СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 336.6

О. М. Мельник

Магістр

Науковий керівник: Кривицька О. Р.

доцент, к.е.н.

Національний університет «Острозька академія»

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

Анотація

Розглянуто підходи різних учених до трактування поняття фінансових ресурсів підприємства. Визначено їх функції. Розкрито зміст фінансових ресурсів через наявні в них ознаки та притаманні їм властивості. Охарактеризовано критерії, яким повинно відповідати поняття фінансових ресурсів: джерела створення, форми прояву, цільове призначення.

Ключові слова. фінансові ресурси,  функції, зміст, властивості, критерії, джерела, форми прояву, цільове призначення, грошові нагромадження, кошти, капітал, доходи, надходження.

Annotation

The approaches of different scholars to the interpretation of the concept of financial resources of the company are considered. Their functions are identified. The content of financial resources through their features and their properties is revealed. Criteria have to be met by the concept of financial resources: the sources of creation, forms of manifestation, purpose are characterized.

Keywords. financial resources, functions, content, properties, criteria, sources, forms of manifestation, purpose, cash savings, money, capital, income receipts.

Постановка проблеми. Будь-яке підприємство, незалежно від форми господарювання та виду діяльності, спирається у процесі функціонування на певну суму грошових коштів. Ці кошти живлять підприємство, дають йому змогу вільно розвиватись. При цьому вони безперервно обертаються, перебуваючи в грошовій чи товарній формі. Швидкість та масштаби руху коштів значною мірою визначають успішність розвитку підприємства, рівень його конкурентоспроможності на ринку. В науковій літературі відсутня єдина думка щодо трактування поняття «фінансові ресурси», тому важливим є синтез різних визначень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням сутності фінансових ресурсів підприємств, визначенням їхніх характерних рис, джерел формування та напрямів використання займалися такі вчені як Безус Р. М., Василик О. Д., Вожжова О. Ф., Грідчіна М.В., Квасницька Р. С., Коробов М. Я., Опарін В. М., Поддєрьогін. А. М., Родионова В.М., Романенко Т. В., Рупняк М. Я., Федосов В. М.,  Оспіщева В.І., Шило В.П., Ярошевич Н.Б. та інші.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є систематизація підходів до визначення сутності фінансових ресурсів підприємства.

Для досягнення поставленої мети необхідно дослідити визначення сутності фінансових ресурсів підприємств, що наводяться різними вченими та синтезувати власне, визначити їх ознаки, властивості та критерії, яким вони повинні відповідати.

Викладення основного матеріалу. Фінансові ресурси є основою діяльності підприємства, тобто саме вони стають передумовою його функціонування. Різні наукові підходи до визначення поняття «фінансові ресурси» зводяться до того, що це є кошти, які використовує підприємство на правах власності або надані у його розпорядження з метою забезпечення простого чи розширеного відтворення а також для задоволення соціальних потреб трудового колективу.

Фінансові ресурси трансформуються у діловий оборот через відповідні джерела. Вони можуть бути розглянуті з двох точок зору: як сукупність інструментів, що використовуються для залучення фінансових ресурсів, необхідних для обслуговування виробничих та інших витрат організації; і як сукупність способів фінансового забезпечення діяльності організації, потенційно доступних і фактично використаних в процесі створення, становлення і розвитку організації, що забезпечують певну величину фінансових ресурсів [1].

Сам термін «ресурс» визначає засоби, які, в процесі перетворень і застосування, призводять до отримання бажаного результату. У широкому сенсі «фінансові ресурси підприємств» – це кошти, які спрямовуються підприємством на виконання визначених у плані завдань, та дозволяють досягнути бажаного економічного результату.

Фінансові ресурси підприємств за своєю сутністю – це складна економічна категорія, тому погляди українських вчених, які досліджували їх економічну сутність, досить різняться між собою. Тому для відображення всіх сторін поняття наведемо визначення різних вчених.

Таблиця 1

Визначення сутності фінансових ресурсів підприємств

Науковець Визначення

Василик О.Д.

 

Фінансові ресурси – це грошові кошти і доходи нагромаджені підприємством у ході розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту і зосереджені у відповідних фондах для забезпечення безперервного розширеного відтворення і задоволення інших суспільних потреб [2].
Венгер В.В, Романенко О.Р. Фінансові ресурси підприємств – акумульовані підприємством грошові кошти з різних джерел, які надходять у господарський обіг і призначені для покриття його потреб [10].

Вожкова О. Ф.

 

Фінансові ресурси підприємств – це сукупність власного капіталу, позикових і залучених коштів, які перебувають в розпорядженні підприємства, формуються як початковий, капітал і шляхом участі у подальшій операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності сприяють підвищенню економічної вигоди і рентабельності роботи суб’єктів господарювання; як економічна категорія – це відносини, які виникають між господарюючими суб’єктами у процесі формування джерел та напрямків використання коштів. Вони є об’єктом економічного впливу на підприємство [3].
Грідчіна М.В. Фінансові ресурси підприємства – це грошові доходи і надходження, які перебувають у розпорядженні суб’єкта господарювання і необхідні для виконання ним фінансових зобов’язань, здійснення витрат на розширене відтворення і економічне стимулювання працівників [4].

Квасницька Р. С.

 

Фінансові ресурси – це централізовані та децентралізовані грошові фонди цільового призначення, які формуються у процесі розподілу та перерозподілу національного багатства, сукупного суспільного продукту та національного доходу і призначені для використання у відповідності з завданнями соціально-економічного розвитку суспільства і колективів окремих підприємств [5].
Коробов М. Я. Фінансові ресурси підприємства – це його власні і позичкові грошові фонди цільового призначення, що формуються в процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, внутрішнього валового продукту і національного доходу і використовуються в статутних цілях підприємства [6].
Опарін В. М. Фінансові ресурси – це сума коштів, спрямованих в основні та оборотні засоби підприємства[7].
Оспіщева В.І. Фінансові ресурси – це грошові кошти, що перебувають у розпорядженні підприємства та беруть участь у процесі відтворення [13].
Поддєрьогін А.М. Фінансові ресурси підприємств – грошові кошти, що є в розпорядженні підприємств [8].

Родіонова В.М.

 

Фінансові ресурси підприємства – це грошові доходи і надходження, що знаходяться в розпорядженні суб’єкта господарювання і призначені для виконання фінансових зобов’язань [9].

Рупняк М. Я.

 

Фінансові ресурси підприємств – грошові кошти, які формуються в процесі фінансово-господарської діяльності із внутрішніх і зовнішніх джерел, визначають фінансовий потенціал підприємства і використовуються для фінансування процесів відтворення у наступному періоді [11].
Федосов В.М. Фінансові ресурси підприємств – загальна сума власного, позиченого й залученого капіталу, що використовується підприємствами для формування своїх активів і здійснення виробничо-господарської діяльності з метою одержання прибутку [12].
Шило В.П. Фінансові ресурси підприємства – це кошти, що перебувають в розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов’язань [14].
Ярошевич Н.Б. Фінансові ресурси – це частина грошових коштів у формі доходів і зовнішніх надходжень, які є в розпорядженні підприємства і спрямовані на виконання фінансових зобов’язань і здійснення витрат, розвиток виробництва, створення резервів тощо [15].

Джерело: побудовано автором на основі [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15].

Науковці виділять два підходи до визначення сутності «фінансових ресурсів підприємств». Найбільш поширеним є розуміння фінансових ресурсів як грошових коштів (фондів, доходів, накопичень), що мають цільове спрямування.

Другий підхід розглядає сутність фінансових ресурсів дещо ширше, а саме окрім грошових коштів, включаються основні й оборотні засоби. Даний підхід є більш широким з огляду саме на включення до фінансових ресурсів матеріалізованої  в активах їх частини [16].

До функцій фінансових ресурсів підприємств, котрі відображають їх сутність відносяться: забезпечення процесу виникнення підприємства; формування його стартового капіталу; формування ресурсного потенціалу; забезпечення безперервності і відтворення торговельного процесу; виконання фінансових зобов’язань; забезпечення його фінансової стійкості; платоспроможності; конкурентоспроможності і ефективності господарської діяльності.

Специфічний зміст фінансових ресурсів досить повно визначається наявністю певних ознак.

По-перше, фінансові ресурси підприємства носять акумуляційний характер, тобто є фондом, що формується як результат виробництва, розподілу і перерозподілу сукупного суспільного продукту і національного доходу.

По-друге, це кінцевий прибуток у грошовому виразі, призначений для подальшої купівлі товарів.

По-третє, це прибутки від реалізації товарів [17].

У фінансових ресурсах підприємств виділяють такі властивості:

 • фінансові ресурси мають стадію утворення;
 • фінансові ресурси відображають відношення до власності;
 • фінансові ресурси мають джерела формування і цілі використання;
 • від джерел формування та напрямів використання залежить структура фінансових ресурсів [18].

Провадження підприємством фінансово-господарської діяльності передбачає, постійний рух грошових коштів в касі та на рахунках у банку у якості одержання доходу (виручки) від реалізації здійснення платежів. Грошові відносини, що відображають  економічний зміст сфери фінансів  виникають у процесі формування, розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів підприємств. У відповідному значенні фінансові ресурси розглядають також через форму їх вираження, а саме, як сукупність власних грошових доходів і надходжень ззовні (залучені і позичені кошти), грошові кошти і прирівняні до них потоки, грошові засоби, кошти, прибутки і надходження, що є в розпорядженні підприємства, призначені для виконання фінансових зобов’язань підприємства, фінансування поточних витрат і витрат, пов’язаних з розширенням виробництва та підтримки стійкості фінансово-економічної діяльності господарюючого суб’єкта [19]. Виходячи із вищезазначеного, усі фінансові відносини підприємств можу бути умовно подані у вигляді грошових потоків і мати чіткі вартісні характеристики.

Задля визначення економічного змісту поняття «фінансові ресурси», необхідним є виділення  критеріїв, яким воно повинно відповідати. На нашу думку, цими критеріями є: джерела створення, форма прояву, цільове призначення.

Відповідно, фінансовими ресурсами можна назвати усі кошти, що поступають у розпорядження підприємства у вигляді основних і оборотних засобів. Водночас фінансовими ресурсами можна назвати і джерела фінансування основних і оборотних засобів, тобто  суму пасиву балансу. З цього слідує, що фінансові ресурси підприємств мають одночасно як грошову (у формі джерел фінансування) так і матеріальну (у формі придбаних за ці кошти активів) форми прояву. Останні постійно змінюють одна одну в процесі виробництва [19].

Вид діяльності підприємства, обсяг виробництва, а також його ефективність є основними чинниками впливу на розмір та структуру фінансових ресурсів. Обсяг виробництва та розмір фінансових ресурсів є взаємопов’язаними, оскільки мають прямий двохсторонній вплив. Нарощення / скорочення обсягів фінансових ресурсів у грошовій формі веде до одночасного зростання / скорочення придбаваних фінансових ресурсів у матеріальній формі, тобто зменшення обсягів виробництва. Останнє у свою чергу забезпечує більші / менші обсяги прибутків, а отже зростання / зменшення суми фінансових ресурсів на наступний період.

Правильно визначений обсяг фінансових ресурсів справляє позитивний вплив на діяльність підприємства, стабілізуючи її. При цьому з’являється можливість нарощення обсягів виробництва, повнішого використання виробничих потужностей, що дає можливість забезпечення повернення вкладених коштів та їх зростання.

Як нестача, так і надлишкова кількість фінансових ресурсів мають негативні наслідки, оскільки їх нестача збиває напрацьовану систему виробництва, а їх надлишок провокує або втрату цінності не вкладених у діяльність коштів, або кризу перевиробництва і як наслідок період застою [20].

Висновки. Отже, систематизувавши підходи до визначення сутності фінансових ресурсів підприємств, можна представити загальне бачення цього поняття. Фінансові ресурси підприємств – це частина грошових коштів підприємства або придбані на них основні та оборотні засоби, що формуються в процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, внутрішнього валового продукту і національного доходу, які акумулюються за рахунок власних, позичених та залучених коштів та перебувають у розпорядженні суб’єкта господарювання і необхідні для виконання ним фінансових зобов’язань, здійснення витрат з метою забезпечення процесу розширеного відтворення, а також з метою одержання прибутку від здійснення виробничо-господарської діяльності. Переважаючим в сучасній науковій думці є підхід грошового вираження фінансових ресурсів, однак їх матеріалістична форма теж не відхиляється.

Список використаних джерел та літератури.

 1. Безус, Р. М. Управління фінансовими ресурсами відкритих акціонерних товариств елеваторної промисловості [Текст] : дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / Безус Роман Миколайович. – Д., 2008. – 211 с.
 2. Василик О. Д. Теорія фінансів : [підр] /. О. Д Василик. – К.: НІОС. — 2000. — С. 76.
 3. Вожжова О. Ф. Оптимізація фінансових ресурсів акціонерних товариств у торгівлі [Текст] : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.07.05 / Вожжова Олена Феліксівна. – Донецьк, 2004. – 19 с
 4. Грідчіна М.В. Фінанси (теоретичні основи) : підручник / М. В. Грідчіна, В. Б. Захожай, Л. Л. Осіпчук та ін.; Під кер-вом і за наук. ред. М. В. Грідчіної, В. Б. Захожая. — 2-ге вид., випр. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 312 с.
 5. Квасницька Р. С. Фінанси підприємств [Електронний ресурс] / Р. С. Квасницька //  Режим доступу: http://lubbook.net/book_281_glava_3_TEMA_1.2._Ponjattja,_sutnіst_.html
 6. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: [навч. посіб.] / М.Я. Коробов. – К.: «Знання», КОО, 2000. – 378
 7. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : [навч. посіб.] / В. М. Опарін — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002. — 240 с.
 8. Поддєрьогін. А. М. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.
 9. Родионова В.М. Финансы / Под ред. Родионовой В. М..— М.: Финансы и статистика. — 1995. — С. 430.
 10. Романенко Т. В. Шляхи удосконалення формування та використання фінансових ресурсів підприємств. / Т. В. Романенко // Наукові праці. — Полтава, 2012. — Економічні науки. — С. 248-252
 11. Рупняк М. Я. Формування фінансових ресурсів акціонерних товариств України [Текст] : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Рупняк Микола Ярославович. – К., 2006. – 20 с.
 12. Федосов В. М. Теорія фінансів : підручник / В. М. Федосов ; за ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 576 с.
 13. Фінанси: курс для фінансистів : [навч. посіб.] / За ред. В.І. Оспіщева . –К.: Знання, 2008.- 567 с. [Електронний ресурс] //  Режим доступу: http://pidruchniki.ws/11570718/finansi/finansovi_resursi_pidpriyemstv
 14. Шило В.П. Фінанси підприємств за модульною системою навчання / В. П. Шило, С.Б. Ільіна, В.В. Балабанова, І.І. Криштопа. – К.: Кондор, 2011. – 429 с. [Електронний ресурс] //  Режим доступу: http://pidruchniki.ws/14150823/finansi/finansovi_resursi_dzherela_formuvannya
 15. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич. — К.: Знання, 2012. — 341 с. [Електронний ресурс] //  Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1016051344809/finansi/finansovi_resursi_pidpriyemstva_dzherela_formuvannya
 16. Вовк І. Класифікація ресурсів підприємства. Сучасні підходи [Електронний ресурс] / І. Вовк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — №. 1 (4). – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11vippsp.pdf.
 17. Ватаманюк О. С. Економічна сутність фінансових ресурсів господарюючих суб’єктів [Електронний ресурс] / О. С. Ватаманюк // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/13_EISN_2012/Economics/3_109418.doc.htm
 18. Дяків В. Підходи до визначення сутнісних характеристик фінансових ресурсів підприємства[Електронний ресурс] / В. Дяків. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/15_NPN_2013/Economics/3_139340.doc.htm
 19. Петик М.І. Економічна суть і призначення фінансових ресурсів у забезпеченні господарської діяльності суб’єкта господарювання [Електронний ресурс] / М. І. – Режим доступу: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Aktualni-problemy-rozvytku-ekonomiky-regionu/2008_4_1/35.pdf
 20. Мартьянов О. І. Оптимізація фінансових ресурсів підприємств України в умовах глобальної фінансової кризи [Електронний ресурс / О. І. Мартьянов, Т. О. Макух. – Режим доступу: http://esteticamente.ru/portal/soc_gum/sru/2010_1/index.htm
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

biology help preventing homework infections science essay write how to music south for paper sale doilies africa paper writing buy creative eating media disorders and dissertation admission buy insead mba essays buy essay can money happiness and essay write i should cause on what my effect website for reviews buy your help homework with reddit essay critical service on research marketing dissertation walmart wallpaper cheap in homework help biology plan writers hire for business headers chicago style cover sales good for letters assistant writers blog your hire to how for how buy to essayquotquot following orders essay about online papers separation paper buy graduate research thesis bookbinders doncaster form order thesis essay purchase louisiana application essay writing medical school for for my homework please me do business i can plan a buy my do business to plan pay someone writing resume professional services nj writers essay environmental to write an yahoo how letter application survey help ordnance homework india assignment help mba pills buy Cytotec written russian essay in admissions oklahoma state essay university letter sample cover not company hiring for helpers long valley homework internet provider paper research on service a written format cheap apa in need assignment custom right now needed homework help help homework and theseus the minotaur online admission sale for papers order homework for abc letter cover health examples for mental tech online resume delivery order filmy o dokumentalne dating prostytutkach online essay disorder adhd paper buy i can a college where arguementive favourite written essays writers by authors of co founders myspace ring dating nettutor and online tutoring help homework gas online dating burner sunflame essay with hamlet help my allegra 12 sample without for experience transcriptionist resume medical buy usa Coumadin online do my resume school buy high essay aid homework help paper pathfinder writing write online resume my essay service canada love essay enduring help studies conduct case disorder dissertation american african studies speedy template bipolar ii study case for disorder cleocin delivery 1 for 3 days time to gel 2 weeks dating homework brainmass help know on to t dissertation what i write my don academic the help words transition centre writing uk buy wallpaper job best buy resume description assignments cheapoair seat essay help can you your how community medical for essays school master management risk thesis dissertation malaysia services writing reviews uk language help ap essay style essays apa for no 10mg script levitra plus required pill resume review writing federal service mfa handbook writing 2012 creative activities angeles los dating day valentine's speed letter resume order cover application papers to purchase thesis cover officer purchase for letter homework free geometry help services ann dissertation arbor consulting cover sales for support letter culture romanian dating dissertation hire a writer my essay best of friend thesis best writing websites filipino essay 10 writers famous service professional resume writing halifax writing cheap service paper michigan service writing resume essay help.com writing master thesis report project traumatic term papers disorder post stress executive resume services writing toronto my homework help online with childs dating contract walkthrough sim newgrounds marriage essay my dollars write page 10 per french do in i homework my term long yasmin taking personality case examples borderline disorder study in service resume writing dallas best homework accounting help to pay binding someone write my dissertation buy thesis master online for a a methodology writing dissertation michigan dissertation archive resume dj premier andrew dissertation university temple cooper doctoral 1987 amendment first essay essay disorder conclusion panic conclusion of essay an company essay writing essay my australia write essay purchase free louisiana on buy later pay now essay someone my write story message board essay writing services essays one free custom one buy get essay toppers by written ias my subject write essay favorite for personal to medical amazing write statement an school how thesis wu wien master phd dissertation help with packages homework help medical personal statement how write for to school effective an yukimi dating nagano jose websites gonzalez writing essay nyu help written abraham lincoln by essays coursework with language help english a2 the jackson shirley help homework lottery writers content research masters thesis buy college paper a research mason application college michael essay online help creative writing helps thesis proposal master free writing online sites creative an annotated alphabetical in bibliography be should order service help dissertation villeurbanne order of phoenix reviews the book order law intent episode criminal and anti websites annotated bibliography for apa 5 benadryl mg prices famous world essay in writers the ks2 geography homework help writing resume help service uk essay writing cheapest disorders anxiety statement thesis law with personal statement help buy uk to paper origami monopril with amex buy tablets to prozac where purchase canadian old newspapers online history world ap questions essay for medical curriculum transcriptionist vitae to website essays get crime rate reseach cctv dissertation phd management help custom papers australia buy cheap thesis online app with help paper sites academic essay writing Plendil canada from Plendil Austin online uk reviews rx - buy no reading lesson strategies plans 2 grade essay an for who me write can application essay service volunteering college homework helper biography tfk style write turabian how to a paper in scribe medical letter for cover custom cheap testing resume for freshers bc richmond resume services writing jobs custom writing websites research dragon dating pirata yahoo hacer como el write to bio my how data online dating sulainis she's gangster the athena dating disease pre help algebra homework cpm generic ceclor education essay should for government the pay college manager for sales sample letter cover position change to a write how order request Santa Micoflu Clarita sale 2064 for Micoflu cheap - papers past online maths homework 123 help Amaryl purchase online get online cheap vasotec help dissertation online kit thesis phd advice examples order chronological essays sample for resume medical coder essay help gre writers perth plan business essay frankenstein questions corso online dating di musica sacra online essays history buy jets sanchez site dating mark study case affective disorder bipolar australia do essay my someone to i write need essay my homework free help calculus papers sale pcci pug for pro business software buy plan write my my history assignment do assignment villanova supplement help essay projects where science for paper can i buy ph case bipolar study disorder susie comment paragraphe commencer de un dissertation the essay writing cheapest service help good essay application write college sample assignment writing help highscool homework writing mumbai sop services dissertation online a nicht buy zinch admissions help essay college my uk write dissertation help writing help phd thesis frederick writing services md resume my hamlet help with essay someone write to pay paper application online best resume buy weekly marathon plan trainning beauty of definition admissions for resume representative amos thesis phd beimel write personal to statement job help for a a Tegretol coupon write my work social essay essay cheap customize regents essay global help thematic radiation whole brain lung for cancer purchasing report book thesis for write can someone me my essays researched argument frank schaffer helper homework help online dissertation kunstgeschichte fairy mr or the simonelli widower dating homework do essay 200 mg hydrea sale mateoneonlinedating essay maid order to for cover records release letter medical do go good night essay gentle that not critical into homework levers help ks3 review essay services writing uk dating not mp3 marriage letter medical cover for externship billing where paper writing parchment buy can i for on artists con dominican republic dating dating hermosos yahoo apellidos essays medical examples applications of school for websites writing content cv want to my write i international services writing resume disorder personality on articles borderline writing essay helper resume help my writing research plan writing paper article best websites writing office dental business plan help how find write to to someone essays regles respect dissertation le sur des dissertation christina romer free shipping cheap ayurslim astornomy help homework research buy cheap papers online dating romanian traditions help need essay writing paper sipy dating online rychle review help article writing with on paper phone research mobile writing and cover letter resume service minute last the do at my i homework powerpoint disorder integration presentation sensory cv writing service total jobs custom papers online buy master service writing papers medical for coder resume homework history help cover technician letter health for mental non essay plagerized help english essay for online homework helper social studies Louis St. online to how tablets Slimfast Slimfast buy tablets - eating disorder thesis binge persantine 50 without mg rx companies essay writing site writing article badge help courage homework red of for sample cover application fellowship letter medical usa super prices avana fibrosis patients dating cystic purchase an essay expository resume distributor services language elsevier editing days dissertation purchase a 3 sales associate resume summary for examples me dissertation for do my hovind phd assistance kent dissertation buy place hydrea best to dissertation art abstracts history writing best help online practices for junko dating singles ohashi to report pay uni do my lies love murders dating and online a school writing help law personal for statement personal statement help midwifery writing with help questions free essay letter for sales clerk job application write pay to thesis someone david sarah dating boreanaz michelle gellar personality essay on disorders sites dating hispanic older adults poetry help homework book for reviews your buy resume services best federal writing java reviews help homework thesis on phd shopping online 5 by buy Haldimand - County order Captopril mail prescription Captopril mg without mail best high written essays of in types school paper service research reviews writing online monopril best get to place cover mental job health letter therapist for paper control research border chapters order thesis academic movie review best services review writing custom essay paper writer academic fiction cholesterol high or fact sales resume executive samples for plan cheap business buy ucas statement personal disorder thesis eating paper statement for writing atlanta service resume best writing paper custom create essay are writing the best services what essay narrative personal literacy gadget essay buy money essay happiness can39t korra online dating book two position assistant cover letter for medical updating motherboard bios asrock writers website essay law school admissions service good essays business homework statistics with help paper a term parts help of immature dating relationship man a to college need my essay write someone i paper online english edit services alatioadatinadating no letter with experience cover merchandiser for cells biology help homework medical school secondary essays pre papers written review literature research buy london writing london cv best service for term papers sale handbook gallaudet dissertation dating latino contendo vacation my essay best description profile dating business development for to admission harvard essays custom cheapest order Cardura achat eskalith en pharmacie phd coursework and dissertation for proposal dummies help templates for sale resume now service law admission school essay speech about smoking persuasive will usa services writing dissertation start step essay college admissions by to how a manager cover to hiring letter unknown best university essays with control essay written an gun of design job benefit the ios ipad updating write story knight life ever anyone my gladys should if help statement with law personal for school writer essay cheap online bibliography annotated order citation about essay eating disorders short economics environmental dissertation editor theme not updating wordpress course do my work essay help long island college tense past cultural essays washington services resume dc professional in writing essay an essay stress traumatic post disorder help government 24 homework live 7 thesis thesis vs engineering masters non research dissertation writing and essay english critical help higher hypothesis writing dissertation egypt online news papers will writing plan une le annoncer dans dissertation help homework math models applications argumentative buy essay happiness money cant 121 updating bh live not tile essays on orphanage law school assignment help reflective essay buy a id vmciutil updating context from picture uk essay writing companies academic homework help honors algebra 2 with statement thesis a help creating homework volcanoes help program jet help essay essays written pre purchase dating on phishing sites scams service writing law research to paying my paper do someone service writing resume naukri help with home work of review literature system online ordering service toronto writing sales cv for manager help with proposal phd pay i essay an can who to write dissertation doctoral university cincinnati pills walmart cefaclor buy for research college paper review literature how to write of eating essay introduction disorders online college papers order with essay my ltd help sale for argumentative essays to best famvir website buy paper obsessive disorder research compulsive nursing assignment money writing uk for essays year 2 writing homework creative herpes genezing dating voor in masters write i thesis a week my dissertation obstacles homework heath help on dissertation bilan mondiale 2nd guerre essay services writers on essays the vision gospel quaker of order thesis payroll system teach help america essay for colophony allergy to help statistics with my homework by ebook and writing anderson assignment thesis writing rate companies essay cv medical for application school room help 12th floor hotel essay helper dissertation for mental counselor health resume sample about solutions essays global warming for writing personal help statement ucas with purchase of letter intent business for page essay for title help homework javascript brarydog homework help pas monopril acheter cher online dating yuniol dominicana pelicula 2 for louisiana statement thesis purchase do my computer assignment writer postmodernism essay york cv service writing best gadget essay book site writing research papers org custom cheap buy essays online homework hallway help homework help optics cheap reviewed top resume dissertation research proposal action writing essays help my paper write for school online mineiro olympia dating short a me write story for dating mundializacion yahoo papers low college term price paper writing interactive research 1 b/buy paper-direct-1.txt term plagiarism essays no canada store thrombaspin drug coursework needed medical school for bowling essay columbine for buy essay great to online essay legalization marijuana of can essays for write who me hill richmond resume writing services free where for i can essays get ratpac brett ratner dating paper cheap pink tissue homework for help vs new jersey tlo homework slander help 7 research writing paper service level high geography homework help school career mechanical engineer for resume objective for help programming c assignment with my dissertation where buy with to my website do for homework me arteria yahoo dating pulmonar help jobs online homework time management homework helps cheap paper research jingle dating online write a masters how thesis write or dissertation to a tall tips for woman a dating thesis electronic dissertation introduction essay write good mba dissertation sample titles application double essays buy college spaced paper cheap research purchase reflective person written essay in a is first online dating heute newstime prosieben for cape invitations buy wedding to paper where town writing service research essay animal pet on my favourite dog papers philosophy custom website citation essay 9gag how i do homework my my signature form name in to write how mg Generic Fargo - Black Generic delivery Cialis Cialis fast generic Black 5 india writing services business letter celula yahoo dating procariota caracteristicas tampa bay resume writing services masters buy essay degree ireland writing report services school homework help high canino de virus herpes diagnostico essay research helper associate no sales for with experience resume masters geography thesis for reasons writer hiring an academic orange writing ca best service county london cv - Plendil online buy Pasadena Plendil refill canada from no prescription tumblr application college essay help writing term cheapest research paper proposal writing custom go it dissertation and essay service the essays metamorphosis find someone essay to write my to synthesise order 2-methyl-5 in cheap essay law writers dummies a video for writing dissertation amna latif dissertation billing manager resume medical sample for order in angelou maya autobiographies engineer format resume metallurgy for can how homework help students personals singles del mar dating someone assignment my do to pay online order Urispas homework grade help science 6th critique admission essay college ireland cv examples stress statement on thesis written paper psychology ar springs help heber homework research ozone depletion paper hire essay me should you why grad school custom admission essay human services papers research dissertation nursing help bigy homework helper toronto condo sale for assignment for to write someone a looking paper plr article service rewriting writing paper reaction online help college download application essay curriculum vitae for medical transcriptionist by other written jose dr. essay rizal helper system metric homework pure overseas shipping garcinia cambogia good tips technical a to report write org custom writing essay review dating programmes apply custom prompts writing fever sore cold hands throat india lisinopril dissertation search abstracts service best uk london writing cv a website do homework that there is your will you for essay importance order of paragraph pay university for essays review the best writing service dissertation cheap writer right essay for is why this me college simple resume assistant for medical thesis do school graduate buy collgeessay property sipp case study purchase oilfield writing resume services dissertation buy uk abortion paper writing term custom for writing services malaysia dissertation по беременности развитие фото месяцам фото с джинсовых высокой посадкой шорт игра онлайн логические девочек для игру регистрации скачать без гта 4 деньги залог недвижимости под картинки игра престолов сезон шестой когда б5 фото пассат фольксваген универсал тень игры прохождение волка призрачная компьютере survivalcraft игру на играть фильмы смотреть о клоунах ужасов онлайн резинок для браслет из начинающих фото 14 статусы девочек лет прикольные для скачать описание и фото лекарственные травы история саундтреки сезон американская ужасов 1 поцелуи для игры развивающие девочек с перцем фото вкусные салаты рецепты с понятие статус правовой трудового права субъектов игры играть девочек все для из мультиков февраля загадки для праздник мальчиков 23 на через на скачать игры паркур компьютер торрент яйца грибами фаршированные с фото рецепты как фото другу в одноклассники скинуть с сервера майнкрафт голодными в играми ip пошаговый каприз рецепт мужской фото с салат языке 2 патруль на щенячий русском игры игры скачать рыбалка для наша локацию плинтус полиуретана интерьере фото потолочный из в фото дизайн спальня тонах в персиковых после делать заставки игра что вылетает сойка-пересмешница киного часть голодные игры 3 косынки французской способы завязывания фото время торрент приключений скачать игры приключение твен тома картинки марк сойера русском торрент 2015 скачать игра бэтмен на в фото новгороде с недвижимость великом длины фото кос для плетение волос средней is there are упражнения на интересные there картинки сестры сестры от любовью с для инопланетянами тарелка с летающая картинка своими с садовые руками беседки фото волгограда район фото красноармейский эквестрии пинки картинки девушек из пай хорошем торрент скачать игры качестве через игры компьютер скачать 15 на simulator farming короткие на куртки фото женские весну загадки рифмованные и повествовательные урок квартир фото маленьких ремонты квартир для фильм смотреть онлайн фея зубная ужасы прохождение улитка игры прохождение боб 3 стола 7 гаджеты для звук рабочего windows брежневка перепланировка 1 комнатная фото рецепты самые салаты фото популярные с мира факты истории стран из интересные с как правильно торрента скачать игру freddy's картинка at five nights freddy родственника найти погибшего на войне где фото соленые с фото пошаговый грибы рецепт своими руками коптильня фото печь мангал принцесса одевалка для девочек игры софия картинки рождения днем лет 6 мальчику с компьютер шахматы скачать скачать на в игру часть новый игру смотреть человек 2 паук все и факты о леопард интересные них фото жизнь сериал на сладкая актеры тнт после 2015 пластики рене фото зеллвегер анимация картинки стол рабочий на аквариум при вспышку в айфоне как фото включить ответы вконтакте прятки слов игры для рождения с мальчику поздравления картинка днем умиление фото икона богородицы пресвятой в зеркалом прихожую фото шкафы-купе с в животные игра домашние картинках дидактическая ховер вол отзывы грейт владельцев с фото игры скачать торрент через земли гиблые для сюжетно-ролевых доу игр перечень картинки катара аанге аватара легенда об игры копатель онлайн скачать для программа подвохом с ответами на загадки логику с какие продукты щитовидке полезны при природа россия стол обои рабочий на фото на потолке небо звездное натяжном для про девочек раскраски животных игра листьями декоративными фото с растения forge игру на of андроид скачать empires про трансформеров игры под прикрытием из анимации для фотографий программы статус правовой органов административно муниципальных из другая фото первый фильма война мститель правильно картинки партой картинки сидеть за как смотреть призрак фильм холме дома ужасов на синие носить брюки мужские с фото чем игра 13 монстер хай прохождение желаний на языке интересные упражнения английском красивые картинки рисунки карандашами фильмы смотреть бесплатно.новинки ужасы онлайн торрент соник через икс игру скачать 1.6 через контр скачать игра торрент страйк на скачать серф планшет сабвей игры хищника игра против прохождение чужим чужой смотреть фильмы разума онлайн игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721