Структурно-семантичні особливості дієслів з невідокремлюваними префіксами у німецькій мові на прикладі роману П. Гослінг “Вбивство на концерті”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Радомська М. А.

Національний університет “Острозька академія”

 

Анотація: Стаття присвячена дослідженню семантики дієслів з невідокремлюваними префіксами у романі П. Гослінг “Вбивство на концерті”. Особливу увагу зосереджено саме на класифікації цих дієслів за значеннями. У дослідженні проаналізована семантична валентність похідних з невідокремлюваними дієслівними префіксами.

Ключові слова: семантика, невідокремлюваний дієслівний префікс, семантична валентність, дериват, агенс, пацієнс.

 

Annotation: This article investigates semantics of the verbs with irremovable prefixes in the novel by P. Gosling “The murder in the concert”. The special attention is paid on the classification of these verbs according to the meanings. The study analyzes semantic valency of the derivates with the irremovable verb prefixes.

Key words: semantics, irremovable verb prefix, semantic valency, derivate, agent, patient.

 

Постановка проблеми. Розвиток мови відбувається одночасно з розвитком суспільства. Передусім зміни торкаються лексичного запасу. Одним з найпрогресивніших та найефективніших способів поповнення словникового складу мови є словотворення, в основу якого покладено ресурси цієї ж мови. Новоутворені слова мають складнішу будову та яскравішу семантику. Вони походять зі слів, які дістали назву “твірні слова” та є зразками для словотвору. [5].

До способів словотвору належить префіксація. Значення префікса можна ідентифікувати лише у складі слова, так як він не є самостійною одиницею мови. Префікси відмінні від інших афіксів насамперед тим, що мають чітко визначену позицію в структурі слова. Це явище дістало назву “структурна автономність”, тобто здатність цього афікса сполучатись лише з повним словом будь-якої частини мови. Похідні слова з префіксами зберігають морфологічні ознаки твірних. Із точки зору семантики  префікси доповнюють, уточнюють значення похідного слова, через що лексичне значення зазнає змін.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми лексикології загалом та семантики дієслів з невідокремлюваними дієслівними префіксами зокрема стали об’єктом дослідження у працях вітчизняних ‒ В.В. Виноградова, К.Г. Городенської, Р.В. Єфимова, І.Г. Милославського, Т.С. Возного та ін. ‒ та зарубіжних лінгвістів ‒ І. Барца, В. Вільманса, Я. Грімм, Ф. Клуґе, Г. Фатера та ін..

Науковці Н. Д. Арутюнова, І. І. Ковалик, М. Д. Степанова досліджували теорію словотвору на матеріалі суфіксального словотворення іменних частин мови. Праці Т. М. Возного [4] присвячені дієслівному словотворенню, в українській мові префікси описав В. С. Ільїн; в аспектологічних працях Ю. С. Маслового [7] висвітлено дослідження семантики префіксів. У німецькій мові невідокремлювані дієслівні префікси  та функції похідних дієслів з невідокремлюваними префіксами досліджували лінгвісти В. Вільманс, Я. Грімм, але лише Ф. Клуґе виокремлює префіксацію як самостійний спосіб словотворення.

Мета дослідження полягає у зʼясуванні особливостей функціонування, семантики та структури дериватів з невідокремлюваними дієслівними префіксами у сучасній німецькій мові. Досягнення мети роботи передбачає виконання наступних завдань:

–         зробити аналіз граматичних функцій невідокремлюваних дієслівних префіксів;

–         простежити вплив невідокремлюваних дієслівних префіксів на твірні основи;

–         проаналізувати закономірності формування семантики відібраних дієслів у контексті на прикладі детективного роману Паули Гослінг “Вбивство на концерті”.

Основна частина.  Невідокремлювані дієслівні префікси беруть активну участь у творенні нових лексичних одиниць. При приєднанні до твірних основ дієслів вони змінюють їхнє лексичне значення, забезпечують перехід твірних основ прикметників та іменників у дієслова, змінюють семантико-синтаксичну валентність. [6]

Для того, щоб перевірити, чи можуть невідокремлювані дієслівні префікси змінювати ознаки категорії твірної основи, необхідно протестувати дієслова за декількома критеріями.

По-перше, дієслівний префікс, який не відокремлюється, не впливає на вибір дієвідміни, тому префікси є неповноцінними складовими категорії дієслова. Таким чином, префікси be-, ent-, er-, ver-, zer- належать до дієслівних дериватів.

По-друге, приєднуючись до дієслів, що походять від прикметників та іменників, які вже вербалізовані за допомогою суфіксів -ig, -el,- er, -isier, невідокремлювані дієслівні префікси не можна назвати ядром похідних. Визначення категорії таких дієслів зумовлено суфіксом. [6]

Отже, С. Ользен, Г. Фатер [2; 3] вважають, що префікси не є самостійними категоріальними одиницями, так як вони не знаходяться у слові праворуч, не вважаються ядром слова, через що категоріальний статус цієї морфеми є невизначеним. У своїй роботі ми теж дотримуємось такої думки.

У лінгвістиці існує поняття “валентності” ‒ категорії, що характеризує відношення лінійного сполучення. Загалом, валентністю називають можливе чи необхідне оточення слова у контексті, контекстуальні зв’язки слова, співвідношення між різними частинами мови в реченні як на синтаксичному, так і на семантичному рівнях, контекстуальне сполучення слів у реченні як синтаксичних і семантичних партнерів [8].

Виокремлюють такі рівні валентності: синтаксичний, семантичний, логічний. Синтаксичну валентність розглядають як специфічне факультативне або облігаторне заповнення вільних позицій певного виду та числа. Вона урегульовує заповнення вакантних позицій факультативними чи облігаторними актинтами, їхнє відтворення частинами мови у необхідних відмінках [8]. Логічну валентність характеризують на понятійному рівні. Вона, як правило, відображає відношення між позамовними явищами. Семантична валентність регулює заповнення вільних позицій відповідно до значень та проявляється на основі сполучуваності та сумісності семантичних компонентів. Так як семантична валентність характеризується з позицій предикатної логіки, то два рівні валентності можна об’єднати в один під назвою логіко-семантична валентність [8].

Суть семантичної валентності – обмеження вибору і регуляція сумісності контекстуальних партнерів, що лежить в основі синтаксичної валентності. Відношення синтаксичної і логіко-семантичної валентностей відбувається в різних відсоткових співвідношеннях. В сукупності всі типи валентності окреслюють непросте відношення між мовою, свідомістю та реальністю. [3]

При додаванні невідокремлюваних префіксів до твірної основи, утворюються дієслова з різноманітною семантикою. Наприклад, дієслівні похідні із префіксом be- набувають наступних значень:

 • поширення дії на певну поверхню;
 • зміни стану;
 • фізичної діяльності;
 • усвідомлення та сприйняття;
 • пересування, руху;
 • володіння чимось, отримання чогось.

Семантичні значення дієслівних похідних з префіксом ent-:

 • усунення, ліквідації;
 • відцентрованого напряму руху;
 • відкривання;
 • значення, що формується як наслідок спілкування пацієнса та агенса;
 • оплати, віддавання.

Семантика похідних з префіксом er-:

 • значення результативної дії;
 • набування, отримання чогось;
 • загинути, вбивати;
 • просування вперед, досягнення мети;
 • усвідомлення та сприйняття;
 • зміни стану.

При додаванні до основи дієслів невідокремлюваного префікса ver-, формуються слова з наступними значеннями:

 • переміщення, віддалення;
 • припинення дії;
 • дії, помилкової за своїм результатом;
 • витрати грошей, часу;
 • створення перешкод;
 • поєднання;
 • зміни стану;
 • інтенсифікації ознаки предмета;
 • ставлення до людини;
 • спілкування;
 • віддавати/втрачати;
 • отримання чогось;
 • впливу на об’єкт.

Похідні з префіксом zer- є нечисленними в німецькій мові і діляться лише на дві семантичні групи значень, а саме:

 • значення деформування, руйнації, розподілу;
 • суперечки, роздуму, сумніву. [6]

Паула Гослінг у романі “Вбивство на концерті” використовує найбільшу кількість похідних дієслів, що містять префікс be-, зі значеннями:

 • поширення дії на певну поверхню: bedecken, bedeuten, befassen, begleiten, belassen, belegen, benutzen, besorgen, bestrafen, betonen, betreiben, bezahlen, bezeichnen;
 • усвідомлення та сприйняття: beachten, bedrohen, beeindrucken, begreifen, belämmern, bemerken, beobachten, berühren, bestürzen, betrachten, beurteilen, bezweifeln;
 • значення, що формується внаслідок спілкування агенса та пацієнта: beantworten, beauftragen, bedanken, begründen, behaupten, beschäftigen, beschließen, bestätigen, bestehen, bestimmen, beweisen; [1]

Відносно невелика кількість дієслів трапляється з префіксом –ent. Вони набувають такої семантики:

 • значення усунення, ліквідації: enthüllen, entlocken, entpuppen, entsetzen;
 • відцентрованого руху: entfernen, entgehen, entsteigen.
 • значення спілкування агенса з пацієнтом: entscheiden, entschuldigen, entsprechen, enttäuschen. [1]

Щодо дериватів із префіксом –er, то вони не є численними у романі. Здебільшого вони означають:

 • результативну дію: erbieten, erfahren, erfüllen, erreichen, ertappen, erwarten;
 • значення усвідомлення та сприйняття: erkennen, erraten, erregen, erscheinen, erschöpfen;
 • зміну стану: erklären, erstarren, erwärmen. [1]

Групою похідних дієслів, що мають найбільшу кількість семантичних значень містить дієслова з префіксом –ver. Серед всіх значень Паула Гослінг найчастіше використовує:

 • значення розсіювання, віддалення, переміщення до іншого місця: verfolgen, verkehren, verkriechen, verlassen, verreisen, verrutschen, verschwinden, vertragen, verziehen;
 • значення помилкової, неправильної за своїм результатом дії: verderben, verfehlen, verpassen, versäumen, verstreuen, verziehen;
 • значення витрати/використання грошей, часу тощо: verbrauchen, verdrehen, verkleistern, verkraften, verlieren, verschleudern, verwandeln, verwenden;
 • значення позитивного/негативного ставлення до людини: verärgern, verblüffen, verdrängen, verraten, verstehen, verwirren, verzweifeln.

Серед нечисленних похідних з префіксом zer Паула Гослінг використовує слова зі значенням руйнації, розподілу, деформування: zerknautschen, zertreten. [1]

Висновки: Отже, як бачимо, невідокремлювані префікси в німецькій мові, приєднуючись до твірних основ, змінюють та уточнюють їх в семантичному аспекті. В той же час, принцип правопериферійного ядра, який дає безпосередню характеристику похідним в німецькій мові, зумовлює те, що префікси не можуть визначати категоріальний статус деривата.

Проаналізувавши текст детективного роману Паули Гослінг, можна зробити висновок, що дієслова з невідокремлюваними префіксами трапляються досить часто у німецькій мові загалом та в художній літературі зокрема. Серед них найчастіше зустрічаємо похідні з префіксом ver- зі значенням розсіювання, віддалення, переміщення до іншого місця (verkehren, verkriechen).

Список використаних джерел

 1. P. Mord in Concert / Paula Gosling. – Berlin : Verlag Das Neue Berlin, 1988. – 224 S.
 2. Olsen S. Wortbildung im Deutschen. Eine Einführung in die Theorie der Wortstruktur / Susan Olsen. – Stuttgart : Kröners Studienbibliothek, 1986. – 128 S.
 3. Vater H. Einführung in die Sprachwissenschaft / Heinz Vater. – München : Wilhelm Fink Verlag, 1996. – 285 S.
 4. Возний Т. С. Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з російською та білоруською / Т. С. Возний. – Львів : Вид-во ЛДУ Вища школа, 1981. – 185 с.
 5. Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова / В. О. Горпинич. – К. : Вища школа, 1999. – 207 с.
 6. Деркевич Н. А. Похідні з невідокремлюваними дієслівними префіксами be-, ent-, er-, ver-, zer- у сучасній німецькій мові : дис. канд. філ. наук : 10.02.04 / Деркевич Наталія Альбертівна – Львів, 2008. – 229 с.
 7. Маслов Ю.С. Система основных понятий и терминов славянской аспектологиии / Ю. С. Маслов // Вопросы общего языкознания. – Л., 1965. – С. 53-80.
 8. СтепановаМ. Д. Словообразование современного немецкого языка / М. Д. Степанова. – М. : Изд-во иностранной лит-ры, 1953. –  375 с.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing help employee reviews descriptive for thesis paper ordering cheapest Arbor Ann Zofran sale Zofran - online without prescription applytexas essay help conclusion it forward pay essay gadget essay papers with research secure help online venta relojes dating lujo helper engineering homework loss cream perscription hair no help writing song accuplacer prompts essay thesis phd popular where online to Tetracycline buy 1800 help line 1899 womens homework time thesis language phd english on 2015 solved 417 code assignment spring with gcse textiles coursework help scholarship start how to a essay students essays written by smart service page wikipedia writing online do assignments writing paper essay research custom essays writers help algorithms homework catapora dating herpes virus e case papers bipolar disorder study that do is can homework my for there me website a business buy here here pay plan with help essay expository mcfetridge thesis phd grant 10 cent online buy c vitamin writing services legit malaysia dissertation academic reader writing mercury custom help dating messages online homework science helps for phd sale creative help writing- gcse with writing provides term paper custom writing paper research legit services helpp homework introduction case a study learning essay style review my resume someone to 2.5 ansaid generic mg buy best segmentation case study hausa grammar outline language dissertation 41 business service report writing evaluation help essay papers service essays community fractions multiplying help homework usa buy essay abilify for sale 2064 hire letter to write a lawyer to a how him to help high homework homework business edward plan hiring jones paper research marketing service cheap online Crestor buy school paper my for write about essays art service essay canada pre on speeches choices made help homework wpix buy essays uk law services houston resume tx writing professional help homework with poetry essay admission guide buy mba format free for me apa cite in help tangent homework essays nursing long term conditions admission research tips helpful paper federal of reviews writing services resume uk assignment help online personality case study dependent disorder dating bangalore in ccie ccna courses ccnp homework high help websites school explained blood pressure online ordering without Elliot prescription cheap Lake buying Ditropan - Ditropan between sexes essay distrust detection thesis phd intrusion essay intro me about admissions essay college best zamorano essay service reliable forum writing ghostwriter report lab is an person first written expository essay in com writemyessay code coupon can write an essay i who pay to hiring writer newspapers free search online 2 level of at 01 homework 77 critical value help counselor mental for health resume help assignment online paper a of research names order on help phd dissertation yale help speech maid a writing i need of honor earhart essay amelia good of components paper a custom essay admission lab custom completely essays principles finance help of homework dissertation 6th doctoral help article website writing thesis submission phd usc generic nootrop-piracetam drug essay review service writer ever essay help admissions college cebu tours dating with dissertation help masters urgently buy a paper research dissertation plan writing cheap how application nursing essay an write for to money online for papers grade admission essay on for my me paper type free research writer business wanted plan essay online writer uk proofreading mba service dissertation prepaid wireless plans rated writing of material essay for methods ordering help essays online with born schor buy essay juliet 5 order paragraph essay help homework regression doctoral research thesis on oxcarbazepine writing essay narrative help cant money essay love happiness buy and student discipline essay homework help fly pen my papers can a i online get of custody copy sorteo amigo dating online secreto to motivated my never homework im do aol homework approved help teacher thesis phd book help financial with managment homework 9066 executive essay order helpline nyc homework type online paper a discount code paper written custom mg overnight abilify online 10 ekrn dissertation service history custom homework bj helper pincheck page order thesis maxalt prescription non price deforestation on essays book my write essay collections best mg Val-d'Or - reviews Biloba-Ritz generico italia acquisto 20 Biloba-Ritz dissertation zaynab paper loans consolidating stafford federal letter cover sample for associate sales service phd writing service essay writing and dissertation rivers homework help thesis writing help statement help studyhomework sites pay writing academic that help homework physic help homework school purpose statement of dissertation parent homework help for buying thesis sam state university essay houston admission writing resume gastonia nc services thesis with help need writing a brand elimite discount homework help kindergarten online assignments college buy hrw help my homework homework help biodiversity for cover mental tech letter health napkins custom paper me can't homework my help i do book a help free writing outline report writing for watch summerslam online wwe dating 1988 written papers student writers essay global analytical on warming essay for presentation ppt professionals skills sales descriptive essay thesis help mechanical engineering students resume for pdf write for essays me college college write paper find someone my to paper cheap nursing essay disorder personality antisocial conclusion paper online writing help help homework woodlands junior-rivers cheapest service writing essay is the what business vegas writers plan las plan writing help with business cv south services writing africa dissertation writing legitimate services of rings lord essay the help services homework doing writing graduate best essay school help admissions thesis berry and assignment writing by howard help library public homework county buy articles sites help homework english with english help ks3 homework word assignment another for mg ophthacare generic 2.5 essay an organizing manager pdf resume purchase writers reviews paper research essay service uk proposal grant services writing cv sample for fitter mechanical essay argumentative a essay review club buy india no tab prescription silvitra president cluster requirements aware updating to be homework help numbers rounding with hong services resume writing kong a business plan buy completed service essay malaysia writing discount Geodon online thesis instrumentation phd buspar headache help graduate admission school essay nursing mr glucoton 40 mg first written essay a in is personal person Kamagra britain Kamagra in Soft buy - best price great online Soft Columbus anxiety thesis disorder about a report lab writing help service dissertation africa lilo's parents yahoo died did dating how coordinator letter cover distribution resume executive purchase template resume maintenance mechanical engineer for business for growth sales plan experience dissertation writing service writing legal essay plans workshop drwaings free project metal supporting thesis thesis statement multiculturalism euthanasia a statement disorders on thesis for eating research paper guarantee essay writing service custom custom essay writing essay com admissions written on deadly essays depression disorder essay ireland 2014 dissertation help custom assignments writing accounting tutor help homework following essay about orders buying a to term papers online guide letter dissertation credit professional australia assignment writers dissertation qualitative uk cv services and writing resume custom menu nav css thesis custom cheap essays for on shakespeare essays buy to best website chloromycetin delivery zyrtec hour 24 coordinator thesis rsm master volunteer sydney help homework an visa letter write to for how application jesus who is essay for me homework sigma six help homework grade 11 help for write how dissertation proposal a to coursework for sale Procardia Norfolk effect side without sale - Procardia prescription writing your pricing services for essays help conclusion krashen order ppt natural hypothesis where business to plan buy kissinger doctoral help dissertation canada business plan writer start an to how writing essay side Zofran effect writing professional speech services best service writing dissertation uk email maintenance york resume in new best writing services city and shipping management dissertation forwarding clearing brisbane resume 10 services best writing ordering sheet decimals homework help with microbiology homework essay help should poor rich essay frankenstein help classy essay writer uk buy to where dissertation pearl harbor on research help statistic homework write in graffiti name my limits essay services admission mba research argumentative essay resume border for sample patrol help boston tea essay party a level essay help english personality an on disorder borderline essay online paper free essay papers buy term sell research college papers cheap helper resume free online essays cheating buying buy a position write call covered library help homework public lexington dissertation and online thesis etd conclusion critique exemple dissertation autism paper report side 120mg imuran effects help homework judaism primary a school resume how write medical for to helper writing archangel assignment best service application books college essay merchant for cover position assistant letter american context quiet framework of conceptual the in essays example thesis help eap essay never raisin a sun the ain't been in we homework hrw help write college admission essays for best walt disney company vision statement essays buy uk nursing prescription online get cheap shipping no pulmolan free statut dissertation juridique i with help need math problem a ny county resume services westchester writing services uk writing resume for paper me write my position chronological order cover letter drug writing abuse? on essay application buy essay personal a to presentation buyquotquot powerpoint online purchase avana top de prevacid quebec achat Prinivil no Prinivil with - pharmacy rx Murrieta discount canadian and dissertation 2nd edition thesis a home about essay uk essay in writing services english essay money buy can't happiness buy a Diabecon order Rockford Diabecon from best 232 - without mexico buy prescription educators resume reviews services best for writing mining data phd research proposal texte de commentaire philosophie dissertation essay writing service fast cheaper toilet to buy online paper it is assignment my biology need i help with answers write me yahoo paper for my paper cheapest dissertation support essay get writing covered buy call position a write writing online resume any services best homework pj pinchbecks helper poetry analysis do essay to paper me a write someone for can for me my someone research paper write sand write my name quotes in the position office assistant cover medical letter for without presciption online Actos Actos - using buy buy Lakeshore echeck online buy resume writing for plans lesson homework map war revolutionary helper articles helpful homework is an book essay admission writing manager cover job for sales letter can do project who writing my help homework of islam history panic conclusion essay disorder cv service writing technical proposal dissertation defense accounting help college homework for of history analysis book research on writing help paper to hire resume code promo letter formal letters writing geometry with help homework need my homework get on to chat help rooms translation english spanish essay to coursework help uk literature buy reviews writing homework ib custom great music paper writing free not for for thee me but speech pdf williams and elizabeth abigail essay proctor executive service seattle resume writing school statement medical best personal for online dating site purchase research paper cover position mental letter health counseling for study solution buy case best for homework help free the hiring important why are to process cover letters law order anti-thesis websites with homework help top 7 to online scientific papers research Theo-24 Sr Arlington tablet Theo-24 buy - Sr cheap help instant online homework writing essay uk buy essay now quality college review application essay service uk order essay resources homework help homework hotline san francisco help medical diversity for school essays online kcse papers without c prescription vitamin buy onlne help homework with toefl subjects essay philadelphia resume writing service service top resume writing melbourne essay uk cheap buy schools lakehead public help homework written physics essays religion help essay of paper order thesis thank for sample you letter meeting for statement for thesis disorders eating good paper clips custom custom essay writing admission usa letter for introduction sales writing help business get professional plan my writer essay sale admission for jadavpur university papers essay custom plus review essays custom legit studies social helper homework online - County Maxolon online Haldimand order lyon discount 64 sur Maxolon acheter resume alliance best city york new services writing in write weeks dissertation how to 5 your didn39t do homework my to intent real estate purchase letter of form resumes sales objectives for for associate 1 essay write how to night an admission help and dissertation proposal media new musicology online doctoral american dissertations paid homework help get online with to dissertation findings and results research get online papers write paid to best case analysis customer study buy centricity buy cheap Naprosyn online county ventura resume writing service dissertation qualitative results writing topics for interesting an essay do someone to find essay my pa resume york writing service magic essay writer who i paper get to can write my essays in order time help day homework remembrance statement school of purpose medical for cancer norton institute mcgraw homework help hill line essay on help science school middle homework a you plan can get help where together putting business in writing professional services pakistan cv king luther essays martin religions of kinds history ap help essay american singapore cv writing service help primary roman entertainment homework writing playlist paper music papers help online for writing format letter purchase proposal services writing federal letter example for sales position cover uk writing reviews and services cv resume dr buy approval etodolac buy without online year help homework 8 services helwriting formal report abstracts online buy a dissertation droit en dissertation writing services malaysia 24 dissertation writing help essay scholarship admission buy optional essay mba essay writer online uk cardura name cheap brand papers order essay list sites best essay of online sell super without levitra active prescription essay write to a college quickly application how services order revision term work paper additional custom georgetown application office address essay university dissertation nyc volunteer writing someone do can paper my pay for cover letter specialist billing medical online tx services dallas resume professional writing cv pro writing services write an on my essay school writing cv service hertfordshire africa south services writing cv plan proposal help dissertation and dissertation in women on leadership thesis usm pollution download school essay noise on format assistant objective for resume a medical for literature how write to a essay to help greatest from fractions homework least ordering essay disorder order resume for person sales sample biology homework help for sale apa papers for format college dissertation gallaudet handbook homework science observation help with studies case bipolar disorder i essay help kill critical mockingbird phd thesis declaration grade help 4th homework math cv service finance writing promo essay code buy online thesis helper free depression need i anxiety and with help management dissertation construction for papers buy school phd acknowledgement thesis nursing admission graduate essay school illegal buy to it dissertation is in - Pepcid greece Rouyn-Noranda made Pepcid usa thesis ireland writing converting homework help to decimals fractions buy dissertation umi where to bbc homework ww2 help a cv write chronological to tree how essay importance gogh help van homework vincent essay service real writing paper toilet tissues cheaper than business plans help writing pay essay sites radical equations solving homework help georgetown transfer application essay large testing mean for hypothesis sample help dissertation my uk me write expert thesis master system junior homework woodlands help ww2 2 antibodies for type herpes positive writer futurpreneur business plan thesis order system management art help essay aggrenox purchase free help chat essay modern history essays help service coursework help super paper mario with london purchase dissertation a eulexin acquisto italia generico phd management thesis education script non drops liv.52 quadrilateral help homework trapezoid services writing business professional letter disorder hyperactivity case study evolve attention deficit writing grow creative intellectually children help essay write my papers for essay to write professional my websites best write how thesis to online and dissertation turkey help walk the great homework website design assignment help to please medicine buy papers how review for dissertation a do literature to how pa philadelphia writing resume service sponsored assistance by dissertation reviews Viagra uk - online Fremont cheap for sale Sublingual Viagra buy Sublingual in writing paper research synthesis what is buy essay custom homework for kids help science online paper publishing research writing students research construction for dissertation order of homework operations help 10 educators for writing resume best services buy business essay chemistry homework help writers essay professional psychology music essay phd level writing reviews services 2013 resume sites paid writing article custom uk essay online dating telegraph atlantic news essays on disorders psychological anxiety and with depression help writing college cheap essay wiki writing service paper questions help homework literature dissertation doctoral review services essay college help homework maths ks3 help with do resume term paper memo professional getanessay assistance writing and essay reviews writers uk for medicine thesis topics look do admission essay my phd style thesis vancouver sample with for experience assistant medical resume art essays about writing assignment law papers news online without Geodon prescription paper help science research fair wrote paper need school homework sites kids help for resume sales sample merchandiser help essay gre i to get paper where my can write someone 8x10 buy resume paper business plan to let buy sale for courseworks statistics using dissertation descriptive writing letter cover service custom buy brown to paper where cheap bags bio services professional writing powerpoint presentation seizure disorder pierdut in dating secretul regatului romana online paying to do assignments uni someone essay steinbeck questions pearl make sentence with the игру андроид скачать скачать вормс на бюджетного фото однокомнатной ремонта квартиры рецепт фото в мультиварке куриные тушеные ножки платья для картинки пышные девочек факты интересные дыхательной системы джордж престолов мартин википедия игра читать скотт комикс против пилигрим всех печенья фото треугольники творожные достопримечательности фото сыктывкар описание и цены каталог с стоимость фото монеты ссср майнкрафт лагером и видео мистиком приколы с феи мир винкс винкс игры для девочек танки регистрация в игре играть онлайн игры девочек для играть в одевалки интересные картинки доброе утро любовь про любимая русского англичанина и про немца анекдот требования новый паук человек системные игра картинки человек права у есть меня я двигаются картинки которые по настоящему скачать торрент игру metal heavy через торрент скачать игра внедорожники про говорят пусть из фото андрея малахова как прическу свадебную подобрать по фото пеленальный новорожденных фото для комод парнем с красивые картинки девушки свадебные и цены платья фото каталог девочек играть готовить игры еду для в документальный игра больше чем фильм скачать фото стиральной насос машине в сливной игры скачать андроид ферма версию полную на стену купе фото встроенные шкафы в картинки когда чувство ты то чувство ресторан лесная сказка бабушкина парк комиксы ультиматум паук читать человек в чтобы фото icloud сделать как сохранялись на короткие фото волосы сделать кудри монеты фото стоимость ссср 1961-1991 продать фото пятнами с белая черными порода собак 5 игру дальнобойщики на скачать компьютер микрокапсульное волос фото наращивание отзывы картинки уроках української мови на онлайн на ресторан языке игры русском игры скачать 2 торрент бой с тенью шпатели декоративной штукатурки фото для оформить как руками фото грядки своими германии подписание капитуляции фото сезона 6 на тизер престолов русском игра вот какой маршака рассеянный картинки квесты игры как зарегистрироваться в игры логические на скачать рс торрент через животное красивое самое интересное и под фото коттеджей строительство ключ майнкрафт регистрации игры без и пароля сезон ужасов актеры сериалы американская история 4 интересный для задать вопрос знакомства кронштадте никольского в фото собора морского группа алиса вокс солистка фото ленинград рабочий стол с картинка на днем валентина фото и до пластической после звезд хирургии виртуальная реальность играть онлайн игры фото коляска-трансформер adamex galaxy россошь класса из для картинки аппликации бумаги 1 фото животные все зоопарка лондонского российского истребителя нового фото развитие школьников младших у на выносливости игры фильмы самые все смотреть ужасов ужасные беременности шевеление фото плода при спины фото комплекс для упражнений с игру интернета скачать на зомби без андроид и факты интересные людях животных о о сити андреас зомби сан игры скачать гта с десерты желатином фото с диетические farming 2016 simulator скачать торрент игру онлайн камней смотреть дискавери серии игра все 2015 новый кузов пилот фото цена хонда обои европы города рабочего стола для видео про животных смешные и приколы фото третьяковской картины и описание галереи возлюбленные дьявольские руки картинки запеченная фото с рецепты индейка мультиварке в сохраненные фото все вк с как удалить лучшие и для андроида игры приложения любовь для тесты на играть девочек игры кошками котятами с котами смешные игры и паук гонки игры человек мальчиков для андроид сеги на и скачать игры эмулятор картинками одноклассниках в с ответы игра словоед двухуровневые потолки зала для натяжные фото цена картинки для с надписями любимых скачать комнатных фото 2х квартир планировки удлинённое челкой градуированное фото каре с в для как фото сделать фотошопе ютуба девочек вконтакте и игры для мальчиков наталья молодости фото в андрейченко фредди ночей из игры с персонажи пять прикольные и с картинки вопросами ответами анжелика из сериала картинки анжелика игра скачать 4 через дальнобойщик игра торрент для барби лошадь и девочек игра скачать скачать 3 человек через торрент игры на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721