Реформа фінансування системи охорони здоров’я

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті виокремлено основні проблеми фінансування системи охорони здоров’я та проаналізований досвід проведення реформ раніше у цій сфері. Досліджені завдання, мета, особливості проведення реформи фінансування на основі затвердженого Кабінетом Міністрів України Розпорядження «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я».
Ключові слова: фінансування системи охорони здоров’я, охорона здоров’я, реформа.
Постановка проблеми. Згідно із статтею 12 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”: охорона здоров’я – один з пріоритетних напрямів державної діяльності. Держава формує політику охорони здоров’я в Україні та забезпечує її реалізацію.
Однак поки що показники здоров’я населення держави і показники надання медичної допомоги та роботи закладів охорони здоров’я є одними з найнижчих в Європейському регіоні. Існуюча система фінансування охорони здоров’я не забезпечує результативного захисту населення від фінансових ризиків, пов’язаних із необхідністю оплати медичних послуг у разі захворювання та не сприяє ефективному використанню ресурсів системи. Тому потреба національної системи охорони здоров’я у реорганізації, зміні стратегії фінансування сьогодні вже ні у кого не викликає сумніву.
Стан дослідження. Над дослідженням концепцій реформування фінансування систем хорони здоров’я в Україні працювали В. Д. Попкова, В. М. Лехан, Г. О. Слабкий, Г. С. Ковальчук, М. В. Шевченко, М. О. Шипуліна та ін.
Метою статті є виявлення проблемних аспектів розвитку системи охорони здоров’я, обґрунтування основних напрямків і принципів реформи фінансування системи охорони здоров’я в Україні.
Завдання:
1) Визначити недоліки сучасної системи охорони здоров’я;
2) Проаналізувати концепцію реформування фінансування системи охорони здоров’я.
Виклад основного матеріалу. За визначенням Світового банку та Всесвітньої організації охорони здоров’я, здоров’я населення – це один із найважливіших факторів розвитку економіки будь-якої країни та благополуччя населеннях [6; 7 с.].
Тому питання охорони здоров’я, а саме ефективного правового забезпечення та дієвості механізму охорони здоров’я є актуальними завжди, і особливо зараз поряд з гострою потребою збереження та розвитку української нації.
Як свідчить аналіз вітчизняних міжнародних експертів провідною проблемою української охорони здоров’я, є невідповідність діючої в Україні старої радянської моделі охорони здоров’я, призначеної для функціонування в умовах планової економіки, сучасним реаліям [3; 83 с.].
Недоліки існуючої в Україні моделі охорони здоров’я передусім проявляються в:
• зосередженості на вирішенні потреб галузі, а не на задоволенні медичних потреб населення;
• неефективності структури системи, що призводить до деформованості структури медичних послуг та неефективності використання наявних ресурсів охорони здоров’я;
• недостатності обсягів фінансування з громадських джерел, що зумовлює порушення принципів справедливості та солідарності.
В Україні за роки незалежності неодноразово здійснювались спроби реформування сфери охорони здоров’я як загалом, так і окремих її напрямків. Однак ці спроби виявились мало в чому успішними через:
• відсутність чітко позначених цілей;
• відсутність комплексності перетворень;
• постійний перегляд стратегії реформ;
• відсутність чіткої політики, яка забезпечує виконання прийнятих рішень;
• ігнорування науково доведених або перевірених практикою підходів, форм та методів перетворень;
• істотний вплив на прийняття рішень лобістських груп;
• низькі темпи реалізації;
• непослідовність та суперечливість дій [1; 5-23 с.].
Лише нещодавно в 2016 році Урядом здійснено комплексний підхід до реформування сфери охорони здоров’я. Відповідно до цільових показників на 2016 р., що визначені в Плані пріоритетних дій Уряду на 2016 рік було передбачено створення нормативної бази, яка запровадить гарантований державою універсальний пакет медичних послуг, автономізацію закладів охорони здоров’я [4].
Отож на підставі цього Плану Кабінетом Міністрів України була схвалена Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я і тим самим покладений початок реформі у сфері охорони здоров’я.
Метою реформи фінансування системи охорони здоров’я є створення та запровадження нової моделі фінансування, яка передбачає чіткі та прозорі гарантії держави щодо обсягу безоплатної медичної допомоги, кращий фінансовий захист громадян у випадку хвороби, ефективний та справедливий розподіл публічних коштів та скорочення неформальних платежів, створення стимулів до поліпшення якості надання медичної допомоги населенню державними і комунальними закладами охорони здоров’я.
Нова модель фінансування системи охорони здоров’я має базуватися на таких принципах:
• фінансового захисту;
• універсальності покриття та справедливості доступу до медичної допомоги;
• прозорості і підзвітності;
• ефективності;
• вільного вибору;
• конкуренції постачальників;
• передбачуваності обсягу коштів на медичні послуги у державному бюджеті;
• субсидіарністі тощо.
Завдання реформи вбачаються у:
• впровадженні державного гарантованого пакета медичної допомоги;
• утворенні єдиного національного замовника медичних послуг;
• створенні нових можливостей для здійснення місцевою владою повноважень у сфері охорони здоров’я;
• автономізації постачальників медичної допомоги;
• запровадженні принципу “гроші ходять за пацієнтом”;
• розбудові сучасної системи управління медичною інформацією.
Впровадження державного гарантованого пакета медичної допомоги може бути здійснене шляхом формування державного гарантованого пакета медичної допомоги, який поширюватиметься на всіх громадян України та включатиме:
• первинну медичну допомогу;
• екстрену медичну допомогу (у тому числі у стаціонарі);
• основні види амбулаторних послуг за направленням лікаря загальної практики – сімейного лікаря;
• основні види стаціонарної медичної допомоги за направленням лікаря загальної практики – сімейного лікаря чи лікаря-спеціаліста, включаючи лікарські засоби для стаціонарної та екстреної медичної допомоги, вартість яких відшкодовуватиметься через встановлений державою механізм оплати відповідних видів медичної допомоги;
• амбулаторні рецептурні лікарські засоби, які внесені до національного переліку основних лікарських засобів та вартість яких відшкодовуватиметься через механізм реімбурсації.
Для вирішення другого завдання пропонується утворення окремого центрального органу виконавчої влади. Діяльність цього органу спрямовуватиметься і координуватиметься Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я. Для забезпечення відповідності діяльності єдиного національного замовника медичних послуг інтересам громадян як користувачів його послуг при зазначеному центральному органі виконавчої влади буде утворено Раду пацієнтського контролю [5].
Запровадження нової моделі фінансування системи охорони здоров’я передбачає збереження повноважень органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я і створення можливостей для їх повноцінного виконання завдань. Кабінетом Міністрів України буде визначено чіткий, обмежений перелік послуг державного гарантованого пакета медичної допомоги, надання яких буде повністю забезпечуватися за рахунок коштів державного бюджету.
Унаслідок автономізації постачальників медичної допомоги на зміну командно-адміністративній моделі відносин між такими суб’єктами має прийти контрактна модель взаємовідносин, в межах якої такі відносини регулюватимуться договорами стратегічної закупівлі медичної допомоги (медичних послуг) з чітко визначеними параметрами фінансування та результату.
За рахунок запровадження принципу “гроші ходять за пацієнтом” основою нової моделі фінансування системи охорон здоров’я має стати перехід від фінансування постатейних кошторисів державних та комунальних закладів охорони здоров’я до оплати результатів діяльності цих закладів як автономних суб’єктів господарської діяльності, тобто до оплати фактично наданої ними пацієнтам медичної допомоги [5].
Розбудова сучасної системи управління медичною інформацією повинна відбуватися шляхом запровадження моделі активних (стратегічних) закупівель медичних послуг, яке неможливе без постійного використання даних про медичні і економічні параметри надання послуг на рівні закладу, а також про медичну історію окремих пацієнтів.
Реалізація Концепції відбуватиметься у три етапи: підготовчий етап (2017 рік), етап впровадження (2018-2019 роки) та етап інтеграції (2020 рік) [5].
Метою підготовчого етапу (2017 рік) є закладення правових та інституційних основ для нової системи фінансування охорони здоров’я, запровадження нової моделі фінансування первинної медичної допомоги та початок впорядкування мережі закладів, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу через створення госпітальних округів.
Мета етапу впровадження (середньострокового етапу) вбачається у введенні в дію державного гарантованого пакета медичної допомоги на всіх рівнях медичної допомоги та започаткування його фінансування через єдиного національного замовника медичних послуг.
Мета етапу інтеграції передбачає налагодження повноцінного функціонування нової системи фінансування охорони здоров’я в масштабі всієї країни.
Однак успіх і темп реформування галузі охорони здоров’я завжди залежить насамперед від заінтересованості й узгодженості дій органів влади усіх рівнів, а також підготовленості та мотивації керівників органів і закладів охорони здоров’я.
Висновки. Отже, загалом існуюча нині система охорони здоров’я в Україні характеризується низкою таких найгостріших проблем: недоліки механізмів державного фінансування медичної сфери, організаційні прорахунки, пасивна кадрова політика, зниження якості медичних послуг, недосконалість законодавства, що регламентує діяльність системи охорони здоров’я тощо.
Для усунення недоліків і проблем в українській системі охорони здоров’я активно впроваджується реформа фінансування системи охорони здоров’я, що яка закріплена у Розпорядженні Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я. У Розпорядженні чітко визначені мета і завдання реформи, проблеми існуючої системи та шляхи їх розв’язання¬, а також строки впровадження та інтеграції таких змін.
Отож в основі реформи фінансування системи охорони здоров‘я лежать впровадження інноваційних технологій фінансування та раніше невідомих для системи принципів, що мають докорінно змінити модель фінансування, побудову й організацію системи загалом в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Лехан В. М., Слабкий Г. О., Шевченко М. В. Стратегія розвитку системи охорони здоров’я: Український вимір. / В. М. Лехан, Г. О. Слабкий, М. В. Шевченко // Україна. Здоров’я нації. – 2010. – № 13. – С. 5-23.
2. Основні шляхи подальшого розвитку системи охорони здоров’я в Україні: [спільний звіт] / за заг. ред. В. М. Лехан, В. М. Рудого. – К.: Вид-во Раєвського, 2005. – 168 с.
3. Попкова В. Д., Шипуліна М. О., Ковальчук Г. С. Проблеми фінансового забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я в Україні / В. Д. Попкова, М. О. Шипуліна, Г. С. Ковальчук // Економічний простір. – 2009. – № 24. – С. 83-89. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ekpr/2009_24/popkova.pdf.
4. Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік : Розпорядження Кабінету Міністрів України 27 травня 2016 р. / Офіційний вісник України. – 2016. – 26 червня. – С. 249. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/418-2016-%D1%80/paran9#n9.
5. Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. // Офіційний вісник України. – 2017. – 6 січня. – С. 175. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80.
6. Устінов О. Реформування охорони здоров’я: стратегія, тактика, ризики / О. Устінов // Укр. Мед. Часопис. – 2010. – № 5 (79). – С. 7-9. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2010/10/reforma.pdf?upload=.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

how robaxin buy prescription ordering to without custom essays buy college wedding my speech writing help writing plan business help writing custom essays story essay personal hooks essays writing for a medical for on school tips how personal to statement write resume for coder sample medical statistics company research ad thesis master for letter cover medical job article buy benadryl dosis types college essays of de anatomia 7x22 online dating grey cipro 7 buy com images homework search help engine 10 writing best 2011 services resume treating diabetes gestational ksa service writing powder disease c gum vitamin free order professional viagra shipping where to homework do my translation french book to write my how deforestation help homework services resume writing pittsburgh professional pa research disorder papers bipolar technology on food dissertation essays in person third descriptive written buy us finpecia for students homework help high school thesis proposal phd research project eating thesis disorder on statement with research outline help paper for help homework mosaics roman default swap thesis master credit agency china writing professional paper questions writing custom dissertation informative essay disorders eating term pdf paper writing sales representative resume for templates studies case online buy verbal online reasoning practice papers 11 buy thesis business for writing statement service residency personal romeo and juliet essay fate cv dc best services writing washington london branding and dissertation proposal help math homework ontario help for letter recommendation medical school for request for verampil tablets mg buy to 400 trial chat free telephone dating szondi dating test de online business solutions custom planning and resume best for format sales professionals in seroquel singapore in dissertation education proposal service essay review writer business school help essays writing thesis writing service in india analytical writing service essay amati thesis phd gianni fast levaquin administratif help dissertation juge service sites assignment like my do homework ap biology help essays on happiness journeys heart darkness in of rouge resume writing services baton dissociative identity disorder essay extended website what dating about we writings paper my essay cheapest write folder resume buy rules work ugc for course phd labour help economics assignment help needed writing essay resume purchase manager assistant sample viii help henry homework school for law papers sale do i my who letter write to cover year homework maths help 7 papers online how divorce to find me do bibliography for i my annotated to want someone put good skills what are sales on to resume for a custom papers research to essays english how write narrative have thesis do a essays taking husband conceived lexapro while graph custom paper online make a thesis buying car persuasive essay buy starts ex when your dating ugly someone writing help poem a love help homework health pay i to do who business plan can my help on and customer satisfaction proposal dissertation Glucophage non Kansas - City Glucophage script purchase cheap college paper english help buy a ticket lottery ditch plan business the science-8th grade help homework me write for college paper newspapers connecticut online services paper american writing discount anacin sale with english buy essay an getting plan writing help business engineering assignment writing service writing service resume military should resume chronological order be in buy in states the united sinemet connecticut services ct writing resume proposals marketing dissertation help essay outline canibus thesis master youtube essay and in manipur law on order alexander warta dissertation order india Female how to Oil - Sexual Female Oil Sexual tablets 5 mg generic Inglewood thesis for topics undergraduate engineering mechanical thesis mining engineering master to buy where buy ed fees medium i no no can prescription where pack and homework technology help design report book for me write to write application school how queen high a write research a who paper to cv with help london writing essay companies us in usa biaxin made paper tube sc custom york do summer assignment i my should research a buying house paper cv service writing liverpool type book ii diet diabetes application byu question essay papers help quadratic equations homework services essay writing best essays help novel the on tadadel super without extra prescription availability purchase help essay my doing with services benefits essay writing of free ebook cancer tropic of paranoid case of study personality disorder plagiarism less no research buy papers than... online portland dating michelle1234 33 cpm help 1 homework algebra for a statement writing help thesis research helper german homework at homework home help paper eating research on disorder my name how korean translation in to write order - canadian cheapest Piroxicam 2.5mg Piroxicam Tempe my essay write argumentative writing essay service academic make thesis for me statement a site guys names dating best for to script no prograf where cheap purchase writing in chicago services resume paper website term good custom cheap order buspar arimidex wellbutrin interaction 2 homework algebra help in help proposal dissertation ireland essays college good really writing research paper pdf s j helper homework b pinchbeck buy for to essays cheap my assignment do didnt i writing service assignment forum need i do homework to my essay station custom homework help extra us essay website writting menagerie essay glass about order chronological essay order bibliography put my in alphabetical help free with for assignment online writing services coursework help art gcse eating essay college on disorder writing speech help persuasive importance paragraph essay order of mechanical for presentation topics ppt engineering homework help problem a statistics payi without with immediate choice essays pro assignment help biology essay essays professionals discount for codes dating apps tay2 Malegra insurance cost - FXT achats Malegra de Gillam FXT pilules without statement law writing for admission personal school services speedypaper.com external medical format recommendation for school of letter sushi resume online order yo my college writing help essay application service good what writing essay is paper how someone to to find my write service writing report cheap buy online research papers online homework helpline writers city resume professional oklahoma for diabetes crasins
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721