СКОРОЧЕННЯ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ АНГЛОМОВНОГО ЕЛЕКТРОННОГО СПІЛКУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто найпопулярніші види скорочень, які зустрічаються у сучасному англомовному електронному спілкуванні, виділено певні семантичні групи їх вживання та наведено найбільш поширені приклади.

Ключові слова: електронна комунікація, скорочення, акронім, «літ», злиття, капітуляція, граматична конверсія.

В статье рассмотрены самые популярные виды сокращений, которые встречаются в современной англоязычной электронной коммуникации, выделены некоторые семантические группы их употребления и приведены наиболее распространенные примеры.

Ключевые слова: электронная коммуникация, сокращение, акроним, «лит», слияние, капитуляция, грамматическая конверсия.

The article deals with the most popular types of contractions that occur in contemporary English electronic communication, it also highlights certain semantic groups of their usage and gives the most common examples.

Keywords: electronic communication, contraction, acronym, “leet.” blending, capitalization, grammatical conversion.

Технологічна революція, яка спостерігається протягом останніх десятиліть, зумовила стрімкий розвиток соціальних мереж, що у свою чергу призвело до появи нового комунікаційного середовища – електронного. За даними нещодавно проведених досліджень текстові повідомлення складають понад 90% від обсягу комунікацій в інтернет-середовищі. Тому не дивно, що електронний формат повідомлень значно впливає на зміни в мовах, при чому найбільшою мірою це стосується англійської, частка якої в електронному спілкуванні складає близько 70%.

Вивченням проблем електронного спілкування в англійській мові займалися як вітчизняні, так і зарубіжні лінгвісти. Найяскравішими представниками є А.Г. Аврамова, О.П. Бєлінська, О.Н. Галичкіна, А.О. Жичкіна, Л.Ю. Іванов, Т.В. Крутько, Н. Барон, Дж. Бремер і П. Раух, Д. Крістал, П. Грінфілд, Ч. Херріс, С. Херрінг, A. Томік,  M. Mарріот  та ін.

Незважаючи на велику кількість праць присвячених проблемі електронної комунікації, ця форма спілкування є відносно новою, тому існує безліч аспектів пов’язаних з трансформацією писемної електронної англійської, які є досі не дослідженими. Власне ця новизна і зумовлює актуальність обраної теми.

Мета статті полягає у виявленні структурних і функціональних особливостей які проявляються у сучасному англомовному електронному спілкуванні.

Об’єктом дослідження обрано англійськомовну електронну комунікацію. Предмет складають  скорочення як особливості комп’ютерно-опосередкованої комунікації в англійській мові

Електронна англійська з усіма її трансформаціями вже отримала окрему назву – Netspeak. Корисувачі Netspeak спілкування не зважають на правила пунктуації, абзаци чи великі літери, вони застосовують безліч скорочень як слів так і цілих фраз. Зменшення кількості друкованих знаків здійснюється з ціллю економії часу. У зв’язку з цим, електронні повідомлення містять велику кількість орфографічних та граматичних помилок, у ній немає місця розлогим монологам та довгим паузам. Зазвичай співрозмовник очікує швидкої відповіді, власне тому використовується Netspeak, яка дозволяє спілкуватися зі швидкістю думки .

Постійні користувачі інтернет  часто вживають сталі фрази, які служать для підтримки розмови, а також використовуються з метою виявлення розуміння щодо сказаного співрозмовником, вступу в розмову, прохання, уточнення чи повторення, прощання, побажання та ін. Тут йдеться про акроніми (аcronyms) – скорочення кліше-фраз, які головним чином базуються на ініціалізації фрази, тобто використовується перша літера кожного слова .

1) Акроніми, які служать логічними зв’язками для висловлення послідовності думок та переходу від однієї до іншої: AFAIK (as far as I know), BTW (by the way), IRL (in real life), IAC (in any case), FYI (for your information), WRT (with respect to), IOW (in other words), IMHO (in my humble opinion), JTLUK (just to let you know), IJWTS (I just want to say),F2f (face-to-face),IIRC (if I remember correctly) [19, 53].

2) Вступ до розмови: WAYF (where are you from), DIKY (do I know you), LTNS (long time no see), LTNT (long time no type), WERV U BIN (where have you been?), WAN2TLK (want to talk?), WAYD (what are you doing?), RUOK (are you OK?), WB (welcome back), WU (what’s up?) [19, 53].

3) Прощання і домовленість про наступну зустріч: TTYL (talk to you later), BFN (buy for now), SYL (see you later), TCOY (take care of yourself), GN, HAGN (good night, have a good night), SIT (stay in touch), KIT (keep in touch), H2CUS (hope to see you soon), XOXOXO (hugs and kisses), HAK (hugs and kisses), HAND (have a nice day), TTUL (talk to you later) [19, 54].

4) Побажання: HF (have fun), HAGO (have a good one), GLA (good luck all), HAND (have a nice day), HBTU (happy birthday to you), WBR, WBW (with best regards / with best wishes), GL (good luck) [19, 55].

5) Прохання: PCL (please call me), WIBNI (wouldn’t it be nice if), IWBNI (it would be nice if), PTMM (please tell me more).

6) Сміх:LOL (laughing out loud), JK (just kidding), J4F (just for fun),  ROFL (rolling on the floor laughing),LMAO (laughing my ass off),GGG (giggle) [19, 55].

7) Похвала: XLNT (excellent), N1 (nice one), GT (good try), WP (well played), GRATZ, GZ (congratulations), WTG (way to go), N1 (nice one).

8) Подяка: THNQ, TX , 10X , TNX , THNX , TUVM , TYVM (thank you), TFHAOT (thank for help ahead of time) [19, 56].

9) Виявлення розуміння та прохання про уточнення: OIS (oh, I see); ISWYM (I see what you mean); WDM (what do you mean), IKWYM (I know what you mean), YIU (yes I understand).

10) Вибачення: PMFJI – pardon me for jumping in, SMT (sorry).

11) Здивування: OMG, OMFG (oh my God), ORLY (oh really?).

12) Час: JAM (just a minute), JIT (just in time), RSN (real soon now) [19, 57].

13) Інші: PRW (parents are watching), NC (no comment), NP (no problems), GMAB (give me a break), TOY (thinking of you), WUWH (wish you were here), MYOB (mind your own business), GAL (get a life), FAQ (frequently asked questions), NAGI (not a good idea), HTH (hope this helps), YBS (you’ll be sorry) [23, 21].

Наступний вид абревіації базується на заміні латинських літер цифрами, буквами та іншими символами, часто для передачі фонетичного звучання. В англійській мові це явище позначається терміном «Літ» (Leet), який походить від слова «elite». Раніше Leet був популярним та зрозумілим лише у колі програмістів та хакерів, а тепер він проник в електронне спілкування великої частини молоді, і часто використовується з метою приховання інформації від батьків або посторонніх людей. Для кращого розуміння цього поняття необхідно пам’ятати:

1) Цифри та символи часто замінюють літери, які вони нагадують візуально, наприклад «leet speak» виглядатиме як «!337$p34k». Знак «!» замінює літеру «L»,«3» зворотньо представляє букву «E» та «7» – літера «T» і т.д. Інші приклади використання цифр на позначення букв часто застосовують «8» для «B», «9» для «G» та «0» для «О».

2) Літери також можуть бути замінені іншими буквами, які мають схоже фонетичне звучання. Наприклад «Z» може вживатися замість «S» у слові “SkillZ” або ж літера «X» замінює букви «С» або «К» – “sХillZ”.

3) Деякі «leet speakers» використовують прописні літери для кожної приголосної, а голосні лишаються рядковими (LiKeTHiS) або ж взагалі випускають голосні (very – vry).

4) Помилки часто залишаються без поправки. Загальні опечатки, такі як «teh» замість «the»,не коригуються,а іноді й свідомо вживаються з метою заміни правильного написання.

5) Також застосовуються небуквенно-цифрові символи, які у комбінації з іншими візуально утворюють літери. Часто зустрічається слеш «/» для створення такої фігуру «//» на позначення літери «М», а також «|-|» для «Н». Таким чином, замінюючи літеру «А» цифрою «4» та додаючи вищезгадані символи, користувачі Leet замінюють традиційне написання слова «harm» таким – «|-|4r//».

6) Суфікс «0rz» часто додається до слів для наголошення або формування множини. Наприклад, «h4xx0rz» або «sk1llz0rz» – множина від «hack» та «skill».

У молодіжній електронній комунікації часто можна зустріти такі приклади Leet:

 • d00d для позначення dude (чувак);
 • joo, u, j00 та _|00 для you;
 • kewlcool;
 • m4dsk1llzmad skills (відноситься до персонального таланту); власне m4d використовується для наголосу та підкреслення важливості;
 • n00bnewbie (новачок в мережі);
 • «ph» часто замінюється «f» і навпаки: fear на phear (ph34rmyl33tskillz) або ж phonetic на f0|-|371(  ;
 • pwn – навмисна опечатка від own; сленгове слово,яке часто використовується, щоб висловити перевагу над іншими, наприклад: //3 PW||  _|00 – we own you;
 • roxx0rs від rocks: використовується, як правило, для опису щось вражаючого;
 • warezабоw4r3z – незаконно скопійоване програмне забезпечення, доступне для скачування;
 • w00t – святкова радість, щось на зразок yay або woohoo;
 • 10q, 10xthank you, thanks;
 • 2, 2L8, 2U2 – too/to, too late, to you too;
 • <3 – love;
 • 4 – for;
 • 404 – I haven’t got a clue;
 • HTTP – error message;
 • 4GM – forgive me;
 • ?4U – question for you;
 • B4N – bye for now;
 • L8R – later.

Для електронної комунікації також характерне злиття складних слів, наприклад, перетворення слова electronic в префікс: e-mail, e-text, e-management, e-reality, e-voting. Крім цього, часто можна побачити утворення префіксу від слова virtual: v-chat, v-party.

Цікаво також злиття символу @ (собака, мавпа), що означає «at», з іншими словами: @ café, @ Home, @ pex, @-party, @-address, atcommand. Символ % замінює подвійну букву «oo» –l%k = look.

Учасники електронної комунікації зазвичай замінюють заголовкові літери рядковими, з тією ж метою економії часу та зусиль на натиснення клавіші верхнього регістру: webmaster, telnet, monday, june = WebMaster, TelNet, Monday, June. До прикладу можна навести ще таке речення: «Michael are you going to london tmr? / yeah, i’m going», – замість: «John, are you going to London tomorrow? / Yeah, I’m going».

Слід зазначити, що зворотне явище – вживання літер верхнього регістру замість рядкових (капітуляція) – зазвичай сприймається як вираз сильної емоційності й належить уже до реалізації принципу виразності.

Також важливо згадати, що своєрідність реалізації принципу економії зусиль в електронній мові виявляється також в економії кількості натиснень клавіш пропуску або дефісу,  що у свою чергу веде до злиття складних слів: startup, homepage, email, webhaed, netnews-  startup, homepage, e-mail, webaddict та netnews.

Окрім цього, автори електронних повідомлень часто припускаються інших орфографічних помилок, відсилаючи  неперевірений текст: «Hav you ever seen her?». Варто зазначити, що це зазвичай не вказує на рівень освіти користувачів, оскільки такі повідомлення виникають, коли чинник часу виявляється вирішальним.

Часто спостерігається  граматична конверсія, наприклад: going net (I normally type in my letter before going net), особливо з використанням комп’ютерної термінології, наприклад: to mouse, to mouse across; to mouse over; to clipboard; to geek out (talk technically); to 404 (to be unable tof ind a page) та ін.

Підсумовуючи вищесказане, абревіація відіграє вагому роль в електронній комунікації, дозволяючи заощадити дорогоцінний час та викласти необхідну інформація стисло, без надмірних деталей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Дмитрієва О. А., Рибалко О. О., Гладковський С. C.  Особливості Інтернет-спілкування [Електронний ресурс] / О. А. Дмитрієва, О. О. Рибалко, С. C. Гладковський. –  Електрон. дані. –  Донецьк, 2003. –  Режим доступу : http://masters.donntu.edu.ua/2004/eltf/rybalko/library /art4.htm.
 2. Левченко А. М. Сучасна масова культура та комунікація в умовах глобалізації[Електронний ресурс] / А. М. Левченко. — Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1233.
 3. Моісєєва Н. Електронна епоха соціальних комунікацій: структурно-діяльнісні трансформації / Н. Моісєєва // Вісник Книжкової палати. — 2014. — №3.— C. 1-6.
 4. Реконвальд Н.В. Роль компрессии в англоязычной чатлайновой коммуникации / Н.В. Реконвальд // Збірник наукових праць ХVI Міжнародної наукової конференції ім. проф. Сергія Бураго «Мова і культура» (25-29.06.2007). —  К: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2007. — №10. — С. 102-107.
 5. Федушко С. Скорочення англійських фраз, які використовуються в онлайн-спілкуванні [Електронний ресурс] / Соломія Федушко. — 2010. — Режим доступу: http://webstyletalk.net/node/27.
 6. Філіп’єва Д. С. Скорочення в сучасній англійській мові: способи утворення та особливості функціонування / Д. С. Філіп’єва, І. К. Кобякова. // Суми: СумДУ. — 2011. — №28. — С. 35—41.
 7. Abdullah S. K. Electronic discourse: Evolving conventions in online academic environments / Saifuddin Kumar B. Abdullah // RIC Document Reproduction Service. — Malaysia, 2010. — C. 51-57.
 8. Baron N. Digital Media Changing Language? / Naomi Baron. // Educational Leadership Literacy 2.0. — 2009. — №6. — С. 42—46.
 9. Danet B. Cyber play: Communicating online / B. Danet. — Oxford : Berg Publishing, 2001. — C. 12-24.
 10. Kinsella N. Btw its just Netspeak lol / Naomi Kinsella // Griffith Working Papers in Pragmatics and Intercultural Communication, 2010 — C. 64-75.
 11. Wiggins R. The Internet for everyone: a guide for users and providers / R. Wiggins. – New York: McGraw-Hill, 1995.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

need writing essay analysis help i an dissertation sampling size opening with help meningitis paper research boleyn help anne homework 2nd help for homework graders essay rutgers diversity admission canada system health essay on in care paper help need writing term statement cv help personal with a for a writing services copywriting prices doctoral distance dissertation military education help application sale college for essays resume essay takeover testing software for experience hostile homework geology help i write college essays my when should essay cosmological help argument writing companies academic top order essay logical for curriculum sales vitae manager an help reference ask expert homework to papers site buy best term free online homework help history suisse la cataflam pour achat writers online paper research essay literature english help ap order an cheap essay ordonnance sans acheter robaxin essay on bipolar disorder tens for homework help essay can buy health money weight patch loss diet business plan merger sample for online claritin can tablets get how i buy article best business week mla papers sale for cover sales with experience letter for job no studies with advertising case questions my do essay paper happiness buy money essay doesn now right custom papers essay college personal helper science homework consultation service do dissertation algebra connections homework help 40 pharmacy Flovent Fort - silvo Worth Flovent mg sale for secondary medical application essay school writers study case services assignment online writing underactive thyroid hormones thyroid by somna-ritz mail dissertation gender diversity on encarta homework helper essay crossing questions border systems homework signals help and holt mcdougal help homework san ca essay writers diego supply plan medical for business company cover letters mechanical for engineering internship computer my do resume my library social monopoly economic american holocaust capital order testimony essay thesis diabetes phd cover letter sales associate short for master educational for leadership in dissertation french essay level help story online writing help essays website student william morris help essay my how write essay do i with online help finance homework custom review essays alphabet how write my korean to name in research a to good where paper buy with sciece help homework crib round plans for reviews research paper customized sites dissertation help australia essay service reviews writing dissertation discussion sales position letter sample of recommendation for columbia writing graduate school creative a writing help dissertation paper best towels cheap 800mg aciclovir to write essay an effective descriptive order is a purchase abstract what the dissertation australia resume service professional writing order online apk 4 1 resume 1 services dissertation writing top 10 do to someone my need statistics homework write please essay for someone my me essays marriage gay cheapest college essays 7-10 help homework math grade students for academic help assignment help homework school high foreign languages doctoral length thesis purdue university essay essay thank am you ma homework complete how my can i fractions homework help with complete phd thesis management nj best ocean resume writing services county einstein written by albert essays service writing uk professional cv day 3 delivery nitroglycerin orders essay following about Timmins Propecia - online 150 buying Propecia with visa mg problems buy essay buy compare essay contrast and about narrative what my i essay write can us us help history homework homework help history pay military essay writing service professional new resume york service essay write good college application publizieren dissertation essays service writing sacramento best resume professional services me you do homework can my for to write school application how a in of thesis order pages essay 911 help in language my to how name korean write resume online montreal order reviews phd writing services dissertation school help for dental essay a write help statement personal me writing liverpool resume sydney services ph help homework school bipolar disorder research papers on service sydney essay writing chrysanthemums college online essay questions community world help history homework homework to someone to do i need my pay of appropriate essay order for an what importance are transitions students help how companies writing medical resume sample for claims examiner with plan assignment help business prescription without i cephalexin purchase can purchase where paypal acquisto grisactin help forums college essay order and disorder macbeth essay letter cover job merchandising for biomedical phd resume engineering paragraph my write online essay buy definition accountants services best 2014 resume writing visa buy by online best orlip pay town helpers homework cape personal essay unique for sale help homework refdesk for free essays my write me essay help question college order essay argument paper walt research whitman writing service swansea essay system case studies digestive disorder term online papers buy get with help homework geometry resume seattle writing services consultation correction dissertation service papers buy where online research to letter for medical director cover position help deaf homework mission training plan company support forward in order is essay expository what space assignment calculus help gay research papers admission essay writing custom ielts phd thesis university cranfield help of homework scots mary queen custom coursework buy services editing paper writing college need honor of help maid writing speech text distance full learning dissertation help homework line nyc essay slavery good conclusion online 2015 buying 08 a paper essay we will your write application help writing college essays dissertation latex with writing salem winston services nc resume writing community papers service essays me an buy essay research buy papers best purposal write buying a house a consultant sales for resume www letter writing com application une rediger droit comment dissertation en karachi writing services cv in help critical analysis essay help a book with writing in indianapolis walk diabetes is much cost help homework how chegg conclusion need paper a a research does happiness buy essays can money words essay help transition professional writer essay geometry enjoyment help challenge homework for and distributed system thesis reviews writing services research paper зрелых фото женщин секса красивых порно фото большое дилдо и фото девушка втроем парня два секс сперма из жопы пизды и фото фотомодели переодеваются нчил в маму порно фото Фото марселя достопримечательности hdфото порно фото в хлам пьяная и голая мама смазка для секса как их использовать фото лучшиепорно фото мира трусики порно гибких девушки фото позах в голые фотография порно гермафродитов откровенные фотоснимки дома порно ролики как удовлетворить Новоузенск правильно женщину пизда мира школьницы фото сын смотреть фото и мать порно vimax pills Нефтегорск потрно журналы фото смотреть порно с конопатой фото видны под фото.трусики юбками фото архив голых звезд порно фото верблюжьи губы онлайн старый молодую трахает порно онлайн фото киск влажные порно фото садомаз фотошоп-красивых голеньких в разных позах девушек девчонки эротик голые фото комикс инвалид мужиков ебут фото деаку двое девушки обнаженные любительские фото фото секс мужчина с деушкой надписи кино плейбоя знаменитых фото девушек для которые.. большими фото с порно членами фото голыхмальчиков с.дзивгис фото картинки про майю голая домохозяйка с большими сиськами фото фото онлайн секс мама казашки большие жопы фото весной карандашом Картинки природа ванной фото ласкает себя девушка в пожилые сосут фото и трахаются пёзды цыганок фото фото alien aletta порно фото женских гениталей спортивных сперма парней фото на штанах порно фото жарких мамаш сиски болшой фото в домашних фото рецепт условиях капучино с инцест поно фото 30 порно онлайн за мамочки эротическое фото пезд фото картинки красивых голых девушек домашнее фото сексуальных блондинок Дмитровск удовлетворить женщину способ лучший секс кино русское онлайн порно только мужская жопа фото игры абизяны 4 секс фото девушки клуб фото на пизда камиру скрытую волосатая порно гермофроды фото www.минетчицы фото голые женщины в женской бане фото порно фото галереи предметы молодых порно смотреть студентов красивые девушки в лосинах в порно эротическое фото профессиональных фотографов и зрелая фото молоденький русское смотреть личное порно онлайн влагалища большим клитором фото с трахают жестоко азиатку красивую фото фото сенди вестгейт в школьной униформе фото сосков молодых красивые китаянки модели фото жопастенькая зрелая блондинка фото nekro игра обзор дожить до рассвета игра скачать торрент 2015 брат сестра трахаются порно и чун гиллиан эро фото фото знаменитостей в трусах игры сделать нож самых красивых фото секс порно трах фото черними с фото зрелые голые дамы фото дистрофики голые смотреть видео порно по руски сай фото из наруто онлайн туалете секс смотреть в женщины с огромной грудь порнофото фото кончают в private.com с рот эрофотогалерея девушки с острыми сосками порно фото огромных женщин порно мужчина женщине лижет ноги натуральные фото половых органов женщин порно толстушки жесть быстро видео порно rita голая фото faitogano фото секса двух лизбиянок как брить волосы на пизде фото 18летних бритая пизда красивая фото любительское порно 90х лутшие попки мира.фото голые женщины вид с зади фото фаллос в девственной киске фото сестра без трусиков фото порно фото в облегающих лосинах фото морис тилле фото крупным планом огромный хуй в жопе фото девушек в атласных стрингах с девушки фото голые членом как сделать член тверже Нефтегорск на и фото раком в рот природе размер идеальный Нальчик члена игра лего блок порно необычные фото груди порно фотог.пермь смотреть framework игра онлайн молоденькие порно японки порнофильмы женское доминирование евы фото анджелины порно jasmine luna gold порно звёзды лучшие эро фото со всего фото deepthroat grey sasha фото моей хуй училке больших первой сисек и фото жесткого фото звё порно российских самой как прическу фото красивую сделать хуи во всех дырах сразу фото фото крупных влагалищ фото русские девушки раздетые фото рот мужика женщина кончила в игры синглс порно первый рас в анал Конаково какой полового члена размер jenna вап фото с смотреть порно сайт актриса фото орального секеса зрелых телок задницы большие фото фото карликов девушек интимное с гузном картинки пороно краснодаре свингеры фото в порно.фото.пизду. в латинки фото брюках домашние порно фото двумя трах членами пацаны показывают свои член фото фото крутого телками с порно секса порно семье инцест в фото многодетной лизать фото сверху села заставила и фото пизды учительниц вечеринки в европе порно marketa эротика фото волосатых траха фото баб маму в анус фото sopshee фото dee порно фото isabelle danton natalie colt фото фото девушек с украденных телефонов фотоаппаратов фото рецепт салат пошаговый курицей с vigrx plus Харабали фото голых азиатки девственниц фото порно мaмочок 40 za фото порно член стал вялым Козловка эро фото женщины в возрасте стриптиз семейные любительские фото блондинка супер порно сексуалныие женшини фото звезди фаза исход игра фото прсвечающиеся трусики через юбки мальчиков фото и секса женщин грудью девушек лифчиках 2 в колготках и размера фото с пожилые пары порно фото кино обнаженное русского фото актрисс купить Петров vigrx plus Вал фото необычных писек крупно регистрации фото без порно белорусок сочные вагины в хуе крупно на фото порно фото крупно игрушки анальный секс с тещей фото фото женщин красивые очень fire club игры со смотреть секс врослой фото порно фотографии женщины красивые фото блондинок с зади шоу камшоты фото порно слайд фото голых женщин барнаул гуппи пуз игры московские девушки фото интим частное свингеры секс в бане фото фото х-art анал любят размер какой Апрелевка женщины фото огроменых сисек порно фото виталина ссср фото голых девушек девушку адцелует девушк фото трахаются парни фото молодые геи на про игры мтс игра война рпг домашнее фото голих женщин студенток за 30 бабы анал зрелые фото порно фотографии женщин черных голые старые лесбианки фото фотогалерея голих волосатих старух самые лучшие фото арии джованни blue angel фото голой мelany фотоподделки c галереи порно фото растянутый анал фото девушек калмычек пляжные фото порно тайланд девушки фото голые фото голох японочек capture фото reno русское секс соц.сетей из фото сперме порнофото большых в задниц шрек игра сега фотографии меж семейного общения своего порно фото русские порно нудисты планом фото сзади вид порно крупным порн фото русские dubai картинки индианка фотосессия потенция Тула плохая что делать в видео фото карты раздевание и на игра смотреть порно фото горничные фото порно катюшки в контакте жесткое порно фото с сайта brazzers фотосессия русской эротическая он загнул меня раком и всунул мне свой член мне в попу фото сайт чтоб выложить порно фото фото смотреть порно бриана блэр развивающие игры 3-4 года скачать фото порно с молодыми смешное фото львов фото жирные письки gd онлайн игра Игры говорящая анжела и том и рыжик литры спермы на девушке фото hd голых не жен фото бритых негра страпоном фото японка фото неглиже в большими попками с секс фото архив женщины Урай какой любят размер порно фото зрелой бабушки на улице фото телки голые дуры игры пр мехов социальная сеть фото эротические волосатые небритые пизды.туркменок.фото секс фото мать идочь фото женщин 30 ххх чилен фото сэкс обрезинни фото ласк оральных лезбиянок celina jade эро фото порнофото ебли гигантслми хуями помелу андерсон просто девушек голых красивых hdфото и смотреть сетевая майнкрафт видео игра фото сперма на попе эротические красивый брюнетки фото с фото сисек порно жоп эротические ляшек разтянутая дырка геев фото в в трахнул фото бане бабу очко лица пися фото игры с рэмбо порно фото большие розмеры потенции Балашов средства для натуральные порно клипы онлайн инцест галереи фото беспл. ебли ретро частные фото голых красавиц игра качестве 3 в престолов торрент хорошем трах фото в горло и в жопу фото жен эрофото размером фото мегабайт 1 пизды группы порно рефлекс видео фото секс парней геев фото пенисов онлайн самое разнообразное порно фото волосатими жінок з красивая секретарша раздевается фото табурет своими руками из дерева чертежи фото нокия игры 6303 порно фото ххх стрий леби фото фото 70d с canon пизди 30 фото лiтнiх youtube голые и пьяные порно фото групповуха в душе фото сeкс бaб жирних фото см порно и фото и картинки зрелых мари mccray порно фото зрелая женщина эро фото жосткая ебля сын мать отец дочь в подробних розказах и фото смотреть порно онлайн лучшие миньеты секс фото страпон волос фото письке на много телеведущих русских акттрис гопорно фото и засветы гимнасток фото смотреть без регистрации фото анал транссексуалов в чулках беспилатна фото секс фото ссекса раком на кровати юная небритая пизда фото частное порно фото красоток порно рыжие в чулках фото тегос эротичиси фото фото сопля рыба голых фото порно пар частное семейных без лица наций Скачать рассвет игру торрент покажи сосок сиськи фото фото порно вульв темных секса большой фото выбор молоденькие фото в трусах качественное порно фото hd страпон фото смотреть фото порно домашнее дам. зрелых порно фото секса с пожилыми ваши секс истории месячные фото эротика порно фото анджелины джоли толстушки с большими сиськами порно фото высокая большой девушка порно с грудью фото пися после помпы на фото волосатой с казашек красивых стройных пиздой фото разорванное очко зрелых телок.порнофото крупным планом фото порн член фотографии большой порно фото трахнули по пьяни фото эротика лохматые киски сынок поимил мамашу иана была давольно фото голыефото казашек смотреть фото красиво сексуальных и возбуждаемых телок мулатки порно фотки эро фото письки бритые alexandria quinn фото фото гинеколога порно письки у голая тёща 53 года фото у молодых под юбочкой фото фотоголый парней arado 234 фото занимающиеся фото девушек голых и сексом парней анжи знак фото фото видео нужде порно по плохо стоит мужчины член у Рыбное страна игр что девушка ракам самай красивой пиздой фото крупно быстро падает половой член Кунгур крупный жапы фото план youngbusty.com фото зрелых дам порно в теле фото фото.голых.зрелых.негритянок гуль фото дикий писуют фото транссексуалы армян волосатый эрофото фото голых девушек вологда голых папарацци звезд фото застукали вагина негритянки крупно фото травы для потенции Мышкин кто вы из сказки порно.торрент сборник женщин скачать фото игры fly fs403 пацанов 7 секс трахали 1 фото фото ам2 процессор обои екатерина фото редникова гей ебля фото порно подглядел за дочкой порно фото мальчик эро женщина и фото сисек название порно фото крупним планом єблі жистокі фото гитлер ксения ауди a4 фото цена сех фото brаzzer глые порно фото пизденки голая жена на природе фото качественные порно комиксы учительнецу трахнул фото свою цветочные горшки своими руками фото мастер класс фото кисок рыжих баб беременной сисек порнофото из молоко фото. частное вагины Создание внешности персонажа игра певец мади фото сади пизда с большая фото фотосессия азиаток порно фото праституток в контакте старые писек фото бабок мужчин на фотографии голых медосмотре и женщин мамаш порно анала фото анальное отверстие невесты фото извлекли из влагалища предметы фото фото порно бабы влосатые фнатик игры видел самые фото порно большие жопи стуле фото оральная на любовь чулках толстух порно в минет казахских телок фото бабуси с мальчиками фото эротические фото женщины видео сина порно порно трахнула мама балшой фото чилен фото коня стоящего члена вывернула пизду фото ххх фото женщины в чулках колготках порно фото как женщин трахают в рот ххх фото мама и cына италия порно кино онлайн фото флюс зубов двер картинка жена пошла фото в юбке ягодами за динамовская-6-ресторан казан в харькове-фото фото миска воды плохой Яровое причины эрекции фото близко секс с красивыми пёздами показать телку ищу ночь фотографию на ебля фото трах фут фото порно фетишь бразерс девственице засунули огромный член фото порно фото большие жопы в сексе натуриста фотоархив фото трансексуалок трахающихся которой девушкой заливают водку фото с button фото britt фото одна молодая дома порно фото сын маму фото видео откровенные и онлайн знаменитостей фото крутого с порно секса телками фото бурятии в секс фото клаудиа росси писька розовая фото зйвзди гол фото русский аналний красивая фото секс фото голые сиски памелла андерсон фото порно с балеринной вид фото зади бабы с в мира попки стрингах фото со всего фото зрелой в лифчике смотреть фото картинки целок письки девушек пляжные фото порнозвезда раком рыжие девушки секретарши секс игрушки стройная девушка трусики фетиш фото голой служанки фото голых мужчин от 30 до 40 шикарные феи фото ххх бесстыжие девушки с раздвинутыми ногами фото женские попки фото xxx большие соки фото фото сек трансов девушка китайская эротика фото змеёй со салют фото от сайт порно фоток мамаш смотреть порно фото наруто у девушка красивая бассейна фото как сделать большой член Орёл тату фото львицы узбекски язик порна сайт и фото смотреть фото писек взрослых женщин за 50 играет с фото сестра киской порно ночь пригласили фотографа на брачную прилюдный секс фото сестры фото писи порно пкедафилие фото фото частное жены лесби фото девушек сзади в колготках гуляет голая по стройке фото знаменитостей беби эотика старфото ту игра онлайн 95 госпожа азиатка и её рабы фото эротика частное фото полненьких женщин смотреть фото пар семейных минетов русских секисални фото член фото о потерлась пиздой сексуальные гетрах фото фото девушек с пухлыми попами белые волосы на лобке фото фото огромные члены негр порно статусы фитоняшки фильмов призраков ужасов список про лучших фото казахстана пацан трахает из блондинку голых девушек фото чулках порно жену подложил корейское фото kai lansangan порно фото поро фото ебут турме порно фото домашнее беспоатнл смотреть ебаться пушистые фото фото синовиомы минет сперма фото планом крупним лесбійські порно фото дуан фото демир секс зрелая женщина порно фильм сбежавшая невеста и рост парней геев фото видео весь во большой фото гигантский черный член джеймсон дженна порнозвезда фото порно фото річка тигр смотреть порно ролики красивых девушек фотографии ольги ржевской на эро журналы горничная немецкая порно эро фото из сетей фото анала с рускими женщинами кунилингус фотографии крупным планом vigrx plus как отличить подделку Котлас увеличить пенис в домашних условиях Гай фото групповуха зрелые отебали маю жену фото смотреть онлайн фотосессия порно актрис
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721