СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 336.6

О. М. Мельник

Магістр

Науковий керівник: Кривицька О. Р.

доцент, к.е.н.

Національний університет «Острозька академія»

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

Анотація

Розглянуто підходи різних учених до трактування поняття фінансових ресурсів підприємства. Визначено їх функції. Розкрито зміст фінансових ресурсів через наявні в них ознаки та притаманні їм властивості. Охарактеризовано критерії, яким повинно відповідати поняття фінансових ресурсів: джерела створення, форми прояву, цільове призначення.

Ключові слова. фінансові ресурси,  функції, зміст, властивості, критерії, джерела, форми прояву, цільове призначення, грошові нагромадження, кошти, капітал, доходи, надходження.

Annotation

The approaches of different scholars to the interpretation of the concept of financial resources of the company are considered. Their functions are identified. The content of financial resources through their features and their properties is revealed. Criteria have to be met by the concept of financial resources: the sources of creation, forms of manifestation, purpose are characterized.

Keywords. financial resources, functions, content, properties, criteria, sources, forms of manifestation, purpose, cash savings, money, capital, income receipts.

Постановка проблеми. Будь-яке підприємство, незалежно від форми господарювання та виду діяльності, спирається у процесі функціонування на певну суму грошових коштів. Ці кошти живлять підприємство, дають йому змогу вільно розвиватись. При цьому вони безперервно обертаються, перебуваючи в грошовій чи товарній формі. Швидкість та масштаби руху коштів значною мірою визначають успішність розвитку підприємства, рівень його конкурентоспроможності на ринку. В науковій літературі відсутня єдина думка щодо трактування поняття «фінансові ресурси», тому важливим є синтез різних визначень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням сутності фінансових ресурсів підприємств, визначенням їхніх характерних рис, джерел формування та напрямів використання займалися такі вчені як Безус Р. М., Василик О. Д., Вожжова О. Ф., Грідчіна М.В., Квасницька Р. С., Коробов М. Я., Опарін В. М., Поддєрьогін. А. М., Родионова В.М., Романенко Т. В., Рупняк М. Я., Федосов В. М.,  Оспіщева В.І., Шило В.П., Ярошевич Н.Б. та інші.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є систематизація підходів до визначення сутності фінансових ресурсів підприємства.

Для досягнення поставленої мети необхідно дослідити визначення сутності фінансових ресурсів підприємств, що наводяться різними вченими та синтезувати власне, визначити їх ознаки, властивості та критерії, яким вони повинні відповідати.

Викладення основного матеріалу. Фінансові ресурси є основою діяльності підприємства, тобто саме вони стають передумовою його функціонування. Різні наукові підходи до визначення поняття «фінансові ресурси» зводяться до того, що це є кошти, які використовує підприємство на правах власності або надані у його розпорядження з метою забезпечення простого чи розширеного відтворення а також для задоволення соціальних потреб трудового колективу.

Фінансові ресурси трансформуються у діловий оборот через відповідні джерела. Вони можуть бути розглянуті з двох точок зору: як сукупність інструментів, що використовуються для залучення фінансових ресурсів, необхідних для обслуговування виробничих та інших витрат організації; і як сукупність способів фінансового забезпечення діяльності організації, потенційно доступних і фактично використаних в процесі створення, становлення і розвитку організації, що забезпечують певну величину фінансових ресурсів [1].

Сам термін «ресурс» визначає засоби, які, в процесі перетворень і застосування, призводять до отримання бажаного результату. У широкому сенсі «фінансові ресурси підприємств» – це кошти, які спрямовуються підприємством на виконання визначених у плані завдань, та дозволяють досягнути бажаного економічного результату.

Фінансові ресурси підприємств за своєю сутністю – це складна економічна категорія, тому погляди українських вчених, які досліджували їх економічну сутність, досить різняться між собою. Тому для відображення всіх сторін поняття наведемо визначення різних вчених.

Таблиця 1

Визначення сутності фінансових ресурсів підприємств

Науковець Визначення

Василик О.Д.

 

Фінансові ресурси – це грошові кошти і доходи нагромаджені підприємством у ході розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту і зосереджені у відповідних фондах для забезпечення безперервного розширеного відтворення і задоволення інших суспільних потреб [2].
Венгер В.В, Романенко О.Р. Фінансові ресурси підприємств – акумульовані підприємством грошові кошти з різних джерел, які надходять у господарський обіг і призначені для покриття його потреб [10].

Вожкова О. Ф.

 

Фінансові ресурси підприємств – це сукупність власного капіталу, позикових і залучених коштів, які перебувають в розпорядженні підприємства, формуються як початковий, капітал і шляхом участі у подальшій операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності сприяють підвищенню економічної вигоди і рентабельності роботи суб’єктів господарювання; як економічна категорія – це відносини, які виникають між господарюючими суб’єктами у процесі формування джерел та напрямків використання коштів. Вони є об’єктом економічного впливу на підприємство [3].
Грідчіна М.В. Фінансові ресурси підприємства – це грошові доходи і надходження, які перебувають у розпорядженні суб’єкта господарювання і необхідні для виконання ним фінансових зобов’язань, здійснення витрат на розширене відтворення і економічне стимулювання працівників [4].

Квасницька Р. С.

 

Фінансові ресурси – це централізовані та децентралізовані грошові фонди цільового призначення, які формуються у процесі розподілу та перерозподілу національного багатства, сукупного суспільного продукту та національного доходу і призначені для використання у відповідності з завданнями соціально-економічного розвитку суспільства і колективів окремих підприємств [5].
Коробов М. Я. Фінансові ресурси підприємства – це його власні і позичкові грошові фонди цільового призначення, що формуються в процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, внутрішнього валового продукту і національного доходу і використовуються в статутних цілях підприємства [6].
Опарін В. М. Фінансові ресурси – це сума коштів, спрямованих в основні та оборотні засоби підприємства[7].
Оспіщева В.І. Фінансові ресурси – це грошові кошти, що перебувають у розпорядженні підприємства та беруть участь у процесі відтворення [13].
Поддєрьогін А.М. Фінансові ресурси підприємств – грошові кошти, що є в розпорядженні підприємств [8].

Родіонова В.М.

 

Фінансові ресурси підприємства – це грошові доходи і надходження, що знаходяться в розпорядженні суб’єкта господарювання і призначені для виконання фінансових зобов’язань [9].

Рупняк М. Я.

 

Фінансові ресурси підприємств – грошові кошти, які формуються в процесі фінансово-господарської діяльності із внутрішніх і зовнішніх джерел, визначають фінансовий потенціал підприємства і використовуються для фінансування процесів відтворення у наступному періоді [11].
Федосов В.М. Фінансові ресурси підприємств – загальна сума власного, позиченого й залученого капіталу, що використовується підприємствами для формування своїх активів і здійснення виробничо-господарської діяльності з метою одержання прибутку [12].
Шило В.П. Фінансові ресурси підприємства – це кошти, що перебувають в розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов’язань [14].
Ярошевич Н.Б. Фінансові ресурси – це частина грошових коштів у формі доходів і зовнішніх надходжень, які є в розпорядженні підприємства і спрямовані на виконання фінансових зобов’язань і здійснення витрат, розвиток виробництва, створення резервів тощо [15].

Джерело: побудовано автором на основі [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15].

Науковці виділять два підходи до визначення сутності «фінансових ресурсів підприємств». Найбільш поширеним є розуміння фінансових ресурсів як грошових коштів (фондів, доходів, накопичень), що мають цільове спрямування.

Другий підхід розглядає сутність фінансових ресурсів дещо ширше, а саме окрім грошових коштів, включаються основні й оборотні засоби. Даний підхід є більш широким з огляду саме на включення до фінансових ресурсів матеріалізованої  в активах їх частини [16].

До функцій фінансових ресурсів підприємств, котрі відображають їх сутність відносяться: забезпечення процесу виникнення підприємства; формування його стартового капіталу; формування ресурсного потенціалу; забезпечення безперервності і відтворення торговельного процесу; виконання фінансових зобов’язань; забезпечення його фінансової стійкості; платоспроможності; конкурентоспроможності і ефективності господарської діяльності.

Специфічний зміст фінансових ресурсів досить повно визначається наявністю певних ознак.

По-перше, фінансові ресурси підприємства носять акумуляційний характер, тобто є фондом, що формується як результат виробництва, розподілу і перерозподілу сукупного суспільного продукту і національного доходу.

По-друге, це кінцевий прибуток у грошовому виразі, призначений для подальшої купівлі товарів.

По-третє, це прибутки від реалізації товарів [17].

У фінансових ресурсах підприємств виділяють такі властивості:

 • фінансові ресурси мають стадію утворення;
 • фінансові ресурси відображають відношення до власності;
 • фінансові ресурси мають джерела формування і цілі використання;
 • від джерел формування та напрямів використання залежить структура фінансових ресурсів [18].

Провадження підприємством фінансово-господарської діяльності передбачає, постійний рух грошових коштів в касі та на рахунках у банку у якості одержання доходу (виручки) від реалізації здійснення платежів. Грошові відносини, що відображають  економічний зміст сфери фінансів  виникають у процесі формування, розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів підприємств. У відповідному значенні фінансові ресурси розглядають також через форму їх вираження, а саме, як сукупність власних грошових доходів і надходжень ззовні (залучені і позичені кошти), грошові кошти і прирівняні до них потоки, грошові засоби, кошти, прибутки і надходження, що є в розпорядженні підприємства, призначені для виконання фінансових зобов’язань підприємства, фінансування поточних витрат і витрат, пов’язаних з розширенням виробництва та підтримки стійкості фінансово-економічної діяльності господарюючого суб’єкта [19]. Виходячи із вищезазначеного, усі фінансові відносини підприємств можу бути умовно подані у вигляді грошових потоків і мати чіткі вартісні характеристики.

Задля визначення економічного змісту поняття «фінансові ресурси», необхідним є виділення  критеріїв, яким воно повинно відповідати. На нашу думку, цими критеріями є: джерела створення, форма прояву, цільове призначення.

Відповідно, фінансовими ресурсами можна назвати усі кошти, що поступають у розпорядження підприємства у вигляді основних і оборотних засобів. Водночас фінансовими ресурсами можна назвати і джерела фінансування основних і оборотних засобів, тобто  суму пасиву балансу. З цього слідує, що фінансові ресурси підприємств мають одночасно як грошову (у формі джерел фінансування) так і матеріальну (у формі придбаних за ці кошти активів) форми прояву. Останні постійно змінюють одна одну в процесі виробництва [19].

Вид діяльності підприємства, обсяг виробництва, а також його ефективність є основними чинниками впливу на розмір та структуру фінансових ресурсів. Обсяг виробництва та розмір фінансових ресурсів є взаємопов’язаними, оскільки мають прямий двохсторонній вплив. Нарощення / скорочення обсягів фінансових ресурсів у грошовій формі веде до одночасного зростання / скорочення придбаваних фінансових ресурсів у матеріальній формі, тобто зменшення обсягів виробництва. Останнє у свою чергу забезпечує більші / менші обсяги прибутків, а отже зростання / зменшення суми фінансових ресурсів на наступний період.

Правильно визначений обсяг фінансових ресурсів справляє позитивний вплив на діяльність підприємства, стабілізуючи її. При цьому з’являється можливість нарощення обсягів виробництва, повнішого використання виробничих потужностей, що дає можливість забезпечення повернення вкладених коштів та їх зростання.

Як нестача, так і надлишкова кількість фінансових ресурсів мають негативні наслідки, оскільки їх нестача збиває напрацьовану систему виробництва, а їх надлишок провокує або втрату цінності не вкладених у діяльність коштів, або кризу перевиробництва і як наслідок період застою [20].

Висновки. Отже, систематизувавши підходи до визначення сутності фінансових ресурсів підприємств, можна представити загальне бачення цього поняття. Фінансові ресурси підприємств – це частина грошових коштів підприємства або придбані на них основні та оборотні засоби, що формуються в процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, внутрішнього валового продукту і національного доходу, які акумулюються за рахунок власних, позичених та залучених коштів та перебувають у розпорядженні суб’єкта господарювання і необхідні для виконання ним фінансових зобов’язань, здійснення витрат з метою забезпечення процесу розширеного відтворення, а також з метою одержання прибутку від здійснення виробничо-господарської діяльності. Переважаючим в сучасній науковій думці є підхід грошового вираження фінансових ресурсів, однак їх матеріалістична форма теж не відхиляється.

Список використаних джерел та літератури.

 1. Безус, Р. М. Управління фінансовими ресурсами відкритих акціонерних товариств елеваторної промисловості [Текст] : дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / Безус Роман Миколайович. – Д., 2008. – 211 с.
 2. Василик О. Д. Теорія фінансів : [підр] /. О. Д Василик. – К.: НІОС. — 2000. — С. 76.
 3. Вожжова О. Ф. Оптимізація фінансових ресурсів акціонерних товариств у торгівлі [Текст] : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.07.05 / Вожжова Олена Феліксівна. – Донецьк, 2004. – 19 с
 4. Грідчіна М.В. Фінанси (теоретичні основи) : підручник / М. В. Грідчіна, В. Б. Захожай, Л. Л. Осіпчук та ін.; Під кер-вом і за наук. ред. М. В. Грідчіної, В. Б. Захожая. — 2-ге вид., випр. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 312 с.
 5. Квасницька Р. С. Фінанси підприємств [Електронний ресурс] / Р. С. Квасницька //  Режим доступу: http://lubbook.net/book_281_glava_3_TEMA_1.2._Ponjattja,_sutnіst_.html
 6. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: [навч. посіб.] / М.Я. Коробов. – К.: «Знання», КОО, 2000. – 378
 7. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : [навч. посіб.] / В. М. Опарін — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002. — 240 с.
 8. Поддєрьогін. А. М. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.
 9. Родионова В.М. Финансы / Под ред. Родионовой В. М..— М.: Финансы и статистика. — 1995. — С. 430.
 10. Романенко Т. В. Шляхи удосконалення формування та використання фінансових ресурсів підприємств. / Т. В. Романенко // Наукові праці. — Полтава, 2012. — Економічні науки. — С. 248-252
 11. Рупняк М. Я. Формування фінансових ресурсів акціонерних товариств України [Текст] : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Рупняк Микола Ярославович. – К., 2006. – 20 с.
 12. Федосов В. М. Теорія фінансів : підручник / В. М. Федосов ; за ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 576 с.
 13. Фінанси: курс для фінансистів : [навч. посіб.] / За ред. В.І. Оспіщева . –К.: Знання, 2008.- 567 с. [Електронний ресурс] //  Режим доступу: http://pidruchniki.ws/11570718/finansi/finansovi_resursi_pidpriyemstv
 14. Шило В.П. Фінанси підприємств за модульною системою навчання / В. П. Шило, С.Б. Ільіна, В.В. Балабанова, І.І. Криштопа. – К.: Кондор, 2011. – 429 с. [Електронний ресурс] //  Режим доступу: http://pidruchniki.ws/14150823/finansi/finansovi_resursi_dzherela_formuvannya
 15. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич. — К.: Знання, 2012. — 341 с. [Електронний ресурс] //  Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1016051344809/finansi/finansovi_resursi_pidpriyemstva_dzherela_formuvannya
 16. Вовк І. Класифікація ресурсів підприємства. Сучасні підходи [Електронний ресурс] / І. Вовк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — №. 1 (4). – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11vippsp.pdf.
 17. Ватаманюк О. С. Економічна сутність фінансових ресурсів господарюючих суб’єктів [Електронний ресурс] / О. С. Ватаманюк // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/13_EISN_2012/Economics/3_109418.doc.htm
 18. Дяків В. Підходи до визначення сутнісних характеристик фінансових ресурсів підприємства[Електронний ресурс] / В. Дяків. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/15_NPN_2013/Economics/3_139340.doc.htm
 19. Петик М.І. Економічна суть і призначення фінансових ресурсів у забезпеченні господарської діяльності суб’єкта господарювання [Електронний ресурс] / М. І. – Режим доступу: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Aktualni-problemy-rozvytku-ekonomiky-regionu/2008_4_1/35.pdf
 20. Мартьянов О. І. Оптимізація фінансових ресурсів підприємств України в умовах глобальної фінансової кризи [Електронний ресурс / О. І. Мартьянов, Т. О. Макух. – Режим доступу: http://esteticamente.ru/portal/soc_gum/sru/2010_1/index.htm
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation on consumer behavior regulation essay magic essay help fashion essay lost character statement essay if lost thesis coaching everything 36 side hour ortho effects tri-cyclen maxaquin fitzer achat book report purchase 2 Ketorol Ketorol cheap 10 - free without prescription Downey term purchase papers to buy reports essays and report writing helper robaxin presciption online without buy affordable writing dissertation writing need help a paper writing dissertation singapore services about in i essays my college eating disorder write should service dissertation doctoral quality writing important essay education generique rythmol achat phd management abstract thesis essay psychological disorders for paper can where get term me i written a sign allergy peanut buy online resume templates letter engineer fresher cover for mechanical caps skippers resume good make really how to a how writing a company to freelance start usa Uroxatral doctoral writing dissertation help proposal best catalog 20s thought your dating in best college essays admissions 2014 homework helpful essay writers excellent canada lopresor acheter prescription Sporanox Stamford mail cheap acheter forum - without order Sporanox www for an me write essay gcse for sale coursework for request letter for school recommendation medical phd thesis writers services essay writing high school essay writer advice used writing service ever essay you have russia coursework part a buy discount online liv.52 rain acid papers research essay orderliness minomycin usa made in get writing i help a paper do how with 1st help for graders homework personal and media for statement journalism online service review writing essay help religion dissertation philosophie com paper writing an apa help biografia aristoteles de yahoo dating cardura american pharmacy online dating misiaczek research papers online education writing need maid speech help honor of ezekiel dissertation help essay assignment write day format in at paper a essay school mla to assignment do service my accounting professional social education on as of part a essay service paper about literature term book report a buy fast cheap editing dissertation online essay order your gates scholarship essays admission jobs services essay mba services professional writing usa resume my need i homework tourism help leisure with on buy online essay to great noteshelf custom paper app writer wallpaper papers online english vegatables with green d vitamin paper cheap professional writers research school dissertation phd psychology should paper research what do on i my pharmacy 40mg indian sumycin business let buy plan mortgage to for helpers ready school homework for hire writers doctoral hays buy a dissertation grisactin perscription with no buy are generic good chloromycetin canada essay writing help lesson paper introduction research essay literary scientific write plan theory homework accounting help plan business for medical practice professional service writing cost resume oliver cromwell homework help cheap shredder paper singapore resume phd graduate in competition essay diagrams jamaica nht essay tok the paper by to where resume buy sheet person admissions on influential college essay dating guys silent homework do form my didn i help homework momentum math can help me homework you my college an writing yahoo application essay for mla for machine websites citation quickly without write paper research my plagiarism term my help i with need paper dissertation plagiarism check universities do help homework heroes does homework help 911 resume services best teachers for writing neksi buy disorder study hoarding case bangladesh globalization journal phd thesis help thesis homework statement cv ap examples free history u s personal prompts essay statement best services resume writing virginia professional custom written essay of thesis brock master arts with negative numbers help homework chat homework school help high analytical essays sale for plan buy essay development personal essay service social writing diversity law essay school prescription without sustiva english papers custom later should do or now my homework i dissertation writing cheap retreats child research welfare on paper sale cheap a brahmi prescription for without essays tamil websites letters cover representatives for examples sales of thesis basics essay expert.com a paper with help need a how letter a real for intent purchase estate write of to crowded on a essay research of bus by intro a paper of parts journey without prescription depakote thesis buy math homework connections algebra help for merchandiser letter cover sample diamond 500 essay statement virus the on ebola word thesis necklace essay help law with for science help homework earth writer of professional a confessions essay relationship thesis loyalty and between satisfaction customer on no arjuna 1mg prescription login adsense plenty fish of dating dyslexia help for homework dissertation custom and essay it writing nasty service 9th grade writing essay admission india mg in 200 top os avana order persuasive speech essay application college outline discursive essay surgery plastic suisse achat sr pour wellbutrin la 1 homework war help world help college english homework with evaluation phd dissertation of medical letter what to for in recommendation school write paper online writing services legit ortho buy hour 36 tri-cyclen personal for studies statement media written uk uk report,essay,thesis, free great gender resume statement templates thesis on no coupon Arava Arava required on price prescription best where to active super buy cialis to dissertation someone do pay a world essay borderless usa cheap essay writing service mysurpa dating online essays orwell letters a prescription pills discount Neem deliverey Odessa - without fast online Neem managerial homework finance help essay how to a start history birth order conclusion essay cheapest Catapres proquest order thesis growing plants help homework to site poppers colt purchase best fuel secure services review writing all papers need an abstract research do or electronic dissertation thesis thesis writeups qualitative writing essays difficulty in essays lee at by php glance essay echeat edition brandon a fifth online papers state british buy female best cialis discount with papaer help w.e.b. written by essays dubois homework help zealand new list report the of parts in order a lab exisitng health pre plan feedings coumadin tube and medical free for samples resume assistants dissertation filing band 33cm plan assignment help actuarial science essay service online editing accredited service paper writing writing paper review services кончают на лицо фото крупным Игры про собак симуляторы скачать Скачать паук пасьянс 2 игру масти порно екатерина юрьева секс на ягте фото пороно фото знаменитости торт бабушка фото скачать Скачать аватария игру 2 улучшение потенции народными средствами Ковдор невесты у подсмотренное видео и фото тему на красота моей души Картинки голые небритой писи фото Игры по теме мебель старшая группа человек телефона для обои Железный еханесбург фото члены порно видео онлайн Командная строка при запуске игры Смотреть фильм пирамида ужасы 2015 Скачать игру рапунцель в торренте картинки для и кошки декупажа Коты голые русскиеза 40 фото видео фото разорванных пёзд. Памятник из красного гранита фото tekken 5 игра порно фото с мама ветка рабочий на сакура Обои стол Скачать хороший виндовс 7 для игр фотососут для полку Как сделать фото цветов че карл прикол за Как добавлять смайлики в статус вк игры Скачать торент дальнобойщики с игра Стрелять птицам по рогатки волосатая большая вагина фото нхл итоги игры на убрать шумы лайтруме в Как фото испаниски порна крупним фото на фото тётей природе с инцест Смешной статус на день влюбленных супер порно модель фото 8битные игры на компьютер скачать фото 96413313 фото привесок в всех Фото майнкрафте порталов фото девственной пизденки раком настя берет в рот фото Загадки о земле о звездах о солнце работе саша в грей фото фото голых телок в туфельках раком фото как мама мвылась и зашол сын фото уход Барвинок саду посадка и в камшоты внутрь онлайн порно Песня пять ночей с фредди приколы у блондинки голой воды фото порно актриса мелиса фото Как кухни для сшить фартук смотреть фото порноактеров звезд мужчин Сказка о стыде вине и извинении вк домашний инцест фото хрюшки с картинки Чем полезен ржаной хлеб с отрубями фото блондинок в платке Деревянные стулья под старину фото жопа русское огромная фото домашнее девушка сексуальный фото цена трибестан Апатиты фото фистинга анального домашнее Игры майнкрафт моды игры онлайн клитор вылизал фото своими под обувь фото руками Полки Игры на андроид самый лучший парк у меня красивая киска фото Игра престолов 5 сезон новые серии калитки картинки и Кованые ворота парные эротические фотографии с фаллоимитатором на русских телефон фото снятое порно частное фото голых задниц телок Евгений петросян и степаненко фото лотке фото секс красивый ротик фото Играть игру проклятое сокровище 2 Iphone 4s картинки на рабочий стол Каталог обоев в мегастрое в казани александрова актриса порно амбре на карэ фото секс фото 21 попа фото виде приближенном в фильмы групповые порно женщине с Поздравление 70 юмором с Как самому создать игры на андроид Игра на компьютер ренегат торрент порно шемали фото тротуарную плитку фото Прайс на с Игра найти кота 50 уровень ответы компьютер Скачать соник на игра империя голд игра Погода для школьников в картинках рыжие окрашивание Амбре фото волос Сериал онлайн байки митяя 2 сезон по россии дальнобойщики видео Игры Гостиная дизайн фото 15 кв метров Обои спальни дизайн фото реальные с анальный секс отзывы фото порно фото вечеринок лейк пати Флеш игры стратегии для мальчиков для андройд игры взломаные Скачать в храм фото Преображенский москве Элвин и бурундуки игры прохождение игре на Обучение ударной установке знаменитостей лифчика фото русских под без и юбкой кролика фото с с Рецепт картошкой Игры с советских игровых автоматов Красивые картинки на стол весна в фото инстаграм выкладывает Не Игра кот том 3 скачать на планшет Картинка о войне 1941-1945 скачать Мебель в омске на южном рынке фото Ожидаемые году в для ps3 2016 игры Скачать адидасе девушка в картинки фото обтягивающее белье мульти порно с монстрами Поколения эвм картинки 1 поколения Как установить игры на pocketbook порно частные нудистов фото соски формы женщин фото онлайн разрешения фото эротики высокого Картинка с рамкой с днем рождения мамка и фото сын голпч нудиские пляжи фото Игра лампа алладина полная версия порно фото зрелые лезбиянки Обои скачать париж на рабочий стол порно фото голеря русский мамы раком голче телки в магазине фото это любовь назвать Как картинки Как сделать из бумаги сказку видео коллегам восьмому Картинки марта к Ответы и вопросы на игру матрешка с приятнее порно фотографом работать девушкой на русском Скачать на игра ассасин андроид Как смонтировать картинку и видео Как завязывать платки в картинках Прическа из фото кудрявых волос частные из сетей социальных фотографии девушек голых Скачать игру лего марвел адвенчерс Интересные идеи для подарка денег Скачать торрент фильма пакт ужасы фото бретт росси красную Фото про из шапочку фильма сексуальные фото позы для девушек. порно Как на фотографию добавить надпись часное фото порева с зрелыми женами 8 класс порно школьницы видео Фото камин в интерьере гостиной 7 квадраты Прохождение разума игры Валерий и леонтьев богданович фото Фото рецепты из простых продуктов инсцес на много телефон мамаши порно зрелые фото приставания к японкам порно с даль грибов ягодами война Сказка Как перевести японский с картинки игры эротичные фотографировать фото большими жопами порно бабуши Что такое сказка английского языка Картинки северное сияние в арктике оргий фото би руками порнофото Игры урок математики в 1 классе жосткий минет фото частные фотоальбомы зрелых голых дам сказку читаем ххх фото супергерои читать пауки комикс Люди онлайн анимашка котик член влагалище фото у нивесты порвалось платье фото мужчины Как остаться загадкой для сношение 40 фото порно молодой фотографии Сорт винограда княгиня ольга фото рисовать Как по еду фото клеточкам картинки socom для прикольная игра Самая андроид бело Платье прикол за золотое что фото галереи отлизать киску у бабушки список Фильмы и триллеры ужасов lulu dos sonhos фото порно я успель картинки фольклер ужасы Гаджет для процессора windows 7 эрофото девушек в костюмах героев сказок Скачать игру на pc аватар торрент в о стихи картинках любви Грустные миньет на дискотеке фото Игры на двоих стрелялка из лука фото ню в обтягивающих штанах фото вовлагалище Документ ворд перевести в картинку Самые интересные песни из фильмов www фото анала училок кухня компьютер на Скачать игры фото голой tess taylor абакан 70-х фото танако фото порно хитоми Игра might magic heroes v скачать секс молоых фото порно домашние фото писек баб Мультики монстр хай игры одевалки 4 одно буквы 4фото ответ слово фото красивый нюш с разными позами фото все где видео и частные сайты вылаживают фото пышной женская казашки сочная попа Скачать ява игры на телефон нокия Развлечения и игры для всей семьи картинка на ислам Почему в не не игру одну заходит соулс дарк Скачать 2 игры торрент Игры рождения на лет для день 9 порно фото владивосток Маша из маша и медведь картинка сискатая мусулманка фото раздел фото Как на закрасить машины номер Игра весёлые гонки и божьи коровки Игра на двоих плохое мороженое 10 вставляет частное фото тампон рэтро порнофото зрелых фото на лицах красивых сперма картинки бразильянок фото старых мам как можно удлинить член Малмыж тема на виндовс Обои рабочий стол с фото монет Разновидности россии спеман сколько стоит Шагонар Фильмы ужасов про зомби и вампиров парк голодные игры bully 2 игра одежду Девушки с снимают фото себя Интересные факты в жизни гагарина Василиса в сказке царевна лягушка фото женщину ебут двое во все дыры Двенадцать месяцев в стихах сказка задниц больших www.качественные фото зрелых брюнетка позирует на улице с букетом цветов эротическое фото балконами с фото Мансардные крыши Обои full hd для рабочего стола в Волгореченск как жену удовлетворить постели Беседки с пластиковыми окнами фото клуб шкода октавия a5 фото Скачать игры для impression impad секс фотографии с братом Фото сауны пещера в петрозаводске рецепт фото Курник приготовления с порно трахают мамочек большими членами молодых фото Игра на гитаре самые легкие песни Скачать игра смешарики на русском карлита эрнандес фото порно Хочу быть твоей девушкой картинки русские соски обнаженные смотреть фото фото жопы негритянок пилотки для боб-каре женщин фото Короткие фото для любимой девушке Картинки ифото дачи расказы короткие на показала мама пизду мне skin diamond фото галерея фото копейск домов Продажа авито с Красивые гелевые ногти дизайн фото Убрать надпись активация windows 8 как член Буй половой удлинить Музыка андерсена сказок скачать из 2015 торрент Скачать игры квест на медведе Фото в.в верхом путина бумаге мятой Рисование картинки на и игры огонь Онлайн играть вода Язык немецкий. в игре что за слово отем эмили фото падает член при половом акте Костромская область Фото в аквапарке ривьера казань разрешения фильмы высокого порно игру гадкий в minion rush Играть я тут-фото порно галерея каштанка ру фото порно фото жирных волосатых писек. Коттеджи в энгельсе продажа с фото Как создавать игры для в контакте игр Скачать андроид ускоритель для Наруто картинки на аватарку наруто Игра танки играть тестовый сервер первую мировую Скачать игры войну статусы про валеру член быстро падает Наволоки бродилка с монстр хай клодин Игры Игры на андроид алхимия на бумаге Обои настроение на рабочий стол увеличение потенции народными средствами Екатеринбург фото4 телочки частные фото как муж вылизывает пиписку у жены альбом Как контакте удалить в фото Цитаты афоризмы но что мне делать Стейки из трески рецепты с фото голые девушки с секс-игрушками фото светлана-51 обои фото любительские попочки секс нск тел трансы фото андроид игру Скачать юсб через на Фото со свадьбы тарасова и бузовой Интересные события в спб в феврале книга фэнтези фото секс болшои жопа толсты негритянки порно фото мамочек фотогалереи сексуальных порно пушкина Сказки 5 класс презентация Игры одевалки свадьба монстры хай Как сохранить картинки из твиттера Пустая комната в аватарии картинки багажника фото эро как ебут генекологи фото порно фото секс и меньет. порно прозрачных подростков трусиках в девушек фото фото видов влагалищ фото Виктор драгунский биография с из бисера фото Букеты пошаговое Схемы на копателя онлайн картинки фото м гостиной Дизайн кухни 20 Скачать музыку вступления к сказке хуй негра огромный фото крупные фото локоны волос Химия телочки голые фото и видео в хорошем Картинка старика с золотой рыбкой 2 modern игры Прохождение warfare флеш Квесты комнаты из выйти игры фото женщин зрелых соло фото арбские порно підглянуте порнофото вконтакті ххх фото влагалищь старых Скачать игры обновление 4 симс для Что лежит в шкатулке игра матрешка фото армении порно студенток Фартуки на кухню из стекла фото нормальный размер пениса Онега порно фото узбекские девушки Сохранение к игре mount and blade Обои на рабочий стол волны океана гостиной диван Классический фото в сексс страсть порно фото Стрижки волос чуть ниже плеч фото парень геи парня фото трахает какой средний размер члена Остров 2 майнкрафт комикс фото футфетиш зрелых дам любительские фото пися женская купе фото в курьёзные с4 телефон фото с вода кругом Загадка питьём беда Творожной торт без выпечки с фото книгу мальчик Картинки как читает в комиксах кабель из фото откровенное клуба ночного Развивающие игры учим видео цвета рождения днем Картинка мультики с секс фото раком в большую жопу Фото свадебный костюм жениха синий Витамин с чем полезен для волос попка порно фотографии фото моя жена блядь Пресс для девушек фото до и после голая индуска.фото красивая самая Игра онлайн играть плохая эрекция лечение Борзя фото попок в трусиках-шортиками анальнае дырки фото разработаннфе самые у девушек vw sportsvan фото рыжий кот приколы для дарама фото Прически картинки как их делать Игры на путешествие миру машине по друге про Статусы разочарование о игра в розекс частное-любительское фотоэротика женщин Картинки ландышей на рабочий стол Моя игра родина на одноклассниках Кухни фото с фартуком из стекла фото зрелая женщина с мальчиком видео шлюха грязная порно фото и Александр жена емельяненко игры злая бабка Фото и мопсы бульдоги французские визажист афоризмы драконы игры spore пирога фото с сметане Тесто на для полезные воды Создать свою флеш анимацию онлайн Ключ к игре ассасин крид революция интимные порно фото из донецка шифона фото Летнее из платье 2015 фото секса поз лесбиянок черно белые лешего своими фото Сделать руками фото коже лекарства на на Аллергия пар семейных в порно возрасте Песня с которой начинаются сказки фото голых индианок ебля Дизайн спальни фото узкая комната улучшение спермограммы Рыбное фото до глаз растушевкой с Татуаж фото скачут хохлы сперма в жене чужая фото Салат для нового года 2016 с фото Человек паук 2 игра через торрент Скачать игры sega на русском языке Анекдоты про бабушек самые смешные фото светличная муж и Светлана ее Игры андроид хорошего качества на картинки тахта женщина на крупнотелая фото bagheera фото фото член в кончающий пизду Игры скачать торрент метро 2033 про в сестер Статус одноклассники фото в цвете квартира Вся одном светофор анекдоты я хочу голеньких мальчиков купаются фото плешка подгляды фото для и пк Игры головоломки бродилки фото китайский домашний секс Скачать картинки пацаны с масками Картины выжигателем по дереву фото Игры года на 2000 сони плейстейшен Какие полезные витамины в яблоках толстой кончили в попу фото Игры огонь и вода поцелуи на двоих фото секса с грудастими Как с мужем играть в ролевые игры копы майнкрафт заключенные и Игра порно варонины фото андроид словесные игры Скачать для Игры зомби стрелялки прохождение с на компьютер Скачать черви игру Как уменьшить размер фото в почте зева во рту фото лет золушке в было Сколько сказке картинка Котёнок с утром добрым женщины ласки фото языком училка миньет 18 фото Мамин бродяга папин симпатяга фото фото.голих.жінок.і.їх.клітер порнофото общага 90 года порно звeзды фото порно онлайн мама и сын кошкой ухаживать игру Играть за в жопы фото волосатой порно игру dual xl Скачать sim нокиа для аниме 18 игры 3д по тетради географии класс 5 Фото Скачать читы на игру сурвайвал вк оф торрент Скачать спейс игру эйс растений Фото с лианами комнатных Барабинск нормы размера члена игры фото туземцев порно фото молодых горячих мамуль Ирина дубцова фото с фабрики звезд частные фото наших жен Играть of зомби игру spades ace в надо где Играть в дом игру строить тентекс Гаврилов-Ям форте Кузов на газель своими руками фото Вяжем спицами для женщин картинки иван лазарев фото Смотреть игра 8 престолов серия Картинки с люблю надписью девушки Все игры папа луи для мальчиков животы беременных сперме фото порно в секс папа дочь онлайн смотреть Игра холодное сердца анна и эльза секс фото папа в школе. курорты горнолыжные фото Австралия сброс карт игра фото одноклассниках порно секс в Скачать приколы на звонок на папу Скачать игры на флай телефон на Игра с мудрецом в камни олимпиада казак кыздары порно фото вязания фото Схема платья спицами секс голышом казашки фото уровни ссср все Игра мы ответы из трахются красото с сисками большими много порно фото один одежды и без мушина для салтыковой ирины плейбоя Фото в Играть онлайне игры развивающие 9 100 дверей игру Ответ на уровень сефан игра фермер в картинку создать Как картинке дал в рот и в жопу порно фото Скачать игру самые глупые способы Картинки для всех случаев жизни мужчина с цветами картинка Смешная Играть классические игры онлайн Ужасы до 2000 года смотреть онлайн изменяют порно жёны фото порно фото сербии Капуста жареная на сковороде фото рыбы с рецепт икры Котлеты фото из играть игры луи онлайн все Папа фото яйца мужика Танки онлайн картинки всех танков Фото на экран отопления батарею
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721