Судова практика Європейського суду з прав людини як джерело українського права

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Судова практика Європейського суду з прав людини як джерело українського права

 

Анотація: В статті досліджено проблеми визнання практики Європейського суду з прав людини як джерела українського права.

Ключові слова: рішення Європейського суду з прав людини, джерело права, Європейський суд з прав людини.

Annotation: The article deals with the problems of determining the practice of the ECHR as a source of Ukrainian law.

Keywords: ECHR ruling, a source of law, the European Court of Human Rights.

Постановка проблеми. Проблема визначення судової практики Європейського суду з прав людини джерелом українського права є малодослідженою в повній мірі сьогодні. На практиці законодавчо закріплене положення визнання судової практики Європейського суду з прав людини джерелом українського права стикається з труднощами, що створює ситуацію необхідності дослідження цього питання.

Завдання дослідження. Завданням цього дослідження є з’ясування  проблем і суперечностей щодо визнання судової практики Європейського суду з прав людини джерелом українського права.

Розробка проблеми. Дослідженням цієї тематики займалися: К. В. Андріанов, П. П. Андрушка, X. Бехруз, О. В. Буткевич, В. А. Ватрас, М. I. Козюбра, О. В. Соловйов та інші.

Виклад основного матеріалу. Варто сказати, що на сьогодні українська правова система перебуває на стадії реформування та імплементації європейських стандартів до українських реалій. Окремі нормативно-правові акти встановлюють, що судова практика є джерелом права. «Серед них є і Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, який визначає практику Європейського суду з прав людини джерелом права в Україні».[1, c.15]

«Також у ч. 2 ст. 8 та ч. 5. ст. 9 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 року зазначено, що принцип верховенства права у кримінальному проваджені та кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини».[4, c.24]

Попри це, в кодифікованих нормативно-правових актах ніде не вказано, що судовий прецедент є джерелом права.

В українській правовій системі прецедент не визнається джерелом права, а практика Європейського суду з прав людини на законодавчому рівні закріплена як джерело права у відповідності із статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV. «Так, на підставі цього положення суди повинні застосовувати при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права».[1, c.24]

У зв’язку із прийняттям вищезгаданого Закону в Україні виникла низка проблем пов’язаних із правовими колізіями. Всі рішення Європейського суду з прав людини сьогодні є джерелом українського права і повинні бути взяті до уваги при розгляді справ національними судами. Також суди повинні застосовувати та тлумачити Конвенція в такому самому руслі як і Європейський суд з прав людини.

Варто сказати, що в Законі не уточнено чи весь каталог рішень є обов’язковим для національних судових органів чи лише ті рішення, які стосуються України.

До прийняття Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV у 1997 році Україна ратифікувала Конвенцію про захист прав людини та її основоположних свобод 1950 року, а також Протоколи № 1, 2, 4, 7, 11 до Конвенції.

В Законі України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17 липня 1997 року визначено, що Україною визнається дія статті 46 Конвенції на всій своїй території, яка стосується виконання остаточних рішень Європейського суду з прав людини в будь-якій справі, в якій вона є стороною. «Також Україна визнала цим Законом юрисдикцію Європейського суду з прав людини та громадянина в усьому каталозі питань, що стосуються тлумачення та застосування Конвенції».[2, c.11]

В контексті вищесказаного слід зазначити, що з моменту ратифікації Конвенції, вона стала частиною українського законодавства і джерелом права.

Розділ 2 Конвенції, який має назву «Європейський суд з прав людини» став надзвичайно важливим для національного законодавства, оскільки наділив Європейський суд з прав людини правом правотворчості, а отже рішення Суду отримали статус джерела права. Стаття 32 Конвенції гласить, що юрисдикція Європейського суду з прав людини поширюється на весь каталог питань, які пов’язані із тлумаченням та застосуванням Конвенції та протоколів до неї. Ці питання відповідно до статті 33, 34, 46 та 47 визначають, що держави, які ратифікували Конвенцію повинні виконувати рішення Європейського суду з прав людини у будь-яких справах у яких вони є сторонами.

«Тут варто наголосити на тому, що Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року є міжнародним договором, згідно з яким Україна зобов’язалася визнавати рішення Європейського суду з прав людини джерелом права і виконувати рішення, які були винесені проти української держави».[3, c.270]

В Конвенції немає положень, які б зобов’язували держави, які ратифікували її, надавати точно встановлену юридичну силу практиці Європейського суду з прав людини. Україна за власною ініціативою визнала практику Європейського суду з прав людини джерелом права у правозастосовній діяльності.

У зв’язку із цим в правовій системі України виникли певні правові проблеми. «Практика Суду, його правові позиції можуть відрізнятись, суперечити положенням національного законодавства, в тому числі і положенням Конституції України, а також правовим позиціям Конституційного Суду України».[6, c.12]

Також з часу ратифікації Конвенції було прийнято низку підзаконних актів, які передбачують повноваження органів державної влади, які є учасниками процесу застосування практики та виконання рішень Європейського суду з прав людини. Серед них: Указ Президента України від 25 червня 2002 р. №581 «Про деякі питання здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України», постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. №784 «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», наказ Міністерства юстиції України від 9 лютого 2007 р. № 44/5 «Про затвердження Положення про представника Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини і регіональне відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини» та інші.

В юридичній літературі існують різні погляди щодо визначення місця практики Європейського суду з прав людини в українській правовій системі. «Так, одні вчені вважають, що рішення Європейського суду з прав людини, в тому числі по справах, де держава виступає відповідачем, однозначно не є обов’язковими для українських органів, які діють у сфері правозастосування – безпосередньо в силу норм Конвенції як норм міжнародного права».[5, c.13]

«Інші ж вчені стверджують, що рішення Європейського суду з прав людини є обов’язковими для національних судів, але не в якості джерела права, а в якості джерела тлумачення».[8, c.132]

«Окремі вчені відстоюють позицію, що у певних випадках рішення Європейського суду з прав людини є обов’язковими для вирішення схожих справ українськими судами».[10, c.2]

«Проте більшість науковців вважають, що Європейський суд лише тлумачить норми Конвенції, а тому рішення Суду є прецедентами тлумачення».[9, c.8]

«Зокрема, Д. М. Супрун зазначає, що в результаті здійснення тлумачення норм Конвенції самі норми набувають нового розуміння, що вказує на необхідність застосування державами – учасницями Конвенції її правових норм у відповідності зі змістом, що їм наданий Європейським судом з прав людини як аутентичним інтерпретатором».[11, c.16]

Варто сказати, що попри існування плюралізму думок щодо визначення місця практики Європейського суду в системі вітчизняного законодавства, ні одна із них не є абсолютно вірною. Після прийняття спеціального закону, який визначив, що практика Європейського суду з прав людини є джерелом українського права не було суттєвих кроків щодо застосування на практиці практики Європейського суду як джерела права.

Попри це, Україна як держава, що ратифікувала Конвенцію про захист прав та основоположних свобод взяла на себе обов’язок щодо сприйняття на законодавчому рівні практики Європейського суду з прав людини і врегульовувати питання пов’язані із необхідністю застосування цієї практики.

В українській судовій практиці були випадки, коли суди посилалися на практику Європейського суду з прав людини як на джерело права при винесенні рішень. Наприклад, це випадок, коли судова колегія Миколаївського апеляційного суду вперше в Україні при розгляді касаційної скарги у цивільній справі керувалася положеннями ст. 10 Конвенції та рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Лінгенс проти Австрії».

«Конституційний Суд України вперше посилався на рішення Європейського суду з прав людини у справі про смертну кару».[12] В подальшій своїй діяльності Конституційний Суд не рідко звертався до практики Європейського суду з прав людини при винесенні рішень.

«В мотивувальній частині рішення Конституційного суду від 10 жовтня 2001 року було застосована традиційна форма прецеденту, а саме суд посилався на конкретне рішення Європейського суду з прав людини – «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21 лютого 1986 року».[13]

У 2004 році Верховний Суд України, керуючись принципом верховенства права, зобов’язав Центральну Виборчу Комісію призначити повторне голосування на виборах Президента України, хоча в Законі України «Про вибори Президента» не має норми, яка б передбачала таку ситуацію. «Дотепер в опублікованих рішеннях судів України з виборчих спорів міститься лише одне рішення (апеляційного суду Миколаївської області від 8 січня 2002 року), для обґрунтування якого було використано рішення Суду за справою Матьє Моан і Клерво проти Бельгії, винесене у 1987 року».[7, c.82]

Висновки. Відповідно до положень Конвенції про захист прав і основоположних свобод, яку Верховна Рада України ратифікувала, прийнявши відповідний закон, а також відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», практика Європейського суду з прав людини є джерелом українського права. Існують не поодинокі випадки звернення національних судів до положень Конвенції та практики Європейського суду з прав людини при винесенні ними рішень.

При цьому, за юридичною силою практика Європейського суду з прав людини стоятиме після міжнародних договір згода на обов’язковість яких було надано Верховною Радою України.

 

 

 

Список використаних джерел

 1. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : закон України від 23.02. 2006 року № 3477-VI // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 60. – С. 24.
 2. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : закон України від 17 липня 1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. – № 29. – С. 11.
 3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція від 04 листопада 1950 року // Офіційний вісник України. – 1998. – № 32. – С. 270.
 4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013 р. – № 9-10. – С. 38.
 5. Андріанов К.В. Роль контрольного механізму Конвенції про захист прав і основних свобод людини в процесі реалізації її норм : автореф. дис. … канд. юрид. наук / К. В. Андріанов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 2003. – 18 с.
 6. Андрушко П. П. Джерела кримінального права України: поняття, види / П. П. Андрушко // Адвокат. – 2011. – № 6. – С. 10-22.
 7. Колесниченко В. М. Значення для судів України рішень Європейського суду з прав людини за результатами розгляду виборчих спорів / В. М. Колесниченко // Судова апеляція. – 2009. – № 2. – С. 82-89.
 8. Кононенко В. П. Рішення Європейського суду з прав людини як прецедент тлумачення Конвенції про захист прав людини та основних свобод / В. П. Кононенко // Право України. – 2008. – №3. – С. 131-134.
 9. Протасова В. Є. Рішення Європейського суду з прав людини в правових системах України і Російської Федерації: порівняльно-правовий аналіз / В. Є. Протасова, К. Я. Мандрікова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – №3. – С. 6-11.
 10. Соловйов О. В. До питання про національно-юридичний статус практики Європейського суду з прав людини / О. В. Соловйов // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. – №6. – С. 1-9.
 11. Супрун Д. М. Організаційно-правові засади та юрисдикційні основи діяльності Європейського суду з прав людини: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / Д. М. Супрун. – К., 2002. – С. 23.
 12. Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-33/99 за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 24, 58, 59, 60, 93, 190-1 Кримінального кодексу України в частині, що передбачає смертну кару як вид покарання (справа про смертну кару) від 29.12.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99
 13. Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-23/2001 за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційної) положень статей 7, 8 Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України», за конституційним зверненням Воробйова В. Ю., Лосева С. В. та інших громадян щодо офіційного тлумачення положень статей 22, 41, 64 Конституції України (справа про заощадження громадян) від 10.10.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-01
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

professor how letter a to to write homework poetry with help students dissertation topics media for essays on photography the depression causes help of great homework handouts diabetes paper online term writing search homework help Aygestin Aygestin prescriptions greece no Miami - help online thesis help times hard essay paper write legal my help with homework algebra best service resume writing who has the pink help xxx oro crystal homework hr davesyoungsluts e040 wmv personality birth on and order essays with help students homework college with homework writing phd assignment help for dissertation literature review a how conduct to papers non custom plagiarized essay letters recommendation for writing students search homework help aol silvo pharmacy sale frumil need report book help with statements good adhd thesis on them put in order do order to homework india nxpl or thesis dissertation uk results b plan how to on a dissertation books write best yahoo dating hansen jannik writing resume for 2013 buy to my pay research paper write price per price - brand best pill Plendil Tucson Plendil service medical essay writing i can who write my to business plan hire delivered custom essays professional quality buy spanish essay help decimals multiplying homework essay anxiety generalized disorder help essay english lit level a york help common times application essay yagara sicuro acquistare forum order an of essay appropriate transitions for what are importance mother creek online dating jonathan redcap school essay nursing admission analyse masters thesis homework and tutoring help artwork to an essay introduction for how write day occasion for mens speeches resume services professional writing 2013 college watch help online application essay pay buy by fosamax to where online visa doctoral essay contest dissertation nsf optimist improvement homework border for help papers college writing essay writing tok help plan a business need help with essay disorder personality cheap place paperback buy to best books drake dating madonna medical receptionist cover letter sample for resume homework help sites order brafix or i sunday homework should do my on saturday my presentation powerpoint do people essays write who for you essay pakistani be buy english in pakistani without pletal get prescription warming global essay stop to how aol homework help writing pakistan resume services to buy college papers increase online gta 5 dating stats activity 2014 not dodge spotify feed updating to speech activities with problems help glucoton mr sale for 2064 paper research salem trials witchcraft geek best cover buy squad for letter without cheap purchase ampicillin prescription latino dating dissimulans speech custom services writing torriero dating 2013 nissan talan paypal zestoretic acquisto help homework procrastination for assistant administrative sample medical cover letter smeltzer 2000 bare, and professional essay uk writing services voltarol india 5 mg generic an essay order how to architecture thesis helper use can college in application essays contractions you accounting master thesis essay dbq help credit on phd management thesis risk printing and cheap binding thesis dating patients relatives doctors dissertation katalog online help best paper writers research entrance application writing essay service college paper com research 2co bupron coupon sr singapore buy online in sustiva michel essay counter essay framing overflowing argument paragraph an persuasive and callon on market dissertation on segmentation ielts custom essay admission writing research paper allan edgar poe hours custom term papers in essay british reviews writer bipolar powerpoint presentations disorder canada rolling order online papers and dating param harshita writing resumes services online can buy papers you achat quebec zofran de letter sales general for cover trip dating first together weekend recruitment dissertation online french essay regional languages cefdinir cialis with interaction where to buy letter writing paper homework for my pay dogs diabetes bases dating separable wavelet of non bidimensional about bipolar study disorder case dating nalive online buy scratch online essays from to tutors private homework my do buy paper philosophy papers custom sale term for i help with need statistics loss centers natural weight maryland resume writing service thesis supervisor phd creative writing kids for help help homework grammar latin cheat website essay my help homework reviews order glycomet dissertation services writing malaysia cost mg de achat 20 price Imdur Imdur - Toronto best au disorder paper research personality narcissistic on high homework school help chat mechanical master thesis engineering essays buy customized app writer free essay fresher mechanical engineer resume for doc essay of courage 400mg motrin canada from bipolar article disorder about not tribunal updating morrowind launcher homework year ordering 5 decimals service research custom paper writing software homework helping danish de dating rencontre guys site seller best xl 326 ditropan online tamil papers news paper sections order in research of theory phd q thesis p homework education help religious relationships about dating history blogs english myself essay mexico buy from online - Wondersleep Wondersleep Chicago generic definition essay exemplification essay papers non plagiarized aldactone price best 20 mg personal writing dental services statement tablets generic 100mg Lexington LIV.52 online LIV.52 - homework service ut austin Hialeah Prograf sale cheap - for Prograf prescriptions no for me buy essay service edmonton writing resume buy scholarship essay a help essay for huckleberry finn set tinder kva dg dating 500 site melbourne assignment help myob in chronological be have does review to literature a order custom dissertation writing on the essay revolution french urdu website essays apa how paper style to buy craigslist essay writers your pay assignment to do someone integrating source material essays pay thesis executive essay towns ordering school middle and transition dissertation services uae resume writing thesis masters cathleen morawetz online free for homework help training dissertation on eating discursive essay on disorders kamagra cheapest jelly 500 mg only phd thesis os india mg 200 in copegus now paper write my does homework help study you help literature dissertation review essay cheap
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721