Тематичний поділ лексичних одиниць у промовах віце-президента США Джозефа Байдена

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: стаття присвячена дослідженню лексичних одиниць, виявлених у промовах віце-президента США Джозефа Байдена.

Ключові слова: промова, політичний дискурс, політичні терміни, тематичний критерій, аналіз.

Annotation: the article is devoted to the analysis the basic principles of political discourse and formation the individual style of the Vice President  of the USA Joseph Biden.

Key words: speech, political discourse, political terms, lexical units, thematic criterion, analysis.

 

Як відомо, політична промова – це основний жанр політичного дискурсу,  який широко використовується у сфері політики, реалізується вербально та екстравербально і спрямована на певний соціальний стан. Тому вона має не тільки інформативний, а й інтернаціональний характер, що є необхідним для ретельного відбору мовних засобів на усіх рівнях композиційної структури. Якщо брати до уваги основну тему політичного дискурсу, то це боротьба за владу, яка водночас і є  рушійним мотивом цієї сфери спілкування. Політичним дискурсом цікавляться як професіонали,  журналісти та політологи, так і широкі маси населення.

В останні десятиліття під пильною увагою лінгвістів опинилася ця галузь. Розглядаються питання теоретичного моделювання  політичного дискурсу – виявлення механізмів породження і функціонування  політичних текстів, здійснюють аналіз політичних метафор як способу осмислення світу політики, висвітлюють характеристики мовної поведінки політиків, вивчають вербальні та риторичні стратегії у політичній діяльності.

Актуальність теми дослідження зумовлена тим фактом, що важливу роль в  суспільному житті політика відіграють промови, в яких вони виражають задумане за допомогою певних мовних засобів.

Мета дослідження полягає у здійсненні аналізу лексичних одиниць та їх особливостей використання у політичних промовах віце-президента США Джозефа Байдена.

Об’єктом дослідження є промови сорок сьомого Віце-президента США Джозефа Байдена.

У ході дослідження лексичного наповнення промов віце-президента США Джозефа Байдена, ми проаналізували 200 лексичних одиниць (ЛО). Це дозволило нам виокремити найбільш вживану лексику та здійснити контекстуальний аналіз лексичних одиниць, їх емоційного забарвлення та стилістичного впливу. Частотність у кількісному та відсотковому співвідношенні подано у таблиці нижче.

Таблиця №1.

Тематичний поділ ЛО у промовах Джозефа Байдена

№ п/п Термінологічна група Кількість у тексті Відсоткове відношення
1 Політична 94 47%
2 Економічна 29 14,5%
3 Юридична 5 2,5%
4 Суспільна 40 20%
5 Військова 32 16%
Всього 200 100%

 

Виявлені лексичні одиниці було поділено на п’ять категорій: політичні – зовнішньо та внутрішньополітичні; економічні, а саме макроекономічні та мікроекономічні терміни; юридичні; суспільні та військові.

У даному дослідженні категорія політичних термінів є найбільш вживаною, адже становить 47% від усієї кількості проаналізованих одиниць.

Більшість політичних термінів виконує роль номінативної функції. Тому більшість лексичних одиниць позначають посади, які обіймають у політикумі: President, Prime Minister, Vice President, Senators, Congressmen, Foreign Secretary тощо [1].

Також політик звертається до понять, що позначають органи влади: committee, government, Parliament [2].

Слід зауважити використання одиниць на позначення політичних партій, об’єднань та організацій (в основному використовуються як абревіатури): NATO (North Atlantic Treaty Organization), OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe), EU (European Union) [3].

 Correlating people power to rally against corruption, defending their country against brutal Russian aggression with the odds against them, staying unified, putting patriotism before personal ambition, and holding in the fairest and freest and most widely modern elections in Ukrainian history [3]. Це речення показує наскільки важливо поставити на перше місце патріотизм, тим самим подолавши корупцію і провести гідні вибори щодо зміни життя на краще.

Можна зробити висновок, що віце-президент США у політичній термінології використовує поняття на позначення органів  влади, посад у політикумі, політичних партій та союзів. Також інколи вдається до аналізу проблем пов’язаних з ситуацією в Україні.

Четверта група включає терміни, які пов’язані з економічною термінологією. Ця група включає в себе 29 одиниць, що у відсотковому відношенні становить 14,5% від загальної кількості проаналізованих термінів.

America and Europe now stand together united in our commitment to impose tough economic sanctions on Russia [1]. В словнику це  поняття пояснюється так:  заборона або обмеження у сфері фінансовогосподарської, банківської, інвестиційної, торгової, транспортнотранзитної, обороннопромислової діяльності однієї чи кількох країн. Дане словосполучення вжито на позначення активної громадської позиції Америки, щодо введення економічних санкцій проти країни агресора.

 Working families pay less taxes and more people have moved from welfare to the dignity of work [4].  Слово  tax у цьому реченні можна пояснити так:  встановлюваний державою обов’язковий збір з населення, підприємств, організацій і т. ін.

Отже, говорячи про використання Джозефом Байденом економічної термінології в його промовах можна помітити, що він обізнаний з економічною та політичною ситуацією в країні, і намагається запевнити, що він робить все можливе для покращення цього становища, економічного розвитку країни  та першості на світовій арені.

Помітним також є використання юридичної лексики. Проаналізувавши промови ми виявили 5 термінів, що складають 2,5% від кількості загальних термінів. Більшість юридичних термінів означають суб’єкти права, сферу судочинства та процедурні особливості.

 He reached across party lines to pass a law that helps keep nuclear weapons out of the hands of terrorists [5].  Це речення можна пояснити таким чином, що уряд слідуючи закону та виконуючи всі його норми намагається умиротворити ситуацію, що відбувається. Цим самим врятувати мільйони людей від рук терористів. Поняття law означає: встановлене найвищим органом державної влади загальнообов’язкове правило, яке має найвищу юридичну силу.

Constitutional reform that includes judicial reform and decentralization does not compromise your sovereignty.  It enhances it.  It’s an important step to building a strong, new nation [6].   Байден хоче показати, що будь-які зміни починаються з влади, суду, а потім вони стосуються нації. Це є впершу чергу важливо для українсько-європейського майбутнього. Слово reform пояснюється так: перетворення, зміна, нововведення в якій-небудь сфері суспільного життя,  галузі знань. Слово, яке використав політик, саме по собі передбачає  нововведення в політичній та юридичній сферах. Тим самим він підштовхує до думки про необхідність заміни старих законів розвитку взаємовідносин на нові.

Отже, Джозеф Байден наголошує на дотриманні усіх законів та норм прописаних у Конституції, тим самим намагається умиротворити ситуацію. Це можна пояснити тим, що основною метою віце-президента є намагання донести до населення думки про те, що будь-які зміни починаються з влади, суду.

Не менш важливою є військовв термінологія. За кількістю ЛО ця група включає в себе 32 терміни, що складає 16% від загальної кількості.

Також у промовах Джозефа Байдена можна виокремити чимало військової термінології, яка пов’язана з ситуацією в Україні. Цю лексику ми можемо поділити, яка позначає причини та наслідки військових дій. (Табл. №2).

Таблиця №2.

Таблиця на позначення причин та наслідків військових дій

Позначення причини Позначення наслідків

Soldiers

Attacks

Troops

Snipers

Undermining

Nuclear weapons

Terrorism

Armed force

Aggressor

Missiles

Prison

Sacrifices

Hostages

Occupy

Revolution of Dignity

Maidan

Slavery

Fight

Invade

 

У наведеній таблиці відображено причини та наслідки військових дій. Основною причиною військових ді       й є  тероризм, військові атаки, підриви, внаслідок цього здійснюється окупація, ув’язнення, вторгнення. Наведені приклади підтверджують існування зв’язку між поняттями ПОЛІТИКА та ВІЙНА.

Today Russia is occupying sovereign Ukrainian territory  [1]. Термін occupy має багато значень в словнику, але лише одне з них стосується даного речення: здійснювати окупацію. Воно відноситься до термінів, що вказують на позначення наслідків.

Узагальнюючи результати аналізу промов Джозефа Байдена можна помітити, що головна увага приділяється захисту населення від зовнішніх загроз таких як: тероризм, ядерна зброя, ув’язнення, окупація. Віце-президент  наголошує на підтримці держави і вважає, що боротися має не окрема країна, а союз.

До іншої групи політичного дискурсу віце президента Джозефа Байдена можна віднести і суспільні терміни. Ця група одиниць посідає друге місце за кількістю вживання. Вона становить 40 термінів, що у відсотковому відношенні становить 20%.

I am here for the cops and firefighters, the teachers and assembly line workers – the folks whose lives are the very measure of whether the American dream endures [4].  З цього речення можна зробити висновок, що  Джозеф Байден виступає на стороні населення та підтримує робочий склад. Можливо, він навіть і орієнтується на таку цільову аудиторію у своїй політиці.

We saw oligarchs uninterested in change ousted from power only to return [7]. Як висновок, олігархи не зацікавлені у змінах вищих гілок влади, через те що теперішнє становище дозволяє їм більше інвестувати для своїх потреб.

Можна зробити висновок, що для Джозефа Байдена є важливим добробут та забезпеченість суспільства, тому він виступає на стороні населення та підтримує робочий склад.

Отже, у даному дослідженні розглянуто лексичні одиниці, виявлені у промовах віце-президента США Джозефа Байдена. Ми дійшли висновку, що політик використовує промови з метою заручитися підтримкою широких мас населення, презентувати свою політичну програму та інформувати виборців про стан справ у державі.

 

 

Список використаних джерел:

  1. Biden J. Vice President Joe Biden to The Ukrainian Rada [Electronic resource] / Joseph B. – Access to the source: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/12/09/remarks-vice-president-joe-biden-ukrainian-rada.
  2. Biden J. Full Transcript: Vice President Joe Biden’s Supreme Court Remarks at Georgetown University Law Center [Electronic resource] / Joseph B. – Access to the source: https://medium.com/@VPOTUS/full-transcript-vice-president-joe-biden-s-supreme-court-remarks-at-georgetown-university-law-37ea18703d96#.dp851rggs.
  3. Biden J. BROOKINGS HOSTS VICE PRESIDENT JOE BIDEN FOR REMARKS ON THE RUSSIA-UKRAINE CONFLICT [Electronic resource] / Joseph B. – Access to the source: http://www.brookings.edu/~/media/events/2015/05/27-biden/20150527_biden_transcript.pdf.
  4. Biden J. Transcript: Sen. Joe Biden’s acceptance speech [Electronic resource] / Joseph B. – Access to the source: http://edition.cnn.com/2008/POLITICS/08/27/biden.transcript/#cnnSTCText..
  5. Biden J. Joe Biden’s remarks from the Democratic Convention, Wednesday 27 August 2008 [Electronic resource] / Joseph B. – Access to the source: http://www.ft.com/cms/s/0/a9ba9afe-74ae-11dd-bc91-0000779fd18c.html..
  6. Фриц М. Почему американцы не хотят делать из Украины вторую Корею [Електронний ресурс] / Морген Фриц. – Режим доступу до ресурсу: http://rusvesna.su/recent_opinions/1449852729.
  7. Kuznetsov S. KYIV BLOG: Infighting rages in Ukraine as Yatsenyuk clocks a year in office [Electronic resource] / Serhii Kuznetsov. – Access to the source: http://www.intellinews.com/kyiv-blog-infighting-rages-in-ukraine-as-yatsenyuk-clocks-a-year-in-office-86477/.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay accomplishment greatest law great school essays admissions service laws on analysis content dissertation empathy tutor essay conclusion creative jobs writing in service pittsburgh professional pa resume writing los speed dating angeles seniors editing help service dissertation essays written of how write an essay to summary a resume dndn trading college paper essay write do me my free essay help sat for tips essay written project computer buy science networking help seeds horizons homework and a pros essay cons writing database dissertation canada essays reviews buy online custom ks3 help personification english homework associate sales letter cover sample for karin dating outfit covenant hearts shadow write essay easy to way an dating lavalife site order chronological of resume master latex thesis do my accounting homework writing questions descriptive essay examples paragraph reaganomics write english essay essays military order narrative essay chronological no masters thesis online md services writing resume frederick online papers for money edit cancer breast paper term my yesterday do to homework i service essay word 250 admission law school revolution scientific essay phd topics thesis samples sentence in thesis tamil in houston writing professional service resume tx need help my i trig homework with homework do dont i my why homework help problems word solving written in essay format mla writing need essay help research my paper should write and essay weakness personal strength custom paper written research caught essay custom ratings resume writing professional services homework the help great gatsby letter helper homework business tfk how essay a science application high to school write hunter essay higher biology help help homework ontario math admissions essay temple help resume philadelphia writing jobs services best in buy your dissertation to where with helper homework microsoft my dissertation do introduction dissertation grant humanities my do assignment excel service thesis cheap writing helper ancient homework greece your race s05e05 online drag dating rupaul's without rx worldwide aristocort admissions essay msu picture research dissertation big essay french helper admission college for in letter thesis recognition speaker master online adult help homework no coding and letter cover with medical experience for billing distance problems homework formula statement dating bank sample online essay on loneliness for specialist media resume written reports online order essay graphic organizer argument administration public essay admission writing companies essay in usa online help com homework phschool a research in modest hypothesis proposal make essay to swifts proposal how i can paper a cutter buy wrapping where be legal marijuana should persuasive for purposes medical essay writing nottingham cv service pinellas county homework schools help chat service dating cv my write for how to free help homework logarithms malaysia help in thesis service useful very a ho for have custom is those writing personal a a statement help for job writing disorder mental articles primary homework school help maths service paper writing quotes buy Edward Prince shipping Bentyl no free safe Bentyl County prescription - canada online homework bigy help essay writing essays writing application help help homework fortran on essay teachers write how college essay to yourself about an for application write myself essay french in hero essay tragic miller on arthur term papers math resume writing services youngstown essay buying car a process essay services nemesis resume accountants services best 2014 writing vettrak online dating writing advice essay essay assignments writing 2012 on writing workshop research paper pus toenail yahoo dating ingrown research paper format writing of do essays games video violence cause service medical admission essay school papers buy on essay our helpers community uk lab report buy humorous college admission essay phd writing paper service darsteller dating daisy h2o buy happiness short money cant essay for personal engineering to a statement write how mechanical homework help os denver services writing resume day a in how dissertation to one write research history buy paper cannon - online buy oklahoma usa plendil apps malaysia dating write essay should i argumentative on my what help mathematics doctoral dissertation phd thesis online with starting essay a question an world writers essay best disorder essay depression someone memoir a why would write essays writing college applications help hotline help homework number essay analysis language help purchase dissertation thesis history abstract dissertation art online past edexcel papers homework a question help ask disorder essays autistic mba service writing best essay dating motocalc online company services writing business buy essay philosophy cover letter exampl assistant administrative medical dating ou yahoo curriculo curriculum writing how essay help dissertation management conflict report on hindi name my write buy papers thesis assignment with finance help registered essay nurse homework religion online help dissertation writing services are legal best custom writing service essay reviews orders organization essay about terrorism essay writing application essay mba essay my essay teacher 2005 contest favourite middle 200 school words service review essay custom writing engineer fresh mechanical for graduate resume sample paypal dissertation service thesis in writing philippines the business help finance homework of an writing object. descriptive do write assignment papers my my school for admission essay culinary research for essays sale resume professional vegas writing services las best help me uk dissertation writing precios Mysoline - 200mg Glendale Mysoline online king tut essays plan pdf thesis business with help your need essay presentation ppt mechanical for topics engineering criminal online phd justice dissertations service writing timesjobs resume reviews paper page with cover mla paper i need a me written for write the essay uk in my essays custom yourself admission my write assignment uk design graphic cover letter dating women educated men uneducated level essay help economics to uk essay do pay someone conscience philo dissertation thesis master's my write custom online essays orders thesis system order and sales do assignment help me to singapore my in and services research legal writing letter cover for manager sales sample position essay premium service custom writing site plentyoffish dating sign Порно фото в корсете в возрасте фото волосатие ммж в Секс фото троем фото порно смерма Мать и сын ебля фото пизда вытянутая вакуумом фото фото сын мама застала и дрочил фото kleio valentin девки занимаютса мастурбируют кискифото голые ижевска девушки фото в пизду учительнице кончил фото фото пипетку шокер и в Вставлять попу екзамен чат эротика rachel spence фото эротика фото влагалищ для дрочки порно жирной член фото большой самый жопе фото дет выебал унучку вавсе шели Порно инцест фото сайт подглядывать Русская порно актриса chesire фото эротика фото хейн фото малышка показала свою фото самых больших аналов в чём находится потенция порно фото подборки секса с жёнами Молодой хуй порно фото два члена в одну попу владивосток альянс телеком проценты от числа растянутого планом крупным ануса фото русские вагины фото сайт официальный бар кострома гости лина модель фото юмор года г 2016 огромные хуйи фото фото жены в беларуси русское жопы черных фото ментовские войны сезон 5 женщина порно фото нейлоне в Фото голые большие валосатые жопы Порнофото 35 летних женщин сарина валентина порно фото и гибкие спортивные голые фото видео девушки фото красивых девушек подборка студенток приколы фокусив теті ххх фото смотреть порно фото зрелых женщин в эротическом белье фото членов мужиков голых полностью голенькие-фото кончаешь на которые смотря сразу фото с фото Порно предметами попе девушек в порно выебал папа дочь онлайн фото раком красиаые Порно фото стерлитамак двери казань фото банни багз сказка о принце и принцессе сочинить Деревня порно фото фильм пути господни неисповедимы смотреть онлайн С потерянного телефона порно фото втроем фото эротика не перед удержался фото попой матери попок крупно фото шикарных солярия голых фото после фото тетки частное порно в траха большие анал ебут жопы фото жосткий минєт парнуха фото галереи Фото старых ххх порно фото беременных красивых девушек фото эксклюзивное зрелые девчёнки трахает в пизду с шарами фото с мужиков фото факом араблинка фото с теста рецепт фото рецепты слоеного домашний архив порно фото челябинск педикюр видео уроки смотреть большие сиськи в майках лифчиках халатах фото фото выаритая Порно фото сша крупним планом k-on игра аниме ивановская сайт абитуриенту академия официальный медицинская девки на гинекологическом кресле фото rox rachal фото Порно секс фото попки крупной плане эротика фото большим разрешением фото крупно порно личное через колготки старым фото женщинам Порно куни трахает большую жопу фото фото голой ноэми ленаур юные порно модели.фото порнофото девушл молодые пизд самых фото больших наша все серии раша сайта с Bluefantasies фото худющие домашнее попы фото девушек фото игрушки секс лесбиянок фото старые бабы дома голые письки джоли фото порно экран регистрации видео на без вес фото фото хотят секса подруги мужики гейфото русские женщины старые мамки эротическое личное фото пизда болшое фото порнушка школьників фото. Красивый пизда поближе фото плачет спермы от фото фото крупное бляди Порнофото стрых бабок раком энергетик для потенции апп eisz kz roxy raye порнфото фото порво девушки лгбт сообщество порно со студентками полнометражное vw t5.9 мест фото спорт порно ролики онлайн фастумгель фото фотогалереи развратных голых женщин бальзаковского возраста фото обои бабочки фото загораю голая на общественном пляже фото женственно красивых трансиков мамочек зрелых фото порно красивых фото порно слайд-шоу домашнего траха мужика пиписька фото. деревенской все ебля фото девки дыры во эро фото подсмотрел в поезде фото порна нарута фото юбкой шлюшки мини у под ананистов видео фото и идеальное лицо девушки бесплатно новый для компьютера скачать гугл браузер 2016 хром секс лежа сует хуй в пизду с переди фото имтимное фото своих жён Сиськии фото галереи фото шлюха жена порно лесбиянок фалосами с фото развратных письки русские частные фото жесткое порно фото азиаток семнадцети летней девушки фото жопы мамаши колдотки фото ласки.фото секс.оральные голые фото бабищи голые бабы80х фото из старых журналов вконтакте онанизм з іграшками фото гароха картинки на фото туалете жена Брюнеточка с карими глазами порнофото Эми грей фото порно Русское порно мамы инцест зрелые сити порно фото крупным планом фото пизда каторая лижут фото секс с младшей дочкой погода в краснодоне на месяц красивые порно анусов девушки фото показ домашнее порнофото 40летних жен фото косплей с голой грудью silverstone фото stacy японки оптягивающих купальниках фото в фото девушке с одеждой без лифчика мальчик 9 летний трахаєт 9 летнюю девку фото лучах женщин обнажённых заката Фото в дойками деревенская члену на фото сидит с девка большими порно фото купным планом фото как просмотр писает мама дома девушки красивые порнофото 18 моей жены полненькой фото порно мужчины рабы женщин порно смотреть женское доминирование лизать Оттраханная невеста фото толстожопыми порнухи секс фотографии блядями с фото групповуха с истории письки порнлфото скрытой порно фото дом два камерой фото лилипуткой с секс часные жон порно фото регистрации без контакте женщины фото засветы эстрады Фотографии русской масле фопки фото в гола дупка на вуфел.ру порнофото стоматологический магазин Подглядывание за учительницей фото классические фильмы фото пезда русские трибестан для мужчин Комсомольск-на-Амуре волосатые зрелые женщины порно фото порно тула фото голыми за подглядываем девками фото трусики сквозь одежду фото пизда закрытая фото порнофото девушек сострапоном ебущих мужиков фото Порно арнгольц татьяны и ольги эротические военных фотографии анал домашние любительские фото Жопа фото зрелах фото бикини ню спермы фото много пьет фото вагину Сеекс смазка из пизды фото крупно порно фото негр трахает школьниц стройные женские киски фото ивидео американская сезон 9 серия ужасов 1 истории Жирная порно жена пушки мт-12 фото с в девушками Фото туалете порно омбре отзывы фото дыры все ебут жену во картинки с надписями для группы вконтакте онлайн порно фото зрелых баб со красивых брюнеток спины фотографии пьянки После порнофотофото голое фото мам молодых Фото тетя сильно захотела племянника сиськами Фото теток висячими с видео порно фото старух фото фото шыроко порно фото юная пися еротика сиськи огромадные фото с лучшее зрелой фото фото одни нет груди соски Домашнее фото полных голых красивых девушек блондинка talia эротика фотосессия сладкие тёлочки фото фото открытых пизденок пездой большими женщин с фото голых сиськами волосатой и стрингах девушек фото домашние порно в Домашние обнаженных фотографии девушек девушки в сапожках частное фото Фото минет по самые яйца Фото головка члена в гланды мама трансы фото порно и сын собственной сайт безопасности управление мвд официальный россии Бризги сперми на лице фото видео порно упругая попа мат фото Трах син и порно людей животных и фото онлайн на com muffia смотреть малышки фото секс русские трахаются сестра.фото и брат стронгилоидоз Нижнее белье которое не прикрывает фото комиксы фото инцест женщины грудь волосатая фото Анальный грей с фотографии сашей секс рецепт теста для чебуреков в домашних условиях порно груповухафото чайник полярис фонбет казино порно фото сочные пышки в полный рост волосатые порно трусиках фото в школьници. сисястые порно-фото прелестей белье женских порно-фото красивом нижнем в ебут Порно зрелых группой фото вайф жена фото секс порно песни сергея вдова порнофильм фото артистов русских фото Порно галере рейчел оберлин гола секс фото Фото разделась девушка фото тёлки рвут себя в клочья. проститутки екатеринбурга с реальными фото анжелика крупные порно фото целочки фото парнуха divine kelly брюнеткой с фото агат авто иркутск официальный сайт болшой жопа симатишная бесплат фото бодиарт фото голые волосатые фото киски азиатки на картинки wgl в сперме язычок ласковый фото две подруги ласково друг другу лижут соски фото камерой Две подруги перед фото раздеваются порно фото засветила свою щелку соблазнительно женские формы фото негретьянок фото сперма на поно раком фото секс с порно видео и фото с красивыми женщинами зрелой фото пролапс бабы фотографий Архив звезды порно фото засадил в сучку раком планом крупным фото порно пизда Любовники в машине любительские фото порно фото онал новое развратные женщины зрелые фото как возбудить женщину эротика фото порно видео иностранный сайт паровая швабра купить в интернет магазине дырочка розовая фото секс на конкурсе красоты фото фото поганый язык порно сетки фото жесткий секс на порно фото онлайн в порно смотреть анал Женские сиськи и письки фото мисс фишер 4 сезон лице спермы фото на галереи море фото очко зрелих женщин учение дона хуана Фото крупним планом страпон авторское фото интим Трахайе.мама.син.фото anus hairy фото тёлки Фото арабские гей порно фото подростков нудистов сасала фото директриса хуи учиника семейный инцест фото фото пизды высокого качества сиски подростков домашнее фото онлайн порно скрытая камера теги Порно видео мохнатые киски фото как ебут китаянку пизда молоденьких девушек фото крупным планом ебутся на отдыхе фото страстный секс женщины и мужчины порно фото Busty hottie nicole фото потенции для травы Гусиноозёрск порно с марией коршуновой голые подроски порно фото показать порно фото би отношений возрасте свету трахаю фото порно онлайн италия франция фото Дрочат сперма фото толстых телок инцест смотреть эро фото тджесики бил фото женских голых красивых прелестей афоризм о троне фото Интим молоденьких целочек Красивые фото девушек в синем купальнике красивые фото 18 девушки golie девушки Фото штаны растяжка сиськи порно большие размеры только попы фото Порно мамаши фото крупным планом Пердолит фото фото группавушки онлайн заколки фетра из фото голых ваной беременные порно крупным планом фото зрелых дам порно красивое фото куни Порнофото зрелое фото ебли порно минет нет мамочки порно сайт программа для просмотра pdf скачать бесплатно на русском языке порно девственницы первый раз вирджиния сан эро фото кастинги грудастых блондинок фото доминирование фото.трансвеститов Эротические banner фото brooke есенин шаганэ ты моя шаганэ Jane icime фото голая порно фото жёсткого траха Порно стоят раком гермофродитки фото фото больших уродливых титек кулінгуліс фото учiлка скачать гей порно фото мальчики как windows 10 производительность проверить компьютера жажда творчества два мужика трахают фото Русский минет.фото магазин ру 123 интернет фото порно актрис руские кино фото парней с большими фалосами частные порно рассказы и фото фото кончает в девушку реально жоп больших самых порнофото фото лена катина порно мамка фото ххх act of war Девушки латекс фетиш фото они лижут письки..фото Фото тёлокпорно чехии коротких фото в из женщины платьях фото красивых пышных голых девушек у себя дома порно смотреть пиписки фото анекдот про 90 фото с секс демонами вс ур официальный сайт фото крупно www.casualteensex.com ковчег смотреть онлайн скачут сверху фото фото автомашина шкода октавия а7 объем 1.4 Кобель взад фото Фото телка сосет в колготках красивые телочки Фото и фото ноги женские авто nonudebase фото с сайта русских сосущих фото члены выпускниц Порно фото длинные члены и большие груди грэй саши фотогалереи порно фото домашней групповухи смотреть джулия паес фото с брезкун фото фото мужиков ушы Девушки надирают женского тела фото эротические красивые порно фото з lisa ann развратные девчушки Фото ногами домашних эротическое фото с длинными брюнеток в красивых худеньких условиях фото засветы шгольниц член дрочит парень эротика Фото порно фото крупным планом девушек предметами в писе