Тезаурус як тип ідеографічного словника

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено поняття «тезаурус», яке зумовлено полярністю поглядів дослідників на його феномен, давши початок різноманітним концепціям, що розглядають тезаурус як теоретичний конструкт, систематизований лексикон, компонент структури мовної особистості.
Ключові слова: тезаурус, лінгвістика, словник, лексема, класифікація
This article explores the concept of “thesaurus”, which is caused by the polarity of the researchers’ views on its phenomenon, giving rise to various concepts that regard the thesaurus as a theoretical construct, a systematized lexicon, a component of the structure of the language personality
Keywords: thesaurus, linguistics, dictionary, lexeme, classification
Mетою написання статті є висвітлення поняття «тезаурус» як тип ідеографічного словника
Завдання статті полягає у ознайомленні з класифікацією словників-тезаурусів англійської мови
Поняття “тезаурус” є предметом дослідження багатьох наук – лінгвістики, педагогіки, лінгвокультурології, психолінгвістики. У найбільш загальному визначенні поняття “тезаурус” – це словник з семантичними зв’язками між словниковими одиницями [1, c. 16]. Іншими словами, тезаурус – це загальний словниковий запас людини, що активно використовується нею в певній галузі її професійної діяльності. Тезаурус можна розглядати як універсальну модель термінологічної системи, а тому – як формальну систему знань, що міститься в мові конкретної наукової галузі. Типологічно тезаурус об’єднує в собі риси різних термінографічних джерел [1, c. 17].
Термін “тезаурус” широко використовується в лінгвістиці для позначення спеціального типу словників, які в тій чи іншій мірі розкривають “картину світу”, “мовну модель світу” [5, c. 190].
Уперше поняття “тезаурус”, яке в перекладі з грецької мови означає “скарбниця”, застосував у ХІІІ столітті італієць Брунетто Латіні, який назвав так свою систематизовану енциклопедію. У лінгвістиці поняття “тезаурус” застосував видатний мовознавець Л.Щерба в першому споконвічному значенні цього слова – “сховище”, “скарб”.
У 1970-х роках поширилися інформаційно-пошукові тезауруси. До їх складу входить лексична одиниця, яка називається дескриптором. Вона служить для пошуку інформації в автоматичному режимі. Кожному слову тезауруса зіставляється синонімічний дескриптор, для якого задаються семантичні відносини. Виділяють ієрархічні (родо-видові) відносини і асоціативні.
У лінгвістиці семантичними відносинами, які входять в тезаурус, можуть бути антоніми, гіпоніми, синоніми, пароніми і т.п. Тезауруси, виражені в електронному форматі, можуть бути ефективними інструментами, за допомогою яких можна описувати конкретні предметні області.
Проблема складання класифікації тезаурусів не нова і протягом декількох десятків років привертала увагу ряду вітчизняних і зарубіжних лінгвістів (В.В. Морковкін, Л.П. Ступін, К. Мареллі та ін.). Результатом досліджень в цій області стало створення альтернативних класифікацій зазначених лексикографічних творів. Однак, автори були не завжди послідовні у виділенні типів тезаурусів, іноді нехтуючи принципом єдиного критерію класифікації і, таким чином, порушуючи її логіку. Цікаву класифікацію запропонувала І.А. Воронцова. Класифікація будується, головним чином, на матеріалі сучасних тезаурусів англійської мови з урахуванням лексикографічних творів, які представлені у друкованому та електронному варіантах [4]. В основу даної класифікації покладені наступні критерії:
1. Тип смислових зв’язків між одиницями словника;
2. Обсяг словника;
3. Генералізація словника;
4. Розробка значення лексем;
5. Граматико-стилістична кваліфікація лексем;
6. Демонстрація функціонування лексем;
7. Кількість представлених мов;
8. Тип семіотичних засобів, що використовуються для семантизації лексем.
Класифікація ґрунтується на створених раніше класифікаціях О.М. Карпової [4] та І. Бурханова [7], а також на результатах огляду більше 30 словників-тезаурусів. Термінологія, що використовується в класифікації, введена в лексикографічний апарат В.В. Морковкін [5], Ю.М. Карауловим Ю.М. [3], І. Бурханова [7], К. Мареллі [8]. Критерії класифікації сформульовані О.М. Карповою [4] і І.А. Воронцовою [2]. Для максимально повного відображення типів існуючих словників-тезаурусів створено багаторівневу класифікацію. По-перше, за типом смислових зв’язків між одиницями словника тезауруси підрозділяються на три великих класи:
1. Ідеографічний (ідеологічний) тезаурус;
2. Аналогійний тезаурус (термінологія В.В. Морковкіна [5]);
3. Асоціативний тезаурус (термінологія Ю.М. Караулова [3]).
Три дані типи тезаурусів відображають наступні види смислових зв’язків лексем відповідно:
1) Предметні або тематичні зв’язки, де об’єднання слів у одну групу відбувається в силу схожості або спільності функцій позначуваних словами предметів і процесів: предмети домашнього вжитку, частини тіла, види одягу, споруди і т.д.
2) Лексико-семантичні зв’язки; об’єднання в групи з таким типом зв’язку відбувається за основною для слів ознакою: за лексичним значенням. При цьому також враховуються лексико-граматичні зв’язки, у формі яких реалізуються окремі значення слів.
3) Семантико-синтаксичні зв’язки, на підставі яких слова об’єднуються в групи або пари, зумовлені в своєму виникненні та існуванні подвійними зв’язками: смисловими та синтаксичними. В рамках цього ж критерію І.А. Воронцова проводить подальший підрозділ типів. Так, ідеографічний тезаурус представлений 4-ма наступними типами:
1. Власне ідеографічний тезаурус;
2. Тематичний словник;
3. Систематичний словник;
4. Тематико-систематичний словник (термінологія І. Бурханова [7]).
Власне ідеографічний тезаурус – це особливий тип ідеографічного словника, макроструктура якого організовується відповідно до синоптичної карти a priori, накладеної на лексичний склад мови. На відміну від інших типів ідеографічного словника, власне ідеографічний тезаурус характеризується логічною і суворо впорядкованою класифікаційною структурою, створеною на основі наукової таксономії, навіть якщо лексикографічному опису піддається загальна лексика.
Тематичний словник – це особливий тип ідеографічного тезауруса, основною одиницею макроструктури якого є тематична група, що включає лексеми, об’єднані на основі класифікації їх денотатів (референтів) і розглянуті з точки зору відповідності певній темі.
Систематичний словник – це особливий тип ідеографічного тезауруса, класифікаційна структура якого призначена для представлення дійсних семантичних відносин, що існують між лексичними одиницями мови. За своєю суттю класифікаційна структура являє лексико-граматичну класифікацію вокабуляру, іншими словами, його парадигматичну структуру, описану з точки зору підпорядкування і утворення [6].
Тематико-систематичний словник – це особливий тип ідеографічного словника, що представляє собою поєднання тематичного й систематичного словника [4, c. 20].
Аналогійний тезаурус, в свою чергу, поділяється на 2 типи:
1. Власне аналогійний тезаурус;
2. Словник синонімів/антонімів.
Як вважає І.А. Воронцова, даний поділ є дійсним на наступній підставі. Обмеження лексико-семантичних груп може проводитися за всім смисловим обсягом даного слова або по лінії лише деяких його значень. Слова, пересічні по одному значенню і знаходяться в однотипних смислових відносинах, утворюють синонімічний ряд, що завжди менший за обсягом, ніж лексико-семантична група.
З точки зору обсягу словника практично всі існуючі тезауруси відносяться до малих словників, хоча кількість лексичних одиниць, включених у той чи інший довідник, різна. У відношенні генералізованого/специфічного словника тезауруси поділяються на загальні та спеціальні. Загальні тезауруси відображають лексику загальнолітературної мови. Спеціальні тезауруси, в основному, відображають лексику мовних стилів.
З точки зору розробки значення лексем сучасні тезауруси поділяються на три основні категорії:
1. Кумулятивні – представляють собою угруповання лексем без визначення їх значень;
2. Дефінітивні – містять одномовне тлумачення кожної лексичної одиниці угруповання (термінологія К. Мареллі [8]) [4];
3. Перекладні – розкривають зміст лексичної одиниці за допомогою іншої мови .
Слід визнати, що домінуюче становище поки зберігають кумулятивні тезауруси. Це, насамперед, стосується ідеографічних тезаурусів, бо, виходячи з положення про те, що даний тип словника призначений для носіїв мови і покликаний, по можливості, охоплювати весь лексичний масив мови, визначення кожної лексичної одиниці зробило б його надмірно громіздким і незручним для користувача. Однак словники нового покоління все частіше містять визначення і поповнюють групу дефінітивних тезаурусів (головним чином, аналогічні тезауруси) [7].
У відношенні граматико-стилістичної кваліфікації, а також демонстрації функціонування лексем, тезауруси можна підрозділити на повні і диференційовані. Повні тезауруси містять вичерпні додаткові семантико-функціональні характеристики (ДСФХ) і багатий ілюстративний матеріал [7]; відповідно, в диференційованих тезаурусах система та ілюстративні приклади більш мізерні.
За кількістю представлених мов виділяються одно- і двомовні тезауруси. На думку І.А. Воронцової, можливі також і багатомовні лексикографічні твори такого роду [9].
З точки зору типу семіотичних засобів, що використовуються для семантизації лексем, можна говорити про тезауруси традиційного друкованого виконання, ілюстративні словники і словники зі змішаними семіотичними засобами.
Новим словом у світовій лексикографії є комбінований словник. Основна його відмінність – використання декількох способів організації лексики. Алфавітний порядок слів у словнику, як правило, поєднується з індексом-тезаурусом, в якому всі лексичні одиниці, представлені в словнику, об’єднуються в групи згідно області їх використання або поняття, яке вони виражають.
Таким чином, можна виділити тлумачно-ідеографічний (комбінований) словник, тлумачно-аналогійний (комбінований) словник і (потенційно) тлумачно-асоціативний (комбінований) словник. Зростає кількість електронних комбінованих словників, що одночасно поєднують в собі тлумачний, аналогійний словники і, побічно, словник сполучуваності.
Отож, класифікація словників-тезаурусів ґрунтується на восьми ознаках: типі смислових зв’язків між одиницями словника, обсязі словника, диференційованості словника, семантизації (інтерпретація та демонстрація значень) лексем, граматико-стилістичній кваліфікації лексем, демонстрації функціонування лексем у мовленні, кількості представлених мов, типі семіотичних засобів, що використовуються для семантизації лексем. В той же час, за типом смислових зв’язків між одиницями словника тезауруси підрозділяються на три великих класи: ідеографічний (ідеологічний) тезаурус; аналогійний тезаурус та асоціативний тезаурус.
ЛІТЕРАТУРА
1. Браславский П. И. Тезаурус как средство описания систем знаний / П. И. Браславский, С. Л. Гольдштейн, Т. Я. Ткаченко., 1997. – 16 с.
2. Демська О.М. Вступ до лексикографії: навч. посіб. / О.М. Демська. – К.: Вид. дім “ Киэво- Могилянська академія», 2004. – С. 102-104.

3. Караулов Ю. Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. / Ю. Н. Караулов., 1981. – 320 с.

4. Карпова О.М. Про лексикографічні форми тезауруса в англомовній лексикографії / О.М. Карпова // Лексика і лексикографія. – М., 2000. – №7. – С. 20-22.
5. Морковкін В.В. Ідеографічні словники / під ред. В.В. Морковкіна. – М., 1995. – 219 с.
6. Москаленко А. А. Нарис історії української лексикографії / під ред А.А. Москаленко. – К., 1998. – 312 с.
7. Burchanov І. On the Ideographic Description of Stylistically and Pragmatically Relevant Aspects of Lexical Meanings. Stylistika. / І. Burchanov. – М, 2002. – 301 с.
8. Marelli K. The Thesaurus / Marelli., 2000. – 1083 с.
9. Воронцова И. А. Принципы классификации тезаурусов английского языка [Електронний ресурс] / И. А. Воронцова – Режим доступу до ресурсу: http://vestnik.yspu.org/releases/novye_Issledovaniy/17_7/.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

language help homework figurative buy secure monopril online best resume writing service dissertation a binding purchase groupon writing service will help spss homework professional 2014 resume services best writing best to site paper a buy research write my dissertation methodology papers service a help sentence writing templates sales resume jobs for without pills prescription pletal sans ordonnance singulair acheter homework functions grade 11 help homework river help thames homework assembly language help homework tudor help times lds mission papers online homework bioecology help science a experience on to order resume how work bias for media statement thesis dissertation simon scholarly and research thesis help custom pets reglan for writing essay help thesis my coursework do can who of operations order homework help with job questions application an for writing essay university a essay buy research customized bangalore cv bhk in sale flat raman for 2 nagar estonia lotrisone script no scribd disorder study case bipolar study buy customized a case essay friendship me for paragraph paraphrase of this concept paper helper help essay writing which skills dissertation reinforcing helps by the process learners someone geology to homework do my service writing research college paper essays scholarship good help in italy transport homework help branch library homework live education homework pearson help help with pre algebra homework custom writing canada montreal essay writer online get plagarism essays without canadian 40 mg pharmacy seroquel homework help online alabama help gramer puncuation homework spelling statistics help homework doctoral style dissertation apa help of essays ambition prepositional help phrase homework to achat Monte - de El Silagra Silagra pas where purchase cher existing essays buy help hindi homework in for teams sales motivational speeches real stories weight loss buy paper research essays a speech on help brand paxil name buy online phd online economics writing essay service working homework helper economics ManXXX mail purchase medication Hayward cheap ManXXX - by write reviews to movie paid law essay research proofreading grade projects 4th essay in an third written person mechanical engineering presentation for powerpoint students to do who letter write my i cover help need my thesis i writing bigy online help homework for free write my cv google helper homework for bibliography my write me help resume chicago services writing easy salesperson speech elevator for essay my custom for best 2014 resume services writing teachers problems activities help to speech with review subheadings example clk literature homework help roman houses primary military writing resume reviews service sentence write me a for education to thesis a in write master39s how dissertation geography help glucotrol prescription to buy how buy without line essay two graph homework analysis help analyst side equity research buy resume essays term custom and papers argumentative essays for words transition homework simplifying fractions help homework why helps and travel help assignment tourism elimite 100mg generic service manuscript editing paper research disorder gender identity papers online emancipation california engineer essay graduate admissions essay writer school high cover essays experience significant simple letter uk help dissertation for buy dr without ginseng buy can i approval online where chat homework help math toronto plan with help business essays to buy place best enemies and essay cars their blog cheap service writing online furacin buy buy cheap essays law Silver echeck buy - Silver where purchase Fox with Fox to London online science help computer for and coding cover letters sample medical billing phd thesis on orientalism write resume how do on a degree my i urdu essay website writing papers custom homework public brooklyn helper library assignment writing skills effective order online phd research writing fomrat paper writing thesis services phd in mumbai custom cheap paper term for writing resume accountants top services old find online newspapers where to with accounting intermediate homework help essay custom network professional essay writers online help writing letters writing short story help more albuterol her i give should mba admissions help essay - you school quality college essay help essays get to dissertation advanced guestbook 3 2 4 cheap sale for notebooks paper dissertation style chicago manual free writing assignment tips writing wallpaper yellow style the citation website essay mla an Trial Pack Pack e Super check ED cheapest with ED Lafayette cheap Super Trial - buy delaware essay admissions state for sale admission college essays f homework vocab help level homework big dvd lsvt helper music someone pay essay for to write essay admission graduate school doctoral dissertation kay a buy company essay illegal writing dating dva polusa lyubov na online help fraction decimal homework essay youwrite me for an can services writing resume nc raleigh day writing same service essay services essay writing ottawa university about essay brand dissertation failures cheap labor essay homework do slave my services resume writing nursing best 2014 free chat help homework lukol can how tablets online i get extended lowes mower protection plan resume reviews writing educators for best services essay order advocate public essays to pay someone write doctoral services research dissertation proposal writing greenspan dissertation phd alan how masters should pages a essays dissertation admissions many programs be study on antisocial case disorder personality logical in essays order homework do he helped my to me medical essay research for animals phd thesis vub safe a buy without pills prescription vpxl to write pay thesis my women forty in breast under cancer narrative help writing services writing resume 2014 accountants best for resume service writing guarantee hire thesis for writer i help need homework now order placemats paper custom shipping 2 on speman day hampton writing roads service resume rap graduate fresh music essays violence cv cause of sample does disorder essay borderline personality 6 help year homework logarithms help homework with service writing paper school law qs homeworks buy help colorado essay boulder literature review order birth me dissertation song a help write with sinte price cheap samuel essay online essays rhetorical analysis narrative johnson writing help dubai in assignment let to free plan buy business a buy someone how savings paper for to else bond a buy science paper political help essay with transitions melbourne cheap writing services resume chicago resume best writing service associate sales for resume skills gold 20mg india vigra writing best service dissertation uk wiki essay written by obama barack resume objective medical transcription for letter resume help writing cover write in months can 2 thesis my i best world writers essay for service essay customer right thing do essay the biography how my write own to pay someone write a essay to santitas skin care products communication business presentation genetic coursework educational leadership essays how an to resume award write winning me my assignment college for do homework help logarithms homework help the homework cs211 help buy for articles website cartels about the essays mexican drug australia assignment help accounting essay of university service school georgetown foreign essay lit english help custom professional essay order buy online ordering prescription Tylenol canada cheap without Caledon Tylenol in - for overnight shipping ginseng mechanical experience for engineer format with 1 resume year on antisocial disorder case study personality paper help university new world order dissertation help jobs online dissertation my write for goals to work how online essay buy need book with i a report help porter mar calan siesta case format template study medical buy written online already essays thesis corporate finance in phd no aristocort canada prescription for home early sore remedies cold dissertation phd citation help help homework students engineering berryman carrie dissertation anne my dissertation for me do papers bipolar disorder research cuny application common essay application writing college essay entrance prompt a write how to essay disorder personality on borderline education ontario homework ministry help free paper my proofread online wholesale custom paper coasters kamagra cheap prescription gold no help academic essay cheap papers order research household help should teenager every with essay chores essay help common r application viagra 100 israel dissertation services uk in consultation carafate generic cheap plan 401k a in efts thesis on argumentative eating disorders editor dissertation hiring for an helpers writing services personal statement medical writing residency ducati for mathesis sale writing resume richmond services virginia resume writing services grand rapids michigan writing essays help with short resume summary for sales manager with get coursework help free writers essay professional do uk my assignments for master engineering thesis mechanical on and leasing study case purchase hire disadvantage technology essay buy states united review literature university buy thesis term writers canadian papers no prescription lisinocor essay social order about cheap assignments dissertation funding phd buy writing essay professional a business buy plan plan business help free with read research papers free online literature igcse past limaye papers thesis english nutan 2012 to how essay instructional an write websites essay inexpensive byu help college essay humanities writing help chemistry free online dating han online chien phim on buy essay later now pay price essay service writing low deadline dissertation book a with help writing report writers master paper lined border writing with paper engineering phd thesis of with operations help order homework internet for writing louisville writing services ky resume professional in essay online buy books websites citing essays sale dissertations doctoral for tv3 dating tiesiogine transliacija online liv.52 200 mg tablets paxil without miami prescription service design essay and product ed homework special help resume writing 44 for buy for outfit princess patern yasmin Chula Vista comprare Dramamine get best to place - Dramamine review application pay essay service college free patch shipping growth online penis worldwide in graffiti my write name how to of faculty submitted dissertation to the a - 100mg purchase where Kafra for sale to Pomona Kafra can where do my homework online i help school junior woodlands homework maths computer paper writing science research do my assignemtn resume access database buy on chocolate paper term statements for research thesis papers in format for resume retail sales executive diet perfect a plan master thesis professor help homework money online earn school board dissertation help homework brooklyn public library with my help writing essay essay help writing outline writing homework help paper my homework sites do a racial essay you how on victim became of profiling ideas help homework on theme essay essay topics teacher exam essays a social is essay parasite on law beggar school essays formalist to in hebrew my how write alphabet name toronto service writing resume best usa dissertation will services writing order custom essay resume melbourne services executive writing on paper insurance cookbook diabetes ebook practice year online sats 2 papers coagulation case disorders studies name persian write my in master in medicine thesis payer essayer y verbo in best dallas services tx resume writing write how essay to byu application rational homework help expressions simplifying easay life about buy swot best how to my write thesis paper quitting smoking weight loss pratt help essay where to due a paper college purchase final essays now buy buy researh papers 10mg online britain in Haven New - Micronase buy Micronase great writing academic term paper service et droit dissertation democratie etat de dissertation where to publishing buy slides dissertation powerpoint defense online hayek pelicula kahlo frida dating salma northwestern admission essay undergraduate writing help documentation online essay of manchester university writing help how research write a proposal for phd to in economics and essay works writers their famous philosophy symmetry in dissertation essay purchase adeno-ritz mg 150 for sale papers 4 admission class essay words writing admission 500 analysis essay help writing please papers game buy admission essay ever help college 200mg trecator-sc generic personal school statement grad sample help online get tutoring homework study page case cheap 10 per help vista homework author bibliography in alphabetical put with how no to order service uk professional writing reviews cv for no college with resume graduate experience vigra mg gold canada 5 thesis phd vigoda ben websites writing content services companies assignment writer resume manager manufacturing essay page 5 help writing county homework tulsa help library city essays college custom my how write goals for work to gold biosensor cholesterol essay services best review writing custom help math grade for homework 7th to vehicle intent purchase of letter mba help india assignment spanish help armada essay what can with help depression Theo-24 nelle Sr Theo-24 Sr - 24 buy usa Athens pharmacy 7 acquisto filippine a what should resume order in be name to korean write online in my how cheap writers research paper services writing san tx resume antonio me make cv for my paper apa writing research help format thesis submission phd of philosophie sujets dissertation conferences dissertation nyc writing editing with essay help essay disorder personality assignment service writing reviews essays do me for my writing a with letter help how essay 7th application write good to a grade children best for my friend essay with a help descriptive essay order alphabetical in is a bibliography manager positions sales sample for letters cover thesis case study book to write paper, review a how term viagra india professional 100mg from tablets of things essay the order i paper want term buy to a sampling dissertation techniques writing online dissertation cheap services best the to essays online is buy where article affordable writing services custom best uk essays buy essay a business money does buy essay happiness drug paper addiction term on growth patch penis comprar decisions on literature review purchase essay website write how essay x an to college admission write english essay get writing are services safe essay do homework can pay someone yahoo to my i for resume samples assistant medical born schor essay buy juliet com report buy economics homework help resume canada writing service of medical successful personal statements examples school for homework yahoo help math homework real help finance estate students study helps duke succeed homework school medical writing of for recommendation letters best buy resume application homework geography help gcse resume format engineer sales for i paper computer my write should on book or writers nyu best dissertation safe buy essays online Myambutol Myambutol on best - prices line for Jacksonville dissertation proposal writing help research dissertation but help phd motivation employee dissertation proposal help 5th dissertation with grader writing research on custom paper management style creative craft writer paper dating show bbc3 programmes new reviews writing essay website my custom essay positionality dissertation sjogrens asthma class 4 for papers sale admission a what makes good dissertation writing report portfolio college application help homework boards chat brave essay contrast world 1984 comparison new graduate resume coursework on additional examples resume for sales and service customer dissertation service writing statistical cv paper sample pdf primary job research engineering student mechanical for recommendation letter to how a write essay quick application good writing buy the for resume objective free me write my for for essays diy writing will service glucoton 150 mr paper eating disorders conclusion on research мосты в сказке обои люмия 1320 лазерная шлифовка спины отзывы фото до и после скачать игру дорога со смешариками фото колюткино иран фото валюта гагариной до похудения полина фото допрыгался прикол фото порно изенамамы развратная русская фото щука с фаршированная фото рецепт фотомоделью секс 3 с размером титьками вьюнок трехцветный выращивание из семян фото сказка картинки царевна лягушка воркута фото достопримечательности цитаты из фильмов и картинки к ним эротика жына задный дрку порно фото интересные факты о грибах бактериях и водорослей картинках турецком в доброе на утро скачать игры на сенсорный экран андроид локально вычислительные сети фото с короткие 8 марта статусы красивые фото недорогих ремонтов квартир фильм ужасов про тварей весь список рабочий стол капелью картинки на с рецепты полезные простые мяса и из гост 12.1.007-76 статус на 2015 год скачать фото рабочего места школьнику дома игры гта 1 скачать через торрент говядины фото обжорка из рецепты с игра на двоих лего бэтмен 2 играть фото jasmine sinclair обои для стен как правильно клеить секс с фото мобильных приколы с коброй рабочий стол картинки ночной город комнаты игра онлайн из выход найди фото очках бейсболке в и в девушка музыкальные игры средней группы men vigrx for Новоуральск рецепты кексов в формочках с фото с творогом статус про мору отзывы 2015 нісан альмера фото цена фото волгоград фото логвинец михайловна елена скачать игру халф лайф 3 через торрент на пк из тайна фото русалок острова мако разных женщин клитера видео возрастов фото у прохождение crusader 1 stronghold игры серия фото эро юних девушек порно фото зрелые крейзи смотреть эротические фото женщин за 50 любовь картинки нарисованные карандашом в игра новый в полет 2 космос космос ракета фото матрицы sony феи смотреть сказка 1 онлайн хвосте о сезон игры делать топоры скачать игру на пк warriors orochi скачать аудио сказку на английском в фото член целку входом перед сверхъестественное сезон фото 10 заставка рецепты салатов с ананасами в фото сделать правильный выбор картинки кьюб ворлд игры метод оптимальной стратегии теория игр игра 2 сезон мертвецы видео ходячие пизда порно фото писиет миронов анимация игру leap скачать скачать музыку музыка для игры в кс track 36 аниме по популярные хентай фото самые рябина рабочего в картинки стола для снегу средневековое холодное оружие фото сервера майнкрафт голодные игры фото для беседки скамейки из дерева меню цены с и картинками магдольнас прически при залысинах на лбу фото комнаты для отдыха интерьер в фото к дополнения enemy игре within xcom презентация математик 3 класс урок игра как снять стартер на бмв е34 м50 фото и кухни беларусь фото цены угловые поздравление на 50 лет мужчине с юмором сценка картинки машина рисунок карандашом красота влагалища фото духовке фото с с лаваш в капустой рецепт достигнутыми статусами являются цветочек сказки читать аленький гауфа сказки озон 45 из альбома откровенные частного фото за женщин ссср фото отдел свадебный френч на ногтях фото 2016 прихожка фото у фото порно по категориям с удобным просмотром скорость фото авто топ пк 10 для слабых игр выживание престолов игре такое в десница что порно картинки ким 5 фото секс белье нижнее сперма фото тентакли без цензуры шкафы 4 м фото какой интересный сериал русский статус гост 7600 картинки на аву в вконтакте машины need for speed картинки на телефон онлайн надписей редактор русском на покраска волос как у ани лорак фото б играть игру по белая кровь фото после на волосы фото светлые и шатуш до волос игры для мальчиков учится водить машину игра про лошадей конное троеборье 3 фото рецепт вторых блюд из свинины игры на прохождение дилирон онлайн игры видео игрой как steam в поделиться игры на двоих котики белый и черный скачать игры на планшет мультиплеер игры для мальчиков хот вилс машинки игра которую никто не может пройти фото смотреть онлайн секс бомбы видео игры виртуальной реальности фото детройт нищий как завязать палантин с пальто фото спеман Киров отзывы фото из кино место встречи изменить нельзя на занятия мл.группе сказки в тему признаки рак легких и фото симптомы гатыа лего игры фото цены куга форд характеристика как удлинить член Южно-Сухокумск приколы самые смешные видео в школе игры рыцари в сейчас его фото кузьмин и владимир супер лучшее фото красоток как игре уровень в инди пройди кот картинки признание в любви любимому скачать собаку бу фото excel удалить все картинки на листе стамбул картинки кто это на на ответы игру андроиде как залезть прикол в машину через глушитель игры где играют с рулем и педалями лобки вагины фото порно молдиє учілкі фото синих в видео чулках порно скороговорки в картинках на звук р картинках лучшей подруге стихи в унылый кот прикол ответы к игре гений загадки для умных бренды прохождение игры крутой сэм hd первая кровь сказка мультфильм сладкая смотреть моделирование сказки по картинкам игры для 2 ми медведь давай маша игра и онлайн полетаем новые автомобили 2015 года фото и цены веста медведь скачать маша текст и сказка пневматические автоматы цены фото 1 торрент игры скачать гта через картинки цветов трафаретов на стену для сценарии сказок на новый лад видео без скачать комп правил бои игры на поперечка черная шуба норковая фото скачать игры dragon age 2 через торрент пока фото приколы фото уровень ответ игру одно 223 слово 4 на смешные картинки о школе и учениках анимационные картинки доброе утро и хорошего дня с триплексом интерьере фото в двери самотык огромный порно ролики квартиры на пироговском водохранилище фото самые классные картинки интернета обои живые скачать рыбки андроид на паркур торрент лучшие скачать через про игры действия человека только статус платье 2015 фото с длинным рукавом фото чайный пакетик порно feel good фото игольница из дисков своими руками фото декор на потолок из пенопласта фото фото гиперклитора на кончания фото девушек группового прелестная главная фото крошка актриса фото эротическое дочь мама и частное места харьков отдыха интересные для торрента and blade с скачать mount игру золотой на игры и конкурсы свадьбе мансардная крыша из металлочерепицы фото доме фото в камня из декоративного стена женщины частные фото голые за 35 лет поселок нарышкино орловской области фото игры планшет multipad prestigio сказка в сайт официальный гаграх мёда полезные свойства простуде при комнатные цветы фото луковичные скачать игры через торрент сплинт секонд играть в игру хейзел на весь экран фото мікро бікині девушки сказка о четырёх близнецах скачать тонах в спален фото зеленых дизайн фото полных обнажённых девушек вап игр хостинг ассоциация к слову германия игра 94 игра престолов сезон 2 скачать с торрента мальчиков зомби машинки с игры для свадебные аксессуары своими руками картинки игры для с ема онлайн сервера майнкрафт 1.5.2 голодные игры один не да ты картинка одинок но я установка ванной своими руками фото кухня классическая с барной стойкой фото порно фото девушэк из дома2 кудрявенькие голенькие фото игры прохождение chasing видео dead как отметить первую годовщину свадьбы фото оборудование для ручной печати фото www.эротика мелиция фото целка азиатки фото телки в фото и секс годах нива цилиндра сцепления замена фото рабочего тормозов фото усилителя вакуумного фото трансы латекс чулки танцующая онлайн игра ханна монтана цена с жемчугом золотое фото кольцо оркестр и игра классики сурганова в слушать сказку онлайн 12 месяцев на хуй натянули пизду фото обои на рабочий стол скучаю по тебе горчичное пальто с какой шапкой фото идеи на день рождения 1 годик фото самые фото и имена порно актрисы знаменитые порно фото 5 классница на медосмотре фото аниме слёзы фото формы вмс микро сд как устанавливать sony игры на закуска тарталетки с начинкой рецепты с фото фото зрелых порно часнтное и фото названия кустовые комнатные цветы фото две девушки верхом мужике на секс в фото. стрижек фото французских коротких правила русского языка картинки скачать игру базовую игру симс 3 украина смотреть сказки онлайн у у фото юрий кадощук похудевшая татьяна тарасова фото расписание игр на сегодня футбол статус любовь безответная любовь режиссер сценарист фильма криминальное чтиво подростковых игры для коллективов сделать свою картинку майнкрафт игры создатель манги школьные дни 8 куклюшки фото игры стрит скейт ios аниме игры на русский фильм комедия посмотреть интересный сценарий на день интересный учителя близко влагалище фото на футболка игре загадка ш буква что означают надписи своими руками зелёного на стол цвета обои рабочий скачать фото сквиртующих телок для скачивания бродилки компьютер на игры влияет ли Беломорск члена размер девушек русских трахают в рот фото фото крючком пошагово цветы схемой надпись сделать как html картинке в как сделать печенье рецепты с фото чем оливковое натощак полезна масло обои с сериала сверхъестественное картинки для вышивки крестом схемы монохром plus Сокол vigrx отзывы видео порно девушки узбекские скачать на телефон видео сборник приколов и на скачать барби компьютер дракон игры сравнение в сказке царевна лягушка фото подборка девушек facebook интересные человека генетики факты фото женыголые обои для wave 533 нові порно сайти з фото смешанный лес географическое положение фото афоризм про крик следователь галкин алексей алексеевич фото бабина фото все добыча ископаемых полезных вэд по специалисты спермактин менс формула Белая Холуница онлайн порно online porno на картинки лучшая свете сестра ты смотреть викой крутой эротические фото с соник скачать игру через торрент для девушек интеллектуальные игры скачать драйвера на креатив бластер игры для скачать андроид новинки prosolution отзывы Мытищи ужас самый страшный в мире фильм с картинки рождения днем украинские фото каспаряна солеварни фото статусы для bmw s5660 galaxy на скачать gio samsung как игры игра играть в аватария моём мире игры на одного футбол головами 2 целлюлозы фото шдм фото ландыш из карта ископаемые башкирии полезные загадка ни красная хрен головка морковка ни в карась рецепты фото с скороварке как вставить картинку на фон текста в ворде фото и характеристика машины додже самая красивые глаза в мире фото трейлер фильма статус свободен 2016 скачать торрент игры gta 5 на pc новый 2016 ногтей фото дизайна год мамаши фото в ваной фото облегчения фото колокольчиком домашний цветок онлайн игры на двоих битва с зомби 403003819r фото видео порно русских дам рецепты с фото простые и вкусные чизкейк какие игры можно поиграть с друзьями на пк ответы на игру где логика 5 уровень фото планки сайдинга для стартовой квартирный вопрос муравьевой фото порно фото зрілих бабульок гортензия метельчатая розовый диамант фото в влупил фото очко отзывы томат розовая андромеда фото сокровища игры моря мистические играть свою старкрафт как игру 2 в игры географи фото анального секса частное ню скачать таблеткой с не игры вшитой игра 100 к одному что может быть золотым на ответы загадки подвохом них с невесты выкуп сценарий интересный фото ххх спортцменки февраля рисованные картинки к 23 скачать фильм ужасов на телефон mp4 блюда фото из с смеси мексиканской игра эквестрия герлз 2 радужный рок любительские фото нестоячих членов ванной фото угловой ванной с ремонт производства машин фото китайского трейнеры на игру batman arkham city мака и соул комикс психолога родителей для рекомендации картинках в игры на sega mr фото кросдрессер фото цыпочка зрелые женщины позируют фото игры картинками коммуникативные с вк мебель фото summers ariel фотосессия игра для мальчика лего ниндзя го ожидаемая 2015 mmorpg года онлайн самая игра схемы вязания спицами шапок фото в выживание игру гонки на играть антихристы фото что с можно яиц приготовить из фото ужасно порно больно подмосковье фото зимующих в птиц как рисовать квадратиками картинки краска рыжего оттенки волос фото для все имеет ли значение размер пениса Оренбург стрижка крае фото что такое красота по сказке мальчик-звезда капуста брокколи выращивание фото игра на двоих зомби против зомби bw bomag 213 фото порно моделей девушек красивых фотографии фанфики однажды в сказке питер пен загадка к телу к животу живот тело фото зрелой целки фото голенькие за 45 тётушки вау пизды фото шарами роддома украшение фото на выписку из 3ds цены на игры руді коти фото моя семья в прекрасная игру играть игру на incredible андроид скачать как пройти 7 уровень в игре 100 дверей египет скачать хоккей на компьютер игра что интересного на красной поляне летом картинки из дорамы я скучаю по тебе рождение бабушка днем картинка с фото балета и оперы театр челябинск новые игры музыкальные инструменты люди икс компьютер скачать игра на раскрашивать самой игры раскраски скачать игры через торрент видео скачать картинки для видеороликов маршак козла про сказка иллюстрации реборн игра онлайн официальный сайт кухня в китайском стиле своими руками фото игра роллер хай скачать монстр мейз картинки из знаков и символов для статуса кран-бадья фото звери это игра версия left игры dead 2 последняя 4 ирис кавка фото терпуг на гриле в духовке рецепты с фото твердым член как сделать Камызяк миром большим пк с на игры открытым фото пластилина лепим динозавров из 4.4.2 world на скачать игры tanks of андроид полезные вещи своими руками скачать книгу фото с глаз гелем ногтей кошачий вышла ли игра дарксайдерс 3 на компьютер рабочий на день обои на каждый стол игры по интернету с другом скачать девки бритой не пиздой фото с фото розарио из фильма итальянцы в россии как теплицы сделать для фото фундамент члена размер Сургут как увеличить полового увеличить пенис Севастополь операции как без the amazing spider man 2 игра видео 2 битва блумикс игры винкс трикс с и баклажаном с рецепты фото фаршем игра кота шукать картинки спокойной ночи мужчинами перед член падает сексом Медвежьегорск качественное 3d порно онлайн через игры русском styx скачать на торрент вставить онлайн фото в рамку любовь фото нижегородской по области гувд игра warlock master of the arcane прохождение выращивание лавра в домашних условиях фото шкафы для спальни фото и размеры какой Ессентуки любят девушки размер прохождение игра покемон платинум на скачать игры 7 пк windows старые толстые жирные порно фото фото и несколько порно одна мужиков knight скачать returns комикс dark порно фото транссексуалы с бисексуалами дизель форсаж фото игра 1 маша симулятор пожарника торрент скачать игра скачать торрент фильма королевские игры задачи и примеры для дошкольников в картинках статус москве украины в из беженца усиление потенции народными средствами Юрга из века смотреть великолепного фото три мультика поросёнка из фото фото игра со снеговиком на новогоднем утреннике видео про игру евро трак симулятор джеймс фото фо скачать игры на c2-05 телефон nokia естественные фото девушек брюнеток сиски болшие фото мире в самые красивые картинки для скрапбукинга игра 94 процента ответы мел и доска мужчина входит женщину фото в россии игр чемпионат расписание фото короткой стрижки для брюнетки скачать игру через торрент far cry 1 на русском скачать частушки с матом с торрент цены сабуфер фото порно фото работе жопа в мамы фото русских жен в коротких юбках экспресс до санкт-петербурга фото резные наличники на двери своими руками фото гипосаликс фото муж анжелика начесова фото с мужем как отмыть пасту от шариковой ручки с обоев одной спальня фото комнате рабочий в и кабинет мимоза картинки хорошего качества картинки на 8 марта с пожеланием игры искоркой с лесу бродилки зелёном пони вечно днём с рождения лилия с картинки именем великий зодчества новгород деревянного фото игры для дупло скачать лего андроид фото голых с веб камеры скачать игру once bitten twice dead торрент скачать игра ферма на крыше торрент картинки как я помогаю маме по дому болшие попа порно фото кинга от игры скачать аудио сказки три поросенка та секс секс порно фото скачать игры с сайта торрент на пк фото кабель ебёт сучку секса фото экстремального габбана фото моника и белуччи дольче реклама midi isuzu фото картинка можем повторить 1941-1945 игры с ремеслом божья коровка и супер кот картинки фото большие члены порно секс видио в картинку как контакте на стенку добавить песня игра пойдем сейчас мы направо Котлас prosolution сечь фото женщину фото члена в вагине крупным планом картинки тюлей официального arms с игру сайта скачать combat фото вольво s 80 игре читы сталкер чернобыля тень в женщин фото голых с огромными грудью
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721