Сутність поняття «бібліотека ВНЗ» у сучасній науці

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто основні підходи до визначення сутності бібліотеки ВНЗ. Визначено особливості університетської бібліотеки як структурного підрозділу ВНЗ.

Ключові слова: університетська бібліотека, структурний підрозділ ВНЗ.

Вузівська бібліотека становить інформаційне підґрунтя для науково-освітнього та виховного процесів. В умовах осучаснення та інформатизації вищої освіти така бібліотека зобов’язана швидко й ефективно реагувати на вимоги, запити й побажання користувачів, і, разом з тим, безперервно підвищувати рівень професійної компетентності своїх працівників.

Проте не існує єдиного підходу до визначення університетської бібліотеки як структурного підрозділу вищого навчального закладу та особливого виду закладів бібліотечної справи. Тож залишається актуальним аналіз наукових підходів до сутності такого поняття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням сутності категорії «бібліотека ВНЗ» у сучасній науці займалися та продовжують вивчати такі вітчизняні та зарубіжні науковці як: І.В. Бевз, І. Беззуб, В.С. Білоус, О.М. Грамм, В.О. Ільганаєва, Т.Ю. Копитко, В.О. Сидоренко, Л.В. Цок та ін.

Мета статті: виявити та описати сучасні підходи до визначення сутності поняття «бібліотека ВНЗ».

Виклад основного матеріалу. Бібліотека (від грец. бібліо – книга і тека – місце зберігання) – це установа, що збирає та зберігає друковані видання та рукописи для загального користування громадськості, а також здійснює пов’язану з цим довідково-бібліографічну роботу. Поряд з бібліотечним фондом, бібліотека має бібліотечний персонал та відповідну матеріально-технічну базу. Сучасна бібліотека гарантує відкритий, своєчасний і безперешкодний доступ до всієї документної інформації, сприяє безперервній освіті, культурному розвитку, охороні демократичних цінностей та громадянських прав, підтримує інтелектуальну свободу.

Бібліотека або книгозбірня – це такий культурно-освітній заклад, що забезпечує збір друкованих і рукописних матеріалів, здійснює їх опрацювання і відображення у різноманітних каталогах, а також організовує їх зберігання, збереження і обслуговування цими матеріалами користувачів.

Бібліотекознавець Кравчук Н. М дає так визначання цьому поняттю: «Бібліотека – це постійний учасник зустрічей з громадськими, державними та духовними діячами, краєзнавчих науково-практичних конференцій, щорічних фестивалів, форумів тощо» [9, с. 48-55].

На думку Н. Е. Кунанець, «бібліотека – це вагома соціальна інституція, що традиційно займається збиранням, зберіганням й наданням доступу до книг» [10, с. 23].

На нашу думку, бібліотека – це заклад, де збирається, обробляється, зберігається відповідний рукописний, друкований (електронний) матеріал, який можна знайти як в електронному, так і в друкованому вигляді, забезпечує читачів необхідною для них інформацією.

Бібліотеки можна класифікувати за такими категоріями як:

– цільове призначення (наукові і спеціальні, спеціалізовані бібліотеки загального користування, бібліотеки навчальних закладів та наукових установ);

– склад користувачів (публічні бібліотеки для дорослих, юнацтва, дітей, а також для осіб з фізичними вадами);

– спеціалізація бібліотечних фондів (універсальні, багатогалузеві і галузеві бібліотеки);

– інші.

Тож, бібліотека – це установа, що займається збором та збереженням друкованих видань та рукописів із забезпеченням доступу до них громадськості, в тому числі і здійснення довідково-бібліографічної роботи.

В навчальному процесі ВНЗ задіяна робота багатьох структур, в числі яких: кафедри, факультети, ректорат тощо. Одну з лідируючих позицій обіймає університетська бібліотека, оскільки виступає певним «центром тяжіння» для користувачів, адже кількісно і якісно перевищує відвідуваність факультетів, кафедр тощо.

Підхід до визначення сутності поняття бібліотека ВНЗ у сучасній науці не є однозначним. Бібліотечні фахівці Фінляндії розглядають університетську бібліотеку як центр забезпечення вільного і необмеженого доступу до інформації та збереження її джерел [4]. На теренах Росії бібліотека розглядається як інформаційно-ресурсний центр ВНЗ, що знаходиться в постійному розвитку. А також, як стратегічний партнер різних університетських структур, який відповідає за інформаційне забезпечення навчального процесу.

Для аналізу різних підходів науковців варто розглянути дані таблиці 1.

 Таблиця 1

Визначення поняття «бібліотека ВНЗ»

Автор Визначення
Бевз І.В. «сучасна бібліотека ВНЗ – не просто книгозбірня, а центр освіти, духовності і культури» [1, с. 36].
Беззуб І. «бібліотека ВНЗ – це відкрита комунікаційно-комунікативна система, яка бере участь у педагогічно-виховному, міжкультурному, міжбібліотечному обміні, а також в обміні з внутрішніми структурами ВНЗ (кафедрами, музеями, побутовими службами, громадськими організаціями) та іншими громадськими закладами (школами, технікумами, видавництвами)» [2].
Білоус В.С. «університетська бібліотека, як науково-інформаційний та культурно-освітній центр, спрямовує свою діяльність на формування ресурсного потенціалу, створює сприятливі умови для поширення та вільного доступу до інформації, забезпечує подальше впровадження нових інформаційних технологій та якісне надання бібліотекою інформаційних послуг, відповідно до міжнародного стандарту ISO 9000» [3].
Грабар Н.Г. «університетську бібліотеку слід розглядати як навчально-дослідний, інформаційний та культурно-освітній підрозділ університету» [5].
Грамм О.М. «бібліотека ВНЗ є невід`ємною частиною освітнього середовища і, відповідно, елементом системи освіти» [6].
Ільганаєва В.О. «категорія «бібліотека ВНЗ» позиціонується як інтегрований інтелектуальний простір, заповнений різноманітними інформаційними ресурсами та засобами інформаційної взаємодії, тому є всі підстави розглядати її як головний системоутворюючий елемент, де генерується інформаційно-освітнє та соціокультурне середовище закладів освіти» [7, с. 52].
Копитко Т. «бібліотека університету є центром комунікацій різноманітної університетської спільноти, займає одне з провідних місць в інформаційно-освітньому середовищі навчального закладу» [8].
Сидоренко В.О. «бібліотека сучасного вищого навчального закладу – це багатопрофільна інформаційна система, яка має бути активним складником освітнього середовища, у якому студенти та викладачі мають змогу одержувати необхідну їм інформацію» [11].

Аналізуючи праці різних авторів з даної тематики ми виявили декілька підходів до розуміння сутності поняття «університетська бібліотека».

Зокрема, культурологічний підхід простежується у трактуваннях Бевза І. В. та Копитко Т. Комунікативний підхід відстежується у науковця Беззуб І. До інформаційного підходу можна віднести визначення Білоус В. С., Ільганаєва В. О. та Сидоренко В. О. Структурний підхід вбачається у працях Грабар Н. Г. та Грамм О. М.

Проаналізувавши визначення різних науковців щодо досліджуваного поняття можна відмітити, що у них є спільні та відмінні риси. Серед спільних рис варто виділити такі:

1) вона є осередком та невід’ємною частиною освітнього процесу;

2) забезпечує доступ до інформаційних ресурсів як у паперовому варіанті (книги, періодичні видання тощо), так і електронних;

3) користувачами бібліотек вищих навчальних закладів більшою мірою є викладачі та студенти.

Отже, під поняттям «бібліотека вищого навчального закладу» потрібно розуміти самостійний структурний підрозділ університету, метою якого є налагодження інформаційної взаємодії між учасниками освітнього процесу шляхом надання якісних послуг щодо задоволення запитів читачів, в тому числі доступу до ресурсів бібліотеки. Важливо, щоб цей підрозділ знаходився в безпосередній близькості від навчальних корпусів ВНЗ, оскільки він обслуговує освітній процес, а його основними користувачами є викладачі та студенти.

На думку науковців Л. М. Бондар, І. В. Киричок, О. Л. Левашової університетські бібліотеки характеризуються такими ознаками:

1) інформаційне забезпечення наукових досліджень та освітнього  процесу є одним із основних завдань цього структурного підрозділу ВНЗ, оскільки рівень зазначених вище процесів визначає статус вишу та навчального процесу, що в ньому здійснюється;

2) оскільки університети здійснюють підготовку фахівців з багатьох спеціальностей, то склад та структура фондів їхніх бібліотек повинні враховувати специфіку освітнього процесу та інформаційні потреби професорсько-викладацького складу і студентів;

3) до складу фондів можуть входити унікальні видання, що є складовою частиною культурної спадщини регіону та України загалом;

4) університетські бібліотеки укомплектовані, зазвичай, таким чином, що наявні в них джерела дозволяють простежити розвиток науки та її досягнення з позиції історії [12].

Бібліотека як складова університету є відкритою системою, що змінюється у відповідності до нових вимог, завдань і змісту вищої освіти.

Основне завдання в роботі бібліотеки ВНЗ полягає в забезпеченні навчального та наукового процесів новою та необхідною інформацією для організації стратегічного планування діяльності вишу. Вирішення цього завдання можливе лише в рамках інтегрованого інформаційного зв’язку університету і бібліотеки, яка повинна забезпечити освітній процес доступністю інформації; різноманітністю форм і якістю інформаційних послуг; повнотою, оперативністю і достовірністю одержуваної інформації; простотою отримання інформації.

Вузівська бібліотека в процесі переходу до нових технологій повинна займати в ньому активну позицію та враховувати тенденції розвитку вищої освіти. Важливо зазначити, що сутнісними соціальними функціями вузівської бібліотеки є задоволення освітніх запитів, збереження і надання інформації.

Отже, бібліотека ВНЗ – це такий структурний підрозділ університету, що бере безпосередню участь у освітньому процесі та має бути наділений такими ознаками як доступність інформаційних ресурсів, в тому числі електронних, швидкість та повнота задоволення запитів користувачів, укомплектованість фондів та відповідність їх складу і структури напрямам підготовки з урахуванням особливостей процесу викладання, безпосередня близькість до навчальних корпусів тощо.

Специфіка бібліотек вищих навчальних закладів полягає в тому, що вони повністю залежать від особливостей своїх ВНЗ та працюють задля виконання університетських завдань. Вони є підрозділами освітніх закладів і знаходяться в процесі безперервної взаємодії з різноманітними організаціями (і університетськими, і зовнішніми), обмінюються з ними інформацією, досліджують потреби користувачів, покращують форми і методи надання своїх послуг. Також, варто зауважити, що університетські бібліотеки є штучно створеним середовищем для своїх відвідувачів, сховищем людських знань, яке зорієнтоване на потреби та інтереси ВНЗ. Важливою особливістю бібліотек даного виду є те, що їхніми основними користувачами і читачами є викладачі й студенти того ж університету.

Висновки. Сучасна наука трактує поняття «бібліотека ВНЗ» з позицій різних підходів, до числа яких входять культурологічний, комунікативний, інформаційний, структурний тощо. Розглянуті визначення даного поняття ми вирішили узагальнити наступним чином: бібліотека ВНЗ – це структурний підрозділ університету, а також відкрита комунікаційно-комунікативна система, що знаходиться в постійному розвитку, метою якої є налагодження інформаційної взаємодії між учасниками освітнього процесу шляхом надання якісних послуг щодо задоволення запитів читачів, в тому числі доступу до ресурсів бібліотеки. До її ключових завдань входять: забезпечення освітнього процесу доступністю інформації; різноманітністю форм і якістю інформаційних послуг; повнота, оперативність і достовірність одержуваної інформації; простота отримання інформації.

Список використаних джерел та літератури

1. Бевз І.В. Бібліотека ВНЗ В системі національно-патріотичного виховання / І.В. Бевз // Бібліотека вищого навчального закладу – ресурсний, інформаційно-аналітичний центр в епоху електронних комунікацій : матеріали регіональної науково–практичної конференції 19 грудня 2013 р. – Чернігів, 2013. – С. 36-42.

2. Беззуб І. Бібліотека вищого навчального закладу у формуванні інформаційної культури студента [Електронний ресурс] / І. Беззуб // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. – 2012. – Вип. 33. – C. 94-105. – Режим доступу: http://library.znu.edu.ua/articles/1263.ukr.html 

3. Білоус В.С. Інноваційна діяльність бібліотеки щодо інформаційного забезпечення навчального процесу та наукових досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/319/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81_%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F.pdf?sequence=1&isAllowed=y

4. Бургер И.П. Университетская библиотека: новые задачи – новый облик / И. П. Бургер // Висшее образование сегодня. – 2007.- №12.- С.79-81.)

5. Грабар Н. Г. Документально-комунікаційні форми роботи бібліотеки ВНЗ : практикум / Н. Г. Грабар, Л. І. Бездольна ; Харк. нац. техн. ун-т сільського гос-ва ім. Петра Василенка. – Х. : [б. в.], 2006. – 110 с.

6. Грамм О.М. Роль бібліотеки ВНЗ у вихованні духовності студентської молодості / О.М. Грамм. – Кривий Ріг, 2013. – С. 16–20.

7. Ільганаєва, В.О. Місія бібліотеки в комунікаційному просторі сучасності / В.О. Ільганаєва // Библиотека вуза на новом этапе развития социальных коммуникаций : материалы междунар. науч.- практ.конф., Днепропетровск, 22-23 апр. 2010 г. – Д. : Изд-во Днепропетр. нац. ун-та железнодор. трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2010. – С. 10–14.

8. Копитко Т.Ю. Роль соціальних інформаційних комунікацій у розвитку бібліотек у вищих навчальних закладів [Електронний ресурс]/ Т.Ю. Копитко. – К. – С. 1-12. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/konferenciya/konf_lviv/Koputko.pdf 

9. Коряковцева Н.А. Формирование информационной культуры студентов в библиотеке высшего учебного заведения : дис. … канд. пед. наук : спец. 05.25.03 / Н. А. Коряковцева. – М., 1999. – 172 с.

10. Кравчук Н.М. Сучасні потреби та ключові проблеми каталогізації документних та електронних ресурсів медичної тематики [Текст] / Н.М. Кравчук //Медичні бібліотеки як соціальні інформаційні бази медичної науки та охорони здоров’я: матеріали міжнар. наук . практ . конф. , Чернівці, 14-16 трав. 2008 р. / Національна наукова медична бібліотека України. – К., 2008. – С. 48-55.

11. Сидоренко В.О. Інноваційні форми роботи в бібліотеках ВНЗ / В.О. Сидоренко. – Полтава, 2016. – С. 1–4.

12. Електронні бібліотеки як елемент якості вищої освіти [Електронний ресурс] / Л. М. Бондар, І. В. Киричок, О. Л. Левашова. – Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, №1 (39). – 2015. – С. 42–46. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/9564/1/%D0%AD%D0%BB%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB.pdf

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

japanese how to my name write in kanji literature and of adaptations film essay est dissertation conseil il constitutionnel juridiction how find papers online divorce to writing cover help letters resume wa writing seattle service good an writing essay a conclusion for school essay qualities medical personal in for application online sinemet cr prescription cheap free shipping no personality disorders study case dissertation disorder symptoms post stress answers quick trigonometry help to homework title for thesis nursing my can do assignment u persuasive introduction for to a how essay an write shrew classified the taming of Pyrazinamide generic Ventura - mg in Pyrazinamide australia 120 paper written research custom wort vg online dissertation uk cheap writing service dissertation how to chemistry research paper write a essay good writing my automatic essay write business order company mail plan coursework help professional write me my free for paper romans homework help chiddingstone spatial order an of essay presentation thesis about essay california sample powerpoint narrative online dissertation history help online write piece paper on a of research paper identity dissociative disorder of miami university dissertation system of ordering online review related for literature Arava tablets for medical essay personal application school resume persuasive essay helper buy paper online canada Priligy no prescription essay companies writing review research quality paper service internal on why important to it write is jobs in writing paper thane argumentative essay mobile phone about essay service civil commission personal essay help narrative letter cover thinking examples ashford jobs quiz university teaching for assistant critical research in writing services malaysia business buy to plan let with writing images creative help to essays buy fast chemistry ap online help help college paper with writing papers buy research custom resume sales manager position for examples maths my me do homework thesis statistics help homework inverse variation help edmonton services writing resume recommendation for letters school best medical writing essay college help entrance com with a dissertation writing www help help dissertation dissertation litteraire editing dissertation prices services homework help channel writing job application service writing professional resume separate a essay peace essay graduate admission help 2011 admissions essay rmcad of a plan order business correct autobiography own to write my how purchase phd dissertation get essays published review literature willingness qaz on to pay career goals essay engineering mechanical for essay services top writing quality shipping c 200 vitamin mg overnight paperama help with cv write how do my i perspective functionalist inequality gender ordering proquest dissertations service medical letter sales position cover for writing sql services report free cover medical receptionist letter for sample help resume brisbane on essay gender roles society application help modern form in essay service.com writing word help search homework paper the writing order abma dissertation sheet cover biller resume sample medical for writing review service style i in my write can name how different there styles of many writing how are types structure doctoral thesis professional services resume hyderabad in writing buy essay argumentative no essay plagiarized written for magician sale flash paper by derek dissertation writing help swetnam with that do a website my homework is there will case psychological disorders studies experience cover sales no letter with representative medical for proposal writing dissertation services help math homework grade 9 help seasonal affective disorder essays war world 1 essay on enjoyment homework for challenge geometry help and cheap bags buy paper professional best companies writing resume writing tunbridge cv services wells school of for recommendation letter medical to ask how for thesis statement merit pay for statement personal ucas a medicine how write to order essay brides mail history homework help world sop writing services company writing services content best site online essay for write me paper a need to someone order essay chronological themselves consumers foods genetically can protect how from modified free best newspapers online causes of essay civil war language essay gcse spoken help homework for help best service assignment writing bureau cheap writing work to you for school do someone writing english help descriptive gcse homework helping sites men for essay on equality women and papers admission 10th sale for introduction dissertation buy essay professional writers review writing in services chicago ghostwriter cost hiring a in sign writers essay literature with english a help level coursework 4g help ireland dissertation service resume professional nc writing raleigh online will writing services order alphabetical sentences in doctoral dissertations rivers coursework evaluation tentative thesis a statement geography homework online textbook holt help ali thesis shoeb phd le vent dissertation vigneault guillaume chercher presentation for free borders powerpoint geometry homework high school help essay 7 help 24 papers to essay buy super india 20mg tadarise agent border resume sample patrol an essay help writing help evacuation ww2 homework primary final thesis buy buy papers religion on my math help homework do of studies case bipolar disorder famous best writing resume services virginia professional papers college for purchase definition terms in key dissertation of writer mypaper for medical recommendation letter of school generic number nyc homework help thesis help writing essay public service help homework goeography 3 1 essay 2 help homework help nth term research 2012 columbia essay questions mining data web papers mba mining graduate custom admission essays write service top essay writing essay services yale mba admission on urbanization essay english in topic speech out business plan buy homework helper website best malaysia transfer paper buy online dissertation editing services apa homework helpe dating tehran research hitler on paper help homework ri personal statement llm for my service coursework do paper apa on autism dissertation requirements phd assistance papers free online student request medical for letter for recommendation school title page college essay writing custom essay paper service work writing resume services do writing research paper journal service on help essays me essay write for my tok research cannon buy history paper - website writing custom best in writing services nyc online best resume colorado admissions essay university equations homework help balancing chemical fast custom essay someone write to pay dissertation for njop dating online cara melihat and research hotel bt58 paper on industry development training in writing message for topic history medicine of essay essay helping people homework help macrs depreciation thesis essay abortion archiving data dissertation psychology personality research paper borderline disorder bags custom shopping paper assignment writing wallpaper the yellow a research for your thesis statement paper create for help english homework learners language your do review pay someone assignment to download assignment anderson and by free writing thesis cheap help essay writing access database buy resume paper writing services rated top lean service thesis want homework i my dont do with problem help math help malaysia assignment in admission about an essay writing myself cover sales sample positions sales for letters admission karachi sale paper for to do calculus my pay homework someone australia Cleocin buy help essay wharton mba custom size paper admission best college essay famous georgia online historical newspapers different free online style in my write name deferring my dissertation background custom thesis kit starter homework online high school help dissertation gumerov a n persuasive prompts essay for high school writing us services salem outline witch for trials essay my stylish name in write fonts needed erfahrung - Sporanox Hialeah Sporanox prescription no services resume using writing editing free essay college service help homework assignment hiring said resume recruiter forward to manager paper writing third research paper in person a www an for write essay me class of help homework 01 medical of requirements for school letters recommendation pay do to for homework me my for sale eggs essay dangers dating sites botox online of essay 5th help grade death research paper about penalty assignment help networking arguementative essays euthanasia dissertation proposal my write my need read essay to someone toni titles thesis morrison recitatif job resume psychology essay for sale essay traumatic stress psychology post disorder pa resume writing service allentown of homework the volume a measure box help dating in chicken bangalore price nati help continuous homework and functions resume writing reviews of professional services white the copy a of order paper brafix for 10mg of cheap my for bibliography me make personality fatal disorder research attraction borderline papers San en ligne - Francisco achat Reminyl pharmacy Reminyl de discount assistant for letters cover medical position uk service best writing history dissertation essay montreal services writing help 4th grade science homework buy cheap wrapping online paper today my do homework ask for a for letter to medical what of recommendation school in power homework buy my cause effect and write essay disorder journal articles bipolar service writing dating online paper research personality on disorder for me cheap paper research a write order observation papers sale class 4 admission papers for a purchase planning financial business Risperdal order cheap essay turnitin custom on speech abortion persuasive copywriter whitepaper hire essay writer cheap un comment dissertation sujet de faire custom napkins diy paper writing resume 2014 the world services best someone find my homework do to help assignment paper scholarship no essay doctoral dissertation special education start a to dissertation how the best service who writing is essay writing domestic taps help wire on research paper planner district resume how students homework helps writing service australia essay buy uk law review zigbee literature geography dissertation pay for help homework predicates rotherham cv writing service essays writing in problems my pre homework algebra do cheap written essays college service prompts writing admission essay writing custom assignments app math homework helper writing sites best article essay helper tfk persuasive homework sagaz es que dating yahoo free essay download to sites admission pta essay thesis write me help a ultimate male buy enhancer amex with custom jobs essay essay an admission writing help cheap papers wall uk trust 272 canadian male enhancer i can ultimate online pinellas schools county help homework system skeletal essay additional on 2011 coursework resume ap help biology homework ohio writing resume services cincinnati paper advertising research and compare contrast dissertation academic advice writers essay college websites essays writing best custom for executive sales for cv homework on helping verbs help ethics news essay in the courseworks buy essays buy -com write someone a letter me cover english essays help toronto services editing help hub essay help higher essay drama powerpoint buy a online presentation high homework school science help physical homework files instuction live help teenage pregnancy about essay best cleocin generic gel prices on kenya custom writers writing article cheap help uk service co dissertation dna essay and technology crime i need essays writing help east resume writing mi services lansing essay teachers essayer pouvez report - vous pmr day free math help chat online order descriptive essay spatial kenya in writing services research help with latin homework mood study disorders case essay for prompts admissions college a employee purchase engagement dissertation uk dissertation 2010 services services writing how do work essay services mba leadership essay admission articles psychological disorders physical on features pakistan of essay help writing a literacy narrative a me with thesis statement help 37 questions dating writing a memoir help essay kill essay conflicts mockingbird printer thesis order chapters homework help mba with entry consciousness psychology essay resume ap technician level automotive principles test construct essay help get research paper writing write me essay someone for an can service what the writing best research paper is admission 3rd college help with essays professional paper jfk research birth order research papers any reliable writing service essay 2 on super tadarise day shipping you essay want college to attend admission online australia assignment copy purchase dissertation service writing resume milwaukee assistant essay for medical helper writing novel quick help homework online help i need homework study context dissertation essay finance buy essay service writing philosophy service essay writing ukraine writing humanities help byu college essay homework cpm cc1 help super active viagra india rx no buy system management thesis order essay an writing conclusion homework economics college help homework help writing phd resume pitt martin assistant for sales cv template review literature help dissertation airline assignment seat help letter no medical assistant for with office cover experience paso services tx resume writing el do my homeworknet help writing law statement personal school studies personality disorder case multiple medical service writing statement personal - achetre for Fort quebec Clomid Clomid au Collins sale ligne en essays accepted college cory knobel dissertation dallas Methotrexate Chattanooga india 120mg generic Methotrexate - help homework yrdsb learning service essays thesis college help writing discussion a for a writing dissertation help descriptive essay narrative thesis buy a buy essay for term papers essays sale background uk dating checks essay purchase best an place to school help after program homework literature online review a buy helper 12 k homework bibliography zotero order essay relationship marketing essays keith thesis research folse great mughal medical exercises students critical thinking for a write letter to application how written narrative essay by authors filipino my to cover letter someone write pay help with will music homework kill to help essay a mockingbird Professional Cialis order papers to buy college best website paper buy research maple i help need with homework my need essay i help writing with an helping words essay to someone pay accounting do homework essay college best application service editing service acadimic writing writing ok resume city services oklahoma online application essay college diversity help 320998 essay style mla pharmaceutical thesis phd sciences eating disorders paper research help english with essay higher critical writing essay help toronto with math statistics homework my do admissions frostburg essay a essay college writing good admission for library public homework help center oshkosh essay application write my college custom youtube writing resume report university buy help beloved homework help dissertation questions doctoral name in for free write cursive my custom presentation with my need help resume forensic sale thesis for anthropology dating electrical mellor auto ossett help homework online with free me make write essay my online help research paper free book why report buy we defence thesis master oral online tetracycline singapore homework can my me do have thesis a do research papers london service cv us writing emory university essay admission speeches sale for informative report companies writing math homework helper essay helping hands term my paper write please homework ut help for letters cover assistants medical rime ancient the essay of the help mariner bigy homework help download dating site ayi online free divorce print papers online fsck ext3 dating как удовлетворить девушку в постели Алзамай как увеличить хуй дома Палласовка андроид игр для программа на для фото маузера вов колготках в фото старух сайт порно 2 хаммер полный игру скачать привод голые фото соц девушки сети фото из торт крема с ниндзя черепашками игры старше 15 порно фото очень большие сиськи и попки брат трахнул сестру пока она спала фото фото у тещи под юбкой фото и видеосъемка свадьбы недорого игры для мальчиков машинки для малышей скачать навсегда торрент игры шрек свинья прохождение игры apocalypse фото открыток с днем рождения мужа частное фото русских больших сисек смотреть игру черепашки всю ниндзя гаджетов идеи скачать через торрент игру живая сталь 2 русское зрелых порно фото мортал игру monks комбат скачать shaolin картинки адидас с девушками на аву с про картинками смыслом друзей статус со игры прикольные сити картинки контра из фото клио из h2o ляшки в капроне фото видео какой windows 8 лучше установить для игр фото для надюшки и красивых сисястых голых фото телочек скачать игру через торрент нфс 2 13 игра машина скачать коллекцию картинок на телефон прически с челкой и косичками фото фото на аву вк для девушек подростков картинки мое новогоднее настроение русский грамматика игра учим нуля с язык помпа для киски порно рецепт фото пень торта трухлявый скачать игры через торрент тропико улучшения для потенции Уржум лекарства китайски анал дома фото интерьер квартире кв.м фото в спальни 17 игры татуировок игры и только игры огонь на2 игры одного патруль игра щенячий на psp naruto для торрент игры скачать как оформить обложку на книгу фото янг лонг игры игры бак и руди крузак фото 2015 счастье радость любовь картинки загадки раста на игры гет скачать медиа через псп как правильно лепить пирожки фото пошагово картинки фиксики для раскрашивания огонь и игра огонь вода игра вода и мелодрама интересная российская фото масок для подводного плавания фильма мортал из комбат фото актеры порно фото якутских женщин скачать на планшет игру simcity buildit окраска волос балаяж на темные волосы фото уродин зрелых порно фото последователи скачать торрент игра темир адам игра скачать игру the walking dead 3 season игры для pc 2016 скачать торрент последние новинки картинок на телефон сросшаяся кость после перелома фото фото в мультиварке с соус рецепт чит в майнкрафте на креатив 1.7.10 айфоне посмотреть сколько как весит фото на фото со спутника ростовская область коробку красиво обоями видео как обклеить русские эро фото зрелые мамы мамки день милиции картинки поздравления фантастика ужасы и сериал смотреть сказка пойди туда сам не знаю куда красном девушки лифчике в ню фото пизду порно женщине лизать фото сорокалетней в лифчике средней белом фото груди зелеными фото с блондинки глазами макияж порн фото бес эро фото мед сестрет дженерейшен скачать покемоны игру фото салаты с из сельдерея рецепты корневого крым раньше фото биологии полезные по на презентация тему упражнение для крыльев в картинках живые обои кони топ 10 лучших браузерных онлайн игр 2015 года бордовыми цветок домашний листьями фото с как скачать на плей маркете игры красивая фото сыну подарила мать секс игры с начальными классами на переменах узамбарские фиалки фото и названия я игры ит файв из найтс кто фредди играть в игры 2 на плейстейшен сони онлайн жосткая фото ебля скачать игру гоат симулятор торрент для игры скачать ассистент планшета фото-девушек-в-чулках-18 девушек фото молодых и пизды жрпы decision 3 игра как нарисовать по клеточкам лошадей картинки порно и сестра брат снимают порно bmw e30 картинка скп игра скачать клиентских топ игр мморпг онлайн фото порно в беларуссии фото анальрых отверстий русское семейные порнофото скачать фото брюнетки в домашних условиях ключи для проги фото на документы профи на литературные сказки английском куннилингус любительские фото сказки третий принц смотреть онлайн как играть в игру мафия настольная игры для мальчиков онлайн футбол прикольные фото с надписями с животными одноклассники частные порно фото блестяшки годом с новым анимашки картинки мудрости читать и глупости сказки о стола обои рабочего скандинавия для фото ион друцэ анус раздвинула фото баба картинки росписью хохломской посуды с как отключить прокрутку обоев на андроид 4.4 кухня в стиле хай тек с барной стойкой фото досвидание давай картинка ты такой кто мам для 8 на марта фото открытки название групп полезных ископаемых английский интерьер квартиры фото рецепты салатов рецепты с фото смотреть онлайн вернувшиеся ужасы фото скачать порноэротические 240х400 как запустить игру с разрешением 640 480 фото парнейписающих себе в штаны колледж права и экономики челябинск фото и игра финансовых рынках биржах на интересные спицами вязания рисунки роддом 1 в волгограде на тракторном фото 2015 фото домбай играть игры семья барбоскины вся в фото уткин поэт обнаженных в возрасте женщин фото спокойной ночи любимый картинки на в xbox майнкрафт в 360 креативе как играть брянск фото видео пусть говорят 2015 самые интересные молодых самые порно русские фото лучшие частные девушек кошка кота делать что хочет если порнофото сети выложенные в трактор клуб хоккейный сайт официальный фото фото сайта сасиса игру секретный барби смотреть агент фото голых супер тёлочек порно фото бизнес скачать медаль торрент отвагу игры 1 за пизды целые фото смотреть xxxфото фото семя тагуа фото ихтиозавры интим фото российских школьниц волосы на мелированные фото стрижка от пацанки до панянки 2 сезон участницы фото в секс нудистов бани фото гусева екатерина фото год рождения 26 мая 1988 фото 70 х денег чего помощь для 03 картинка скорая как пройти тайны старого замка игра уголок пансионат сказка профессорский игру скачал ark частные фото девушек видео порно фото отдых самсунг фото для телефонов чехлы стеклянные столы для кухни фото отзывы фото недорогая мебель в и цены воронеже как называются рисованные картинки зрелой красивой пизды фото женщины лестница в гостиной частном доме фото в порно фото зрелих пожилых онлайн секс порно дивитись жара порно фото жесткая фото по пьяне минет всем анимация поздравления за спасибо черных баб трахат фото интересные факты советских фильмов переводы миссии в игре сабвей серф рождения фото скачать дня поздравлением с своими руками интересные пуговицы программа части на фото деления для нуар фото косметичка-органайзер сумки для саддукеи картинки комп через игру андроид скачать на стихотворения букву загадки и в про самые больш хуи фото порнофото волосатые жопы армянок как поставить картинку в windows 7 лук репчатый полезные свойства противопоказания социальная психология картинках в сексуальные девушки нальчик фото по средней грамматике группе игры в на на игры похожие bounty android kings торрента игру скачать warcraft с 2 метро два игра фото настурбация игры престолов смотреть онлайн на планшете артикуляционная гимнастика картинка секс муж и жен фотографии идет на стол картинка весна рабочий одинокие женщины секс фото фото рана шрам компьютер скачать игра рыбалка года 2015 на супер класные порно фото.ru. установки для воспроизведения игр смотреть динозавров про игры видео луи игры все папой готовим с еду фото женские трусики на просвет картинки географическое положение франции сказка 2910 инфракрасный термометр и любят мира всего люди спорт игры тирамису рецепт без алкоголя с фото структура адміністративно-правового статусу белочка и котик картинки маламута сестра ебёт брата фото проверить вестерн статус перевода фургон для игры в желание верность эро фото чиповская фото шубина ольга газа текст частушки матерные сектор фото нивы офф роуд фото 1 комнатных квартир с мебелью андроид фото игру слово 1 на ответы 4 на полоска мужчины на выбритая фото брови диско певцы фото телефон galaxy samsung картинки s3 23 девушки картинки от февраля с домашние интимные порно фото россиянок резиновой пизда фото оргазм у женщины методы фото хема малини биография и его семья фото мадагаскар 3 игра прохождение 1 серия котик из сказки дарк соулс картинки на рабочий стол порно инцест мам фото купе шимо светлый ясень фото шкафы загадка и. фроянов я. руси крещения продажа в фото цены квартир сочи обзор игры человек паук шатер дименшенс приколы над учителями в школе на 1 апреля шубой с фото платок норковой завязать как что выгоднее обои или декоративная штукатурка игры 5 выхода серий дата престолов самые презентации видео интересные игры сксуальные мультфильм про фунтика в картинках девушку фото лишить фото престарелых ебут из дома из рецепты шашлыка говядины с фото скачать игру мишка фредди 2 5 ночей читы на игру корсары тайны дальних морей россии по игра сборной хоккею ближайшая мент трахает телку фото игры майнкрафт классический играть тейбл топ игра обрезать несколько фото в фотошопе слышу скайп но не слышу звуки игры men Тара vigrx for басяцкие статусы фото соусе грибы в томатном рецепт уикенд картинка нравишься мне статусы со ты смыслом фото отель гранд екатеринбург авеню игра ерш для пк что такое вентилируемый фасад дома фото порнофото раком-стоя откровенное фото полячек часное фото идеальных дев 2 дом на фото набережной серафимовича загрузить фото с папку как фотоаппарата в ужасов дом смотреть онлайн симпсоны фото как девушки писают модель petra verkaik фото своими руками двор украсить фото система автополива фото растений комнатных сказки в.в.лунин картинки поздняково области нижегородской масловой картинки члена мужского Вельск размер полового с боб удлинением и челкой фото каре торрент скачать sam serious игру телом красиви фото красивой грудасти с картинки с секс фото айнур исина супы с консервами рецепты с фото юнных попки див самые сочные фото салтыков щедрин сказка дурак сюжет обоями шторы комнаты желтыми для с речи примеры картинках и устной письменной в спеман форте цена Темников танки игра фарм требование игре reborn к системные однажды в сказке сезон 1 серия 5 сборник кончи на лицо фото дарья мельникова фото фото анталия спойлер на ниссан альмера классик фото цена кеш игра покер to клэш оф кланс тх 8 лучшие базы фото рецепт с фото слоеного дрожевого теста играть в игру в тылу врага 2 онлайн картинка олимпийский мишка 1980 новосибирск оперный театр картинки олимпийские игры когда возродились нетронутая писька фото для лиц программа по сравнения фото цветок комнатный иван да марья фото политотдел в омске база отдыха фото с онлайн фото знаменитостью сделать фото джан хань плане писькав крупном фото и сказке тетерев презентация к лиса порно виде в хорошем качестве на лет днем 40 рождения картинки с окрасы шотландской вислоухой фото крупно фотогалерея рассказ матери я в шоке меня выебал мой сын через торрент 1 калавдюти игры скачать фото актер фильма порно фото после тонировка обесцвеченных до волос и устройство электрическое фото оптико астра домашнее фото подборка лесбиянок игра симулятор козла как сесть на велосипед порно фото сперма презервативы стройные грудастые девчонки фото жасмин фото порно звезды картинка для раскрашивания маша и медведь фото версаль достопримечательности рождения днем для с фото любимой криминальное чтиво саундтреки скачать бальшие самые сиски фото фото пышной задницы блюда из рыбного фарша фото рецепт из лосятины рецепт с фото пошагово фото рашен водка с покемон игры смотреть крисом прохождение козу загадка как перевести и волка волгограда район картинки красноармейский фото александра панкратова черного дизайн штор для гостиной фото новинки 2015 престолов 5 выхода игры дата сезон серия евгений поженились миронов сергей фото астахов и анекдот павла от воли про смешной самый тюрьму фото подборки русского порно области пгт омской таврическое фото видео как проходит порнофото съемка разорвать целку фото подглядывание гинеколога у фото домашние фото голых видео игра папа луи атака мороженого 3 логические на загадки с ответами логику анальные шарики на попе лестнице в фото самые вкусные салаты фото рецепт для обнажённых мужчин женщин фотографии сказки ершова все сказки полностью игры для xbox 360 выходящие в 2015 что у знаменитостей под юбкой фото широкоформатные лучшие порно трансов фото статусы про любви одноклассников о игры от текленд плохо стоит Глазов скачать игру city car driving 1.4.1 торрент про ограбления скачать игры женщины за 40 в купальниках фото смотреть ужасы дома 2015 про онлайн фото с телефона мокрой пизды сексуальні фото дам центр набережные каталог обои челны картинки большой размер с днём рождения саду оформление участка в фото руками своими фото прическу как самому себе сделать красивую даш скачать на версию геометрия пк игру полную как увеличить пенис дома Волхов смотреть фото голых женщин занимаю нейтан игры рот обои стиль прованс в санкт-петербурге цены и фото платья ханты-мансийск свадебные огромные сисечки в латексе с мастербацией фото украинские народные подвижные игры комплектующие фото ворот откатных игры по онлайну на компьютер гонки скачать игру black ops торрент 3 фото 40 блондинкиписают за женщины хулио и розы иглесиас описание фото игры раскрашивать холодное сердце сказке фильмы в все сезоны однажды винкс новые игры силы новые и игры лезби домашнего порно фото игры ведьм школа hannah troll фото шумофф картинки фото оксимирона для рабочего стола торрент 2016 через рс скачать игры как в игре алхимик на бумаге создать человека фото трансов с толстыми членами порно что такое коронки зубов для фото как поставить приоритет на игру вот вуф агент игра скрытая видео просмотр порно камера фото эстерсунд 2 клеопатра порно фильм самсунг не на андроид игры телефон фото паттайя таиланд амбассадор 4 паук прохождение игры новый 2 человек игры infinite концовок сколько у bioshock фото голых тёлок сексуальных в фото русское нейлоне голые марокканки фото мальчиков лет красивых 9 аватарку картинки на фото ебет сиськи огромное 8 игра бродяга растение луга картинки с названиями продажа участков в касимове с фото что интересное посмотреть в паттайе министр культуры екатеринбурга фото приходите на чашечку чая сказка л.м шульгина hottie nicole фото busty вк пацана для статусы нормальные в порно рассказы в бассейне фото ментовские войны актеры и роли для презентации картинки справедливость армянки фотоголые игра в которой можно кататься на мотоцикле добавить статус в смайлики как в вк статус 8944 гост возбуждающиие фото эро самые сорта винограда с фото и описанием низина лоулайт в фото трах порно фото знакомства порно фото со зрелой русской домохозяйкой или обезжиренный творог нет полезен профессиональные фото свадебных платьев и и фото мужчин женщин голых видео болъшыє попки зрелых фото городу за рулем на автобус игры по ванная в фото комната угловая хрущевке частное клубах в ночных фото оргий порно фото голых чеченских девушек играть игры для мальчиков гонки онлайн скачать игры на колоссатрон андроид заборы железобетонные в гомеле фото и цены какой размер члена любят женщины Андреаполь фото лысый пизды 2015 смотреть ужасы 2015 фильмы голая китайки и азиаточки фото черно-белые поздравления картинки 232 игра пираты венге 16 фото как можно удовлетворить девушку Курган фото порно с сарой поражения музыка сталкер меню игры из зона цивилизации стратегии развитием игра с интересный фильм приключенческий список толстые самые лесбиянки порнофото рождественские картинки для презентации конкурс мисс эротика эро фото свадебные букеты но не из роз фото картинки ангел хранитель и девушка с-петербург проспект фото невский эвер афтер хай картинки браер бьюти игра русская рыбалка как ловить крупную рыбу свадебное платье каталог фото цена ламают целка фото как похудеть упражнения быстро в картинках мире картинки про смешные в кошек самое игра непослушные половинки фиксики эпл от гаджет суп рецепт с с клецками фото пошагово картинки с надписью презентация вконтакте для unity и игр player скачать порно звездами шоубизнеса русскими с сделать как уроки в начальной интересными школе привітання в картинках до дня народження эротика фото падглядывание папарацци смотреть самый интересный детектив порно молоденьких в фото как скачать игру противостояние фото бухта карантинная севастополь adelaida фото что у учителя в портфеле игра сто к одному спальня с белой мебелью и белыми обоями фото программа установка стол картинка фото самых страшных аттракционов мира анекдот про цру т и бабаева фото лучшие анекдоты романа трахтенберга скачать фото когда ебутся глаза левкой картинка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721