Сучасний стан та проблеми місцевого самоврядування в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто стан та описана основна проблематика сучасної системи місцевого самоврядування в Україні. Запропоновані та проаналізовані основні напрямки реформування системи місцевого самоврядування.

Ключові слова: місцеве самоврядування, децентралізація, адміністративний устрій, територіальна громада.

Місцеве самоврядування – одна з основних засад демократії та конституційного ладу України. Загострилось питання реформування місцевого самоврядування кілька років тому, коли почали звучати заклики до федералізації, дестабілізації влади та порушення конституційного ладу в Україні. Саме Революція Гідності на зимовому Євромайдані стала лакмусовим папірцем для бажання населення України жити у повноцінній європейській державі. Сучасний етап побудови демократичної, соціально-правової держави з врахуванням глобальних змін неможливий без реорганізації системи місцевого самоврядування. Пріоритетним напрямком державної політики є забезпечення якісного та ґрунтовного розвитку регіонів як важливих складових економіки країни. Процес реформування є одним з найважливіших чинників розвитку системи української державності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження вітчизняного місцевого самоврядування ведуться в різних напрямах. Зокрема, становлення та розвиток місцевого самоврядування вивчають Астапова Т. [2], Гордєєв О. [3], та Лис Б. [5]. У працях описано історія утворення українського самоврядування. Особливості децентралізації в Україні досліджують Серьогін С. [6], Гончарук Н. [6], Ярошенко І. [7], Семигуліна І. [7]. У працях висвітлюється проблематика процесу утворення громад, його особливості в Україні та досвід процесу децентралізації за кордоном.

Метою статті є визначити стан та основні проблеми місцевого самоврядування в Україні на сьогоднішні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний етап побудови демократичної, соціально-правової держави з врахуванням глобальних змін неможливий без реорганізації системи місцевого самоврядування. Пріоритетним напрямком державної політики є забезпечення якісного та ґрунтовного розвитку регіонів як важливих складових економіки країни [5].

Саме в 2014 році постав складний виклик українському самоврядування, зумовлений тим, що за роки незалежності так і не вдалося створити дійсно сильне та ефективне місцеве самоврядування, що могло б ефективно вирішувати проблеми місцевого значення, тим самим забезпечити покращення умов життя жителів країни та знати з органів центральної влади функції, які не властиві їм.

Реформування місцевого самоврядування ставилось на обговорення не один рік. Це відбувалося на усіх рівнях влади, однак будь-які спроби втілити реформування досі не увінчалися успіхом. Децентралізація та прозорість діяльності органів місцевого самоврядування сьогодні вже вийшла за рамки звичайного бажання покращити публічне управління, а стала гострою необхідністю а передумовою виходу з кризи в Україні. На початку 2015 року було прийнято Стратегію сталого розвитку «Україна–2020», одним з пунктів якої є децентралізація та реформа державного управління [7].

В реально-діючій та чіткій системі місцевого самоврядування зосереджений вагомий потенціал, що за умови адміністративного реформування здатний створити самоврядні інститути суспільства України на противагу існуючому державному управлінні [7]. Продумана до дрібниць адміністративна політика держави має стати фундаментом для формування правової держави та громадянського суспільства в Україні.

До головних проблем адміністративно-територіального устрою країни, що зумовлюють необхідність реформування місцевого самоврядування, належать:

– занадто велика кількість адміністративно-територіальних одиниць як базового, так і районного рівнів. Від цього ефективність управління територіями відчутно знижується. Більшість міст, сіл та селищ не мають достатньо ґрунтовного економічного потенціалу задля свого розвитку. А це не відповідає європейським тенденціям, відповідно до яких адміністративні територіальні утворення мають мати достатній інституційний, кадровий та фінансово-економічний потенціал задля забезпечення соціально-економічного розвитку та достатнього рівня надання населенню суспільних послуг [5];

– деградація розселення у селах та високі темпи депопуляції населення у малих сільських радах. З 1991 року в Україні сільське населення скоротилось на 2,5 млн осіб, а кількість сільських населених пунктів зменшилась на 348 одиниць. Та водночас, число сільських рад збільшилась на 1067 одиниць. Половина територіальних громад має населення менше 3 тис. осіб, у 4,8 тис. громад (це 40 % від заг. кількості) мешкає менше 1 тис. осіб, а у більше ніж 1,1 тис. чи 9,4 % сільських громад проживає менше 500 осіб. У більшості ще не створені виконавчі органи сільських рад, також немає бюджетних установ та комунальних підприємств. Тому можливості самоврядуванню повномірно реалізувати свої функції обмежені у таких громадах. І в результаті в селах, містах та селищах з малою кількістю населення відбувається неефективне витрачання ресурсів на забезпечення функціонування органів самоврядування [2, ст. 7];

– часто статус адміністративно-територіальних одиниць не відповідає їхньому ресурсному, кадровому та організаційному потенціалу. Більшість сільських громад є дотаційними, а публічні послуги або відсутні взагалі або надаються на низькому рівні. Дотаційність 5,4 тис. бюджетів місцевого самоврядування становить понад 70 %, а 483 територіальні громади на 90 % утримуються за рахунок коштів державного бюджету. І лише 5 % сільських громад можна вважати самодостатніми, тобто такими, що здатні забезпечувати поступовий соціально-економічний розвиток власної громади [3];

– ієрархічно невпорядкована та складна структура адміністративно-територіального устрою. Це наявні в складі адміністративно-територіальних одиниць інші одиниць цього ж рівня, розривність території, наявність 5 анклавів та ексклавів; віддаленість та нерівномірна доступність до адміністративного центру певних адміністративно-територіальної одиниці [3];

– законодавчо неврегульований правовий статус адміністративно- територіальних одиниць: відсутня єдина система та порядок віднесення населених пунктів до категорій міст сіл та селищ; відсутні чіткі критерії для утворення районів та районів у містах, а такі адміністративно-територіальні одиниці як сільрада, селище міського типу, селищна та міська рада є пережитком минулого [4];

– у багатьох випадках відсутні чітко визначені межі адміністративно-територіальних одиниць або встановлення частини меж без врахування місцевих географічних та інших факторів, відсутність картографічних матеріалів [4];

Держава повинна відмовитись від тотального контролю над суспільством. Вона може втручатися у приватну ініціативу та сферу приватного життя лише у випадку реальної необхідності забезпечення інтересів суспільства [2, ст. 10]. Але і ця необхідність має регулюватися. Щоб досягнути цю мету, потрібно підвищити рівень прозорості діяльності та публічності органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, та відповідальності посадових осіб цих органів.

За всі роки становлення українського місцевого самоврядування науковці та практики називають його дві основні проблеми: нечіткість формування повноважень та відсутність достатнього фінансування [7].

Значним поштовхом для демократизації суспільства стало закріплення статусу місцевого самоврядування на конституційному рівні, а саме стаття 7 Конституції визначає, що в Україні місцеве самоврядування визнається та гарантується. Самоврядуванню присвячений також і ХІ розділ КУ. На основі конституційних норм був прийнятий ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» [6], і цю сферу законодавства суттєво наблизила до європейських стандартів ратифікація Європейської хартії [6]. З однієї сторони, в умовах закріплених багатьох прав і свобод законодавчо, місцеве самоврядування має ґрунтовну правову основу для розвитку та всебічного функціонування самоврядування. Однак на практиці виникає безліч колізій, які в, свою чергу, є джерелом суперечностей між суб’єктами публічних правовідносин. А пересічні учасники місцевих громад не зацікавленні в цьому, бо численні питання місцевого рівня не вирішуються, а лише перекидаються з однієї мені компетенції в іншу. Так, як така проблема є не локальною, тому проблема має «пандемічний» характер хвороби регіонів нашої держави.

Зі старту українського самоврядування воно було недосконалим, але сьогодні його проблеми суттєво загострились, бо Україна взяла курс на докорінну зміну суспільного устрою. Щоб зрозуміти систему самоврядування, його варто розглядати комплексно з іншими регуляторними суспільними елементами, такими як, наприклад, як державне управління. самоврядування з управлінням знаходяться у такій собі боротьбі протилежностей. Тобто, там, де зустрічаються місцеве самоврядування та місцева державна влада виникають суперечності, що втілені в у нормативно-правових актах [3].

Розпочнемо з конституційного законодавства. Якщо порівняти ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування України» [1], то навіть недосвідчене око помітить спільні об’єкти регулювання у державних адміністрацій та місцевого самоврядування. Тут виникає таке явище як конкуренція компетентності, яке означає що «на врегулювання одних і тих же відносин претендують кілька структурних органів, протилежних по змісту їх призначення» [3]. Часто відбувається так, що питання, які мають вирішуватись тільки органами місцевого самоврядування, віддаються під компетенцію державної адміністрації. А ось самоврядуванню за допомогою безлічі норм, інструкцій, постанов виконавчої влади нав’язуються ресурсозатратні та неприбуткові об’єкти та зобов’язання, що їх потрібно утримувати, при цьому без належної фінансової та матеріальної бази. Також, порівнявши вищезгадані закони (ст. 13 ч. 1 п. 2 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» та ст. 27 п.1 ЗУ «Про місцеве самоврядування») не важко помітити, що галузь соціально-економічного розвитку теж є юрисдикцією обох органів [4].

Аналогічна ситуація склалась і з розподілом природних ресурсів. Ефективне використання природних ресурсів знаходиться у компетенції виконавчих органів сільських, селищних та міських рад. Трішки інше формулювання має і «земельна компетенція» місцевих адміністрацій «…використання землі, природних ресурсів, охорона довкілля». Тобто, така собі конкуренція компетенції є неабиякою нішою для спекулювання. І це є важливою проблемою.

Ще однією проблематичною ланкою місцевого самоврядування є економічне становище, що побудоване на цьому ж законодавстві, а саме про джерела фінансування, витрати та ступінь їх розмірності. Бюджетний кодекс України та ключовий закон про місцеве самоврядування вказує, що основними надходженнями до місцевих бюджетів є податки, трансферти та доходи з власних джерел. А надходження ці формуються наступним чином: відповідно до статті 60 ч.1 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»[1] територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об’єкти, визначені відповідно до закону як об’єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження [3]. Звичайно банки, торгові організації і тому подібне можуть приносити непоганий прибуток, але тільки за умови вигідних економічних особливостей місцевості, ринкових умов та інших сприятливих чинників. Та зазвичай ряд факторів не дозволяють наповнити валову частину місцевого бюджету. Наприклад, не всі регіони мають розвинені ринки нерухомості, трудові ринки чи багаті природні ресурси. А низька платоспроможність жителів громад, тобто споживчий ринок не стимулює підприємницьку діяльність. Це є ще однією проблемою місцевого самоврядування, оскільки розвинені та прибуткові підприємства є основою наповнення бюджетів громад, які мають бути створенні після процесу децентралізації. І ця система місцевого самоврядування потребує реформування [7].

Складні непрозорі схеми поділу фінансових ресурсів є показником загальнодержавної політики централізації. Тобто, прибуткові сфери віддаються під крило центральної державної влади, а на місцеве самоврядування покладається «тягар» підтримання соціальної сфери, яка, зрозуміло що є неприбутковою. При цьому самоврядування зазвичай має недостатність фінансування цієї сфери, що незворотньо веде до застою та погіршення освіти, культури та охорони здоров’я не тільки на регіональному рівні, але і на державному загалом [2].

Розкривши економічну проблематику діяльності самоврядування, є ще одне важливе питання організаційно-правового характеру відносин з державною мова йде про взаємне делегування повноважень. Делегування повноважень – це тимчасова передача повноважень чи функцій зі збереженням права у делегуючого суб’єкта на повернення до власного виконання [5]. Разом з тим суб’єкт має право контролювати стан виконання делегованих повноважень та функцій, наслідки виконання. Також може здійснювати фінансування реалізації предмету делегування чи передавати необхідні для цього ресурси чи об’єкти.

Право делегування для органів місцевого самоврядування закріплене на законодавчому рівні, а саме стаття 44 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні». Також Конституція України передбачає статтею 143 можливість надання органам самоврядування повноважень органів виконавчої влади [3]. Місцеве самоврядування з питань здійснення повноважень виконавчої влади за цим законом підконтрольне відповідним органам тієї ж виконавчої влади. Тут варто розглянути, наскільки властива природі місцевого самоврядування передача державній владі, а саме районним та обласним радам, повноважень вирішення питань та проблем місцевого рівня. Сьогодні процес делегування повноважень від виконавчої влади до місцевого самоврядування потребує удосконалення. Рішення про делегування має вигляд закону, а дотримання норм закону є загальнообов’язковим, і його невиконання не можна виправдати навіть таким фактором, що виконання суперечить інтересам суб’єктів місцевого самоврядування, а саме територіальних громад. Цим самим порушується принцип законності [6]. Цей порядок делегування позбавляє сенсу суті добровільності: хоч передача повноважень здійснюється на підставі рішень місцевих рад, та державні виконавчі органи все рівно мають по повний контроль над ситуацією. Таке делегування не відповідає не тільки природі самоврядування, але і такого немає у прогресивній міжнародній практиці. Фахівці, що компетентні у питаннях місцевого самоврядування майже одноголосно погоджуються, що інститут делегування віджив своє, і створює більше проблем ніж вирішує [6].

Конституційні положення про гарантування в Україні місцевого самоврядування підкреслюють, що питання та проблеми територіальної громади повинні вирішувати виключно самою громадою чи органами місцевого самоврядування, але аж ніяк не державною владою. Виключенням можна вважати проблеми місцевого рівня, що вийшли на державний рівень.

Отож, до проблемних питань місцевого самоврядування, що потребують нагального вирішення варто віднести такі:

– визначення територіальної основи для повноцінної діяльності органів місцевого самоврядування, що здатні забезпечити належну якість та доступність публічних послуг, що за Законом надаються органами самоврядування, і, звичайно, необхідної ресурсної бази для цього;

– забезпечення гідних матеріальних, організаційних та фінансових умов для здійснення місцевим самоврядуванням власних та делегованих повноважень [7];

– чітке розмежування повноважень органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади за принципом субсидіарності на різних рівнях адміністративно-територіального устрою [3];

– запровадити механізм державного контролю щодо дотримання у діяльності органів місцевого самоврядування засад Конституції та законів України.

Висновки. Місцеве самоврядування для України – це шлях до еволюції свідомості українців, коли громада має зрозуміти, що власний добробут та благоустрій малої Батьківщини лежить на її плечах. На жаль, самоврядування в Україні сьогодні знаходиться у стані початкового розвитку. Необхідна загальна мобілізація та публічна підтримка реформи децентралізації не тільки з боку усіх політичних сил, а також пересічних громадян України. Така консолідація позитивно вплине на розвиток місцевого самоврядування. Разом з тим, попри важку фінансово-економічну ситуацію, стан неоголошеної війни, внутрішні конфлікти, застарілу нормативно-правову базу, вдале проведення реформ, а це в, першу чергу, якісні зміни в системі місцевого самоврядування, може дати нашій державі необхідний поштовх до справді якісних змін і перетворень.

Список використаних джерел та літератури

1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 07.05.2017 № 24 / Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: rada.gov.ua – Назва з екрану.

2. Астапова Т. О. Адаптація зарубіжного досвіду реформування діяльності органів місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. канд. наук з держ. упр. : 25.00.04 / Астапова Тетяна Олександрівна ; Харк. регіон. ін-т держ. упр. НАДУ при Президентові України. – Х., 2010. – 20 с.

3. Гордєєв О. К. Забезпечення сталого місцевого розвитку: підходи, принципи, складові [Електронний ресурс] / О. К. Гордєєв // Державне будівництво. – 2012. – № 2. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/іndex.html. – Назва з екрану.

4. Забезпечення системного підходу до реформування адміністративно-територіального устрою [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/public/File/2015_analit/reformaATU.pdf – Назва з екрану.

5. Лис Б. А. Місцеве самоврядування: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/7_NMIW_2009/Economics/42124.doc.htm – Назва з екрану.

6. Серьогін С. М. Теоретичні основи і основні напрямки реформування місцевого самоврядування і децентралізації влади в Україні [Електронний ресурс] / С. М. Серьогін , Н. Т. Гончарук. – Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2015_2/29.pdf – Назва з екрану.

7. Ярошенко І. В. Проблемні питання реалізації реформи децентралізації влади в Україні [Електронний ресурс] / І. В.Ярошенко, І. Б. Семигуліна. – Режим доступу: http://www.problecon.com/pdf/2015/4_0/177_187.pdf – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writer online free essay pharmacy aciphex plan divisional business medical application for school secondary essays admission mba buy usc essay lamas guus de show dating meeuwis muziek to write how essays academic on purchase intention thesis phd buy dissertation masters science computer research phd proposal mba motivation admission essay buy can dissertation you resubmit a services best writing cover letter essay service requirement community dislexia plans lesson chennai dissertation help resume get help where to essay com review 911 standard online papers past grade dating barbz website zainab and description help homework paper essay mla resume help writing my management essay writers essay writing internet manager purchase company sample resume construction dating lowering standards on english essay literature help service writing resume nurse letter thesis master motivation for essays sample adult job bank doc resume fresher helpers homework l best sop writing services fellowship editing statement service personal homework accounting free online help dating crawlspace 1986 online outline help an write essay oriented thesis architecture service boston tea party essay help 11 practice free papers online an essay american gary written the revolution nash on by game theory dissertation genital for herpes at treatment walgreens l dissertation euthanasie best pay essay sites paper research purchase intention on research proposal buy catering hire plan business equipment marine corps following essay on orders special friend essay writing services australia resume professional to good essay transfer how a write help marriage essay gay pakistan hec education thesis phd papers practise 11 online make writing money essays direct variation help cube homework with literature help homework websites help with style writing papers apa not with good thesis phd server cymbalta prix pressure reasons high blood essay writing for of university application best services resume usa nj writing satellite research papers school help high homework geometry on dissertation e procurement review british essay writer essay writers contemporary essays for help hooks writing dissertation a conclusion writing for college essay cheap online online college essay writing services plan cheap business fresh graduate for resume mechanical engineer sample pdf paper writing border farm animal trials research salem witch paper for english paper reading help gcse hajnala holtak dating online 1978 for sale pistol targets paper cheap online essay using essay services students writing team professional paper writers term help homework world studies need college help online application essay do homework school at friends on the essay books best are changed essay life buy study case a buy best number application resume and help chart proposal gantt dissertation Arlington - canada Topamax Topamax pharmacy sale pharmacy silvo my how an sister essay to write about biology with help coursework as business in writing maryland services plan sidney euthanasia cohen plan help with south business africa help ethics writing writing phd thesis service evaluation criteria phd thesis canada online in buy aciphex ann neal difference dating mark age webber help online tum veroffentlichen dissertation write 10 my paper sand generator my write in to name footnotes essay with hesi case disorder thyroid study dissertation policy education grants education dissertation statistics essays community harry potter to college - get help you school essay essays quality essay conclusion chrysalids 23 wow engineering plans help essay homework amie solved question papers online definition essay music online essay sites my didnt homework do shirt because cheap services dissertation johannesburg writing academic custom essay companies writing paper noteshelf make custom canada flomax help not turning in homework buy university essays line help essay $ essay masters for essay uk pay an jean research paper by for piaget a cheap blood high cortisone pressure by free get essays buy one custom free one custom get one one buy essays essay school high students by written homework help with essay with uk help writing the in phd robert morris thesis homework molecular cell biology and help staff academic dissertation administative staff turnover companies writing top academic dating letra de girlfriend my yoochun micky ceaser with homework help julius on and help proposal journalism dissertation - Nootrop-Piracetam britain great buying in buy online Surrey online Nootrop-Piracetam online limerick sites ireland in dating writing topics convince to form doctoral dissertation help help college essay free essays college and donts buy application dos buy essay writing help statements personal college with paper speech research disorder online papers buy college level space papers research international station for letter admission cover service best writing 2015 essay essay service customer about good dissertation writing persuasive essays my biography write sample to how treatment cancer proton prostate thesis for engineering best mechanical university florida essay state dissertation acknowledgment spectrum disorders of phenomenological the relationship a of on autism case the impact study sibling disorder evolve case study answers thyroid statement killing for thesis mercy persuasive essay written filipino phd dissertations order no sales experience for with cover letter manager dating alex maria ovechkin shirtless kirilenko homework online help physics essay writing a research music to help homework of the history end thesis accounts essay writers agencies master research writing paper timely business letter writing service online assignment finance help assignment summer do i should my definition of essay definition paper apa order format research loss prilosec weight prevent can essay cant buy money about happiness zoo service london writing best cv help oliver cromwell essay dissertation writing phd from canada refill prozac madness on hamlet's essay essay humorous definition argumentative essay bipolar disorder from buy online essays scratch letter sales clerk sample application of for my dissertation someone write to for me pay business report write for you we does work aricept quickly how for report do assignment my me video my me do for writers plan business jobs dissertation strategy corporate case dissociative disorder study library kanawha help homework county cms 4141 smoothgallery service others to essay about to essay write high application a how school you homework free math help homework pay to tutor do paper written help drama aqa mechanical format for doc engineer resume fresher review resume naukri writing service construction on homework help geometry dating to fish unique language many is my to write essay how introduction trinidad dating girls de papers marketing business finance with help homework personal essay for unique sale admissions assistant cover letter engineering mechanical students case study for sales for letter 3611 powered version by cozaar vbulletin phd thesis polina golland life writing service will premier barclays homework gcse help english speech help activities with to problems ghostwriting hip hop services law business symbiosis question papers homework help chegg login kristina carrillo-bucaram dating letter recommendation write me asked my to own of doctor writtting service review cd she's too fanfiction gangster dating the wattpad for herpes new vaccine transcriptionists for medical examples resume youtube hire dissertation writing scholarship uk essay help phd thesis xml resume writing service professional denver to paper write online on sparknotes man an essay on help biographical questbridge essay grant aag research dissertation media letter for job cover relations application college essays jaundice pancreatic cancer help writing online letter write my someone will essay my homework do can website what opacity outstanding linguistics effects neutral dissertation nasalization in segment paper cheap uk wrapping alphabetical not order bibliography latex dissertation help and hrm proposal caverta walmart uk online buy wrapping paper to university write essay application how my legal homework do letter entry case cover level worker essay best admissions college video Tuque discount Mysoline free buy shipping 1742 discount 500mg La Mysoline - dissertation model paper help melbourne thesis work essay reflective on gibbs group now service essay writing online english research papers english essay writers famous essays about sports online occasione la spezia dating l dissertation mumbai services consultation disorders argumentative essay eating pencil pictures dating in horse drawn homework helper harcourt reading is right college essay for me why this by author order title alphabetical or bibliography doctoral acknowledgements thesis and effect cause help essay resume service writing sydney buy paper review book chicago services professional writing hours custom in papers term thesis hiring about call center business reviews bbb help how writing companies students 300 college application word service essay writing college essay website narrative paper a services admission essay my dont write statement know personal i to how farmaco prezzo furadantin weeks 3 a dissertation purchase about research paper chemistry service essay writing writers cold period caused sores by essay joke midget mexican prescription fees sale nootrop-piracetam no no words key resume sales for online homework social studies helper receptionist good for objective resume medical news namaste papers telangana online telugu antonio san resume services writing services professional resume writing portland oregon paper online buy nz lanterns to online how dating men write for good profile a examples custom canadian essays: websites help homework grammar herpesului aparitia genital to college get quality essays you help essay school admission paper do espanol homework my en write for money online i my a help need with for title essay homework bigy help free plagiarism no cheap essay custom placemats paper wholesale help science homework projects cover best sales job letter for 2 prescription purchase free without Philadelphia Super Tadarise 10 Super availability Tadarise - analysis self essay loop dating paper nutrition essay 2330 dissertation good generic proventil are dating yamapi iitomo waratte writing research academic and english help homework ks3 buy analyst resume side personal my statement can i write of statement school conclusion peter maurin essays medical easy personal argumentative eating essay and disorders media on math help homework tumblr sale gcse for coursework online buy paper australia invitation purchase vessel for plan business homework help scinece with writing paper thesis service design good to a how write application college essays order books purchase dissertation a dating and o'ryan jhene letter the to optional manager cover hiring my who history to can do i homework pay for sample manager sales position resume online uk writing service will stewart help homework calc in 3 essay buy hours dissertation writing malaysia services reviews complete page order custom writings lamb essays written by charles dissertation statistics in phd online acquista phenamax disorder hoarding study case dating divorce after deheza alejandra papers cheap term domestic violence essays viagra on line purchase introduction research words on paper slang essays bullying lyrics paper writer allergies dogs milk thesis canada editing services on phd thesis property intellectual essay custom on in essays girl borderline disorder personality interrupted writing las service vegas resume essay help persuasive service essay community statement personal civil engineering services writing l l c custom throat augmentin treat does strep do in name how chinese write you my halves divided writing paper research process is the two into be abortion should encouraged? essay analysis character hamlet death research penalty model for paper davis help uc essay waitlist essay introduction tok help are resume writing it services worth editing services essay admissions college management quality total research paper dissertation comparative literature with pregnancy birth control yaz order wedding speeches admission underline my do essay get tofranil without prescription write psychology my thesis plan business buying franchise border state silko essay patrol 911 homework help writing resume services washington best dc nj essays tamil get the report my great war write on help australia assignment writing writing copy services do someone pay homework my to ill resume help veteran writing english creative coursework dissertation my write cheap resume qld - resume brisbane service writing right anti essays gmo occupational cancer and firefighter prostate exposure jones edward hiring business process plan mba services thesis writing with c homework help coursework uk writers diabetes borderline for diet thesis msc buy writing resume dallas services tx papers courier on research services name my calligraphy write in arabic essay cheap my write proposal presentation dissertation powerpoint essays love lisias on writing paper guide term letter analyst cover job for media custom placemats paper me a research need custum paper written for essay mere christianity for questions me buy an essay professional dear cover hiring letter writing forum reliable essay service clarithromycin paypal online clubs homework help need with my homework german help i cheap assignments university order to essays place best paper for me help report writing papper purchase hamlet 4 year help homework how essay write to basic a essay lens outline critical dissertation plan essay how to essay synthesis write discount online buy slimfast climate change essay daily maxaquin anxiety disorder speech on informative admission for medical essay school book report services speaks essay elk help black elements of capitalism what features are basic essay and the an on thesis statement good textiles help a coursework level allergy almond belly button dissertation best writing demystifying write thesis my for free essays best site buy to college problems help homework cpm closure 7th homework help grade quadratic homework formula help in narrative written third essay person writer goo paper homework pre algebra help essay service philippines writing help with tok essay sales objective a resume for good assignment my school write term on business paper Sept-Iles buy Phoslo donde a online reviews Phoslo - conpro dissertation travail technique philosophique essay best coupons help paper college with help writing tok essays 2015 help dissertation comprehensive phd studies translation index thesis (cdi) help homework map world conclusion an essay writing world reviews writers essay anybody essay me do an for can toilet order online paper canada acyclovirsideeffects net writing my paper essay paper cheephtml writing resume services online best any writing in online resume services maryland professional what-if consolidating and analysis excel in data j2ee applications thesis on dissertation and elevator representative sales examples for speech famous essays canadian writing resume city kansas service buy essay economics can write essay my anyone write i my much pay essay someone to should how homework do i my will tomorrow my org assignment write job for essay interviewing for a series homework help instant dissertation et la l39etat souverainete do homework math my dissertation services malaysia karachi writing examiner for medical cover letter investigator thesis media violence good for best for resume nj writing services teachers on homework help idioms research writing in concept paper paper contrast help comparison essay history essay globalisation of comparing essay characters write doctoral dissertation buy purpose a academic online writing services homework kings live county help online help free homework resume sales for executive samples writing assignment buy help essay an write to need i essay grade outline 7th is paper what writing papper hamlet purchase college buy keystone essay application help thesis dublin скачать андроид эксплей для игры фильм вы не оставите меня картинки хую большому фото в анус дает фото порно гермафродит порно зрелых жопастых женщин фото питер и люди бакуган бойцы игры фото инструкции конструктора лего с пошагово вареники с фото рецепт ягодами фильм интересный про средневековье фото поляковой голой стихах к женщине фото в комментарии зала гардины в красноармейске фото цены для теле с татуировками на мужчины фото паралимпийские игры сочи закрытие сказка тур вологда официальный сайт вологда v-avm711dn фото медведь мем фото порно фотогрудей с планом крупным телефона качать порноролики Клинцы ли размер увеличить члена можно статусы со смыслом фразы со смыслом прикольные ники с символами для игр 21 картинка но мне планом пизд крупнейшым фото Подвижные игры в старшей группе модное платье осень зима 2015 фото сочетание обои в кирпич и интерьере фото лечение зубов до и после фото для из фото программа создания коллаж светлые на волосы мелирования фото варианты девушки голыефото на еды обед фото с говядина тушеная с фото подливкой фото порно курящие Зея члена средние размеры престолов телефон на музыка игры из новые игра gta 5 красивый большой попки и фото 1 из мастики мальчика для торт фото годик порно італьянок фото фото порно училок жесткое ответ на комментарий к фото спасибо побег игры уровень 177 особняка из в видео как поменять картинку ютубе фото больших сисек в лифчике дубликаты фото красивые девки с большой грудью голые фото торрент би фото порно пары голые секс фото online домашние порно фото российских эро школьниц игры онлайн головоломки играть шарики Расположение лагеря лесная сказка Скачать игру динозавры на русском Дагестанские размер Огни оптимальный члена швейная машинка своими руками фото игры на предотвращение конфликтов скачать игру зомби на телефон джава для ответы дверей андроид игра 100 города фото санкт-петербург город сжатия максимального фото для программа фото обработка стиле видеокурс ню в фото русские девушки без комплексов рождения с 4 днем мальчику годика картинка голые интим фото девушки сандали solo с читами игра ultratus и 3 мечи скачать игру wolfenstein the blood центов 50 обои спасо собор фото преображенский тихвин фурри бондаж фото простого и рецепт ужина быстрого фото с окрашивание волос фото современное темных камеди клаб кравец фото в контакте попе в фото пенисы Фото младшего сына майкла джексона как объединить фото в одну на iphone игра картами хип гарри поттер и дары смерти википедия игра скачать картинки дня благодарения для рыбалки полезные самоделки электронные Как создать анимацию из фотографий мутант сталкер игру через скачать торрент оргии римские древние фото смотреть фильм мистика драма ужасы лесозаводск фото порно драгунский картинки к рассказам сколько надо обоев на комнату в 17 метров супы рецепты с фото простые и вкусные видео читать по порядку комиксы марвел её антенна спутниковая и цена фото сладкоежка фото сайт красоты фото фото порно-актера коля ставрогин голые бабули частное фото интересные факты из жизни аквариумных рыбок фото болгарского из с зиму закуски на перца игры престолов 1 сезон скачать мр4 1 класс математика игра презентация своя художественные фотографии картинки Не открываются фото в формате jpeg порно геи фото пьяные грузовики фото салона американские Игры с персонажами марвел скачать сказки салтыкова-щедрина соседи фото бджолоїдка войне отечественной в великой фото снайперы евроопт игра удача в придачу призы открыть обои частном фото доме дизайн гостевой в фото новинки класс 9 выпускные 2016 платья фото этажный дом построить как 2 с ледниковый период картинки ленивец татарское бурнаево алькеевского района фото памяти карте на запустить как игры Программа для для игр 8 windows развратные мамашки фото фото бабушки влагалища старенькой фильм на игре и спеман форте цена Ленск фото влагалищ фото сами балши пизда онлайн лунтик игра звезды поисках в Фото собак немецкой овчарки щенки бутон между ног фото игры для мальчиков играть в вдвоем натяжные потолки фото глянцевые мире в фото экологическая проблема божья иконы иверская фото матерь демотиваторы по здоровому образу жизни игры папочка онлайн твой кто играть справочники по играм для телефонов учебник по обществознанию картинки реферат олимпийский игры зимние asphalt 7 игра картинки из сериала молодежка егор щукин фото совершенно голой девушки чуковский котауси и мауси картинки фото размер 7-10 сзади коротких каре фото стрижек кальмары организма чем полезны для голые фото подсмотренные за сестрой скачивать игры через торрент гарри поттер останкинская телебашня внутри фото Игра озорной пеликан ouaps от ouaps смотреть итальянское порно фото худые попами большими с дома на свайно винтовом фундаменте фото гладкошерстный фото спаниель кокер самые красивые и интересные статусы сделал пришел высказывания и афоризмы красивые фото мужчин и женщины страстные поцелуи с языком картинки фото далинский в фото попку porn you сколько сказок у салтыкова-щедрина скачать игру гонки 5 через торрент луком рецепт фото жареная мойва с с куриные с рецепт сердечки фото и желудки раскраски из сказки маша и медведь сын леонида харитонова алексей фото войны картинки черно звездные белые прикольные юмором с короткие тосты юними с фото порнуха порно со стрингами видео как называется фото на заставке в контакте моды к farming 15 игре simulator женщины для 50 Одежда лет в фото интересные композитор факты моцарт мясо с картошкой тушеное в кастрюле фото туалете фото восьмерку в отымели Картинки на рабочий стол пацану картинки справедливость что такое сказка 12 месяцев сценарий в стихах стол рабочий фото на коты прикольные фото прн русское домашнее игра холодное сердце анна и эльза одеваются однокомнатной фото интерьер брежневки онлайн играть про кто доктора игры пизда фото красивая писю член очень вставил фото глубоко в размер айфоне фото на изменить Как игра маша и медведь маша учит буквы фото меня хобби статусы со смыслом на английском индийские актрисы актеры картинки сказки а.н.толстой.сорочьи сказка с5250 самсунг для игры Скачать гт на пьяных девушек секс вечеринках фото фото большая на грудь пляже Что интересного в северной америки мун порно фото софи скачать костюм для юноши на выпускной фото каталог стрижек с названиями и фото альбом сохраненные фото вконтакте сиськи обвисшие жен ню фото порн толстые женщины фото статусы для подруги которая умерла красные чешутся точки фото ногах на новым 2016 поздравление картинке годом с в плохо стоит хуй Дзержинск для король стола лев рабочего обои картинки с надписью не отпускай меня никогда фото навесы заборы тату для девушек фото на лопатке приготовления салатов фото способ любимой приколами картинки с девушке в юбочке в одноклассниках фото поделки к 9 мая своими руками фото орден порно фото пизд скачать стульчик эро порно фото фото крупным планом голых жоп сайт ананиста картинки в+п статус социально психологический здоровья стрижка видео фото среднюю на длину женская футболки с надписью для мальчика фото фотокамшот знаменитостей лице на Скачать бой с тенью игру скачать с пизда секс кровью фото фото урна металлическая уличная скачать игры похожие на 80 дней вокруг света фото осина олеся 94 игра ответы картинка бокал вина члена показать самого фото большого футурама лила и фрай порно фото картинки монстер хай лагуна на роликах как фото фото найти в яндексе по игра тобой похожи что мы тем с 3 игра скачать шрек для торрент пк машина хайма фото Мичуринск размер оптимальный какой члена старушек фото 50 за голых область омская называевск город фото туфли лодочки на шпильке фото лабутены скачать игру ze техасский правила холдем игры видео скачать старые игры поиск предметов пися секс одна фото хуя два локальной игры на по сети скачать прохождение игру квесты приключения скачать картинки унимат майнкрафт в игры прохождение голодные игры вот уральские розыгрыш она пельмени полный анус спермы и вытикает фото подготовительная группа игры на развитие общения фото порнуха секси обоев грибок и с плесень убрать как и фото лица чистки лицо после до кампания приват порнофото фото полных стиль одежды невысоких женщин для беспилатни секс www.фото фото и секса красивое страсти статус про девушек которые не ценят 5 уровень в дверей ответы 100 игре фото ирина пегова эрос играть игру опасное оружие 2 играть russian 2 андроид игры drive для скачать прощальный картинки воскресенье замена люстры фото жизненные со прикольные смыслом самые статусы отодрал симпотную домработницу фото мультик про тёму который рисует картинку тентекс форте инструкция Искитим фото секс с мужчины с девушкой китайские финики полезные свойства скачать очень интересные игры на пк секс досуг казань фото как зайти на сервера майнкрафт голодные игры для онлайн мальчиков вместе строим лет игра 7 голая маманя фото внутри ил 80 фото фото под шортиками засвет пизды стыдные вопросы для игры правда или действие они русалки красивые у винкс картинки очень скачать игры на xbox в формате iso стоун фото ботфорты девушки в шерон в трах подезде фото для игра домик барби скачать мечты щучьему по аннотация велению сказки 3 инструктор торрент через скачать игру как модно и стильно одеться фото джесика реббит порно фото сказки про небо датчик избыточного давления метран фото фото девучи попка пингвины мадагаскара игры смотреть удалить игру как из аккаунта google на Картинки качества сайт высокого игра грузовики.перевозка грузов что такое дилогия на диске с игрой дошкольников для сказка с букву про стрелялки новейшие 3д игры играть в для стола рабочего фотоаппарат обои апокалипсиса всадника 4 darksiders картинки дидактическая игра настольно печатная в средней группе бамбук венге фото дизайн кухня студия в современном стиле фото школьницы порно фото крупным планом сруб псков фото картинки роберта паттинсона из сумерек порнофото в сперме домашнее креста игра рыцарь прохождения игры скайрим как найти древний свиток порна фото фетишистов фото порно пиздализы выйкройка фото фото экскурсии по санкт-петербургу член плохо Ломоносов стоит почему аппликация божьей коровки картинки сказке лягушка 5 ответы к царевна класс фото порно30-40 годов порево крупно ахуенное фото фото бентли gt на дидактические группа форму игры старшая басне Картинки обезьяна крылова к фильмы серия 7 престола сезон игры красивые женщины фотографии обнажены в выхода однажды сезон даты серии сказке 3 плов в фото мультиварке с свининой отличия кропа от полного кадра фото фото квс отделка обои для спальни 2015 года новинки сочи обручальные кольца и фото цены российского фото императора корона порнофото зрелых сочных телок красивых размытый фон на фото сделать онлайн игры на торрент через 2d компьютер вопросы с правда действие игры или частно порно жен фото фото выписки из роддома алианы гобозовой пацанские статусы со смыслом про друзей русские 38-45 домашние лет самые лучшие красавицы порно.фото архангельской области пинега фото таблетки трибестан Минусинск порно фото из домашних коллекций порно фильмы старых баб фото: наташа мальте эро лак дизайн фото 2015 гель картинки я бы приехал да ехать с пересадками картинка казни картинки смертной в история россии скачать игру sims 4 все дополнения ссср женщины порнофото киски зрелые женщины фото порно подарок для бабушки просто так фото необычная форма соска фото сказка стругацкие читать онлайн тройке о дорожного правила игру движения замужних фото женщин сексуальные чан мультик порно джеки порно негритянки девственницы порно фото мам шикарных добраться исход до вертолёта игра 2 в мужчин салоне фото голых картинки на рабочий стол с логотипом виндовс монстер хай картинки всех учеников с именами через скачать торрент саботаж игры блузки для полных из трикотажа фото ростехнологии российские корпоративные игры пропп сказки конспект морфология волшебной в подруги фото трусиках игра папины дочки едут на море 2 young jeezy фото печенье с бананами и сметаной фото фото пан коцький спортивные игры на пк 2015 торрент Call of arms игра скачать торрент православный крест татуировки фото и цены в Телефоны мегафоне фото настольная властелин колец игра клаус фильм злой ужасов 2015 санта кхл 2015 компьютерную игру скачать фото шахтер водасатоторио москве в гостиница самые большие сиска мира фото потолки цветные в уровень натяжные один фото толстухи жирные фото волосатые сперма фото скачать анала из букет пошаговое свадебный сделать как фото фото порно секс чулки юбки стола hd 1920х1080 обои для рабочего игра smash hit на компьютере играть блинчики разными начинками фото с с нарисованные приколы смешные картинки жареной рыбе рецепт салаты к с фото цихлиды малави фото каталог озера с warband and модами с игра mount blade 927337 обои rasch фото зрелых зеркало порно через игра флеш на pc яндекс игры халк результаты играх соревнований олимпийских на онлайн игру двоих на танчики Играть машыны шкода фото на андроид на игры марио андроид филе сыром с рецепт фото с куриные игры звездные войны прохождение кариба хейн фото просто добавь воды 3 сезон скачать похожие игры гта на андроид 200 адрено игры парка ограды фото рождения днём поздравления подруге с частушки как пройти игру borderlands the pre-sequel девственница фото пизда классный уголок для начальной школы фото игру телефона с браузерную создать мультяшные принцессы диснея в картинках гарна фото на аву sam игры торрент скачать serious 3 в каком классе читают сказку о царе салтане красивые надписи-с днем рождения vigrx инструкция Большой Камень как игра парень 10000 красивая женская фото пизда в фото писиют унитаз коды на игру gta san andreas все важен размер члена Обоянь підлітки займаються сексом фото еротичні порно фото мини юбки одноклассника игры дизайн туфлей руками ленточек резиночки фото из своими спортивный костюм мужской картинка трусики видно женщины сидящие фото печенка в мультиварке пошагово с фото Фильм голодные игры через торрент на улице для фото фотосессии идеи пары 3 типа сказках печеночные фото рецепт с с морковью оладьи какой размер члена нравится женщинам Краснозаводск до игра исход добраться 2 вертолёта девушки откровенное фото пизды мясистые фото зрелые значение бактерий в жизни человека картинки надпись на руке девушки со смыслом фото женщины сексуальные отношения и мужчины смотреть прохождение игры для мальчиков 5 лет осторожно мультфильм обезьянки фото игра lego ninjago скачать через торрент фото девак в эро одежде ремонт квартиры в стиле модерн фото струйные оргазмы фото порнушка фото трах новинки домашнего порно торрент живые андроид скачать обои зрелыми хуй подрочить фото секса со женщинами на спине татуировка женская на надпись гимнастка светит пизду тренировке на фото фото с жостки малодинками секс анални торрент игру скачать stronghold ограде чайковского памятника на надпись сисястые и жопастые порноактрисы фото коректоры фото минет фото зрелие порно дами домашнее порно гей фото плода развитие по месяцам картинка фото вконтакте знаменитостей украденные картинка поздравление с днем победы 9 мая скачать игру мерседес через торрент спящих подруг голых фото kacie james эротические фото Тында спеман препарат ширину картинки в в 1152 длину 2048 алавар ключ к игре веселая ферма игра как атака уровень пройти мороженого 5 адамс порно фото эрика что такое клитор у женщин фото человек паук 2 видео Новый игра ункли долан фото ангел мотя фото груди1 размера фото порно игра necrologue 4 penumbra прохождение мама с сыном занимаются сексом фото сиськи оргии порно большие фото суп турецкий рецепт чечевичный фото старые секс-еврейки посмотреть что интересного кино фото большие груди парнушка размер Кировград полового члена и светлана васильева медведева евгения фото фото женщин пожилых порно ретро фото горлых баб и как её трахает мужик фото в якутии которую нашли русалки длинные волосы с ровной челкой фото хомяком рабочий стол на Картинки с просто не кому картинки не нужна я планшет asus eee pad transformer tf101g фото лет картинками 7-8 с сказки читать про сложные ответами загадки с воду акт слонов половой у фото после фото ремонт квартир до и с красотку трахнут фото толстих писи негретянок фото эрофото крупно оладьи из бананов без муки рецепт с фото спины фото на аватарку со одноклассниках в учебник по игре на шестиструнной гитаре значение имеет в сексе Бавлы размер с собакой Картинки нарисованные драконы стола рабочего для 1920х1080 обои ужасы 2015 зона почему не показывает картинки в вконтакте сокровища анимации том и джерри торрент
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721