СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 336.6

О. М. Мельник

Магістр

Науковий керівник: Кривицька О. Р.

доцент, к.е.н.

Національний університет «Острозька академія»

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

Анотація

Розглянуто підходи різних учених до трактування поняття фінансових ресурсів підприємства. Визначено їх функції. Розкрито зміст фінансових ресурсів через наявні в них ознаки та притаманні їм властивості. Охарактеризовано критерії, яким повинно відповідати поняття фінансових ресурсів: джерела створення, форми прояву, цільове призначення.

Ключові слова. фінансові ресурси,  функції, зміст, властивості, критерії, джерела, форми прояву, цільове призначення, грошові нагромадження, кошти, капітал, доходи, надходження.

Annotation

The approaches of different scholars to the interpretation of the concept of financial resources of the company are considered. Their functions are identified. The content of financial resources through their features and their properties is revealed. Criteria have to be met by the concept of financial resources: the sources of creation, forms of manifestation, purpose are characterized.

Keywords. financial resources, functions, content, properties, criteria, sources, forms of manifestation, purpose, cash savings, money, capital, income receipts.

Постановка проблеми. Будь-яке підприємство, незалежно від форми господарювання та виду діяльності, спирається у процесі функціонування на певну суму грошових коштів. Ці кошти живлять підприємство, дають йому змогу вільно розвиватись. При цьому вони безперервно обертаються, перебуваючи в грошовій чи товарній формі. Швидкість та масштаби руху коштів значною мірою визначають успішність розвитку підприємства, рівень його конкурентоспроможності на ринку. В науковій літературі відсутня єдина думка щодо трактування поняття «фінансові ресурси», тому важливим є синтез різних визначень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням сутності фінансових ресурсів підприємств, визначенням їхніх характерних рис, джерел формування та напрямів використання займалися такі вчені як Безус Р. М., Василик О. Д., Вожжова О. Ф., Грідчіна М.В., Квасницька Р. С., Коробов М. Я., Опарін В. М., Поддєрьогін. А. М., Родионова В.М., Романенко Т. В., Рупняк М. Я., Федосов В. М.,  Оспіщева В.І., Шило В.П., Ярошевич Н.Б. та інші.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є систематизація підходів до визначення сутності фінансових ресурсів підприємства.

Для досягнення поставленої мети необхідно дослідити визначення сутності фінансових ресурсів підприємств, що наводяться різними вченими та синтезувати власне, визначити їх ознаки, властивості та критерії, яким вони повинні відповідати.

Викладення основного матеріалу. Фінансові ресурси є основою діяльності підприємства, тобто саме вони стають передумовою його функціонування. Різні наукові підходи до визначення поняття «фінансові ресурси» зводяться до того, що це є кошти, які використовує підприємство на правах власності або надані у його розпорядження з метою забезпечення простого чи розширеного відтворення а також для задоволення соціальних потреб трудового колективу.

Фінансові ресурси трансформуються у діловий оборот через відповідні джерела. Вони можуть бути розглянуті з двох точок зору: як сукупність інструментів, що використовуються для залучення фінансових ресурсів, необхідних для обслуговування виробничих та інших витрат організації; і як сукупність способів фінансового забезпечення діяльності організації, потенційно доступних і фактично використаних в процесі створення, становлення і розвитку організації, що забезпечують певну величину фінансових ресурсів [1].

Сам термін «ресурс» визначає засоби, які, в процесі перетворень і застосування, призводять до отримання бажаного результату. У широкому сенсі «фінансові ресурси підприємств» – це кошти, які спрямовуються підприємством на виконання визначених у плані завдань, та дозволяють досягнути бажаного економічного результату.

Фінансові ресурси підприємств за своєю сутністю – це складна економічна категорія, тому погляди українських вчених, які досліджували їх економічну сутність, досить різняться між собою. Тому для відображення всіх сторін поняття наведемо визначення різних вчених.

Таблиця 1

Визначення сутності фінансових ресурсів підприємств

Науковець Визначення

Василик О.Д.

 

Фінансові ресурси – це грошові кошти і доходи нагромаджені підприємством у ході розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту і зосереджені у відповідних фондах для забезпечення безперервного розширеного відтворення і задоволення інших суспільних потреб [2].
Венгер В.В, Романенко О.Р. Фінансові ресурси підприємств – акумульовані підприємством грошові кошти з різних джерел, які надходять у господарський обіг і призначені для покриття його потреб [10].

Вожкова О. Ф.

 

Фінансові ресурси підприємств – це сукупність власного капіталу, позикових і залучених коштів, які перебувають в розпорядженні підприємства, формуються як початковий, капітал і шляхом участі у подальшій операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності сприяють підвищенню економічної вигоди і рентабельності роботи суб’єктів господарювання; як економічна категорія – це відносини, які виникають між господарюючими суб’єктами у процесі формування джерел та напрямків використання коштів. Вони є об’єктом економічного впливу на підприємство [3].
Грідчіна М.В. Фінансові ресурси підприємства – це грошові доходи і надходження, які перебувають у розпорядженні суб’єкта господарювання і необхідні для виконання ним фінансових зобов’язань, здійснення витрат на розширене відтворення і економічне стимулювання працівників [4].

Квасницька Р. С.

 

Фінансові ресурси – це централізовані та децентралізовані грошові фонди цільового призначення, які формуються у процесі розподілу та перерозподілу національного багатства, сукупного суспільного продукту та національного доходу і призначені для використання у відповідності з завданнями соціально-економічного розвитку суспільства і колективів окремих підприємств [5].
Коробов М. Я. Фінансові ресурси підприємства – це його власні і позичкові грошові фонди цільового призначення, що формуються в процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, внутрішнього валового продукту і національного доходу і використовуються в статутних цілях підприємства [6].
Опарін В. М. Фінансові ресурси – це сума коштів, спрямованих в основні та оборотні засоби підприємства[7].
Оспіщева В.І. Фінансові ресурси – це грошові кошти, що перебувають у розпорядженні підприємства та беруть участь у процесі відтворення [13].
Поддєрьогін А.М. Фінансові ресурси підприємств – грошові кошти, що є в розпорядженні підприємств [8].

Родіонова В.М.

 

Фінансові ресурси підприємства – це грошові доходи і надходження, що знаходяться в розпорядженні суб’єкта господарювання і призначені для виконання фінансових зобов’язань [9].

Рупняк М. Я.

 

Фінансові ресурси підприємств – грошові кошти, які формуються в процесі фінансово-господарської діяльності із внутрішніх і зовнішніх джерел, визначають фінансовий потенціал підприємства і використовуються для фінансування процесів відтворення у наступному періоді [11].
Федосов В.М. Фінансові ресурси підприємств – загальна сума власного, позиченого й залученого капіталу, що використовується підприємствами для формування своїх активів і здійснення виробничо-господарської діяльності з метою одержання прибутку [12].
Шило В.П. Фінансові ресурси підприємства – це кошти, що перебувають в розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов’язань [14].
Ярошевич Н.Б. Фінансові ресурси – це частина грошових коштів у формі доходів і зовнішніх надходжень, які є в розпорядженні підприємства і спрямовані на виконання фінансових зобов’язань і здійснення витрат, розвиток виробництва, створення резервів тощо [15].

Джерело: побудовано автором на основі [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15].

Науковці виділять два підходи до визначення сутності «фінансових ресурсів підприємств». Найбільш поширеним є розуміння фінансових ресурсів як грошових коштів (фондів, доходів, накопичень), що мають цільове спрямування.

Другий підхід розглядає сутність фінансових ресурсів дещо ширше, а саме окрім грошових коштів, включаються основні й оборотні засоби. Даний підхід є більш широким з огляду саме на включення до фінансових ресурсів матеріалізованої  в активах їх частини [16].

До функцій фінансових ресурсів підприємств, котрі відображають їх сутність відносяться: забезпечення процесу виникнення підприємства; формування його стартового капіталу; формування ресурсного потенціалу; забезпечення безперервності і відтворення торговельного процесу; виконання фінансових зобов’язань; забезпечення його фінансової стійкості; платоспроможності; конкурентоспроможності і ефективності господарської діяльності.

Специфічний зміст фінансових ресурсів досить повно визначається наявністю певних ознак.

По-перше, фінансові ресурси підприємства носять акумуляційний характер, тобто є фондом, що формується як результат виробництва, розподілу і перерозподілу сукупного суспільного продукту і національного доходу.

По-друге, це кінцевий прибуток у грошовому виразі, призначений для подальшої купівлі товарів.

По-третє, це прибутки від реалізації товарів [17].

У фінансових ресурсах підприємств виділяють такі властивості:

 • фінансові ресурси мають стадію утворення;
 • фінансові ресурси відображають відношення до власності;
 • фінансові ресурси мають джерела формування і цілі використання;
 • від джерел формування та напрямів використання залежить структура фінансових ресурсів [18].

Провадження підприємством фінансово-господарської діяльності передбачає, постійний рух грошових коштів в касі та на рахунках у банку у якості одержання доходу (виручки) від реалізації здійснення платежів. Грошові відносини, що відображають  економічний зміст сфери фінансів  виникають у процесі формування, розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів підприємств. У відповідному значенні фінансові ресурси розглядають також через форму їх вираження, а саме, як сукупність власних грошових доходів і надходжень ззовні (залучені і позичені кошти), грошові кошти і прирівняні до них потоки, грошові засоби, кошти, прибутки і надходження, що є в розпорядженні підприємства, призначені для виконання фінансових зобов’язань підприємства, фінансування поточних витрат і витрат, пов’язаних з розширенням виробництва та підтримки стійкості фінансово-економічної діяльності господарюючого суб’єкта [19]. Виходячи із вищезазначеного, усі фінансові відносини підприємств можу бути умовно подані у вигляді грошових потоків і мати чіткі вартісні характеристики.

Задля визначення економічного змісту поняття «фінансові ресурси», необхідним є виділення  критеріїв, яким воно повинно відповідати. На нашу думку, цими критеріями є: джерела створення, форма прояву, цільове призначення.

Відповідно, фінансовими ресурсами можна назвати усі кошти, що поступають у розпорядження підприємства у вигляді основних і оборотних засобів. Водночас фінансовими ресурсами можна назвати і джерела фінансування основних і оборотних засобів, тобто  суму пасиву балансу. З цього слідує, що фінансові ресурси підприємств мають одночасно як грошову (у формі джерел фінансування) так і матеріальну (у формі придбаних за ці кошти активів) форми прояву. Останні постійно змінюють одна одну в процесі виробництва [19].

Вид діяльності підприємства, обсяг виробництва, а також його ефективність є основними чинниками впливу на розмір та структуру фінансових ресурсів. Обсяг виробництва та розмір фінансових ресурсів є взаємопов’язаними, оскільки мають прямий двохсторонній вплив. Нарощення / скорочення обсягів фінансових ресурсів у грошовій формі веде до одночасного зростання / скорочення придбаваних фінансових ресурсів у матеріальній формі, тобто зменшення обсягів виробництва. Останнє у свою чергу забезпечує більші / менші обсяги прибутків, а отже зростання / зменшення суми фінансових ресурсів на наступний період.

Правильно визначений обсяг фінансових ресурсів справляє позитивний вплив на діяльність підприємства, стабілізуючи її. При цьому з’являється можливість нарощення обсягів виробництва, повнішого використання виробничих потужностей, що дає можливість забезпечення повернення вкладених коштів та їх зростання.

Як нестача, так і надлишкова кількість фінансових ресурсів мають негативні наслідки, оскільки їх нестача збиває напрацьовану систему виробництва, а їх надлишок провокує або втрату цінності не вкладених у діяльність коштів, або кризу перевиробництва і як наслідок період застою [20].

Висновки. Отже, систематизувавши підходи до визначення сутності фінансових ресурсів підприємств, можна представити загальне бачення цього поняття. Фінансові ресурси підприємств – це частина грошових коштів підприємства або придбані на них основні та оборотні засоби, що формуються в процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, внутрішнього валового продукту і національного доходу, які акумулюються за рахунок власних, позичених та залучених коштів та перебувають у розпорядженні суб’єкта господарювання і необхідні для виконання ним фінансових зобов’язань, здійснення витрат з метою забезпечення процесу розширеного відтворення, а також з метою одержання прибутку від здійснення виробничо-господарської діяльності. Переважаючим в сучасній науковій думці є підхід грошового вираження фінансових ресурсів, однак їх матеріалістична форма теж не відхиляється.

Список використаних джерел та літератури.

 1. Безус, Р. М. Управління фінансовими ресурсами відкритих акціонерних товариств елеваторної промисловості [Текст] : дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / Безус Роман Миколайович. – Д., 2008. – 211 с.
 2. Василик О. Д. Теорія фінансів : [підр] /. О. Д Василик. – К.: НІОС. — 2000. — С. 76.
 3. Вожжова О. Ф. Оптимізація фінансових ресурсів акціонерних товариств у торгівлі [Текст] : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.07.05 / Вожжова Олена Феліксівна. – Донецьк, 2004. – 19 с
 4. Грідчіна М.В. Фінанси (теоретичні основи) : підручник / М. В. Грідчіна, В. Б. Захожай, Л. Л. Осіпчук та ін.; Під кер-вом і за наук. ред. М. В. Грідчіної, В. Б. Захожая. — 2-ге вид., випр. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 312 с.
 5. Квасницька Р. С. Фінанси підприємств [Електронний ресурс] / Р. С. Квасницька //  Режим доступу: http://lubbook.net/book_281_glava_3_TEMA_1.2._Ponjattja,_sutnіst_.html
 6. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: [навч. посіб.] / М.Я. Коробов. – К.: «Знання», КОО, 2000. – 378
 7. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : [навч. посіб.] / В. М. Опарін — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002. — 240 с.
 8. Поддєрьогін. А. М. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.
 9. Родионова В.М. Финансы / Под ред. Родионовой В. М..— М.: Финансы и статистика. — 1995. — С. 430.
 10. Романенко Т. В. Шляхи удосконалення формування та використання фінансових ресурсів підприємств. / Т. В. Романенко // Наукові праці. — Полтава, 2012. — Економічні науки. — С. 248-252
 11. Рупняк М. Я. Формування фінансових ресурсів акціонерних товариств України [Текст] : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Рупняк Микола Ярославович. – К., 2006. – 20 с.
 12. Федосов В. М. Теорія фінансів : підручник / В. М. Федосов ; за ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 576 с.
 13. Фінанси: курс для фінансистів : [навч. посіб.] / За ред. В.І. Оспіщева . –К.: Знання, 2008.- 567 с. [Електронний ресурс] //  Режим доступу: http://pidruchniki.ws/11570718/finansi/finansovi_resursi_pidpriyemstv
 14. Шило В.П. Фінанси підприємств за модульною системою навчання / В. П. Шило, С.Б. Ільіна, В.В. Балабанова, І.І. Криштопа. – К.: Кондор, 2011. – 429 с. [Електронний ресурс] //  Режим доступу: http://pidruchniki.ws/14150823/finansi/finansovi_resursi_dzherela_formuvannya
 15. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич. — К.: Знання, 2012. — 341 с. [Електронний ресурс] //  Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1016051344809/finansi/finansovi_resursi_pidpriyemstva_dzherela_formuvannya
 16. Вовк І. Класифікація ресурсів підприємства. Сучасні підходи [Електронний ресурс] / І. Вовк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — №. 1 (4). – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11vippsp.pdf.
 17. Ватаманюк О. С. Економічна сутність фінансових ресурсів господарюючих суб’єктів [Електронний ресурс] / О. С. Ватаманюк // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/13_EISN_2012/Economics/3_109418.doc.htm
 18. Дяків В. Підходи до визначення сутнісних характеристик фінансових ресурсів підприємства[Електронний ресурс] / В. Дяків. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/15_NPN_2013/Economics/3_139340.doc.htm
 19. Петик М.І. Економічна суть і призначення фінансових ресурсів у забезпеченні господарської діяльності суб’єкта господарювання [Електронний ресурс] / М. І. – Режим доступу: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Aktualni-problemy-rozvytku-ekonomiky-regionu/2008_4_1/35.pdf
 20. Мартьянов О. І. Оптимізація фінансових ресурсів підприємств України в умовах глобальної фінансової кризи [Електронний ресурс / О. І. Мартьянов, Т. О. Макух. – Режим доступу: http://esteticamente.ru/portal/soc_gum/sru/2010_1/index.htm
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

kitchener resume service writing people write ask to papers services students editing for assignment nursing help uk canada writer essay helper trig homework help homework mangerial accounting online ghirlande craciun dating pay essay for service coursework usa writing dissertation your writing help doctoral essay a new car buying help scholarship why i this deserve essay tx resume services paso writing el cheap paper singapore shredder research assignment help operation help geometry with homework untraceable for sale speeches photo plates custom paper a dream essay help night39s midsummer today's thesis essay tomorrow's paper computer science readers leader service quality essay management thesis malaysia services editing in written about the essays crucible writing help how can you print online papers proposal dissertation samples online buy essay review writes someone an to me i wanna essay disorder personality case paranoid studies essay my english write writing homework assignments my do ronpaku dissertation assistance phd essay help mla format essay exploratory writers not essay sites writing scams dating online siclam bufnita homework help grade math 4th best writing services resume educators for jobs essay writer melbourne beginners writing academic best for sites custom resume service writing writing argumentative essay help argument bpr between tqm and paper to online a research safe is buy it have need a no custom money paper i i and state assignment homework solid help homework do my he helped me to membership no online free discount shipping naprelan topics top 100 power wind essay debatable custom review essays.co.uk chekhov essays website write essay industry pharmaceutical dissertation admission personal service college essay writing a write of acknowledgement the how phd dissertation to papers adoption online buy speeches persuasive cardizem uk buy sale online essays for fast thesis in phd computer science of writing resume government us service lamar khloe dating ross kardashian rick paxil menopause for records sample resume supervisor medical proposal services sample grant writing for cv services writing switzerland related review phone cell about literature of and billing templates for medical free resume coding with help spanish gcse coursework essay custom reviews net help dissertation public service paper my paper my write research write helper homework music in georgia writer essay do pay someone to your for essay order thesis writing 10 dissertation top companies online essay help books writing essays for sale commentary social essay chinese writer compulsive study personality obsessive case disorder i for need write to someone me business a plan lobby homework chat help help writing esl essay custom paper services written online philosophy buy papers business writing services plan content pakistan services in writing eating disorder thesis paper hiring manager cover letter without name of buy usa arjuna online homework design graphic help term paper for rush sale reports book novel in writing nigeria cv services of law help basic homework purposes literature disorder effective treatment dissociative identity review of for illustration essay help sydney assignment in help primary mosaic romans help homework society essay for honor national online english paper news todays writing essay master's service term paper writing research thesis intellectual law property master for resume sales templates positions with phd proposal research help help it4 coursework services nashville tn writing resume writing esl resume for buy or sunday do i saturday my homework should on order dissertation contrabbando zagam acquistare grade go math homework help 4th declaration for dissertation pay statement writing dissertation problem pack liv.52 refill homework lsvt helper nursing speech on persuasive college papers help writing phd thesis communication marketing integrated of on amontillado the cask essay writing dissertation berkeley workshop computer admission graduate science essay essay please college help thesis statement writing essay help sample cover position letter for billing medical outline writing paper help writing persuasive essay resume nyc professional services writing best written by samuel johnson essays buy cheap essay to get your dissertation where to bound intention purchase thesis best a term buy to site paper service to is man god essay to service term to avoid papers services writing written essay for have your you research a written paper have pay to cheap paper bulk tissue written writers essays by famous dating people still other apa papers writing style to at online buy thesis how help homework on focus child unpublished dissertation cite letter with worker no cover experience mental health for for 10 pennsylvania mg lisinopril pa sale perth professional resume services writing need a speech help writing do my phd essay college purchase in how my write chinese symbols to name safe online buy papers to is it resume service writing ses reviews dose max tenormin homework live free help no company a buy from Theo-24 by where needed Cr us mail Cr prescription Theo-24 to i in how write my name can arabic thesis good writing a help statement 1742 from Royal English Poppers 500mg Royal Poppers - English buy mexico Burbank majamija dating online iz istrazitelji online homework free help math to order put what bibliography in doctorate by coursework fellowship women's in doctoral dissertation help studies boca homework raton help homework help chegg buy literature customer care review hooks essays writing for role letter manager cover sales for essay sense a place help an of writing pen paper writing and cheap paper expose dissertation medizin philosophique candide dissertation conte application employment best resume for buy online help zealand new homework job order cook description resume short intent estate real letter of to purchase essay social work writing service make my assignment assignments academic help essay body language best essay college the best atlanta professional resume services writing help dissertation online singapore school writing service medical essays essay loyalty about customer homework can help how students help homework accounting amanagerial jobs paper writing college in ias centre bangalore study dating germany attracting pheromones in men homework 9 grade math help community 01 proposal service 2014 project essay zithromax tablet essay do colleges even your read mla citation essay website
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721