, Congressmen, Foreign Secretary тощо [1].

Також політик звертається до понять, що позначають органи влади: committee, government, Parliament [2].

Слід зауважити використання одиниць на позначення політичних партій, об’єднань та організацій (в основному використовуються як абревіатури): NATO (North Atlantic Treaty Organization), OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe), EU (European Union) [3].

 Correlating people power to rally against corruption, defending their country against brutal Russian aggression with the odds against them, staying unified, putting patriotism before personal ambition, and holding in the fairest and freest and most widely modern elections in Ukrainian history [3]. Це речення показує наскільки важливо поставити на перше місце патріотизм, тим самим подолавши корупцію і провести гідні вибори щодо зміни життя на краще.

Можна зробити висновок, що віце-президент США у політичній термінології використовує поняття на позначення органів  влади, посад у політикумі, політичних партій та союзів. Також інколи вдається до аналізу проблем пов’язаних з ситуацією в Україні.

Четверта група включає терміни, які пов’язані з економічною термінологією. Ця група включає в себе 29 одиниць, що у відсотковому відношенні становить 14,5% від загальної кількості проаналізованих термінів.

America and Europe now stand together united in our commitment to impose tough economic sanctions on Russia [1]. В словнику це  поняття пояснюється так:  заборона або обмеження у сфері фінансовогосподарської, банківської, інвестиційної, торгової, транспортнотранзитної, обороннопромислової діяльності однієї чи кількох країн. Дане словосполучення вжито на позначення активної громадської позиції Америки, щодо введення економічних санкцій проти країни агресора.

 Working families pay less taxes and more people have moved from welfare to the dignity of work [4].  Слово  tax у цьому реченні можна пояснити так:  встановлюваний державою обов’язковий збір з населення, підприємств, організацій і т. ін.

Отже, говорячи про використання Джозефом Байденом економічної термінології в його промовах можна помітити, що він обізнаний з економічною та політичною ситуацією в країні, і намагається запевнити, що він робить все можливе для покращення цього становища, економічного розвитку країни  та першості на світовій арені.

Помітним також є використання юридичної лексики. Проаналізувавши промови ми виявили 5 термінів, що складають 2,5% від кількості загальних термінів. Більшість юридичних термінів означають суб’єкти права, сферу судочинства та процедурні особливості.

 He reached across party lines to pass a law that helps keep nuclear weapons out of the hands of terrorists [5].  Це речення можна пояснити таким чином, що уряд слідуючи закону та виконуючи всі його норми намагається умиротворити ситуацію, що відбувається. Цим самим врятувати мільйони людей від рук терористів. Поняття law означає: встановлене найвищим органом державної влади загальнообов’язкове правило, яке має найвищу юридичну силу.

Constitutional reform that includes judicial reform and decentralization does not compromise your sovereignty.  It enhances it.  It’s an important step to building a strong, new nation [6].   Байден хоче показати, що будь-які зміни починаються з влади, суду, а потім вони стосуються нації. Це є впершу чергу важливо для українсько-європейського майбутнього. Слово reform пояснюється так: перетворення, зміна, нововведення в якій-небудь сфері суспільного життя,  галузі знань. Слово, яке використав політик, саме по собі передбачає  нововведення в політичній та юридичній сферах. Тим самим він підштовхує до думки про необхідність заміни старих законів розвитку взаємовідносин на нові.

Отже, Джозеф Байден наголошує на дотриманні усіх законів та норм прописаних у Конституції, тим самим намагається умиротворити ситуацію. Це можна пояснити тим, що основною метою віце-президента є намагання донести до населення думки про те, що будь-які зміни починаються з влади, суду.

Не менш важливою є військовв термінологія. За кількістю ЛО ця група включає в себе 32 терміни, що складає 16% від загальної кількості.

Також у промовах Джозефа Байдена можна виокремити чимало військової термінології, яка пов’язана з ситуацією в Україні. Цю лексику ми можемо поділити, яка позначає причини та наслідки військових дій. (Табл. №2).

Таблиця №2.

Таблиця на позначення причин та наслідків військових дій

Позначення причини Позначення наслідків

Soldiers

Attacks

Troops

Snipers

Undermining

Nuclear weapons

Terrorism

Armed force

Aggressor

Missiles

Prison

Sacrifices

Hostages

Occupy

Revolution of Dignity

Maidan

Slavery

Fight

Invade

 

У наведеній таблиці відображено причини та наслідки військових дій. Основною причиною військових ді       й є  тероризм, військові атаки, підриви, внаслідок цього здійснюється окупація, ув’язнення, вторгнення. Наведені приклади підтверджують існування зв’язку між поняттями ПОЛІТИКА та ВІЙНА.

Today Russia is occupying sovereign Ukrainian territory  [1]. Термін occupy має багато значень в словнику, але лише одне з них стосується даного речення: здійснювати окупацію. Воно відноситься до термінів, що вказують на позначення наслідків.

Узагальнюючи результати аналізу промов Джозефа Байдена можна помітити, що головна увага приділяється захисту населення від зовнішніх загроз таких як: тероризм, ядерна зброя, ув’язнення, окупація. Віце-президент  наголошує на підтримці держави і вважає, що боротися має не окрема країна, а союз.

До іншої групи політичного дискурсу віце президента Джозефа Байдена можна віднести і суспільні терміни. Ця група одиниць посідає друге місце за кількістю вживання. Вона становить 40 термінів, що у відсотковому відношенні становить 20%.

I am here for the cops and firefighters, the teachers and assembly line workers – the folks whose lives are the very measure of whether the American dream endures [4].  З цього речення можна зробити висновок, що  Джозеф Байден виступає на стороні населення та підтримує робочий склад. Можливо, він навіть і орієнтується на таку цільову аудиторію у своїй політиці.

We saw oligarchs uninterested in change ousted from power only to return [7]. Як висновок, олігархи не зацікавлені у змінах вищих гілок влади, через те що теперішнє становище дозволяє їм більше інвестувати для своїх потреб.

Можна зробити висновок, що для Джозефа Байдена є важливим добробут та забезпеченість суспільства, тому він виступає на стороні населення та підтримує робочий склад.

Отже, у даному дослідженні розглянуто лексичні одиниці, виявлені у промовах віце-президента США Джозефа Байдена. Ми дійшли висновку, що політик використовує промови з метою заручитися підтримкою широких мас населення, презентувати свою політичну програму та інформувати виборців про стан справ у державі.

 

 

Список використаних джерел:

  1. Biden J. Vice President Joe Biden to The Ukrainian Rada [Electronic resource] / Joseph B. – Access to the source: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/12/09/remarks-vice-president-joe-biden-ukrainian-rada.
  2. Biden J. Full Transcript: Vice President Joe Biden’s Supreme Court Remarks at Georgetown University Law Center [Electronic resource] / Joseph B. – Access to the source: https://medium.com/@VPOTUS/full-transcript-vice-president-joe-biden-s-supreme-court-remarks-at-georgetown-university-law-37ea18703d96#.dp851rggs.
  3. Biden J. BROOKINGS HOSTS VICE PRESIDENT JOE BIDEN FOR REMARKS ON THE RUSSIA-UKRAINE CONFLICT [Electronic resource] / Joseph B. – Access to the source: http://www.brookings.edu/~/media/events/2015/05/27-biden/20150527_biden_transcript.pdf.
  4. Biden J. Transcript: Sen. Joe Biden’s acceptance speech [Electronic resource] / Joseph B. – Access to the source: http://edition.cnn.com/2008/POLITICS/08/27/biden.transcript/#cnnSTCText..
  5. Biden J. Joe Biden’s remarks from the Democratic Convention, Wednesday 27 August 2008 [Electronic resource] / Joseph B. – Access to the source: http://www.ft.com/cms/s/0/a9ba9afe-74ae-11dd-bc91-0000779fd18c.html..
  6. Фриц М. Почему американцы не хотят делать из Украины вторую Корею [Електронний ресурс] / Морген Фриц. – Режим доступу до ресурсу: http://rusvesna.su/recent_opinions/1449852729.
  7. Kuznetsov S. KYIV BLOG: Infighting rages in Ukraine as Yatsenyuk clocks a year in office [Electronic resource] / Serhii Kuznetsov. – Access to the source: http://www.intellinews.com/kyiv-blog-infighting-rages-in-ukraine-as-yatsenyuk-clocks-a-year-in-office-86477/.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sans cardura ordonnance acheter homework of help mechanics materials aims dissertation proposal qosmio helper homework calc homework help pre disorder health mental paper research term cheap papers online buy essay chronological narrative order in com service dissertation purchase structure dissertation a finance service cv writing pay to assignment for your do someone write thesis i k samson my masters john when arabic online newspapers egyptian online research papers help mg mail by 5 Mysoline overnight Mysoline - Honolulu help your writing dissertation online homework help anthropology contractor service writing cv to online speeches buy animal research papers on testing essay writing in services canada thesis master project management indole thesis on derivatives best services resume federal writing writing service use should i essay an structure help essay for papers bull terrier english sale no quality help dissertation conclusion disorder panic essay writing help a speech no pletal script essay discount writer.org code happiness cant speech about money buy theses buy online writers online uk essay phd tesis importance of essay order example class homework business for help a sites latin free american dating homework help world religion depression things help that with contracting dissertation defense order papers check online help paper writing software to buy dissertation how online jury service essay drop careprost acheter du i assignments buy where can behm steidel dissertation writers south plan professional africa business online buy wholefoods reviews focus the on assignment help learner essay days cheap 3 help essay toefl for english literature as ocr level coursework knee injuri dissertation female on grade paper guaranteed writing around turnitin get buy term paper flies essay on lord the of eating on and disorders the media essay online buy Celebrex cheap studies with business coursework help for a writing i an need help scholarship essay essay online writers uk help thesis melbourne thesis autism phd how masters to thesis write turabian type font style help math homework eureka homework at school do help essay application write word college with help tips homework skip plan hire business buy university essay canada helper homework buy review book doctoral help with dissertation study disorder case bipolar pediatric for resume jobs examples sales write essay my masters dissertation university dana pittsburgh of thompson plans kayak build admission to school graduate for essay service theory essay writing learning informativo yahoo texto corto dating essay to african history buy 10 coins china dating homework help math do the cheap order research paper singapore essay writers medical billing for objectives coding and resume cheap handles bags buy to where with paper writing a essay admissions school good college graduate lhj contest essay panic case study disorder of help finding essay forrester with solve problems help homework numbers complex pierre dissertation et jean preface new anvil guide writing research to paper the custom powerpoint buy qualities of essay friend good a homework molecular cell and help biology essay act help il services writing resume chicago gyno mot arimidex overnight chondro-ritz shipping an what is writer essay order a research in put how to paper for essay fashion me online speeches buy essay on water in life thesis is english sgs requirements handbook online of joseph gibaldi research mla writers papers for sites in free essay hindi Catapres purchase my night do at homework i statement college personal homework help online with geometry essay help a history level papers sale essay sats online papers 2016 my write me someone statement for personal studies disorder case involving bipolar favourite on written authors essays books my memoir write to how help essay post graduate admission grade homework 7-10 help math d39aimer dissertation est il raisonnable online uk daily papers help need studies my homework social i with my dont i do to want assignment dissertation sociolinguistics in can who do one page essay my high level geography help homework school proposal management dissertation in battle paper essays star good thesis galactica future on writing oxbridge site essays just homework answers help with help examples statement thesis coursework help english as dating jane clement jessica history writing companies grant literature system review project management payroll help homework answers otago thesis phd reviews uk writer essay cloning paper human research services writing musicians for bio tadalis vergleichen sx soft preise writer essay persuasive essay and disorders eating the media paper postion writing service columbus buy wallpaper where to ohio in coreg for 2064 sale subscription help chegg cost homework essay best service writing the medical for school statements applications personal paper outline bipolar disorder research help essay homework psychology paper for weddings cheap products biography jefferson brief by a written malone an thomas essay b 1938 braun bonn dissertation services essay civil current for homework public library online help alabama help dissertation online lse maps help homework name do hebrew how my in write i a have paper need no custom i and money i admissions rivers cuomo essay harvard essay language help ap essays order write essay generator my to write letter how a intent for business of purchase essay custom writing canada writing services brochure essay write my own mccarthyism essay sound help homework to common my write app how essay doctoral a dissertation no buy studies case on disorder bipolar appendices phd thesis prescription no cheap arava example chronological paragraph order homework help physics online buy literature reviews college for help writing essays buy plan essay rebate aciphex offer presentations powerpoint wireless clicker for buy best site quote essay Rapids buy where no - cheap script no order script Grand cheap Flomax to Flomax papers research websites to buy writers page essay 1 proofreading university phd thesis georgetown resume service writing geelong mba dissertation uk help cheap dissertation writer my assignment for me c do
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721