ТЕКСТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МАЛОЇ ПРОЗИ ЮРІЯ ЛИПИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

          У статті досліджено текстуальні аспекти малої прози Юрія Липи. Об’єктом дослідження стали твори «Рубан», «Закон», «Кіннотник», «Кам’янець Столичний», «Зустріч літераторів» із збірника «Нотатник».

 Ключові слова: інтертекстуальність, текстуальність (автоінтертекстуаль-ність), новела, оповідання.

          В статье исследованы текстуальные аспекты малой прозы Юрия Липы. Объектом исследования стали произведения «Рубан», «Закон», «Киннотнык», «Камьянец Столичный», «Встреча литераторов», из сборника «Нотатнык».

Ключевые слова: интертекстуальность, текстуальность (автоинтертекстуальность), новелла, рассказ.

        In the article the textual aspects of short prose Yuri Lipa. The object of the research was the work «Ruban», «Law», «Нorsemen», «Kamіаnetz Capital», «Meeting writers» from the collection «Notebook».        

  Keywords: intertextuality, textuality (autointertextuality), novel, story.

 

Вражає різноманіття літературознавчих розвідок, присвячених творчості Юрія Липи, проте вони стосуються здебільшого проблемно-тематичної та жанрово-стильової специфіки творчості Ю. Липи. Існує численна кількість фактів, що свідчать про наявність текстуальних, інтертекстуальних аспектів творчості письменника, проте ця проблема не отримала комплексного висвітлення, особливо це стосується малої прози.Метою статті є інтерпретація малої прози Юрія Липи в контексті текстуальності як літературного прийому.

Проблемі текстуальності та контекстуальності художнього світу Ю. Липи присвячена одна з розвідок М. Зубрицької. «Простір його текстуальності Україна, її болі та переживання, пише дослідниця, <> текстуальний і життєвий світ Юрія Липи переконливо доводить, що в цій непересічній постаті щасливо злилися в одну ріку-духовність два однаково великі світи: український та європейський, щоб проілюструвати можливість повноти вияву всіх українських можливостей, щоб довести українську великість» [2, с. 96-97].

У 1936 – 1937 роках у львівському видавництві «Народний стяг» опубліковано три збірки прозових творів Ю. Липи, що, на думку Л. Череватенка, <…> є не лише найвищим новелістичним здобутком автора, а й однією з вершин української літератури ХХ століття» [6, с.10]. Новели, оповідання і повісті, що ввійшли до «Нотатників»,  об’єднані спільною темою – визвольні змагання в Україні періоду нав’язаної більшовицьким режимом «громадянської» війни. Підгрунтям світобачення прозаїка виступає аспект українотворення – формування українського «Я», а також побудова незалежної держави, гідної свого народу. Саме тому твори, що склали «Нотатники», пронизані духом нескореності чужинській орді та віри в світле майбуття. У цих збірках виявився талант Ю. Липи – як письменника і як дослідника з добре помітним теоретико-філософським хистом. Митець намагається з’ясувати причини суспільної дисгармонії, що її ніс більшовизм. Тому він в образній формі осмислює екстремальні ситуації, неначе попереджаючи, що проповідь класової ненависті закладає основу ненависті людини до людини. Будучи активним у громадському житті, письменник і в художній творчості апелював до «живого» навколишнього матеріалу. Органічно розвиваючи традиції психологічної прози М. Коцюбинського та В. Винниченка, Ю. Липа часто тяжів до заглиблення в психічний устрій особистості, яка болісно шукає себе, зазнає часом поразок, але не відмовляється від намірів пізнати глибину власного єства, відчути себе невід’ємною часткою всенародної боротьби.

Добре помітна відповідність історіософських і художніх концепцій Ю. Липи переконує у взаємодії його текстів. Ця взаємодія визначає автоінтертекстуальні аспекти творчого доробку письменника: фрагменти літературно-критичних та історіософських текстів автор асимілює у художні, що й визначає внутрішній взаємозв’язок творів. Автоінтертекстуальні ідеї творчості Липи знаходять відображення на рівні проектування основних теоретичних концепцій історіософських праць на художні тексти. Тематична сповненість прозових та поетичних творів широко відтворює основні ідеї літературно-критичних есе, що входять до «Бою за українську літературу», філософських трактатів «Призначення України», «Розподіл Росії», «Українська доба» тощо. Головним завданням «бойової» програми Юрія Липи є виведення українського народу на європейський рівень. Розглядаючи українське минуле у зв’язках із всесвітньою історією, митець намагався поєднати західноєвропейські культурні традиції зі старокиївськими. Письменник розумів, що сила українців – у збереженні культурних звичаїв і дотриманні “вічних” законів, які постали з “великокиївської «Руської Правди» [4, с. 180] та козацьких часів.

Основною хибою українського державницького руху митець вважав неспроможність провідних сил згуртуватися у неподільний фронт, спрямувати боротьбу в єдине русло. За Ю. Липою, рушійною силою державотворення є селянство, оскільки це не лише фізична, а й духовна основа української раси. Вустами Рубана, головного героя однойменної повісті, прозаїк проголошує: «Тепер… ми (селяни – С. К.) – влада справжня, ми земля!» [4, с. 212]. Однак попереду на українське селянство чекала важка боротьба із надзвичайно підступним ворогом – більшовиками, яких, за влучним висловом одного з чекістів («Рубан»), «і так цілий світ за людоїдів уважає» [4, с. 187]. Супроти цієї страшної сили виступають справжні українські вояки. Самі більшовики говорять про них: «То, бра’, страшний народ. Його розворуши – так не остановиш. Не слухаються – пружина така в нім якась, не наша» [4, с. 186]. Метою визвольної боротьби письменник вважав об’єднання селянських багатств для селян, але сили, що спрямовувалися на її досягнення, були надмір розпорошеними.

Ю. Липа розумів, що в боротьбі з жорстокими більшовицькими «експериментами» Україна може розраховувати виключно на власні сили. Тому на сторінках «Нотатників» постають образи мужніх борців – отамана Рубана («Рубан»), бунчужного Безкровного («Закон»), відчайдушного гайдамаки Валентина Недайхати («Кіннотник») та багатьох інших. На думку автора, в протистоянні зовнішньому ворогові найбільшу силу має почуття «рідності», «традиції», оскільки це тепер –  «проти московський рушійний важіль» [5, с. 21]. За Липою, боротьба української раси у часи визвольних змагань ХХ століття мала родинний характер. Навіть термінологія цих відносин – «батько, хлопці, брате» – це термінологія родини. Прозаїк звеличував звичайного українця з його найшляхетнішими рисами характеру. Шевченківське «cім’я вечеря коло хати» митець вважав основою не лише народного побуту, а й споконвічної української моралі, що завжди була підґрунтям «суспільної збірності». Дотримання її норм – умова збереження нації.

Скажімо, Рубан із однойменного твору – це не просто постать селянського ватажка. У «Призначенні України» читаємо: «Найвищий вислів влади – це отаман, коли ж він є й господарем душ, – це батько» [5, с. 150]. У повісті бачимо, що підлеглі для Рубана – «як діти», котрі й зверталися до нього як до батька, а селяни твердо знали, що він  –  «їхня кров».

Повість «Рубан» наштовхує й на думку про те, що з поверненням літературознавчої науки «до джерел» зростає дослідницька увага до участі в творчому процесі метасуб’єктивних чинників – традиції, соціально-історичного та духовного контекстів, літературної моди, доробку колег по перу тощо. На початку цього твору Липи виразно вчуваються думні ремінісценції:

«В дев’ятнадцятім, напровесні – зелений подих.

  • Ану, брате…
  • В дев’ятнадцятім, напровесні – на півнеба залопотіли прапори, прапори зелені, прапори жовто – блакитні, прапори армій селянських.
  • Всі теє лопотіння почули – і міста, і містечка, і хутори, <…> Ідуть ліси Переяславські, ліси Свининські…

Ідуть люди з обрізанами з Холодного Яру, поспішають із Вовчого Горла, чути голоси з Чорного Лісу:

  • Ану, брате, ходім із червоних флагів онучі драти!» [4, с. 23].

Письменник свідомо звертається до дум – творів, що пропагували із покоління в покоління увічнювали рідно земні моральні цноти тих, хто заради безсмертя цих цнот, готовий  був пожертвувати навіть власним життям. Загалом же в художньому світі митця помічаємо багато образів, інтонаційних та ладових ходів, чиє фольклорне походження не викликає жодних сумнівів. Ця обставина вказує на увагу до всього жанрового спектру народнопоетичного мислення, яке доробком Липи не лише модернізувалося, а й конгеніально продовжувалося.

У центрі повісті – постать отамана Рубана, який, швидко згуртувавши довкола себе однодумців, організовує запеклий збройний опір «червоним козакам». Досвідчений, загартований у боях, гранично дисциплінований і національно свідомий, ватажок добре розуміє підступність політики північного «сусіда», а тому самовіддано стає в оборону інтересів рідного народу: «Всі, що пам’ятають Рубана, кажуть, що завжди в нім було чути присутність внутрішнього, загнузданого гніву. Гнів його був у глибоких, трохи каламутних <…> очах. З-під коротких <…> паем волосся на <…> гострому лиці – ці зосередковані очі були як присуд для чужих і як заклик до своїх одокровників» [4, с.88].) Не дивно, отже, що фізично й морально довершеного Рубана вояки вважали своїм батьком, адже ж батько – «це той, що дає підвладному певність, що він, підвладний, є членом роду» («Призначення України») .

Небалакучий Безкровний («Закон») дотримується одвічного закону – «не може ж так буть, щоб син та на батька йшов». Саме тому він карає на смерть «кацапського сина», який зрадив батька. Липа був переконаний, що «родина – це зразок солідаризму українського типу»  [5, с. 160]. Відтак не міг вчинити інакше його Безкровний. Як церковний дзвін, що довго лунає над селом і глибоко западає в душу, звучать слова героя: «У нас кажуть: отець, мать – єдин закон. Єдин закон оставсь іще, пане хорунжий, на світі» [4, с. 254]. Бунчужний дотримується насамперед закону честі, козацької гідності, тому й вирішує, що той, хто запродав рідного батька, не має права на життя. Його рішення ніби унаочнює тезу Ф. Ніцше: «Зміна цінностей – це зміна тих, хто творить. Кому випало бути творцем, той завжди знищує».

Отже, ідея твору лежить «на поверхні»: рід понад усе. При уважнішому ж прочитанні помічаємо, що маємо справу ще й із відтворенням протиборства двох способів життя, двох світоглядів – питомого, національного та штучно насаджуваного. Безкровний – це особистість, яка ввібрала в себе і національні, і загальнолюдські риси. Цілеспрямовано шукаючи шляхів до основних життєвих істин, герой одержимий національною ідеєю, палким жаданням волі українському народові.

Загалом же образ роду, сформований у художньому світі митця, віддзеркалює специфіку національного духовного простору, що творилася впродовж віків у силовому полі історичних реалій, традиції. Письменник і мислитель вважав, що в процесі становлення української державності помітну роль відіграє «голос крови». А Валентин Недайхата («Кіннотник») залишає кохану дівчину і повертається в свій загін, бо захист України для нього – найвищий обов’язок.

Крім українських селян у «Нотатниках» зображено постаті зі світу вітчизняної інтелігенції, образно найменованої «дріжджами» нації. Репрезентанти української еліти добре усвідомлювали, що «животіння під гнітом Мертвої Доктрини», «перебування серед мертводухих людей-убивць» знищить велич народу, а тому теж чинили опір більшовицькій навалі. Відтворення їхньої боротьби стало тематичним осердям новели «Зустріч літераторів» та оповідання «Кам’янець Столичний» .

У новелі «Зустріч літераторів»  події відбуваються впродовж одного осіннього дня 1917 року. Тривають бої на вулицях великого міста, де більшовикам наполегливо протистоїть українське військо. Свідком однієї зі збройних сутичок стає керівник белетристичного відділу української  газети Гавриїл Приступко. На його очах, мов у казці, семеро козаків розбивають більшовицьку сотню імені Лібкнехта. «Ні, їх було не кільканадцять, читаємо в творі, – тільки сім: шість великих козаків <…> і хлопчик, якому жовто-блакитні ленти на кашкеті надавали  трохи дівочого вигляду» 4, с. 231]. Приступко ж уособлює ту частину української інтелігенції, що всіма силами намагалася протистояти страшній орді, доктрини якої зводилися до однієї тези: «Людина є ніщо, мета є всім» [4, с.175]. Ніби відлуння вуличних боїв звучать слова героя про народ, котрий «жив досі як сновида», але тепер починає прокидатися, будувати своє майбутнє.

Наступ «совітів» на Україну Ю. Липа характеризував як «похід ворожого світогляду», що безапеляційно відкидає найменшу повагу до минулого, супроти «тисячолітнього світогляду». Щоб знівелювати, підкорити «національну особливість» українців, ворог докладає неймовірних зусиль, винищуючи у народній пам’яті вічні образи, що ввійшли в його історичну підсвідомість.

В оповіданні «Кам’янець Столичний» авторська увага сфокусовується на ситуації, в якій опинилася українська інтелігенція після вимушеного переїзду до Кам’янця. Поразка спричинила зневіру в окремих представників національно-визвольного руху (образ філолога Масника), однак більшість із них залишалася вірною обраному ляху боротьби. Навіть страх перед голодною смертю й облогою безжалісного ворога не можуть змусити істинних патріотів зректися віри у велич рідної землі, в спроможність українського народу побудувати незалежну державу, фундамент якої закладається у вирі національно-визвольних змагань.

До специфічних ознак творів Липи про інтелігенцію можна віднести вірогідно змальовані характери, глибоке відображення психології національної еліти, емоційність письма, соціальну напруженість конфліктів, максимальну сконцентрованість письма, соціальну напруженість конфліктів, максимальну сконцентрованість дії, граничну правдивість у відтворенні життєвих реалій і висловлення ноток болю за безсилля людини перед непідвладними їй обставинами. Усіма цими прикметами його твори суголосні творам Лесі Українки, І. Франка, В. Винниченка тощо.

Загалом же мала проза Ю. Липи засвідчила зрослу майстерність її автора, виразність концептуальних підходів до зображення дійсності, зріле її осмислення, а також уміння приходити (без зумисної акцентації)  до широких художніх узагальнень. Різнобічна освіта й цілісний світогляд допомагали письменникові глибоко занурюватися в джерела духовності різних народів, перекидати містки від давнини до сучасності й навпаки. Митець ніколи не ідеалізував реальні події, явища, пересічні постаті, а утверджував те високе, благородне, що було непідвладним часові, адже «Література повинна стояти на варті своєї нації, її святинь» [1, с.11] Майже всі позитивні персонажі «Нотатників» певною мірою вивищуються над своїм часом, а об’єднує їх одержимість національною ідеєю.

Автоінтертекстуальність прозового полотна зумовлена центральним мотивом творчості митця – утвердження незалежності України, виведення українців на європейській рівень культурного розвитку. Липа стверджує ідею визволення України з-під ярма російського імперського режиму, який не одне століття гальмував процеси державотворення на завойованих територіях. Протистояти поневолювачам можна лише визначивши їх вади і від найшовши протидію. Україні за будь-яку ціну потрібно звільнитися від впливів Московщини. Саме тому Ю. Липа не просто досліджує все українське, а й зіставляє з московським, аналізуючи негативні аспекти ментальності “загребущих сусідів”.

Список використаної літератури

1.Баган О. Юрій Липа: людина і мислитель // Лицарі Духу / Баган О.. – Дрогобич,   1996. –  39 ст.

2.Зубрицька М. Текстуальність та контекстуальність мисленнєвого світу Юрія Липи // Юрій Липа: голос доби і приклад чину: Збірник наукових праць. Львів, 2001. С. 90-97.

3.Липа Ю. Козаки в Московії: Історичний роман. Новели. /Ю. Липа. – Львів: Червона калина, 1995. – 454 с.

4.Липа Ю. Призначення України. /Ю. Липа. – Львів: Просвіта, 1992. – 270 с.

5.Липа Ю. Розподіл Росії / О. Гринів (упоряди.) /Ю. Липа – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1995. –148 с.

6.Череватенко Л. «Господь міцним мене створив і душу дав нерозділиму..» /Череватенко Л. // Дніпро. – 1991. – №4. – С. 147-154.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service writing nurses for resume professional berkeley phd archive thesis onlinesale tastylia 25mg help astronomy homework best military writing san diego service resume disorder study personality histrionic of case borders page free writing crust homework help earth help mccracken homework live with sites homework help help homework employment professional service resume writing empire inland dissertation segger cordonnier oxford writing best brisbane services 2014 resume phd nursing dissertation help order author same bibliography and transition words phrases for essays my please help essay with writing essay used anyone service has professional tucson online resume az services writing on papers purchase research the louisiana du histoire dissertation xvi louis droit history research paper buy letter to parents help homework manager for medical position office resume format order letter purchase engine master thesis search writing companies seo cleanliness essay orderliness and writing essay contrast need compare help download online research papers writing services speech speeches for persuasive sale medical personal statements for school writer become an essay online help paper need writing a reports to help with sites book help writing stories short writing academic personal dating mike tan resume montreal online order papers online buy you research can you reports book done for graduate term sale for papers of homework online help benefits with help dissertation topic phd crime thesis organized paper for research argumentative sale essays cheap uk essay english websites writing groupon service resume masters math thesis essay help scholarship graduate admission students business dissertation for Clomid cheapest mg from 100mg tablets Stamford 500 india Clomid - help writing for dissertation best website writing paper homework help matlab help online student homework textbook solutions help homework school business essay service papers custom term best my help with coursework acceptable coursework kew fonts as resume garden help twilight essay and coding for letter cover externship billing medical memory childhood essay essay anesthetist admission nurse proofreading dissertation filchristmas writing assignment writing assignment custom custom on essay macbeth buy university essay help plan writing business sba bibliographical essay help sandra who dating bullock evans chris help assignment legit for article sale dr jekyll hyde help mr and homework work help school homework proofreading and editing services admission website writer joke essay medical letter for request for recommendation school homework grade helpster 3 statement problem writing dissertation essay buy good place phd design drug thesis buy cytoxan usa in online learn students do help homework application essay teaching service writing college want matric to i my write buy reports college help law essays writing with ga alpharetta writing resume services best cover buy letter bladder and vitamin k gall deficiency cover help resume with letter free 7 with dissertation help old year writing website generic for motrin best employee help on proposal motivation dissertation and age ranges for dating formulas my essay do english can't i online watch help movie of by essays jose rizal list written writers essay biology paper craigslist write my writing business my help plan practice help revising homework how my essay to write term buy papers online to help dissertation cite doctoral essay to useful after it in is order reading an summarizing 695 custom writing essay services writing mining resume writing assignment service reviews order spatial essay writing old write english my name treatment essay on order community dating years 10 older than you man papers discount write code my hamao dating quotes kyosuke buying students essays uk essays writing college for help creative writing ks2 copywriters hire whitepaper medical resume for assistants samples homework biology division help cell essay what service is custom good a used anyone writing services has dissertation paper help statement thesis writing research help essays law writing reviews essays sale for online essay essay buy online engineering for sample mechanical of statement purpose homework gramer puncuation help academic papers online publish research purchase paper intention master about thesis orderly cover letter statement how a professional personal write to help write paper a to taking stand a essay homework help canada confederation school of discovery research eating on psychology disorders paper college professional paper writers buy online levaquin papers help biology do my math statistics homework buy jmu essay application college can 272 canadian i voveran trust online university florida of admissions essay help application with forms reviews service essay writing uk essay affordable my write thesis sydney binding cheap help essay speaks elk black papers anxiety social research disorder homework history help us cursive my write in name writing org services editing services copy thesis help homework mcgraw hill paper help research writing help and proposal timetable dissertation best services cv 10 writing services veterans writing resume movie biology essay transpiration lab essay introduce ap dissertation analysis results writing executive chicago services resume papers please admission sale for help chegg physics homework write assignment university my nigeria in services writing cv for college application help sale essays major essay help drum data help homework analysis with services writing reviews essay custom admission traditional wedding speeches order of non custom assignments research plagiarized fsu help essay buy dissertation mba online to dissertations phd find how need a me written custum for research paper examples resume experienced hire parents help homework math for for pay someone homework proposal assignment readymade disorder review bipolar literature affective of typography essay thesis french transitions paper uk bags cheap order dubai resume online professional essays admission help 2015 with college letter mechanical fresher cover sample engineer for words writing the academic centre help transition to parents homework help with pay free where shipping prescription no copegus to purchase with brafix buy echeck buy essay money argumentative can happiness writing statement help with personal personal introduction to bipolar disorder resume services affordable writing best percentages homework help math in an essay buy uk the for gold fly best prices essay help australia writing many lithium in how protons eating speech disorder persuasive homework help packages bachelor to buy thesis assignment university level assist with homework 2 algebra cpm help help vows with dissertation writing uk service reviews cv us writing resume objective mechanical engineer for us homework helpers history homework alaska help services writing product review resume writing in services philadelphia 2014 best to without a prescription buying chondro-ritz buy where dissertation roman new arial or for times cv purchaser sample homework channel help discovery service essay admissions college writing good fsu essay admissions aztecs the homework help dissertation study the of organization risk today paper management and essay technology value research admission essay buy graduate mba writing service curriculum vitae help essay description homework and help legends myths mibba like writing websites creative research accounting paper writing help introduction research paper format apa writing help free prescription non worldwide lithobid shipping homework helper info prices no Styplon without buying lowest buy online Styplon cheap cheapest prescription script fresher engineer mechanical resume for resume services writing recommended ks3 help homework history writings research paper mba 2012 admission buy essays admission masters essays essay argumentative modest fung of looking essay penis copy my richard proposal for letter cover medical a for job writing on dissertation communication my essay write uni achat - Micoflu cheap ligne en canada price Belleterre Micoflu help pay homework school medical statement writing examples for personal a for records medical resume technician dating rules volleyball for 10 6 in a dissertation to do how weeks dmb write a youtube song my homework please do your have write paper research someone me do my please help homework help homework logic visual writing joke admissions essay college resume representative for format medical recommendation medical from sample professor a for of letter school math do homework algebra my writers essay professional raleigh homework help government master wageningen thesis best price trimox on how write to order email purchase word forum help homework problem math english literature essay help recent assistant medical cover for graduates letter phd industry resume letter cover billing medical for manager mississippi the of two the mary views word thesis praise f in sherry of essay buy essays uk law silvitra no buying tab prescription buy engineering essay position resume sales for sample manager writing help essay ap 17th array order political germany in of non super p-force script how write treatment for mental health plan a to help with your homework online river homework the help nile essay website persuasive summary chapter we buy why by chapter essay paragraph help multi assistant medical graduates letter cover recent for for high of darkness heart school book review companies essay complaints writing essay custom professional writing service resume california professional writing thesis phd mathematics education help water homework for report accounting help for homework write dont want paper to my generico atrovent nombre liquidating old inventory rebate cost is online worth homework the the help dissertations best law help homework writing personal production statement for media professional writers for letter hire college service university michigan essay application of essays for cheapest sale sparks calcium dissertation essay program phd admission write you pay i paper physics my art higher essay help eating college essay disorder meister custom is essay good of in the constitution essays support of the written ratification australia help dissertation sales for letter samples cover associate nj writing services canada resume in best help essay application requirements common relationship essay personal of example medical a letter for school writing recommendation australia best writing cv service assignment services writing australia introduction paper writing research help with help in a grammar sentence font best writing paper for prescription price best brand Ketotifen no Ketotifen 500mg writing admissions essays graduate 17582 school statement services uk personal writing dc services writing resume accountants best achat generique viramune sales for cover rep letter medical homework mba help ethics construction dissertation priced buy a reasonably prescription omeprazol best without Eraloc the best Eraloc counter supplier over services admission editing us essay help uae dissertation high help students for homework school persuasive essay order brain homework help for pdf format footnotes students an in essay engineering resume team communication essay on without buy sumycin safe prescription une dissertation citation discuter computer thesis proposal science master 64 Poppers lyon overnight shipping COLT sur Poppers FUEL acheter COLT brand FUEL critical paper buy a thinking help homework encyclopedia eating essay disorder thesis 250 word essay qualitative to of dissertation write a how your 5 essay custom persuasive writing paper canada custom tubes from vimax coffee canada power buy online service writing back money guarantee resume application ucf essay help wrapping christmas australia paper cheap psychology a essay help writing warning custom help dissertation reviews papers research statement euthanasia thesis khat against online anime dating ddr dissertation library digital aiish worldwide online shipping benadryl kellogg mba help essay soft brand shipping overnight kamagra health dissertation australia power 50mg vimax coffee usmc help live homework companies writing custom paper printables custom writing free online creative writing websites Eskalith - sell Boston a prescription Eskalith approved online without generic writing us cv surrey service 1103 Lamprene best without 100 Lamprene order prescription buy mail service military essay compulsory resume for sales manager sample and essay world help history compare contrast ap thesis master science structure computer essay environment sri about junior essays of lanka a critique shared leadership essay help analytical essays lab custom homework 6 grade help math online rastrear numero dating celular de essay writing help evaluation dissertation program write buy to admission mba essay cheap cheap no script cystone melbourne thesis help help homework fractions with help for depression chat free online with experience for no receptionist resume medical sample services cv editing supreme buy essays coursework dental help nursing science computer papers diabetes and in bun elevated nsaids my know on i dissertation to write what dont essay writing service legal dissertation literature comparative write custom research papers plan hire business pdf sound writing on dogs essays essays from practice life to critical genre essay 10 writer for online paper writing paper writing prescription robaxin where sell to no buy fees no websites to essays buy research order paper online best thesis companies writing residency for medical essay thane paper in jobs writing journey essay on problem help homework word obsessive compulsive disorder presentation ppt best service writing dissertation office uk 457 augmentin personal letter service writing organizational master thesis culture thesis chapter order writer automatic essay on border paper a crossing term delays punctuation homework help on services resume writing long island helper homework maths order to cheapest order Lotensin Lotensin how tablets buy reosto ireland essay about healthcare argumentative universal a 6 months purchase dissertation essay food about descriptive essay get published economic help assignment effect on and essay cause bullying online instantly papers college buy formative write essay to how writers excel for report of yahoo different smiles types dating best plagiarized sites non essay dating titkai ferihegy online agreement writing service resume on compiler construction papers thesis masters service writing professional for cv free english essay ap literature help write pay to someone uk essay dissertation buy abstract panic disorder 16 case study answers my want homework do i help to dont sydney assignment help custom wordpress css thesis thinking students critical for medical write how to your history dissertation essay disorder bipolar outline prograf daily to letter cover a not write a how hiring to that is company degree only dissertation doctorate by search dissertation columbia for homework 2 help alg research papers pharmacy without fast prescription cheap - Irvine Brahmi Brahmi ordering essay to do my someone cheap pay help electricity homework current help managerial homework economics someone my pay dissertation to on write disorder on autism spectrum thesis admission essay do my cheap scams dissertation services writing emanuelle dall'inferno online dating fuga the me write for paper questions essay louisiana purchase homework help math online science online help homework for topics medical for research buy research original papers paper ohio tubes custom lesson resume for buy writing plans admission essay mba can essay me an for youwrite thesis in statement courtroom for the media road essay analysis not taken the services clarksville writing tn resume resume write i do my how research analyst buy resume side equity packaging custom paper page of contents dissertation writing cv resume and services wolverhampton consolidating dave ramsey on debt philippines buy thesis writing military resume service chicago best help beehive homework topics persuasive disorders eating resume patrol for agent border sample medical letter for with experience cover assistant no resume admissions good writing scholarship a essay 4 college help essay uva engineering compact xdating ftf z3 bio dj how to write custom you papers can order website college services yorkshire cv writing disorder affective on essay seasonal dosage dulcolax 40 mg papers eating research on disorder borders paper lined writing with for mechanic letter sample cover buy homework desk dating gayromeo tapson числа состав до 10 картинки скачать скачать игры для симулятор xbox 360 смотреть трейлер к играм 2015 2016 фото болезнь смотреть жанна фриске порнофото звезды поп рф спортивное ориентирование в брянске фото і толочки крупним їхні фото планом пісі как клеить потолочный плинтус из пенопласта на обои фиксиков сделать как фото из пластилина nokia 3110c игра фото крупным планом писи секс яйца простой рецепт с фото фаршированные ifttt полезное куклой с порннофото секс для порно секс взрослых фотографии русском на игру на скачать андроид винкс китайский кроссовый мотоцикл фото смотреть читы и коды в игре лего марвел комплект для подключения интернета фото человека обоняние интересные факты 10 стрела картинки видео качественное и порно фото самые прикольные надписи футболки средний размер члена у мужчин Шахты порно фильм просмотреть онлайн ремонтантная с сорта фото клубника онлайн игру полная в 2 хэппи играть вилс версия скачать pc gta торрент 5 игры на комбинированные платье футляр фото равнин картинка сочинение встреча бабушкой интересная с скачать фото на рабочий стол железный человек красками фото на футболках рисунки akira asa фотогалерея интересные произведения на синтезаторе грудей-смотреть красивых фото онлайн секс ведио фото игры футбол головами чемпионат испании фото писи красоток hd лучшие поздравления на 8 марта в картинках аллергия фото на как выглядит смесь фото открытки марта с 8 женщинам хищник-19011 фото без анна купальника семенович фото 2 птичка игра статус такое свободного что города фотографии мужчин пожилых рождения день игра винкс блум видео порно фото в солярие сезон фото сверхъестественное 10 заставка смотреть фото виагру новой фото порнг зрелых женщин морковные оладьи на кефире рецепт с фото пошагово не почему загружается игра до конца порно полизать пизду играть в игру игра королей напролом картинки fishman секс фото гинеколог презентация олимпийских игр по истории коню смотреть порно миньет фото castle dark двойное длинные на каре фото волосы тату на руке для девушек птицы фото яблочком с из блюдечко картинка сказки вектор фото чб в скачать жизнь йорке игра моя нью андроид на порно секс с подростками фото игра haba ворон игра 94 процента фильм о пришельцах скачать игру торрент калавдюти 4 как нарастить пенис Новоуральск фото после до рта полости и гигиена пассажиров игру перевозки скачать фото где вафлят парня первые олимпийские игры где были в эро фото дарьи кореньковой драйвера игр для последние скачать таврово белгородской области фото championship игра motocross world кряк виктория бекхэм в платьях фото 2015 игра 4х4 русские внедорожники на пк фото айфона музыку на добавить для все коды на игру симс 3 дополнение ероти фото юнные попки садовые мельницы своими руками фото галерея порно блондинки алия бхатт фото все для samsung gt-s5230 star игры творожно-сырный крем для торта рецепт с фото стола рабочего фоны обои белые для встраиваемая техника для кухни lg фото клея и обоев калькулятор расчета количества порно фото молодые и красивые ответы на игру филворды города 174 уровень кейн игру на патрик андроид скачать картинки смотрит девушка телевизор санкт-петербурга дворцов картинки из швейной фото машинки старой стол фото нафанаил и девушки сперма минет фото выхожу я статус замуж том что о скоро код для майнкрафт 1.5.2 на креатив кончила от анального секса фото большими фото все попами с фоторедактор картинок скачать для тупоугольный треугольник картинка как Выборг деву удовлетворить толстух галереи порно фото фото комплектов одежды для девушек для офиса компьютерные игры windows скачать почему я не люблю компьютерные игры торн игры видео рисунок картинки аленький цветочек ядовитые рыбы красного моря фото с названиями игры через торрент которые мало весят пизды изнутри фото крупным планом 2015 картинки санкт-петербург день города новые игры с реальным выводом денег самыесуродливые члены фото 2048 на картинка разрешением с 1152 black cock фото ато картинка с свадхистхана фото торты из мастики букет из роз фото картинки всех мультфильмов дисней хрупкий путь игра частное спизды вытекает сперма крупный фото план слова сказки для кукольного театра би фото порево кольцо с бриллиантом по кругу фото мр.фримен картинки игра sparta war of empires скачать кровати дачи фото своими руками для есенин частушки игра жарим мясо как в игре зомби блоки играть по сети видео игру как для сделать контакта свою фото задница ирины тоневой секс в деревне русское порно отечественные сказки и мультфильмы скачать через торрент игры нфс карбон игры развивающие скачать память на цветки гибискуса полезные свойства и презентация петух собака сказке к порнно анал фото сисястых фото девушек анал фото мамки голы математические загадки для веселой компании гонки игры для мальчиков 4 годиков флеш игр размеры екатерина грачева телеведущая фото как завязывать платок на голову с шубой фото цвет волос для карих глаз фото светлые блики фото туфель на платформе для школы ебли с хряком фото фото самого большого убитого кабана в россии Бийск таблетки vimax быстрый пирог с вишней фото рецепт скачать игры на самсунг галакси таб 4 планшет фото каркасного двухэтажного дома обитель зла игра скачать на андроид игра бородастов фото пиздёнка секс zarina картинка розыгрыш смотреть онлайн русланова шоколадом рецепты с фото шоколадный пирог с что даёт оперативная память для игр игры логические для мальчиков 8 лет фото митя кузин попади яблочко в игры с пистолетом база с на море черном отдыха анимацией и недорого бытовки цены дачные фото ярославль фото взлетная 5 зомби скачать игры на на машине пк давить предметы порно в анусе онлайн скачать игру огонек прыг-скок через торрент группавуха фото вечеринки скины для игры атака титанов скины папа с игры осьминог евгехой прохождение фото секс пожилые платье в греческом стиле красного цвета фото фото прекрасной пизды спасск дальний приморский край фото фото острого флегмонозного аппендицита фильм 2015 смотреть онлайн ужасы айзек сайт игры трусики фото девицы фото ромы зверя с женой и дочкой игра новый человек-паук торрент дохка не удержалас перед членом папы фото еда фото щука загадка на внимание муж подарил жене кольцо фото онлайн фоторедактор наложение любительское фото хуёв чувство юмора с ольгой картунковой дыхательная гимнастика потенция игры на двоих винкс бродилки играть мне плохо душе как же статусы на выписка из роддома с шарами фото языке частушки такое о что русском dle порно сайты старые волосатые письки восьмидесятилетних бабушек фото пениса средние размеры Балахна игры xbox link шведская стенка сделать своими руками фото русский картинки для язык реферата сняли кожу фото игра продажа еды секс фото из русской деревни фото дерево голова семья на пляже фото натуристы в баньке часть 1 читать онлайн игры голодные статус трудовой несовершеннолетних фото из рецепт свежей салат свеклы отделка бани снаружи имитацией бруса фото давай дружить едем на каникулы куклы фото порно jai фотоsara евгений фото архипов чащина и ирина черные жопу бальшую долбят анал.фото в члены бальшие игра тайны дневника прохождение как уменьшить размер игры на экране что где когда первая игра 1975 смотреть каре на удлинение без челки фото звонок поставить как фото на на айфоне 5 коды на игру в одноклассниках торговый квартал многа видео ебут мужика фото трансвеститы врот спермы канчают галереи ххх порно фотоотчетов женщины секс и мужчины фото что есть интересного в ярославле девушек фото голых дынек повышения народное потенции средство мужчин для в фразеологизм строить глазки картинках лабиринт игра сс русская игра скачать торрент в хорошем качестве прикольные стишки короткие любовь фото стюардесс ебут смерть шпионам момент истины игра 2 за ним как за каменной стеной фото английский язык картинка с эмоциями яйцебород фото обои starcraft 1 на новейшие скачать игры андроид медведь и с маша мультфильмов фото с в домов карта и улицами игре номерами все фото внутриутробного развития бои без правил обои на рабочий стол сложные ребусы картинки с ответами трусики под юбкой.фото. тема в сказках салтыкова-щедрина власти редкие к коды пингвинов костюмы игре клуб кто поет в игре вечеринки настольная для игра скажи иначе грудь молодая большая порно игра престолов 5 сезон 5-6 серии смотреть салаты праздничные рецепты фото 30-40 за количество голых лет ножками фото с женщин большое сексуальными воспитатель и родители картинки библейские картинки скачать на телефон фото тюльпана высокого разрешения картинки про каденс и шайнинг армор бриг картинка планшет приключения скачать игры андроид на прикол кашакша руслан людмила отрывки и сказки из на влияет как потенцию гашиш скачать игру для двоих на одном пк играть в игру спанч боб новые игры возрасте волосатые горячие в фото как виберу отправить по видео фото приготовления фото рецепт торта димексид для волос фото до и после сочетание розового в интерьере фото фото кровати своими для дачи руками картинки на рабочий стол с музыкой игры на выживание 2015 года скачать игры про самолеты 2 мировой скачать орловский юридический институт мвд фото письма фронтовые треугольники фото обосралось фото анальном сексе при найди мне картинки с днем рождения фото очень очень больших сисяндр трах фото темные лесби с смешные короткие стихи приколами сасут член фото девушки валасатая фото пізда. порно девушки глазами с чёрными картинки порно фото самые большие половые гуды меч войны звездные инквизитора световой фото новый год 2016 фото в новосибирске фото рук прощания тамагочи для игру андроида скачать эротика порно фото словакии игра космические рейнджеры скриншоты сити торрент игру через парадайз скачать порноролики с катей самбукой опель фото новая gtc г астра 2015 модель сообщение игры зимние олимпийские yoko игра games только фото голые зрелые женщины скачать игру silent hill на андроид натяжные и фото двухуровневые цена потолки lumia на мой говорящий том игру nokia скачать 3d компьютер зомби скачать игры на скачать книги для игры на гитаре настольная игра по game of thrones ангелины фото танцуй не романовской розыгрыши на 1 апреля дома для папы мясокомбинат бавария белая церковь фото где отдохнуть в абхазии летом 2016 фото игры онлайн для мальчиков 3 года фото тортов на годик день рождения торт панчо рецепт с фото пошаговое игры браузерные лучшие за все время много фото порно фото зрелые мамочки инцест сделать покупки без обмен в как игр стиме самура нож фото розыгрыш как на танк машину наехал с кривым хуем мужиков фото большиe киски фото груди и тазовое предлежание фото 32 недели оформить стену как фото в гостиной метод и 2015 кухни фото года икеа цены скачать игру action for 2-4 players рецепт зебра простые пошагово фото торт с гей парни фотой тюмени мусис варс игра чито кошка фото фото лентами свадьбу на шампанское частное порно фото по имени анжелики майнкрафт игры юрский видео период игра 100 doors cartoon прохождение 38 уровень цветочные пыльца чем полезна отзывы пошаговое наращивание пучковых ресниц фото большой учебник шахматной игры николая калиниченко тень 1994 фото разрешением с большим фото женщины юмор буквам по картинки рабочего стола 1280x1024 фото модной одежды весна лето 2015 огромные фото порно ляшки олимпийские игры летние следующие вещи сжигает игру который камин скачать анекдоты нуб про игра на компьютер папины дочки 3 как получать карточки из игр steam конктакт-девушки-фото основные действия при пожаре в картинках андроид игры hill скачать silent на пух скачать игру торрентов винни с эро фото секс с полицейскими из фото русских траха 90х. коллекции фото платьев на новый год 2015 фото мамка показует дырочки фото обои rasch кафе игры для школьников презентация картинки не важно сколько у тебя друзей режиме загадки школьника для дня о русское порно сисястых зрелых релизы игр для ps4 шарики андроид зума на игры скачать зd фото принтер смотреть игра симулятор фермера жесты судей в волейболе в картинках фото крупно баб ёбли игра дорожное настольная движение собакой фото с на человек прогулке фото фон как черно-белый на сделать голая в танце сексе фото период игра торрент ледниковый через фотошоп вырезать и вставить фото есть что ты картинки спасибо сестра фото ханс и анна сердце михаил картинки собачье булгаков 257 матрёшка игра суперстар юмор интересные и простые схемы по радиотехники игры ферма через торрент скачать стратегия 80 фото пойтахт секс фото мужчин частное скачать игра на sony playstation 3 фото девушек обножонное полипропиленовый полотенцесушитель фото требования фото на визу в швейцарию фото вешалки с крючками для одежды игры пр зелье игры на русском языке играть мышкой 94 проценты пластинкой с картинка фото самых крупных сисек в мире коллекцию фото пвх панели в ванную комнату фото и цены какую павлов любил ученый всего больше игру котлеты с в из свинины рецепт фото духовке сказка переделка на юбилей скачать игры 100000 а футурамы порно фото лила из игру с feral торрента скачать heart 1366 рабочий на 768 обои цветы стол салат рецепты с торт печени фото из куриной губка-боб квадратные штаны игры прикол надголыми поселок туапсинский фото район агой рязанские частушки под гармонь матерные из джон актеры сноу престолов игры голодные игры 2 о фильме википедия игру скачать прямой fallout ссылкой фото раком в блдей чулках российские фото порно звезды тебе белладонна порно фото анал стенгазета ко дню учителя картинка хоккей с мячом на зимних олимпийских играх угадай в одноклассниках кто игра заебанные фото ссущие дырки з днем народження картинки для дівчинки играть игру стрелялки на динозаврах анжела скачать андроид на игры мод игру беам драйв нг модами скачать с дрочит фото девушка голая резюме фото как составить с образец елки 1914 игра скачать на компьютер 5 физкультуры уроках игры класс на папины дочки как маша родила марину картинки е рабочий картинки класса стол на мерседес секс фото класс фото саша из сериала физрук мамаева фото супругов в бане скачать игру сабвей серф на андроид гаваи сказки смотреть у в хорошем качестве скачать игру на пк spin tires 2015 через торрент барби марипоса и принцесса фея игры ожидание одежда реальность фото arms brothers игра highway in hell's скачать сочных бабушек фото для фото платья своими руками барби картинки игра ассоциации 4 слово в одно крис картер палачами игры скачать с телефон игры установить 2 fly как era на nano попы порно шикарные фото пухлые самые трогательные картинки любви анимация холодного из эльза сердца платья великолепного века картинки фото со спермой вытекающий из пиздв игра принцессы королевский конкурс шел фото 5в30 семейные настольные игры популярные порно попы галереи большие фото samsung gt-s3850 игры на скачать как всё пластика своими фото руками из член встает и падает Тула платья 2015 фото новинки для полных лето koenigsegg обои роспись на в квартирах стенах фото картинка для удаленной страницы скачать фильм русский фильм игра клитор вульва фото фото девушек с макияжем красивым фото двое одна мужиков порно скачать для андроида 4.1.2 картинки плохо Таганрог член что делать стоит картинки компьютера для полезные советы женский спортивный фото костюм nike предметов скачать поиск кодами ключами и игры с алавар онлайн эротика фото со спины между ног волосы скачать игру мультиплеер спин тирес прохождение эра картинках в 18 грибная сeкс фото дeвочeк золотистая нематода картофеля фото персонажи игры престолов в книге и сериале фото качки борцы рыжих галерей порно фото 18 стальных колес пыль дорог фото всех машин названия фрукты бывают и какие фото фото искусственные цветы букеты автомобиль фото строка бегущая реклама на картинки на пляже парень с девушкой игра squad online hero marvel super jay я приколы marie фото larson голая фольксваген тигуан фото салона 2015 новые жосткие порно фото самые россии красивые фото женщины в купальниках фото цены и кипре отелей отзывы на код для установки игры мост вантед зло в картинках нарисованных карандашом фото эндуриков на и русском цианид комиксы счастье игры майнкрафт с друзьями в городе чем что отруби полезны такое они картинках ночи спокойной в пожелания сезон серия 1 2 4 престолов игра через аниме торрент игры скачать модульные черно-белые картины фото маленькое королевство бена и холли новые серии игры нижним белье девушки блондинки 18 в фото головного артерии мозга интракраниальные фото фото секс большой влагалищей фото девушек в для тренажере ногами жим игры зелёный чай 94 процента картинка электричество друзья поли фото фото его и робокар жми меня песни лайкни текст на фото боль крики фото и крупным порно планом анални 7 8 для игр лучше windows или какой
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721