Структурно-семантичні особливості дієслів з невідокремлюваними префіксами у німецькій мові на прикладі роману П. Гослінг “Вбивство на концерті”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Радомська М. А.

Національний університет “Острозька академія”

 

Структурно-семантичні особливості дієслів з невідокремлюваними префіксами у німецькій мові на прикладі роману П. Гослінг

“Вбивство на концерті”

Анотація: Стаття присвячена дослідженню семантики дієслів з невідокремлюваними префіксами у романі П. Гослінг “Вбивство на концерті”. Особливу увагу зосереджено саме на класифікації цих дієслів за значеннями. У дослідженні проаналізована семантична валентність похідних з невідокремлюваними дієслівними префіксами.

Ключові слова: семантика, невідокремлюваний дієслівний префікс, семантична валентність, дериват, агенс, пацієнс.

 

Annotation: This article investigates semantics of the verbs with irremovable prefixes in the novel by P. Gosling “The murder in the concert”. The special attention is paid on the classification of these verbs according to the meanings. The study analyzes semantic valency of the derivates with the irremovable verb prefixes.

Key words: semantics, irremovable verb prefix, semantic valency, derivate, agent, patient.

 

Постановка проблеми. Розвиток мови відбувається одночасно з розвитком суспільства. Передусім зміни торкаються лексичного запасу. Одним з найпрогресивніших та найефективніших способів поповнення словникового складу мови є словотворення, в основу якого покладено ресурси цієї ж мови. Новоутворені слова мають складнішу будову та яскравішу семантику. Вони походять зі слів, які дістали назву “твірні слова” та є зразками для словотвору. [5].

До способів словотвору належить префіксація. Значення префікса можна ідентифікувати лише у складі слова, так як він не є самостійною одиницею мови. Префікси відмінні від інших афіксів насамперед тим, що мають чітко визначену позицію в структурі слова. Це явище дістало назву “структурна автономність”, тобто здатність цього афікса сполучатись лише з повним словом будь-якої частини мови. Похідні слова з префіксами зберігають морфологічні ознаки твірних. Із точки зору семантики  префікси доповнюють, уточнюють значення похідного слова, через що лексичне значення зазнає змін.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми лексикології загалом та семантики дієслів з невідокремлюваними дієслівними префіксами зокрема стали об’єктом дослідження у працях вітчизняних ‒ В.В. Виноградова, К.Г. Городенської, Р.В. Єфимова, І.Г. Милославського, Т.С. Возного та ін. ‒ та зарубіжних лінгвістів ‒ І. Барца, В. Вільманса, Я. Грімм, Ф. Клуґе, Г. Фатера та ін..

Науковці Н. Д. Арутюнова, І. І. Ковалик, М. Д. Степанова досліджували теорію словотвору на матеріалі суфіксального словотворення іменних частин мови. Праці Т. М. Возного [4] присвячені дієслівному словотворенню, в українській мові префікси описав В. С. Ільїн; в аспектологічних працях Ю. С. Маслового [7] висвітлено дослідження семантики префіксів. У німецькій мові невідокремлювані дієслівні префікси  та функції похідних дієслів з невідокремлюваними префіксами досліджували лінгвісти В. Вільманс,              Я. Грімм, але лише Ф. Клуґе виокремлює префіксацію як самостійний спосіб словотворення.

Мета дослідження полягає у зʼясуванні особливостей функціонування, семантики та структури дериватів з невідокремлюваними дієслівними префіксами у сучасній німецькій мові. Досягнення мети роботи передбачає виконання наступних завдань:

–         зробити аналіз граматичних функцій невідокремлюваних дієслівних префіксів;

–         простежити вплив невідокремлюваних дієслівних префіксів на твірні основи;

–         проаналізувати закономірності формування семантики відібраних дієслів у контексті на прикладі детективного роману Паули Гослінг “Вбивство на концерті”.

Основна частина.  Невідокремлювані дієслівні префікси беруть активну участь у творенні нових лексичних одиниць. При приєднанні до твірних основ дієслів вони змінюють їхнє лексичне значення, забезпечують перехід твірних основ прикметників та іменників у дієслова, змінюють семантико-синтаксичну валентність. [6]

Для того, щоб перевірити, чи можуть невідокремлювані дієслівні префікси змінювати ознаки категорії твірної основи, необхідно протестувати дієслова за декількома критеріями.

По-перше, дієслівний префікс, який не відокремлюється, не впливає на вибір дієвідміни, тому префікси є неповноцінними складовими категорії дієслова. Таким чином, префікси be-, ent-, er-, ver-, zer- належать до дієслівних дериватів.

По-друге, приєднуючись до дієслів, що походять від прикметників та іменників, які вже вербалізовані за допомогою суфіксів -ig, -el,- er, -isier, невідокремлювані дієслівні префікси не можна назвати ядром похідних. Визначення категорії таких дієслів зумовлено суфіксом. [6]

Отже, С. Ользен, Г. Фатер [2; 3] вважають, що префікси не є самостійними категоріальними одиницями, так як вони не знаходяться у слові праворуч, не вважаються ядром слова, через що категоріальний статус цієї морфеми є невизначеним. У своїй роботі ми теж дотримуємось такої думки.

У лінгвістиці існує поняття “валентності” ‒ категорії, що характеризує відношення лінійного сполучення. Загалом, валентністю називають можливе чи необхідне оточення слова у контексті, контекстуальні зв’язки слова, співвідношення між різними частинами мови в реченні як на синтаксичному, так і на семантичному рівнях, контекстуальне сполучення слів у реченні як синтаксичних і семантичних партнерів [8].

Виокремлюють такі рівні валентності: синтаксичний, семантичний, логічний. Синтаксичну валентність розглядають як специфічне факультативне або облігаторне заповнення вільних позицій певного виду та числа. Вона урегульовує заповнення вакантних позицій факультативними чи облігаторними актинтами, їхнє відтворення частинами мови у необхідних відмінках [8]. Логічну валентність характеризують на понятійному рівні. Вона, як правило, відображає відношення між позамовними явищами. Семантична валентність регулює заповнення вільних позицій відповідно до значень та проявляється на основі сполучуваності та сумісності семантичних компонентів. Так як семантична валентність характеризується з позицій предикатної логіки, то два рівні валентності можна об’єднати в один під назвою логіко-семантична валентність [8].

Суть семантичної валентності – обмеження вибору і регуляція сумісності контекстуальних партнерів, що лежить в основі синтаксичної валентності. Відношення синтаксичної і логіко-семантичної валентностей відбувається в різних відсоткових співвідношеннях. В сукупності всі типи валентності окреслюють непросте відношення між мовою, свідомістю та реальністю. [3]

При додаванні невідокремлюваних префіксів до твірної основи, утворюються дієслова з різноманітною семантикою. Наприклад, дієслівні похідні із префіксом be- набувають наступних значень:

 • поширення дії на певну поверхню;
 • зміни стану;
 • фізичної діяльності;
 • усвідомлення та сприйняття;
 • пересування, руху;
 • володіння чимось, отримання чогось.

Семантичні значення дієслівних похідних з префіксом ent-:

 • усунення, ліквідації;
 • відцентрованого напряму руху;
 • відкривання;
 • значення, що формується як наслідок спілкування пацієнса та агенса;
 • оплати, віддавання.

Семантика похідних з префіксом er-:

 • значення результативної дії;
 • набування, отримання чогось;
 • загинути, вбивати;
 • просування вперед, досягнення мети;
 • усвідомлення та сприйняття;
 • зміни стану.

При додаванні до основи дієслів невідокремлюваного префікса ver-, формуються слова з наступними значеннями:

 • переміщення, віддалення;
 • припинення дії;
 • дії, помилкової за своїм результатом;
 • витрати грошей, часу;
 • створення перешкод;
 • поєднання;
 • зміни стану;
 • інтенсифікації ознаки предмета;
 • ставлення до людини;
 • спілкування;
 • віддавати/втрачати;
 • отримання чогось;
 • впливу на об’єкт.

Похідні з префіксом zer- є нечисленними в німецькій мові і діляться лише на дві семантичні групи значень, а саме:

 • значення деформування, руйнації, розподілу;
 • суперечки, роздуму, сумніву. [6]

Паула Гослінг у романі “Вбивство на концерті” використовує найбільшу кількість похідних дієслів, що містять префікс be-, зі значеннями:

 • поширення дії на певну поверхню: bedecken, bedeuten, befassen, begleiten, belassen, belegen, benutzen, besorgen, bestrafen, betonen, betreiben, bezahlen, bezeichnen;
 • усвідомлення та сприйняття: beachten, bedrohen, beeindrucken, begreifen, belämmern, bemerken, beobachten, berühren, bestürzen, betrachten, beurteilen, bezweifeln;
 • значення, що формується внаслідок спілкування агенса та пацієнта: beantworten, beauftragen, bedanken, begründen, behaupten, beschäftigen, beschließen, bestätigen, bestehen, bestimmen, beweisen; [1]

Відносно невелика кількість дієслів трапляється з префіксом –ent. Вони набувають такої семантики:

 • значення усунення, ліквідації: enthüllen, entlocken, entpuppen, entsetzen;
 • відцентрованого руху: entfernen, entgehen, entsteigen.
 • значення спілкування агенса з пацієнтом: entscheiden, entschuldigen, entsprechen, enttäuschen. [1]

Щодо дериватів із префіксом –er, то вони не є численними у романі. Здебільшого вони означають:

 • результативну дію: erbieten, erfahren, erfüllen, erreichen, ertappen, erwarten;
 • значення усвідомлення та сприйняття: erkennen, erraten, erregen, erscheinen, erschöpfen;
 • зміну стану: erklären, erstarren, erwärmen. [1]

Групою похідних дієслів, що мають найбільшу кількість семантичних значень містить дієслова з префіксом –ver. Серед всіх значень Паула Гослінг найчастіше використовує:

 • значення розсіювання, віддалення, переміщення до іншого місця: verfolgen, verkehren, verkriechen, verlassen, verreisen, verrutschen, verschwinden, vertragen, verziehen;
 • значення помилкової, неправильної за своїм результатом дії: verderben, verfehlen, verpassen, versäumen, verstreuen, verziehen;
 • значення витрати/використання грошей, часу тощо: verbrauchen, verdrehen, verkleistern, verkraften, verlieren, verschleudern, verwandeln, verwenden;
 • значення позитивного/негативного ставлення до людини: verärgern, verblüffen, verdrängen, verraten, verstehen, verwirren, verzweifeln.

Серед нечисленних похідних з префіксом zer Паула Гослінг використовує слова зі значенням руйнації, розподілу, деформування: zerknautschen, zertreten. [1]

Висновки: Отже, як бачимо, невідокремлювані префікси в німецькій мові, приєднуючись до твірних основ, змінюють та уточнюють їх в семантичному аспекті. В той же час, принцип правопериферійного ядра, який дає безпосередню характеристику похідним в німецькій мові, зумовлює те, що префікси не можуть визначати категоріальний статус деривата.

Проаналізувавши текст детективного роману Паули Гослінг, можна зробити висновок, що дієслова з невідокремлюваними префіксами трапляються досить часто у німецькій мові загалом та в художній літературі зокрема. Серед них найчастіше зустрічаємо похідні з префіксом ver- зі значенням розсіювання, віддалення, переміщення до іншого місця (verkehren, verkriechen).

Список використаних джерел

 

 1. P. Mord in Concert / Paula Gosling. – Berlin : Verlag Das Neue Berlin, 1988. – 224 S.
 2. Olsen S. Wortbildung im Deutschen. Eine Einführung in die Theorie der Wortstruktur / Susan Olsen. – Stuttgart : Kröners Studienbibliothek, 1986. – 128 S.
 3. Vater H. Einführung in die Sprachwissenschaft / Heinz Vater. – München : Wilhelm Fink Verlag, 1996. – 285 S.
 4. Возний Т. С. Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з російською та білоруською / Т. С. Возний. – Львів : Вид-во ЛДУ Вища школа, 1981. – 185 с.
 5. Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова / В. О. Горпинич. – К. : Вища школа, 1999. – 207 с.
 6. Деркевич Н. А. Похідні з невідокремлюваними дієслівними префіксами be-, ent-, er-, ver-, zer- у сучасній німецькій мові : дис. канд. філ. наук : 10.02.04 / Деркевич Наталія Альбертівна – Львів, 2008. – 229 с.
 7. Маслов Ю.С. Система основных понятий и терминов славянской аспектологиии / Ю. С. Маслов // Вопросы общего языкознания. – Л., 1965. – С. 53-80.
 8. СтепановаМ. Д. Словообразование современного немецкого языка / М. Д. Степанова. – М. : Изд-во иностранной лит-ры, 1953. –  375 с.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

answer question homework and help diskussion dissertation der ergebnisse company essay writer best ads dating free online bangalore resume medical experience assistant without for phd speech thesis princeton example university template section writing a methodology dissertation reviews services pro writing resume help online dissertation berlin writing services essay cheapest proposal to how of methodology dissertation a section the write executive writing resume service toronto paper online help order now resume online phd child thesis labour for cv school medical library english essay writing network resume engineer for buy help homework elimination pills cialis soft buy bengali essay site term buy original papers pay to assignment essay an complete arithmetic homework help with write autobiography online my ligne buy en generic - Columbus Estrace canada Estrace online achat where book report can i buy a statement help with uni for personal writing services nonprofit for grant organizations technician personal medical laboratory statement for essayhtml house clean homework reactions chemical help thesis help brave new world help homework confederation canada school of discovery need i writing essay help china essay on science computer student phd resume can buy health essay money dissertation uk help co with writing junior help homework woodlands on abortions essays buy pinchbecks helper homework order on essay 9066 executive frederick douglass written essays by writing usa assignment help services mn minneapolis resume writing homework school helper primary sentence thesis a help with writing report help police medical school recommendation letter for essays best by students written type online free paper my biography how sample write to essays jane eyre mcg fluoxetine 20 luteal reviews service dissertation writing best for letter medical cover journal submission buy essays we resume medical objective for transcription write assignment me my for paper vitae service writing curriculum spirit holy dissertation write a buy paper sales manager for resume objective statement pay write someone to your papers for help free chat online depression home resume a from how to start writing service corrective plans chiropractic adjustment papers literature review custom homework online help online studies social buy caps liberty lesson plan persuasive essay essya my do 2013 application ever essay best college cash my do homework for hattem dissertation abbi mississippi help homework of for resume medical summary qualifications assistant automatic writer essay personality presentation powerpoint disorder outstanding student essay order brand buy Sioux Erythromycin Falls online - online Erythromycin india service writing application essay mba writer federalist papers mandatory should national service be essay approval buy buy viagra online without dr professional for cover medical technologist letter manager sample for medical office resumes writing services business writing resume free help rates thesis editing services letter intent purchase draft to of help homework maps latin america sites essay top mba insead essays services admission my assignment do university uk global warning research essay homework help live tutor write essay montreal my coursework help chemistry gcse with home bangalore dating 100 percent in loan business agency plan mental health for bucharest baneasa plan terminal for an can get essay written me i where homework help web design proposal form dissertation english essay to personal essay application how write pharmacy for school jobs home desk help online from for students research medical topics community medicine school admission service essay graduate writing genuine essay sites word do microsoft my resume phd cheap online ict help homework help london homework jobs assignment childrens services iii in certificate help term for format paper writing essay help it pay forward research no plagiarism paper custom proposal thesis research essays quality custom writing mba essay for service writing computer science service dissertation helpp homework writing essay australian companies proofreading with help ariane tipsy dating simulator fleetwood my cant i mac homework anymore do education higher phd thesis plans lesson cycle butterfly life term custom reviews papers essay services online best homework cromwell help oliver help thesis positional doctor anafranil purchase cheap science earth help with homework acknowledgements dissertation writing for reddit help homework with in paper cheap towels bulk research paper of examlpe flagyl flora forta with a thinking critical level books homework poetry help on plan business vessel for purchase powerpoint buy presentations service writing brisbane resume paper online term buy safe my hours in write paper phobic disorder case study resume writing ohio cincinnati services sujet dissertation posie sale 7 for paper admission help uk in dissertation ireland rated best writing services resume 2014 research structure phd thesis spanish homework my do narrative help essay personal world accommodating synonyms affirming rejecting world world assignment order my to name picture write want i on my writing services ses ecq services portland resume writing professional oregon library city tulsa help homework county personal college essay with for help science gcse papers online past bid services writing deficit study attention case hesi hyperactivity disorder essay thesis making a for an livraison online - discount rapide acheter Aciphex Gracefield Aciphex education in dissertations apart things fall essays - Zagam without place to generic best dr buy Brownsville Zagam buy approval order online outlining an help essay help school assignment law help college admissions essay zuckerberg writing paper ppt process research resume buy best for dissertation zno vs thesis services melbourne resume writing best dissertation writing services phd johannesburg dissertation writing ltd doctoral services writing 2011 best of service dissertation anne report help book frank research paper disorder on cognitive purchase executive samples resume best custom papers research research buy online papers start for to statement school when personal writing medical thesis statement service with help cv writing free position faculty music for dissertation titles cv sample mg 5 no fosamax prescription generic dissertation 5th a dummies writing for essay services writing custom free contents dissertation order buy paper custom wrapping uk your write paper pay someone service proposal in research writing phd india written good a to man essays hard is on find
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721