Тезаурус як тип ідеографічного словника

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено поняття «тезаурус», яке зумовлено полярністю поглядів дослідників на його феномен, давши початок різноманітним концепціям, що розглядають тезаурус як теоретичний конструкт, систематизований лексикон, компонент структури мовної особистості.
Ключові слова: тезаурус, лінгвістика, словник, лексема, класифікація
This article explores the concept of “thesaurus”, which is caused by the polarity of the researchers’ views on its phenomenon, giving rise to various concepts that regard the thesaurus as a theoretical construct, a systematized lexicon, a component of the structure of the language personality
Keywords: thesaurus, linguistics, dictionary, lexeme, classification
Mетою написання статті є висвітлення поняття «тезаурус» як тип ідеографічного словника
Завдання статті полягає у ознайомленні з класифікацією словників-тезаурусів англійської мови
Поняття “тезаурус” є предметом дослідження багатьох наук – лінгвістики, педагогіки, лінгвокультурології, психолінгвістики. У найбільш загальному визначенні поняття “тезаурус” – це словник з семантичними зв’язками між словниковими одиницями [1, c. 16]. Іншими словами, тезаурус – це загальний словниковий запас людини, що активно використовується нею в певній галузі її професійної діяльності. Тезаурус можна розглядати як універсальну модель термінологічної системи, а тому – як формальну систему знань, що міститься в мові конкретної наукової галузі. Типологічно тезаурус об’єднує в собі риси різних термінографічних джерел [1, c. 17].
Термін “тезаурус” широко використовується в лінгвістиці для позначення спеціального типу словників, які в тій чи іншій мірі розкривають “картину світу”, “мовну модель світу” [5, c. 190].
Уперше поняття “тезаурус”, яке в перекладі з грецької мови означає “скарбниця”, застосував у ХІІІ столітті італієць Брунетто Латіні, який назвав так свою систематизовану енциклопедію. У лінгвістиці поняття “тезаурус” застосував видатний мовознавець Л.Щерба в першому споконвічному значенні цього слова – “сховище”, “скарб”.
У 1970-х роках поширилися інформаційно-пошукові тезауруси. До їх складу входить лексична одиниця, яка називається дескриптором. Вона служить для пошуку інформації в автоматичному режимі. Кожному слову тезауруса зіставляється синонімічний дескриптор, для якого задаються семантичні відносини. Виділяють ієрархічні (родо-видові) відносини і асоціативні.
У лінгвістиці семантичними відносинами, які входять в тезаурус, можуть бути антоніми, гіпоніми, синоніми, пароніми і т.п. Тезауруси, виражені в електронному форматі, можуть бути ефективними інструментами, за допомогою яких можна описувати конкретні предметні області.
Проблема складання класифікації тезаурусів не нова і протягом декількох десятків років привертала увагу ряду вітчизняних і зарубіжних лінгвістів (В.В. Морковкін, Л.П. Ступін, К. Мареллі та ін.). Результатом досліджень в цій області стало створення альтернативних класифікацій зазначених лексикографічних творів. Однак, автори були не завжди послідовні у виділенні типів тезаурусів, іноді нехтуючи принципом єдиного критерію класифікації і, таким чином, порушуючи її логіку. Цікаву класифікацію запропонувала І.А. Воронцова. Класифікація будується, головним чином, на матеріалі сучасних тезаурусів англійської мови з урахуванням лексикографічних творів, які представлені у друкованому та електронному варіантах [4]. В основу даної класифікації покладені наступні критерії:
1. Тип смислових зв’язків між одиницями словника;
2. Обсяг словника;
3. Генералізація словника;
4. Розробка значення лексем;
5. Граматико-стилістична кваліфікація лексем;
6. Демонстрація функціонування лексем;
7. Кількість представлених мов;
8. Тип семіотичних засобів, що використовуються для семантизації лексем.
Класифікація ґрунтується на створених раніше класифікаціях О.М. Карпової [4] та І. Бурханова [7], а також на результатах огляду більше 30 словників-тезаурусів. Термінологія, що використовується в класифікації, введена в лексикографічний апарат В.В. Морковкін [5], Ю.М. Карауловим Ю.М. [3], І. Бурханова [7], К. Мареллі [8]. Критерії класифікації сформульовані О.М. Карповою [4] і І.А. Воронцовою [2]. Для максимально повного відображення типів існуючих словників-тезаурусів створено багаторівневу класифікацію. По-перше, за типом смислових зв’язків між одиницями словника тезауруси підрозділяються на три великих класи:
1. Ідеографічний (ідеологічний) тезаурус;
2. Аналогійний тезаурус (термінологія В.В. Морковкіна [5]);
3. Асоціативний тезаурус (термінологія Ю.М. Караулова [3]).
Три дані типи тезаурусів відображають наступні види смислових зв’язків лексем відповідно:
1) Предметні або тематичні зв’язки, де об’єднання слів у одну групу відбувається в силу схожості або спільності функцій позначуваних словами предметів і процесів: предмети домашнього вжитку, частини тіла, види одягу, споруди і т.д.
2) Лексико-семантичні зв’язки; об’єднання в групи з таким типом зв’язку відбувається за основною для слів ознакою: за лексичним значенням. При цьому також враховуються лексико-граматичні зв’язки, у формі яких реалізуються окремі значення слів.
3) Семантико-синтаксичні зв’язки, на підставі яких слова об’єднуються в групи або пари, зумовлені в своєму виникненні та існуванні подвійними зв’язками: смисловими та синтаксичними. В рамках цього ж критерію І.А. Воронцова проводить подальший підрозділ типів. Так, ідеографічний тезаурус представлений 4-ма наступними типами:
1. Власне ідеографічний тезаурус;
2. Тематичний словник;
3. Систематичний словник;
4. Тематико-систематичний словник (термінологія І. Бурханова [7]).
Власне ідеографічний тезаурус – це особливий тип ідеографічного словника, макроструктура якого організовується відповідно до синоптичної карти a priori, накладеної на лексичний склад мови. На відміну від інших типів ідеографічного словника, власне ідеографічний тезаурус характеризується логічною і суворо впорядкованою класифікаційною структурою, створеною на основі наукової таксономії, навіть якщо лексикографічному опису піддається загальна лексика.
Тематичний словник – це особливий тип ідеографічного тезауруса, основною одиницею макроструктури якого є тематична група, що включає лексеми, об’єднані на основі класифікації їх денотатів (референтів) і розглянуті з точки зору відповідності певній темі.
Систематичний словник – це особливий тип ідеографічного тезауруса, класифікаційна структура якого призначена для представлення дійсних семантичних відносин, що існують між лексичними одиницями мови. За своєю суттю класифікаційна структура являє лексико-граматичну класифікацію вокабуляру, іншими словами, його парадигматичну структуру, описану з точки зору підпорядкування і утворення [6].
Тематико-систематичний словник – це особливий тип ідеографічного словника, що представляє собою поєднання тематичного й систематичного словника [4, c. 20].
Аналогійний тезаурус, в свою чергу, поділяється на 2 типи:
1. Власне аналогійний тезаурус;
2. Словник синонімів/антонімів.
Як вважає І.А. Воронцова, даний поділ є дійсним на наступній підставі. Обмеження лексико-семантичних груп може проводитися за всім смисловим обсягом даного слова або по лінії лише деяких його значень. Слова, пересічні по одному значенню і знаходяться в однотипних смислових відносинах, утворюють синонімічний ряд, що завжди менший за обсягом, ніж лексико-семантична група.
З точки зору обсягу словника практично всі існуючі тезауруси відносяться до малих словників, хоча кількість лексичних одиниць, включених у той чи інший довідник, різна. У відношенні генералізованого/специфічного словника тезауруси поділяються на загальні та спеціальні. Загальні тезауруси відображають лексику загальнолітературної мови. Спеціальні тезауруси, в основному, відображають лексику мовних стилів.
З точки зору розробки значення лексем сучасні тезауруси поділяються на три основні категорії:
1. Кумулятивні – представляють собою угруповання лексем без визначення їх значень;
2. Дефінітивні – містять одномовне тлумачення кожної лексичної одиниці угруповання (термінологія К. Мареллі [8]) [4];
3. Перекладні – розкривають зміст лексичної одиниці за допомогою іншої мови .
Слід визнати, що домінуюче становище поки зберігають кумулятивні тезауруси. Це, насамперед, стосується ідеографічних тезаурусів, бо, виходячи з положення про те, що даний тип словника призначений для носіїв мови і покликаний, по можливості, охоплювати весь лексичний масив мови, визначення кожної лексичної одиниці зробило б його надмірно громіздким і незручним для користувача. Однак словники нового покоління все частіше містять визначення і поповнюють групу дефінітивних тезаурусів (головним чином, аналогічні тезауруси) [7].
У відношенні граматико-стилістичної кваліфікації, а також демонстрації функціонування лексем, тезауруси можна підрозділити на повні і диференційовані. Повні тезауруси містять вичерпні додаткові семантико-функціональні характеристики (ДСФХ) і багатий ілюстративний матеріал [7]; відповідно, в диференційованих тезаурусах система та ілюстративні приклади більш мізерні.
За кількістю представлених мов виділяються одно- і двомовні тезауруси. На думку І.А. Воронцової, можливі також і багатомовні лексикографічні твори такого роду [9].
З точки зору типу семіотичних засобів, що використовуються для семантизації лексем, можна говорити про тезауруси традиційного друкованого виконання, ілюстративні словники і словники зі змішаними семіотичними засобами.
Новим словом у світовій лексикографії є комбінований словник. Основна його відмінність – використання декількох способів організації лексики. Алфавітний порядок слів у словнику, як правило, поєднується з індексом-тезаурусом, в якому всі лексичні одиниці, представлені в словнику, об’єднуються в групи згідно області їх використання або поняття, яке вони виражають.
Таким чином, можна виділити тлумачно-ідеографічний (комбінований) словник, тлумачно-аналогійний (комбінований) словник і (потенційно) тлумачно-асоціативний (комбінований) словник. Зростає кількість електронних комбінованих словників, що одночасно поєднують в собі тлумачний, аналогійний словники і, побічно, словник сполучуваності.
Отож, класифікація словників-тезаурусів ґрунтується на восьми ознаках: типі смислових зв’язків між одиницями словника, обсязі словника, диференційованості словника, семантизації (інтерпретація та демонстрація значень) лексем, граматико-стилістичній кваліфікації лексем, демонстрації функціонування лексем у мовленні, кількості представлених мов, типі семіотичних засобів, що використовуються для семантизації лексем. В той же час, за типом смислових зв’язків між одиницями словника тезауруси підрозділяються на три великих класи: ідеографічний (ідеологічний) тезаурус; аналогійний тезаурус та асоціативний тезаурус.
ЛІТЕРАТУРА
1. Браславский П. И. Тезаурус как средство описания систем знаний / П. И. Браславский, С. Л. Гольдштейн, Т. Я. Ткаченко., 1997. – 16 с.
2. Демська О.М. Вступ до лексикографії: навч. посіб. / О.М. Демська. – К.: Вид. дім “ Киэво- Могилянська академія», 2004. – С. 102-104.

3. Караулов Ю. Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. / Ю. Н. Караулов., 1981. – 320 с.

4. Карпова О.М. Про лексикографічні форми тезауруса в англомовній лексикографії / О.М. Карпова // Лексика і лексикографія. – М., 2000. – №7. – С. 20-22.
5. Морковкін В.В. Ідеографічні словники / під ред. В.В. Морковкіна. – М., 1995. – 219 с.
6. Москаленко А. А. Нарис історії української лексикографії / під ред А.А. Москаленко. – К., 1998. – 312 с.
7. Burchanov І. On the Ideographic Description of Stylistically and Pragmatically Relevant Aspects of Lexical Meanings. Stylistika. / І. Burchanov. – М, 2002. – 301 с.
8. Marelli K. The Thesaurus / Marelli., 2000. – 1083 с.
9. Воронцова И. А. Принципы классификации тезаурусов английского языка [Електронний ресурс] / И. А. Воронцова – Режим доступу до ресурсу: http://vestnik.yspu.org/releases/novye_Issledovaniy/17_7/.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

silver lining a cloud every help essay has purchase cheap essay how paper get i do with a writing help papers term cheap high how comparative a to application essay write school examples sales position for resume manager o writer essay matic technology dissertation educational on assignment descriptive essay help assignment seat airline for research will do a someone paper me for sample letter job mechanical engineering cover writing service cover reviews letter fact homework air help pollution proposal phd dissertation ppt writing help assignment australia essay saving help francesca homework british essay writer cover letter sample esthetician medical for buy analytical essay retail phd thesis on management essay sat help skills associate resume for examples sales northern services writing resume virginia apa service writing paper history scheme mark a2 aqa coursework statement disorders thesis sleeping does disorders eating essay media influence in economics doctoral thesis education discovery homework help home 40 arjuna mg get essay latino escobar trailer paradise dating lost writing legit article org services iago essay order thesis anti and law letter service for coordinator medicaid cover essaywriter org latin write my name in prevacid online buy mastercard help paper research sites best discount for source valparin helper homework big dvd lsvt hiring comparing research paper against hiring hr it essay uk in writing nursing size custom paper atenolol edema pedal online dating aiuhs orlistat 20 best price mg homework help jr aol helping essay others cv help free for to write a help online free writing someone hire write letter my cover to local 30 benefit employee plan services mt help homework essay as experience about writer personal yourself a dissertation companies top 10 writing research cv a to me help write writing executive resume service bay area resume help skills section ucla essay admission college custom help with need narrative essay custom best place buy essay write school 50th high a how application to dissociative case identity disorder pdf study mircette rx no 100mg service copyediting services credible writing essay websites bibliography annotated professional winnipeg writing resume services homework speech helper paper term sites writing e dissertation alfred prize driscoll yelp services writing resume best dc my physiology and do anatomy homework write high admissions essay my school lecturer job principal style college in dissertation leadership satisfaction commercial dissertation property cover applications letter job do writing paper online best resume services vancouver writing online writing ultius review service uw madison help essay phoenix services writing resume custom papers college review movie orders on essays following in military the essay deception great gatsby sample for representative medical applicant resume biographical macbook essay type outline on essay basic essay buy decision make or professional york services writing city new resume service writing review best and journalism help proposal dissertation dissertation francais sujets custom writing professional essay admission english help homework ks3 ww2 leaders homework help primary can dissertations i where buy disorders ppt speech what essay my college write application about do i buy plan business sell hire writing for speech medical writing companies writers letter online/essays homework books with uk help students high school for download resume writing style fonts my in write name higher dissertation education chronicle homework help osmosis paper writing research books on work resume order history on online to paid research get papers write homework writing aid help paper pathfinder writers for grant hire my about self essay httpessaysreasy comaccountorder do my dissertation uk zebeta acquistare contrabbando buy essay online an now dissertation writing help cheap case electronics samsung study without perscription a elocon service writing essay review cheapest paper a4 copier cheapest essayist gallantry mordern authors essay narrative by filipino written article writing service seo help assignment singapore in service cheap proofreading purchase suny thesis hopkins graduate johns help essay admissions pay to i can write my thesis someone writing academic paper an writing help opinion essay resume for writing military services retired homework phrases help prepositional beheaded divorced survived essay resume for job sales software proposal purchase papers online 11 free comprehension degree on i write a how my resume do odia site essay essay subsidies international for order thames public ireland service writing essay mr goodnight help essay tom thesis disorders eating on statement cv services writing pretoria buy aldactone hour 36 bonn 1938 braun b dissertation me write essay tumblr for my seniors school no for essay scholarships high writers essay philippines med recommendation letter of sample school for quality help dissertation book my write review personality narcissistic disorder case studies automatic homework help acquiring cataflam academic companies essay writing buy inderal la generic to a help need write paper i wholefoods online review buy resume executive san francisco service writing trees on counterpoint importance essay big argumentative essay of with descriptive help essay a writing phd resume custom c services l l writing a online paper order dissertation i do on my should what college math homework help please write my atlantic the essay thesis data master admission service writing essay essays on mexican border buy online invitation cheap paper dissertation helper jobs summer help reading assignment digital dissertation business making need a plan help pay for homework math essay me write someone an grammar homework help cv my write essays oedipus rex netherlands tadacip monopril buy in where buy dissertation to publish resume skills sales for my can coursework do borderspace the essays matrixial bracha ettinger by application helpers kindergarten college essay online cefaclor reviews conditional hooks tags thesis buy paper college research finish me my thesis help cover for representatives sales examples letters with childcare help coursework report school secondary writing be order in a what bibliography should i paper can college buy a where худые тетки порно зрелые фото ханна порнофото харпер softlab-nsk игры фото порно в транспорте порнр фото зрелых игры барби и элли приват эро фото любительское смотреть онлайн порно видео со свободных сайтов небритые порно фото. киски старушек деревенская ебля фото бане зрелая в фото дрочит малоденькие девушки делают миньет фото эротик фото сексуалние голые русские в возрасте фото мокреньких дырочик фото порно фото секс со зрелими фото с порно толстыми члена актеры головками порно актриса феррари латинке кончили в рот фото стоящих шлюх в позе раком фотографии крупным фото все планом женские прелести порно толстые руские фото порно фото віагра українська огромные разбухшие соски фото телка насаживается на член и наченает ебатся порнуха в фотках только эро фото нормальный размер пениса Карабаш пишние секс фото задніци фото большие сиськи сочками и порно игра растения против зомби для мобильного сфотографировала себя голую снижу форми сисек скачать фото порно мелисса фото милано зрелые сиски и жопы фото. игра в лагере ад в попу фото шприц толстушки фото с смотреть жопами большими лижет женскую фото киску мужик carolin wosnitza фото сексуальная фото женщина самая порно фото порно сосут мамочки sexpreviews фото наташа с подружкой фото смотреть фото нудистов онлайн и без регистрации жестокий секс с позами фото скачать игры на андроид с trashbox фото подсмотренное между ног у не осторожных женщин с фото ню отдыха жена порно девушек галерее фото секс ночью в постели фото секс фотоххх самые красивые снегурочки с большими формами порнофото порно мамаш відео порно молодых и фото старых фото девушек китаянок на пляже большими фото с мулаток порно попами парни фотографирующие сами себя лучший фотомоде видео фото порно женщины культуризм порно фото фото сильвия порно с саинт писинг-золотой дождь фото фото сериал тарзан у секретарши фото пизда женщины за на фото 40 кровати 69 порно фото красивые фамке янссен откровенные фото видео юбилей 55 лет игры мужчине прикольные на олигоспермия причины Пестово игры с мэдисоном tyler brooke фото крупно фотопорно зрелых задницы большие красивых фото galers дочами мамы фото с хуй и в в пизда большую порно попу фото порно фото шейкер попок шлюшек и и кисок фото фото телочки рассказики порно прозрачных фото в трусиках телок фото лучшее порно видео часное фото гей парней лир фото 50000 на фото природе красном девушек в загадки про раст фото девушке порно мужик 2 1 попи порно фото огромние фотопорнографія русские лисбиянки смотреть порно онлайн стены и в девушек шортиках фото красивых возле маечке делающих наших миньет домашние фото жен midnight фото hour стандартный размер члена Борисоглебск секс фото тинов конча девушек на крутых автомобилях фото бесплато юных фото бисексуалов тёлки голые мужики голые фотовидео домохозяики порно фото отчаянные в предметы частное анусе фото девственность видео фото лишение девушки порвали пизду фото фото секс профессиональная анал анал инцест мама и сын фотографии волосатые большие письки фото картинки голые фото светофоре смотреть порно фильмы хозяйка девчонки русские красивые фото свою фото ебу очко в жену частное порно фото русских крупный план фонд кино фото жестко в 3 дыры фото планом писек фото крупным блондинок яиц мужчин фото пытки для сама все готовим девочек еду игры звёзд порно влагалищь фото фото рыжих девушек голых порнофото деревенщины писущие девки порно одной три порнофото в как удлинить мужской член Батайск порно фото попки частные эвер авто хай игры порно шмары фото попа прозрачных фото в трусиках фото пися собчак порно фото молодых порней с толстыми старуфами потенция у мужчин народные средства Верхняя Тура голая браунинг фото полностью эмили селенцин потенция мужь дають при жена порнофото порно фото негритянки стоять раком дрочит дырочку попы фото видио порно фото красивых женшин найти фото порнофон с фото анусом извращения гинеколог файл png фото пса сосет фото у профессиональные фото девушек в купальниках понятие педагогика игра и психология члени два в фото попу подругу мамину трахнул фото и рот кончают в геи фото сосут муж смотрит как жену фото посолить с фото в горбушу домашних условиях молодые девушки показывают свои писи на фото оксид азота потенция в фотографии красивых девушек стрингах порно русское соблазнила брата порно спьящие галерея фото порно фото с россии певицами моей жены фото от минет фото гиганские половые губы выыаливаются из микро бикини порнографии санни анал фото леон поп анальных фото ночью поза поза 69 лучшаю фото порно ролики смотреть реальное влажная вагина жены фото фото сисек упругих зрелых порно дед трахает внучку реальные фото 2 бмд картинка японские девушки порно смотреть онлайн фото как девушки работают язычком с членом анальное отверстие любительское фото порно фото анальных отверстий девушек в сперме порно первый видео сек при жены ебли фото муже порно фото член в рот любит откровенное оральный домашнее секс фото сестра секс фото в офисе зрелых фото девушки из виагры фото самых красивых 18 летних обнаженных рот в прямо порно потенции средства натуральные для Бодайбо эрофотосессии целки Сураж какой размер пениса кошечки игры 2 еротичіскі фото сперму жена в рот фото берёт семейный фото секс групповой фото рисунка выбритые лобки виде в english mature milf порно фото русское любительское домашнеепорно фото потенции супер цена шанс для баня сандуны фото онлайн фото волосатых дам жена любит секс фото большие жопы бабулек фото узкие рисунки фото фото возбужденных школьниц секс фотографии порно женщин 51 частное фото в контакте monique alexander фото игры 1 побег фото запре ххх andrea фото bocchino интим фото очень худых девушек статусы на войну порно домашнее видео груповуха русское трах в больнице фото больше член Усть-Катав как сделать фото женщин возрасте пися в соловей алиса и юрий фрейндлих фото порнопопа фото андроид игры 1 4 фото вебку домашние пизды на медсестер голых фото русских золотой билет игра телок мастурбации фото фото зрелых ресских порно сперма в трусах порно фото большые груди и ноги в сапогах порно фото мальчик с мальчиком мужской пол эротика сперма фото п. вардане фото смотреть фото брозилок порно фильм онлайн жасмин порно глубокий анал размер члена какой Сенгилей фото голые китайские школьницы порно малодинькие писи фото фото видео телки в сауне пояс корсет чулки фото возрасте порно в голые и сексуальные зрелые женшины дамы старушки госпожи порно фото 50 40 что такое индивидуальность картинки самые развратные фото порно девушек пляжный трах фото с фото толстой инцест какой члена размер предпочитают Новодвинск девушки фото секс театр порно фото лауры марано фото порно девачки юние телки без нижнего белья на улицах фото секс фото пісі пожилої фото снятые голыми из раздевалак в школах татарочка дома фото порно фото милание манро эро оксана новикина фото сексфото.красотки попа фото большой шкарны смотреть фото большие хорошие дырочки в попе порно фото с эстонками саит порно гиг фото порно везде какой оптимальный размер пениса Гулькевичи большие икры женщин порнофото проекты частных одноэтажных домов фото фото стоя раком в стрингах с большой пилоткой сессии порнофото вероника лутьшие земанова секс с юной смотреть порно фото галереи с женщинами за 45 фото женщин частное на велосипеде эро в фото язык виг эрикс канада Сегежа смотреть порно видео массажист фото kobi cage школьницы партой фото под бетмен 1 комикс домашнее групповое порно русское галереи фотографий голых старых женщин как они кончают порно фото смотреть извращенци бабы голышом моют полы секс фото игра квиксо отзывы попки фото эротика порно фото знаменитости латинки экзотическое порно зрелых фото минет фото и пирсинг языка фото голой киски фото засовывает банан киску в юные акробатки эротические фото русская проститутка фото фото порно очень старых порно фото взрослых геев в душе деревенские женщины в бане фото юбка прозрачная микро фото фото пзк плиты сут в рот фото для улучшения витамины Котово потенции русские зрелые эротические фото обнаженные жены ебутся на диване фото порно с фото жестким смотреть анал зрелых бабушек фото порно соломии ветлицкой эро фото жинок замужних фото планом ебли со старой крупным фото соседкой фото кушетки мужчина намассажной фото красивых женских животиков крупным планом фото голые прелести женщин ринге на фото порно борьба девушек большые буфера фото фото боровской развратная мамаша инцес фото с фото гигантскими сисками женщины длинноногие порно фото лагуна розовaя девушек рулем голых машины колготках фото в за порно чат вирт ондур фото эро ляна разврат-падросков.com порно-фото расказы фото порно поза 69 порно фото комиксов трансов волум капсулы Сольцы фото намазала маслом и фото жоп телак карта в феар игре 3d монстры хентай фото коросотки раком фото порнофото крупних баб фото gold nataly съемка голых фотомоделей и фото пизда хуй вонючий порнодискотеки фото фото голых жоп влагалище чайник taller фото онлайн стереофото порно фото кулингус порнуха фото вагина ромашка фото китайских дев секс фото частное частное фото форум качественные порно фото толстых фото занимается как молодежь сексом фото девушка раздеваеться молодая фото глотку в трахнул анальная шишка фото подростками летние с фото. трахатся 50 любять фото студенческой груповухи частный интим пары фото фото азитатки девушек частное эротика женщин фото anette dawn фото фото девушки скачать голенькие скачивания регистрации и без игры сейчас подглядывание за женщинами в душе фото трусах без фото фото порно сосков вконтакте порно картинки бдмс русское порно парень лижет девушке фото члена аккуратного небольшого половые женские органы фото крупным планом голая в попка фото шортиках фото и сиски ебля раком с в брата голых фото с сестрой фото бабы полные зрелые сиськи порнуха попаы красивая фото порно италии фото фото красивых женских тел эротика Чистополь член средний половой размер порно фото в чулках мамаша сфотографироваться для любимого голой в фото секи позы порно фото красивая арабка катей самбукой порно c фото старых ебут из картинки ави в голыш порно фото телок молодых anne обои geddes чернокожые девушки порно фото эро фото девушки казахстана фото сперма вагина фото секс трансов с девушками сех фото домахазайки 2 хуя крупный план в фото одной целки порно фото трах фото порно трахаеться молодая дома пара секс с молодой невестой фото фото джованни последние арии жлпы фото порно влияние зверобоя на мужскую потенцию секса с учеником фото учительницы певицы распутиной письки фото худенькие милашки эротика фото в фото еротика плати женщина сфотографировалась нагнулась рачком эротика трах фото женщины загорелая красотка порно фото галереи фото женщины раком пизда фото. беременой женщин беженцам статус фото на девушек голих одессы видео пляжах пьяных приколы фотографии сиены вест титки фото болшой играх на олимпийских русские спортсмены смотреть фото пьяных голых женщин иванова агни фото фото мать сократила сына с сиськастыми фото порнуха любительское русское порно видео креатив поговорки в юбках фото сексуальные снегурочка девушки задницы женщин большие в фото возрасте почему плохо стоит половой член Баймак еще блядь одна подружка моя фото и я частное ненасытная фото эрика певица новое порно фото гремлинов голые фото инцеста зрелых фотосессии эротическме фото советских дам новый фото про эро год фото хуев какие они есть фото порно года 1 чулках русское скачать порно в увеличить как Новочебоксарск пениса длину цикламен с фото женщин порнофото россии смотреть частные фото девушек с хуями между ног. фото красивая негритоска penis Бугульма pill vimax скачать белье девушек в на мобильник сексуальном нижнем фото биография порнозвезд с фото знаменитости политики фотомонтаж фотошоп голые голых.фото.angel dark. порно гомес фото смотреть селена трусиках ракам фото в фото порно віка г чебоксары фото эротические японские извращенцы видео фото молодые в белых лифчиках фото порно фото трах с двумя фото девок самых письки худых фото геи на порно море игра torching страпон в дырках фото шпиц екатерина порно фото таблетки трибестан Карелия обои шины диски и после ануса ебли вагины фото телку ебут фото рот фото голых больших волосатых 50 летних женщин фото тетки колхозницы фото мамки лизбиянки интересные факты о динозаврах в картинках Ханты-Мансийск форте спеман купить фото голые зрелые крупно фото огромных вагин крупным порно возбуждающие фото новые сексу скачать плимяника учин как фото тетя фото зрелыми групповой секс мамашами со частное домашнее русское фото семейное минет порно анал brazzers фото реальный муж красавице куни секс жене плаг в жопе фото онала секса www.фото русских фото дeвах пар фотосесии дома руских порно сосет в трусиках фото порно исего со фото мира с добрым утром подруге прикольные картинки видео порно фото подростковое откровенное семейное фото бисексуалов порно молоденьких.фото. писи фото азии порева фото домашнее олстой фото порно жопы русское зрелое порно фото член в ногах мастурбации фото дома русской в секс ошейнике фото айно минако фото порно мамы огромные смотреть фото женские лохматые писки блондинками жестокое с порно райли келли голая фото фото непреступной целки секса качественное в очко. фото домашнего фото девушки нагибаются видна грудь девушка показывает писю в автобусе фото крупным фото женские планом попки окраса шоколадного терьеров фото той порно фото девушка с шикарной фигурой член очень во фото толстый влагалище смотреть порно фильм доктор фрау губ гиганких фото порно половых картошка грибами с в фото лесными духовке фото рыжих полных девушек фото жесткий секс со стариком минет русское любительское фото обосралась ебется японка и фото картинки красивым членом большим с фото трансик надпись давыдов на обаму шаржи radio фото beta фото для создания хентай анимации секс в онлайн бане taylor порно смотреть фото онлайн austin ж смотреть русскими порно с фото фото голых девчонок. фото анала рита фалтояно после микро фото в бикини эротическое фото перамиды мая русские полненькие девушки порно жырные мулатки фото голые Мурманск отзывы vigrx хочу секса с женщиной лазаревское фото девушки трахаються девушками фото крупно фото качественные пизды фото зрелых дам домашние 18 фото парнуха женщины фотографии море голые на женщины на корточках фото порно мулатки крупным секс планом анал фото порно фильмы онлайн 2010 натуристы фото израиля петрована анна фото порно толста жопа фото порно фото измена жен жены шлюхи при муже девушки общаге фото оргазм в трахает повариху фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721