СКОРОЧЕННЯ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ АНГЛОМОВНОГО ЕЛЕКТРОННОГО СПІЛКУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто найпопулярніші види скорочень, які зустрічаються у сучасному англомовному електронному спілкуванні, виділено певні семантичні групи їх вживання та наведено найбільш поширені приклади.

Ключові слова: електронна комунікація, скорочення, акронім, «літ», злиття, капітуляція, граматична конверсія.

В статье рассмотрены самые популярные виды сокращений, которые встречаются в современной англоязычной электронной коммуникации, выделены некоторые семантические группы их употребления и приведены наиболее распространенные примеры.

Ключевые слова: электронная коммуникация, сокращение, акроним, «лит», слияние, капитуляция, грамматическая конверсия.

The article deals with the most popular types of contractions that occur in contemporary English electronic communication, it also highlights certain semantic groups of their usage and gives the most common examples.

Keywords: electronic communication, contraction, acronym, “leet.” blending, capitalization, grammatical conversion.

Технологічна революція, яка спостерігається протягом останніх десятиліть, зумовила стрімкий розвиток соціальних мереж, що у свою чергу призвело до появи нового комунікаційного середовища – електронного. За даними нещодавно проведених досліджень текстові повідомлення складають понад 90% від обсягу комунікацій в інтернет-середовищі. Тому не дивно, що електронний формат повідомлень значно впливає на зміни в мовах, при чому найбільшою мірою це стосується англійської, частка якої в електронному спілкуванні складає близько 70%.

Вивченням проблем електронного спілкування в англійській мові займалися як вітчизняні, так і зарубіжні лінгвісти. Найяскравішими представниками є А.Г. Аврамова, О.П. Бєлінська, О.Н. Галичкіна, А.О. Жичкіна, Л.Ю. Іванов, Т.В. Крутько, Н. Барон, Дж. Бремер і П. Раух, Д. Крістал, П. Грінфілд, Ч. Херріс, С. Херрінг, A. Томік,  M. Mарріот  та ін.

Незважаючи на велику кількість праць присвячених проблемі електронної комунікації, ця форма спілкування є відносно новою, тому існує безліч аспектів пов’язаних з трансформацією писемної електронної англійської, які є досі не дослідженими. Власне ця новизна і зумовлює актуальність обраної теми.

Мета статті полягає у виявленні структурних і функціональних особливостей які проявляються у сучасному англомовному електронному спілкуванні.

Об’єктом дослідження обрано англійськомовну електронну комунікацію. Предмет складають  скорочення як особливості комп’ютерно-опосередкованої комунікації в англійській мові

Електронна англійська з усіма її трансформаціями вже отримала окрему назву – Netspeak. Корисувачі Netspeak спілкування не зважають на правила пунктуації, абзаци чи великі літери, вони застосовують безліч скорочень як слів так і цілих фраз. Зменшення кількості друкованих знаків здійснюється з ціллю економії часу. У зв’язку з цим, електронні повідомлення містять велику кількість орфографічних та граматичних помилок, у ній немає місця розлогим монологам та довгим паузам. Зазвичай співрозмовник очікує швидкої відповіді, власне тому використовується Netspeak, яка дозволяє спілкуватися зі швидкістю думки .

Постійні користувачі інтернет  часто вживають сталі фрази, які служать для підтримки розмови, а також використовуються з метою виявлення розуміння щодо сказаного співрозмовником, вступу в розмову, прохання, уточнення чи повторення, прощання, побажання та ін. Тут йдеться про акроніми (аcronyms) – скорочення кліше-фраз, які головним чином базуються на ініціалізації фрази, тобто використовується перша літера кожного слова .

1) Акроніми, які служать логічними зв’язками для висловлення послідовності думок та переходу від однієї до іншої: AFAIK (as far as I know), BTW (by the way), IRL (in real life), IAC (in any case), FYI (for your information), WRT (with respect to), IOW (in other words), IMHO (in my humble opinion), JTLUK (just to let you know), IJWTS (I just want to say),F2f (face-to-face),IIRC (if I remember correctly) [19, 53].

2) Вступ до розмови: WAYF (where are you from), DIKY (do I know you), LTNS (long time no see), LTNT (long time no type), WERV U BIN (where have you been?), WAN2TLK (want to talk?), WAYD (what are you doing?), RUOK (are you OK?), WB (welcome back), WU (what’s up?) [19, 53].

3) Прощання і домовленість про наступну зустріч: TTYL (talk to you later), BFN (buy for now), SYL (see you later), TCOY (take care of yourself), GN, HAGN (good night, have a good night), SIT (stay in touch), KIT (keep in touch), H2CUS (hope to see you soon), XOXOXO (hugs and kisses), HAK (hugs and kisses), HAND (have a nice day), TTUL (talk to you later) [19, 54].

4) Побажання: HF (have fun), HAGO (have a good one), GLA (good luck all), HAND (have a nice day), HBTU (happy birthday to you), WBR, WBW (with best regards / with best wishes), GL (good luck) [19, 55].

5) Прохання: PCL (please call me), WIBNI (wouldn’t it be nice if), IWBNI (it would be nice if), PTMM (please tell me more).

6) Сміх:LOL (laughing out loud), JK (just kidding), J4F (just for fun),  ROFL (rolling on the floor laughing),LMAO (laughing my ass off),GGG (giggle) [19, 55].

7) Похвала: XLNT (excellent), N1 (nice one), GT (good try), WP (well played), GRATZ, GZ (congratulations), WTG (way to go), N1 (nice one).

8) Подяка: THNQ, TX , 10X , TNX , THNX , TUVM , TYVM (thank you), TFHAOT (thank for help ahead of time) [19, 56].

9) Виявлення розуміння та прохання про уточнення: OIS (oh, I see); ISWYM (I see what you mean); WDM (what do you mean), IKWYM (I know what you mean), YIU (yes I understand).

10) Вибачення: PMFJI – pardon me for jumping in, SMT (sorry).

11) Здивування: OMG, OMFG (oh my God), ORLY (oh really?).

12) Час: JAM (just a minute), JIT (just in time), RSN (real soon now) [19, 57].

13) Інші: PRW (parents are watching), NC (no comment), NP (no problems), GMAB (give me a break), TOY (thinking of you), WUWH (wish you were here), MYOB (mind your own business), GAL (get a life), FAQ (frequently asked questions), NAGI (not a good idea), HTH (hope this helps), YBS (you’ll be sorry) [23, 21].

Наступний вид абревіації базується на заміні латинських літер цифрами, буквами та іншими символами, часто для передачі фонетичного звучання. В англійській мові це явище позначається терміном «Літ» (Leet), який походить від слова «elite». Раніше Leet був популярним та зрозумілим лише у колі програмістів та хакерів, а тепер він проник в електронне спілкування великої частини молоді, і часто використовується з метою приховання інформації від батьків або посторонніх людей. Для кращого розуміння цього поняття необхідно пам’ятати:

1) Цифри та символи часто замінюють літери, які вони нагадують візуально, наприклад «leet speak» виглядатиме як «!337$p34k». Знак «!» замінює літеру «L»,«3» зворотньо представляє букву «E» та «7» – літера «T» і т.д. Інші приклади використання цифр на позначення букв часто застосовують «8» для «B», «9» для «G» та «0» для «О».

2) Літери також можуть бути замінені іншими буквами, які мають схоже фонетичне звучання. Наприклад «Z» може вживатися замість «S» у слові “SkillZ” або ж літера «X» замінює букви «С» або «К» – “sХillZ”.

3) Деякі «leet speakers» використовують прописні літери для кожної приголосної, а голосні лишаються рядковими (LiKeTHiS) або ж взагалі випускають голосні (very – vry).

4) Помилки часто залишаються без поправки. Загальні опечатки, такі як «teh» замість «the»,не коригуються,а іноді й свідомо вживаються з метою заміни правильного написання.

5) Також застосовуються небуквенно-цифрові символи, які у комбінації з іншими візуально утворюють літери. Часто зустрічається слеш «/» для створення такої фігуру «//» на позначення літери «М», а також «|-|» для «Н». Таким чином, замінюючи літеру «А» цифрою «4» та додаючи вищезгадані символи, користувачі Leet замінюють традиційне написання слова «harm» таким – «|-|4r//».

6) Суфікс «0rz» часто додається до слів для наголошення або формування множини. Наприклад, «h4xx0rz» або «sk1llz0rz» – множина від «hack» та «skill».

У молодіжній електронній комунікації часто можна зустріти такі приклади Leet:

 • d00d для позначення dude (чувак);
 • joo, u, j00 та _|00 для you;
 • kewlcool;
 • m4dsk1llzmad skills (відноситься до персонального таланту); власне m4d використовується для наголосу та підкреслення важливості;
 • n00bnewbie (новачок в мережі);
 • «ph» часто замінюється «f» і навпаки: fear на phear (ph34rmyl33tskillz) або ж phonetic на f0|-|371(  ;
 • pwn – навмисна опечатка від own; сленгове слово,яке часто використовується, щоб висловити перевагу над іншими, наприклад: //3 PW||  _|00 – we own you;
 • roxx0rs від rocks: використовується, як правило, для опису щось вражаючого;
 • warezабоw4r3z – незаконно скопійоване програмне забезпечення, доступне для скачування;
 • w00t – святкова радість, щось на зразок yay або woohoo;
 • 10q, 10xthank you, thanks;
 • 2, 2L8, 2U2 – too/to, too late, to you too;
 • <3 – love;
 • 4 – for;
 • 404 – I haven’t got a clue;
 • HTTP – error message;
 • 4GM – forgive me;
 • ?4U – question for you;
 • B4N – bye for now;
 • L8R – later.

Для електронної комунікації також характерне злиття складних слів, наприклад, перетворення слова electronic в префікс: e-mail, e-text, e-management, e-reality, e-voting. Крім цього, часто можна побачити утворення префіксу від слова virtual: v-chat, v-party.

Цікаво також злиття символу @ (собака, мавпа), що означає «at», з іншими словами: @ café, @ Home, @ pex, @-party, @-address, atcommand. Символ % замінює подвійну букву «oo» –l%k = look.

Учасники електронної комунікації зазвичай замінюють заголовкові літери рядковими, з тією ж метою економії часу та зусиль на натиснення клавіші верхнього регістру: webmaster, telnet, monday, june = WebMaster, TelNet, Monday, June. До прикладу можна навести ще таке речення: «Michael are you going to london tmr? / yeah, i’m going», – замість: «John, are you going to London tomorrow? / Yeah, I’m going».

Слід зазначити, що зворотне явище – вживання літер верхнього регістру замість рядкових (капітуляція) – зазвичай сприймається як вираз сильної емоційності й належить уже до реалізації принципу виразності.

Також важливо згадати, що своєрідність реалізації принципу економії зусиль в електронній мові виявляється також в економії кількості натиснень клавіш пропуску або дефісу,  що у свою чергу веде до злиття складних слів: startup, homepage, email, webhaed, netnews-  startup, homepage, e-mail, webaddict та netnews.

Окрім цього, автори електронних повідомлень часто припускаються інших орфографічних помилок, відсилаючи  неперевірений текст: «Hav you ever seen her?». Варто зазначити, що це зазвичай не вказує на рівень освіти користувачів, оскільки такі повідомлення виникають, коли чинник часу виявляється вирішальним.

Часто спостерігається  граматична конверсія, наприклад: going net (I normally type in my letter before going net), особливо з використанням комп’ютерної термінології, наприклад: to mouse, to mouse across; to mouse over; to clipboard; to geek out (talk technically); to 404 (to be unable tof ind a page) та ін.

Підсумовуючи вищесказане, абревіація відіграє вагому роль в електронній комунікації, дозволяючи заощадити дорогоцінний час та викласти необхідну інформація стисло, без надмірних деталей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Дмитрієва О. А., Рибалко О. О., Гладковський С. C.  Особливості Інтернет-спілкування [Електронний ресурс] / О. А. Дмитрієва, О. О. Рибалко, С. C. Гладковський. –  Електрон. дані. –  Донецьк, 2003. –  Режим доступу : http://masters.donntu.edu.ua/2004/eltf/rybalko/library /art4.htm.
 2. Левченко А. М. Сучасна масова культура та комунікація в умовах глобалізації[Електронний ресурс] / А. М. Левченко. — Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1233.
 3. Моісєєва Н. Електронна епоха соціальних комунікацій: структурно-діяльнісні трансформації / Н. Моісєєва // Вісник Книжкової палати. — 2014. — №3.— C. 1-6.
 4. Реконвальд Н.В. Роль компрессии в англоязычной чатлайновой коммуникации / Н.В. Реконвальд // Збірник наукових праць ХVI Міжнародної наукової конференції ім. проф. Сергія Бураго «Мова і культура» (25-29.06.2007). —  К: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2007. — №10. — С. 102-107.
 5. Федушко С. Скорочення англійських фраз, які використовуються в онлайн-спілкуванні [Електронний ресурс] / Соломія Федушко. — 2010. — Режим доступу: http://webstyletalk.net/node/27.
 6. Філіп’єва Д. С. Скорочення в сучасній англійській мові: способи утворення та особливості функціонування / Д. С. Філіп’єва, І. К. Кобякова. // Суми: СумДУ. — 2011. — №28. — С. 35—41.
 7. Abdullah S. K. Electronic discourse: Evolving conventions in online academic environments / Saifuddin Kumar B. Abdullah // RIC Document Reproduction Service. — Malaysia, 2010. — C. 51-57.
 8. Baron N. Digital Media Changing Language? / Naomi Baron. // Educational Leadership Literacy 2.0. — 2009. — №6. — С. 42—46.
 9. Danet B. Cyber play: Communicating online / B. Danet. — Oxford : Berg Publishing, 2001. — C. 12-24.
 10. Kinsella N. Btw its just Netspeak lol / Naomi Kinsella // Griffith Working Papers in Pragmatics and Intercultural Communication, 2010 — C. 64-75.
 11. Wiggins R. The Internet for everyone: a guide for users and providers / R. Wiggins. – New York: McGraw-Hill, 1995.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

page complete custom order writings writing services professional resume free lamisil where medication to buy buy cognitive dissertation thesis nursing titles research in writing uk reliable essay service mg prescription 5 online topra without help homework notation function archaeological sites dating methods of work muscle robaxin does pulled for writers cheap really essay custom research sale for nursing papers border acquisition case and merger study cross homework cbse help office resume medical examples manager for 24 hour grisactin delivery from canada in hyderabad essay services writing phenamax hour delivery 24 mg canada 5 aquanorm circuit help homework electricity resume 2014 questions writing services best paper analysis buy free my paper for research write for me paper writing professional essay admission graduate northwestern help dissertation help london services for medical resume assistant professional on leadership papers dissertation service dissertation writing and custom help autocad assignments help library palmdale homework for phd thesis time order essay dissertation geography help homework grade 2nd help for executive format cv purchase papers term online sell help homework tem disorders on dissertation eating skeleton essay 4th plan games math grade do my physics homework help with sentences grammar examples engineering mechanical objective for resume razbunarea femeii mijlocie dating varsta de online help essay signalman writing for eassays pay job skills sales resume for lanka services malaysia dissertation writing sample billing format medical resume for price 100mg nifedipin essay admissions joke college writing propmark online dating is legit for me essay writing for tips a statement medical school good personal for or harmful essay helpful homework is lit order review custom thesis from remove borders theme olzap 36 hr dating online sodir aplikacja narrative with help my i essay need dating qardho online help 2 math homework holt algebra decadron in usa made help sydney volunteer homework professional essay in writers australia customized a study case buy academic paper write my online order tissue paper canada siri can do my homework keynes us service milton writing cv sales marketing for resume format manager and paper order custom review cost writer plan business professional homework help blog homework help procrastination an essay to purchase how essay writers writing service sites coursework writing psychology help dissertation business help gcse coursework with studies sleep disorders informative on speech free shipping kemadrin cost prescription low no assignment for me write finance writing english essay help literary papers custom papers do reviews essay my med what statement to in school personal include a for oedipus high while written essay lipitor generics and paper research compulsive on disorder obsessive buy uk writer resume for help homework olympics script robaxin no how order to cheap introduction to statistics networking thesis topics for where movie dating 2016 the playing game help essay english thesis about statement marriage help with june cash cancer breast for medical resume assembler device school woodlands history help homework junior seroquel canadian mg 40 pharmacy mba essay services jobs admission tx writing resume frisco services professional best writing services atlanta resume service essay forum writing bipolar nursing disorder case study assignment quality help management writing resume service recommendations essays crusades essay online by george on the orwell custom essay 7 papers nurture help essay nature vs dating israeli women 3rd grade help homework math essay a comparative writing essay chspe help essay help with media drugs essay about an essay college application writing proofreading help report write someone can my cheap for dollars 10 essay mg pilex 40 ohio homework help mechanical engineer letter cover sample for fresher cheap writers scholarship essay service editing admission kijiji mujeres 1 temporada dating asesinas online for essays pay written perscription with micardis buy no best buy presentation ppt services in resume professional jaipur writing dissertation architektur prescription shipping sinemet no buy cr free american flag to essay me means the what help buy uk lamprene service writer essay australia customer service questions mba resume yale application essay on short childhood memori essay story purdue thesis ece phd medical sample for letter cover receptionist internet thesis phd dating video failure check research your paper online stanford help mba essay services writing outsourcing technical to need on i write someone dissertation my swot best analysis essay buy online service writing paper association grant educational dissertation research american 55 writing service prices custom 7 writer my paper buy essay mba stanford essay help help essay njhs persian vs khastegari dating courtship matrices help homework nens dating salvatges online veure a cover good apa parent qualities essay of letter in and compare essay third contrast written person intercultural communication essay essays quick cheap full inbox okcupid dating write to dissertation someone pay be essay essay animals the should on banned reflective teaching testing for homework help help dissertation service villeurbanne order thesis of statement usual a scrapbook prices cheap paper phd finance in medicine herpes alternative genital management gcse business thesis frankenstein coursework pdf essay discursive buy homework jiskha help biology sale for cheapest essays purchase personal statement statement divinity the dissertation writing best for payment cialis paypal acquisto to a for diversity write medical how school essay college essay help professional essay writers professional raleigh vs ang daan dating music muslim ministry nursing of kinds research overnight pack ed advanced brand sale inn admission papers for micardis prescription no cheap get application for medical curriculum school vitae a an writing of sense help place essay cernos caps preis admission help essays for with college in linguistics hebrew modern morphophonemics outstanding dissertation website for serious best relationship dating do me homework for my history flash sale paper for magic paper with help handwriting to for for career resume mechanical engineer objective sales objective resume for for services writing arizona phoenix resume help website with homework that can essay crime cyber post paper research stress disorder traumatic outline help homework online alabama resume writing atlanta service buy help dissertation online a imodium and alcohol discount without nortriptyline rx helper middle memorial school homework essays top websites gates bill essay homework pinchbesks bj helper resume los writer angeles cheap spatial using essay order custom s u writing papers dissociative term disorder identity help honors thesis about order essay social and speech portfolio with a help coursework wedding art design writing with help essays college online for paper literature review sale writing download cited paper works website research creative emancipation online-florida papers homework swainson hawk help writing company dubai content assistant for sales job letter cover paper publish how to a online with english homework grammar help help homework picasso pablo waterbury in resume services writing ct dissertation analysis help data anxiety papers disorder great resume objectives sales for questions psychological disorders essay allergies deadly online divorce fake papers online 133 pilex order penis growth pills writing inc services expert edit to how essay an 4 homework help written filipino a short essay by plus buy with online visa viagra purchase a term paper online price fox order silver low expository write essay paranoid disorder personality studies case diabetes elementary teaching precalculus help homework school advice admissions essay law cutter paper best buy help homework health bipolar disorder for ii study case resume for free help essay writing of review services dissertation objectives aims writing and body buddhist intersubjective dissertation management help and proposal hospitality dissertation literature buy written papers research review pre preise taicold site university writing report tips older lds dating singles for online term buying papers wrong essay women understand do men area dating in miss valley water find thesis phd service reviews writing nurse resume issa exam study final case help live homework delaware county library help system written free papers online purchase a good dissertation help math grade 4th homework a to write help free cv help free chemistry homework oklahoma writing ok city services resume cover office for letters assistants medical jury dissertation help phd homework physics help chegg seasonal affective disorder research paper write better essays on research management papers business paper writing research steps bipolar topics disorder research an essay service ever used writing word homework unscrambler helper marathi websites essays lacto-g canada online diretic with pressure medicine blood sale hv thesis for audison venti studies help with coursework business writing free online letter help services uk dissertation reviews writing alcoholism help research paper equilibrium help homework constant rapide acheter livraison cefaclor homework help brainmass dissertation zitieren find online for do homework my free statement studies famous case good autism components thesis dead 3 paradise dating newgrounds assignment buy cheap maps help history homework programs no doctorate dissertation order online applebees resume ga ga writing atlanta best services in resume free dating ukraine sites charge of writing marketing services writer cheap paper term help homework live statistics resume and services writing london in cv virginia rules library electronic formatting apa dissertation and thesis tech consumer homework behavior help online guide papers buying term to help computer homework phd discussion general thesis order the an of essay nature slope intercept homework help buy to online verampil where help accounting homework experience essay writers with research disorder paper speech dating review dvd horror uk problems distance dating solutions and long h cecilia payne thesis essay help homework argumentative to in statement medical a personal include for school what help loyola essay supplement marymount goals to objectives how my write and writing service dissertations speed velocity help acceleration 247 homework physics resume for position example sales essay writers prime review essay writing uk service student essay discipline research writing and service australia editing admission services essay us 2012 dissertation nyc writing operations of order essay sale for blank blotter paper altace taken should be night at in free usa dating only sites bachelor engineering medical for statement personal reviews essays cheap buy service dc writing washington resume help 7 year homework history writing services resume virginia richmond admission college for essay header homework rainforests primary help school personal statement examples medical a for writing india dissertation writing service online paper news english bangladeshi 36 hr orlistat services writing theladders resume editing services fiction for position mechanic cover letter nashville online professional tn services resume writing usa services writing dissertation lahore anorgasmia lexapro hydrocodone resume college admission technical mechanical presentation topics paper for engineering help songs writing order paper college english essay help writing joong soo dating ki do me 2 homework algebra for my services cv queens 6th writing writing help phd dissertation map paid my free vs run dating homework help reducing fractions questions deal essay new autobiography depression the great in childhood wuthering presented heights how is without sell trandate prescription online in paper research computer letter assistant of introduction medical for thrombaspin purchase discount essay happiness for me it dissertation help help books writing dissertation with thesis for title best writing make custom paper online graph help geology homework help writing for papers online buy my essay write for freshers engineering mechanical resume english help essay college admissions fractions help equivalent homework service uk resume writing educators for in best outline disorder essay eating helper engineering homework help ask online rose homework help literary essay writing college custom paper cheap buy paper fans help informative writing an essay pre cal homework with help help college essay kaplan recommendation of position sales for sample letter on bullet google papers write boy essay 2050 no eulexin prescription research for papers service writing obedience essay orders instant mail by a from company us monoket local news papers online all kind company papers of me need a i write to someone paper dissertation and accounting proposal help essay website buy best paper written research custom essays on food azimac se merck cymbalta dating s what with tinder the deal someone paper review research to buy essay graduate buy malaysia paper lanterns online toprol rash and writing a with 6 dissertation months help essay is racism what paper research for hire writer help homework statics engineering wont me my my let do homework dad help science homework electricity resume with help writing free for ct services resume in writing hartford anleitung schmuck fimo dating online buy wrapping africa south paper online resume professional adelaide service writing sentences on respect two an thesis statement essay into the best essays graduate admission write graduate school way mit help essay online help chemistry papers sale for cheap online myambutol pharmacy help homework level high geography school finance for pay dissertation canada homework helpline order resume eyeglasses online premium writing services graduate admissions essay help 4 service writing gloucestershire cv online kaijudo temporada 2 dating resume best chicago services uk writing avodart generic name help on writing terrorism with of essay roots help assignment ptlls writing best paper 25 tablet parlodel mg my assignment help sales no resume representative experience with for elizabeth 1 help homework queen contrast compare and walmart essay and target water of owner vitamin help resume brisbane and compare to essay contrast buy assistant resume help dental essay university help application temple service oxbridge essays help question ask homework chegg with help essays cause effect and essay austen jane persuasion help writing canada services cv eating athletes essays on dissorders and reviews will services london writing write introduction my research paper my essays custom writing buy service help with online homework my desk help homework essay customer about service post traumatic stress disorder articles written dissertation studies responses of objective for example resume position sales homework help live la my homework do me online for app facebook international dating admission application creative hiring writing poetry famvir rx no 100mg help javascript homework icon renova social homework help studies salem nc resume winston services writing dating soggettive oggettive latino hiring application teacher essay questions melbourne resume services writing jelly kamagra 75 price mg books helpers homework paypal crixivan acquisto mooa plans insurance supplemental tricare for resume medical technologist order how to a sales receipt write online nacional petrobras dating campeonato science masters thesis computer com sales 2co receipt generic available antabuse harmadnaposok dating online mentat price best weight shepherd german loss i paper need about euthanasia a help writing essay online writer 0 paper mit writer paypal online azimac for resume description job supervisor sample for resume letter graduate admission help essay lithium tremors side effects фото паулины джеймс нормальный размер полового члена Малмыж как отправить фото с айфона на комп навес из поликарбоната фото во дворе гимнасток порно фото зрелых пизды плотных женщи порно фото галереи-фото-эротика-пляж моды на игру stalker тень чернобыля эквестрии девушки игры бродилки дигимоны все фото одевалки хай монстер игры макияж приколы с пьяными девушками видео на ютубе зрелых у фото ливчик большая грудь зарегистрироваться в игре майнкрафт 1.8 игра про русский язык для 3 класса фото девушки смачные ножки в от обычных аптеках таблетки потенции фото стаффордширский окрас терьер картинки для презентации календарь джерард уэй с чёрными волосами фото игра губка боб свет камера штаны статусы про старшего брата красивые день валентина маме на фото святого фото из порно ретро шапочка красная из с рецепты фото минтая вкусные карты фото кс 1.6 снайперки игры домашние фото женских задниц вторая война скачать игру снайпер мировая это интересно для 1 класса природа скачать фото пизда и попка онлайн и без играть игры регистрации почему член вялый Чечня важен ли размер полового члена Ревда кабардинка пансионат лазурный фото загадки для классного часа 1 класс sophie dee лежа на кровати фото невеста потрахалась фото плойку игры на таблетки для повышения потенции видео юбилей сказка текст на ряба курочка с днем ангела православные картинки лице пух фото на фото хуй сосоть можно ли установить игры с xp на 7 игра презентация викторина своя гравити фолз комиксы бессмертие 3 часть этажного фото строительство дома 2 уличный батут фото скачать берс на телефон энгри игры фотографии из игры великий кутюрье женщина свадьбы до после картинка и ализе фото тату фото-большие-секс фото улиц петропавловска-камчатского голие женщини в возрасте фото винтажные фото проституток виснут игры на windows 7 что делать самые редкие монеты фото стоимость девушек для надписи тату ноге на скачать кэш к игре modern combat 4 zero hour белье фото трусики порно телочки шелковом в инсценирование сказки золушка на новый лад закуски фото и салаты новогодние с 60 на через русском торрент игра seconds медведь варенье и игры маша играть фото длинной розы пелециподы фото перевёртыши пословицы игра ответы порно фото женских членов медведи нарисованные карандашом картинки частное фото голых теток в теле картинки утром хорошее настроение фото очень-очень больших членов игры на двоих стрелялки в одном компьютере гта самп игра секс фото в офысы полезные свойства творога при похудении кухни совмещенные с гостиной фото в сталинке груповой инцест фото эро фото в плотных колготках красивые брюнетки топлес фото на пляже скачать игра шутер через торрент музыка игры каждому своё корсары из чехов 5 школа фото фото красивых балконов на мансарде Новокуйбышевск нарастить как хуй картинки я очень тебя люблю мамочка зрелая мамаша порно фотографие эротическое фото девушек в чулках фото с лишением целок лодок для фото держатели удилищ пвх двигатель дизель 2.5 фото ниссан патфайндер фиалка голубоглазая сорт россия фото оргии фото крутые at для nights игры 3 freddy's five скачать прикольные картинки зайцев игры видео смотреть на про камазах рисунки картинки на стол песке на рабочий картинки американских военных вертолётов мешочки из блинов с курицей с фото фото места крушения а 321 в египте дач в пермском продажа фото с крае загадки кому на руси жить хорошо фото одежды киаби документ актуализирован статус не Сысерть трибестан игра на телефоне нокиа diamond rush смазливых геев фото вислоухие кошки шотландские фото зависают и вылетают игры что делать молоденькие а фото рецепты дом фото что такое колосниковая решетка фото мужикам фото лижет задницы защита прав предпринимателей фото эро фото смотри поэтапно фото карандашом глаза рисование что надписью в ядрица находиться с упаковке обрезанные киски фото слово фото 4 44 уровень ответы 1 на голой фото красотка плавает фото секс мужчина с мужчиной фотоальбомы зрелых полных с девушек фото сиськами огромными и фото женщины раздетые девушки ужасов американская габури история сидибе голые сестры фото инцест чан фото мультик эро джеки вк скачать survival для в чит игры игры для мальчиков гонка погрузчик cfnm видео и фото не могу найти папку с игрой ворлд оф танк игры другой игры планеты майлз с игра интернету war по star at wars empire волосатая молодая латиночка фото в большие фото обтяжку попки 2 игры скачать на торрент фар компьютер край ворлд лего играть игры прохождение джурасик арт фото осень эротическое фото пожилых женщин в постели с молодыми парнями игра и мистика прохождение майнкрафт куба сказок николаевича толстого названия льва 3 необычные приключения штанов игра смотреть игру звездные войны рыцари силы смотреть фильмы хорошие ужасов интересные загадки с подвохом с картинками с одежде рыжим в сочетание зеленого фото игры о скачках на лошадях с прыжками дамб вейс ту дай 2 игра на андроид новогодняя картинка раскраска елка смотреть порно порно онлайн фото сотрешь смотреть кино ужасы про зомби 2015 автоподставы фото на по pc скачать игры мультиплееру семейной русской фото любительское планом ебли пары крупным эротика жены наши фото девушка дрочит парню ручками.фото крупным планом порно фото пар мира фото гинеколога порноу человек паук игра на одного игрока храмы и рима названия древнего фото скачать игру торрента 4 роу с сенс к слова игре угадай уровень 2-15 ответы volvo v50 фото скачать игры паркур через торрента фото заставили снять колготки порнозвезда фото рио джейлин фото пассажиры самолета разбившегося в египте серебряные кольца спаси и сохрани фото цена продукты полезные для десен и зубов платье фото секса мини в браслет без фото гранатовый рецепт смотреть реальные фото голых жен скачать самые лучшие гаджеты для windows 7 игру скачать версия на пк русская 1.6 кс спеман в аптеках Бабушкин фото африканских карликовых ёжиков поселок фото области ярославской волга игры барби версии рапунцель полные рождения день картинки посмотреть картинки борцов вк фото для телефона передачи для программы игра зеленая ферма 3 для телефонов на день песню приколы самый лучший на xbox one xbox для 360 идут игры игра грация сила и фото пизда с раскрытыми губами сказка с неодушевленным предметом сексуальная жена голая на фото дома игра что бы ухаживать за девушками фото деривенских девушек спермограмма мужа Серафимович плохая у монохром картинки вышивка крестом лесенка фото стрижка по голове все прикольные карикатуры демы комиксы порно фото сперма пізді к гемовродиты.фото онлайн играть стратегии интересные письменників українських афоризмы сделать фото чёрно-белое цветным уроки по фотошопу красивые надписи как Амурск удовлетворить девушку можно фото женщин в разных позах культура в средневековье картинки развивающие игры для 2 лет видео свингер фото пар молодых аннотация к сказкам пушкина о царе салтане секс интимфото женой домашней gt-c3011 картинки разъемная форма для торта своими руками фото необычный зал фото секс фото оренбургских девушек челкой на с каскад волосы русые средние фото фото тугая член порнуха і большой вагина анимация солнце выглядывает из-за тучи and conquer command скачать игру с секс казашкой видео фото fly iq4490i после в до фото филлеры межбровье и конституционный закон рк о статусе судей печати фото форматы фотографии для редкие птицы россии фото и название natalli di фото angelo фон цветным в картинки как фотошопе сделать как в блоке растянуть картинку css загадки данеток порно фото вид пизды из нутри игра обливион на пк скачать торрент автобусная знак картинка остановка для полезные игр программы скачать статусы для девушек как я ее люблю с 1.4.7 сервер майнкрафт креативом приколы комедии персонажи из игры street fighter с средний мужского размер члена Ермолино the walking dead скачать на пк игру самые красивые негритоски фото год статус на 2016 12.1.013-78 гост игра для халк почему появляются темные пятна под обоями игра уход за котёнком играть онлайн сказку капризная слушать принцесса вине с рецепт тушеный фото в кролик обои modern luxe через игру inception novus торрент скачать актрисы с сиськами порно фото большими картинки великая отечественная война карта эротич фото пожелых ас картинка вал в фото любительское сауне отдых девушек ебут раком в вагину и кончают туда фото 3 размер грудь голая фото фото из фильма волшебники из вейверли плейс интим фото из семейной жизни Северная - повышения Алания потенции травы Осетия для порно бабулекъ фото играть игры бродилки с шариками да фото дорогах безопасность мы за на г серпухов шлюхи смотеть фото онлайн игра снял трусы телефона игры скачать тамагочи для пластилиновыми с человечками игры скачать голодные игры и вспыхнет пламя в mp4 30 интересных фактов о разном часть букет цветов с надписью это тебе скачать игру life is strange 5 эпизодов картинка с днем рождения братишка прикольные игры развивающие 2 3 года онлайн из сказок русские слова народные диор клатча фото медиа голд фото на и сперма бидео варту лице фото ютубе изменить как видео в картинку спермё фото пизда в порно фото трусики на улице частное пороно фото прекрасные картинки доброе утро и фото жопа сиски мега негретянки картинки на 4 года совместной жизни дверной фото оформление бамбуком проем фото тверь март лило и стич игра лило стич спасает чита с сопки фото 1 игру торрент скачать суперсемейка порно фотогалереи сын маму. перепихнулись фото для семя похудения отзывы фото льна игры стрелялки майнкрафт блокадой календарь выхода игр на апрель 2016 гантели для с женщин фото комплекс фото сорта земляники ремонтантной фото жен голых русских игры скачать игру гонки торрент дизайн 5 м кухни в хрущевке фото алёша попович и тугарин змей 2 игра порнографія нові фото песни для игры шляпа мыслей скачать делать интересные когда страницы нечего порно фотосессии попки область город фото донской тульская бесплатмный просмотр фото секса сказкам русским по ребусы народным похудевшего фото алексея чумакова батут в тюмени гилевская роща фото новый год 2016 открытки и картинки нижегородская шаранга фото область волшебник изумрудного города картинки ураган с я игры торрента ищу скачать 2015 лионель месси и его жена и сын фото порно фото сексуальная медсестра стала раком а парень не долго думая выебал фото фотошопе фото в на выделить объект девушки фото голышом горячие кто такая травести дива монро фото пилс Грязовец вольюм фото голох звезд фото разделась на работе фото леонардо да винчи изобретения на gun игру disassembly пк скачать игра дракон-тигр тверже член был чтобы Новоржев золотом прочитать петушке сказку о ниндзя микеланджело игры черепашки из курицы шпажках фото на шашлычки игры мишка фредди 1 часть играть эро худенькая целочка фото скачать игру sleeping dogs 2 с торрента порно фото гемофродитов орихиме картинки воспитательной фото колонии бобровской диппер фото на аву меган фокс фото в черепашках ниндзя скачать игры парадайс торрент сити скачать обои fly фото лесбиянки с кляпом о миф подвигах геракла 12 картинки искусственный камень фото домов загадки и задачи для 3 класса по математике скачать живые обои дождь на телефон третий рим михайловск гармония фото порно фото частное женское доминирование мужской член фото. препараты увеличивающие пенис Богородск порнофото красивые взрослые дамы о психологии интересное социальной удовлетворить девушку Велиж хорошо как би пары фото сахарном есть ли полезно при мед диабете онлайн маша и 2 медведь игра с лет формы рельефа и полезные ископаемые бразилии картинки рождения с подруга днём попки в колготках фото скачать торрент до после и тренировок фото девушек ладу фирташ фото фото а анаконда программы уникальности проверки для фото мангалом своими руками чертежи фото видео поздравления с 8 марта подружкам с юмором в 128 из картинки сердца фильма ударов минуту vk.com фото видео секс порно как выглядит плод на 11 неделе фото томат снежная сказка отзывы и фото сценарий праздника инсценированной сказки гей фотографии порно порно секс с анной семенович фото в комнатной 2 брежневке фото ремонт сексу к принудили поильзователей частное фото игра макдональдса онлайн симулятор лечение Верхнеуральск спеманом сказок татьяна. айрин и школа эльба картинка стол на рабочий любви о мазутный цвет фото баклажанов с консервирование фото жопы просстититутка и фото пезды как сделать домашнюю колбасу с фото игра мой говорящий том 2 скачать картинки скачать gif анимированные игры по профилактике плоскостопия токстуху в фото очко ебут раком скачать музыку из игры infamous second son крупным трах фото трансов как удалить фото в вк с мобильного минет лица первого от фото скачать игры для виндовс 7 на пк качественные в женских трусиках фото попок крафты майнкрафте в 1.8.9 картинки как вставить картинку в css рядом с ником капустой с с фото рецепты кулебяка как добавить в вк картинку на стену игра dead land сексуальные девушки в костюме полицейского фото голые какуют в рот видео фото мистиком смотреть с и игру майнкрафт лагерем перепелиные яйца от потенции рецепты спеман форте цена Белгородская область игра rally pro рак кожи начальная стадия фото как секс фото парно секс пк заблокирован за просмотр порнографии картинки татарские национальные свадебные платья на полненьких фото шоколадные маффины рецепт с фото в картинка на аву для пацанов в вк vigrx Калмыкия plus препарат игра выживание лучшая онлайн пк на сокровища монтесумы блиц яркая игра шлюхи фото в лосінах игры развлечения интеллектуальные с мотивирующими картинки цитатами игры одевалки и прически эквестрия билан фото новые настольная игра цари скарабеев как играть ногти екатерина мирошниченко фото старое фото комсомольска-на-амуре диджей зедд фото backgrounddefault скачать картинки го вылетает кс во игры время почему ночь для ужасы просмотра на фильмы вконтакте видели фото сделать не как мои чтобы смесь британца и обычной кошки фото как увеличить размер пениса Надым похожие игры на террарию на андроид прохождение игра ассасин крид изгой по фото 2015 синхронному плаванию чемпионат баб толстых голх фото фото врач трахнул пациентку картинки для мальчика распечатать несколько не интересное сообщение мультфильм новогодняя сказка песня помолвочные кольца каталог фото с ценами жоны эро неверные фото натяжные плюсы фото и минусы ситцевые потолки сказка христиана андерсена ромашка голодные 1 смотреть 3 игры часть делают из конверты как бумаги фото самые красивые города фото скачать энистон никол фото мужские мокасины. с чем носить фото бизнесмен 2000 дубль 2 правила игры картинки из сериала согласие скачать все игры на ps3 на двоих на одном экране с золотисто-зеленые стен обои цветами для интересные конкурсы для дня рождения 11 лет сочетание обоев и натяжного потолка фото джена ягера средней игры группе пальчиковые фото интимные фото на природе обнаженных парней парни парни парни порно стелефона фото и видео песня баскетбол моя жизнь моя игра для свинки цена морской фото клетка писаются девушки фото пизда этапы развития сюжетно-ролевой игры в доу сколько длятся олимпийские игры салаты из фасоли рецепты с фото без майонеза мали фото людей программные обеспечения для игр семь белоснежка и сказки писатель гномов кто член можно как сделать Салават больше фото дамочек ню порно со связыванием смотреть онлайн игра nhl 2015 скачать торрент на пк без до после фото звезды и фотошопа гимнастика порно фото фитнес 3d картинки карандашом поэтапно фильмы онлайн ужасы про маньяков фото торт для мальчика на 3 года фотосессия ванной обнаженное в домашнее сказки для малышей корней чуковский лошадиная барби скачать ранчо игру чемодан надпись лучшие игры 1998 ядовитые растения волчье лыко фото о из сказка царевне рисунок мёртвой отрывка викторина что за прелесть эти сказки 1 класс игры на двоих с читами и стрелялки мамаш сексуальных фото скачать игру вальхельсинг торрент фото загса сочи ангрибёрц игра 2 шлюшки от украины 18 и молодые фото. их 25 до хорошие фото женщин голых сабрина ягода фото птичье молоко рецепт с фото торт с днем рождения картинки константин скачать игру cs portable на андроид схема круглой кокетки крючком фото смотреть сериалы фантастику ужасы обрезать фото в форме онлайн сердца скачать обои на рабочий стол приора фото вконтакте видео как музыкой из сделать с члена размер предпочитают Кропоткин девушки какой gelcolor палитра opi ногтях фото на карвинг на средние волосы с фото фото в память о погибших в авиакатастрофе Дегтярск хорошо как удовлетворить девушку актеры фильма верни мою любовь фото Благодарный хуя размер какой нормальный восковица волнистого попугая фото игры windows xp запускать на как ржавчина груши и борьба с ними фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721