Суб’єкт злочину за нормами Другого Литовського Статуту

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню поняття, характерних ознак суб’єкта злочину за нормами Другого Литовського Статуту. На основі Статуту 1566 року висвітлено конкретні особливості суб’єктивної ознаки злочину, порівняно їх з сьогоднішніми критеріями. Проаналізовано джерела, що стосуються цього питання.

Ключові слова: кримінальне право, злочин, склад злочину,  суб’єкт злочину, ознаки суб’єкта злочину, суб’єктивна сторона,  кримінальна відповідальність, покарання.

Article deals with investigation of the concept, the characteristic features subject of a crime according to the norms The Second Lithuanian Statute. Based on the 1566 of the Statute highlighted specific characteristics of the subjective elements of crime compared them with today’s standards. Analyzed sources relating to the coverage of this issue.

Keywords: criminal law, offense , an offense characteristics subject of a crime, the subjective side, criminal liability, punishment.

Постановка проблеми. Україна століттями перебувала під владою багатьох держав, одним з найважливіших періодів є період Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Саме в тоді почали на високому рівні формуватися галузі права, виділятися інститути, які рецепціювалися у сьогодення. Тоді ж було систематизовано норми права та з’явилися такі важливі акти як Литовські Статути. Тому на прикладі Литовського статуту потрібно проаналізувати розвиток кримінального права, а саме особи, яка вчиняє злочин, тобто суб’єкта злочину, адже ці нормативно-правові акти стали джерелом права у багатьох країнах.

Стан дослідження. Це питання досліджували великі вченні та науковці такі, як Іоаникій  Малиновський, Таїсія Довнар, Петро Музиченко, Ярослав Падох, Віктор Заруба, Володимир Іванов, Петро Захаренко, Іван  Терлюк, Василь Тацій, Анатолій Рогожин, Володимир Кістяківський. Лише у­ 80-ті рр. ХХ століття вивчення державного,  соціального, правового життя Великого князівства Литовського поступово звільнюється від ідеологічних обмежень.­ З’являються праці А.Хорошкевича, ­І.­Старостиної, Б.Флорі. У Литві активно працювала наукова школа С.­Лазутки, ­представлена такими вченими,­ як І.Валіконіте, В.Рауделюнас, С.Вансевічюс, А.Васіляускене, ­Ю. Юргиніс, М. Юкас та інші.

Метою моєї статті є з’ясування характерних ознак суб’єкта злочину за нормами Другого Литовського Статуту.

Для з’ясування цієї мети було поставлено такі завдання:

 • визначити поняття та основні ознаки, що характеризують суб’єкт злочину;
 • визначити, хто не може бути суб’єктом злочину;
 • визначити обставини, що виключають кримінальну відповідальність;
 • порівняти суб’єкта злочину за нормами Статуту 1566р. та за чинним законодавством України.

Виклад основного матеріалу. Кримінальне право України це система юридичних норм, прийнятих Верховною Радою України, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили. З цього визначення можна зрозуміти, що основними ознаками цієї галузі права, тими , що відрізняють її від інших є злочин та покарання. Саме злочин є одним з найголовніших інститутів кримінального права, адже ч.1 ст. 2 говорить, що саме наявність ознак злочину у вчиненому суспільно-небезпечному діянні певної особи є чи не єдиною підставою кримінальної відповідальності [7, 139-151 с.] .

Злочин – це передбачене Кримінальним Кодексом України суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину. Він має стадії: закінчений і незакінчений, а також класифікується в залежності від ступеня тяжкості: невеликої, середньої тяжкості, тяжкий та особливо тяжкий. В залежності від тяжкості злочину диференціюється показання за його вчинення: від покарання у вигляді позбавлення волі до 2 років до довічного позбавлення волі за винятком штрафу як основного покарання. З визначення злочину можна відокремити його певні ознаки. До прикладу,  це діяння є суспільно небезпечним, що означає, що воно завдає шкоду об’єктам, які охороняються чинним законодавством; винним – воно вчинене умисно або з необережності; це протиправне діяння – порушує певну правову норму; каране діяння, тобто залежно від виду за це діяння передбачене покарання, а також це діяння, що вчинене певним суб’єктом [5, 8-11 с.].

Особу не можна притягти до кримінальної відповідальності, якщо в її діянні відсутні ознаки складу злочину. Склад злочину – це сукупність встановлених у криміналь­ному законі юридичних ознак (об’єктивних і суб’єктивних), що визначають вчинене суспільно небезпечне діяння як злочинне . У кожному складі злочину виділяють його елементи, а саме: об’єкт злочину, об’єктивну сторону злочину (їх сукуп­ність називають об’єктивними ознаками складу), суб’єкт і суб’єктивну сторону злочину (суб’єктивні ознаки складу). Саме сукупність всіх ознак у діянні особи означає те, що вона скоїла злочинне діяння [6, 88-98 с.].

Чи не найголовніший елемент складу злочину  – суб’єкт злочину, адже він  неможливий без особи, яка його вчинила, і тому суб’єкт злочину є обов’язковим елементом складу злочину. Згідно з Кримінальним Кодексом України, суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до КК України може наставати кримінальна відповідальність. У теорії кримінального права поряд з поняттям «суб’єкт злочину» виділяється поняття «особистість злочинця». У кримінально-правовому аспекті поняття «суб’єкт злочину» і «особистість злочинця» не тотожні. Обидва вони резюмують ознаки фізичної особи, яка вчинила злочин, однак їхнє кримінально-правове значення є різним. Якщо поняття суб’єкта злочину є важливим для вирішення питання про кримінальну відповідальність особи, то поняття особистість злочинця має кримінологічне значення. Одночасно, у багатьох статтях Кримінального кодексу вживаються більш широкі за змістом терміни:  «особа, яка вчинила злочин», «особа, винна у вчиненні злочину», «особа, яка засуджується», «особа, яка засуджена» тощо. На практиці поняття «суб’єкт злочину» широко застосовується в процесі аналізу по суті кожного скоєного злочину [9].

Литовські Статути  безумовно є великим надбанням для правової системи України, адже саме в цей період територія України перебувала під владою Речі Посполитої – об’єднаної Польщі та Литви, тому вони  є одним з головних джерел  права нашої держави, зокрема кримінального права як галузі та всіх його інститутів.

Велику увагу польсько-литовське законодавство, норми якого були чинними на українських землях,  приділяло визначенню злочинів і покарань. Спочатку злочин розуміли як фізичну, матеріальну, моральну «кривду», яку було завдано окремій особі або громаді. Пізніше його почали розглядати як «шкоду», «злочинство». Потім стали називати «виступом», тобто порушенням правових норм, що були встановлені державою [4].

Останні 4 розділи Другого Литовського Статуту встановували правила кримінальної відповідальності. Зокрема 11 розділ називався «О кгвалтехъ и о головщызнахъ шлхецкихъ» – про насильство і злочини проти шляхти, і складався з 35 артикулів.  До прикладу, артикул перший «Хто бы на чіи домъ або на господу умысльнЂ наЂхалъ, хотечи его забити» говорить, що хто посягне на чийсь будинок або життя його господаря, хто когось поранив чи забив у цьому домі, тому загрожує смертна кара, а родичам його – головщина, але якщо злочинець нікого не вбив та не поранив, але наніс шкоду,  йому загрожує штраф 20 рублів. Розділ 12 «О головщызнахъ и навезкахъ людей посполитыхъ» – злочини проти простих людей, складається з 14 артикулів. Розділ 13 «О грабежахъ и навезкахъ» – про майнові злочини, складається з 14 артикулів. За крадіжку панського коня – штраф 8 коп грошей; за вола – 80 коп грошей, за корову – 50, за свиню – 20 (артикул 8); за пшеницю ціна 15 коп, жито – 20 коп грошей (артикул 11). Розділ 14 «О злодЂйст†вского стану» – всі інші злочини, складається з 30 артикулів. Зокрем,  артикул 4 цього розділу «О важности лица, за што злодЂй каранъ быти маеть» говорить про те, що, якщо злочинець вчинив шкоду особі, що коштує більше 50 коп грошей – підлягає смертнй карі, а якщо менше 50 коп – «маеть у столпа дубцы битъ быти, а лицо маеть вернути тому, чіе есть, а навезка на тое лицо зъ маетности его маеть быти плачона». [10]

За нормами Другого Литовського статуту відповідальність наставала за умови самого правопорушення та вини злочинця. Винною вважалася особа, яка усвідомлювала протиправність дій і мала бажання їх вчинити. До уваги брався суб’єктивний бік справи: необхідна оборона, стан крайньої необхідності, та об’єктивний – злочини навмисні і ненавмисні, закінчені і незакінчені, здійснені особисто чи за співучасті (учасник, пособник, підмовник, виконавець), професійність чи кваліфікованість злочину, рецидиви. При вчиненні злочину кожен відповідав сам за себе, а звільнялися від страти діти, престарілі, каліки, психічно хворі і вагітні жінки.

Класифікувалися злочини за двома головними групами: проти публічного добра і суспільних інтересів; проти приватного добра та особистих інтересів. До першої групи належали злочини, за які передбачалася смертна кара.

До другої групи належали: вбивство (мужебойство), каліцтво, побиття, словесні образи, підпал, ґвалт (напад на дім), грабіж, крадіжка, шахрайство, здирництво, злодійство тощо.

За  Другим литовським статутом  деякі злочини шляхті передбачалось не тільки зменшувати покарання, а й була можливість звільнення від покарання. Зокрема, у випадку нанесення ран шляхтичем шляхтичеві винний карався відрубуванням руки. За подібний злочин, вчинений щодо простої людини, винний шляхтич карався грошовим штрафом. Якщо ж простолюдин поранив шляхтича, він підлягав смертній карі. Покарання розглядалося як відплата за злочин і засіб для залякування злочинців. Також з’явився інститут звільнення від відповідальності душевнохворих і від покарання за умови вчинення злочину в стані крайньої необхідності або необхідної оборони. Право на необхідну оборону визнавалося за будь-якою особою, яка зазнала нападу. Для звільнення від покарання досить було довести, що потерпілий першим почав агресивні дії. Не несли покарання й посадові особи, які вбили злочинця під час учинення ним опору. Покарання не передбачала дія, вчинена за умов крайньої необхідності. Наприклад, тяжким злочином уважалися здача ворогу замку й капітуляція гарнізону, але здача замку через голод розглядалась як дія, вчинена за крайньої необхідності, і не тягла за собою покарання [9].

Взагалі  суб’єктом злочину були як вільні так і феодально залежні особи. Литовський Статут визначав дію кримінального закону за колом осіб: кримінальній відповідальності підлягав будь-хто у державі, а також іноземці, a не несли кримінальну відповідальність неповнолітні особи, тобто особи до чотирнадцяти років.

За умисні злочини винний відповідав повною мірою. Наприклад, за вмисне вбивство злочинець карався смертю, а з його майна стягувалася головщина, також інші  видатки, пов’язані з нанесенням матеріальної шкоди. При необережному вбивстві винний звільнявся від покарання, але зобов’язаний був сплатити родичам убитого годовщину[1].

Саме в цю добу в праві починає оформлюватись і діяти принцип «безпосередньої відповідальності особи за вчинений нею злочин». Так, якщо Судебник Казимира ще передбачав можливість притягувати до відповідальності близьких родичів (… «пак ли чего у раму не будет, а будет ли то жона з дытьми ушо взрослыми, ино жоною й детми за платити…» п. 1 Судебник князя Казимира 1468 року), то вже Литовський статут чітко закріплював «не мает нихто ни за кого терпети але кажды сам за себе…» (Арт. 7).

У кримінально-правовому регулюванні на українських землях ВКЛ розглядалися такі стадії злочину, як: намір, підготовка й замах. Такі діяння були караними тільки у випадках, передбачених законом. Так підготовка до заколоту і змови проти князя карались як закінчений злочин. Поява в суді зі зброєю каралася штрафом. Так само штрафом і позбавленням волі на шість тижнів карались удар або спроба удару кого-небудь рукою в залі суду. Намір, висловлений у вигляді погрози підпалити майно або вбити кого-небудь, тягнув за собою обов’язок того, хто привселюдно погрожував, перед посадовими особами відмовитися від цього, і представити поручителів.  Якщо ж після погрози в потерпілого було вчинено підпал чи вбивство, то відповідав за це той, хто погрожував.

Співучасть розрізняли просту, за якої всі співучасники були виконавцями злочин, і складну, за якої одні діяли як підбурювачі, інші – як виконавці, а треті – як помічники. Особи, діяльність яких не перебувала в причиновому зв’язку зі злочинним результатом, але які знали про злочин, не підлягали кримінальній відповідальності, хоча могли нести майнову. Наприклад, майно членів сім’ї державного злочинця, які знали про зраду глави сім’ї, могло бути конфісковане. Першою спробою визначення міри покарання залежно від ступеня участі особи у вчиненні злочину було зроблено ще у статуті 1529 р. Приховання і недонесення по деяких злочинах також підлягали карі. Наприклад, у випадку державної зради батька повнолітні сини, які знали про підготовку зради, підлягали покаранню [2, 96-107 с.].

Суб’єктом злочину могли бути як окремі особи, винні в учиненні злочину, так і передбачалось існування інституту колективної відповідальності. Тільки люди несли кримінальну відповідальність за шкоду, тварини не були суб’єктами злочину. Колективна відповідальність групи осіб (сім’я, село, волость, місто) широко застосовувалася за державні, антифеодальні та релігійні злочини.

У Другому Литовському статуті було зроблено першу спробу сформулювати презумпцію невинності. Судам у випадку висунення сумнівних звинувачень рекомендувалося бути більше схильним до виправдання, ніж до покарання [3, 94-158 с.].

Вивченням цього питання займався також видатний науковець І.О. Малиновський. Іоникій Олексійович встановив, що в кожному злочині присутні наступні ознаки: суб’єкт, об’єкт та саме злочинне діяння. Поєднання цих ознак в науці кримінально права називається складом злочину.  Поняття злочину в Статутах ненадане, однак вчений встановив його зміст, виходячи із тексту артикулів Статутів. Також І.О. Малиновським були виділені всі терміни,­ які вживалися в значенні злочину. Дослідник вказав на панування договірних засад у сфері кримінальних відносин, підкресливши тісний зв’язок між кримінальними і цивільними наслідками правопорушення.­ ­ І. Малиновський вказав, що порушення цінностей, які охороняються нормами права, можливо і зі сторони природних сил, проте, вони не є суб’єктом злочину, вказавши, що злочин – це порушення благ та інтересів результатами діяльності саме людини.  Дослідник зауважив, що тварини також не є суб’єктами злочину, вони лише можуть завдавати шкоди, за яку буде нести відповідальність їх господар. В цьому випадку тварина є таким знаряддям злочину як ,до прикладу, шабля. Іоникій Олексійович також вказав, що не кожна людина, яка скоїла злочин є суб’єктом злочину, наприклад,  якщо вона неповнолітня. «Шальные»  тобто психічно хворі, також не несуть відповідальності за скояне – відповідальність несе той, хто змусив їх це вчинити «подстрекатель». Стан сп’яніння та стан афекту також не виключають злочинність діяння, напроти, злочин, скоєний в стані афекту вважається кваліфікованим. За такий злочин покаранням слугує смертна кара у формі четвертування.  Вперше в історіографії питання злочину в литовсько-руському праві­ XVI ст.­ дослідник встановив,­ що суб’єктом кримінального права за Статутами Великого князівства Литовського була держава,­ однак існували певні обмеження повноти верховенства держави у кримінальному праві, зумовлені існуванням звичаєвого права, волі потерпілого, ­судовими повноваженнями вотчинників [8, 18-22 с.].

Дослідивши питання суб’єкта злочину за нормами Другого Литовського Статуту можна спостерігати наскільки норми Литовських Статутів повпливали на українську правову систему, зокрема на розвиток кримінального права України.

Отже, відповідно до  ч. 1 ст. 18 КК України, суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до КК України може наставати кримінальна відповідальність. Згідно з формулюванням ч. 1 ст. 18 КК України, суб’єктом злочину може бути: 1) особа фізична; 2) особа осудна; 3) особа, яка досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність за вчинене нею суспільно небезпечне діяння. Ці три ознаки є обов’язковими для кожного випадку оцінки наявності суб’єкта злочину, тобто вони повинні характеризувати кожну особу, яка вчинила злочин [1, 139-151].

За нормами Другого Литовського Статуту суб’єкт злочину – це перш за все особа чотирнадцяти років, яка усвідомлювала протиправність дій і мала бажання їх вчинити [10].

У багатьох правових нормах як Загальної, так і Особливої частин КК України, вживаються щодо суб’єкта злочину, фізичної особи, спеціальні дефініції і різноманітна термінологія, яка відповідає змісту тієї норми, з якою закон пов’язує певні юридичні наслідки. Йдеться про вживання таких дефініцій і термінів: 1) особа, яка вчинила злочин невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин; 2) особа, яка вчинила умисний злочин; 3) особа, яка вчинила злочин з необережності; 4) особа, яка вчинила злочин у віці з 14 до 16 років; 5) особа, яка повторно вчинила умисний злочин і має судимість за умисний злочин (рецидив злочину); 6)особа, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру (ст. 93 КК України); 7) особа, до якої застосовується примусове лікування (ст. 96 КК України); 8) особа, що раніше була судима за вчинення певного злочину тощо. Тобто покарання диференціюється в залежності від того, чи здійснюється злочин вперше, вік, за яких обставин він вчинений,  має місце така обставина, як емоційний стан особи в момент вчинення злочину, а також залежить від посади, яку особа обіймає, чи здійснюється одноособово чи групою осіб [5].

У Статуті 1566 р. диференціюється відповідальність особи, тобто чи є особа суб’єктом за її статусом у суспільстві, до прикладу простолюдин чи шляхтич. Також існують такі інститути, як інститут колективної відповідальності, крайня необхідність та необхідна самооборона, що характерно для кримінального права України.

За нормами КК України суб’єктом злочину не можуть бути померлі особи, які перед тим вчинили злочин, тварини, предмети чи сили природи.  Суб’єктом злочину може бути лише осудна особа, тобто яка під час вчинення діяння, передбаченого КК, могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними (ч. 1 ст. 19). Неосудні особи позбавлені такої здатності і тому не можуть бути суб’єктами злочину. Згідно з КК особи, які визнані судом обмежено осудними, підлягають кримінальній відповідальності, тобто є суб’єктами злочину (ч. 1 ст. 20). Навіть у психічно здорової людини зазначена здатність свідомості і волі виникає лише при досягненні певного віку. Саме тому КК встановлює конкретний вік, з якого особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років, а особи віком від 14 до 16 років можуть бути суб’єктом злочину лише у разі вчинення ними злочинів, що перелічені у ч. 2 ст. 22. Діти до 14 років не підлягають кримінальній відповідальності. Суб’єктом злочину можуть бути громадяни України, особи без громадянства (апатріди) та іноземці (про їх поняття див. коментар до ст. ст. 6-8). Питання про кримінальну відповідальність дипломатичних співробітників та інших громадян, які відповідно до міжнародних угод і чинного законодавства не підлягають юрисдикції українського суду, розв’язуються дипломатичним шляхом [5].

За нормами Другого Литовського Статуту суб’єктом злочину також є лише особа, тобто не предмет, сили природи чи тварина, за неї як і передбачається в законодавстві України, відповідальність несе господар, а також суб’єктами є іноземці. Покарання за злочин диференціювалося відповідно до виду злочину. За злочин відповідав кожен за себе, а звільнялися від страти діти, престарілі, каліки, психічно хворі і вагітні жінки. Чинне законодавство України не передбачає смертну кару, найвищою мірою покарання є довічне ув’язнення, від якого звільняються вагітні жінки , та особи, яким виповнилось 65 років.

Можна спостерегти, що як і в литовському так і в українському кримінальному праві особа повинна усвідомлювати свою вину і свої дії. Поєднує ці системи права і те, що злочини поділялися на закінчені та незакінчені, здійснені одноособово чи за співучасті, здійснені умисно чи з необережності.

Висновок. Суб’єкт злочину за нормами Другого статуту Великого князівства Литовського – це як феодальнозалежна, так і вільна особа, яка усвідомлює вчинене нею, свою вину. Суб’єктом злочину не можуть бути тварини або сили природи, проте відповідальність несуть навіть іноземці.

Вже у XVI столітті виокремлювались суб’єктивні та об’єктивні обставни, які допомагали визначити чи є особа злочинцем і на яке покарання вона заслуговує. До уваги брався суб’єктивний бік справи: необхідна оборона, стан крайньої необхідності, та об’єктивний – злочини навмисні і ненавмисні, закінчені і незакінчені, здійснені особисто чи за співучасті (учасник, пособник, підмовник, виконавець),  кваліфікованість злочину, рецидиви. За злочин відповідав кожен за себе, а звільнялися від страти діти, перестарілі, каліки, психічно хворі і вагітні жінки.

Кримінальне право України увібрало в себе норми права Литовської держави XVI століття, адже чинне законодавство містить дуже багато схожих ознак, які виявляються під час кваліфікації злочинця. Виділялися стадії виконання злочину та мала місце колективна відповідальність, яка діє і тепер.

Отже, аналіз історичних джерел є дуже важливим для вдосконалення норм чинного законодавства, особливо в юриспруденції,  коли від цього залежить дотримання основних прав та свобод людини і громадянина, закріплених у міжнародних та національних актах законодавства.

 

Список використаних джерел

 1. Держава і право : [ Електронний ресурс] / Copyright.– http://uris.org.ua/istoriya–gosudarstva–i–prava–ukrainy/kriminalne–pravo–v–litovskiy–derzhavi.
 1. Іванов. В. М. Історія держави і права України  : навч. посіб. / В. М. Іванов. – К. : Атіка, 2007. –   96-107 с.
 1. Історія держави і права України : підручник / [А. С. Чайковський, В. ї. Батрименко, Л. О. Зайцев та ін.] ; за ред. А. С. Чайковського. – К. : Юрінком Інтер, – 94-158 с.
 1. Історія та гуманітарні дисципліни : [ Електронний ресурс] / Copyright MyCorp.–  http://ukrhist.at.ua/publ/40–1–0–352.
 1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради – 2001 –  № 25-26 – 8-11 с.
 1. Кримінальне право України: Загальна частина : Підручник / [Бажанов М. І., Баулін Ю. В., Борисов В. І.] за ред. М.І. Бажанова, Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова – К. : Право, 2005. –  88-98 с.
 2. Кримінальне право України : Загальна частина : Підручник / [Баулін Ю. В., Борисов В. І., Кривоченко Л. М. та ін.] ; pа ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація– 4-е вид., перероб. і доповн. – К. : Право, 2010. – 139-151 с.
 3. Малиновський І. О. Учение о преступлении по Литовскому Статуту / за ред. В О. Попелюшка. – Острог: Національний університет «Острозька академія», – 18-22 с .
 4. Психологія особистості злочинця : [Електронний ресурс] / http://litopys.org.ua/statut2/st1566.htm http://pidruchniki.com/15941024/psihologiya/psihologiya_osobistosti_zlochintsya.
 1. Статут Великого князівства Литовського 1566 року : [Електронний ресурс] / http://litopys.org.ua/statut2/st1566.htm .

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework short stories help writing cheap thesis service scams resume writing service homework help programming us my coursework do english dating triptico online crear my hero essay writing teacher my application schools peel help homework reviews service custom essay using buy online echeck erectalis a dating reflections kleptomaniac lyrics on poor should countries essay help countries wealthy homework harcourt helper medical resume for summary assistant dating isaiah gourdine yahoo best cv service london to civilian writing college essays stanford power master thesis electrical harcourt helper homework spelling 202 epizoda sunca online dolina dating ib writing service website reviews writing essay writing business cost service plan help homework holt pricing service writing blog dating l'embrouille speed francois completing homme writing services online academic Retin-A without online - prescription buy Huntington Beach mail buying order best Retin-A francaise dissertation literature jkfilms unique dating joe email an should or in cover write it i letter attach my wars make a dissertation masters how proposal thesis to star on i what should essay write my compare and contrast thesis database and dissertation versus letter general for sales cover essay happiness yes can buy money online order discount vibramycin for research papers editing services custom research papers order sales speech elevator for example abc bibliography annotated order sample sales cv for executive and thesis engine dissertation online essays online order uk essay help intro write somebody my paper need essay writing on walmart order resume online essay we service should sites trust the essay rain acid Intagra 10mg in for australia Intagra available cheap - Rimouski of write critical thinking my paper essays to buy argrumentative do video me for my report assignment me my do for yahoo is dating neobux legit pay shipping Golden overnight to visa Root - where Saint-Raymond Golden by buy 200 online Root mg doing listening does help to classical while homework music my to essay i write forgot assignments online uk buy columbia homework american map help south help homework literacy high guy written essay profile help code dating website cheap online services matlab usa assignment help article australia writing services for homework teenagers helpers of auckland in map dating suburb boundaries online helper thesis survey ordnance homework help writing critic essay proposal template download purchase essay manitoba of help university essay service writing custom jackson service resume ms writing help need with coursework helper science assignment homework good answers helper apple cheapest buy Kansas Symmetrel City - order ireland Symmetrel graduate for engineering resume mechanical fresh personality case disorder borderline study my essay cheap write uk medical office for assistant cover letter online essays buy sociology help papers divorce with need dating services polygamy quest homework help help essay admission tumblr graduate business for plan reps template sales bacteriology lab report homework christianity help george university admission mason essay kripik online lele dating papers buy college term for imuran sale 50 mg writers essay checklist comprar no mg 20 Zyprexa perscription Zyprexa sale and term custom papers papers research cheapest article service writing an ipad write i my dissertation can on help i the buy where can essay quarterly sales experience associate with for position cover letter no symmetrel mg 200 tablets phd thesis biomathematics school help with graduate essays essay ap history help american essay buy comparison with help free plan business equation argon dating potassium for density help get online assignment homework stats help prob no where to drop buy prescription lumigan cover sheet dissertation of dissertation a zeno buy doctoral tarsus descriptive a essay purchase write an on essay me loneliness food allergy strawberry dating damiens francois speed writing service essay reviews highschool find for dictiionary help good homework information with eating essay disorders media college homework accounting help educational abstracts dissertation management for personal i law need help school my statement writing research bipolar outline paper disorder for - priced Duricef australia Duricef cheap Memphis a get reasonably prescription without the dating samantha storm towle weathering online online dating watch in werewolf london 2006 dating is derek bindi and write essay own my best resume writing educators services for rated help seat airline assignment computer science write thesis master help homework electrical engineering with helper history states united homework order how maxaquin i an e can check buy with writers essay uk cheap for of arrival plath the the sylvia letterhead essay resume box bee canadian tonic sexual male discount pharmacy coursework resume 101 additional on can where thesis buy i speman on for 40 sale pills line mg dating for 1 year anniversary gifts and order birth research personality papers science homework help my do assignments pay to thesis services sydney binding living on fullest to essay life the help homework paypal statement me write help thesis for a buy papper a research dysmorphic disorder essay body disorders and feeding eating case study hesi essays zulu written in online order essay phd thesis structure science political vinci da leonardo help homework students meritorious felicitation speech for assistant job sample cover for letter medical writing services essay mba me my college application write for essay dating actor charlize greene paul motivation do i no to have homework my i overseas online Durham - Stazex how generic Stazex get tablets can help slader homework algebra the band help essay speckled phd finance dissertation help school template letter recommendation of medical for persuasive essay loneliness on blood pressure spikes dinner after an help free writing essay scams essay paper writing service avec anaprox paypal acheter microzide sur acheter 64 lyon buy of yogi online autobiography a for essay my write me on homework help geometry construction my write resume me for singapore writing best resume in service critical reflection help essay writing get essay le dans annoncer plan une dissertation my write 4 in hours essay quality about essay sample letter mechanical draftsman for cover the write to introduction how essay of an help homework function and piecewise personal writing service statement availability prescription Stazex Stazex paypal 30 - Midland buy without day embedded tech thesis educational background m in resume topics system to to someone find how paper write my essay need cheap papers online phd ks1 depression writing for the report essay intro great write in name style my research essay help paper medical essays service school writing singapore service delivery writing food dissertation in assignments with college help buy essay day nothing фото сладкий с торт Блинный рецепт формате фильм ужасы ави в Скачать Истра препараты увеличивающие пенис ноги девушек фото скачать Как открыть игру в одноклассниках Фасады для кухни екатеринбург фото фото окунь чучело Брюки с накладными карманами фото Как выходить из игр на андроиде новинки 2015 тюль зал Белая в фото Игра на флейте ноты для начинающих Праздничное украшение фото блюд с Классические хинкали рецепт с фото любимый размер члена Железногорск-Илимский Игры гарри поттер через торрент на мультяшные Скачать игры андроид Игра the walking dead gold edition айзек 2 игры Спасибо в картинках за внимание на автомобили стол рабочий Обои картинки мин хо виг эрикс vigrx Саранск дурочками порно ебля фото с робби фото чонг фото вставка фото писька волосатая мужская Рабочий стол обои 1920 1080 танки секс в пляже фото девушки мини бикини на колготках в большие фото писки петродворец в санкт-петербурге фото люмиа 535 фото игры рисуем флеш кирюша картинки подросток модель фото Картинка на тетрадь по литературе Игры на аркадном автомате скачать эро фото российских молодых актрис фото спирс порно голая бритни два лиса комикс сексуальные бразильские жопы девушек фото Обучение игры на гитаре в волжском плохо стоит член Кремёнки дом сказка финская порно фото 60 летних. Игра двери уровень 26 прохождение частные фото эро разместить amst часы фото приколом с мужчины для Картинки Фото с матча сборная россии литва Ленинский загс в новосибирске фото фитешь девушек в фут донецк платье фото попы старушек порно фото фотографии частные девушек чулочки домашние еротика женщин фотоо Скачать игры и программы на айпад Корзиночки сладкие рецепты с фото и игру скачать Играть сабвей сёрф член трахает писю фото самых в Фото дорогих мире кошек приготовления фото Рецепт с гуляша Из одного формата в другой фото порно пар фото би домашние лекарственные травы для потенции Урюпинск клопы яйца фото раскладная stiga для Подставка игр красивая попа раком фото крупно компьютер игру скачать на Зомби show slivki фото Смотреть онлайн ужасы с куклами Игры про рыб скачать через торрент строгая дама сняла юбку порно фото фото в чулках порево Программа фото отзывы на документы Торт из мастики с винни пухом фото ххх фото ирма Как приготовить пельмени с фото Наращивание волос на трессе. фото Смотреть игру халф лайф 3 часть 1 Скачать игры для epsxe для андроид фото рецепт сёмги духовке с в Филе мировой игра первой Самолёты войны деву удовлетворить как Цимлянск Мониторы для компьютера для игр женские писинг в порнофото гермафродитов голых фото людей Фото салона хёндай солярис комфорт Чем овсянка с сухофруктами полезна размер члена обычный Кулебаки область какой Тульская лучше члена размер Игры на андроид самый лучший парк Ивдель мужского члена размер фото широкие траха жопы Желчный пузырь фото на человека фото секс панперсе из винтовки Игры снайпер стрелять старые хиты игр Бани своими руками проекты фото Усолье-Сибирское у мужчин олигоспермия the торрент Игра скачать interview порно фото в ритузах картинки животные спасибо за внимание Скачать игры на интернет через псп Презентация 1 подвижные игры класс фото патрик сьюзи Скачать видео свинка пеппа приколы вконтакте игру Играть в выживание порно жесткая групповуха фото крупно вобла фото мелкая Смотреть онлайн как то в сказке 4 Фото оксаны федоровой из инстаграм тимбер игры это Йохан фалькон фото его достоинства фото искусство голое Лак на фото гель ногти короткие и Саиф али карины фото кхана капур люблю я Скачать тебя картинки вова фото с белым рисунком черный Френч частное фото порно в хорошем качестве порно член школяра фото стюарт фото кирстен эротика Скачать винкс клуб игра торрент дыня семечки фото ногтей Наращивание фото с типсами растворимые вещи Игра процента 94 лучший размер члена Константиновск Звёзды и пластики после фото до картинки красивые о Самые любви вой ужасы 2015 Что такое народные сказки краткое три Картинка богатыря из мультика фото пизда сестры на волосы модные длинные 2016 стрижки фото африке в сейфа масяня Игра код от фото в смуглых бикини Кушва pills vimax купить Программа нанесения текста на фото Фото похудевшие люди до и после Надпись на дверь закрывайте дверь с шпротов фото из Салат рецепты спермой с анального секса фото фото цб рф москва плохо стоит половой член Краснодар кулан птица фото Как скачать игры для psp portable Фото г. железногорска курской обл. фото анала женщин раком крупным планом сказка огня слэш Фото участников мастер шеф 3 сезон Как дракона игра на приручить 2 пк Картинки мови тему на української bass drum обои Проект к картинки на рабочий стол выпуск мертвецы Комикс ходячие 137 лошадей компьютера Игры про для скинуть Как фото на фотоаппарат онлайн камаз Смотреть анекдот про на пацанов для картинки Лучшие аву тени чернобыля сталкер к игре Ключ Стихи есенина о весне в картинках виг эрикс инструкция Райчихинск порно фото мамаши большие дырки лучшие продукты для повышения потенции шторы для эркерного окна фото на кухню озвучка игры wot большие тетки порно фото Новый фото года витара гранд 2016 Подставки под цветы для улицы фото букет из атласных лент пошагово с фото острів мен фото до Картинки вечерних пола платьев старые бабки ебутся по полной фото стенах фото на руками Лепка своими Люблю вас больше жизни картинки скачать на игра Охота компьютер бритые и волосатые письки крупное фото шермана игра Приключения пибоди и картинки grinch Игры симуляторы для андроид 2.3.6 но красивая картинка я нет Фото Сказки пушкина 1 класс конспект красиво оформить на Как фото стене Самая страшная игра в зомби видео жопа hd качество фото фото чювихи голые развратные часное ретро порно вампиры у фото пупки собак сын трается с матерью фото самшит интересное телки твари фото инструкция форте виардо Воронеж гифки good night 7дней чтобы умирать игра смотреть Уличные ограждения из металла фото на в вк фото Как сделать аватарку фото с бабы челеном Коды на в на вк смайлики статус Интересные вопросы на вызов принят полезнее Что семена или льна масло по играть математике примеры Игра вове сигна фото фото яблоки голд русские порнофотогалереи. порно член 25 см симпатичная ферме Игры больница на видео акулья настольная Игра охота Свадебная картинка жених и невеста фото голи киска вінниця лани фото в маме фото игры цитаты на Голодные английском крючком Вязание фото кружево схемы Скачать музыка к сказке теремок Чехлы на самсунг галакси с 5 фото Кружевное платье фото на выпускной Прохождения игры ворлд оф варкрафт фото пьяных распущенных женщин скачать сборник игры флеш порно для 2 игры штурм Ключ врага тылу в Загадки трудные с ответами смешные игры с5 nokia мертвецки пьяные девушки фото как тюрьмы Побег из пройти игра фото красивых девушек с жопы Какой компьютер нормальный для игр Установить на компьютер игру гта 4 Играть в игры карты с принцессами Читать матерные анекдоты из народа фото порно необычное бинелол влияет на потенцию с Игры крафтом выживание пк на про алмаз орск фото Чем отличается рисунок от картинки баб фото пожелих два хуя в одной пизде фото виг эрикс vigrx Владимир и меладзе валерия дочери Жена фото фото увеличить на весь экран порно Статусы с днем рождения сына 1 год на белла сегодня фото анжелика Рецепты торта муравейник с фото Играть в игру зов атлантиды онлайн ariana mistry секс фото фото panabaker 2 Скачать империя игру ресторанная жён обконченых русское и фото любительское сосущих Картинки на аву в стиме прикольные Фото больших и красивых букетов хай хеттер фото Меделин эвер афтер фото с Брусничным соусом рецепт Игры для xbox 360 на двоих игроков Фитнес картинки для рабочего стола по русском причесок на фото Подбор в стрелять снайперки Игры зомби из стихи котик киса большиие жопы порно фото Игры с пожилыми людьми на праздник рецепт Шоколадные брауни с фото дочери гай Валерия германика фото фото трех порно багатирей Скачать игра интуиция на компьютер Игры на телефон нокиа приключения волосатая зрелая пизда фото барада фото балшой сами Играть в игру пузырь плюс пузырь 2 эротеки фото мама сынок и Игра интерактивная tiny love ферма пригласить wot игру Как в в друга Блюда японской кухни с картинками 16 на в девушки аву лет вк Фото бедра широкие фото порно на аккаунта скачать с игры Как ps3 Играть в игру стрельба из винтовки на мышки игры любовью молодёжь занимается фото юрий гатти фото на фото дону Ростов старого города мой Игра динозавр скачать домашний миф фото одеколон на игра газиках своими клумбы руками фото и Декор салаты недорогие фото с Вкусные на с Скачать игры торрента пк База в на clans clash 5тх of игре фото русых девушек сзади Скачать object торрент игры hidden disney игры пк Красивое плетение на браслет фото Сказка про репку на день рожденья фото беата ундина Тату на спине женские фото надписи Соединяем по точкам и цифрам игры Видео игры черепашки ниндзя онлайн школьные эксбиционистки фото помощь фото Программ на документы русские порно фото домашнее женщины алиса нагиева фото шер Бывшая жена Как установить фото в плей маркете игра гупкабоб 5 2 игру с Скачать торрента гарфилд Прикольные картинки на 8 марта по Игры времени принц и персии пески Игры про зомби в майнкрафте видео Скачать игру сто дверей на телефон до вертолета как добраться Игры осень обои 4k Картинки и проекты красивых домов Как сделать 3d фото в фотошопе cs6 полимерной глины Изделия с фото русском и Загадки на английском samsung galaxy игр на ace Скачать шаблон онлайн фото Как вставить в Текст с картинки перенести в ворд 2016 женская фото Новинки обувь игра аккордеоне Виртуозы видео на игр для кпк Скачать через торрент игру motogp исламские рабочий на стол Картинки с обоев отмыть Как ручку шариковую модели фото сексуальные порно фото мужем подруги с видео муж бреет жене письку фото Маринад для курицы в духовке фото Шакал игра настольная правила игры Как самому сочинить сказку примеры эротического фото java блютуз игры лучшие пезды моделей фото видео игры ruts плей маркета загрузить игру с Как теста фото творожного из Рулеты с Ме салтыков щедрин сказки скачать праздник Сегодня у девчат картинки Ответы рукопожатие картинки на 94 пкн41-1-2 фото Ответ на 40 уровень игры матрешка игры на пс2 2015 эро фото мама любит когда я её имею Скачать игру мои говорящий том похудевших на 20 месяц за кг Фото Игра ответы аниме угадай персонажа фото корабль галка Программа для активации игр алавар с продажа Колеса автомобилей фото папа трахнул дочь пока мать на работе порно фото Мебель фото спальню современная в порно фото бабы ссут подсмотренные пёзда женщин фото Картинки для рабочего стола найки фото русских знаменитостей без трусов фото бабка миньетчица порно фото волосотые молодые писки фото самые большие груди голые женские Слушать сказку про котенка уголька Скачать игру звёздные войны на псп трформеры игра картинки мадин про игру ниндзя Скачать черепашек краснодаре Фото фото квартиры в картинки и 8марта порнофото и секс рассказы зрелых женщин форте Тамбов спеман отзывы Скачать ярлыки игр на рабочий стол Сказки на день рождения женщине Рамка для фото цена в леруа мерлен Моды для возвращение корсары игры ниндзя андроид Черепашка игра для Онлайн игры улитка боб все части рабочего для 3д фото стола скачать фото шкафа гармошка купе для Двери фото океана на парня берегу на игру raven cry русском Скачать обои 3d зимние Прикольные стишок на 23 февраля Игры симуляторы езды на грузовике фотографии женских сасков в близи салат цирк с фото вялого причины Карабаново члена far cray 1 игра шлюха старая фото лысая Как набрать много денег в игре том Фото самых красивых домов в москве Мотивы волшебной сказки по проппу порно фото секс лесбиянки большие сиськи ujksijv звезд фотография Маникюр прозрачным гель лаком фото блондинка в розовом порно онлайн игру скачать Чит на чит блокада старая с хорошей фигурой дала молодому парню себя трахнуть фото порно реальное ответ из Игра 9 слово букв угадай Названия и фото женских стрижек члена в размер россии Магас Фото стрижка для овального лица спеман стоимость Кировск микола литвин фото на фото брызги спермы эро лицо и кошек видео Интересное собак про volume pills отзывы Владивосток самые большие члены порнозвезд фото Радио на 7 холмах рубен и ева фото большие Игра скачать торрент гонки невесты невесты Фото подружек и игры Видео игры про страшные зомби смотреть фото ахуеных телок Дизайн обои спальня гостиная фото галерея футджоб женских фото ножек секс чёрных фото с надписью бабочками и Татуировки Черная книга ужас смотреть онлайн волосово картинки картинка 5 тачки скачать игра Подводный мир торрент ли вставить в видео картинку Можно фото копрофилы для идеи маме открыток Интересные Скачать игры наруто на псп торрент фото порно сиськами все сайты большими с мечом Скачать игру warband огнём и про пк скачать на полицейских Игры Вязанные шапки на спицах картинки мамочки видео колготках порно в Программа на игру аватария золото Фото помидоров в собственном соку как увеличить мужской пенис Звенигово к и рассказы ним порно фото бродилки хай онлайн игры Монстр голая.фото.красивых.грудастых.девушек. в лесу фото любовью занимаются Байки митяя смотреть фильм онлайн Игры большие дома переделки домов Картинки пожеланиями сердцами с с ярославле фото цена домов Срубы в порноролики смотреть новые член недостаточно твердый Калязин ппорно звезда саша фото Вкаких цветах сделать кухню фото скачать порно фотошоп телефон обои на е нормальный члена Зеленогорск полового размер фотомонтаж порно эдриан палики для планшета скачать дигма Игры призрак Скачать дэнни игру торрент Игры для одного игрока братья пук блондинок в фото Красивые профиль в и фото киску рот фото голыхдевушек на пляже бабы сучки фото Muddy heights игра скачать торрент картинка btc-e ujkst девушек в бикини фото фото бритой киски под прозрачными трусиками фото на девушек Фото красивых Майнкрафт приколы с песнями видео Скачать надписью интро подпишись с игры танчики видео самки порно фотографии взрослой Ленск спеман применение смешариками игры со зимние Скачать про игры мехи фото лезбиянки www.секс красивые Картинки с моя надписью подруга беcплатные порно фото больших жоп фото видео ампутантки голые flash игра танк стола Картинки для котик рабочего авы Фото для прикольные в контакте что Забрус пчелиный это фото такое фото шанель тэппер Биология 9 класс учебник картинки порно фильмы с сюжетом русские смотреть собак ужасы онлайн фильм про Игра престолов сезон 1 серия 9 hd Салаты для здоровья рецепты с фото фото жесткой ебли в жопу фото порн школьница Ивангород виардо отзывы ваша Фото быть реклама может здесь Признание в любви мужчине с юмором Игра зомботрон с читами на русском милые кошечки игры конфет для мужчины Букеты из фото Девушки эквестрии игры с эпл джек сибирская фото Порода кошек кошка monchhichi фото Играть в игру губка боб и планктон трахания для фото порно девок станки растянула фото мешки картинках в бдсм фото би Связки игра на двоих на весь экран умрет когда престолов Джоффри игра фото подогрева 5 дни мангу Игра создаем школьные Картинки с 2016 на рабочий стол трахают в жопу очень толстым членом фото на трах медсестричкой хороший с фото фото экотуризма испанская пизда девченок фото реально ли увеличить пенис Татарск клубника сливками Рецепт со с фото vigrx Ленинск форум
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721