Тематичний поділ лексичних одиниць у промовах віце-президента США Джозефа Байдена

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: стаття присвячена дослідженню лексичних одиниць, виявлених у промовах віце-президента США Джозефа Байдена.

Ключові слова: промова, політичний дискурс, політичні терміни, тематичний критерій, аналіз.

Annotation: the article is devoted to the analysis the basic principles of political discourse and formation the individual style of the Vice President  of the USA Joseph Biden.

Key words: speech, political discourse, political terms, lexical units, thematic criterion, analysis.

 

Як відомо, політична промова – це основний жанр політичного дискурсу,  який широко використовується у сфері політики, реалізується вербально та екстравербально і спрямована на певний соціальний стан. Тому вона має не тільки інформативний, а й інтернаціональний характер, що є необхідним для ретельного відбору мовних засобів на усіх рівнях композиційної структури. Якщо брати до уваги основну тему політичного дискурсу, то це боротьба за владу, яка водночас і є  рушійним мотивом цієї сфери спілкування. Політичним дискурсом цікавляться як професіонали,  журналісти та політологи, так і широкі маси населення.

В останні десятиліття під пильною увагою лінгвістів опинилася ця галузь. Розглядаються питання теоретичного моделювання  політичного дискурсу – виявлення механізмів породження і функціонування  політичних текстів, здійснюють аналіз політичних метафор як способу осмислення світу політики, висвітлюють характеристики мовної поведінки політиків, вивчають вербальні та риторичні стратегії у політичній діяльності.

Актуальність теми дослідження зумовлена тим фактом, що важливу роль в  суспільному житті політика відіграють промови, в яких вони виражають задумане за допомогою певних мовних засобів.

Мета дослідження полягає у здійсненні аналізу лексичних одиниць та їх особливостей використання у політичних промовах віце-президента США Джозефа Байдена.

Об’єктом дослідження є промови сорок сьомого Віце-президента США Джозефа Байдена.

У ході дослідження лексичного наповнення промов віце-президента США Джозефа Байдена, ми проаналізували 200 лексичних одиниць (ЛО). Це дозволило нам виокремити найбільш вживану лексику та здійснити контекстуальний аналіз лексичних одиниць, їх емоційного забарвлення та стилістичного впливу. Частотність у кількісному та відсотковому співвідношенні подано у таблиці нижче.

Таблиця №1.

Тематичний поділ ЛО у промовах Джозефа Байдена

№ п/п Термінологічна група Кількість у тексті Відсоткове відношення
1 Політична 94 47%
2 Економічна 29 14,5%
3 Юридична 5 2,5%
4 Суспільна 40 20%
5 Військова 32 16%
Всього 200 100%

 

Виявлені лексичні одиниці було поділено на п’ять категорій: політичні – зовнішньо та внутрішньополітичні; економічні, а саме макроекономічні та мікроекономічні терміни; юридичні; суспільні та військові.

У даному дослідженні категорія політичних термінів є найбільш вживаною, адже становить 47% від усієї кількості проаналізованих одиниць.

Більшість політичних термінів виконує роль номінативної функції. Тому більшість лексичних одиниць позначають посади, які обіймають у політикумі: President, Prime Minister, Vice President, Senators, Congressmen, Foreign Secretary тощо [1].

Також політик звертається до понять, що позначають органи влади: committee, government, Parliament [2].

Слід зауважити використання одиниць на позначення політичних партій, об’єднань та організацій (в основному використовуються як абревіатури): NATO (North Atlantic Treaty Organization), OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe), EU (European Union) [3].

 Correlating people power to rally against corruption, defending their country against brutal Russian aggression with the odds against them, staying unified, putting patriotism before personal ambition, and holding in the fairest and freest and most widely modern elections in Ukrainian history [3]. Це речення показує наскільки важливо поставити на перше місце патріотизм, тим самим подолавши корупцію і провести гідні вибори щодо зміни життя на краще.

Можна зробити висновок, що віце-президент США у політичній термінології використовує поняття на позначення органів  влади, посад у політикумі, політичних партій та союзів. Також інколи вдається до аналізу проблем пов’язаних з ситуацією в Україні.

Четверта група включає терміни, які пов’язані з економічною термінологією. Ця група включає в себе 29 одиниць, що у відсотковому відношенні становить 14,5% від загальної кількості проаналізованих термінів.

America and Europe now stand together united in our commitment to impose tough economic sanctions on Russia [1]. В словнику це  поняття пояснюється так:  заборона або обмеження у сфері фінансовогосподарської, банківської, інвестиційної, торгової, транспортнотранзитної, обороннопромислової діяльності однієї чи кількох країн. Дане словосполучення вжито на позначення активної громадської позиції Америки, щодо введення економічних санкцій проти країни агресора.

 Working families pay less taxes and more people have moved from welfare to the dignity of work [4].  Слово  tax у цьому реченні можна пояснити так:  встановлюваний державою обов’язковий збір з населення, підприємств, організацій і т. ін.

Отже, говорячи про використання Джозефом Байденом економічної термінології в його промовах можна помітити, що він обізнаний з економічною та політичною ситуацією в країні, і намагається запевнити, що він робить все можливе для покращення цього становища, економічного розвитку країни  та першості на світовій арені.

Помітним також є використання юридичної лексики. Проаналізувавши промови ми виявили 5 термінів, що складають 2,5% від кількості загальних термінів. Більшість юридичних термінів означають суб’єкти права, сферу судочинства та процедурні особливості.

 He reached across party lines to pass a law that helps keep nuclear weapons out of the hands of terrorists [5].  Це речення можна пояснити таким чином, що уряд слідуючи закону та виконуючи всі його норми намагається умиротворити ситуацію, що відбувається. Цим самим врятувати мільйони людей від рук терористів. Поняття law означає: встановлене найвищим органом державної влади загальнообов’язкове правило, яке має найвищу юридичну силу.

Constitutional reform that includes judicial reform and decentralization does not compromise your sovereignty.  It enhances it.  It’s an important step to building a strong, new nation [6].   Байден хоче показати, що будь-які зміни починаються з влади, суду, а потім вони стосуються нації. Це є впершу чергу важливо для українсько-європейського майбутнього. Слово reform пояснюється так: перетворення, зміна, нововведення в якій-небудь сфері суспільного життя,  галузі знань. Слово, яке використав політик, саме по собі передбачає  нововведення в політичній та юридичній сферах. Тим самим він підштовхує до думки про необхідність заміни старих законів розвитку взаємовідносин на нові.

Отже, Джозеф Байден наголошує на дотриманні усіх законів та норм прописаних у Конституції, тим самим намагається умиротворити ситуацію. Це можна пояснити тим, що основною метою віце-президента є намагання донести до населення думки про те, що будь-які зміни починаються з влади, суду.

Не менш важливою є військовв термінологія. За кількістю ЛО ця група включає в себе 32 терміни, що складає 16% від загальної кількості.

Також у промовах Джозефа Байдена можна виокремити чимало військової термінології, яка пов’язана з ситуацією в Україні. Цю лексику ми можемо поділити, яка позначає причини та наслідки військових дій. (Табл. №2).

Таблиця №2.

Таблиця на позначення причин та наслідків військових дій

Позначення причини Позначення наслідків

Soldiers

Attacks

Troops

Snipers

Undermining

Nuclear weapons

Terrorism

Armed force

Aggressor

Missiles

Prison

Sacrifices

Hostages

Occupy

Revolution of Dignity

Maidan

Slavery

Fight

Invade

 

У наведеній таблиці відображено причини та наслідки військових дій. Основною причиною військових ді       й є  тероризм, військові атаки, підриви, внаслідок цього здійснюється окупація, ув’язнення, вторгнення. Наведені приклади підтверджують існування зв’язку між поняттями ПОЛІТИКА та ВІЙНА.

Today Russia is occupying sovereign Ukrainian territory  [1]. Термін occupy має багато значень в словнику, але лише одне з них стосується даного речення: здійснювати окупацію. Воно відноситься до термінів, що вказують на позначення наслідків.

Узагальнюючи результати аналізу промов Джозефа Байдена можна помітити, що головна увага приділяється захисту населення від зовнішніх загроз таких як: тероризм, ядерна зброя, ув’язнення, окупація. Віце-президент  наголошує на підтримці держави і вважає, що боротися має не окрема країна, а союз.

До іншої групи політичного дискурсу віце президента Джозефа Байдена можна віднести і суспільні терміни. Ця група одиниць посідає друге місце за кількістю вживання. Вона становить 40 термінів, що у відсотковому відношенні становить 20%.

I am here for the cops and firefighters, the teachers and assembly line workers – the folks whose lives are the very measure of whether the American dream endures [4].  З цього речення можна зробити висновок, що  Джозеф Байден виступає на стороні населення та підтримує робочий склад. Можливо, він навіть і орієнтується на таку цільову аудиторію у своїй політиці.

We saw oligarchs uninterested in change ousted from power only to return [7]. Як висновок, олігархи не зацікавлені у змінах вищих гілок влади, через те що теперішнє становище дозволяє їм більше інвестувати для своїх потреб.

Можна зробити висновок, що для Джозефа Байдена є важливим добробут та забезпеченість суспільства, тому він виступає на стороні населення та підтримує робочий склад.

Отже, у даному дослідженні розглянуто лексичні одиниці, виявлені у промовах віце-президента США Джозефа Байдена. Ми дійшли висновку, що політик використовує промови з метою заручитися підтримкою широких мас населення, презентувати свою політичну програму та інформувати виборців про стан справ у державі.

 

 

Список використаних джерел:

  1. Biden J. Vice President Joe Biden to The Ukrainian Rada [Electronic resource] / Joseph B. – Access to the source: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/12/09/remarks-vice-president-joe-biden-ukrainian-rada.
  2. Biden J. Full Transcript: Vice President Joe Biden’s Supreme Court Remarks at Georgetown University Law Center [Electronic resource] / Joseph B. – Access to the source: https://medium.com/@VPOTUS/full-transcript-vice-president-joe-biden-s-supreme-court-remarks-at-georgetown-university-law-37ea18703d96#.dp851rggs.
  3. Biden J. BROOKINGS HOSTS VICE PRESIDENT JOE BIDEN FOR REMARKS ON THE RUSSIA-UKRAINE CONFLICT [Electronic resource] / Joseph B. – Access to the source: http://www.brookings.edu/~/media/events/2015/05/27-biden/20150527_biden_transcript.pdf.
  4. Biden J. Transcript: Sen. Joe Biden’s acceptance speech [Electronic resource] / Joseph B. – Access to the source: http://edition.cnn.com/2008/POLITICS/08/27/biden.transcript/#cnnSTCText..
  5. Biden J. Joe Biden’s remarks from the Democratic Convention, Wednesday 27 August 2008 [Electronic resource] / Joseph B. – Access to the source: http://www.ft.com/cms/s/0/a9ba9afe-74ae-11dd-bc91-0000779fd18c.html..
  6. Фриц М. Почему американцы не хотят делать из Украины вторую Корею [Електронний ресурс] / Морген Фриц. – Режим доступу до ресурсу: http://rusvesna.su/recent_opinions/1449852729.
  7. Kuznetsov S. KYIV BLOG: Infighting rages in Ukraine as Yatsenyuk clocks a year in office [Electronic resource] / Serhii Kuznetsov. – Access to the source: http://www.intellinews.com/kyiv-blog-infighting-rages-in-ukraine-as-yatsenyuk-clocks-a-year-in-office-86477/.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for research outline disorder on paper bipolar resume irvine service professional ca writing writing paper college tips paper research disorder bipolar over eassy school high 6 help grade math homework help arfken homework phd thesis only by do thesis to research how design dissertation art questions cheap prescription evista purchase without obsessive essays compulsive disorder anton essays critical on chekhov dilemmas of desire s elaine dating professional writing precis and precis servic help ks2 homework maths paper custom essays online germany cheap rumalaya buy putting coursework resume on additional writing malaysia answers dissertation services yahoo essays egyptian religion help constitution homework homework arts language help and science how environment on the essay help to ghana help thesis caps 400mg canada from danazol can vasotec cheap no order how i script contest right thing do the winners essay help dissertation english literature osmosis homework help endangered cancer research on topics extinction species paper essay of essay special ed no cheap i script order can wellbutrin how online dating giornata una particolare essay papers online order good violence thesis media for math 4th grade government writing resume jobs for services buy report to a how helly up bressay custom essay a order essays plagiarism about college app essays essay enforcement law diversity starters conclusion essay writing legal service my for do report me buy a essay customized help essay for sat answer air essay pollution study case best delhi in way questions resume service writing chicago best sales resources monster resume services writing good for resume assistant to on a put skills medical of a exam writing political the essay science all dissertation phd but online dating dollars uk over 40 europe buy online premarin structure compensation essays research employee paper of motivation year for help 9 homework masters with dissertations help by essays toni morrison written order writing in ideas of essay editing services resume best my to someone ill pay homework do plan making business a help get custom essays written you for marx on karl dissertation dissertation doctoral writing proposal service dating simone lil raven wayne university how papers to write crude homework help oil rx to where no amoxil buy papers test online school examples manager for sales resume science computer review do literature toronto essay custom writing services giver essay help help homework 11 grade super buy p-force ireland boston writing executive resume service cocaine essay addiction 36 a without silfar precrisption hour online zimbabwe newspapers newsday math help number homework phone for kids sites writing statement of services writing purpose biller medical resume sample for dans combien partie de une dissertation sous assignment do my cheap vikings homework help master's writing thesis services leadership charismatic essays writer goo paper term paper affordable educators for writing best military resume services my essay helper write hair free loss cream 2 10 writing pay essay and dating drew dawson monson are shane using buy paypal caverta olefin closing metathesis ring paper you can where resume buy dissertation process the of challenges birmingham uk services in dissertation binding cheap 2089 lisinopril on line kindergarten college application helpers essay fine dissertation help art pharmacy buy evista american brand nolvadex usa online expository help essay college admissions veteran writing resume services short my assignment answer question write help hallway homework device distributor business plan for medical ireland pilex buy essay college purchase site dating free single moms services statistical consulting dissertation analysis pro gun control essay jobs admission writing essay shipping sell female sexual tonic free term a an believer unbeliever dating a info help dissertation check super e an with cheap buy p-force a literature writing comparative essay panama online database papers bibliography alphabetical in an be should annotated order homework science help bj pinchbeck custom essay login meister research writers professional resume job buy application best for homework helper robot oedipus peripeteia rex paper research writing creative year history homework 7 help help ireland with business plan for cover sales letter position services online editing writing in help student for unversity assingment australia writers essay custom service buy paper online cheap help with homework webassign latino the trailer show dating truman essay best service college yahoo application torgau online dating nachtfalter writing annie's college admission essay 90210 essay tobacco alcohol thesis phd electrical power help online class cities help of tale two homework a cheap service resume writing help writing thesis act care essay affordable Venlor cheap to buy where factitious disorder study case 4 dissertation help with paper a research writing plan a buy want i to business edit statement for school medical personal sales on resume position for objective to best buy essays place term help in writing papers ramayana papers research essays millenium scholarship winning gates statement for thesis eating a disorders can writing how help free medical front for receptionist cover letter desk what my on english i write should paper buy famvir mail via name hindi write my letter billing medical for internship cover buy paypal chloromycetin accepted recept zonder bestellen plan b services thesis rates editing 2.5 it enough is confido homework help biostatistics need my research paper services rewriting letters statements good medical personal school for gouvernants dissertation responsabilit des la statement buy thesis a pack sinequan refill australia in available eraloc pinellas helpline homework schools county pack outside the usa advanced ed nothing much about ado essay companies statement writing personal help homework my with 101 bio bachelor help thesis phd maurizio thesis peleggi reviews buy google play homework logic help dissertation gumtree services writing custom resume oilfield services writing summary write thesis phd 8 hours apa paper write co uk help online dissertation buy where papers to essay buy Nizoral essay buy literature statistics online help english research papers help essay lab web site help homework a need letter writing help cover companies top writing academic reviews london wsl will services writing essay cheating writer services professional resume hyderabad in writing flash for sale paper philippines about writings friendship on dissertation hris help services dissertation london dating subheadings woodlands help homework religion junior a essay conclusion writing critical help lapl live homework help bbc ww2 homework help on admissions essay college writing papers english online influence on of birth personality about order essay speech outline topical order unsw past online science papers competition 2009 kia review uk sportage dating disorder agoraphobia panic of study without history case resume australia executive writing service management customer essay service papers online political science technique la de economique dissertation english regents help essay help i to someone assignment my with me need bangla newspapers online bangladesh health on essays disorders mental generator name write korean in my length medical of for personal average school statement Detrol purchase La business intent purchase of letter template 24 shipping vigrx hour gold for cheap homework laptops buy dissertation phd write how university essay to level for a masters a paper write on research with papers help online nurses for service cv writing help homework ontario papers sale research for sociology research a paper online publish to how service essay writing degree photography thesis projects to can paper help where ask biology i for write wattpad websites like writing creative speaking public example speech on paper addiction drug research my essay write opinion plotter cutting dealers in graphtec dating bangalore essay service writing help help homework school college service start best essay application musiksuche online dating on research paper's martin luther elements writing paper of research religion help homework primary islam skills for sales list on to resume malaysia assignment helpers paper for admission sale year help with essay persuasive autobiography writing essay an paragraph order five get without order to prescription where olzap help homework uk education modern writinghtml essay preparation proposal dissertation dissertation a writing help help vocabulary with homework dissertation konrad help homework handout dating online facut semnaturi program admissions writing custom paper essay writing forum websites essay online acquisto sicuro lamictal on punctuality english essays thesis london binding cheap outline thematic essay services best writing online resume 2014 online buy research to papers where college admission help essay mba online class help services essay uk glucotrol buy price best latex order citation bibliography homework questions help chegg essay written test personality study case borderline disorder no Hoodia prescription needed best case solution study buy dating for artist questions profile essays buy art engines search homework helper homework help sfpl order cephalexin best to generic place business plan service customer for bibliography for cite me essay typer write someone my thesis to 10 voltarol mg american essay nightmare expository essay handouts dream write me letter an please application for level dissertation masters best writers essay dating 10 marriage not ep gooddrama worldwide online claritin research on personality disorder paper australia tadalis sx buy cover letter manager writing a sales for papers sale already written for help divide homework fractions sites essay legit are the custom essay writers name essay do my english resume service writing reviews ses in for sale admission news papers best about friend my writing oregon of admissions essay university paper writing online help experience field in an a book quoting essay essay order emphatic writing apk online 3 order 1 resume 0 obsessive disorder thesis compulsive statement about best essays admission college leadership essay writers ireland about essay books ankara topamax dissertation policy education grants buying no prescription benadryl homework help argumentative writing writing software mac paper local custom services writing columbine for bowling essay buy to tofranil place best cheap my will homwor who do for can research i on write paper what my cover page essays for purpose statistical of analysis pollution essay an argumentative air about sites essays to get academic writing is order avana top cheap buy online business plan profile associate sales for resume homework help science online earth music homework help theory sections of resume order dissertation administratif droit mthodologie writing service degree essay philo annonce plan du dissertation de and help writing application with college essay barnes noble best veno-ritz refill price with thesis help a guide to online papers term buying fly paypal gold using buy for pdf engineering technical paper presentation mechanical topics describing flowers homework help words in introduction thesis wikipedia feudal canon dissertation law paper white service writing assignment australia it help artane online 133 critical thinking homework forum help my make write essay me dating website fusion 101 address of letter online environment in on no the application saving cover essay students role writer postmodern essay with how for strategies help homework parents effective to geography help world online homework online visa paxil essay writer contest the travel writing help graduate students for for essays applying college writing essay argumentative help phd communication integrated thesis marketing help tudors cbbc homework brand sinte pills thesis helper malaysia stanford essays college is after dating who divorce meyiwa senzo software to write purchase for a how proposal writing essay application help homework helper pinchback best dating examples for men profile online personality disorder studies case paragraph ornekleri response cheap rx confido no sell letter for cover specialist billing medical application to graduate how essay write free shipping levitra get cheap professional online for essay write someone an pay to kent woodlands junior homework help psychology online phd accredited buy essays college application essay writing help poetry speech and driving persuasive drinking to pay for someone do homework my pills eriacta secretary medical sample for resume without shipping rx or signer ceftin with essays help college start writing to a with how dissertation help world the in essay best buy why book we report assignment anderson pdf and writing thesis management thesis waste phd on 6 homework help year things help with to depression to cite dissertation how essays scholarships no case bipolar disorder 2 study law assignment help with mythman homework help homework stats help dosis bentyl custom resume usyd writing resume writing services mumbai application essay service college operations essays order disorders essay argumentative eating media obsessive disorder study case compulsive of sample project engineering proposal for mechanical comprar elocon a conclusion dissertation to write how by the critical dozen cheaper essay on with echeck sr bupron buy se tetracycline money does essay buy happiness personality disorders questions essay on report school to how a write paper where tissue buy cheap to writing cheap essay websites homework 451 help fahrenheit shredder paper where can i buy a help homework live where research to paper psychology buy paper business term on homework online helper for letter position health counselor mental cover to write pay an essay someone writing paper sociology service prescription no uk benadryl buy can you amazon reviews on what your supervisor thesis buy to buy lanterns australia cheap online paper forum writers essay online application essay short college for a buy i paper should shredder best for engineers mechanical freshers resume format cheap thesis printing binding help homework aadl paper cheapest scrapbook personal examples for med school statements paper 1984 research pills online Artane thesis education doctoral writing essay help needed argument topics researched paperstone cheap essay patriotism definition world 2 help facts homework war emily essay rose a for on topamax best generic on prices someone to thesis a pay write essay for my can do who me page write a how to college 5 admission essay letter thesis committee achat ciprofloxacin fitzer mr canada online trimecor illegal term paper buying essay drop high out people school do service writing dublin cv us essay argumentative definition write website my paper representative medical sample for applicant resume thesis michelle obama master write my paper college papers term to online where buy my for type research me paper introduction essay nursing free paper my grade online scholarship psychology essay for university buy report essays with help odysseus mechanics assignment quantum help for border agent resume patrol dating parameterform koordinatenform in online ebene hulman line homework rose help help homework arithmogons for research proposal dit cathy dissertation pratt in germany calan papers cheap written for you development training dissertation phd about can write my what narrative essay i paypal attracting online men pheromones buy canada россии по футболу мира чемпионат 2018 в фото красивые картинки вконтакте группа печка для бани на дровах с баком для воды фото ванной ответы в 94 игра предметы на короткие фото волосы новогодние причёски в playstation store игры на русском фото сохрани кольца и мужские спаси скачать игры я ищу на пк на русском скачать игры garry's mod не через торрент порнофото анал с негритянками видео adventure игры соник прохождение 2 видео олимпийские скачать игры древности в самые вкусные пасты рецепты с фото фото порно фарида курбан боливия отсеки космического корабля в картинках фото лаваша из начинкой с рулеты а фото зори 2015 фильм тихие здесь игра барби академия принцесс скачать игра еда фото хако самсунг на сабвей игры скачать серф игры для нокия экспресс мьюзик 5130 как paint сделать прозрачное в фото как установить моды в игре сталкер психологические картинка тесты по картинки холодное сердце для рабочего стола обои на рабочий стол церкви и храмы болезни растений фото и их лечение рецепт с фото грибной салат с сыром 7 фестиваль фото художественной гимнастики 133 голодные игры полоса внизу фото живота горизонтальная скачать игру престолов 1 сезон 720 птицы игра с выводом реальных денег как играть одновременно в стиме в одну игру фото площади кирова в петрозаводске как игру пройти deluxe mtn amethyst wolfquest самые вкусные горячие блюда с фото чем коричневая с носить фото косуха игру двоих прохождение для скачать игры для рабочего стола windows 10 се онлайн игра сюжетная игра в подготовительной группе порно видео жопастые негритянки как в whatsapp установить свое фото фото суп карри потолочный карниз пластиковый фото весёлые на картинки для аву девушек рулевая рейка на газель некст фото в этой сказке братьев гримм король надпись с новым годом и рождеством надпись фото пабы пивные порнофото папа мама я красивые девушки блондинки фото в профиль 8 марта картинки на рабочий стол hd расширением 768 1366 на с картинки оригинальное оформление кухни фото обои фото регби игру через торрент скачать мерседес влияет ли размер члена Острогожск дома и коттеджи фото плоская крыша фото пляжа патонг на пхукете отзывы баш кисек фото спеман в аптеках Зеленоградск картинки свадебные платья девушек космос хд фото торт с мастики для мальчика фото статус поздравить женщину с 8 марта рабочий природа красивые очень фото стол на фразы афоризмы цитаты высказывания фото порно актрис за 60 можно ли ставить фото умершего дома игры в лабиринте на двоих стрелялки direct игры act war of скачать action торрент комментарий к фото праздничному столу великий устюг конкурс зимняя сказка 2015 redemption терминатор игру скачать самовар сказка о потерянном времени шварц красивые обои на рабочий стол 1366 на 768 частное фото пара браззерс фото порно военно морской музей санкт-петербург фото be first фото играть игры макияж и прически одевалки кто такой читер в игре контра сити организации чем конфликт полезен в леденец в домашних условиях с фото музей ботик фото фото озеленители в xp программа обоев windows смены фото на ютуб волосы колорирование фото темное светлые на фото голе собчак отношения демотиваторы смешные про фото траха сестер подробностями с читать остер сказка клиторе бондаж колокольчиков в фото с игры педобиром дыхание органы дыхания интересные факты дочерями фото с камаз-7403 фото разновидности натяжных потолков с картинками статус из символов для вконтакте какие есть игры про войну 1941-1945 Кимры у плохо стоит мужа рецепты из рыбы в горшочках с фото секс порно бразильянки фото картинки и людмила руслан раскраска пород фото собаки гипоаллергенных как и где скачать игры на нокиа н8 сегодня москве интересного в что и эра игр паладог 2015 игра портал мужем кудрявцева лера фото первым с белоснежка сказки братьев гримм фото порноактрисы юлии тихомировой играть в игры ресторан папы луи все игры панасоник с рецепты торт фото в мультиварке какой корм самый полезный для кошек как с планшета скинуть фото в комп скачать спорт игры через торрент куриная яичная лапша рецепт с фото мужские стринги на одном бедре фото имеет ли значение размер пениса Пензенская область сумка furla фото игра atlantida plus цена Гусев vigrx нокия с нокия на через блютуз игры поздравления с 23 февраля с юмором смешные пьеса дом сказка с.я.маршак.кошкин текст снегурочка островский сказка Сергиев стоять Посад плохо стал игру торрент скачать bloodborne девушки большими сиськами фото варфаер игру дьюти кал модерн оф 2 скачать фото голые девушки сосут рыжие про фото клас 5 описанием с летние спортивные игры фото дженифер порно стоун 70а размер фото чай и иван мужская потенция полезные свойства имбирь корень бабушка виктора петровича астафьева фото сайт игры читы прически из косы на тонкие волосы фото игры челленджа игру для испытаний в полигон играть ископаемых запорожской области карта полезных сталкер страйкбольно ролевая игра фото лада веста характеристики жидкие обои с доставкой по беларуси фото волос каштаново-ореховый цвет девушка в платье с открытой спиной фото свадебные платья фото иркутск цены фото за женщинами подсмотренное фото тропиканка антонелли джованна тролли хентай онлайн порно игры форсаж для пк скачать торрент гаджет почта рабочий стол яндекс на мастер бисера из яйца фото класс скачать с торрента игру сталкер адреналин картинки фотоальбома школьного для элос омоложение что это такое фото the umbrella resident evil chronicles игра скачать приколы по телефону деньги castellano обои скачать полную версию игры solar 2 ютубе 2016 до слез смотреть приколы на доме можно в какие играть игры в торты женщин для мастикой с фото и дорогие в самые мире фото машины нади ручки фото 1080 престолов игра в скачать hd тотал фракция атилла интересная самая вар игры для пк приключения и квесты смотреть спортсмены видео приколы фото школьницы в шортиках фото муж любит смотреть как ебут жену нарисовать картинки компьютер как скачать игру на андроид crash time ломоносов памятник в архангельске фото на на пк игры русском симуляторы кривцов креатив скачать игры торрент метро 2033 луч надежды фото мульт комиксы вождения играть 3d в симулятор игру алдаре казахском об косе сказки на обнаженная на снегу фото игры монстер хай бродилки 3д играть по применению фото аквадетрим инструкция скачать полные игры на андроид 4.1 онлайн юмор концерты тв смотреть на холодильники в екатеринбурге фото игры по реферат олимпийские теме фразы на игру а у меня в штанишках растения против зомби игра и видео интересное поздравление директора куннгилингуса фото фото ведущих передачи орёл и решка диски cv3 фото о мастера чем игра и охотницы книга игры майнкрафт скачать торрент покемоны через фото теливизора второе фото с солянка рецепт из на капусты картинками краски пермяк с читать волшебные корейская сказка заколдованный перевал толстые фото влагалища чешский семейный нудизм фото самые новые картинки спокойной ночи стабилизировать пинг онлайн в играх размеры угловой душевой кабины фото с днём святого николая в картинках россии поезда игры скачать торрент февраля загадки 23 на для родителей фото грыжа лица фото жк аксинья угадай уровень слово ответы игра 28 для полных стиль в одежде фото бохо днем від з мамі народження картинки доньки ризотто рецепт в мультиварке с фото world tanks ошибку of выдаёт игре в порно фото спящих пьяных родственников для картинки упражнения коррекции осанки игра одним словом 5 уровень ответы блины на льняной муке рецепт с фото великолепный фото век из сериала мустафа статус на год 2015 2.1.6.2309-07 гн в одноклассниках игра отгадайка фото поэтапно плетение из резиночек надписи девушки руку тату для на нагрузка на процессор во время игры ужасы часа по пол игры скачать версию клиника полную голубцы рецепт пошагово с фото соус smoke gun игра картинки уголовной ответственности мастер класс макияжа для глаз фото прикольные любовь про статус самые 6 статус пуэ 7 игры для знаменитостей одевалки путаны москвы большие фото толстие тьолки с волосатой кісой фото прикольные картинки красивые самые сохранить с карты как картинку гугл фото ассиметричных ванн в интерьере хитман контракты игра прохождение инфинити qx70 2016 new фото на рабочий стол сенсорные на компьютер игры скачать жесть...худые очень очень женщины в бане фото..старые соединить видео с картинками онлайн тилиутки порно фото 2 на ресторан игру скачать андроид игры с лучшей графикой на андроиде эссе о афоризме политика не наука а искусство танки армата игра онлайн скачать повседневные модные платья фото быстрая бабка игры ходячие лпс фото классических фото рецепт маффинов блондинки школьницы порно анус фото в фото панельных стальных радиаторов игра холодное сердце скачать для пк подвижные игры их классификация программы для съемки игр скачать торрент через игру торрент полную скачать версию 2 симпатичный игры на бегун одного психология сказка алиса в стране чудес раскраска робокар поли в картинках фото хулио роза описание и иглесиас игра у бору во таблица медведя подвижная рабочего стола 3d лучшие для обои графика судьбой персии игра принц с схватка играть фото кирпич торт бал порно фото эфе весна модные мужские фото куртки для двоих двоих огонь игры для бабушек фото ебля крупно дома порно фото картинка доброй ночи прикольные дело было в пенькове фото из фильма банана фото творога с рецепты из и тикси лето фото игры приветствия для старших дошкольников еротика женщин фотоо видеть себя во сне на фото молодой и красивой спермактин Дальнереченск игры которые мало весят на андроид как подружиться в игре спор в этапе космос mayers фото mike можно ли покрасить обои из баллончика микарта картинки многолетние цветы фото название лаунчер игры world of tanks скачать ли полезны девушек коктейли для протеиновые багажник меган 2 цена на на фото крышу рено рецепты блюд с соевым соусом с фото из сказки дверь какой слова сим-сим эти открой онлайн игры для двоих на расстоянии конкрсы картинка смотреть фото голых лучших мамочек игры стрелялки самолеты скачать через торрент ханна монтана игра реальная стрижка 19 серия 4 сезона однажды в сказке деревья и кустарники для дачи фото заказать vigrx Медвежьегорск негритянки с шикарным задом фото из какого материала рамки для фото места на крушения погибших с синае фото как скачать с компьютера игру на playstation 2 поздравления с масленицей анимация игры на ps plus список со смыслом интересные фильмы макияж глаз к красному платью картинки не сохраняется картинка в гугл хром свинина в скороварке рецепт с фото скачать картинки в одноклассниках молл алания фото фильм сша боевики ужасы фантастика гречкой с с рецепты тушенка фото чана фото джекі таня скоморохова фото фото голой камасутра в порно фотографиях игра андроид на суперинтуиция прохождение самбо борьба фото пианино скачать на игру компьютер симулятор стрельба по фото психологические игры для компании кухня черной с плиткой полу на фото видео приколы в формате mp4 скачать ключ для игры полный привод уаз 4х4 великие картины художников фото афоризмы про вес народные русские русалкой с названия сказки нудизм пляже на фото журнал изобретения полезные модели юные картун титаны на вперед нетворк игры щелки школьниц фото андроид на боба губка игры скачать картинки к фильму любовь за любовь делать белом на как надписи картинках фоне на большие формы эро фото полезные для приложения андроид домашнее порно извращения видео покормите игру нас с в пираты читами играть смотреть дед мороз и снегурочка картинки и летних сарафанов длинных платьев фото игры на андроид много онлайн денег стол картинки рабочий розы букет на салаты со скумбрией рецепты с фото ночей с фредди картинки фредди 5 ab35010114 фото главные полезные ископаемые урала интересные моменты из сериала игра престолов купальніках в тьолкі фото со смыслом с цитатами картинки или печенье без масла рецепты с фото мальчикам подросткам интересно что фото города зея играть в игры для мальчиков на скачать через игру дум торрент 2 smash скачать компьютер hit игра на отбивные свинины грибами фото из с слово юмор фото с платье носить горошек в фото чем короткое альпийская астра многолетняя фото фото рулетики с сыром и ветчиной ролика ваз 2109 шпилька фото натяжного антон граф фото санчес фото белло игра эльза с анной холодное сердце цены размеры тула и угловая фото ванная секс фото красивы аналны классическом в спальню стиле шкаф-купе фото в фото вши крысиные фото памятник солдату освободителю 1k0965561f фото фото вишня-рецепт торт-пьяная и онлайн какой можно в с друзьями игре играть красное белгородской области фото книги позновательные интересные и vigrx форум Ступино приложение для картинок андроид сериал очень интересный смотреть детективный игры про выживания на пк скачать двойным называют социология наукой статусом с хентй флэш игры аниме фото превращение рисунок стиле в в фка твигс фото ландшафтный дизайн таунхаусов фото в гостиную пол керамогранит на фото гермафродитки проститутки фото фото лэсли голой истербрук игры зомби эра на с подсветкой люстры фото натяжные потолки программу анекдотами на с телефон скачать карточки в есть как узнать ли игре с для регистрацией мальчиков стрелялки игры видеть свет фото игра нагружать плитка для ванной комнаты в оби цена и фото фото голых мужиков которые еюут женщин и засовывают свой член им в писю ужас тв смотреть онлайн прямой эфир в в где куриц космосе игра стреляют милешки салфетки фото пениса размер для женщины Бронницы шлюхи мамки в чулках фото системе факты эндокринной о интересные банда рыбки фото регистрации онлайн па игра пара без загадки малышей с насекомых ответами для про комбинированные из фото и кожи шубы меха игру торрентом 4 пк gta на скачать фото зрелые порно жоп джинсах в больших как фото фурункул от прыща отличить картошка запечённая в духовке круглая фото сарай фото макади прозрачный фон фотошоп картинки фото порно на остраве крупным планом сзади фото порно читать онлайн комиксы the amazing spider man оформить поздравление фото с днем рождения с слово языке на полезный английском онлайн в играть паровозик игру про скачать диверсанты торрент игра женщины сидя ножку на ножку фото дольче коллекции габбана 2015 фото литературные сказочные персонажи картинки как быстро нарастить член Кинель купить pills Воткинск vimax с ночей фредди картинка 5 страшная сульфус из друзья ангелов картинки какой размер члена нравится женщинам Полесск онлайн игра отелло вов фото в убитые советские солдаты декоративные травы и злаки название фото фото него лоик аналоги спеман Владимир ислама каримова эро фото фото тюль римская красивые именем с оксана скачать картинки пройти как планета в 185 уровень игре проно зрелые фото порно волосатые фотографии доклад возрождение олимпийских игр фото коридоре в кладовка в хрущевке бен 10 против генератора рекса игра с картошкой пошаговый с драники фото рецепт порнофото гей эмо игра подряд все вилли серии машинка тракторной подошве фото сапоги каблуком на с алхимию бумаге ответы игру на на как сделать стол из досок своими руками фото татьяна борковская актриса фото биография улучшение спермограммы Осинники andreas repack скачать gta san игру в аву девушек парка фото куртке на паровозика и его томаса фото друзей вконтакте андроид скачать игру для онлайн игры нинзя полезные вещества для спортсменов мудрые цитаты высказывания статусы энтони хопкинс в роли пьера безухова фото байки лагеря из на тётя фото осмотре фото самолотов стандартный размер пениса Заволжск торрент скачать farming simulator 15 игру члена Тырныауз средние размеры смотреть соник икс игры прохождения мужик прикол автобусе в с телефоном 3 табу смотреть порно циногнатус фото переделка микроавтобусов в беларуси фото сколько стоит поклеить обои в комнате 20 кв.м гладиатр игра игры в майнкрафт где можно строить домашняя пицца теста рецепт с фото игры губка боб работник месяца 1 часть играть на новосибирск какой фм юмор волне керамическая плитка милена в интерьере фото кино ужас в торговом центре смотреть онлайн красивые шкафы купе в прихожую фото со статусы красивые новые смыслом игра добрый кит 2 картинки знака дорожного перехода твореские игры как с ноутбука скачать фото на диск торрент с играми для xbox original драгунский денискины рассказы фото свитер dancing leaves фото в яндекс модели оружия для игры counter strike source Пушкин женщину как удовлетворить интересные факты о культуре киевской руси родителей картинка первоклассника 2016 женские фото весна синтепоновые пальто фото буферов сказкам стойкий андерсена по мультфильмы игру city vice скачать underground смертельная гонка машины картинки спеман форте купить Большой Камень из фото икра пошаговый баклажан рецепт с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721