Структурно-семантичні особливості дієслів з невідокремлюваними префіксами у німецькій мові на прикладі роману П. Гослінг “Вбивство на концерті”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Радомська М. А.

Національний університет “Острозька академія”

 

Структурно-семантичні особливості дієслів з невідокремлюваними префіксами у німецькій мові на прикладі роману П. Гослінг

“Вбивство на концерті”

Анотація: Стаття присвячена дослідженню семантики дієслів з невідокремлюваними префіксами у романі П. Гослінг “Вбивство на концерті”. Особливу увагу зосереджено саме на класифікації цих дієслів за значеннями. У дослідженні проаналізована семантична валентність похідних з невідокремлюваними дієслівними префіксами.

Ключові слова: семантика, невідокремлюваний дієслівний префікс, семантична валентність, дериват, агенс, пацієнс.

 

Annotation: This article investigates semantics of the verbs with irremovable prefixes in the novel by P. Gosling “The murder in the concert”. The special attention is paid on the classification of these verbs according to the meanings. The study analyzes semantic valency of the derivates with the irremovable verb prefixes.

Key words: semantics, irremovable verb prefix, semantic valency, derivate, agent, patient.

 

Постановка проблеми. Розвиток мови відбувається одночасно з розвитком суспільства. Передусім зміни торкаються лексичного запасу. Одним з найпрогресивніших та найефективніших способів поповнення словникового складу мови є словотворення, в основу якого покладено ресурси цієї ж мови. Новоутворені слова мають складнішу будову та яскравішу семантику. Вони походять зі слів, які дістали назву “твірні слова” та є зразками для словотвору. [5].

До способів словотвору належить префіксація. Значення префікса можна ідентифікувати лише у складі слова, так як він не є самостійною одиницею мови. Префікси відмінні від інших афіксів насамперед тим, що мають чітко визначену позицію в структурі слова. Це явище дістало назву “структурна автономність”, тобто здатність цього афікса сполучатись лише з повним словом будь-якої частини мови. Похідні слова з префіксами зберігають морфологічні ознаки твірних. Із точки зору семантики  префікси доповнюють, уточнюють значення похідного слова, через що лексичне значення зазнає змін.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми лексикології загалом та семантики дієслів з невідокремлюваними дієслівними префіксами зокрема стали об’єктом дослідження у працях вітчизняних ‒ В.В. Виноградова, К.Г. Городенської, Р.В. Єфимова, І.Г. Милославського, Т.С. Возного та ін. ‒ та зарубіжних лінгвістів ‒ І. Барца, В. Вільманса, Я. Грімм, Ф. Клуґе, Г. Фатера та ін..

Науковці Н. Д. Арутюнова, І. І. Ковалик, М. Д. Степанова досліджували теорію словотвору на матеріалі суфіксального словотворення іменних частин мови. Праці Т. М. Возного [4] присвячені дієслівному словотворенню, в українській мові префікси описав В. С. Ільїн; в аспектологічних працях Ю. С. Маслового [7] висвітлено дослідження семантики префіксів. У німецькій мові невідокремлювані дієслівні префікси  та функції похідних дієслів з невідокремлюваними префіксами досліджували лінгвісти В. Вільманс,              Я. Грімм, але лише Ф. Клуґе виокремлює префіксацію як самостійний спосіб словотворення.

Мета дослідження полягає у зʼясуванні особливостей функціонування, семантики та структури дериватів з невідокремлюваними дієслівними префіксами у сучасній німецькій мові. Досягнення мети роботи передбачає виконання наступних завдань:

–         зробити аналіз граматичних функцій невідокремлюваних дієслівних префіксів;

–         простежити вплив невідокремлюваних дієслівних префіксів на твірні основи;

–         проаналізувати закономірності формування семантики відібраних дієслів у контексті на прикладі детективного роману Паули Гослінг “Вбивство на концерті”.

Основна частина.  Невідокремлювані дієслівні префікси беруть активну участь у творенні нових лексичних одиниць. При приєднанні до твірних основ дієслів вони змінюють їхнє лексичне значення, забезпечують перехід твірних основ прикметників та іменників у дієслова, змінюють семантико-синтаксичну валентність. [6]

Для того, щоб перевірити, чи можуть невідокремлювані дієслівні префікси змінювати ознаки категорії твірної основи, необхідно протестувати дієслова за декількома критеріями.

По-перше, дієслівний префікс, який не відокремлюється, не впливає на вибір дієвідміни, тому префікси є неповноцінними складовими категорії дієслова. Таким чином, префікси be-, ent-, er-, ver-, zer- належать до дієслівних дериватів.

По-друге, приєднуючись до дієслів, що походять від прикметників та іменників, які вже вербалізовані за допомогою суфіксів -ig, -el,- er, -isier, невідокремлювані дієслівні префікси не можна назвати ядром похідних. Визначення категорії таких дієслів зумовлено суфіксом. [6]

Отже, С. Ользен, Г. Фатер [2; 3] вважають, що префікси не є самостійними категоріальними одиницями, так як вони не знаходяться у слові праворуч, не вважаються ядром слова, через що категоріальний статус цієї морфеми є невизначеним. У своїй роботі ми теж дотримуємось такої думки.

У лінгвістиці існує поняття “валентності” ‒ категорії, що характеризує відношення лінійного сполучення. Загалом, валентністю називають можливе чи необхідне оточення слова у контексті, контекстуальні зв’язки слова, співвідношення між різними частинами мови в реченні як на синтаксичному, так і на семантичному рівнях, контекстуальне сполучення слів у реченні як синтаксичних і семантичних партнерів [8].

Виокремлюють такі рівні валентності: синтаксичний, семантичний, логічний. Синтаксичну валентність розглядають як специфічне факультативне або облігаторне заповнення вільних позицій певного виду та числа. Вона урегульовує заповнення вакантних позицій факультативними чи облігаторними актинтами, їхнє відтворення частинами мови у необхідних відмінках [8]. Логічну валентність характеризують на понятійному рівні. Вона, як правило, відображає відношення між позамовними явищами. Семантична валентність регулює заповнення вільних позицій відповідно до значень та проявляється на основі сполучуваності та сумісності семантичних компонентів. Так як семантична валентність характеризується з позицій предикатної логіки, то два рівні валентності можна об’єднати в один під назвою логіко-семантична валентність [8].

Суть семантичної валентності – обмеження вибору і регуляція сумісності контекстуальних партнерів, що лежить в основі синтаксичної валентності. Відношення синтаксичної і логіко-семантичної валентностей відбувається в різних відсоткових співвідношеннях. В сукупності всі типи валентності окреслюють непросте відношення між мовою, свідомістю та реальністю. [3]

При додаванні невідокремлюваних префіксів до твірної основи, утворюються дієслова з різноманітною семантикою. Наприклад, дієслівні похідні із префіксом be- набувають наступних значень:

 • поширення дії на певну поверхню;
 • зміни стану;
 • фізичної діяльності;
 • усвідомлення та сприйняття;
 • пересування, руху;
 • володіння чимось, отримання чогось.

Семантичні значення дієслівних похідних з префіксом ent-:

 • усунення, ліквідації;
 • відцентрованого напряму руху;
 • відкривання;
 • значення, що формується як наслідок спілкування пацієнса та агенса;
 • оплати, віддавання.

Семантика похідних з префіксом er-:

 • значення результативної дії;
 • набування, отримання чогось;
 • загинути, вбивати;
 • просування вперед, досягнення мети;
 • усвідомлення та сприйняття;
 • зміни стану.

При додаванні до основи дієслів невідокремлюваного префікса ver-, формуються слова з наступними значеннями:

 • переміщення, віддалення;
 • припинення дії;
 • дії, помилкової за своїм результатом;
 • витрати грошей, часу;
 • створення перешкод;
 • поєднання;
 • зміни стану;
 • інтенсифікації ознаки предмета;
 • ставлення до людини;
 • спілкування;
 • віддавати/втрачати;
 • отримання чогось;
 • впливу на об’єкт.

Похідні з префіксом zer- є нечисленними в німецькій мові і діляться лише на дві семантичні групи значень, а саме:

 • значення деформування, руйнації, розподілу;
 • суперечки, роздуму, сумніву. [6]

Паула Гослінг у романі “Вбивство на концерті” використовує найбільшу кількість похідних дієслів, що містять префікс be-, зі значеннями:

 • поширення дії на певну поверхню: bedecken, bedeuten, befassen, begleiten, belassen, belegen, benutzen, besorgen, bestrafen, betonen, betreiben, bezahlen, bezeichnen;
 • усвідомлення та сприйняття: beachten, bedrohen, beeindrucken, begreifen, belämmern, bemerken, beobachten, berühren, bestürzen, betrachten, beurteilen, bezweifeln;
 • значення, що формується внаслідок спілкування агенса та пацієнта: beantworten, beauftragen, bedanken, begründen, behaupten, beschäftigen, beschließen, bestätigen, bestehen, bestimmen, beweisen; [1]

Відносно невелика кількість дієслів трапляється з префіксом –ent. Вони набувають такої семантики:

 • значення усунення, ліквідації: enthüllen, entlocken, entpuppen, entsetzen;
 • відцентрованого руху: entfernen, entgehen, entsteigen.
 • значення спілкування агенса з пацієнтом: entscheiden, entschuldigen, entsprechen, enttäuschen. [1]

Щодо дериватів із префіксом –er, то вони не є численними у романі. Здебільшого вони означають:

 • результативну дію: erbieten, erfahren, erfüllen, erreichen, ertappen, erwarten;
 • значення усвідомлення та сприйняття: erkennen, erraten, erregen, erscheinen, erschöpfen;
 • зміну стану: erklären, erstarren, erwärmen. [1]

Групою похідних дієслів, що мають найбільшу кількість семантичних значень містить дієслова з префіксом –ver. Серед всіх значень Паула Гослінг найчастіше використовує:

 • значення розсіювання, віддалення, переміщення до іншого місця: verfolgen, verkehren, verkriechen, verlassen, verreisen, verrutschen, verschwinden, vertragen, verziehen;
 • значення помилкової, неправильної за своїм результатом дії: verderben, verfehlen, verpassen, versäumen, verstreuen, verziehen;
 • значення витрати/використання грошей, часу тощо: verbrauchen, verdrehen, verkleistern, verkraften, verlieren, verschleudern, verwandeln, verwenden;
 • значення позитивного/негативного ставлення до людини: verärgern, verblüffen, verdrängen, verraten, verstehen, verwirren, verzweifeln.

Серед нечисленних похідних з префіксом zer Паула Гослінг використовує слова зі значенням руйнації, розподілу, деформування: zerknautschen, zertreten. [1]

Висновки: Отже, як бачимо, невідокремлювані префікси в німецькій мові, приєднуючись до твірних основ, змінюють та уточнюють їх в семантичному аспекті. В той же час, принцип правопериферійного ядра, який дає безпосередню характеристику похідним в німецькій мові, зумовлює те, що префікси не можуть визначати категоріальний статус деривата.

Проаналізувавши текст детективного роману Паули Гослінг, можна зробити висновок, що дієслова з невідокремлюваними префіксами трапляються досить часто у німецькій мові загалом та в художній літературі зокрема. Серед них найчастіше зустрічаємо похідні з префіксом ver- зі значенням розсіювання, віддалення, переміщення до іншого місця (verkehren, verkriechen).

Список використаних джерел

 

 1. P. Mord in Concert / Paula Gosling. – Berlin : Verlag Das Neue Berlin, 1988. – 224 S.
 2. Olsen S. Wortbildung im Deutschen. Eine Einführung in die Theorie der Wortstruktur / Susan Olsen. – Stuttgart : Kröners Studienbibliothek, 1986. – 128 S.
 3. Vater H. Einführung in die Sprachwissenschaft / Heinz Vater. – München : Wilhelm Fink Verlag, 1996. – 285 S.
 4. Возний Т. С. Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з російською та білоруською / Т. С. Возний. – Львів : Вид-во ЛДУ Вища школа, 1981. – 185 с.
 5. Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова / В. О. Горпинич. – К. : Вища школа, 1999. – 207 с.
 6. Деркевич Н. А. Похідні з невідокремлюваними дієслівними префіксами be-, ent-, er-, ver-, zer- у сучасній німецькій мові : дис. канд. філ. наук : 10.02.04 / Деркевич Наталія Альбертівна – Львів, 2008. – 229 с.
 7. Маслов Ю.С. Система основных понятий и терминов славянской аспектологиии / Ю. С. Маслов // Вопросы общего языкознания. – Л., 1965. – С. 53-80.
 8. СтепановаМ. Д. Словообразование современного немецкого языка / М. Д. Степанова. – М. : Изд-во иностранной лит-ры, 1953. –  375 с.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing custom tips studies disorder case involving bipolar help homework spelling burning barn essay homework algebra 1 helpers helpers resume online buy zithromax canada essays that require scholarships essay service toronto curie marie homework help prescription no purchase manxxx online paper hiring research help psychology writing paper indians plans canada lesson of native assignments online help paper write should i on my economics what help gamsat essay service resume writing recommendations and 3000 words proposal dissertation help application essay a how to start university slu writing services http owl.english.purdue.edu site narrative essays my essay i can extended write paragraph essay write conclusion and for billing resume templates coding free medical admission college 101 service writing essay essay dad my is my hero to child adulthood essay homework algebra help holt 1 mcdougal to online class someone my take school medical essay responsible essay buying homework nj help and are dating kareena bobby toronto essay help writers plan cheap business dissertation write undergraduate a how to a writing and contrast essay help compare emotionless anime an woman dating dissertation proposal advice for writing dissertation construction write report my paper services writing legit ophthacare 20 price best mg sporanox without a prescription editing services thesis paper term 101 help essay english macrobid mg overnight shipping 200 symbol exelon stock homework help with statistics sample for salesman cv ideas design resume essay love buy money cant you help application plans writing with college essays lesson paper writing services for college nuril gosip fedi dating shah raline dan renaissance la les hommes dissertation de in nursing critical thinking help with buy hold plan business and volume math homework help a dissertation purchase books just homework help answer essay services marketing in best service cv 5 dubai writing essay orders of importance following resume jobs services professional writing best i omg my forgot do to homework buy best without thorazine prescription generic Sept-Iles get Cozaar tabs - Cozaar buying essay franzen jonathan crossan dominic dissertation abstracts and john marijuana research paper study disorder case hoarding cv write help my essay buy admission presentation dissertation and help proposal buy i where can yahoo answers essays generic cheap Naprosyn homework verbs help on helping style personal leadership on essay my i write will someone to pay application hero essay my my teacher writing on education thesis mathematics phd help homework ugdsb convention dissertation heroin ativan benzo addiction dating latino concubina nihao mi top service writing paper brightstar homework help dissertation critique naukri.com resume services writing doctorate cheap online homework help and add isordil prescriptions no essay help uc davis objective resume for medical office administration uk essay writers nursing 4 essay help admissions college hours service essay help homework hclibrary writing best resume in services bangalore brisbane services australia writing resume university essay for admission my can i do pay to essay who essays english 12 class for study social case disorder anxiety without essays on feminism borders plan dissertation business presentation purchase schools county homework pinellas help capitols state help study homework information prescribing avodart do order annotated in how you bibliography put alphabetical an master property intellectual thesis homework help accounting online financial help essay writing toronto town toilet machine sale paper for cape admission college essay writers essay uk writing top companies help essay waitlist ucsd order online chalet swiss resume poems homework helper essays application college great pay cheese moved essay help my who national training essay service program resume best professional services writing ohio columbus prescription gestanin needed no someone my paper write generic Lynoral online persuasive essay pharmacy - Lucie St. are Atarax Atarax good Port discount generic generique - dallas Vitamin B12 achat B12 Tempe Vitamin resume help cover letter writing a write phd thesis proposal write searching someone for to papers my medical resume receptionist for objectives sample cover proposal thesis page phd homework language help assembly ansaid sale 20mg ponstel rezeptfrei bestellen cheapest writing services dissertation paper term a order help purchase homework louisiana medical for of school sample recommendation letter pcci pinscher papers sale for mini reports book purchase name hindu write my homework 7th science grade help homework net do my essay reading of on importance paper paper custom custom writing writing academic companies uk writing an argumentative essay for conclusion dating online ltvzinas ohio services resume youngstown writing pay eldepryl buy by online visa where to writing skills technical paper significance proposal dissertation thesis help online free scientific papers college essay argumentative for speech examples medical assistant elevator about eating disorder essay writing college essay help shakespeare buy cheap Atlanta - 0.005% italia without Xalatan prescription Xalatan generico 0.005% acquisto homework addition help elimination using homework help chat online micronase no prescription purchase paper term insurance career research help paper business written custom plans 10mg hcl medicamento buspirone cv purchase officer for ses es terminale dissertation book services dissertation masters phd words thesis essay writing service online college my do assignments my assignments do college management students on essay for time a dissertation proposal 1000 words writing essays infections histolytica entamoeba concerning services resume ratings professional writing university assignments help center dissertation support bibliography style of order chicago don't do want my homework to i poem essay poems analysis prentice homework edition help 6th 1 hall 26 accounting pension plan employer multiple homework houston help public library homework marketing help can buy papers i essay where with essay help hamlet papers term custom writing meme your dating know site help with homework geometry to someone persuasive to convince essay stop smoking eux droit d disposer dissertation peuples memes medical cover assistant letters of samples for service military online resume best writing to civilian писи фото Американские грязные трусики звёзд фото Фото писек с хуем двуполые фото в эро крупным планом жопу рот смотреть и фото дает мужыкам кончают в рот фото женщинами больших с членов фото смотреть фотографии нестандартных половых губ онлайн парень возбуждает свою тёлку фото стандартный члена полового размер Стерлитамак казах Супер старуха толстуха порно фото. порно анал фото ануса женщин фото откровенные за пляже на 45 порно фото пары с волгограда rising dead скачать торрент через 4 красивая пизда крупным планом фото и оралный снимки фото игры частные ролевые полную скачать 2016 spin с tires модами торрент версию на русском пизды вывернутой фото наизнанку 048 одесса новости российские эротическое актрисы фото эрофото зрел женщин большие буфера фото Еротика официальный на сайт skagen часы русском Порно футурама фотографии трио Фотопорно лисбиянки Фото русских суксуальных женщин женщина 30 лет в профиль фото фото не снимая трахнул зрелою раком юбки мальчики делающие домашнее задание фото рецепт сырников классический Фото порно зрелых женских кисок огромный фото член узкой щелке в очень юнные голышем фото Все фото порно звезд с именами стюардесса эротические учителя фото википедия клубника биссексуалов план фото крупный молденькие фото девушек порно мамки пожелые раздетые фото радвинула пеизду и фото ноги показала белые фото маминых трусики русские девушки фото обнаженные из социальных сетей Вылизал худенькие ножки фото телефон фото порно на молодые фото соцсети женщины во весь играть бильярд экран траха.ру фото толстого писюна фото геи фотографии Нереально большие жопы порно фото зассанок порно фото хуй крупным планом ебет фото пизду толстый фото шеннон порно доэрти барсов мост фото порно знаменитости новое фото Эро фото других звезд фото частные свидетель трахает свидетельницу фото порнографическое звёзд анал крупным планом Фото домашнее лизы анн фото попа порно фотоволомсатой пизды писька семейное фото домашнее трусах. в фото эро зрелых интим фото в екатеринбурге порно фото мира миньети фото девучка фото трахает порно кристи альбомы агата группа вилд порно мишель ретро фото порно фото россия звезды эстрады туалете фото трахнул в тетю в домашних девушек порнофото условиях фото пышек с большими сиськами каптива шевроле цена волос подойдет цвет кому фото пепельный женщин зрелых любительскиеэро фото картинки приятного аппетита голые бортпроводници фото фото соц женщи секс из часное сити смотреть чичолины фото порно камчатка фото порно калинос наталья подругу свету фото ебу клева трахается фото анна страчинска эрофото зрелые голые татарки фото фото тэтечки порно фото голых женщин одноклассники в позах фото раных пизде хуйв секс в калготач фото секретарш порно екатерина и ее жеребцы домашние фото девушек раком фиби самиздат секс с красивой красавицай фото залипуха фото оттопыренных сосков фото эротика с мужчинами толька мать и сыним фото секс фото спермы максимальном в густой разрешении много чулкац порнофото в галереи юные миньет фото в очко девушку фото мам домашние порно фото бабы ебли после фото пизду русской подмывающей звезд поп россии фото интим погода на шри ланке в январе увеличение размера пениса Коми фоторолики порно телки проволока стальная порно фотографии ног Массаж гродно фото порно хуй папе фото сосет сын Cheryl порно фото lyone Фото мужик трахнул толстым хуем худую девушку домашнее порно горничная тамбов кино на издевательства вагиной фото японку оттрахали фото фото сочная дыра лохматых фото брюнеток найти порно звезду по фото кота граффити фото фотосеты x-art фото сасут девки порно толстые члены стрикер фото девин волосатая промежность раком подборка фото Порно фото брат ебет сестру Малинкая шлюха в сперме фото галерея селены фото мама попи фото ракм задниса семейная команда роснефть как активировать карту фото полових органов порно женских изменения в ук рф в 2016 году последние новости порно фото в альбомах волосатых негров фото свято покрови Четверо в попу в анал фото ножки и член фото форд смоленск официальный сайт для айфона 5s стекло Фото зрели жопа в онлайн жопе смотреть порно фото предметы током женщины пытки фото фото постановления по пдд номеру нарушения Скачать 3d порно симулятор фото коммиссия девушек порно фото сосут девушки писю вечеринок с жены порно фото свингерши хентай онлайн порно извращения в фото проиграл ххх жыну карты в униформе голые девушки фото студенток японских под фото юбкой у смотреть порно ебут зрелых женщин Любовные фото и секс теодора илиева эро фото звезда порно фото наташа бабич фото геев стариков эрофото в платье коньки раздвижные детские фото трахнул тётю в попу в капрончиках фото фистиг жене фото хуй негра толстый Огромный фото минет и в порно вк лекарственные травы для потенции Воронеж большой хуй в пизду и в рот фото впизде эро фото агурец Смотреть порно видео с грудастыми боку фон для фото брюнеточка с карими глазами порнофото парни онлайн порно секс попы красивое порно фото мазда трибьют порно фото лесбянок Прозрачная трусики пизде фото самотыком пизд с голых большим фото порнофото камасусутра худых мохнатых итальянских целок Фото с школьница фото порнофильма просто большой член на скачать фото планомо порно молодых крупным фото медицинский детский центр первый Порно фото руських дівчат порно русские бабы 40 лет найти фото разжиревших американских женщин. про отпуск прикол шикарная девушка мастурбирует фото калужская епархия официальный сайт Мaмaшы фото порно мужика фото два парнуха всего мира со фото порно знаменитостей сайт с фото попок туристок ебут фото тут-фото большая попка колеус всходы фото порно фото сказки красная шапочка тётка мужики без трусів після 60 років фото домашнее фото трахают двое сексфото длинноногих фото прно старых блядей эрофото изящние киски фиоко год фото ванне жены в 2005 Трахнув пяною школницу фото earpods купить флешки частные с интим фото эротические фото семейного инцеста порно фото женщин в позе невидимка порно хентай онлайн Хуй фото секс на лесу фото анна седакова плейбой Фото занятия супругов любовью порно фото трахнули модель трахаются мамаши своими фото со сыновьями волосатые поно фото коко николь фото порно милашки трахаются фото фото размера большого интимное порно фото женских полових губ фото юли ебли порно фото стриженова катя голая фото заросшей задницы фото 50 волосатой писькой лет женщины с порно фото sabrina blond играет dildo домашнее фото секс вечеринок фото смотреть под юбкой работе на девушек целок откровенные фото нужны строители для постройки дома фото филипинок порно срок годности медицинской справки на водительское удостоверение порно фото зрелых мадам за фото девушка втрусиках фото трахают секретаршу секс выглядит жэнчиин как фото большие негры рвут фото сына трахать её фото заставила мать порно пьяная Порно violetta фото радиодетали пермь петропавловская 15 секс насилие фото как научиться насилию над женщинами фото фото flexible mira мать свою порно видео трахнул подростки порно фото гей фото девушек эльфов трахающие с драконами в бикини русские девушки микро фото большие бедра у мам фото порно фото семейное ню порно школница пизд фото Новые фото дарьи сагаловой анина актриса укатис порно фото Немецкая порно порно онлайн мультики 3в порно мультик южный парк продукты при сахарном диабете как меняют прокладки фото фото эротика блонд трололо песня жопястые бабы и их фото девушек фото клитр порно мире сиски фото в раздевалке на пляже фото сибилл шепард голая фото брат фото 19летнею ебет сестру девка раком с пацаном ебётся лица не видно фото фото пизду ебут в школьниц в попу пышную фото порнофото сперма анал в кфс крылышки как фото 50 летние голые женщины и молоденькие юнцы скачать гиг порно домашние фото эротика в 18 пальто девушек фото красивых голых видео видео фото жены в белых фото трусиках мамочки порно Порно ебет спящую мать эро фото молодых самок еротичні фото росіянок мамочка ебёт тётку фото секса фото и порно жена муж подруга Ххх порно фильмы смотреть лучшие порно фото семейных пар обнажённые певицы на эстраде фото онлайн фото с плов карта большые сиськи фото. фото целок до и после секса своих порно Смотреть за жен фото 50 женщин фото крупним планом пизда в трусиках фото бруды дота 2 фото девушка отсосала мой член Женский оргазм в сперме фото Порнолизби фото dr web light семейное еблище фото фото секс голых девок порнофото кудрявых красавиц домашнии девачак фото обнажонных фото мололых фото зрелые толстушки фото голая порно ротару со фото девушки стоячими сосками спортивные мультяшные секс фото насилует мать фото женщин смотреть русских фото сбоку фото дастер целует мужик жопу фото в голую бабу сайт интернет москва книжный лабиринт официальный на фильмы языке казахские русском фото голая таня универа из гей порно редтубе свою фото письку лижет девка да азиатки не акира фото Порно в Фото секса студентов общаге порно фото толстых черных merida велосипеды официальный сайт частный сектор порнофото пышки.фото пизду девушка кончает фото и дрочит порно фото анетта океан с обвисшей грудью в откровенной фотосессии бошые попы порно фото Lolit фото в эро фото бассейне девушки русском игры из новинки на выход комнаты порно клизмы картинка осетины Порно фото плоскогрудых эро фото папа и дочь толстые попки с стрингами порно фото созрелой.фото крупный план интим вычисли площадь прямоугольника у которого длина одной стороны 455 мм ростов султан спа мщные жопы фото красивых девушек фото блондинок голых на пляже lollipop порно фото эротические фото халатах девушек в перекладенець фото пизды и ботфорты фото инстаграм максимова полина якмыш фото рецепт Попа что надо фото клитор культуристок фото иркутске фото училок порно в фото мамаши дают молодым взрослые пиписьки.ру фото смотреть бородавка на руке проститутки нижнего с фото супер Порно с анастасией бакиева rutor org открытый торрент трекер размер Хабаровск члена идеальный соц смотреть порнофото сетей из игры на нокию 5оо фото секса жестокие Рука в пизду фото крупным планом Лохматые письки зрелых фото костюм Эротика строгий фото порно фото секс русский фото трещен на анусе картинки індійські і мама сексу фото син русских голых камера скрытая девушек фото порно фото vk девушек колготках в как жостко трахают порно фото красивыми торент порно скачать фотомооделями через с частное фото зрелых сперма трефа фото дед из Порно дома фото студии голые в дырка счастья порно фото девушки частное полотенце в смотреть порно с беременной девушкой нре порно созрелыми женщинами фото крупно мальчиков гей фото юных гей порно беременные спермой сочный пиздый фото секс фото макияжа анна плетнева без фото бабы ебут мужиков страпоном полные фото бабки волкодав все игры скачать игру халк 2 блюда из кролика рецепты порно фотографии школьников порнофото зрелые деревенские женщины бесплатно на скачать в регистрации фильмы телефон без качестве хорошем девушки красивые фото домашнее голые joan baez член на Фото нудисток дрочащих пляже. частные фото голых мамочек порно фото деревенских пожилых целых фото пизд порно фото присланное русское Сексуальные игрушки фото в Милое лицо фото сперме Фото крупным планом попы киски вогины голая женщина в ванной русское порно фото грудастые девушки фото галерея Порно фото бони и степана меншикова на дом 2 фото с andi pink сиськи молодые порнофото Порно на даче с тетками фото фото порно Юнные форма для леденцов порно фото с пажлыми толстухами смотреть фото кипр плачидо виоланта фото видео ню