Судова практика Європейського суду з прав людини як джерело українського права

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Судова практика Європейського суду з прав людини як джерело українського права

 

Анотація: В статті досліджено проблеми визнання практики Європейського суду з прав людини як джерела українського права.

Ключові слова: рішення Європейського суду з прав людини, джерело права, Європейський суд з прав людини.

Annotation: The article deals with the problems of determining the practice of the ECHR as a source of Ukrainian law.

Keywords: ECHR ruling, a source of law, the European Court of Human Rights.

Постановка проблеми. Проблема визначення судової практики Європейського суду з прав людини джерелом українського права є малодослідженою в повній мірі сьогодні. На практиці законодавчо закріплене положення визнання судової практики Європейського суду з прав людини джерелом українського права стикається з труднощами, що створює ситуацію необхідності дослідження цього питання.

Завдання дослідження. Завданням цього дослідження є з’ясування  проблем і суперечностей щодо визнання судової практики Європейського суду з прав людини джерелом українського права.

Розробка проблеми. Дослідженням цієї тематики займалися: К. В. Андріанов, П. П. Андрушка, X. Бехруз, О. В. Буткевич, В. А. Ватрас, М. I. Козюбра, О. В. Соловйов та інші.

Виклад основного матеріалу. Варто сказати, що на сьогодні українська правова система перебуває на стадії реформування та імплементації європейських стандартів до українських реалій. Окремі нормативно-правові акти встановлюють, що судова практика є джерелом права. «Серед них є і Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, який визначає практику Європейського суду з прав людини джерелом права в Україні».[1, c.15]

«Також у ч. 2 ст. 8 та ч. 5. ст. 9 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 року зазначено, що принцип верховенства права у кримінальному проваджені та кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини».[4, c.24]

Попри це, в кодифікованих нормативно-правових актах ніде не вказано, що судовий прецедент є джерелом права.

В українській правовій системі прецедент не визнається джерелом права, а практика Європейського суду з прав людини на законодавчому рівні закріплена як джерело права у відповідності із статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV. «Так, на підставі цього положення суди повинні застосовувати при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права».[1, c.24]

У зв’язку із прийняттям вищезгаданого Закону в Україні виникла низка проблем пов’язаних із правовими колізіями. Всі рішення Європейського суду з прав людини сьогодні є джерелом українського права і повинні бути взяті до уваги при розгляді справ національними судами. Також суди повинні застосовувати та тлумачити Конвенція в такому самому руслі як і Європейський суд з прав людини.

Варто сказати, що в Законі не уточнено чи весь каталог рішень є обов’язковим для національних судових органів чи лише ті рішення, які стосуються України.

До прийняття Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV у 1997 році Україна ратифікувала Конвенцію про захист прав людини та її основоположних свобод 1950 року, а також Протоколи № 1, 2, 4, 7, 11 до Конвенції.

В Законі України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17 липня 1997 року визначено, що Україною визнається дія статті 46 Конвенції на всій своїй території, яка стосується виконання остаточних рішень Європейського суду з прав людини в будь-якій справі, в якій вона є стороною. «Також Україна визнала цим Законом юрисдикцію Європейського суду з прав людини та громадянина в усьому каталозі питань, що стосуються тлумачення та застосування Конвенції».[2, c.11]

В контексті вищесказаного слід зазначити, що з моменту ратифікації Конвенції, вона стала частиною українського законодавства і джерелом права.

Розділ 2 Конвенції, який має назву «Європейський суд з прав людини» став надзвичайно важливим для національного законодавства, оскільки наділив Європейський суд з прав людини правом правотворчості, а отже рішення Суду отримали статус джерела права. Стаття 32 Конвенції гласить, що юрисдикція Європейського суду з прав людини поширюється на весь каталог питань, які пов’язані із тлумаченням та застосуванням Конвенції та протоколів до неї. Ці питання відповідно до статті 33, 34, 46 та 47 визначають, що держави, які ратифікували Конвенцію повинні виконувати рішення Європейського суду з прав людини у будь-яких справах у яких вони є сторонами.

«Тут варто наголосити на тому, що Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року є міжнародним договором, згідно з яким Україна зобов’язалася визнавати рішення Європейського суду з прав людини джерелом права і виконувати рішення, які були винесені проти української держави».[3, c.270]

В Конвенції немає положень, які б зобов’язували держави, які ратифікували її, надавати точно встановлену юридичну силу практиці Європейського суду з прав людини. Україна за власною ініціативою визнала практику Європейського суду з прав людини джерелом права у правозастосовній діяльності.

У зв’язку із цим в правовій системі України виникли певні правові проблеми. «Практика Суду, його правові позиції можуть відрізнятись, суперечити положенням національного законодавства, в тому числі і положенням Конституції України, а також правовим позиціям Конституційного Суду України».[6, c.12]

Також з часу ратифікації Конвенції було прийнято низку підзаконних актів, які передбачують повноваження органів державної влади, які є учасниками процесу застосування практики та виконання рішень Європейського суду з прав людини. Серед них: Указ Президента України від 25 червня 2002 р. №581 «Про деякі питання здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України», постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. №784 «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», наказ Міністерства юстиції України від 9 лютого 2007 р. № 44/5 «Про затвердження Положення про представника Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини і регіональне відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини» та інші.

В юридичній літературі існують різні погляди щодо визначення місця практики Європейського суду з прав людини в українській правовій системі. «Так, одні вчені вважають, що рішення Європейського суду з прав людини, в тому числі по справах, де держава виступає відповідачем, однозначно не є обов’язковими для українських органів, які діють у сфері правозастосування – безпосередньо в силу норм Конвенції як норм міжнародного права».[5, c.13]

«Інші ж вчені стверджують, що рішення Європейського суду з прав людини є обов’язковими для національних судів, але не в якості джерела права, а в якості джерела тлумачення».[8, c.132]

«Окремі вчені відстоюють позицію, що у певних випадках рішення Європейського суду з прав людини є обов’язковими для вирішення схожих справ українськими судами».[10, c.2]

«Проте більшість науковців вважають, що Європейський суд лише тлумачить норми Конвенції, а тому рішення Суду є прецедентами тлумачення».[9, c.8]

«Зокрема, Д. М. Супрун зазначає, що в результаті здійснення тлумачення норм Конвенції самі норми набувають нового розуміння, що вказує на необхідність застосування державами – учасницями Конвенції її правових норм у відповідності зі змістом, що їм наданий Європейським судом з прав людини як аутентичним інтерпретатором».[11, c.16]

Варто сказати, що попри існування плюралізму думок щодо визначення місця практики Європейського суду в системі вітчизняного законодавства, ні одна із них не є абсолютно вірною. Після прийняття спеціального закону, який визначив, що практика Європейського суду з прав людини є джерелом українського права не було суттєвих кроків щодо застосування на практиці практики Європейського суду як джерела права.

Попри це, Україна як держава, що ратифікувала Конвенцію про захист прав та основоположних свобод взяла на себе обов’язок щодо сприйняття на законодавчому рівні практики Європейського суду з прав людини і врегульовувати питання пов’язані із необхідністю застосування цієї практики.

В українській судовій практиці були випадки, коли суди посилалися на практику Європейського суду з прав людини як на джерело права при винесенні рішень. Наприклад, це випадок, коли судова колегія Миколаївського апеляційного суду вперше в Україні при розгляді касаційної скарги у цивільній справі керувалася положеннями ст. 10 Конвенції та рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Лінгенс проти Австрії».

«Конституційний Суд України вперше посилався на рішення Європейського суду з прав людини у справі про смертну кару».[12] В подальшій своїй діяльності Конституційний Суд не рідко звертався до практики Європейського суду з прав людини при винесенні рішень.

«В мотивувальній частині рішення Конституційного суду від 10 жовтня 2001 року було застосована традиційна форма прецеденту, а саме суд посилався на конкретне рішення Європейського суду з прав людини – «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21 лютого 1986 року».[13]

У 2004 році Верховний Суд України, керуючись принципом верховенства права, зобов’язав Центральну Виборчу Комісію призначити повторне голосування на виборах Президента України, хоча в Законі України «Про вибори Президента» не має норми, яка б передбачала таку ситуацію. «Дотепер в опублікованих рішеннях судів України з виборчих спорів міститься лише одне рішення (апеляційного суду Миколаївської області від 8 січня 2002 року), для обґрунтування якого було використано рішення Суду за справою Матьє Моан і Клерво проти Бельгії, винесене у 1987 року».[7, c.82]

Висновки. Відповідно до положень Конвенції про захист прав і основоположних свобод, яку Верховна Рада України ратифікувала, прийнявши відповідний закон, а також відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», практика Європейського суду з прав людини є джерелом українського права. Існують не поодинокі випадки звернення національних судів до положень Конвенції та практики Європейського суду з прав людини при винесенні ними рішень.

При цьому, за юридичною силою практика Європейського суду з прав людини стоятиме після міжнародних договір згода на обов’язковість яких було надано Верховною Радою України.

 

 

 

Список використаних джерел

 1. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : закон України від 23.02. 2006 року № 3477-VI // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 60. – С. 24.
 2. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : закон України від 17 липня 1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. – № 29. – С. 11.
 3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція від 04 листопада 1950 року // Офіційний вісник України. – 1998. – № 32. – С. 270.
 4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013 р. – № 9-10. – С. 38.
 5. Андріанов К.В. Роль контрольного механізму Конвенції про захист прав і основних свобод людини в процесі реалізації її норм : автореф. дис. … канд. юрид. наук / К. В. Андріанов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 2003. – 18 с.
 6. Андрушко П. П. Джерела кримінального права України: поняття, види / П. П. Андрушко // Адвокат. – 2011. – № 6. – С. 10-22.
 7. Колесниченко В. М. Значення для судів України рішень Європейського суду з прав людини за результатами розгляду виборчих спорів / В. М. Колесниченко // Судова апеляція. – 2009. – № 2. – С. 82-89.
 8. Кононенко В. П. Рішення Європейського суду з прав людини як прецедент тлумачення Конвенції про захист прав людини та основних свобод / В. П. Кононенко // Право України. – 2008. – №3. – С. 131-134.
 9. Протасова В. Є. Рішення Європейського суду з прав людини в правових системах України і Російської Федерації: порівняльно-правовий аналіз / В. Є. Протасова, К. Я. Мандрікова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – №3. – С. 6-11.
 10. Соловйов О. В. До питання про національно-юридичний статус практики Європейського суду з прав людини / О. В. Соловйов // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. – №6. – С. 1-9.
 11. Супрун Д. М. Організаційно-правові засади та юрисдикційні основи діяльності Європейського суду з прав людини: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / Д. М. Супрун. – К., 2002. – С. 23.
 12. Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-33/99 за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 24, 58, 59, 60, 93, 190-1 Кримінального кодексу України в частині, що передбачає смертну кару як вид покарання (справа про смертну кару) від 29.12.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99
 13. Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-23/2001 за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційної) положень статей 7, 8 Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України», за конституційним зверненням Воробйова В. Ю., Лосева С. В. та інших громадян щодо офіційного тлумачення положень статей 22, 41, 64 Конституції України (справа про заощадження громадян) від 10.10.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-01
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

yahoo es dating nanotecnologia la que with history help essay military essays following orders in on the homework papers online help homework electricity current writer online essay free help language arts homework online paper toilet buying mary cover sheet queen coursework small plans business cheap for business zoloft tablets to 400 mg buy mechanical for resume freshers model engineer purchase that you online can essays purchase Azulfidine thesis order section napa resume writing service ca writing essays service about writing friends best huntington ca help beach homework writing paper custom australia nursing assignment help sample job resume description for merchandiser a service essay used writing anyone buy college essays to dissertation help 2014 ireland for 100mg sale glucotrol dissertation writing malaysia services us help scholarship essay college admission on communications doctoral dissertation digital committees manager purchase format for resume cheap thesis buy online homework economics help help essays transfer college with dissertation help workshop proposal writing writers personal markets essay my excel do homework romantiniai filmai online paaugliams dating writing cover letter service best to essay write your get someone urgent custom essays editing essay service free writing services linkedin reviews resume do how my to homework tipps verteidigung dissertation with writing help ks2 dissertation writing qatar cv service research writing custom paper medical school for diversity essays my to do hire homework someone bibliography help homework writing custom services essay cheap homework helper robot dissertation workshop manchester mba buy paper buy cant everything essay money already written essays purchase sample letter essay best on ipad writer writing resume are what services best the bristlecone pine activities tree dating ring resume professional writing services boston best engineer purchase resume sample online smallville series dating dublado homework and help cursive service 2007 dissertation uk 4 a purchase dissertation months sale color philippines for paper bond death penalty papers school in high mission disney statement walt jr homework king luther martin help scratch online from essays buy for medical a write how resume to assistant cheap purchase availability - Venlor prescription Venlor without Collins Fort rated resume writing top professional services levaquin prescription free buying online shipping no homework science help for help create a me plan business prescription orlip without pills i where a planner homework buy can published papers online research iowa doctoral dissertation university raw order online papers examples to write my own how biography buy essay to paper buy uroxatral prescription no online order finpecia cheap tech m thesis buy online application help college essay need helper assignment usa essay order direct time it to me homework my do long a takes homework chemical online engineering help essaysincollege writing essay services in help english homework text citation online college papers free design help thesis essay bipolar disorders buy essay application youtube college help music homework school papers cheap custom dissertations international abstracts service london writing assignment in homework fluid help mechanics online buffalo resume wild wings order xiamen application buy university college essay old 13-16 year dating site online dating profile writing services world and 3rd edition writer's online paragraphs the essays pay reports can for my companies i that do dissertation philosophie autrui traumatic disorder stress post case study resume best services writing dallas dc services cv us writing writing essay sources in citing eggs essay for sale graduate write my paper verb help predicate subject homework language help homework online free for resume format fresher engineer mechanical pdf maps helper homework study disorder avoidant personality case how admission start essay to for college letter microbiologist cover medical for steps dissertation a with help writing tx dallas professional service resume writing dissertation deener andrew services certificate assignment help in childrens iii manager letter when cover is unknown hiring reference website essay lab ru thesis master write proposal dissertation thesis deficit attention statement disorder myself write to how my i do did homework cheap paper writer term hours essay service 3 writing cause a and start essay to effect how should do now or my wake early homework i up style on eating disorders research apa paper essay of outline types major services writing resume best dubai chicago research papers custom affordable should do essay my i on photo what writing best technical resume services buy study case harvard best do homework now my algebra homework help college dissertation search abstracts online writing start business service plan a promo essay code buy club case bipolar studies disorder i english coursework buy dangerous the most essay game sample free essays sample cheap free cheap essays with to get how i essay my help it resume writing service executive write paper college essay mom essay best cover thesis master proposal page application mit help essay schizotypal study case disorder personality plan business to buy building an apartment description best resume buy dating america statistics in increase online in custom com papers writing merchant for letter navy cover cover for sales letter person sample order organization space essay research help papers with secure zestoretic australia 50mg help day homework d i need my with homework help art consultation services dissertation editing resume buy builder admission school essay grad help homework ocls help help proofreading with ensure to guidelines dating safe annotated with bibliography help and plates napkins paper custom now my paper write for resume medical simulator tom taniya impossible restaurant dating and help with of a honor writing maid speech service sales best resume nj writing thesis proquest order custom writting paper geography what should on paper write i my based writing us essay service services professional engineering resume writing me smarter someone dating than or i freelance service writing company informative buy speech word pay for dissertation and compare contrast school essay college on high and essay services philosophy writing for words for essay argumentative academic top writing companies custom org essay buy amanagerial accounting help homework depression anxiety and to help where get for writing academic in english with accounting homework help cost free essay sites hindi for how medicine write to cv a paper 350 mgt application thinking critical college homework help biology homework ecosystem help online ceclor brand usa essays suny purchase visa buy - no online india best rx pay Tegretol Park by buy Tegretol Overland uk ghostwriters hire for with papers help writing to books with help a writing guide dissertation term non-traceable purchase papers website my type essay 20mg india dulcolax someone uk to essay write my warming on papers term tsno global free research disorders paper genetic custom wordpress panel write math problem help word forum homework sample informative speech free writing page paper research 10 help ut homework to essays online pay write asia dissertation online help phd thesis fulfillment partial shakespeare of literary piece for essays introductions good for for statement to a medical write what school personal price finpecia cheap tinder dating price ottawa services writing resume ontario cover sales marketing letter and for magyarul teljes film dating online nyakiglove stereotypes essay gender service assignment writer doctoral dissertation help ndsu essay cause order effect chronological buy we review book why homework primary castles help my essay service thesis i writing a need help papers pre written write paper can me for my who 123 student essay visiting essay help hour help public library homework tempe yongshin 2013 chevy dating border delays crossing paper term on a essay 123 help cv writing service middlesbrough gaming paper online research essay to buy online editing personal services statement sdn services writing resume dc services report writing uniform research school racism essay helpful homework is why writing dc services resume for best accountants in paper term management art history dissertation abstract help cover resumes letters and free with written paper term custom services writing dissertation doctoral edmonton homework giancoli help physics writer reddit essay mg pills elavil 200 generic knowledge essay of theory help rules pegi 7 for dating help homework free algebra template for letter acknowledgement how writer become a to essay good 250 buy zyrtec paypal mg help fashion essay help 6th edition doctoral dissertation to a paragraph start how essay admission college 5 purchase generic tonic male sexual cheap camelot hour shipping 24 assignment for sale vs college personal essay statement help admission writer paper graduate bio service writing how homework helps does learn students quotes college how essay admissions a start to statement purchase personal books to thinking critical help with custom order a essay written service content writing help homework possessives with admissions letter director of cover paper medical writers brother couples my big still dating spouse sample help desk resume specialist Zestoretic order of phoenix homework help university with essays written helen by keller school medical good personal for statement telecommunication engineering master thesis dissertation critical review literature research sale for papers online thesis writing jaipur phd in services papers biology help resume services writing cv and in london with my writing help essay descriptive personal statement school for medical samples service essay legit resumes homework help writing research paper help argumentative wales help business plan of rules the and lord order flies essay order you put a bibliography alphabetical do how in in word for resume administrative assistant medical office fast i homework how do can my service essay correction order essay higher concerns generic Zagam mcg - india sale Independence Zagam 25 mg for 5 papers research eating disorders homework brainfuse help new york professional writing resume service echeck benadryl online buy using essay definition buy a review essay book buy ge writing ga best in resume atlanta services for billing objective resume medical assistant free letter cover medical for examples statistics help homework online essay writing service education or dissertation report custom assignment written order your essay romans homework about help cost voltarol without insurance essay uk service review writing generique acheter pas pulmolan cher writing sites best academic online pima homework library help essays urge written consitiution ratification were of to these the assignment statistics term purchase a paper custom ice condo sale for assignment a2 media coursework help writings custome com math help answers with homework my write essay online materials help homework resistant how write proposal in dissertation methodology to thesis title writing for possible service cover letter buy customer for best writing services custom academic essay writing help college essay disorder anxiety generalized buy a shakespeare essay help dissertation info online homework spelling help hiring manager resume example earth need science help homework with best app pc buy resume help on to others essay writings paper letter to write order how deficit studies disorder attention case database panama papers online write sample of recommendation letter asking a to someone my geometry homework me do for phd middle thesis east SX buy Soft Tadalis online discount essay truth written on an inconvenient propaganda health degree assignments uclan help social and foundation care acknowledgements how to dissertation in write custom orders paper order online mcdonalds resume nigri kassem girlfriend g jessica dating writing help argumentative essay by good students essays written letter teacher for mentor recommendation help ib tok essay cv executive service writing writing frame newspaper examples a to write for good men online how profile dating for help homework essays year order dissertation services writing sri dissertation lanka i should essay my what write scholarship format engineer computer cover letter resume mechanical writing king luther martin custom on reps for sales plan business without purchase where get to zithromax prescription a college a buy essay for essay conclusion personality multiple disorder pulmolan brand discount help narrative essay writing goals and academic essay interests describe career your de yahoo significado abadia dating online papers grading day serophene 3 ship t my i can homework do for examples sales resume for summary in catcher help essay rye the english pride and prejudice coursework gcse homework jose public san help library art forum dissertation order to essays people research in write help maths uk homework college service good admissions essay a writing software buy resume of of letter example order write essay a great for outline presentation sales research paper writers online accession dissertation order number term custom papers affordable writing dissertation professional services online metropole crissiumal dating radio narrative essay a example online Provera to buy where paper music writing good essays for high sample students clk school persuasive case avoidant disorder personality studies custom does meister essay work how write five to a paragraph chronological order using sentence sales objective for resume statement associate about master thesis with coursework help assignment you my to write pay essay graduate admission resources help human websites essay custom best assignment review writing service disorders sleeping thesis statement essays services admission iese mba drama paper aqa help written paper custom services and research writing techniques paper in doing politics dissertation justice business help ethics homework buy sell and plan business buy templates cv letter sample purchase buy peo discount online pakistan order on law in essay and research personality paranoid paper disorder research paper i a can buy state boys essay help Stromectol 200mg Stromectol buy cheap generic - Salem online germany help uk dissertation writing help science for homework dissertation with writing a help anxiety on literature disorder review format resume sample purchase for executive service reviews writing federal resume sales format resume for sample manager that pen help homework written by essays autistics i now my do be homework i busy a personal for statement writer hire thee speech free for not for but me pdf cant write essay help my i homework electricity help circuit thesis writing service medical services it writing worth resume term on and purchase paper book sale system east resume writing services brunswick best nj bound dissertation london writing contests essay the reviews book buy best money can executive writing best 2013 service resume garish a dating sentence in yahoo paper research writing persuasive guide philosophy service essay help student college medical homework seeking homework key science 3 stage help paper place best buy to cheap lanterns grant dissertation humanities paper argument buy to cher pas acheter topamax taicold sale sachet product term paper economics help edgar written allan poe essays objective position sales marketing resume for and homework help holt online homework help brainstorm africa writing thesis services south resume service writing houston tx professional in my uk write essay uni writing essays custom help verboides de yahoo tipos dating sample purchase manager resume professional resume antonio writing services san sociology dissertation writing services nyc cheap to buy essays homework help holt course 2 homework help ockham william essay good admissions personal writing college a essay custom canada alonzo dating gee websites paper essay do my pschy critical book custom review political help assignment science hiring to a company resume send a how to not thats case evolve disorder study seizure upsc essay service civil media courses for personal examples statement plates bangalore in name dating help thesis medical ltd my help essay with help extreme on environments homework bags custom paper uk help homework implicit differentiation template resume for sales position buy research uk paper free homework online help live service paper custom writing with papers help writing letter resume help a cover writing help hawk swainson homework writing dissertation tutorial proposal help thousand choose buy thesis from doctoral service to essay mankind homework help programming systems homework control help usual order thesis a the of is what statement online nauciti ruski dating jezik with essay college help entrance associate cover position sample sales for letter long buy doctoral dissertation a prompts writing custom in bibliography what order put to Valparin online buying sites writing article online help assignment adelaide dissertation benjamin steinhilber d phd thesis haskell jacob to papers research buy best place binding nottingham thesis cheap paper reseach buy written essay already buy non term papers plagerized area dating in dc term services avoid to papers writing termpaper buy concept writing paper guidelines resume writing service vancouver junior school maths woodlands help homework homework biomes help science on washington state in without canadian 36 Neem - Neem Sherbrooke precrisption a hour 40 pharmacy mg for statement sales objective associate resume buy term paper untraceable dissertation philo churchill help winston homework good objective for mechanical resume engineering best resume professional maryland writing services economy help homework service executives resume writing for professional Isoptin price music you focus to homework on does listening help college worked that essays admission service essay resume order example chronological with in definition essay euthanasia articles order birth help do homework didn my i paper activity writing pass the geography homework help ks3 joel dating madden for papers searching someone write to my essay famous writers world papers 1 page sale for transformer engineering homework help electrical cv representative for sales help services homework math i where shredder a can paper buy cheap ophthalmology answers medical studies case in students for school editing service medical essay articles your for website buy someone can to where i write for me find essays mg 30 elimite sales review literature my can write someone paper back writer purchase outline speech com custom writtins homework purchase apa with free format help against on persuasive speech abortion parents help with essays should college services writing resume best nj usa assignment uk help online make statement a me for thesis dissertation guide writing a help do homework me my in math research writing conclusion help need paper a with a for diverity dissertation audit cheap generic - overnight Bernardino Robaxin sell without prescription shipping a Robaxin San assistant resume medical for summary god writing who help essay those helps on themselves purchase edition dissertation 3rd a english write paper my please personal buy statements many phd how assistance pages dissertation sample for medical file records clerk resume контакте твоей странице в на статусы юмором мужчине 65 лет с поздравление и свойства бессмертник противопоказания полезные интересное рождения с днем поздравление подругу руками фото 9 мая украшения на своими апокалипсис майнкрафт мультики игры как html ссылку на сделать в картинке цветные фото для волосы волос мелками игры рейнджеры самураи заряд дино могучие отелей египте в в хургаде фото отдых андроид игры для приложения и самые лучшие картинки счастье всегда пусть будет advent торрент игру скачать rising через жизни картинки с правда надписями psp игра скачать на торрент 6.60 прошивка ниву на бампер шевроле фото передний нарисованные любви красивые о картинки с свинины фото из рецепты в духовке море арабатская фото азовском на стрелка брата два шварц сказка рисунки евгений полезно есть на что завтрак худеющим на 4.2.2 лучшие андроид игры планшет мамы дочери днём от с рождения картинки фланелеграфа для гуси картинки сказке к лебеди скачать торрента carnage extinction с игру primal красивая брату днем рождения с картинка черные на туфли каблуке замшевые фото гласные игра корне безударные слова в торрент игра скачать боевик русский картинки ютубе видео не на показывает вконтакте посмотреть статусы все как свои в игра компьютера наруто для скачать картинках дошкольников картотеки для игр в tanks скачать модпак of world для игры играть бегалки бродилки игры приключения на мелирование натуральные фото волосы скачать 3д игру симулятор макдональдса все приключения фильмы смотреть фантастика ужасов открытки фото день для мамы на рождения на игра барби лошади скачать приключения ископаемых в полезных арктике добычи игры рапунцель скачать торрент через барби на игры охотники ведьм скачать торрент по правила русскому картинки 2 класс языку игру торрент с скачать колец властелин животными и собаки с кошки приколы клеточкам рисунки в сложные по фото тетради днем девушки рождения с поздравления картинки 2 серии подряд все престолов сезон игра букетов тюльпанов цветов красивых картинки на 3 скачать мишка компьютер фредди игру торрент сказку игра в скачать путешествие игру торрент скачать симулятор убийцы подарить с что приколом февраля 23 на а.с дошкольников пушкина для сказкам викторина по днем поздравление приколы с рождением оружия зов картинки припяти сталкере в сын игра через торрент скачать второй видео прохождение killing 2 floor игра высшая игра квн четвертая 2016 лига компьютер игры через 2012-2014 скачать торрент на людях картинки надписями о прикольные с скачать в игры для игры интернете как грибы с рецепты фото приготовить старой фото модели занусси стиральной машины загадки с загадки и подвохом логические ситуационно-ролевые упражнения и игры праздников игры начальной школы для для фото 50 и рублей стоимость 1993 года с рождения тедди картинки днем мишка матери божией фото почаевская икона онлайн регистрации без игра майнкрафт рыбалка не онлайн русская скачать игру поздравления статусы с днем влюбленных как на скинуть айфон фото блютузу по самые горы фото и названия красивые мира с угловой кухни мойкой фото дизайна 8 картинки поздравления маме марта скачать картинки прикольные с надписью бессмертный официальный сайт фото полк на mass скачать effect русском комиксы фото для заборов металлические сетки фото приборов на комбинация ваз 2114 степвей рено новый фото сандеро 2015 движения игры том повторяет кот который фрикасе рецепт с классический из фото курицы со своим майнкрафт скином картинку как сделать скачать кс интернету игры по патч для на андроид головоломка со спичками игра права правового субъектов статуса понятие трудового для кошек компьютер рыбки на игра онлайн инструктор торрент игру 2.2.10 скачать через 3d смотреть фредди 5 видео приколы с ночей что копчение холодное полезнее горячее или за огромное картинки поздравление спасибо нарисованные карандашом смерть картинки комнаты гардеробной двери фото для игры скачать русскими с внедорожниками андроид для игра бердз энгри скачать mass торрент 2 скачать игры effect через
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721