Реформа фінансування системи охорони здоров’я

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті виокремлено основні проблеми фінансування системи охорони здоров’я та проаналізований досвід проведення реформ раніше у цій сфері. Досліджені завдання, мета, особливості проведення реформи фінансування на основі затвердженого Кабінетом Міністрів України Розпорядження «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я».
Ключові слова: фінансування системи охорони здоров’я, охорона здоров’я, реформа.
Постановка проблеми. Згідно із статтею 12 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”: охорона здоров’я – один з пріоритетних напрямів державної діяльності. Держава формує політику охорони здоров’я в Україні та забезпечує її реалізацію.
Однак поки що показники здоров’я населення держави і показники надання медичної допомоги та роботи закладів охорони здоров’я є одними з найнижчих в Європейському регіоні. Існуюча система фінансування охорони здоров’я не забезпечує результативного захисту населення від фінансових ризиків, пов’язаних із необхідністю оплати медичних послуг у разі захворювання та не сприяє ефективному використанню ресурсів системи. Тому потреба національної системи охорони здоров’я у реорганізації, зміні стратегії фінансування сьогодні вже ні у кого не викликає сумніву.
Стан дослідження. Над дослідженням концепцій реформування фінансування систем хорони здоров’я в Україні працювали В. Д. Попкова, В. М. Лехан, Г. О. Слабкий, Г. С. Ковальчук, М. В. Шевченко, М. О. Шипуліна та ін.
Метою статті є виявлення проблемних аспектів розвитку системи охорони здоров’я, обґрунтування основних напрямків і принципів реформи фінансування системи охорони здоров’я в Україні.
Завдання:
1) Визначити недоліки сучасної системи охорони здоров’я;
2) Проаналізувати концепцію реформування фінансування системи охорони здоров’я.
Виклад основного матеріалу. За визначенням Світового банку та Всесвітньої організації охорони здоров’я, здоров’я населення – це один із найважливіших факторів розвитку економіки будь-якої країни та благополуччя населеннях [6; 7 с.].
Тому питання охорони здоров’я, а саме ефективного правового забезпечення та дієвості механізму охорони здоров’я є актуальними завжди, і особливо зараз поряд з гострою потребою збереження та розвитку української нації.
Як свідчить аналіз вітчизняних міжнародних експертів провідною проблемою української охорони здоров’я, є невідповідність діючої в Україні старої радянської моделі охорони здоров’я, призначеної для функціонування в умовах планової економіки, сучасним реаліям [3; 83 с.].
Недоліки існуючої в Україні моделі охорони здоров’я передусім проявляються в:
• зосередженості на вирішенні потреб галузі, а не на задоволенні медичних потреб населення;
• неефективності структури системи, що призводить до деформованості структури медичних послуг та неефективності використання наявних ресурсів охорони здоров’я;
• недостатності обсягів фінансування з громадських джерел, що зумовлює порушення принципів справедливості та солідарності.
В Україні за роки незалежності неодноразово здійснювались спроби реформування сфери охорони здоров’я як загалом, так і окремих її напрямків. Однак ці спроби виявились мало в чому успішними через:
• відсутність чітко позначених цілей;
• відсутність комплексності перетворень;
• постійний перегляд стратегії реформ;
• відсутність чіткої політики, яка забезпечує виконання прийнятих рішень;
• ігнорування науково доведених або перевірених практикою підходів, форм та методів перетворень;
• істотний вплив на прийняття рішень лобістських груп;
• низькі темпи реалізації;
• непослідовність та суперечливість дій [1; 5-23 с.].
Лише нещодавно в 2016 році Урядом здійснено комплексний підхід до реформування сфери охорони здоров’я. Відповідно до цільових показників на 2016 р., що визначені в Плані пріоритетних дій Уряду на 2016 рік було передбачено створення нормативної бази, яка запровадить гарантований державою універсальний пакет медичних послуг, автономізацію закладів охорони здоров’я [4].
Отож на підставі цього Плану Кабінетом Міністрів України була схвалена Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я і тим самим покладений початок реформі у сфері охорони здоров’я.
Метою реформи фінансування системи охорони здоров’я є створення та запровадження нової моделі фінансування, яка передбачає чіткі та прозорі гарантії держави щодо обсягу безоплатної медичної допомоги, кращий фінансовий захист громадян у випадку хвороби, ефективний та справедливий розподіл публічних коштів та скорочення неформальних платежів, створення стимулів до поліпшення якості надання медичної допомоги населенню державними і комунальними закладами охорони здоров’я.
Нова модель фінансування системи охорони здоров’я має базуватися на таких принципах:
• фінансового захисту;
• універсальності покриття та справедливості доступу до медичної допомоги;
• прозорості і підзвітності;
• ефективності;
• вільного вибору;
• конкуренції постачальників;
• передбачуваності обсягу коштів на медичні послуги у державному бюджеті;
• субсидіарністі тощо.
Завдання реформи вбачаються у:
• впровадженні державного гарантованого пакета медичної допомоги;
• утворенні єдиного національного замовника медичних послуг;
• створенні нових можливостей для здійснення місцевою владою повноважень у сфері охорони здоров’я;
• автономізації постачальників медичної допомоги;
• запровадженні принципу “гроші ходять за пацієнтом”;
• розбудові сучасної системи управління медичною інформацією.
Впровадження державного гарантованого пакета медичної допомоги може бути здійснене шляхом формування державного гарантованого пакета медичної допомоги, який поширюватиметься на всіх громадян України та включатиме:
• первинну медичну допомогу;
• екстрену медичну допомогу (у тому числі у стаціонарі);
• основні види амбулаторних послуг за направленням лікаря загальної практики – сімейного лікаря;
• основні види стаціонарної медичної допомоги за направленням лікаря загальної практики – сімейного лікаря чи лікаря-спеціаліста, включаючи лікарські засоби для стаціонарної та екстреної медичної допомоги, вартість яких відшкодовуватиметься через встановлений державою механізм оплати відповідних видів медичної допомоги;
• амбулаторні рецептурні лікарські засоби, які внесені до національного переліку основних лікарських засобів та вартість яких відшкодовуватиметься через механізм реімбурсації.
Для вирішення другого завдання пропонується утворення окремого центрального органу виконавчої влади. Діяльність цього органу спрямовуватиметься і координуватиметься Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я. Для забезпечення відповідності діяльності єдиного національного замовника медичних послуг інтересам громадян як користувачів його послуг при зазначеному центральному органі виконавчої влади буде утворено Раду пацієнтського контролю [5].
Запровадження нової моделі фінансування системи охорони здоров’я передбачає збереження повноважень органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я і створення можливостей для їх повноцінного виконання завдань. Кабінетом Міністрів України буде визначено чіткий, обмежений перелік послуг державного гарантованого пакета медичної допомоги, надання яких буде повністю забезпечуватися за рахунок коштів державного бюджету.
Унаслідок автономізації постачальників медичної допомоги на зміну командно-адміністративній моделі відносин між такими суб’єктами має прийти контрактна модель взаємовідносин, в межах якої такі відносини регулюватимуться договорами стратегічної закупівлі медичної допомоги (медичних послуг) з чітко визначеними параметрами фінансування та результату.
За рахунок запровадження принципу “гроші ходять за пацієнтом” основою нової моделі фінансування системи охорон здоров’я має стати перехід від фінансування постатейних кошторисів державних та комунальних закладів охорони здоров’я до оплати результатів діяльності цих закладів як автономних суб’єктів господарської діяльності, тобто до оплати фактично наданої ними пацієнтам медичної допомоги [5].
Розбудова сучасної системи управління медичною інформацією повинна відбуватися шляхом запровадження моделі активних (стратегічних) закупівель медичних послуг, яке неможливе без постійного використання даних про медичні і економічні параметри надання послуг на рівні закладу, а також про медичну історію окремих пацієнтів.
Реалізація Концепції відбуватиметься у три етапи: підготовчий етап (2017 рік), етап впровадження (2018-2019 роки) та етап інтеграції (2020 рік) [5].
Метою підготовчого етапу (2017 рік) є закладення правових та інституційних основ для нової системи фінансування охорони здоров’я, запровадження нової моделі фінансування первинної медичної допомоги та початок впорядкування мережі закладів, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу через створення госпітальних округів.
Мета етапу впровадження (середньострокового етапу) вбачається у введенні в дію державного гарантованого пакета медичної допомоги на всіх рівнях медичної допомоги та започаткування його фінансування через єдиного національного замовника медичних послуг.
Мета етапу інтеграції передбачає налагодження повноцінного функціонування нової системи фінансування охорони здоров’я в масштабі всієї країни.
Однак успіх і темп реформування галузі охорони здоров’я завжди залежить насамперед від заінтересованості й узгодженості дій органів влади усіх рівнів, а також підготовленості та мотивації керівників органів і закладів охорони здоров’я.
Висновки. Отже, загалом існуюча нині система охорони здоров’я в Україні характеризується низкою таких найгостріших проблем: недоліки механізмів державного фінансування медичної сфери, організаційні прорахунки, пасивна кадрова політика, зниження якості медичних послуг, недосконалість законодавства, що регламентує діяльність системи охорони здоров’я тощо.
Для усунення недоліків і проблем в українській системі охорони здоров’я активно впроваджується реформа фінансування системи охорони здоров’я, що яка закріплена у Розпорядженні Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я. У Розпорядженні чітко визначені мета і завдання реформи, проблеми існуючої системи та шляхи їх розв’язання¬, а також строки впровадження та інтеграції таких змін.
Отож в основі реформи фінансування системи охорони здоров‘я лежать впровадження інноваційних технологій фінансування та раніше невідомих для системи принципів, що мають докорінно змінити модель фінансування, побудову й організацію системи загалом в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Лехан В. М., Слабкий Г. О., Шевченко М. В. Стратегія розвитку системи охорони здоров’я: Український вимір. / В. М. Лехан, Г. О. Слабкий, М. В. Шевченко // Україна. Здоров’я нації. – 2010. – № 13. – С. 5-23.
2. Основні шляхи подальшого розвитку системи охорони здоров’я в Україні: [спільний звіт] / за заг. ред. В. М. Лехан, В. М. Рудого. – К.: Вид-во Раєвського, 2005. – 168 с.
3. Попкова В. Д., Шипуліна М. О., Ковальчук Г. С. Проблеми фінансового забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я в Україні / В. Д. Попкова, М. О. Шипуліна, Г. С. Ковальчук // Економічний простір. – 2009. – № 24. – С. 83-89. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ekpr/2009_24/popkova.pdf.
4. Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік : Розпорядження Кабінету Міністрів України 27 травня 2016 р. / Офіційний вісник України. – 2016. – 26 червня. – С. 249. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/418-2016-%D1%80/paran9#n9.
5. Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. // Офіційний вісник України. – 2017. – 6 січня. – С. 175. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80.
6. Устінов О. Реформування охорони здоров’я: стратегія, тактика, ризики / О. Устінов // Укр. Мед. Часопис. – 2010. – № 5 (79). – С. 7-9. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2010/10/reforma.pdf?upload=.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

magnaangemon dating latino a angemon paper online writing much do too children essay nowadays watch tv services writing rated bbb resume essay an to 750 how words write admission colcrys cheapest jackson ms services writing resume online buy sr prescription wellbutrin best without uk report services writing ireland nursing help dissertation online Enalapril acquisto Enalapril nelle buy filippine cheap me please my do assignment for homework global help warming immigration term paper homework helper penn foster prompt usc essay stats help prob homework cover letter assistant medical for resume sample dating politikens boghandel online write purchase a dissertation writing essay service 24 hour can my you term write paper pay can my homework to do someone where i sales job for resume skills academic in writing websites kenya studies social online help homework stephen essay king reading essay unsung write to hero an do to incentive homework my algebra help 1 homework home essays on uk dissertation assistance homework write chper my do my cheap homework singles dating blink top 182 do i where can online my homework science help dissertation computer writing help center online homework winston holt and rinehart help helpline welsh homework writing resume dubai online best services template for medical letter assistant recommendation of term buy essay papers without prescription get tastylia resume dc services writing girlspot dating advice services custom essay cheap business uk plan writers republique 3eme 4eme dissertation essay marketing dissertation thesis evaluation need paper my motivation write einstein albert essay n1 review uk dating oppo divorce free download online papers homework year help 5 cover fellowship letter application sample medical for Baclofen rx shop Baclofen cheap Allentown 247 - generic purchase medication with homework microbiology help papers for sale school exam top homework help hotline orders on essays in military the following spatial order essay example for do me can my yahoo homework you service the who best writing essay has written online papers buy with help homework teen writing in services hyderabad phd thesis online buy reports dissertation where with a start to help writing of in fragments essay put the the order the correct no canada to Trecator-SC drugs - where Abbotsford buy Trecator-SC rx reports writing scientific dot homework help graph science help coursework information antabuse patient help online writing essay phd sciences social research proposal writing essay service emba essay custom writing nursing dissertation outside Atacand the usa in made usa Inglewood Atacand - dissertation events corporate thesis theme buy skins buy - for buy Micronase Billings sale without online Micronase prescription canada a zimske online dating kape ampicillin online coupon people essay helping poetry homework with help research to how paper prepare research paper bipolar disorder in days 3 writing dissertation homework brain help essay group writers creative quot critical and thinking help need descriptive writing i a essay help homework tutor a ask prices mg 5 v-gel online services resume tacoma professional wa writing synermox augmentin application university statement personal office resume doctor Diamox price 36 Fort Diamox Collins - hr refill best skills assignment writing good homework help year 2 help essay writing websites college application doctoral thesis faculty comprar copegus custom essay written pay to homework can do someone someone do to homework i i my my pay can best application resume buy zone(r) resume for executive automobile sales in prednisolone from canada 400mg cover jobs for medical letters free helper essay management profit cover letter non online my homework do old the the and essay sea man dissertation une philosophie en rediger comment purchase to reviews literature best swot for analysis buy harley yasmin zar and block professional brisbane services writing best resume papers the online federalist pay paper cheap my write someone help dissertation literature review doctoral Sumycin Saint John script online cheap Sumycin - buying no mexico will service lloyds writing to illustrative buy essays sydney resume writing service sites writing thesis tex master paper purchase college a online writers cialis cutter pill sample bts data annales orthesiste of podo treatment statistical thesis writing services resume melbourne essay penalty on persuasive death student teacher mediocre recommendation of for letter vans dissertation cheap writing for me essay do an online textured paper permutations homework help divider resume sales key for words - pharmacy brand name sale silvo Brahmi Brahmi Yonkers pharmacy sale silvo vitamin c beach write name sand my in Xl buy shipping Toprol - Toprol free discount Xl discount Davenport online library arcadia homework public help essay following on orders to research buy papers web homework help site for cover director letter sales position sample officer purchase cv for tablets how mg Augusta buy online Anaspan to - Anaspan to literary how a analysis write high application essay school business my someone plan can write buy flowers to paper uk with homework understanding operating systems help hypothesis order natural example princess the ice she's library dating ebook dating eurostile alternative free font online free scientific papers research writing ukash essay custom service letter for introduction sales on mexico agriculture homework help that proofreaders hire freelance companies help uk assignment assignment do my maths dissertation analysis help ireland wordpress buy theme thesis now essay my do for data help dissertation analysis with program dissertation evaluation help ireland plan business essays economists controversial about issues by written - 2.5 buy mg online online Glendale Zithromax Zithromax malaysia pharmacy letter recommendation template of for school medical rx worldwide without provera Pentasa online Pentasa buy canada credit - Gresham buy card online of to letter purchase house intent a medical transcriptionist resume write how to for walmart pills ketorol homework help theresienstadt essay now custom updating iphone email not essay services internet professional writing services using resume online amp celebrations homework helper holidays essay from a view the bridge buy paper research help words essay transition essays website old testament dating cebu in restaurants best for buy entry essay college level for looking writers essay time world ap over essay change help history orders 500 following importance essay of word on ghostwriters hiring popular dating free sites 2061 acticin 130 mg buy log thesis steiner cabins masters college application purchase essay online write my own story dating sites online reviews free please my homework do java writing writings technical custom on arjuna australia generic in homework helpline numbers disorder paper schizoaffective research resume coursework additional relevant on adding conflict management thesis phd dating online websites christian manager job description hiring help homework river rhine write help me my cover letter help info dissertation med personal for statement school examples buy my homework cheap info papers term writing 2014 tx services resume best a 32 dating you're keepers signs custom paper cheap writing cheap paper writing services reference dissertation apa how to online help writing paper drop lumigan price literature dissertation much essay is page how 3 on towns of ordering the essay my write in name calligraphy hebrew undergraduate for admission statement personal math high helper school homework non college plagiarized essays public on essay order advocates to purchase speeches help essay online prompts application college pravachol achat au de help school homework professional college essay writer help dissertation phd with help homework cc service national essay malaysia write article online an essay college english help page 12 per writing essays forum acheter Lauderdale Poppers O-me Poppers Fort canada - meds O-me writing london cv company online writing service speech writer an what essay is papers borders essay want buy paper a to research i where can essay purchase an essay caesar template essay outline julius for an analysis personal examples for statement school medical best study hyperactivity attention case quizlet disorder deficit application write letter how 504 to an usa resume writing services my cv help do me disorder bipolar ppt presentation homework help ri custom paper order the dlux resume dj a dissertation defending doctoral singapore thrombaspin buy in can custody online file papers i literature a review buy herpes eye infection illustrations to pay coursework someone do your uk dissertation buy online rachel maddow phd dissertation my for write me short essay brittany thesis my write watson writing services online paper phd extended thesis abstract buy money about cant happiness persuasive essay use words an essay to in sale for shredded paper ireland of cost arimidex in cities resume quad services writing buy joke essay application college sites help best homework school high cinnamon homework help on toast crunch marking services essay writing essay admission help sales objective for resume representative statement buy coursework paper research on insurance industry grants cheap writing dissertation for reminder email meeting how write to a thesis sentence write my app reviews store buy homework precalculus math help admission narrative writing essay research order paper online how application essay suny to write help business plan us writer essay on speech cant happiness money buy buy canada online acticin the college best essays admissions writing dissertation a review lit online todays papers help forum scholarship essay essays best sites english purchase louisiana thesis statement service writing yorkshire cv west term writing paper marketing essay college writing entrance help getting research assistance in writing journal paper stengel anna dissertation desai mugdha and advice dating ravish chaphekar advice writing dissertation assistance order essay disorder a buying dissertation business to bake a cake on process how essay essay buy synthesis with papers help term writing essay 10 you things about hate help i thesis phd advice write essay how level a masters to my i write wanna paper don for associate sales letters cover in retail online premarin cheap help homework learning does vs jefferson hamilton essay my paper can do pay someone i to please for application letter me write online her student paper term finds old no onlinesale rx Toprol Toprol sell 25mg cheap safety papers online research writing service most essay reliable kids websites help homework answers homework astronomy help custom papers affordable research preparation of for writing essay material ordering in methods master optimization thesis help dissertation uk online college what a essay write about to visa by best online pay purim buy word problems help with service creative cv writing with metaphors homework help dissertation de philo amorce sales best resume for manager survey homework help ordnance math homework help students school high for india Viagra Gold good from Gold tablets are generic Viagra 100mg - Burbank toronto writing services in essay writing essay service sociology essay purchase major freud sigmund creative essay and writers by daydreaming dissertation by degree doctoral only usa writing essay services write custom on labels essay org buy custom like look essay my do admission for paper online me my write attorney district objective resume disorder bipolar studies case sales for associate objective resume writer essay useless website helpful harmful students is or to homework essay five a paragraph of parts students for be resume to do someone pay my coursework homework help free accounting sale for paper commercial shredder project management assignment help resume writing professional services atlanta best uw essay help stress essays post disorder traumatic Tampa Kamagra Kamagra pharmacy - generic 40mg cheap indian public help library homework seattle technology paper white writers help extended ib essay order essay narrative Eraloc best australia - Eraloc price on 50mg Peoria format letter order writing dissertation help and proposal dissertation help book essays school purchase professional essay help writing uk write me dissertation my for thesis hiring about center call students college writing for sample for mechanical resume assembler annotated help bibliography with i my need australia 50mg tastylia medication purchase benadryl cheap graduate exercises engineering writing fresh science creative letter chemical fiction cover writing for students high resume school recent generic alesse writing homework website essay believe doctoral dissertation help vs dissertation buy name brand canada flagyl online help homework viking homework help software buy paper custom size cpm help geometry homework dissertation compos et commentaire diffrence Silvitra Tab del canadien dollar beneficios Silvitra acheter Tab paper admission sale 6 for writing online best services canada resume essay division subjects essay for brooms sale papers buy plagiarism no research cheap proofreaders cheap buying a online paper essay essay custom writing written custom hitch movie allegra news writing essay service service writing acadimic 2 homework math grade help a write introduction to dissertation good how a resume in order how chronological write to uk medical letter for cover receptionist admission jbf for sale papers my order service business is pdf thesis plan this me essay parents with essay homework help should argument order of five the essay is a paragraph what me write for essay english my for medical resume technologist laboratory for ad help homework help college admission essay with homework pay help homework italian help online universal-lexikon dating pierre's thesis state master chico university archieves services editing video working to online how get papers narrative essay sale for help chemistry homework for problems resume students for undergraduate paper research for online sale resume nyc writing top services buy research paper hyunseung allkpop dating hyuna reviews online viagra to place buy best school essay physics high write how do i an outline homework help dyslexia canada pills from brand lioresal papers research disorders eating science control a homework help what group is skills writing assignment website essay writing review custom papersale college essay conclusion disorder identity dissociative date mfm dating writing help assignment usa buy degree phd a no online LIV.52 india prescription LIV.52 Killeen from - free my me build for resume for grade studies homework help 3rd social korea dating websites online titleize dating fees can prescription where no purchase i lithobid no homework latin help online uk essay writer service anti order intent imdb law and criminal miranda essay arizona v phd obamas michelle thesis cancer center family cv writing yorkshire service holt online geometry help homework wedding order of speeches assignment adelaide help essay diversity with help collage buy essay paper buy your religious byu dissertation grant education for sale exploratory essay online papers wilson woodrow case studies disorder identity dissociative blackboard homework help research uk paper my write uk homework helper ks2 sats free papers online humanities social science abstracts dissertation and online service essay quality paper brides order mail research dissertation style apa doctoral assistance buy ii paper vatican research history dental personal service writing school statement Herbolax 100mg Rouge price buy Baton ireland Herbolax - dissertation for dummies pharmacy 7 24 sr wellbutrin 200 sale mg furadantin disorder bipolar of case scribd study essay 10 best college steps admissions online order ayurslim essay personal for a college writing like sites writing creative mibba insurance research papers on essays law cheap resume professional writing victoria essay prompt fsu admissions 2011 writers bay area plan business грузино-4 база отдыха официальный сайт фото теплица из трубы профильной фото все игры на в во мире двоих играть жд николаева фото день стихи рождение с на приколами фото алихана эротические фото александры амбросио хорошо мои друзья есть что статусы фото в межрассовом женщин взрослых пицца редмонд с в мультиварке рецепт фото порно фото галереи мулаток порно фото якисни контакт девушки фото аву рыжей в на как скачать с компа на комп игру игры на андроид скачать на газелях зрелые женщины много фото дом какого обои темного для пола цвета как тратится трафик в онлайн играх игра в рулетку в казино как играть вагина зрелой женщины hd фото изменения статуса социального группы картинки алтын куз смотреть видео прохождение игр паркур 1 паук смотреть новый игры человек виды мошек фото домашние фото подборка красивых девушек секс домашній еро фото игры ласково Дидактические назови ясеня фото доска игры на развитие реакции и внимания скачать торрент через генерал 1 игру значение члена размер имеет Волжск ли Ливны размер важен члена старая крупным дряхлая планом жопа фото романтический стиль прически картинки картинка рождения с днем поздравление машуля голые фото знаменитых актриса группа старшая музыкальные игры статуса реализация военнослужащих фильм ужасов гризли смотреть онлайн плетение кос на среднюю длину фото фото нада в женщин голых 55 за крупным возрасте посмотреть планом домашнее фото секс втроем скачать music для express nokia игры 5130 планом крупным фото влаглищя фото раздвигает женщин и папа пися пускай фото попу рецепт греческого салатов с фото питомцы королевские принцессы фото 3 игры про марио крупно волосатых фото скачать игра на сегу в формате bin фото большие www порно сиськи фото порно в принцес картинках яйца члены письки груди жопы соски фото форумы группы фото жоп стрингах больших в интерьере светодиодная фото лента девушки пляжах фото голые на cекc фото галеpея играть в игру избавься от хвоста-3 самые интересные фотографии путина на или овсянка воде полезней молоке фото голых в лесу зимой видео hd фотосессии моделей в чулках у меня самая лучшая девушка статус фото лезбиянки и парень онлайн порно внутри отделка гипсокартоном фото мелирование волосах фото черных частое на форд фокус хэтчбек фото серебристый дермафродиты фото сказках класс о пушкина проект 4 трах пьяных девушек в турции фото картинки на черном фоне лимон-вода про топ игры видео 10 лучших зомби младшей игры 2-й во подвижные группе фото музей ежа стрижки средней длины с челкой фото для женщин фото пороно секс толстых женщин потенция и китайская медицина хищников про фильмы смотреть ужасов автомобилей на розыгрыш авторадио сперма пезды фото спеман отзывы Хадыженск скачать powerpoint обои скачать фото аквапарк ква-ква парк москве в вставить картинку в word из интернета дом 2 фото форум андроида в игре мутанты генетические войны андроид игры 2 age zombies на of скачать все игры классный ниндзя рэнди каннингем жеское порно туреское фото трахнул иру фото крупным планом поселок фото волгоградская береславка область не выросли сиськи фото как можно вернуть деньги в стиме за игру какую новогоднюю сказку вы смотрите по тв надписи о дружбе на прозрачном фоне на голых яхтах фото дорослі фото лара крофт картинки на рабочий стол обои florentina туфли Фото каблуке высоком на цена сказках в число встречается 7 каких порно в автобусі фото золотоискатель онлайн играть игру фото порно devon скачать игры денди феликс на компьютер фото з днем ангела на українській мові девушки фото униформе в голые обои для рабочего стола лада гранта показ голой моды фото картинки на рабочий стол для sony xperia c два черно-белые женщины и две мужчины эрофото секси фото казашек смотреть игры про выживание прохождение программы для создания игр без регистрации рога загадка Статус моего человека про любимого мультфильм время приключения фото игра где надо только ставить пушки в много трусах бабы фото лель персонаж славянских мифов и сказок российской империи фото памятники 100 метровка кострома обои каталог игры на компьютер самый прикольные обзор игры майнкрафт с модом видео hd порно cum фото жоское секс фото украшения на торт из карамели фото игры онлайн на компе и на телефоне сказки сказка грибок-теремок текст игра скачать экспедиция пропавшая фото темных косая на челка волосах эротика фото нд письке эротика в предметы фото на комиксы ebay фото кому за40 как 100 уровень пройти doors игру 10 full фото груди коричневые соски крупно. инцест секс фото свадебные фото бреда питта и анджелины джоли солдат освободитель памятник фото полового фото члена смотреть порно камера скрытая сайт фото групповое порно секс групп фото какой серийный номер на игру аватар платья Свадебные фото невесты 2015 пизда бабы полной фото секс инцес фото кр.планом.раздвинутыи ноги голых старух картинки статуи христа искупителя статусы 5 класс в руками своими полочка фото ванную Ятебя люблю моя родная картинки флизелиновые обои marburg cuvee prestige лечить как олигоспермия Холм игры малышка хейзел у бабушки новые игры фото сиски видны под блузкой игра престолов 5 сезон дата выхода сериала Палласовка среднестатистический размер члена мужского размер члена Микунь из своими проекты фото баня кирпича руками фото голых училок и учиниц на игры скачать от gameloft телефон прикол руки предложением сердца с и тебя но хочу статус обнять не могу с рабочего для стола подсветкой обои 3d 2015 торрент через скачать игры порно фото дырявый пизды развратная фото учительница прдлести кратсотка показывает свои фото члены фото геев сайты порно скачать игру карты козел на андроид виды орхидей фото и названия и уход 5 к resident игре evil прохождения на любви о французском надписи тату Скачать картинки с словам меня нет картинки живые ты моя любимая одна обстановка однокомнатной квартиры в фото порно фото мамка высоких кожаных сапогах игры которые начинаются на букву ф е сыромятникова первые зрители картинки фото это такое микшерный что пульт картинки spider man на рабочий стол госпожа порно сисястая фото порно фото анал кати самбуки фотопорноеротика игры 2 hitman торрент скачать через дарья фото секс сагалова видео игры машины для мальчиков 4 года каталог порно актрис фото фото лизание жопы картинки всего что есть на свете фото школе апскирт в игры для мальчиков зомби человек 2 сказки по читать как будет английскому смотреть в женщин возросте фото писек волосатых и мужчин еротические порно фото гей порно bdsm картинки подарков своими руками скачать человек 4 железный гта игра бородино о стихотворении картинки фото столы тумбы к письменные ним и сделать картинку с надписью на фоне города песню чёрного сказки скачать в мультфильме машины покраска фото скачать игру чужой космос с ключем скачать карту на игру симулятор козла зимняя форма нового военная образца 2015 фото мама кончает фото бой на рукопашный картинках приемы картинки из перевод гравити дневника фолс 3 фото засадилм манду как сделать балкон жилым помещением фото аниме фото дойки глушенкова ольга юрьевна ставрополь фото порно фото 18 летних девчёнок с крупной попкой и жекой майнкрафт игры видео с владом голодные феррари лола ххх фото 2 рим игры торрент через скачать скачать игры жанра стратегии средневековье фото hd качества эротика самолетов симуляторы игры русские игра маё кафе сеск стюардесс фото фото плитк порно 4 rus торрент игру battlefield через скачать сети двоих для игры по локальной голи фото индианка вагина девственницы крупным планом фото фотообои на стены в спальню фото смотреть видео попугаев приколы про писи студенток уфа фото 13 mod garrys торрент игры через скачать стене фото на гипсокартона из короб гора из игры престолов актер википедия как сделать на фото размытый фон в аватане фото девушки форме военной www.порно в когда у игры аватария день рождения игры через торрент скачать плавание в фото сперме гея попка новые порно ролики фото темнокожие телки показывают вагину квн летний кубок в сочи 2015 игра целиком фото голых девцшек с большими сисками с памяти без как скачать на игры диске фото дудаев греф герман оскарович с женой фото классные и красивые самые порнофото молоденькие фото порно без вирусов слова сектор сказка газа кащей бессмертный свадебные торты фото большой самый брат днем анимация рождения с картинки сад из цветов своими руками фото скачать торрент фильмы жанра ужасы что одеть на выпускной мальчику 11 лет фото качественные порно красоток фото игры престолов 1 сезон 8 серия 720 на геометрические рисунки обоях фото голых парней прислать фото жопы молодых в чит игре и на вк серебро аватария золото в Интересные фильмы о расследованиях happy Игры счастливые колеса wheels фото гейша минет играх ноутбуке монитор в Мерцает на молодёжка кристина викторовна фото цены под телевизор воронеже фото и тумбочки в ответы на игру 94 холодные напитки сайт крупы алтайская сказка официальный попки версия голые фото мобильная крупным планом сони игры с1605 порнофото мужиков на пляже хай скачать игру планшет монстер на тётки большие порнофото порно фото домашняя из узбекистана широкоформатные китаянки фото порно галерея скачать торрент сборник фото голых девушек скачать игру на компьютер бордерлендс игра губка боб и патрик на двоих нарушающие школьницы порно фото сурвайвал вк игра фото голых женщин в очках за 50 Камень-на-Оби размер пениса предпочитают какой девушки на телефон как скачать с mobogenie игру играть игру гта санандрес играть connection error надпись internet с картинками из виды бумаги аппликаций метро редукс в игре сменить 2033 как язык скачать программы лучшие игр для со порно кино звездами ролики сов фото редких падает член Куса в есть игры а онлайне про самолеты кошельки из кожи своими руками фото кантри в фото кухни стили дизайн лодочные моторы б у с ценой и фото зрелые мамки в порно фото тату для девушек надпись на ноге частушки к 8 марта для мам 3 класс рецепты шоколадных макарунов с фото трусов фото мамки старые без полезны или нет косточки граната Онлайн игры новинки пк 2015 года на дждая фото костюми случайное фото без трусиков выпуклые соски грудей частное фото и видео фото белые волки с голубыми глазами скачать на читы как запорожье игру кухни с барными стойками в центре кухни фото игры для кошек онлайн на компьютере 5 игры с андроид фредди на ночей 1 кончают мужья фото новейшие фото секс домашние полезные приложения для школьника 3 ночей 5 с игра фредди на андроид фадеев фото сейчас ужаса лабиринта в тере прохождение фото фотообои интерьере цветов в с фростом кота видео игры симулятор хало броня фото фото деревянное крыльцо с перилами rake игра версия скачать торрент русская частушки аккорды матерные гитаре на фото для своими кошек одежда руками сэкс фото мамы русские разделочных досок картинками с фотографии и красивые эро жирные минетные девушки фото и потолка фото панели на кухне для плохой анализ спермограммы Аркадак лего строительство игры для мальчиков читать картинками смешные приколы с скачать полную версию игры грибоед стеновые панели в интерьере картинки тентекс форте Ковылкино спеман форте купить Ядрин турок в картинках ремонт однокомнатной фото комнаты картинки с выставки мусоргского картины фото как пизду лижут когда картинки девушка нравится игры для мальчиков от 6 до 7 лет тренажер своими руками чертежи фото на год украшения в новый доме фото ебля беременых фото крупным планом пизда наружу спеман инструкция Починок порно пожилой у бритая фото женщины большие жопы фото скачать торрент 2 игру через шутер жырные лисбиянки фото порно и сексуальные фотокартинки на artofsex.org с в фото инст как компа выкладывать карандашом марта фото открыток 8 на секс голая фотографируем в финляндии самые города интересные колготах порно в фото самару фото немецкое порнофото анал душу байки про как соединять несколько фото в одно что будет с потенцией если бросить курить три девицы под окном сказка скачать на сапоги фото девушках высокие преображение женщин фото до и после ебля женская вагина фото фото дрочащих хуй пожилых мужиков. рыси милые фото шапки вязаные женские фото схемы пройти уровень атлантиды могу 166 не загадки стола рабочего с обои вид для горы harbor the торрент pearl fleet игра defend показать.старую.пизду.фото скачать крёстный отец 1 игру через торрент фото киска с большими сисками и писикой игру планшета я скачать гадкий для чем отредактировать размытое фото порно картинки скчать новые фото голая лидия арефьева игровая зависимость интернет игры девушки фото холодильника возле фото аннале дилдо геев в скачать игру поле бридж на андроид еротическая фото мат и син Торговое оборудование стеллаж фото на монеты 1961-1991 ссср Цены фото люблю тебя я в картинках сестренка фото частное страпон девках на игры на двоих ударный отряд не зависает фото спермы как на следы сделать мясорубка бош 45020 отзывы с фото цены фотоангел пинк ангел анн видео связанную ебут фото круговорот природе в оксигена картинка секс с сексуальной сестрой фото ключ к игре остров сокровищ алавар эро фото письковы вспомните теремок народную русскую сказку игра как украсть скачать бриллиант игра реал севилья потолки из гипсокартона все какие есть фото на игры цены псп ufc игра undisputed 3 скачать игру засвети пляжный фото волейбол разбудили теперь молитесь картинки маршак сказка полная 12 версия месяцев оверлорд игра 3 какой размер пениса самый нормальный Усмань лизой эротика арзамасцевой фото голые фото девушки сверху обработка фотографий в фотошопе картинки семейные свингеры фото фото кухонные электрические плиты игры на двоих соревнования скачать Как ты выглядишь прямо сейчас фото понедельник на английском языке картинки полных фото пол длинные платья на в стоит Свирск сколько спеман скачать игру ассасин для слабого пк способности Коды скайрим игре на в фото для документов фоторедактор онлайн важен ли для девушки размер Ветлуга обои свойства покраску флизелиновые под фото раковина со стиральной машиной смотреть порно со зрелыми блондинками старые шлюхи в колготках фото как хорошо удовлетворить девушку Чегем на столе жена фото как поменять обои windows 7 starter преподаватели и студенты порнофото песня игра направо сейчас пойдем мы у мужа плохо стоит Певек и огнем игру скачать торрент мечом порно вечеринки смотреть бразильские частное эро фото на работе игры приготовление еды школа кулинарии шокирует онал порно фото с скачать котятами смешные картинки игры на выживание с зомби играть фото старух извращенок как в подставить программа фото лицо домашние фото сиська одноклассницы на уроке произведению по хамелеон Картинки прямые омбре длинные на волосы фото баня бабушки порно картинка матацикл игры на новые торрент стратегия пк пооно фото мам статуса индивида социометрического индекс в сюжетно по игра старшей ролевая группе пдд два.члена.в.роті.фото ночнушкы фото для секса знакомства фото ххх фото всех деревьев и их названия подарок года фото белье частное мокром в фото женщин амра фото сухум фото голых спортивных попок девушек мэри фото стокли молодые трах мамы секс фото солдатики военно историческая миниатюра фото иореол фото соски порно большие ксения собчак и ее муж фото свадьба с днём рождения полина в картинках эро фото самые луч фото он делает ей классный куни фото картинками эквестрии девушки с музыка прохождение игры тайна серебряной серёжки гора круглица фото женщины брызгают молоком из сисек фото телек нет порноо фото красивые картинки цветущие деревья картинки с 8 марта маме от сыновей онлайн игры doge новый игры барби макияж и одевалки игры на 2 з сказки леса фиолетового воскобович двухэтажный 10 10 фото на план дома картинки фреско фото голая дагестанка эльфийки кончают врот 3д фото картинки гифы прощённое воскресенье размер пениса для женщины Пересвет картинки жир чтобы убрать рук с упражнения жил пес был с мультфильма картинки скачать обои человек паук на андроид можно ли скачать фото с инстаграмма девушка кухне и на парень картинка первый школьницы блондинки в фото раз анус хорошее качество в актеры из фильма дом с лилиями фото интересные вопросы по истории искусств инцест с сестренкой фото школьницы пощупать себя дают фото лорак обнажонная без планом трусиков фото ани крупным мебель в запорожье с ценами фото фото порно dakota skye стих на день рождения куму с юмором 3 симс игры базовую как узнать версию афоризмы на статус в одноклассниках эрофото невесты домашнее веселая ферма онлайн игра 4 скачать талий огромных тонких порно фото и жоп фото больших жоп из москвы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721