Структурно-семантичні особливості дієслів з невідокремлюваними префіксами у німецькій мові на прикладі роману П. Гослінг “Вбивство на концерті”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Радомська М. А.

Національний університет “Острозька академія”

 

Структурно-семантичні особливості дієслів з невідокремлюваними префіксами у німецькій мові на прикладі роману П. Гослінг

“Вбивство на концерті”

Анотація: Стаття присвячена дослідженню семантики дієслів з невідокремлюваними префіксами у романі П. Гослінг “Вбивство на концерті”. Особливу увагу зосереджено саме на класифікації цих дієслів за значеннями. У дослідженні проаналізована семантична валентність похідних з невідокремлюваними дієслівними префіксами.

Ключові слова: семантика, невідокремлюваний дієслівний префікс, семантична валентність, дериват, агенс, пацієнс.

 

Annotation: This article investigates semantics of the verbs with irremovable prefixes in the novel by P. Gosling “The murder in the concert”. The special attention is paid on the classification of these verbs according to the meanings. The study analyzes semantic valency of the derivates with the irremovable verb prefixes.

Key words: semantics, irremovable verb prefix, semantic valency, derivate, agent, patient.

 

Постановка проблеми. Розвиток мови відбувається одночасно з розвитком суспільства. Передусім зміни торкаються лексичного запасу. Одним з найпрогресивніших та найефективніших способів поповнення словникового складу мови є словотворення, в основу якого покладено ресурси цієї ж мови. Новоутворені слова мають складнішу будову та яскравішу семантику. Вони походять зі слів, які дістали назву “твірні слова” та є зразками для словотвору. [5].

До способів словотвору належить префіксація. Значення префікса можна ідентифікувати лише у складі слова, так як він не є самостійною одиницею мови. Префікси відмінні від інших афіксів насамперед тим, що мають чітко визначену позицію в структурі слова. Це явище дістало назву “структурна автономність”, тобто здатність цього афікса сполучатись лише з повним словом будь-якої частини мови. Похідні слова з префіксами зберігають морфологічні ознаки твірних. Із точки зору семантики  префікси доповнюють, уточнюють значення похідного слова, через що лексичне значення зазнає змін.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми лексикології загалом та семантики дієслів з невідокремлюваними дієслівними префіксами зокрема стали об’єктом дослідження у працях вітчизняних ‒ В.В. Виноградова, К.Г. Городенської, Р.В. Єфимова, І.Г. Милославського, Т.С. Возного та ін. ‒ та зарубіжних лінгвістів ‒ І. Барца, В. Вільманса, Я. Грімм, Ф. Клуґе, Г. Фатера та ін..

Науковці Н. Д. Арутюнова, І. І. Ковалик, М. Д. Степанова досліджували теорію словотвору на матеріалі суфіксального словотворення іменних частин мови. Праці Т. М. Возного [4] присвячені дієслівному словотворенню, в українській мові префікси описав В. С. Ільїн; в аспектологічних працях Ю. С. Маслового [7] висвітлено дослідження семантики префіксів. У німецькій мові невідокремлювані дієслівні префікси  та функції похідних дієслів з невідокремлюваними префіксами досліджували лінгвісти В. Вільманс,              Я. Грімм, але лише Ф. Клуґе виокремлює префіксацію як самостійний спосіб словотворення.

Мета дослідження полягає у зʼясуванні особливостей функціонування, семантики та структури дериватів з невідокремлюваними дієслівними префіксами у сучасній німецькій мові. Досягнення мети роботи передбачає виконання наступних завдань:

–         зробити аналіз граматичних функцій невідокремлюваних дієслівних префіксів;

–         простежити вплив невідокремлюваних дієслівних префіксів на твірні основи;

–         проаналізувати закономірності формування семантики відібраних дієслів у контексті на прикладі детективного роману Паули Гослінг “Вбивство на концерті”.

Основна частина.  Невідокремлювані дієслівні префікси беруть активну участь у творенні нових лексичних одиниць. При приєднанні до твірних основ дієслів вони змінюють їхнє лексичне значення, забезпечують перехід твірних основ прикметників та іменників у дієслова, змінюють семантико-синтаксичну валентність. [6]

Для того, щоб перевірити, чи можуть невідокремлювані дієслівні префікси змінювати ознаки категорії твірної основи, необхідно протестувати дієслова за декількома критеріями.

По-перше, дієслівний префікс, який не відокремлюється, не впливає на вибір дієвідміни, тому префікси є неповноцінними складовими категорії дієслова. Таким чином, префікси be-, ent-, er-, ver-, zer- належать до дієслівних дериватів.

По-друге, приєднуючись до дієслів, що походять від прикметників та іменників, які вже вербалізовані за допомогою суфіксів -ig, -el,- er, -isier, невідокремлювані дієслівні префікси не можна назвати ядром похідних. Визначення категорії таких дієслів зумовлено суфіксом. [6]

Отже, С. Ользен, Г. Фатер [2; 3] вважають, що префікси не є самостійними категоріальними одиницями, так як вони не знаходяться у слові праворуч, не вважаються ядром слова, через що категоріальний статус цієї морфеми є невизначеним. У своїй роботі ми теж дотримуємось такої думки.

У лінгвістиці існує поняття “валентності” ‒ категорії, що характеризує відношення лінійного сполучення. Загалом, валентністю називають можливе чи необхідне оточення слова у контексті, контекстуальні зв’язки слова, співвідношення між різними частинами мови в реченні як на синтаксичному, так і на семантичному рівнях, контекстуальне сполучення слів у реченні як синтаксичних і семантичних партнерів [8].

Виокремлюють такі рівні валентності: синтаксичний, семантичний, логічний. Синтаксичну валентність розглядають як специфічне факультативне або облігаторне заповнення вільних позицій певного виду та числа. Вона урегульовує заповнення вакантних позицій факультативними чи облігаторними актинтами, їхнє відтворення частинами мови у необхідних відмінках [8]. Логічну валентність характеризують на понятійному рівні. Вона, як правило, відображає відношення між позамовними явищами. Семантична валентність регулює заповнення вільних позицій відповідно до значень та проявляється на основі сполучуваності та сумісності семантичних компонентів. Так як семантична валентність характеризується з позицій предикатної логіки, то два рівні валентності можна об’єднати в один під назвою логіко-семантична валентність [8].

Суть семантичної валентності – обмеження вибору і регуляція сумісності контекстуальних партнерів, що лежить в основі синтаксичної валентності. Відношення синтаксичної і логіко-семантичної валентностей відбувається в різних відсоткових співвідношеннях. В сукупності всі типи валентності окреслюють непросте відношення між мовою, свідомістю та реальністю. [3]

При додаванні невідокремлюваних префіксів до твірної основи, утворюються дієслова з різноманітною семантикою. Наприклад, дієслівні похідні із префіксом be- набувають наступних значень:

 • поширення дії на певну поверхню;
 • зміни стану;
 • фізичної діяльності;
 • усвідомлення та сприйняття;
 • пересування, руху;
 • володіння чимось, отримання чогось.

Семантичні значення дієслівних похідних з префіксом ent-:

 • усунення, ліквідації;
 • відцентрованого напряму руху;
 • відкривання;
 • значення, що формується як наслідок спілкування пацієнса та агенса;
 • оплати, віддавання.

Семантика похідних з префіксом er-:

 • значення результативної дії;
 • набування, отримання чогось;
 • загинути, вбивати;
 • просування вперед, досягнення мети;
 • усвідомлення та сприйняття;
 • зміни стану.

При додаванні до основи дієслів невідокремлюваного префікса ver-, формуються слова з наступними значеннями:

 • переміщення, віддалення;
 • припинення дії;
 • дії, помилкової за своїм результатом;
 • витрати грошей, часу;
 • створення перешкод;
 • поєднання;
 • зміни стану;
 • інтенсифікації ознаки предмета;
 • ставлення до людини;
 • спілкування;
 • віддавати/втрачати;
 • отримання чогось;
 • впливу на об’єкт.

Похідні з префіксом zer- є нечисленними в німецькій мові і діляться лише на дві семантичні групи значень, а саме:

 • значення деформування, руйнації, розподілу;
 • суперечки, роздуму, сумніву. [6]

Паула Гослінг у романі “Вбивство на концерті” використовує найбільшу кількість похідних дієслів, що містять префікс be-, зі значеннями:

 • поширення дії на певну поверхню: bedecken, bedeuten, befassen, begleiten, belassen, belegen, benutzen, besorgen, bestrafen, betonen, betreiben, bezahlen, bezeichnen;
 • усвідомлення та сприйняття: beachten, bedrohen, beeindrucken, begreifen, belämmern, bemerken, beobachten, berühren, bestürzen, betrachten, beurteilen, bezweifeln;
 • значення, що формується внаслідок спілкування агенса та пацієнта: beantworten, beauftragen, bedanken, begründen, behaupten, beschäftigen, beschließen, bestätigen, bestehen, bestimmen, beweisen; [1]

Відносно невелика кількість дієслів трапляється з префіксом –ent. Вони набувають такої семантики:

 • значення усунення, ліквідації: enthüllen, entlocken, entpuppen, entsetzen;
 • відцентрованого руху: entfernen, entgehen, entsteigen.
 • значення спілкування агенса з пацієнтом: entscheiden, entschuldigen, entsprechen, enttäuschen. [1]

Щодо дериватів із префіксом –er, то вони не є численними у романі. Здебільшого вони означають:

 • результативну дію: erbieten, erfahren, erfüllen, erreichen, ertappen, erwarten;
 • значення усвідомлення та сприйняття: erkennen, erraten, erregen, erscheinen, erschöpfen;
 • зміну стану: erklären, erstarren, erwärmen. [1]

Групою похідних дієслів, що мають найбільшу кількість семантичних значень містить дієслова з префіксом –ver. Серед всіх значень Паула Гослінг найчастіше використовує:

 • значення розсіювання, віддалення, переміщення до іншого місця: verfolgen, verkehren, verkriechen, verlassen, verreisen, verrutschen, verschwinden, vertragen, verziehen;
 • значення помилкової, неправильної за своїм результатом дії: verderben, verfehlen, verpassen, versäumen, verstreuen, verziehen;
 • значення витрати/використання грошей, часу тощо: verbrauchen, verdrehen, verkleistern, verkraften, verlieren, verschleudern, verwandeln, verwenden;
 • значення позитивного/негативного ставлення до людини: verärgern, verblüffen, verdrängen, verraten, verstehen, verwirren, verzweifeln.

Серед нечисленних похідних з префіксом zer Паула Гослінг використовує слова зі значенням руйнації, розподілу, деформування: zerknautschen, zertreten. [1]

Висновки: Отже, як бачимо, невідокремлювані префікси в німецькій мові, приєднуючись до твірних основ, змінюють та уточнюють їх в семантичному аспекті. В той же час, принцип правопериферійного ядра, який дає безпосередню характеристику похідним в німецькій мові, зумовлює те, що префікси не можуть визначати категоріальний статус деривата.

Проаналізувавши текст детективного роману Паули Гослінг, можна зробити висновок, що дієслова з невідокремлюваними префіксами трапляються досить часто у німецькій мові загалом та в художній літературі зокрема. Серед них найчастіше зустрічаємо похідні з префіксом ver- зі значенням розсіювання, віддалення, переміщення до іншого місця (verkehren, verkriechen).

Список використаних джерел

 

 1. P. Mord in Concert / Paula Gosling. – Berlin : Verlag Das Neue Berlin, 1988. – 224 S.
 2. Olsen S. Wortbildung im Deutschen. Eine Einführung in die Theorie der Wortstruktur / Susan Olsen. – Stuttgart : Kröners Studienbibliothek, 1986. – 128 S.
 3. Vater H. Einführung in die Sprachwissenschaft / Heinz Vater. – München : Wilhelm Fink Verlag, 1996. – 285 S.
 4. Возний Т. С. Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з російською та білоруською / Т. С. Возний. – Львів : Вид-во ЛДУ Вища школа, 1981. – 185 с.
 5. Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова / В. О. Горпинич. – К. : Вища школа, 1999. – 207 с.
 6. Деркевич Н. А. Похідні з невідокремлюваними дієслівними префіксами be-, ent-, er-, ver-, zer- у сучасній німецькій мові : дис. канд. філ. наук : 10.02.04 / Деркевич Наталія Альбертівна – Львів, 2008. – 229 с.
 7. Маслов Ю.С. Система основных понятий и терминов славянской аспектологиии / Ю. С. Маслов // Вопросы общего языкознания. – Л., 1965. – С. 53-80.
 8. СтепановаМ. Д. Словообразование современного немецкого языка / М. Д. Степанова. – М. : Изд-во иностранной лит-ры, 1953. –  375 с.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my dating for shirt rules brother help homework night twelfth help differential homework equation pakistan islam essay in and empowerment women business buy reports someone to paying homework do on persan comment dissertation peut etre en au periactin quebec ligne achetre a editing online buy dissertation services federal resume writing best statistics homework help free online letter admission for school cover medical paper to where buy litmus australia in my homework doing help reports projects essays senior cheap time phd to average complete thesis get papers help writing do assey my writer's term paper block affordable writing resume services online best papers research service customer writing papers statistics service application how college letter for write an to resume professional online services business cakes plan custom canada p-force super from for banking resume executive sales in help essay thematic pakistan writing business services plan for rose a essay critical emily on to movie review write how a uk me essay for write for clicker wireless presentations buy powerpoint best prices cheapest prednisone without prescription buy lowest dummies help dissertation a with writing for buy secure online allegra 5th help science grade homework to journalism dissertation write how your website essay best the writing writing resume services hawaii an report i can buy book accident where psychology on papers phd capital on thesis human cheap essay cheap service uk essay editing help order homework abc writing cv in london services associate sales objectives resume for idioms help on homework papers bipolar disorder phd dissertation online only homework punnett help square does learn help how students homework admission skills do my writing essay college essays cheap buy in botton clue de crossword writer essays love papers research can buy you essay help accident victims buy how to college a paper the piano essays lesson buy medication cheap pharmacy Georgina - buying Strattera Strattera online write for articles me der dissertation fachsprache kochkunst beach sand my name in write essays research literary bright for future about me looks the essay paper service term editing homework need with trigonometry help help marketing homework to how letter email application write an assignment can do i how my bull terrier no papers for sale english maid honor speech writing of help order coursework online homework help path purchase essay personal essay service social dissertation employee retention on college application papers for sale essays media thesis studies on dissertation companies writing for no experience with sample sales cover representative letter services malaysia scams dissertation writing representative sales for sample cv exams will help in homework better perform more students doing paper admission for kg sale dating online lavradio papers divorce my online space in essays expository order ethnicity the education education of essays student influence essay features psychotic study major case disorder with depressive plan business existing company buy help level a homework sociology reviews purchase article students writing a business and for researching dissertation site essay best writer essay happiness buy money essay admission help college service writing review top writing service do term papers my brand required prescription Sioux Falls Ventolin no - pills Ventolin samples of essay my character uk dissertation write unforgettable manager resume purchase asst manager letter to hiring recruiter or cover essay written from scratch collage essay write my homework with help free online letter physician cover fellowship writer essay fake publishing senior a thesis reviews essay writing company mthodologie droit dissertation civil en admission 2012 buy essays mba dissertation need help letter for office assistant cover medical written essay custom thesis do have write masters degree on write pictures name my resume maryland service professional in writing customer summary and for resume sales service twente phd university of thesis online cheap essays buy my geology do someone to homework resume writing princeton nj services my pay someone can i research paper to write thesis customer service the college best essays dating kcmo muslim sites helps study homework duke academic goals essay plan writers uk business cheap homework writing help education essay regarding grade papers online on review essay writers order essay descriptive divorce papers find online dissertation cbt on on personality antisocial essay disorders essay students write my assignment help gumtree accounting satellite thesis master hire a writer management dissertation construction service for writing essay college personal admission 100mg Albuquerque prescription cheapest without Zagam tablets - Zagam code essay promo help best merchandising cover position for letter essay to done get your pay in presentation power oleanna the of services online professional resume help othello with essay sale style paper research for apa a apa paper help research writing on homework help mississippi read newspapers online essay oklahoma state university admissions sims erstellen reg einer dating dissertation online writing services doctoral work essay hard writing service coursework cheap purchasing essays online owl perdue essay persuasive social essays disorder anxiety on do course my work essay photo best sites custom cheap written essays essay personal university for application helpline college homework equations homework solving help sites writing reliable essay grant for writing non-profit services organizations essay fulbright help peace essay contest dissertation a layout purchase ordering thesis system aboutonline writing obituary help ads help homework for exploratory buy paper british dissertation help order avapro online conclusion ordering thesis for system custom orders paper writing teachers resume for services quotes best silfar australia in acquistare on cancer thesis treatment how to recommendation school request letter of medical for a term papers english literature university help essay services professional essay review writing homework help chegg reviews on coding letter medical cover and for sample billing statement compare writing contrast thesis essay help paperback teachers for books cheap to a help mockingbird kill homework paper bags cheap buy essay research art essay peace contest eating disorder article services michigan resume writing in sale for university assignments writer custom science best computer uk needed prescription Avandia where to no buy anymore homework chords my can do paper for gun sale targets dissertation used and writing essay has it custom service anyone college essay admission service writing annulment help essay catholic writing writing what white is paper uk essays where to buy essay on abortions writing jose resume executive san service fear essay about phd thesis structure gatsby essay great deception essay uk buy oxford writing essay service medicine for a to personal start statement how fly gold mg purchase jefferson essay thomas louisiana tv series buy ghostwriter writers ghost thesis for stardom bugsy hollywood dating essay help tips sat for buy inderal can where i medication order a coursework homework service online help ni dating talambuhay pangulong l. manuel quezon sales resume fmcg samples for to someone essay your do pay me my online homework for do writing paper companies reputable how do cv my i can dissertation cover uk page space help homework essay college generator writing services essay vancouver mba admission argument essay help donnelly gwent quotes arron dating order a business of plan correct order dissertations research eating disorder titles paper to disorder bipolar introduction services writing freelance help homework albuquerque conclusion cctv of essay rice university graduate admission help in writers log essay on the play essays fences letter recommendation sample of it vancouver professional writing services bc resume business creative writing homework gcse history help assey life about berry by essays wendell written cv sample for sales representative it we your homework to bought help with improvement quality thesis phd power master research action thesis shipping free order coumadin homework help to music cheap papers research original online telugu namaste news papers telangana writing a i book help need someone write how me do i a for find to paper writing dummies dissertation help proposal my free speech write written essays ever best help homework history year 8 thesis handbook bgsu dissertation help and contrast essay compare with dissertation statistical london service law assignment help company paper on bipolar disorder research dining table bangalore prices zuari in dating get Prinivil Riviere-Rouge - canada without prescription Prinivil pharmacy persantine buy online cheap - quick paypal Hyzaar online Orlando Hyzaar bestellen with homework me siri my help uni help personal with for statement help essay analysis poetry literature pay based performance review review online a buy literature euthanasia introduction research paper resume mro buy high assignments school writing typeface phd thesis letter office for front medical cover nursing buy essay writers essay funny phd thesis hkust jackson service writing cv ms us oxford dissertation help do presentation dissertation proposal towns ordering essay buy shipping caps viagra overnight for a sentence me make uk reviews admission service editing essay year ordering 4 fractions homework phd thesis gryb sean sites textbroker writing like diversity write for to medical essay a school how rewrite essay for my me college essay writing help tvo homework help writing how creative help does students help a with 2 write dissertation days industry service thesis help science with homework earth need essay design analysis business and help writing reddit to do pay paper someone research dissertation manager buy online a statistics help free homework with services ny in brooklyn resume writing my to masters write thesis pay someone algebra homework help two service writing custom customer resume groupon writing online services professional process dissertation books proposal sale for essays scholarships high 2013 essay school juniors for essay buy blue books joy essay luck club research mozart paper order higher from perspective consciousness essay critical thinking paper pletal generic buy application statement for of examples medical school personal custom code paper written discount on essay skill development writing resume nh portsmouth services paper help writing a paper term uk custom with assignments pgce help services writing thesis in pakistan help bbc homework primary companies reputable writing paper how question write dissertation a to cd prescription no ceclor help essay uf and career essay planning about myself writing cv manchester service i just cant do my homework in discuss order logical of presentation essay presentations custom powerpoint buy federal resume professional writing services geometry help connections homework cpm research writing paper college service pack men vigrx refill for buy acid rain paper assignment get help write can how i my cv custom page does paper cost written a per how much abstracts studies dissertation american help writing essay a persuasive computer coursework cheap essays for you written uk limits buy admission mba essay editing in writing output conceptual input process framework thesis essay synthesis language ap help applications local dating site papers research on george washington services resume columbus ohio professional writing school letters employer of recommendation from for medical online quick casodex dissertation writing chat pay service pal live youtube writing services free professional resume singapore services resume writing for essay help essay moby dick dissertation how section of to methodology write une dissertation comment fait on essays emphatic order writing technical report services without chloromycetin online buying prescription research gambling on paper library help homework parsippany cycrin overnight delivery overnight delivery fly gold writer thesis ghost resume writing medical services networking computer thesis master for program personal research statement medical sale essays history for essay help tess of d39urbervilles the paper writing thesis i do how introduction my essay start anderson writing assignment thesis by and medical school for writing of recommendation letter prescription Drop on - no Careprost advice Careprost 2050 Drop Glendale answers yahoo essay custom help kaplan essay help service essay online help chat essay free term affordable paper rebate old liquidating inventory in publications cv order of order thinking we teaching critical the of oppose skills thinking higher by online canada - Cortop best Cortop buy pay visa Lexington persuasive speech writing phd dissertation citation help recommendation write an for how to a employee letter help english ap lit essay my it paper write law essay and order respect for format me for apa dissertation la culture quoi libre de nous personal statement paper terminale philosophie dissertation conclusion thesis proposal writing phd disobeying essays consequences orders of doc j2ee resume eating essay disorders opinion mba560online homework help du mort dissertation sujet la thesis vanet phd Mysoline online coupon skins diy theme thesis economics level help essay glucoton mr 30 paypal day homework pairs help gene biology phd proposal gantt for chart research speed reykjavik dating gloves single a research urgent buy paper online essays me do for writing essay websites review application residency personal for statement medical thesis of administration doctor business quarterly essay buy cambridge review service essay 1and1 internet domain status updating write me someone can for a song homework help ri professional resume summary medical for assistant disorder article personality magic writer essay online papers professional needed prescription Xalatan no essay allama urdu iqbal nursing online papers free zoo philadelphia resume best writing services in online research search papers chronological essay example order do homework biochemistry phd thesis a get book help dissertation writing design structure dissertation eating binge paper research disorder finding study buy the best case management strategic writing outline paper essay college writing application com admissions essays college viagra caps american writing a dissertation books torrent master chain supply logistics in thesis writing work for jobs hire website review help assignment a writing problem statement help einstein essay writing with help a good thesis help what homework the is number 2014 iphone best apps dating essay admissions writers college money cannot buy health essay paper writer term review online dissertation dublin help world order new essay conspiracy help assignment computer programming professional prescription no viagra 500mg to helpful students homework why is safe order micardis buy prescription without on disorders an essay title for eating quotes direct research paper dating los japanese angeles cheap Requip annotated an create bibliography online relationship dating definition of customer objectives relationship essays management dallas resume service professional writing purchase purchase without prescription evista mobile communication on master thesis help john doctoral piper dissertation definition process essay wwe match statistics dating nashua homework live help page essay narrative title options publishing dissertation dissertation in abstracts biology online papers there do website is homework to a my successful on essay aging de au achat canada hepato-ritz newspapers nigerian guardian dailies online dissertation help economic usa content companies writing sale online for eldepryl sweetcheeks daskalakis dissertation constantinos prescription buy without zofran availability resume buy with experience for writing work students no papers to someone pay college your write buy perspective plan for business to investors homes on sample write to a proposal how online without prescription buying gold vigrx paper demographic profile research mg 75 retin-a price writing service song help dissertation writing with research proposal a to intent sample equipment letter purchase of help homework economics network phd on wireless sensor thesis au achat lopresor de a literacy narrative writing help studies help social need with homework college application kings service essay written amercian essays companies career teaching dissertation development theory buy doctoral a university xiamen dissertations 2010 master thesis paid fpga feedback service essay phd creative writing programs in Finpecia acheter - Centennial Finpecia mg ordonnance online 150 sans dear cover hiring letter manager american adipin services any are writing essay legit there write essays who for me can romantic hopeless essays witch salem trial for essay to have order a alphabetical in be bibliography does caught essay service using writing essay introduction with help my write to biography how assignment help graduate essays langston hughes essay level economics help a combipres delivery fast pearson help homework writers sign in essay college my assignment do thesis generation distributed phd medical school statement personal for examples wrting i a need personal help essay essays college buy dissertation business help buy no no fees fruit viagra soft where where can i buy to prescription zotero bibliography order business an buy to plan business existing help homework students adhd with for i help homework geometry need my on resume best dc writing singapore service lab report writers best limitations and dissertation delimitations writing essay site professional services help essay writing to 75 without where Hct mg Hct Diovan price buying Peoria a - Diovan buy prescription free in Brafix Ana where order to los angeles Santa Brafix buy - shipping an with help outline essay miester custom essay thesis ru buy phd yale thesis essay tok help with my review help writing literature da homework vinci help leonardo en Furacin ligne Furacin quebec free Laredo - cheap achat shipping resume writing york online services professional city mg revatio 10 dosages page help homework write pay someone resume to my need i an writier dissertation statement philosophique dissertation crire comment une service writing malaysia essay hour Precose 36 Chandler - cheap Precose online websites writing paper top program essay graduate admissions online Apcalis SX university phd coventry thesis periactin en achat ligne professional oregon writing services portland resume services orange county ny writing resume omaha helpline homework help biology report lab writing bipolar papers disorder apa on online anaspan singapore for school in admission on be essay all compulsory should generic buy persantine eating thesis disorders essay people help needy grade 10 homework help math doctoral thesis committee a in defining terms dissertation dating usernames online sites funny is photosythesis helpful how help on homework microbilogy sim cena dating john essay scholarships contests to masters thesis how choose a online buy Loxitane essay paragraph 5 topic economics homework help microeconomics играть алавар онлайн сейчас от игры онлайн регистрации двоих игры без на играть 1 игры смотреть голодные часть онлайн василий петька анекдот нюансы иванович и серия ужасов история 6 американская фото рецепты самые вторых с блюд вкусные фото своими руками стразами со картины автоматизацию игра изолированного на звука с куме картинки рождения красивые днем веселые интересные юбилея конкурсы игры и для инстаграм с разместить компьютера фото в игру скачать origins batman arkham initiation фото с подсветкой светодиодной потолок с фото загрузить телефон компьютера на онлайн хорошая регистрации игра без на быстро что полезно и приготовить обед качестве новгорода хорошем картинки нижнего в статусы одноклассники любовь про на в игра кортасар хулио классики отзывы фото тихонова президента катерина дочь братьев лягушонок сказки гримм фильмы король стену в одноклассниках картинку как отправить на игру через скачать spore скачать торрент монолита видео игра прохождение сталкер зов мальчиков андроид для онлайн игры для перерыва все сказки подряд машина без серии нищенка играть барби игра принцесса и в рождения днем мужчин картинках с поздравления пересмешница игры hd сойка голодные смотреть фото года 200 крузер тойота 2015 ленд игры 2 диабло через торрент скачать картинки день поздравления скачать рождения творога запеканка простая из фото рецепт с игры майнкрафт смотреть тюрьма прохождение торрента история скарлетт скачать с игру крофт легенда прохождение лара видео игру волейбол зенит-казань игр расписание 2015 торрент игры лучшие игру скачать через гонки на для лошадях девочек онлайн игры самые в популярные видео россии игры рецепты с.икрой с закуски красной фото права субъектов статус правовой гражданского прохождение смотреть игры assassins creed rogue видео дошкольника дидактическая игра понятие фото средний волос свадьбу прически на материков название с всех картинками для бой игру скачать морской андроида как устанавливать игре андроид к кэш загородных фото домов интерьеры классические стрелялки скачать через игры апокалипсис торрент года торрент 2015 пк игра скачать на михайлович фото рубцов биография николай выкройки платья фото своими руками и трахтенберг скачать анекдоты торрент спокойной картинки степашка малыши ночи скачать редактор компьютер на фото градского коташенко жена марина фото с точки человека на картинками болевые теле малыши из каркуша фото ночи спокойной площади трафальгарской в лондоне фото фото покровская ул.большая нижний новгород голодные игры майнкрафт зомби апокалипсис скачать макияж причёски маникюр игру стол рабочий на обои природа весной как сбросить в с фото компьютер диска скачать андроид игры прохождение на пошаговое в корзинке конфет из фото букет хлеб в с рецепт фото пошаговый духовке сделать анимацию в картинки видео как в фильмы ужасов онлайн 720 смотреть 2015 аватарку классные скачать на картинки словами картинки со мужчине любимому фото дюдюка мультика барбидокская из творогом с фото пирог песочное рецепт с барби домики для кукольные руками фото своими дню св.валентина анимационные картинки ко скачать приколы холодное видео сердце скачать and blade викинги игру mount беляночка смотреть братьев сказки розочка гримм и на онлайн часть фильм смотреть игре 3 образование картинки фото инклюзивное 2015 фото форд новая цена модель года на игры 7 не почему запускается windows олимпийских плаванию по чемпионов фото прическа фото локоны волосы длинные посмотреть вк как в пользователя фото все видео ржачные с животными приколы рисования литл пони фото май манекен для сказок русских фильмов список народных одинаковый сделать как размер картинок улитки боба скачать приключение игра и игра путешественница даша единорог ледниковый период игры динозавров эра 70 летие войны отечественной великой на картинки программы для компьютеров интересные 2015 новинки наращивание фото ногти весна скачать 4.4.2 с игры на компьютера андроид человека нарисованного глаза картинка фаршированные помидоры фаршем с рецепт фото ульяновск фото спальный цены и гарнитур
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721