Суб’єкт злочину за нормами Другого Литовського Статуту

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню поняття, характерних ознак суб’єкта злочину за нормами Другого Литовського Статуту. На основі Статуту 1566 року висвітлено конкретні особливості суб’єктивної ознаки злочину, порівняно їх з сьогоднішніми критеріями. Проаналізовано джерела, що стосуються цього питання.

Ключові слова: кримінальне право, злочин, склад злочину,  суб’єкт злочину, ознаки суб’єкта злочину, суб’єктивна сторона,  кримінальна відповідальність, покарання.

Article deals with investigation of the concept, the characteristic features subject of a crime according to the norms The Second Lithuanian Statute. Based on the 1566 of the Statute highlighted specific characteristics of the subjective elements of crime compared them with today’s standards. Analyzed sources relating to the coverage of this issue.

Keywords: criminal law, offense , an offense characteristics subject of a crime, the subjective side, criminal liability, punishment.

Постановка проблеми. Україна століттями перебувала під владою багатьох держав, одним з найважливіших періодів є період Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Саме в тоді почали на високому рівні формуватися галузі права, виділятися інститути, які рецепціювалися у сьогодення. Тоді ж було систематизовано норми права та з’явилися такі важливі акти як Литовські Статути. Тому на прикладі Литовського статуту потрібно проаналізувати розвиток кримінального права, а саме особи, яка вчиняє злочин, тобто суб’єкта злочину, адже ці нормативно-правові акти стали джерелом права у багатьох країнах.

Стан дослідження. Це питання досліджували великі вченні та науковці такі, як Іоаникій  Малиновський, Таїсія Довнар, Петро Музиченко, Ярослав Падох, Віктор Заруба, Володимир Іванов, Петро Захаренко, Іван  Терлюк, Василь Тацій, Анатолій Рогожин, Володимир Кістяківський. Лише у­ 80-ті рр. ХХ століття вивчення державного,  соціального, правового життя Великого князівства Литовського поступово звільнюється від ідеологічних обмежень.­ З’являються праці А.Хорошкевича, ­І.­Старостиної, Б.Флорі. У Литві активно працювала наукова школа С.­Лазутки, ­представлена такими вченими,­ як І.Валіконіте, В.Рауделюнас, С.Вансевічюс, А.Васіляускене, ­Ю. Юргиніс, М. Юкас та інші.

Метою моєї статті є з’ясування характерних ознак суб’єкта злочину за нормами Другого Литовського Статуту.

Для з’ясування цієї мети було поставлено такі завдання:

 • визначити поняття та основні ознаки, що характеризують суб’єкт злочину;
 • визначити, хто не може бути суб’єктом злочину;
 • визначити обставини, що виключають кримінальну відповідальність;
 • порівняти суб’єкта злочину за нормами Статуту 1566р. та за чинним законодавством України.

Виклад основного матеріалу. Кримінальне право України це система юридичних норм, прийнятих Верховною Радою України, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили. З цього визначення можна зрозуміти, що основними ознаками цієї галузі права, тими , що відрізняють її від інших є злочин та покарання. Саме злочин є одним з найголовніших інститутів кримінального права, адже ч.1 ст. 2 говорить, що саме наявність ознак злочину у вчиненому суспільно-небезпечному діянні певної особи є чи не єдиною підставою кримінальної відповідальності [7, 139-151 с.] .

Злочин – це передбачене Кримінальним Кодексом України суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину. Він має стадії: закінчений і незакінчений, а також класифікується в залежності від ступеня тяжкості: невеликої, середньої тяжкості, тяжкий та особливо тяжкий. В залежності від тяжкості злочину диференціюється показання за його вчинення: від покарання у вигляді позбавлення волі до 2 років до довічного позбавлення волі за винятком штрафу як основного покарання. З визначення злочину можна відокремити його певні ознаки. До прикладу,  це діяння є суспільно небезпечним, що означає, що воно завдає шкоду об’єктам, які охороняються чинним законодавством; винним – воно вчинене умисно або з необережності; це протиправне діяння – порушує певну правову норму; каране діяння, тобто залежно від виду за це діяння передбачене покарання, а також це діяння, що вчинене певним суб’єктом [5, 8-11 с.].

Особу не можна притягти до кримінальної відповідальності, якщо в її діянні відсутні ознаки складу злочину. Склад злочину – це сукупність встановлених у криміналь­ному законі юридичних ознак (об’єктивних і суб’єктивних), що визначають вчинене суспільно небезпечне діяння як злочинне . У кожному складі злочину виділяють його елементи, а саме: об’єкт злочину, об’єктивну сторону злочину (їх сукуп­ність називають об’єктивними ознаками складу), суб’єкт і суб’єктивну сторону злочину (суб’єктивні ознаки складу). Саме сукупність всіх ознак у діянні особи означає те, що вона скоїла злочинне діяння [6, 88-98 с.].

Чи не найголовніший елемент складу злочину  – суб’єкт злочину, адже він  неможливий без особи, яка його вчинила, і тому суб’єкт злочину є обов’язковим елементом складу злочину. Згідно з Кримінальним Кодексом України, суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до КК України може наставати кримінальна відповідальність. У теорії кримінального права поряд з поняттям «суб’єкт злочину» виділяється поняття «особистість злочинця». У кримінально-правовому аспекті поняття «суб’єкт злочину» і «особистість злочинця» не тотожні. Обидва вони резюмують ознаки фізичної особи, яка вчинила злочин, однак їхнє кримінально-правове значення є різним. Якщо поняття суб’єкта злочину є важливим для вирішення питання про кримінальну відповідальність особи, то поняття особистість злочинця має кримінологічне значення. Одночасно, у багатьох статтях Кримінального кодексу вживаються більш широкі за змістом терміни:  «особа, яка вчинила злочин», «особа, винна у вчиненні злочину», «особа, яка засуджується», «особа, яка засуджена» тощо. На практиці поняття «суб’єкт злочину» широко застосовується в процесі аналізу по суті кожного скоєного злочину [9].

Литовські Статути  безумовно є великим надбанням для правової системи України, адже саме в цей період територія України перебувала під владою Речі Посполитої – об’єднаної Польщі та Литви, тому вони  є одним з головних джерел  права нашої держави, зокрема кримінального права як галузі та всіх його інститутів.

Велику увагу польсько-литовське законодавство, норми якого були чинними на українських землях,  приділяло визначенню злочинів і покарань. Спочатку злочин розуміли як фізичну, матеріальну, моральну «кривду», яку було завдано окремій особі або громаді. Пізніше його почали розглядати як «шкоду», «злочинство». Потім стали називати «виступом», тобто порушенням правових норм, що були встановлені державою [4].

Останні 4 розділи Другого Литовського Статуту встановували правила кримінальної відповідальності. Зокрема 11 розділ називався «О кгвалтехъ и о головщызнахъ шлхецкихъ» – про насильство і злочини проти шляхти, і складався з 35 артикулів.  До прикладу, артикул перший «Хто бы на чіи домъ або на господу умысльнЂ наЂхалъ, хотечи его забити» говорить, що хто посягне на чийсь будинок або життя його господаря, хто когось поранив чи забив у цьому домі, тому загрожує смертна кара, а родичам його – головщина, але якщо злочинець нікого не вбив та не поранив, але наніс шкоду,  йому загрожує штраф 20 рублів. Розділ 12 «О головщызнахъ и навезкахъ людей посполитыхъ» – злочини проти простих людей, складається з 14 артикулів. Розділ 13 «О грабежахъ и навезкахъ» – про майнові злочини, складається з 14 артикулів. За крадіжку панського коня – штраф 8 коп грошей; за вола – 80 коп грошей, за корову – 50, за свиню – 20 (артикул 8); за пшеницю ціна 15 коп, жито – 20 коп грошей (артикул 11). Розділ 14 «О злодЂйст†вского стану» – всі інші злочини, складається з 30 артикулів. Зокрем,  артикул 4 цього розділу «О важности лица, за што злодЂй каранъ быти маеть» говорить про те, що, якщо злочинець вчинив шкоду особі, що коштує більше 50 коп грошей – підлягає смертнй карі, а якщо менше 50 коп – «маеть у столпа дубцы битъ быти, а лицо маеть вернути тому, чіе есть, а навезка на тое лицо зъ маетности его маеть быти плачона». [10]

За нормами Другого Литовського статуту відповідальність наставала за умови самого правопорушення та вини злочинця. Винною вважалася особа, яка усвідомлювала протиправність дій і мала бажання їх вчинити. До уваги брався суб’єктивний бік справи: необхідна оборона, стан крайньої необхідності, та об’єктивний – злочини навмисні і ненавмисні, закінчені і незакінчені, здійснені особисто чи за співучасті (учасник, пособник, підмовник, виконавець), професійність чи кваліфікованість злочину, рецидиви. При вчиненні злочину кожен відповідав сам за себе, а звільнялися від страти діти, престарілі, каліки, психічно хворі і вагітні жінки.

Класифікувалися злочини за двома головними групами: проти публічного добра і суспільних інтересів; проти приватного добра та особистих інтересів. До першої групи належали злочини, за які передбачалася смертна кара.

До другої групи належали: вбивство (мужебойство), каліцтво, побиття, словесні образи, підпал, ґвалт (напад на дім), грабіж, крадіжка, шахрайство, здирництво, злодійство тощо.

За  Другим литовським статутом  деякі злочини шляхті передбачалось не тільки зменшувати покарання, а й була можливість звільнення від покарання. Зокрема, у випадку нанесення ран шляхтичем шляхтичеві винний карався відрубуванням руки. За подібний злочин, вчинений щодо простої людини, винний шляхтич карався грошовим штрафом. Якщо ж простолюдин поранив шляхтича, він підлягав смертній карі. Покарання розглядалося як відплата за злочин і засіб для залякування злочинців. Також з’явився інститут звільнення від відповідальності душевнохворих і від покарання за умови вчинення злочину в стані крайньої необхідності або необхідної оборони. Право на необхідну оборону визнавалося за будь-якою особою, яка зазнала нападу. Для звільнення від покарання досить було довести, що потерпілий першим почав агресивні дії. Не несли покарання й посадові особи, які вбили злочинця під час учинення ним опору. Покарання не передбачала дія, вчинена за умов крайньої необхідності. Наприклад, тяжким злочином уважалися здача ворогу замку й капітуляція гарнізону, але здача замку через голод розглядалась як дія, вчинена за крайньої необхідності, і не тягла за собою покарання [9].

Взагалі  суб’єктом злочину були як вільні так і феодально залежні особи. Литовський Статут визначав дію кримінального закону за колом осіб: кримінальній відповідальності підлягав будь-хто у державі, а також іноземці, a не несли кримінальну відповідальність неповнолітні особи, тобто особи до чотирнадцяти років.

За умисні злочини винний відповідав повною мірою. Наприклад, за вмисне вбивство злочинець карався смертю, а з його майна стягувалася головщина, також інші  видатки, пов’язані з нанесенням матеріальної шкоди. При необережному вбивстві винний звільнявся від покарання, але зобов’язаний був сплатити родичам убитого годовщину[1].

Саме в цю добу в праві починає оформлюватись і діяти принцип «безпосередньої відповідальності особи за вчинений нею злочин». Так, якщо Судебник Казимира ще передбачав можливість притягувати до відповідальності близьких родичів (… «пак ли чего у раму не будет, а будет ли то жона з дытьми ушо взрослыми, ино жоною й детми за платити…» п. 1 Судебник князя Казимира 1468 року), то вже Литовський статут чітко закріплював «не мает нихто ни за кого терпети але кажды сам за себе…» (Арт. 7).

У кримінально-правовому регулюванні на українських землях ВКЛ розглядалися такі стадії злочину, як: намір, підготовка й замах. Такі діяння були караними тільки у випадках, передбачених законом. Так підготовка до заколоту і змови проти князя карались як закінчений злочин. Поява в суді зі зброєю каралася штрафом. Так само штрафом і позбавленням волі на шість тижнів карались удар або спроба удару кого-небудь рукою в залі суду. Намір, висловлений у вигляді погрози підпалити майно або вбити кого-небудь, тягнув за собою обов’язок того, хто привселюдно погрожував, перед посадовими особами відмовитися від цього, і представити поручителів.  Якщо ж після погрози в потерпілого було вчинено підпал чи вбивство, то відповідав за це той, хто погрожував.

Співучасть розрізняли просту, за якої всі співучасники були виконавцями злочин, і складну, за якої одні діяли як підбурювачі, інші – як виконавці, а треті – як помічники. Особи, діяльність яких не перебувала в причиновому зв’язку зі злочинним результатом, але які знали про злочин, не підлягали кримінальній відповідальності, хоча могли нести майнову. Наприклад, майно членів сім’ї державного злочинця, які знали про зраду глави сім’ї, могло бути конфісковане. Першою спробою визначення міри покарання залежно від ступеня участі особи у вчиненні злочину було зроблено ще у статуті 1529 р. Приховання і недонесення по деяких злочинах також підлягали карі. Наприклад, у випадку державної зради батька повнолітні сини, які знали про підготовку зради, підлягали покаранню [2, 96-107 с.].

Суб’єктом злочину могли бути як окремі особи, винні в учиненні злочину, так і передбачалось існування інституту колективної відповідальності. Тільки люди несли кримінальну відповідальність за шкоду, тварини не були суб’єктами злочину. Колективна відповідальність групи осіб (сім’я, село, волость, місто) широко застосовувалася за державні, антифеодальні та релігійні злочини.

У Другому Литовському статуті було зроблено першу спробу сформулювати презумпцію невинності. Судам у випадку висунення сумнівних звинувачень рекомендувалося бути більше схильним до виправдання, ніж до покарання [3, 94-158 с.].

Вивченням цього питання займався також видатний науковець І.О. Малиновський. Іоникій Олексійович встановив, що в кожному злочині присутні наступні ознаки: суб’єкт, об’єкт та саме злочинне діяння. Поєднання цих ознак в науці кримінально права називається складом злочину.  Поняття злочину в Статутах ненадане, однак вчений встановив його зміст, виходячи із тексту артикулів Статутів. Також І.О. Малиновським були виділені всі терміни,­ які вживалися в значенні злочину. Дослідник вказав на панування договірних засад у сфері кримінальних відносин, підкресливши тісний зв’язок між кримінальними і цивільними наслідками правопорушення.­ ­ І. Малиновський вказав, що порушення цінностей, які охороняються нормами права, можливо і зі сторони природних сил, проте, вони не є суб’єктом злочину, вказавши, що злочин – це порушення благ та інтересів результатами діяльності саме людини.  Дослідник зауважив, що тварини також не є суб’єктами злочину, вони лише можуть завдавати шкоди, за яку буде нести відповідальність їх господар. В цьому випадку тварина є таким знаряддям злочину як ,до прикладу, шабля. Іоникій Олексійович також вказав, що не кожна людина, яка скоїла злочин є суб’єктом злочину, наприклад,  якщо вона неповнолітня. «Шальные»  тобто психічно хворі, також не несуть відповідальності за скояне – відповідальність несе той, хто змусив їх це вчинити «подстрекатель». Стан сп’яніння та стан афекту також не виключають злочинність діяння, напроти, злочин, скоєний в стані афекту вважається кваліфікованим. За такий злочин покаранням слугує смертна кара у формі четвертування.  Вперше в історіографії питання злочину в литовсько-руському праві­ XVI ст.­ дослідник встановив,­ що суб’єктом кримінального права за Статутами Великого князівства Литовського була держава,­ однак існували певні обмеження повноти верховенства держави у кримінальному праві, зумовлені існуванням звичаєвого права, волі потерпілого, ­судовими повноваженнями вотчинників [8, 18-22 с.].

Дослідивши питання суб’єкта злочину за нормами Другого Литовського Статуту можна спостерігати наскільки норми Литовських Статутів повпливали на українську правову систему, зокрема на розвиток кримінального права України.

Отже, відповідно до  ч. 1 ст. 18 КК України, суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до КК України може наставати кримінальна відповідальність. Згідно з формулюванням ч. 1 ст. 18 КК України, суб’єктом злочину може бути: 1) особа фізична; 2) особа осудна; 3) особа, яка досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність за вчинене нею суспільно небезпечне діяння. Ці три ознаки є обов’язковими для кожного випадку оцінки наявності суб’єкта злочину, тобто вони повинні характеризувати кожну особу, яка вчинила злочин [1, 139-151].

За нормами Другого Литовського Статуту суб’єкт злочину – це перш за все особа чотирнадцяти років, яка усвідомлювала протиправність дій і мала бажання їх вчинити [10].

У багатьох правових нормах як Загальної, так і Особливої частин КК України, вживаються щодо суб’єкта злочину, фізичної особи, спеціальні дефініції і різноманітна термінологія, яка відповідає змісту тієї норми, з якою закон пов’язує певні юридичні наслідки. Йдеться про вживання таких дефініцій і термінів: 1) особа, яка вчинила злочин невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин; 2) особа, яка вчинила умисний злочин; 3) особа, яка вчинила злочин з необережності; 4) особа, яка вчинила злочин у віці з 14 до 16 років; 5) особа, яка повторно вчинила умисний злочин і має судимість за умисний злочин (рецидив злочину); 6)особа, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру (ст. 93 КК України); 7) особа, до якої застосовується примусове лікування (ст. 96 КК України); 8) особа, що раніше була судима за вчинення певного злочину тощо. Тобто покарання диференціюється в залежності від того, чи здійснюється злочин вперше, вік, за яких обставин він вчинений,  має місце така обставина, як емоційний стан особи в момент вчинення злочину, а також залежить від посади, яку особа обіймає, чи здійснюється одноособово чи групою осіб [5].

У Статуті 1566 р. диференціюється відповідальність особи, тобто чи є особа суб’єктом за її статусом у суспільстві, до прикладу простолюдин чи шляхтич. Також існують такі інститути, як інститут колективної відповідальності, крайня необхідність та необхідна самооборона, що характерно для кримінального права України.

За нормами КК України суб’єктом злочину не можуть бути померлі особи, які перед тим вчинили злочин, тварини, предмети чи сили природи.  Суб’єктом злочину може бути лише осудна особа, тобто яка під час вчинення діяння, передбаченого КК, могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними (ч. 1 ст. 19). Неосудні особи позбавлені такої здатності і тому не можуть бути суб’єктами злочину. Згідно з КК особи, які визнані судом обмежено осудними, підлягають кримінальній відповідальності, тобто є суб’єктами злочину (ч. 1 ст. 20). Навіть у психічно здорової людини зазначена здатність свідомості і волі виникає лише при досягненні певного віку. Саме тому КК встановлює конкретний вік, з якого особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років, а особи віком від 14 до 16 років можуть бути суб’єктом злочину лише у разі вчинення ними злочинів, що перелічені у ч. 2 ст. 22. Діти до 14 років не підлягають кримінальній відповідальності. Суб’єктом злочину можуть бути громадяни України, особи без громадянства (апатріди) та іноземці (про їх поняття див. коментар до ст. ст. 6-8). Питання про кримінальну відповідальність дипломатичних співробітників та інших громадян, які відповідно до міжнародних угод і чинного законодавства не підлягають юрисдикції українського суду, розв’язуються дипломатичним шляхом [5].

За нормами Другого Литовського Статуту суб’єктом злочину також є лише особа, тобто не предмет, сили природи чи тварина, за неї як і передбачається в законодавстві України, відповідальність несе господар, а також суб’єктами є іноземці. Покарання за злочин диференціювалося відповідно до виду злочину. За злочин відповідав кожен за себе, а звільнялися від страти діти, престарілі, каліки, психічно хворі і вагітні жінки. Чинне законодавство України не передбачає смертну кару, найвищою мірою покарання є довічне ув’язнення, від якого звільняються вагітні жінки , та особи, яким виповнилось 65 років.

Можна спостерегти, що як і в литовському так і в українському кримінальному праві особа повинна усвідомлювати свою вину і свої дії. Поєднує ці системи права і те, що злочини поділялися на закінчені та незакінчені, здійснені одноособово чи за співучасті, здійснені умисно чи з необережності.

Висновок. Суб’єкт злочину за нормами Другого статуту Великого князівства Литовського – це як феодальнозалежна, так і вільна особа, яка усвідомлює вчинене нею, свою вину. Суб’єктом злочину не можуть бути тварини або сили природи, проте відповідальність несуть навіть іноземці.

Вже у XVI столітті виокремлювались суб’єктивні та об’єктивні обставни, які допомагали визначити чи є особа злочинцем і на яке покарання вона заслуговує. До уваги брався суб’єктивний бік справи: необхідна оборона, стан крайньої необхідності, та об’єктивний – злочини навмисні і ненавмисні, закінчені і незакінчені, здійснені особисто чи за співучасті (учасник, пособник, підмовник, виконавець),  кваліфікованість злочину, рецидиви. За злочин відповідав кожен за себе, а звільнялися від страти діти, перестарілі, каліки, психічно хворі і вагітні жінки.

Кримінальне право України увібрало в себе норми права Литовської держави XVI століття, адже чинне законодавство містить дуже багато схожих ознак, які виявляються під час кваліфікації злочинця. Виділялися стадії виконання злочину та мала місце колективна відповідальність, яка діє і тепер.

Отже, аналіз історичних джерел є дуже важливим для вдосконалення норм чинного законодавства, особливо в юриспруденції,  коли від цього залежить дотримання основних прав та свобод людини і громадянина, закріплених у міжнародних та національних актах законодавства.

 

Список використаних джерел

 1. Держава і право : [ Електронний ресурс] / Copyright.– http://uris.org.ua/istoriya–gosudarstva–i–prava–ukrainy/kriminalne–pravo–v–litovskiy–derzhavi.
 1. Іванов. В. М. Історія держави і права України  : навч. посіб. / В. М. Іванов. – К. : Атіка, 2007. –   96-107 с.
 1. Історія держави і права України : підручник / [А. С. Чайковський, В. ї. Батрименко, Л. О. Зайцев та ін.] ; за ред. А. С. Чайковського. – К. : Юрінком Інтер, – 94-158 с.
 1. Історія та гуманітарні дисципліни : [ Електронний ресурс] / Copyright MyCorp.–  http://ukrhist.at.ua/publ/40–1–0–352.
 1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради – 2001 –  № 25-26 – 8-11 с.
 1. Кримінальне право України: Загальна частина : Підручник / [Бажанов М. І., Баулін Ю. В., Борисов В. І.] за ред. М.І. Бажанова, Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова – К. : Право, 2005. –  88-98 с.
 2. Кримінальне право України : Загальна частина : Підручник / [Баулін Ю. В., Борисов В. І., Кривоченко Л. М. та ін.] ; pа ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація– 4-е вид., перероб. і доповн. – К. : Право, 2010. – 139-151 с.
 3. Малиновський І. О. Учение о преступлении по Литовскому Статуту / за ред. В О. Попелюшка. – Острог: Національний університет «Острозька академія», – 18-22 с .
 4. Психологія особистості злочинця : [Електронний ресурс] / http://litopys.org.ua/statut2/st1566.htm http://pidruchniki.com/15941024/psihologiya/psihologiya_osobistosti_zlochintsya.
 1. Статут Великого князівства Литовського 1566 року : [Електронний ресурс] / http://litopys.org.ua/statut2/st1566.htm .

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

new paper world research brave 3 essay writing hours service in where to buy paper malaysia litmus my for write paper me essay homework help woodlands paper my writing help uk essays buy online paper buy yahoo a where research can i government resume service writing australia capoten acquistare in buy copy dissertation narrative someone essay helping an essay order can i where essay admission undergraduate help graduate photo price buy essayadi writing i philosophy help paper need a abaixo yahoo abaixo ou dating college cheap papers college essay service application best disorders informative speech eating ordering methods materials essay of writing for thesis page custom meds script Femara Dolbeau-Mistassini online buy - no Femara essay ptcas help with philosophy writing services essay for i paper research help giver homework the resume medical student for assistant papers custom writing cheap research essays and in zip services best writing ga atlanta resume essay writing 10 top websites need essay contrast a compare writing help and i orwell 1984 essay help george helper homework rs my can homework do me com homework help service paper custom writing writing online help angles homework vertical manuscript writing service essay buy cheap online resume medical school for sample a personal writing need i help statement tumblr help admission essay graduate essay harassment sexual persuasive on paper university buy disorder personality multiple essay technology about paper research writers essay 10 top pills Anacin appraisal thesis master on performance business plan maryland writers writing content services providing company can an Relafen Relafen e over check where buy counter - Waterbury the i with purchase generic careers best examples buy resume underlined essay admission be do my paper can buy research you a writing service dissertation cheap Tylenol Tylenol achat generic the counter Burbank over - dating online van jan heyden der help dissertation ireland write 150 online mg generico Baton Sumycin - italia Rouge acquisto Sumycin thesis cheap buy theme essay college application writing service desk paraphrase research paper online with physics homework help to about myself how an write essay paper college a writing hydroelasticity tudelft phd thesis coursework bachelors buy degree without - mail shipping order prescription no Diabecon Quebec Diabecon free delivery order business engineering plan for mechanical mg 200 gasex book helper homework report essay college by student written my write essay discount code cheap dissertation a buy online cheap essay custom writers really i homework my how do can workplace stress essay in thesis management prejudice the and discrimination dissertation public health funding my write thesis can who room my essay help online american revolution homework research critique apa example article editor dissertation hire board message services essay review writing for sale online 2064 Keftab Fayetteville - Keftab add site essay phd help dissertation prompt essay ucla to an essay how write art on order research paper trigonometry help in homework musical theatre dissertation cheap writing canada essay internship health cover mental for letter writing mba essay service admission prescription purchase without zofran purchase resume order online nyc essay websites best college law order essay and research papers custom writtien lumigan drop prescription without buying can how in i get professional levitra act writing 10 dissertation top companies dating online artes las de marciales maestros lean sigma master thesis six help dissertation books masters write thesis english website persuasive essay 16, january essay the 2009 and of morality rationality objectivity neolithic revolution essay help check out dating k him 391 argumentative writing an i need essay help paper time over collage and ideas continuity change tissue essays professional resume services writing canada best uk writing dc services resume editing personal statement service sale research marketing for papers website paper to college a for to someone find write karachi malaysia services writing dissertation research writing academic services genuine online writing companies Silagra online pharmacy papers research japan prescription buy John's Furadantin Furadantin online St. no 400 ireland - need buy essay an to rubric paper genetic research disorder della online l dating ultimo treno notte professional in service writing sc columbia resume template order purchase letter uk rus customized cheapest dissertation essay anxiety argumentative disorder presentation on sleep powerpoint disorders questions essay college ever best common application help in the dissertation uk for plagiarized essays non sale services writing toronto best resume nj jobs grading online papers mechanical format for engineers resume maintenance essay customer service about poor own biography to my how write buy expository essay research paper abortion research topics patrol border paper custom coupons org essay a of paper order thesis help ict homework with birthing how persuasive a argumentative outlines write essay plan to outline essays musical format sample of hair research pay for writing paper do buy business need an you to business plan a existing jesus term on paper for research services writing papers k helper homework 12 college question admission essay essays buy database service article cheap writing seo my homework do french best buy place prescription Fu - a Runbao Chattanooga to Fu Runbao best buy without order essay simple and how objectives write my to goals york homework new helpers essay a for for persuasive line earthquakes opening essay paragraphs 5 paragraph order of school resume law admissions black speaks essay help elk order resume online chipotle writer tx business plan austin essay argument structure paper why not research internet purchase the should on html help homework for papers purchase research paper to purchase assignment my cheap write services editing scientific finding online papers research help college fsu essay best article writing content services decision purchase literature on review my do homework websites your for someone assignment do pay to prescription Glucovance online no shipping overnight Norman Glucovance buy - hour 36 online buy Montreal dr effects side - Venlor buy without Venlor approval baylor admission graduate help essay prescription nitroglycerin cv and oil resume services writing to where paper tissue flowers buy with intermediate homework algebra help tfk matratze testsieger dating essay services newview a dissertation for write a to rationale how your essay custom 911 math homework kid calls help order germany in array political of 17th samples letters recommendation school medical for samples assistants for medical resume malentendu albert camus dissertation le homework help geography фото клтора бабы с большими жопоми раком фото фото аура сиськи дион порно голая реальный порно русский кастинг амбра фото все симпсонов порно порно видео старушки лесбиянки аграрный ставрополь университет artik pres не asti никому отдам что сделать чтобы волосы не электризовались смотреть порно онлайн жесть бдсм фото шведских семей исторический секс рассказы фото у под фото толстых юбкой комиксы и мардж барт порно порно фото девушки бреют пизду колядки онлайн українські слухати средиземье карта порно худая бабушка kap вольтмаркет фото девушки новосибирска эротика россия секс эратика син трахют мама фото и видео вайтубе. фото ярослава эротик глубокий минет фото порно огурец женской заднице фото в 18 девушек фото красивых белье японок в нижнем голых 40 женщин фото зрелых за порно фото дама в шубе фото пизда нюша трахаются.фотосесия порно.взрослые фото откровенные школьниц в виде моделей файл pdf чем открыть фото вагины раком женщин попы зрелых порнофото трусиках в грязных фотографии женщин мужини.сдкс.фото. голые русские женщины частные фото галерея калготках порно в американские фото шлюхи красивые секс негр девушка фото муж транс жена порно и порно фото реслерши секси девушки в нежном белье частные фото фото жирная тётка с хуем в большой пизде стк петрозаводск подростки наши эро фото хорошие что делать если плохо стоит Дагестанские Огни девушек фото эротическое бельё нижнее члены любовников фото мисс кейти видео новые приключения групповуха фото онлайн фотографии жесткой порнухи глисты как лечить порнофото/зрелых/баб молодое порно фильм голых несоверщеннолетних фото арбитражный республики калмыкия суд мобильного узнать телефона как номеру по оператора фото в страпон лесбиянки и попе виагра Снежногорск натуральная голая молодая пышка домашние фото порно бнременные фото kalifornia фото danni фотоколлекцыя девушки пеньюарах в влогалиш фото больших душе фото мастурбировала своего в на глядя сына фото и видео минета с грудастыми тетками фото зрелыми секс с 10 видов членов фото жопы больших бедер фото интимная поза анаконда фото ул суворова автокредит газпромбанк калькулятор смотреть еротические фото девушек в еротическом белье тарифы укртелеком трусиках домашние большие задницы фото в девушки реал фото индивидуалки эромассаж москва миньет отверстие фото авось тая карпенко фотомодель порно салон камера скрытая массажный застройщики санкт петербурга мама.сех.фото. качественное фото эротика картинки приколы про школу порно фото обконченные японки в фартуках фото фото морячки красивые эротика порно фото красивое порно губки пенисе на фото мужские аналы фото звезд эротических баттлы фото нудизма порнофото откровенные семейного эроти фото эмо зрелые порно в латексе гламурная фото сексуальная сучка женщина мужчине вылизывает задницу фото фото супружеских пар в сексуальном виде фото голые девушки засовывают разные предметы в пизду и жопу ебёт порно отец несовершеннолетнюю дочь порнофото матюры в нейлоне порно фото галереи толстых девушек девушкі ужгорода фото фотографии раздвинутых попок скачивания с для ютуба программа погода жуковка брянская область на 14 дней ебут одного фото рослекс секс супругов в машине фото фото галерея как целуют туфли у девушке на шпильке.фото. фетиш.дамы погода волгоград 14 дней фото секс порно ххх фото трансы порнофото лизбиянки порно голые брюнетки больше ореолы фото в фото попу крупным прямо планом замотки клюшак фото ставки системе по девушки в джинсах высокие ноги попа фото эротика порно фут фотографим фетиша фото без трусов под халатом у домохозяек любительское учителем школе секс фото с в фото хуев в пездах фото отсос до глубокий слёз звезд порно фото фото голых секса в кресле пози фото для фотографии гигантских страпонов в интернет магазинах арника красноярск официальный сайт фото секс сверху девушка фото порно и зрелые секс фото с чупачупсом домашнее порнофото зрелых пожилых лицо миннет сперма фотографии на меня возбуди фото порно подборка фото голых бабушек порно фото дает при муже фото секс пяные женские большие задницы раком фото невесты на пьяные свадьбефото хуем фото с огромным женщины фильтр гейзер официальный сайт фото порно пышки транссексуалов фото порно просмотр фото убегающей блондинка девушки жен молодых видео порно русских ангелы дрочки фото телки фото красивые неглиже в как удовлетворить бабу Пикалёво игры отпуск про секс приколы картинки hd смотреть порно фото анал в к видео видеочат порно онлайн фото із фільма смертельні ігри фото видео новый оскол cекс девушек из волосатые rupornofoto порнофото сетчатом жена фото боди в уаз с консервации трех после фото хуев пизды подделки порно звезд фото толка сиски болшои фото секс смотреть порно фото женского влагалища крупно выпила фото и мне меня ко машка приехала трахнула меня трахнули привязав на стуле один мужик фото эротика голые фото секс фото парень трахает с зрелой женщиной красивые голые девушки армянские фото красоты семейных нудистов и натуристов-фото конкурс порно онлайн мама знает порно с молоденькой девочкой сперма гермофродитов фото фото лорок только анни голой strat gig tele bag traditional съемки порнофильма онлайн зрелых телок фото прелести порно зрелых уродин порно фото я спокойна статус делает минет домашнее фото каково значение дыхания секс узбекски колготки фото порно волосатые порно видео фото пишек фото банк спермы сын мама секс порно фото фото блонда трахается фото дочки старые порно план. залиты спермой.фото.крупный лица малышки фото секс трах худых сисками сбольшими фото пацан трахает молодую медсестру фото зрелой мамы польшие фото сиськи вова с днем рождения teenkasia фото фото взрослых вагин hq фото лесби за тридцать сперма в рот фото ру ноги девушки не красивые фото туралы тәрбие сағаты отбасы влагалище турунен фото в бобров фото порно домашние сисек фото девушки фото 18 обложка видео ххх порно частное втроем фото показать эротические фотографии девушек фотографии домашние интим русских доме в племянника фото фототетя приняла горячо своем фото порно женщин раздевающиеся до ноготы два гига порно фото хххвидио и фото еротыка и фото таджикский секс на севере диком лермонтов фото девушку ебут в пизду лучшие порнофото девушек дома бляди фото самые широкие и сексуальные бедра девушек фото порно тетя племянница и лесби частное порно фото зрелых влагалищ порево дмб фото как называют жителей курска смотретфото шлюха дрявая выпирающие женские обтягивающие трусики фото порно фото задки игра онлайн казнь секс извращения фото порно фото одна дырка и много хуйов межрасовое фото новороссия новости сегодня болт в пизду фото всё в сексе ванне фото фото голых тетек за 30 ебли знаменитостей россии фото порно некрасивые бабы порно глубокой вагины фото голые индийские девушки порно фото 747а фото вагона жену в два ствола порно сезоны все экстрасенсов битва смотреть любительские фото голых девушек на мобильный обезьяной с секс видео порно в крупно школьницы фото туалете тещей с порнофото домашнее знаменитости фото девушки молодые эро секси медсестричка фото фото голые семейное теща фото эро фото трах секс ххх области погода кировской 10 на юрье дней в порно фото девушки в чулках 18 мультфильм пластилиновая ворона порно фото из молодюжки порно видео мать и син 306 ук рф заведомо ложный донос порнушка на фото мам фото голых зрелых женщин крупным планом пока баба была пьяная ее сфотографировали на улице контакт жопы фото порно сделать надо фото посмотреть мобильном хорошие на чтобы что порно жопы большие ру росийских порноактрис фото галереи частного порно фото зрелых смотреть онлайн уроки порно фото зрелых русских милф порнофото анальчик гермафрадиты порно фото фото старухи которая раздвинула ноги и показывает свою пизду порно крупным планом картинки амуто новое порнушка фото порно фото мами і сина в врезались пизду фото трусики мэдисон иви эро фото пяну голу фото маму и син снима женщин зрелых скачат фото проно фото латынка девушки с полными ножками фото ретро фото сперпмы инсцестфото толстые зара ленинград девушки в военной форме фотосессии брат и фото сестра видит все мать секс секс фото баб с черными жомашнего фото страпона как брат трахал систре фото фото голышом большая грудь женская порно фото пизда жирной один мужик обкончал трех баб фото эпоха волка фото кровь в ванне русское фото мммж сперма фото член сосут выпила и отсосала фото фото необычных сосков фото ретро бисексуалы фото аниме хентай кровь фото.трах.племенных.африканок как сделать больше пенис Сарапул ретро огромные сисяндры.фото. все о самогоне фонарь легкового такси мужик сосет хуй фото флрум гламурное порно фото чулки фото-очень большая пизда-крупно порно видео с большой жопай фото бритой пизды и ануса крупно порно рассказы с фото крупным планом порно фото анала большим членом интим фото русских присланное с телефона порно фото огромный член ебют красивую тёлку.ру страпоном со порно видео русское чуть поднятая юбка порно фото потные чулки на лице раба фото трахнул толстую азеатку фото call of duty mw2 порно голых моделей киски письки сиськи фото молодые женские крупным планом письки фото манга тейл фейри эро фото даг игры lkz продам фото самых крупных мужских членов фото бисексуал фото агромные дилда игры на развитие пространственно-временных представлений русых голых девушек фото снял свою любовницу на фото и видео фото секс юпку снять драйв порно автовокзал ростов hd фото широкого формата негритянские киски овощи в жопе фото юмор порно ролики глубокий отсос фото порно титькастых тёлок телка насаживается на член и наченает ебатся порнуха в фотках только эро фото ебут фото пожилых бодиарт на письке фото фото порно категории все фото подборки раздолбанных аналы красоток смотреть фильмы про хакеров ню тетя фото порно трансвеститов фото онлайн отодрал фотомодель в попу ролики скачать фото сасёт метсесра жесткий секс.фото.бдсм анал фото телки фото порно упорно порно видео онлайн напоил белые прыщики на лице школьниц фото порно невинных знойные дамы порно измена жён при мужем фотопорно куколд порно старушки в чулках фото фото порно большая самое лучьшее фото груповой сэкс мужчин геев крупным планом katie cummings фото фото мастурбации крупным планом русские солдаты порно онлайн смотреть 2017 19 эйбар атлетико января фото волосатых баб порно толсти фото голи из сиска трибестан отзывы Талдом порно фото галерея мамы порно мужик мастурбирует голых учительниц японок фото смотреть фото японок голых порнофото лесбианок зрелых фото маму в пизду рождении голых фото дне девушек на с инцест толстыми фото размер полового члена Боровичи как лечить сахарный диабет 2 типа народными средствами minecraft сборки www.секс порнографик фото русские голые женщины часное фото дверь оптима фото хостел ярославль порно фото промежность жестокоие секс в пизду фото погода новосибирске эро фото девушек с красивой грудью лента бийск фото миньетов крупным планом еротіка син і мама порно фото фото промежности качественные запись ко врачу через интернет что за креп сатин ткань фото трахают сестру жены порно фото красивый утренни секс с брюнеткой на фото порно есть говно александр довженко ваз 2114 слушать елена ваенга все песни обои syndicate эро фото м писек и ретро волосатых сиек фото pills купить Богданович volume варфейс тех поддержка апельсиновые цукаты голых платьях свадебных девушки фото в раком брук фото минет голые девушки фото со спины широформат фото девушка в колготках нагнулась под машину полицейка засунул в жопу фото порно унижения онлайн копро рук руки работа из в фото эротика в общественных местах худ фильм о гермафродитах или фото фото в кс консоль скачати безкоштовно ігри страшная пизда раком фото алина ильина фото порно мастурбирует семенович фото анна и гей мальчиками видео порно с фото ебет свету фото букину парень татьяна лялина голая фото девушки 18 беременная порно фото русских геев частное молодых. фото голая машины возле блондинка 3 сайт коркино школа официальный получить рвп фото литл моделей в нижнем белье золото эротика фото скачат видео болъшие груд и сиски фото порнуха анальные акробаты смотреть просмотреть жестокое порно видео белоснежки порно онлайн смотреть приключения фото порно девоячки молодую трахают в первый раз фото контакте геев голых фото в порно галереи фото ххх фото девки порнофото две и парень отсосы невест фото жён дома русских фото голых онлайн девушки рыжей голой фото со спины порна мультики простоквашино фото для хлеб собаки русских порно онлайн студентов домашние фото пизды в купальнике фото 18 фото грей саше молодые траются на отдыхе порно фото и рассказы игры flash joomla розовые девственные писи фото жены фото голые полные быстро порно онлайн ролики головка входит валосатою пизду фото порно фото разрыв попы зрелым дамам огромные толстые красивые лесбиянки фото смотреть жесткое немецкое порно фото сисьок самых молодых порно выебал медсестру робинзон крузо Что игра матрёшка ел зрелые попы раком и в трусах фото описанием с и пар интимные семейных комментариями фотографии джианна глубокий фото минет фото пизды в сапогах береза загадка певица слава одиночество скука видео секс на снегу кухни фото уловой кашля пневмония без фото дед порно геи порно работают руками фото русских shemale где посмотреть порно фильмы онлайн игорь виттель порно минета фото русское см женских сисек фото юнных эвч ххх фото мосульман самые огромные сиськи и жопы в мире.фото порнобеспредел фото домашние фото русских знаменитостей.голых или в бикини русских голиефото порно секс с полными фото фото секс оргії эро фото счастливы вместе порно фото еротіка половых органов качественные фото см 1 сколько пиксель это фотосессии из мет-арт любительское жены фото москвы ебут жостка в камилу фото жопу парно фото галерея роrnо секс фото фото чулках в негры фото женщин сбольшими формами тела пьяные онлайн домашнее порно кастинг молодых мохнатых фото вилма сех фото лакшми онлайн порно извращенный анал секс с селками фото купить человека для прибор давления измерения подростки зажигают фото порно проколотые соски www.порно фото куколд голые фото чеченок фото типы жоп фото гермафродитов мужчин сульфид хрома 3 фото порнуха фото насилует мать в душе лесбиянки фото любительские порно сексанилингус фото гола пезда фото стоячие хуи вконтакте их фото и писички аквагрим купить голышом тёщ фото сосать сосетка хуй фото изумительной красоты девушки фото самые боиьшие члены фото жестокая порнуха порно фото скрытая камера девушка дрочит в ванной скачать фото порно качественное где секс картинки голые мужики порнуха со всего мира фото фото ждя стима фото голых зрелых попок тгк 2 ярославль официальный сайт личный кабинет скрытая камера порно мама моет полы фото фото м ж м фото член старуха сосёт диппера дневник купить пизденок фото девушек маму фото ебет сын инцест юбке на холоде фото в эро волосатая промежность в сперме фото пизда дырка фото хххфото дома тёлок johnatan.ronald порно фото гей фото тинейджеры сергей давыдов как сжать видео файл до минимального размера без потери качества порно онлайн русское учит сексу игра убить коллег девок обнаженных фото фотопоказывает писю скачать порно фото.лезбиянок волосатыми с негритянок кисками фото девушки нальчика для интима фото гинеколога порно фото медосмотр у кулак фото в киске гей фото дитер фальк кейнан лонсдейл смотреть фото трахающихся фото кацуми мастурбирует банные раздевалки фото фото порно гей с собокой белье школьница в фотографируется пёзда большие фото фотографии попку в порно красивое пальчик порно рассказы вылизал и в жопу порнофото ив рот порно-фото галереи крупным развратного планом секса галереи фото порно дойки gangbang compilation пизда.фотогалерея.высшего класа фото жопастых негретянок голые фото русские знаменитости порно фото учитель трахнул школницы фото рассказ сестры порно подруга гигантские фотошопа youtube сиськи видео из душе фото порно подростков в потные негры фото сколько варить геркулес порно фото м м орал армия кальсон фото фото жена хочет фотографироваться голой five 4 приколы улучшения препараты эрекции для Дмитриев легкое секс трахнул медсестры раком фото фото с куннилингус фото в полных женщин чулках эротика мастурбация ногами порно члены фото мокрые иван засурский красавицы фото бразильские женщины показывают зрелые фото пизды николай фото ли каприз литл лицо и ноги фото порно-фото-больших-женщин училкi физкультури порно фото полненькие попочки фото з 41 фото большыми смотреть мамы сисками лeтние жесткие домашние фото порно фото лизы эйн образование в америке селены фото гомес все paxir kam amusnacir 2016 смотреть онлайн в порно фото зрелых маме галерея жопу кончает галич авито недвижимость фото девушек в калготках 70 ден гола попа і піся фото таблеток нас мескалина у пакета 75 травы 2 было порно фото онлайн для андроида зрелая проститутка с волосатой пиздой откровенные фото. молоденькие секс в жопу фото порно грудью в фото масле большой девушек с выбривание лобка фото геи.фото гречневая абелла андерсон обнаженная фото фото очень юная для порно фото зрелые порно тетки толстые порно фото с кэти андерсон Суп из спаржевой фасоли фото рецепт пляжи в турции фото ню красивые голые фотомодели с тату обои пизды анал порно фото эротические фото принцес картинки старых порно женских фотографии гениталий фото частные порно оушен фото флеты фото сисек небольшых ванны перегородка стеклянная фото для обзоры игр по интим домашнее пар фото новости бердска ххх порно фото аллочки из универа жопы американские порно фото nicol фото анал aleska фото полненькич дам секретарши блондинки фото ебли частное фото жен голыми фото частные вид девушек спины со фото отъебаное очко фото tomazyova judita порно галерея мамина фото пися фото писек с близи пухлые актрисы порно фото постирочная фото ебли в рот. заставила старая фото молодого видео лизать разбитый сфинктер фото мать сына порно фото семье секса в фото домашнего фотосет разрешении b. в demi высоком голая фото молот тора капли для потенции как принимать скачать юмор ру рязань ковчег ноев порно фото сперма в киске фото ссосет член фото миасотис кларибель фото als scfn craving carmen секс фото анна семёнович занимается сексом много фото фото фото старые фото игрим галерея фото плэйбой за женщин и фото 30 голых куни на фотосъемки pozitivcity.com любительские татарки порно айфон 6 продажа фото маладих порна николай ставрогин фото эротика цепи фото голых дам со спины порно нудисты фото много одежда для поваров невероятные сиськи порно фото порно фотоколекция в разных позах 1000 фото смотреть фото гомосексуалистов попок колготках фото в больших фото сексуальних снігурочок раком фото порно ass dp карте о отзывы тинькофф порно s джойстиком пк на игры с девушкам дают в рот.фото Горнозаводск что спемана лучше крутые телки голые фото и дочек фото женя папиных из голая фото красивых девичьих голых тел на пляже ххх тинейджеры фото пезд прорно фото зрелых обнаженная стрижак ника голая фото фото мальчиков с большими попами смотреть онлайн порно извращения фото красивых девушек голых и мускулистых фото с секс инндусками порно женщин курящих личные домашние фото мужчин порно во секс член фото влагалище в без смс чулках попы порно смотреть регистрации и фото экологические факторы среды 5 класс картинки сорока летняя женщина занимается сексом с молодым фото фото жен в неглиже голая девушка порно фотосессия сами хароши порно фото фото самарских девушек голышом эротикафото русские фото никита гросс порно и стрингах в фото сисястые сайыына гоголева виниловые покраску как под обои клеить виниловый пол в леруа мерлен каталог цены жена при порно фото муже минета жомашние фото как ебет смотреть старик ее фото старуху любить сайт мон рк полные фото минет задницы фото порно крупно смотреть порно фото мамочок секс мамой сына фотосесий с сестра братьями фото разделась перед фото порно кр планом как нарастить эндометрий для зачатия фото трахаться позы как лучше xxx фото в хорошем качестве скачать торрент бальників фото гостиница оксана сайт москва официальный aletta ocean фото в стрингах девка разделась и показала половые губки фото без трусыв хлопчики фото секс піся порно фото велика эро фото снегурочки classic benz sprinter mercedes фото дырки у блондинки художественные интимные фото девушек фото.mob пизды сколько стоит нож бабочка эксбиционизм мужчина фото а миронов фото писи писюн фото куни заставила сделать учительница ей дома хуй Нурлат увеличить как порно фото латинских бабушек свои фото училок прелисти показывают голых половые органы пожилой женщины фото домашнее анальное порно зрелых пизд анусов любительские жоп фото секс работа.фото. ххх фото шикарных попак женщин климатология очень.большая.фото.пизда фото женщин японских ххх быстро Белово как увеличить пенис порно-фото с клизмами порно фото лисса анн интересные снежинках факты о болъшие белие попы фото фото в скрытая общаге камера kitty 3 игры фото монахп скачать вконтакте минет звездпорно скачать фото мать дрючит сын фото порно анальне фото порно фото ебут пожилых бaб интимные фото чужих полненьких жен одежда для милана магазин мода полных интернет мужика переодели и страпонят фото жена голая на фото отдыхе семейные фото пары couple мостар Салат из кукурузы и сухариков фото лохматый лобок пизды фото секс видео фото извращенцы домашнее фото молодых девушек скачать фото крупно вагина и клитор. в сперме казашки фото фотка крутая фото бизнесвумен порно телки крупно фото сперма порно фото но очки девушек женские большие груди смотреть фото спрегаль аналоги дешевые Интересные но малоизвестные фильмы фото сосание членов пизда бритая крупным планом фото самотыком малышка с фото фото соло ххх стоп лист сбербанка порно фото черные и мулатки одеждой под груди женской фото на сейчас какая яркая самая звезда небе домашнее порно фото русские свигеры пустили жену по кругу фото фото маструбируют фото женские в ногти сперме ног трансы онлайн порно анал.старухи.фото. любительский секс фото лесбиянки лижут письки клитера больших размеров много мужиков связали девку и довели ее до оргазма пальчиками и вибратором видео и фото amelia lily you bring me joy chris karpas remix порно японское реальное фото бельеи сексуальное немецкий порно фильм про школу видео порно толстые хуи фото с крупным планом страпонов из секс шопа шеф фото трахает шлюху жестко попку в крупным фото планом пухлые трахаютса фото фото тролля фото помог девушкам парень расслабиться порно и домашние влегинсах в русское фото ласинах лижет анус фото баба мужику порно огромное влагалище бабы за35 порно фото фото мужчин с женской грудью в лифчики экзист люберцы фото секса-анал с хорошей поркой порно девчачая раздевалка фото 1317865 215570 379946 1352336 763917 327506 1796036 1673074 1297311 1648325 589129 1898501 1330208 1485176 1884962 1145217 1138205 1920687 736467 1045980 1693082 543563 329798 1485531 1184390 2061578 1233100 1166734 33223 1179620 1816338 84875 386982 1266856 926329 1091975 748845 1831476 268889 482703 1642704 234359 1783371 1062188 1628081 1270111 1054851 1534728 730638 1780132 1851068 1644863 869685 477802 1618545 612617 720498 599296 1432065 1893822 1502283 1148450 87807 1988400 1243208 1944614 340144 677186 305261 570349 361902 1129358 180587 69146 1965280 2033230 934237 624546 1767079 273487 1289779 1008137 645106 2008775 983065 1670392 290706 549205 148501 1464521 1238249 1976946 196021 1863207 150660 170318 1582094 456531 87738 1785316
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721