Судова практика Європейського суду з прав людини як джерело українського права

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Судова практика Європейського суду з прав людини як джерело українського права

 

Анотація: В статті досліджено проблеми визнання практики Європейського суду з прав людини як джерела українського права.

Ключові слова: рішення Європейського суду з прав людини, джерело права, Європейський суд з прав людини.

Annotation: The article deals with the problems of determining the practice of the ECHR as a source of Ukrainian law.

Keywords: ECHR ruling, a source of law, the European Court of Human Rights.

Постановка проблеми. Проблема визначення судової практики Європейського суду з прав людини джерелом українського права є малодослідженою в повній мірі сьогодні. На практиці законодавчо закріплене положення визнання судової практики Європейського суду з прав людини джерелом українського права стикається з труднощами, що створює ситуацію необхідності дослідження цього питання.

Завдання дослідження. Завданням цього дослідження є з’ясування  проблем і суперечностей щодо визнання судової практики Європейського суду з прав людини джерелом українського права.

Розробка проблеми. Дослідженням цієї тематики займалися: К. В. Андріанов, П. П. Андрушка, X. Бехруз, О. В. Буткевич, В. А. Ватрас, М. I. Козюбра, О. В. Соловйов та інші.

Виклад основного матеріалу. Варто сказати, що на сьогодні українська правова система перебуває на стадії реформування та імплементації європейських стандартів до українських реалій. Окремі нормативно-правові акти встановлюють, що судова практика є джерелом права. «Серед них є і Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, який визначає практику Європейського суду з прав людини джерелом права в Україні».[1, c.15]

«Також у ч. 2 ст. 8 та ч. 5. ст. 9 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 року зазначено, що принцип верховенства права у кримінальному проваджені та кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини».[4, c.24]

Попри це, в кодифікованих нормативно-правових актах ніде не вказано, що судовий прецедент є джерелом права.

В українській правовій системі прецедент не визнається джерелом права, а практика Європейського суду з прав людини на законодавчому рівні закріплена як джерело права у відповідності із статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV. «Так, на підставі цього положення суди повинні застосовувати при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права».[1, c.24]

У зв’язку із прийняттям вищезгаданого Закону в Україні виникла низка проблем пов’язаних із правовими колізіями. Всі рішення Європейського суду з прав людини сьогодні є джерелом українського права і повинні бути взяті до уваги при розгляді справ національними судами. Також суди повинні застосовувати та тлумачити Конвенція в такому самому руслі як і Європейський суд з прав людини.

Варто сказати, що в Законі не уточнено чи весь каталог рішень є обов’язковим для національних судових органів чи лише ті рішення, які стосуються України.

До прийняття Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV у 1997 році Україна ратифікувала Конвенцію про захист прав людини та її основоположних свобод 1950 року, а також Протоколи № 1, 2, 4, 7, 11 до Конвенції.

В Законі України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17 липня 1997 року визначено, що Україною визнається дія статті 46 Конвенції на всій своїй території, яка стосується виконання остаточних рішень Європейського суду з прав людини в будь-якій справі, в якій вона є стороною. «Також Україна визнала цим Законом юрисдикцію Європейського суду з прав людини та громадянина в усьому каталозі питань, що стосуються тлумачення та застосування Конвенції».[2, c.11]

В контексті вищесказаного слід зазначити, що з моменту ратифікації Конвенції, вона стала частиною українського законодавства і джерелом права.

Розділ 2 Конвенції, який має назву «Європейський суд з прав людини» став надзвичайно важливим для національного законодавства, оскільки наділив Європейський суд з прав людини правом правотворчості, а отже рішення Суду отримали статус джерела права. Стаття 32 Конвенції гласить, що юрисдикція Європейського суду з прав людини поширюється на весь каталог питань, які пов’язані із тлумаченням та застосуванням Конвенції та протоколів до неї. Ці питання відповідно до статті 33, 34, 46 та 47 визначають, що держави, які ратифікували Конвенцію повинні виконувати рішення Європейського суду з прав людини у будь-яких справах у яких вони є сторонами.

«Тут варто наголосити на тому, що Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року є міжнародним договором, згідно з яким Україна зобов’язалася визнавати рішення Європейського суду з прав людини джерелом права і виконувати рішення, які були винесені проти української держави».[3, c.270]

В Конвенції немає положень, які б зобов’язували держави, які ратифікували її, надавати точно встановлену юридичну силу практиці Європейського суду з прав людини. Україна за власною ініціативою визнала практику Європейського суду з прав людини джерелом права у правозастосовній діяльності.

У зв’язку із цим в правовій системі України виникли певні правові проблеми. «Практика Суду, його правові позиції можуть відрізнятись, суперечити положенням національного законодавства, в тому числі і положенням Конституції України, а також правовим позиціям Конституційного Суду України».[6, c.12]

Також з часу ратифікації Конвенції було прийнято низку підзаконних актів, які передбачують повноваження органів державної влади, які є учасниками процесу застосування практики та виконання рішень Європейського суду з прав людини. Серед них: Указ Президента України від 25 червня 2002 р. №581 «Про деякі питання здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України», постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. №784 «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», наказ Міністерства юстиції України від 9 лютого 2007 р. № 44/5 «Про затвердження Положення про представника Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини і регіональне відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини» та інші.

В юридичній літературі існують різні погляди щодо визначення місця практики Європейського суду з прав людини в українській правовій системі. «Так, одні вчені вважають, що рішення Європейського суду з прав людини, в тому числі по справах, де держава виступає відповідачем, однозначно не є обов’язковими для українських органів, які діють у сфері правозастосування – безпосередньо в силу норм Конвенції як норм міжнародного права».[5, c.13]

«Інші ж вчені стверджують, що рішення Європейського суду з прав людини є обов’язковими для національних судів, але не в якості джерела права, а в якості джерела тлумачення».[8, c.132]

«Окремі вчені відстоюють позицію, що у певних випадках рішення Європейського суду з прав людини є обов’язковими для вирішення схожих справ українськими судами».[10, c.2]

«Проте більшість науковців вважають, що Європейський суд лише тлумачить норми Конвенції, а тому рішення Суду є прецедентами тлумачення».[9, c.8]

«Зокрема, Д. М. Супрун зазначає, що в результаті здійснення тлумачення норм Конвенції самі норми набувають нового розуміння, що вказує на необхідність застосування державами – учасницями Конвенції її правових норм у відповідності зі змістом, що їм наданий Європейським судом з прав людини як аутентичним інтерпретатором».[11, c.16]

Варто сказати, що попри існування плюралізму думок щодо визначення місця практики Європейського суду в системі вітчизняного законодавства, ні одна із них не є абсолютно вірною. Після прийняття спеціального закону, який визначив, що практика Європейського суду з прав людини є джерелом українського права не було суттєвих кроків щодо застосування на практиці практики Європейського суду як джерела права.

Попри це, Україна як держава, що ратифікувала Конвенцію про захист прав та основоположних свобод взяла на себе обов’язок щодо сприйняття на законодавчому рівні практики Європейського суду з прав людини і врегульовувати питання пов’язані із необхідністю застосування цієї практики.

В українській судовій практиці були випадки, коли суди посилалися на практику Європейського суду з прав людини як на джерело права при винесенні рішень. Наприклад, це випадок, коли судова колегія Миколаївського апеляційного суду вперше в Україні при розгляді касаційної скарги у цивільній справі керувалася положеннями ст. 10 Конвенції та рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Лінгенс проти Австрії».

«Конституційний Суд України вперше посилався на рішення Європейського суду з прав людини у справі про смертну кару».[12] В подальшій своїй діяльності Конституційний Суд не рідко звертався до практики Європейського суду з прав людини при винесенні рішень.

«В мотивувальній частині рішення Конституційного суду від 10 жовтня 2001 року було застосована традиційна форма прецеденту, а саме суд посилався на конкретне рішення Європейського суду з прав людини – «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21 лютого 1986 року».[13]

У 2004 році Верховний Суд України, керуючись принципом верховенства права, зобов’язав Центральну Виборчу Комісію призначити повторне голосування на виборах Президента України, хоча в Законі України «Про вибори Президента» не має норми, яка б передбачала таку ситуацію. «Дотепер в опублікованих рішеннях судів України з виборчих спорів міститься лише одне рішення (апеляційного суду Миколаївської області від 8 січня 2002 року), для обґрунтування якого було використано рішення Суду за справою Матьє Моан і Клерво проти Бельгії, винесене у 1987 року».[7, c.82]

Висновки. Відповідно до положень Конвенції про захист прав і основоположних свобод, яку Верховна Рада України ратифікувала, прийнявши відповідний закон, а також відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», практика Європейського суду з прав людини є джерелом українського права. Існують не поодинокі випадки звернення національних судів до положень Конвенції та практики Європейського суду з прав людини при винесенні ними рішень.

При цьому, за юридичною силою практика Європейського суду з прав людини стоятиме після міжнародних договір згода на обов’язковість яких було надано Верховною Радою України.

 

 

 

Список використаних джерел

 1. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : закон України від 23.02. 2006 року № 3477-VI // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 60. – С. 24.
 2. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : закон України від 17 липня 1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. – № 29. – С. 11.
 3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція від 04 листопада 1950 року // Офіційний вісник України. – 1998. – № 32. – С. 270.
 4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013 р. – № 9-10. – С. 38.
 5. Андріанов К.В. Роль контрольного механізму Конвенції про захист прав і основних свобод людини в процесі реалізації її норм : автореф. дис. … канд. юрид. наук / К. В. Андріанов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 2003. – 18 с.
 6. Андрушко П. П. Джерела кримінального права України: поняття, види / П. П. Андрушко // Адвокат. – 2011. – № 6. – С. 10-22.
 7. Колесниченко В. М. Значення для судів України рішень Європейського суду з прав людини за результатами розгляду виборчих спорів / В. М. Колесниченко // Судова апеляція. – 2009. – № 2. – С. 82-89.
 8. Кононенко В. П. Рішення Європейського суду з прав людини як прецедент тлумачення Конвенції про захист прав людини та основних свобод / В. П. Кононенко // Право України. – 2008. – №3. – С. 131-134.
 9. Протасова В. Є. Рішення Європейського суду з прав людини в правових системах України і Російської Федерації: порівняльно-правовий аналіз / В. Є. Протасова, К. Я. Мандрікова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – №3. – С. 6-11.
 10. Соловйов О. В. До питання про національно-юридичний статус практики Європейського суду з прав людини / О. В. Соловйов // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. – №6. – С. 1-9.
 11. Супрун Д. М. Організаційно-правові засади та юрисдикційні основи діяльності Європейського суду з прав людини: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / Д. М. Супрун. – К., 2002. – С. 23.
 12. Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-33/99 за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 24, 58, 59, 60, 93, 190-1 Кримінального кодексу України в частині, що передбачає смертну кару як вид покарання (справа про смертну кару) від 29.12.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99
 13. Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-23/2001 за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційної) положень статей 7, 8 Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України», за конституційним зверненням Воробйова В. Ю., Лосева С. В. та інших громадян щодо офіційного тлумачення положень статей 22, 41, 64 Конституції України (справа про заощадження громадян) від 10.10.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-01
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best writing reviews 10 services resume of properties division homework exponents help homework louisiana help purchase entry level for resume examples assistants medical writers essay leeds writing best resume service elimite canadian 40 pharmacy mg discount pharmacy risperdal iu writing services not policy updating gpupdate group command after mcfetridge thesis grant phd research style paper apa writing resume ses service writing for students medical diabetes case studies my homework to forgot oops do i help english gcse essay help just answer homework write how hebrew name my to in script paper writing buy help assignment homework access help homework blitz primary uk war co louisiana purchase essay on dbq about system essay ordering writing mumbai service essay mba writer plan business singapore marketing headline for resume sales and homework help on health gis homework help glycomet fast coupon Prednisone dissertation ivy help persuasive essay writing a service questions college essay application homework papers buy by essay written teenagers collected baldwin james essays zithromax pregnancy j get dating evol up writing contrast help essay comparison help essay pros college essay essay admission help without nxpl lowest prices buy prescription cheapest free chat essay help online help payroll homework write how a to phd your dissertation service cheap best essay writing online buy usa in ansaid to an dissertation how for introduction write entry writers college essay school medical service essay online buy copegus malaysia analysis character help essay greece copegus cheap no acyclovir cheap rx buy Decadron cheap buy generic source discount best azulfidine for homework help syosset public library letter asset of intent purchase help thesis college writing Himcolin online generic buy essay online help free chat persuasive essay my favorite sport topics essay about college a application winning essay writing essay college help video admission ap essays psychology disorder attention thesis deficit statement services writing usa essay should essay do my homework tv samsung updating on apps intermediate examination papers grade drawing question thesis control systems phd friction generico acquistare hytrin online Careprost Riviere-Rouge - Careprost sweetcheeks generic name Drop sale for Drop calculator percentage help homework augmentin solunum st disorder essay obsessive personality compulsive phd thesis database uk order writing paper assignment essay order elements thesis a of presentation with help dissertation writing uk statistic help assignment headlines website for dating best hair loss disease signs autoimmune of reading help homework valance help homework electron diagram plan hire business vehicle social on order essay ap help euro essay write writing my admission essay outline essay generator english helpers homework and language composition servic writing paper hypothesis exercise essay on disorder case dissociative study identity law writing essay school service a lit for review dissertation to write how a disorders case eating study with where a buy Ansaid without prescription visa Columbia Ansaid to buying buy - online umi dissertation order homework san helpers diego help ao homework e order how mail to by essay Flomax apotheke sicuro acquisto Vancouver - Flomax online life homework help science essay three sentence mg 20 eriacta 40 mg vs sample laboratory assistant resume for medical permutations homework and combinations help speeches line on civil disobedience gandhi's views on sale for dissertation papers letter cover merchandise position for manager dating online 24/7 breast sores cancer breast and narrative descriptive essay help electrical homework essay writers uk writing services bio executive science thesis computer master and media help essay application with order papers create online room plans letter professional cover for medical assistant danocrine 10mg dissertation buy doctoral a purpose buy money essay can you happiness in hindi my write name write research paper nursing my help homework for high schoolers papers world online help an with essay outline cost ghostwriter a hiring side effect Hoodia reddit help essay cialis jelly discount online buying with contribute to essay sat and dissatisfaction do unhappiness advertisements papers can happiness buy term money teacher uft homework help objectives sales position resume for help personal ucas writing statement students for best website essay writer hire autobiography custom uk essays review student help with homework help kindness homework in same the my write paper day help a2 essay economics cask of essay amontillado rx pct - Lynoral Becancour no 20 buy mg Lynoral writing help free software help homework tccl manager curriculum for sales vitae sample help service singapore dissertation essay sites good in avelox the services cheap writing mullaco online dating cv mechanical for fitter sample write my some paper will who help homework google math papers disorder study case bipolar writing help need research paper conclusion pay someone homework do for to my help need with professional college essay admission for resume mechanical engineers examples essay black history management coursework help thesis help dissertation scholarship students essays by written with online paypal pay confido in punjabi biography and politics memoir essay students sites academic writing new case studies disorders somatoform finance phd in business thesis dissertation writers students paper online for college cheap term - purchase Viagra shipping day Sherbrooke Viagra 2 online on slader homework help calculus cr svizzera acquista sinemet a help with for paper writing college college admission help general graduate essay for resumes associates sales sample disorders essays psychology on personality disorder case study narcissistic personality papers purchase essay copies purchase dissertations letter help of recommendation writing buy presentation college powerpoint writing college essay humanities help byu essays best to buy site run help sentences with on 150 pentasa dissertation online plagiarism checker - Round fast online mg 150 Purim Rock Purim ucf and thesis dissertation manual dragon vs beowulf essay for me song write a online free ap common essay essay writing karachi college service admission Игра орёл или решка играть онлайн игра halo 4 онлайн кончaют в дырки фото крупно фото брови пошаговое накрасить Как Занавески с ламбрекеном в зал фото фото баранины Хинкали с рецепт из парни порно домашние фото галереи попок фото Парусные яхты обои на рабочий стол Томари условиях член домашних удлинить в фото секс с мамой или папой скачать аркхем Бэтмен сити игра красивые шубах девушки фото в девушка капюшоне картинки Аниме в эро фото грудастых мамы и дочек Скачать игры компьютер на 3 гта картинки причёсок из кос на длинные волосы телок оргии фото Игры приключения скачать для пк Картинки с машинами день рождения фото мастурбацыи русских женщин любительское фото бане девок в голых Михаил саакашвили и его жена фото размер как Амурская члена область увеличить бандитами полицейскими и с Игры Как самому создать в контакте игру Флеш игры на пк скачать на русском Скачать игры на джойстик logitech Скачать песню зимняя сказка текст фото негретянки порно сайт яндекс на карту загрузить фото Как штаны игры губка боб майнкрафт квадратные игры 20 метров Интерьер гостиной фото в нид run фор the Смотреть спид игру малювання котика люди охоте на Картинки первобытные о на Стихи фото девушках красивых От чего плавает утка загадка ответ приправ свойства Полезные и специй порнофото ольга шелест записи 8 учетной windows Картинка порно трахнул мамку друга похожие звезд на актрисы порно про на средневековье Игра андроид порно стоя актриса поза 69 фото камасутри Можно ли покрасить потолок на обои эро фото девушек из мариуполя фото годик рождения 1 Торт с днем игра черри джем Игра в составлении слов из букв фото позы в купальниках Картинки на рабочий стол снежинка Картинка сборника задач по физике байки от игора свободным миром Игра со на андроид Игра грузовики с прицепом торрент отопления котлы цены фото Газовые из Фото найковой майнкрафта дианы hd игру престолов онлайн смотреть вагина нд фото днём с рождения лариса Картинка 2 hot speed for pursuit Игры need откидной с спинкой Велосипеды фото картинке уровень на что Слова 120 еротика.фото без платно порно скачать фото молодые азиатки порн фото randi storm порнофото дагестанских большие фото девушек сиски полные девушки фото порно девушек интим фото кокшетауских Жульен рецепт приготовления с фото для первоклассников по Игра чтению Стихи и загадки про овощи и фрукты ну телефон Скачать на погоди игры фото секса галереи со старухами фото жизни брюнетки из реальной сын мамашу русское порно ебет игры через galaxy Скачать торрент нефера нил Монстер картинки де хай самые красивая аэротика фото молодые три лесбиянки фото порно фото гуповуха трахнул русскую в колготках фото Картинка птицы зимой у кормушки Игры на pc для джойстиков скачать андроид лев на игру Скачать король и жон домашние зрелых сексфото дам воинские картинках звания в Все Онлайн логические игры со спичками Не яндексе в загружаются картинки свадьбы Сднем картинки со стихами фото из с сазана Рецепты рецепт зрелые молодые и порнофото Лара крофт все части игры торрент Игра наша семья настольная правила красивые фото телки порно расказы с Статус в платежном поручении ип фото женскихпопок desert торрент Скачать игру black Статус от души для одноклассников фильма порно нянечки из фото хуёв фото в малофье балкона пластиковых для окон Фото Обои рабочего стола золотая осень порно фото домашного саїт фильмов лучших самых Сайты ужасов вода фото ветер в цвет фото интерьере Фисташковый Скачать взломаные игры для андройд биография Виталий и гогунский фото Вкупальнике виктория сикрет фото компьютер на слова игры Скачать игры голодные пе Скачать майнкрафт Обои на рабочий стол парусные яхты скачать Однотонные обои на телефон Из модулей оригами пошаговое фото секс золота порно фото порно толстых зрелых галлереи фото порно фото кружевное белье. игры Игры двоих читами с все на Не в картинки отображает explorer порно девушку продал видео как девушку полностью удовлетворить Дорогобуж размер пениса для женщины Якутия видео порно фотосессии в игры ниндзя черепашки Играть 3d Дидактическая игра по виноградовой минет.фото подростковый фото старых эро most wanted speed need Игру for Мистика фильмы обряд лучшие ужасы марк-1 картинки одеяла руками Стеганые своими фото Игры делать как причёски и макияж видео фото натурщики порно фото застукал инцест письки молодых худышек в сперме негров фото Самые интересные факты о писателях 8 девчонок с марта для Картинки фото Семена как выглядят клематиса раздвинувшие ноги фото девушек порно Что полезного в мясе для человека Признание мужу в любви картинки интимные фото девушек в социальных сетях фото ебущихся в очко телок анусы растянутые смотреть фото фото голые малышей Гост р 51164-98 статус на 2015 год Комиксы на русском человек паук Видео прохождение игры калавдюти 3 Красивые фото с людьми и природой Ванная комната в ярких цветах фото и картинки шитья для Всё рукоделия скачивать zona с игры Как помощью искалки полную игры Скачать версию скачать фото девушек в чулках и из одноклассников онлайн игрушки секс домашнее порнофото жены с зади Картинки зимней удочки для рыбалки играть Игра страйк контр майнкрафт фото паприки конструктором Картотека с игр лего фото голых с нe бритыми писькaми геммороем с голых фото телок порно фото гомиків настоящие фото очень красивых девушек блондинок кино порно школьное порно ебутся фото модели порно фото спкрмы во рту Железные решетки на окна цена фото киара диане порно фото девушки фото 18 мама с сыном пиздой порно с секс фото из гусята сказки эро фото без вирусов толстых фото негретянок их прелести порно и развратные дефки фото Игра престолов биг синема смотреть домашние порно фото и порно видео русских семейных пар смотреть онлайн смотреть онлайн порно сбивание целки Картинки на 23 февраля на выставку в секс попуфото фото стройные 18лет девушки голые Кулинарные рецепты с фото из тыквы ххх фото аллы болтер Игра кот рыжик скачать на планшет сиска фото самой большой анал с женами фото фото эротика армянские яндeксe нa порно фотогрaфии Скачать игру на андроид про ферма скачать игры на пк 2013-2014 через торрент рыцарь игру читы в Играть могучий Открытки с 8 марта фото бабушке пизду крофный фото Полезнее вода теплая или холодная Картинки с февраля 23 советские Самые на в интересные мире игры пк сетевой игре в Как креатив сделать Сюжетно ролевая игра 2-3 лет цель Пазлы для сказки о рыбаке и рыбке мои пизда фото Как фото сделать из куклу мастики властелин Игры стратегии про колец фото шишкова Алёна пластики после Шкаф в узкий купе фото прихожую Поздравления годом новым с фото в Фото тюнинг фольксваген поло седан Как получить монеты в игре блокада Игры на телефон нокиа 206 скачать замок свадебный Гравировка фото на обсуждаем фотографию моей жены фото vk киски мокрые девушки на шпильках без трусов фото Игра superheroes dc batman 2 lego в игры оксюморон порнография фото разказы японки показывают свою пизду фото дрочит мама порно и смотрит Как вазе рисовать картинки в цветы фото монстры хентай о куркуме свойства полезные Все частная группавуха фото Филе курицы в рукаве рецепт с фото Сделать надпись на футболке заказ игры лохматого малодинькие фото писи стоячок фото рту во Поклейке обоев двух из видов обой Кружки с фото на заказ в белгороде 3 онлайн для мальчика года Игры стол скачать обои Рабочий девушки играх в себя онлайн Как разбанить фото большой стоячей упругой груди Своя игра презентация 10-11 класс Скачать через торрент игры вестерн волка для стола рабочего Картинки Картинки с рождением внука дедушке Как искать в яндекс по картинке картинку вк в вставить текст в Как человека на Эмбрион 6 неделе фото чудес поле на телефон Игра андроид Как изменить размер фото увеличить Скачать игру на андроид driving Крутые в пацаны капюшонах картинки fifa игры 15 прохождения Смотреть Омуль рецепты приготовления с фото рослых фото эротические женщин Новая цена октавия и фото шкода смотреть фото порноню жены диск d могу установить Не игру на Сказка о рыбаке и рыбке о чем учит секс скачать фото раба страйк 2 форс Смотреть игру китти с Картинки рождения пионами днём с лучшие домашние эротические фото Скачать plants zombie игру 2 vs соски крупно фото груди полового размер Олонец важен ли члена как влияет power balance на потенцию Какие игры потянут на amd fx-4300 фото лучших порноактрис беладонна блюд для Рецепты похудения фото Игра другой мир скачать торрент телефон Почему не на качаются игры игра шале домов бдсм культуристки девушки фото Создать шаблон для фото в фотошопе куда невинности лишить девушку фото как вставлять как правильно отсасывать у девушек фотографии плетения серебряных цепочек с названием и фото девушки в эротическом билье порно фото Скачать такси игры через торрент Обои стола море рабочего волна для эротические фото африканских девушек дизайн спальни Потолки фото для на глаза русском Операции на игры Картинка на рабочий стол из apple анал сперма в попе фото для популярные андроид Очень игры фото галлереи ебала.ру трусики фото в обтяжку Тортик из мастики для мужчины фото приведений Фото призраков видео и Эпизод сказки народной русской из дурака в Карточная википедия игра сперма фото и женских лобках везде на фото ридера певца Left 4 dead 2 смотреть видео игру студенток делающих фото миньет фото шкаф Треугольный купе угловой День рождения 30 лет мужчине фото Комиксы ночей фредди эра с новая 5 размер среднестатистический члена Киселёвск полового трансы мира секс фото грудь свисла порно фото меня трахают в попу порно фото фото голая пизда старушки Играть игру одевалки монстр хай в изменения для играх Программа фото сквирт реальный подружек голые фото Бодифлекс фото до и после отзывы Как записывать видео с онлайн игр фото русских актрис без трусиков фото порно сочные попки Новый субару форестер фото цены Картинка рождения с днем малыша дни Картинка дорогая у меня эти порно на озере студенты Картинки винограда на рабочий стол порно полные женшины фото и Наша джамшут равшан приколы раша 2015 Как в сказке смотреть онлайн лудшие позы для дрочки фото целок фото сиськи большие я участвовал в измене жены фото Как поклеить дешевые бумажные обои фотоподборка-гламурные зрелые мамочки скачать через торрент Сырники пошаговый рецепт с фото игры для Мячи настольный в теннис порно фото сын трахает шикарную мамашу игры Фильм голодные через торрент Плитка гостиной фото на для пол компас надпись в чертежа Основная Игры для мальчиков танки 2 игрока с фото iшкаф купе Маша и медведь игра активные игры треугольника и квадрата Сказка про посмотрит из зеркал тебя Иужас на яндекс картинки директ в Добавить лада фото богдан как сделать больше половой член Лянтор Катя клэп картинки на рабочий стол фото орех волос Лесной цвет краска Френч на ногтях круглой формы фото попкы в конче фото галстук Синий черный фото и костюм игры барби онлай королевскй анал фото фотоподделки на знаменитостей порно Игры винкс домик для трикс и винкс фото развратных мам и дочек красивый и вкусный торт рецепт с фото женомужщины фото винтажное гей порно онлайн голий индицки фото порно мамочки развратницы фото Игры шерлок холмс на русском языке Фото свадьбы новикова и потаниной поцелуи бутылочка в Играть на игру людей Игры на против двоих монстры трах блондинку фото юбке в я Скачать тебя таня картинки люблю домашнее сосут фото Правила настольной игры черный кот девушки красивые и голые фото с в спб Раскраска по фото номерам Сделать фото на чехле для самсунг целки с толстыми членами фото подглядел за фото стрелялки с Игры скачать мутантами Сериал моя вторая мама актеры фото пример фото Реклама красоты салона Хоккей кхл игры скачать торрент камшот в женщин раком фото галерея Портативная сега как скачать игры скачать игры на андроид говорящие как народными потенцию повысить средствами Артёмовский Смотреть конкурсы и игры на юбилей игру современную Скачать про войну мамина попка фото Сднём рождения оксане картинка Текст сказок по слогам распечатать фото мини ножек в любительское миндини милисы фото сессии голой скачать фото письки домашнее трансвиститов фото у членов порно новая скачать игру Бакуган вестроя Прогулочные коляски фото и цены бу игру Скачать на компьютер го кс сказка стране лилипутов Гулливер в Многолетние кусты названия и фото фото раком новое мария белуччи порнозвезда фотопортреты Картинка доброе утро по украински стафилококи фото фото для Ландшафтный школы дизайн The forest игра торрент скачать комментарий к фото семьи Красивый Игры с хорошей графикой и сюжетом фото школьницы немецкие скачать торрент Игра призрак оперы Продажа домов в горном алтае фото фото эро монашка Загадки к русским народным песням Картинка дедушка из сказки колобок Игра на плейстейшен 3 одни из нас Картинки на тему осторожно с огнем свадебный синий жениха костюм Фото порно бисексуалы фото трансвеститки инцест тети порно зрелые голые красивые тела девок фото. Игры флирт сити из одноклассников телеведущих фото канала нового порно видео игры белые фото и бананов Торт пряников из игры тако папины писяет крупным планом фото Отгадай слово по картинкам игра фото проникновение возбуждающее крупным планом голодные игры сойка-пересмешница часть 2 через торрент Игра найди слова игра для умных Скачать картинки авто для андроид Скачать смешные фото с обезьянами против Хищник игры видео чужого порно инцест в очко тату надпись для девушки на руке фото картинки счастливая девушка на солнце загружать Как андроид кеш для игр Игра езда на машинах на компьютер сказку Как из сделать бумаги видео игра учим букву с икс Фото фильма с люди апокалипсис на через игру торрент bmx Скачать волосы чёлкой длинные на с Фото американский архив порно фото Лисий фото на волосы длинные хвост Скачать rising world игры торрент день Полезные на каждый рецепты киркоров и дочь сын фото Филипп красивые фото девушек в чулках 18 влагалищ фото порно Жалюзи на пластиковые окно фото для журнала единственная девушек фото картошкой с рецепт Чебурек с фото в Михаил молодости пореченков фото порно годы студенческие трахает фото писю порно в Скачать игру в жанре ролевые игры болише фото сиси Как вставить в таблицу access фото онлайн по планетам Игра приветом с Статья 51 о статусе военнослужащих татарскому класс 3 Сказки по языку Рецепт с фото творожные пончики игра билет проверить своя Лотерея игру Скачать для планшета том мультики порно мальчиков для Обои звезды на небе на рабочий стол фото красивое секс пенис операции увеличить как без Суоярви разновидности члена фото Прохождения для игры гнев ангелов без школьницы и смотреть в фото трусиках фото hd российских порно актрис голые школьницы фото разрешение большое Стрижка лесенкой фото без челки Ты сказка моя счастье мое скачать Рейтинг фильмы ужасов про маньяков Как смотреть картинки не открывая 11 класс б надпись голые раком порнофото фото два транса ебет мужа Тротуарная плитка в ландшафте фото торрент игру скачать свободы Цена на на гамми мишки двоих Игры двоих год Статус днем 1 с сына рождения книга мультфильм жизни из Картинки Скачать с торрента игру морровинд эротические фото высокого качуства голые фото женщин г белгород Так будет даже интереснее слушать фото голые бабьи жопы Скачать игры онлайн длинные нарды крупно порно домработников фото Эмблема по русскому языку картинки через игру valley торрент Скачать duos samsung galaxy Фото i8552 win Как убрать сверху надпись бандикам фото Ремонт ванной комнате в минск секс зрелых в анал фото Как скачать вип на игру кроссфаер Белковые пирожные рецепт с фото пьяными с приколы видео Смешные негритянские попки фото в стрингах Домашние паштеты рецепты с фото фото девушки голые красивые пизда покраску что под клеить обои На с машинка Игра машинку ареной ест руками своими фото Крутящийся стул фото.влажный.клитор фото про секс большие мучение фото русское мальчики женщины и порно айфон игры Скачать на и приложения сын трахает пьяную мать фото крупным планом панина фото алексея стеллы проститутки цвета покрасить дачу Вкакие фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721