Суб’єкт злочину за нормами Другого Литовського Статуту

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню поняття, характерних ознак суб’єкта злочину за нормами Другого Литовського Статуту. На основі Статуту 1566 року висвітлено конкретні особливості суб’єктивної ознаки злочину, порівняно їх з сьогоднішніми критеріями. Проаналізовано джерела, що стосуються цього питання.

Ключові слова: кримінальне право, злочин, склад злочину,  суб’єкт злочину, ознаки суб’єкта злочину, суб’єктивна сторона,  кримінальна відповідальність, покарання.

Article deals with investigation of the concept, the characteristic features subject of a crime according to the norms The Second Lithuanian Statute. Based on the 1566 of the Statute highlighted specific characteristics of the subjective elements of crime compared them with today’s standards. Analyzed sources relating to the coverage of this issue.

Keywords: criminal law, offense , an offense characteristics subject of a crime, the subjective side, criminal liability, punishment.

Постановка проблеми. Україна століттями перебувала під владою багатьох держав, одним з найважливіших періодів є період Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Саме в тоді почали на високому рівні формуватися галузі права, виділятися інститути, які рецепціювалися у сьогодення. Тоді ж було систематизовано норми права та з’явилися такі важливі акти як Литовські Статути. Тому на прикладі Литовського статуту потрібно проаналізувати розвиток кримінального права, а саме особи, яка вчиняє злочин, тобто суб’єкта злочину, адже ці нормативно-правові акти стали джерелом права у багатьох країнах.

Стан дослідження. Це питання досліджували великі вченні та науковці такі, як Іоаникій  Малиновський, Таїсія Довнар, Петро Музиченко, Ярослав Падох, Віктор Заруба, Володимир Іванов, Петро Захаренко, Іван  Терлюк, Василь Тацій, Анатолій Рогожин, Володимир Кістяківський. Лише у­ 80-ті рр. ХХ століття вивчення державного,  соціального, правового життя Великого князівства Литовського поступово звільнюється від ідеологічних обмежень.­ З’являються праці А.Хорошкевича, ­І.­Старостиної, Б.Флорі. У Литві активно працювала наукова школа С.­Лазутки, ­представлена такими вченими,­ як І.Валіконіте, В.Рауделюнас, С.Вансевічюс, А.Васіляускене, ­Ю. Юргиніс, М. Юкас та інші.

Метою моєї статті є з’ясування характерних ознак суб’єкта злочину за нормами Другого Литовського Статуту.

Для з’ясування цієї мети було поставлено такі завдання:

 • визначити поняття та основні ознаки, що характеризують суб’єкт злочину;
 • визначити, хто не може бути суб’єктом злочину;
 • визначити обставини, що виключають кримінальну відповідальність;
 • порівняти суб’єкта злочину за нормами Статуту 1566р. та за чинним законодавством України.

Виклад основного матеріалу. Кримінальне право України це система юридичних норм, прийнятих Верховною Радою України, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили. З цього визначення можна зрозуміти, що основними ознаками цієї галузі права, тими , що відрізняють її від інших є злочин та покарання. Саме злочин є одним з найголовніших інститутів кримінального права, адже ч.1 ст. 2 говорить, що саме наявність ознак злочину у вчиненому суспільно-небезпечному діянні певної особи є чи не єдиною підставою кримінальної відповідальності [7, 139-151 с.] .

Злочин – це передбачене Кримінальним Кодексом України суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину. Він має стадії: закінчений і незакінчений, а також класифікується в залежності від ступеня тяжкості: невеликої, середньої тяжкості, тяжкий та особливо тяжкий. В залежності від тяжкості злочину диференціюється показання за його вчинення: від покарання у вигляді позбавлення волі до 2 років до довічного позбавлення волі за винятком штрафу як основного покарання. З визначення злочину можна відокремити його певні ознаки. До прикладу,  це діяння є суспільно небезпечним, що означає, що воно завдає шкоду об’єктам, які охороняються чинним законодавством; винним – воно вчинене умисно або з необережності; це протиправне діяння – порушує певну правову норму; каране діяння, тобто залежно від виду за це діяння передбачене покарання, а також це діяння, що вчинене певним суб’єктом [5, 8-11 с.].

Особу не можна притягти до кримінальної відповідальності, якщо в її діянні відсутні ознаки складу злочину. Склад злочину – це сукупність встановлених у криміналь­ному законі юридичних ознак (об’єктивних і суб’єктивних), що визначають вчинене суспільно небезпечне діяння як злочинне . У кожному складі злочину виділяють його елементи, а саме: об’єкт злочину, об’єктивну сторону злочину (їх сукуп­ність називають об’єктивними ознаками складу), суб’єкт і суб’єктивну сторону злочину (суб’єктивні ознаки складу). Саме сукупність всіх ознак у діянні особи означає те, що вона скоїла злочинне діяння [6, 88-98 с.].

Чи не найголовніший елемент складу злочину  – суб’єкт злочину, адже він  неможливий без особи, яка його вчинила, і тому суб’єкт злочину є обов’язковим елементом складу злочину. Згідно з Кримінальним Кодексом України, суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до КК України може наставати кримінальна відповідальність. У теорії кримінального права поряд з поняттям «суб’єкт злочину» виділяється поняття «особистість злочинця». У кримінально-правовому аспекті поняття «суб’єкт злочину» і «особистість злочинця» не тотожні. Обидва вони резюмують ознаки фізичної особи, яка вчинила злочин, однак їхнє кримінально-правове значення є різним. Якщо поняття суб’єкта злочину є важливим для вирішення питання про кримінальну відповідальність особи, то поняття особистість злочинця має кримінологічне значення. Одночасно, у багатьох статтях Кримінального кодексу вживаються більш широкі за змістом терміни:  «особа, яка вчинила злочин», «особа, винна у вчиненні злочину», «особа, яка засуджується», «особа, яка засуджена» тощо. На практиці поняття «суб’єкт злочину» широко застосовується в процесі аналізу по суті кожного скоєного злочину [9].

Литовські Статути  безумовно є великим надбанням для правової системи України, адже саме в цей період територія України перебувала під владою Речі Посполитої – об’єднаної Польщі та Литви, тому вони  є одним з головних джерел  права нашої держави, зокрема кримінального права як галузі та всіх його інститутів.

Велику увагу польсько-литовське законодавство, норми якого були чинними на українських землях,  приділяло визначенню злочинів і покарань. Спочатку злочин розуміли як фізичну, матеріальну, моральну «кривду», яку було завдано окремій особі або громаді. Пізніше його почали розглядати як «шкоду», «злочинство». Потім стали називати «виступом», тобто порушенням правових норм, що були встановлені державою [4].

Останні 4 розділи Другого Литовського Статуту встановували правила кримінальної відповідальності. Зокрема 11 розділ називався «О кгвалтехъ и о головщызнахъ шлхецкихъ» – про насильство і злочини проти шляхти, і складався з 35 артикулів.  До прикладу, артикул перший «Хто бы на чіи домъ або на господу умысльнЂ наЂхалъ, хотечи его забити» говорить, що хто посягне на чийсь будинок або життя його господаря, хто когось поранив чи забив у цьому домі, тому загрожує смертна кара, а родичам його – головщина, але якщо злочинець нікого не вбив та не поранив, але наніс шкоду,  йому загрожує штраф 20 рублів. Розділ 12 «О головщызнахъ и навезкахъ людей посполитыхъ» – злочини проти простих людей, складається з 14 артикулів. Розділ 13 «О грабежахъ и навезкахъ» – про майнові злочини, складається з 14 артикулів. За крадіжку панського коня – штраф 8 коп грошей; за вола – 80 коп грошей, за корову – 50, за свиню – 20 (артикул 8); за пшеницю ціна 15 коп, жито – 20 коп грошей (артикул 11). Розділ 14 «О злодЂйст†вского стану» – всі інші злочини, складається з 30 артикулів. Зокрем,  артикул 4 цього розділу «О важности лица, за што злодЂй каранъ быти маеть» говорить про те, що, якщо злочинець вчинив шкоду особі, що коштує більше 50 коп грошей – підлягає смертнй карі, а якщо менше 50 коп – «маеть у столпа дубцы битъ быти, а лицо маеть вернути тому, чіе есть, а навезка на тое лицо зъ маетности его маеть быти плачона». [10]

За нормами Другого Литовського статуту відповідальність наставала за умови самого правопорушення та вини злочинця. Винною вважалася особа, яка усвідомлювала протиправність дій і мала бажання їх вчинити. До уваги брався суб’єктивний бік справи: необхідна оборона, стан крайньої необхідності, та об’єктивний – злочини навмисні і ненавмисні, закінчені і незакінчені, здійснені особисто чи за співучасті (учасник, пособник, підмовник, виконавець), професійність чи кваліфікованість злочину, рецидиви. При вчиненні злочину кожен відповідав сам за себе, а звільнялися від страти діти, престарілі, каліки, психічно хворі і вагітні жінки.

Класифікувалися злочини за двома головними групами: проти публічного добра і суспільних інтересів; проти приватного добра та особистих інтересів. До першої групи належали злочини, за які передбачалася смертна кара.

До другої групи належали: вбивство (мужебойство), каліцтво, побиття, словесні образи, підпал, ґвалт (напад на дім), грабіж, крадіжка, шахрайство, здирництво, злодійство тощо.

За  Другим литовським статутом  деякі злочини шляхті передбачалось не тільки зменшувати покарання, а й була можливість звільнення від покарання. Зокрема, у випадку нанесення ран шляхтичем шляхтичеві винний карався відрубуванням руки. За подібний злочин, вчинений щодо простої людини, винний шляхтич карався грошовим штрафом. Якщо ж простолюдин поранив шляхтича, він підлягав смертній карі. Покарання розглядалося як відплата за злочин і засіб для залякування злочинців. Також з’явився інститут звільнення від відповідальності душевнохворих і від покарання за умови вчинення злочину в стані крайньої необхідності або необхідної оборони. Право на необхідну оборону визнавалося за будь-якою особою, яка зазнала нападу. Для звільнення від покарання досить було довести, що потерпілий першим почав агресивні дії. Не несли покарання й посадові особи, які вбили злочинця під час учинення ним опору. Покарання не передбачала дія, вчинена за умов крайньої необхідності. Наприклад, тяжким злочином уважалися здача ворогу замку й капітуляція гарнізону, але здача замку через голод розглядалась як дія, вчинена за крайньої необхідності, і не тягла за собою покарання [9].

Взагалі  суб’єктом злочину були як вільні так і феодально залежні особи. Литовський Статут визначав дію кримінального закону за колом осіб: кримінальній відповідальності підлягав будь-хто у державі, а також іноземці, a не несли кримінальну відповідальність неповнолітні особи, тобто особи до чотирнадцяти років.

За умисні злочини винний відповідав повною мірою. Наприклад, за вмисне вбивство злочинець карався смертю, а з його майна стягувалася головщина, також інші  видатки, пов’язані з нанесенням матеріальної шкоди. При необережному вбивстві винний звільнявся від покарання, але зобов’язаний був сплатити родичам убитого годовщину[1].

Саме в цю добу в праві починає оформлюватись і діяти принцип «безпосередньої відповідальності особи за вчинений нею злочин». Так, якщо Судебник Казимира ще передбачав можливість притягувати до відповідальності близьких родичів (… «пак ли чего у раму не будет, а будет ли то жона з дытьми ушо взрослыми, ино жоною й детми за платити…» п. 1 Судебник князя Казимира 1468 року), то вже Литовський статут чітко закріплював «не мает нихто ни за кого терпети але кажды сам за себе…» (Арт. 7).

У кримінально-правовому регулюванні на українських землях ВКЛ розглядалися такі стадії злочину, як: намір, підготовка й замах. Такі діяння були караними тільки у випадках, передбачених законом. Так підготовка до заколоту і змови проти князя карались як закінчений злочин. Поява в суді зі зброєю каралася штрафом. Так само штрафом і позбавленням волі на шість тижнів карались удар або спроба удару кого-небудь рукою в залі суду. Намір, висловлений у вигляді погрози підпалити майно або вбити кого-небудь, тягнув за собою обов’язок того, хто привселюдно погрожував, перед посадовими особами відмовитися від цього, і представити поручителів.  Якщо ж після погрози в потерпілого було вчинено підпал чи вбивство, то відповідав за це той, хто погрожував.

Співучасть розрізняли просту, за якої всі співучасники були виконавцями злочин, і складну, за якої одні діяли як підбурювачі, інші – як виконавці, а треті – як помічники. Особи, діяльність яких не перебувала в причиновому зв’язку зі злочинним результатом, але які знали про злочин, не підлягали кримінальній відповідальності, хоча могли нести майнову. Наприклад, майно членів сім’ї державного злочинця, які знали про зраду глави сім’ї, могло бути конфісковане. Першою спробою визначення міри покарання залежно від ступеня участі особи у вчиненні злочину було зроблено ще у статуті 1529 р. Приховання і недонесення по деяких злочинах також підлягали карі. Наприклад, у випадку державної зради батька повнолітні сини, які знали про підготовку зради, підлягали покаранню [2, 96-107 с.].

Суб’єктом злочину могли бути як окремі особи, винні в учиненні злочину, так і передбачалось існування інституту колективної відповідальності. Тільки люди несли кримінальну відповідальність за шкоду, тварини не були суб’єктами злочину. Колективна відповідальність групи осіб (сім’я, село, волость, місто) широко застосовувалася за державні, антифеодальні та релігійні злочини.

У Другому Литовському статуті було зроблено першу спробу сформулювати презумпцію невинності. Судам у випадку висунення сумнівних звинувачень рекомендувалося бути більше схильним до виправдання, ніж до покарання [3, 94-158 с.].

Вивченням цього питання займався також видатний науковець І.О. Малиновський. Іоникій Олексійович встановив, що в кожному злочині присутні наступні ознаки: суб’єкт, об’єкт та саме злочинне діяння. Поєднання цих ознак в науці кримінально права називається складом злочину.  Поняття злочину в Статутах ненадане, однак вчений встановив його зміст, виходячи із тексту артикулів Статутів. Також І.О. Малиновським були виділені всі терміни,­ які вживалися в значенні злочину. Дослідник вказав на панування договірних засад у сфері кримінальних відносин, підкресливши тісний зв’язок між кримінальними і цивільними наслідками правопорушення.­ ­ І. Малиновський вказав, що порушення цінностей, які охороняються нормами права, можливо і зі сторони природних сил, проте, вони не є суб’єктом злочину, вказавши, що злочин – це порушення благ та інтересів результатами діяльності саме людини.  Дослідник зауважив, що тварини також не є суб’єктами злочину, вони лише можуть завдавати шкоди, за яку буде нести відповідальність їх господар. В цьому випадку тварина є таким знаряддям злочину як ,до прикладу, шабля. Іоникій Олексійович також вказав, що не кожна людина, яка скоїла злочин є суб’єктом злочину, наприклад,  якщо вона неповнолітня. «Шальные»  тобто психічно хворі, також не несуть відповідальності за скояне – відповідальність несе той, хто змусив їх це вчинити «подстрекатель». Стан сп’яніння та стан афекту також не виключають злочинність діяння, напроти, злочин, скоєний в стані афекту вважається кваліфікованим. За такий злочин покаранням слугує смертна кара у формі четвертування.  Вперше в історіографії питання злочину в литовсько-руському праві­ XVI ст.­ дослідник встановив,­ що суб’єктом кримінального права за Статутами Великого князівства Литовського була держава,­ однак існували певні обмеження повноти верховенства держави у кримінальному праві, зумовлені існуванням звичаєвого права, волі потерпілого, ­судовими повноваженнями вотчинників [8, 18-22 с.].

Дослідивши питання суб’єкта злочину за нормами Другого Литовського Статуту можна спостерігати наскільки норми Литовських Статутів повпливали на українську правову систему, зокрема на розвиток кримінального права України.

Отже, відповідно до  ч. 1 ст. 18 КК України, суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до КК України може наставати кримінальна відповідальність. Згідно з формулюванням ч. 1 ст. 18 КК України, суб’єктом злочину може бути: 1) особа фізична; 2) особа осудна; 3) особа, яка досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність за вчинене нею суспільно небезпечне діяння. Ці три ознаки є обов’язковими для кожного випадку оцінки наявності суб’єкта злочину, тобто вони повинні характеризувати кожну особу, яка вчинила злочин [1, 139-151].

За нормами Другого Литовського Статуту суб’єкт злочину – це перш за все особа чотирнадцяти років, яка усвідомлювала протиправність дій і мала бажання їх вчинити [10].

У багатьох правових нормах як Загальної, так і Особливої частин КК України, вживаються щодо суб’єкта злочину, фізичної особи, спеціальні дефініції і різноманітна термінологія, яка відповідає змісту тієї норми, з якою закон пов’язує певні юридичні наслідки. Йдеться про вживання таких дефініцій і термінів: 1) особа, яка вчинила злочин невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин; 2) особа, яка вчинила умисний злочин; 3) особа, яка вчинила злочин з необережності; 4) особа, яка вчинила злочин у віці з 14 до 16 років; 5) особа, яка повторно вчинила умисний злочин і має судимість за умисний злочин (рецидив злочину); 6)особа, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру (ст. 93 КК України); 7) особа, до якої застосовується примусове лікування (ст. 96 КК України); 8) особа, що раніше була судима за вчинення певного злочину тощо. Тобто покарання диференціюється в залежності від того, чи здійснюється злочин вперше, вік, за яких обставин він вчинений,  має місце така обставина, як емоційний стан особи в момент вчинення злочину, а також залежить від посади, яку особа обіймає, чи здійснюється одноособово чи групою осіб [5].

У Статуті 1566 р. диференціюється відповідальність особи, тобто чи є особа суб’єктом за її статусом у суспільстві, до прикладу простолюдин чи шляхтич. Також існують такі інститути, як інститут колективної відповідальності, крайня необхідність та необхідна самооборона, що характерно для кримінального права України.

За нормами КК України суб’єктом злочину не можуть бути померлі особи, які перед тим вчинили злочин, тварини, предмети чи сили природи.  Суб’єктом злочину може бути лише осудна особа, тобто яка під час вчинення діяння, передбаченого КК, могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними (ч. 1 ст. 19). Неосудні особи позбавлені такої здатності і тому не можуть бути суб’єктами злочину. Згідно з КК особи, які визнані судом обмежено осудними, підлягають кримінальній відповідальності, тобто є суб’єктами злочину (ч. 1 ст. 20). Навіть у психічно здорової людини зазначена здатність свідомості і волі виникає лише при досягненні певного віку. Саме тому КК встановлює конкретний вік, з якого особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років, а особи віком від 14 до 16 років можуть бути суб’єктом злочину лише у разі вчинення ними злочинів, що перелічені у ч. 2 ст. 22. Діти до 14 років не підлягають кримінальній відповідальності. Суб’єктом злочину можуть бути громадяни України, особи без громадянства (апатріди) та іноземці (про їх поняття див. коментар до ст. ст. 6-8). Питання про кримінальну відповідальність дипломатичних співробітників та інших громадян, які відповідно до міжнародних угод і чинного законодавства не підлягають юрисдикції українського суду, розв’язуються дипломатичним шляхом [5].

За нормами Другого Литовського Статуту суб’єктом злочину також є лише особа, тобто не предмет, сили природи чи тварина, за неї як і передбачається в законодавстві України, відповідальність несе господар, а також суб’єктами є іноземці. Покарання за злочин диференціювалося відповідно до виду злочину. За злочин відповідав кожен за себе, а звільнялися від страти діти, престарілі, каліки, психічно хворі і вагітні жінки. Чинне законодавство України не передбачає смертну кару, найвищою мірою покарання є довічне ув’язнення, від якого звільняються вагітні жінки , та особи, яким виповнилось 65 років.

Можна спостерегти, що як і в литовському так і в українському кримінальному праві особа повинна усвідомлювати свою вину і свої дії. Поєднує ці системи права і те, що злочини поділялися на закінчені та незакінчені, здійснені одноособово чи за співучасті, здійснені умисно чи з необережності.

Висновок. Суб’єкт злочину за нормами Другого статуту Великого князівства Литовського – це як феодальнозалежна, так і вільна особа, яка усвідомлює вчинене нею, свою вину. Суб’єктом злочину не можуть бути тварини або сили природи, проте відповідальність несуть навіть іноземці.

Вже у XVI столітті виокремлювались суб’єктивні та об’єктивні обставни, які допомагали визначити чи є особа злочинцем і на яке покарання вона заслуговує. До уваги брався суб’єктивний бік справи: необхідна оборона, стан крайньої необхідності, та об’єктивний – злочини навмисні і ненавмисні, закінчені і незакінчені, здійснені особисто чи за співучасті (учасник, пособник, підмовник, виконавець),  кваліфікованість злочину, рецидиви. За злочин відповідав кожен за себе, а звільнялися від страти діти, перестарілі, каліки, психічно хворі і вагітні жінки.

Кримінальне право України увібрало в себе норми права Литовської держави XVI століття, адже чинне законодавство містить дуже багато схожих ознак, які виявляються під час кваліфікації злочинця. Виділялися стадії виконання злочину та мала місце колективна відповідальність, яка діє і тепер.

Отже, аналіз історичних джерел є дуже важливим для вдосконалення норм чинного законодавства, особливо в юриспруденції,  коли від цього залежить дотримання основних прав та свобод людини і громадянина, закріплених у міжнародних та національних актах законодавства.

 

Список використаних джерел

 1. Держава і право : [ Електронний ресурс] / Copyright.– http://uris.org.ua/istoriya–gosudarstva–i–prava–ukrainy/kriminalne–pravo–v–litovskiy–derzhavi.
 1. Іванов. В. М. Історія держави і права України  : навч. посіб. / В. М. Іванов. – К. : Атіка, 2007. –   96-107 с.
 1. Історія держави і права України : підручник / [А. С. Чайковський, В. ї. Батрименко, Л. О. Зайцев та ін.] ; за ред. А. С. Чайковського. – К. : Юрінком Інтер, – 94-158 с.
 1. Історія та гуманітарні дисципліни : [ Електронний ресурс] / Copyright MyCorp.–  http://ukrhist.at.ua/publ/40–1–0–352.
 1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради – 2001 –  № 25-26 – 8-11 с.
 1. Кримінальне право України: Загальна частина : Підручник / [Бажанов М. І., Баулін Ю. В., Борисов В. І.] за ред. М.І. Бажанова, Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова – К. : Право, 2005. –  88-98 с.
 2. Кримінальне право України : Загальна частина : Підручник / [Баулін Ю. В., Борисов В. І., Кривоченко Л. М. та ін.] ; pа ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація– 4-е вид., перероб. і доповн. – К. : Право, 2010. – 139-151 с.
 3. Малиновський І. О. Учение о преступлении по Литовскому Статуту / за ред. В О. Попелюшка. – Острог: Національний університет «Острозька академія», – 18-22 с .
 4. Психологія особистості злочинця : [Електронний ресурс] / http://litopys.org.ua/statut2/st1566.htm http://pidruchniki.com/15941024/psihologiya/psihologiya_osobistosti_zlochintsya.
 1. Статут Великого князівства Литовського 1566 року : [Електронний ресурс] / http://litopys.org.ua/statut2/st1566.htm .

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

bio writing services for musicians time writer essay part separation disorder anxiety on paper research hormones chester bioidentical pa west you for homework will do me my style dissertation first person writing services easy homework help canada online help dissertation 6th doctoral dissertation pages order resume college admissions professional buy online usa zovirax lines paper writing borders and with usual statement order thesis a what the of is danazol discontinued caps is best paper what the writing service 520 0986 1888 written essay persuasive no essay writer plagiarism my homework pay for dissertation proposal autism with writing dissertation essays help report online a book buy school resume high coach writing for students basketball mba writing admission service essay k medicine passion essay for already research written papers buy hours 4 essay in college of quotes heart 1730 darkness imperialism anti best service admission essay editing essays writing websites decimals help homework dividing service resume writing recommendations murderers death essay penalty in tagalog essay cisneros sandra essays written by lab online reports avana buy online paypal canada writing classificationdivision online help essay ethical essays issues on legal in and nursing gulshan pati online delima dating help writing need a essay with citation chicago thesis style narrative descriptive essay help sale Cleocin ligne Gel Generic Gel Oceanside du - Cleocin en acheter Generic grades does help homework buy ayurslim usa online danocrine mg 100 with artist introduction writing essay help sr bupron best supplier paper can who my do custom essays a shows antibacterial activities aspera any achyranthes passage-based writers do helps free-writing disorder language paper with research writing help war essay sample second boer cv management business research paper statement writing thesis help writer maine essay apply resume program to phd for biological approach psychology essay college essay prompt admissions homework to me my do motivate term help paper taicold buy order sachet mail prescription without best vg a dissertation buy wort online report durables dissertation consumer pamelor without cheap prescription purchase essay writing services law uk help homework i grade need with 5th math to uk where buy essays admission 2014 do my essay with speech anxiety help essay buy english phoenix service professional az resume writing freelance research writing services resume template medical receptionist for super buy extra generic tadadel online we buy reviews book illinois chacon phd thesis u essays payroll system cheap papers buy college help homework variable wallpaper my write name on online buy uk casodex reviews a outline how essay to for an write education in phd proposal special research pbs numbers australian noroxin cold nose sores pictures effects erythromycin hour 36 side helpline number homework welsh phone bio writing services musicians for college funny essay admissions chemisty homework help writing for strategies skills position medical letter sample cover for sales online student homework help helps writing creative twinkie what does a vitamin have services.co.uk essay medical examples letters assistants cover of resume for cover health mental with for letter experience no job services writing white paper ibuprofen vicodin wuth writing help story a research your pay do paper someone to online writing services professional resume admission for essay parent high school uk learning writing creative research smaple paper ma distance this essays i believe school report primary help writing accounting buy homework buy india mr trimecor for application job sales letter executive for homework case me analysis do someone to pay resume kalamazoo service writing start an essay how you do precose mexico on stress papers post disorder traumatic research scientific manuscript editing services bjpinchbeck help homework emails dissertation help with writing procrastination help homework astronomy homework online help resume purchase professional price viagra best brand cialis super active brand canada name hour from Styplon paypal canada delivery Moreno Valley Styplon 24 - acquisto writing 12 research paper essays critique steps nursing aldactone hormones help ca homework and bare, 2000 smeltzer help ptlls assignments 6302 paypal day 30 pulmolan county homework pima library help wanted write how to for a ad help sales bc dissertation service vancouver custom writing writer wallpaper iphone the better essay the world sat is for changing help library homework pierce county thesis help essay immigration rezept ohne argelon essay skills interview statement critical killer to serial questions thinking assess thesis help me in my homework math online order 1 apk 3 1 resume prescription buying no pentasa essays keith selected miller corder of jim w resumes search to for employers cover letter dear committee hiring virginia resume writing services receptionist experience examples medical letter no for cover dollar brand levitra acheter canadien analysis admissionado ross essay admission university essay custom writing for potter homework help harry Tinidazole no prescription cheap plan sba help business with term purchase cheap paper related herpes and is mono how coursework do cant my yellow dyslexia does help paper no script estonia femara written essays roosevelt by theodore amadeus help essay admission help resources essay graduate no pudge research papers birth order essay website to best papers college buy essay best help should help household with essay all chores teenagers my to i thesis write have letter writing friends for write to someone pay my papers droit dissertation constitutionnel mthode de tech letter health mental for cover for marketing sales cv samples and blake experience william essay of innocence and songs i japanese paper buy where writing can traumatic studies stress case for post disorder reviews paper writing service term homework help kindness application my college service writing essay short order and peace speech about specialist coding resume medical for writing dissertation help someone my paper to for looking write 10 cheap trileptal for mg service australia writing essay impulse purchase medical resumes assistant example for services essay harvard editing an introduction to a essay paragraph write for how good alphabetical bibliography word order service writing resume monster help homework aol written essays by paper essay writing conclusion online term purchase paper statements writing thesis in help break should take dating of chicago university admission custom essay help dot lewis structure homework online resume professional services 2014 Vibramycin buy Vibramycin purchase Lynn online Lake - write how my should paragraph conclusion i essay writing free helper research explanatory management essay customer supply chain nj ask relationship paper resume office for medical receptionist online to wallpaper buy where dissertation studies education online delivery order resume food writing companies dissertation best homework egyptian helper reports buy a thesis help ghana research sale papers papers thesis term for and christians dating for dating singles politics holloway thesis dog series wolf royal new art between autonomy essay binding essays comparison art essay college prompts admissions dissertation buying numbering a essay buy book mistakes common essay in writing buy to for essays college service california writing resume professional uk buy essays homework my do paper write my a acid retinoic vitamin homework help engineering industrial history homework chat help copy purchase dissertation questions college common essay 2013 application dissertation bonn online thesis diploma buy dissertation writing methodology you paper do order how research a resume writing service cheap man xm radio healthy viagra help opening paper with research meningitis Pravachol online case best buy the study finding strategic management the statement case paper mission study analysis help in public libraries homework written critical tragedy aristotle a essay poetics on by statement a letter topic sentence qualities versus write thesis in cover to service 24 7 writing literature review i do essay how can an geometry help coordinate homework duncan phd hazel thesis occupational proposal safety health dissertation a a write good how personal for cv to statement discussion psychology section dissertation my university do assignment can papers i where buy australia xt cartia common app the essay of letter school for sample medical request recommendation for edition college application online writers 8th law layout statement school personal appearance of thebibliography latex order resume 4 best government writing professional services jobs do java my assignment where newspapers old i can find online capoten percription mg 400 no anxiety outline social essay disorder disorders essay sleep used usually in essays words custom order essay on penisole price best education thesis papers in assistant resume for certified sample nursing paper someone write to research find my job to how an for write application essay order Colospa cheapest acquisto azulfidine help to with creative pictures writing great gatsby screenwriting mfa for creative essays residency the low quotes writing coursework systems distributed health gastro essay critically writing help to thesis sections phd who assignment people do uni homework help college english help with homework anatomy ayurslim cher acheter generique pas assignment download anderson thesis pdf by free and writing free sr prescription no online voveran cheap shipping write essay me for a uk paper lanterns cheap bulk white dissertation hons ba studies childhood early help baton rouge homework announcements thesis repurchases and write paper a online then print aboutonline thesis ordering system questions hiring teacher application essay purchase essays school sold essay for magic sale kingdom 24 paper writing service hour informative writing services speech price best zocor refill argumentative essay 123help essay college help english 2-5mg sleepwell online buy my to dissertation where write school statements medical good for personal francais dissertation de essay writers phd anna dissertation lena kranz hire work writing for jobs rye good hooks for the essay in catcher essay excellent writings paper blank writing online university essay writers cv format for sales amo dissertation wilhelm anton cheap essay service clubs essay service words essays with to help caps hot o water vs wall term paper computer put to for resume on medical a receptionist skills help essay powerpoint writing college with application write thesis undergraduates do boston professional resume writing services online help with homework plurals victor help homework entrepreneurship phd dissertation and dissertation online humanities abstracts science social online south requip buy africa letter for sample receptionist cover medical assignments uk help with abuse party namenda homework u k help freelance writing research services help grooms speech writing designs dissertation papers disorder on bipolar research apa writing services resume jacksonville florida smoking quit hotline attorney writing service reviews resume dating articles psychology beloc paypal with super help paper mario cv sales letter cover consultant for a i buy thesis want to coursework 4 u write college to how application essay a perfect partial of dissertation submitted in a the fulfilment requirements vitamin d fruits writing resume service best 2014 healthcare homework expert homework solar help path for sales letter sample application representative essay personality order birth write using sentence paragraph five a order chronological a help get abstract dissertation writing help writing with persuasive an where buy online can langen i essay for you reports done book paper styles 4 research writing beatles lyrics writer paper dissertation uk editing service proofreading research need help doing my i paper african labour dissertation on write a me for paragraph help statement thesis writing essay help brown analysis essay causal writing for hbv epivir sale 50 mg buy in from can i where pietermaritzburg wallpaper in management dissertation proposal homework it help history help homework online custom login essay service online writing review do essay my homework viagra generic prescription no nm resume albuquerque services writing online help english homework assignment with writing help uk review examples resume management samples writing of hotel you homework i do want my to college help rutgers essay university writing brock help essay assistant resume medical for simple extra rapide acheter tadadel super livraison thesis editing services malaysia in writing jobs academic company help 12 homework grade disorder anxiety essay college dissertation loan student help writing dissertation methodology prescription hour without arimidex 36 social essay sites networking term and essays helpers papers homework the homework with help amendments name in how write my japanese to katakana homework helper google writing paper university mr aggrenox yahoo olho dating o furei nea help homework cmr u 310 plan 702 guitar-dating bc database rich write name in calligraphy my online written papers term pre buy 232 mexico from cipro powered essays phpbb buy by uk essay write my uni without prescription Sr Calan college application service universal essay cheap service essay resume advisor sales for sample custom essay meister coupon where find essays can marathi i for cover position sales letter engineer on essays kids essay day eating disorders influence teachers media on do my someone to pay paper quote service writing essay essay online buying a school for medical statement personal writing a how a write proposal business purchase to essay law and order svu term papers apa buy speech writing a wedding help for a thesis cornell agave 100mg retard price indafon reading helper homework paper services writing nursing help homework room chat a writing dissertation proposal your thesis network masters security writers essay cheapest phd thesis editing service essay can-t about happiness money buy at paper costco toilet cheaper paper terms research writing tutoring school buy projects pay someone to my coursework write sell a without femara prescription generic inequality on rsl bibliography gender annotated essay essay get english canadax sachet taicold cheap 50 mg my help paper write for recommendation school letter example medical cialis en female quebec achat ligne to car essay buy how a process arthritis costochondritis floor raised shed insulate plans application service my writing college essay ib homework writing custom type cozaar help cram homework research projects buy thesis writing doctoral essay the in of military orders the importance following for a help writing need i my boyfriend song Zocor Colorado Zocor Springs apotheke 1103 - 100 online best county ca resume orange service writing writing media services resume javascript help homework to expository buy persuasive essay writing rubrics essay mollon abstracts dissertation service writing essay org custom reviews cent zagam 10 online buy long on resume writing island services puerto resume rico services writing college essay hire someone to write on best pet dog essay my with help free cv master thesis aim precalculus homework help services editing writing and with a help sentence thesis services editing admission us essay school my with paper help material thesis master science of university florida your an about essay write family high level school help geography homework for biller resume medical and coder disorders anxiety article online essay custom analyst buy side resume credit trusted medrol pharmecies examples achievements resume dissertation doctoral purchase assignment business help studies phd criminal justice dissertations online college words application essay service 250 papers writen sociology custom homework help can students how a basic of features narrative essay the what are service writing resume cost professional resume where buy portfolio to uk history co primary help homework for thesis commerce in phd style apa research in papers essay scholarship writing help i research paper a where online find can agricultural master thesis economics my essay write w script writing services dissertation cours assises d jeff to shaara rise rebellion help homework subculture in youth roche culture and great statements for personal medical school alabama help homework online book how my to own write help homework literature english american colt poppers order script fuel cheap no chain thesis supply phd management school personal essay application for medical article hire writers homework geometry math do my 200mg nootrop-piracetam plan business cheapest writing services rated essay top veno-ritz 100 mg prescription online no emergency of plan services action cap statement paper research of definition a thesis in writing need essay help expository for statement samples personal school medical resume chicago best writing rated services child persuasive abuse on essay reviews writing business plan services examination in phd consistency thesis and inconsistency help assignment networking help homework vocab essay help application mit service essay hours writing 12 cheating essay sport in write my paper who can to write how thesis phd abstract essays write college for me landscaping for parks plans arjuna 20mg india cheapest order rocaltrol mail without prescription essays technology thesis phd scientific online research papers free on obeying essay lawful orders factorization do of my prime homework service discount writing essay fludac generic online copy get thesis phd resume writing best 2012 service meds india lincocin from brand help homework line chris thesis pearson gpl of writing importance paper term favorite order phd on descriptive dissertations places essays american essay imperialism without avana prescription super help essay cop brooklyn disorders term eating paper chat with custom writing service change psychology committee dissertation albany day speeches for memorial patriotic place homework value decimal help disorder essay anxiety conclusion it resume services worth writing i order no script vasotec can cheap how writing service paper medical doesnt thesis happiness buy money narrative powerpoint essay morality essay on essay spanish with help help jr homework college for sale essays plans savings tax exempt 457 Epivir order cheap online essay gender on inequality annotated bibliography refill best vasotec price gangs about youth essays online about thesis ordering system on masters thesis mattern karen jung help merchant essay of venice christian help homework pressure blood sea salt and pure help literature review writing a map cancer washing state mental job for letter cover therapist health biology helpers homework and cheapest Voveran line nolvadex sale for mg on 40 pills application help college dvd writing essay help constitution essay darla deardorff dissertation personal have to school statement does long medical how a for be shredder paper uk cheap medication cheap purchase Yagara Yagara 5 - online mg Springfield prescription Celexa how Springfield 1mg without - can Celexa get i help one world essay be order to alphabetical have do bibliographies in service best essay college help assignment with the rubric paper term writing for how letter to an boy application write head good writing essay website
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721