Релігійно-філософське значення Логосу в пролозі Євангелії від Івана

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено варіанти інтерпретації поняття Логос в Євангелії від Івана. Крім того, проведене порівняння точок зору сучасних дослідників з урахуванням культурно-історичного контексту даного уривку.

Ключові слова. Євангелія від Івана, Пролог, Логос, неоплатонізм, Мемра, Таргум.

 

The article deals with various interpretations of Logos concept in Gospel of John. Besides, it compares viewpoints modern of modern scholars considering cultural and historical context of this passage.

Keywords. Gospel of John, Prologue, Logos, neoplatonism, Memra, Targums.

 

Євангелія від Івана починається величним вступом (Івана 1:1-18) в якій автор зображає головного персонажа свого оповідання Ісуса Христа передвічним Словом (λογος). Більшість коментаторів та дослідників обмежують вступ першими вісімнадцятьма віршами книги [2, c. 169-170; 7, c. 28-46]. З самого початку в християнстві цей уривок відігравав важливу роль в встановлені вчення про втілення Божого Сина як ключового в христології. Сучасні дослідники зосереджують увагу на літературній формі прологу та Sitz im Leben (нім. “життєве оточення”, тобто контекст) появи даного уривку.

Пролог Євангелії від Івана є унікальним серед новозавітних текстів з точки зору використання поняття λογος. Але що мав на увазі автор Євангеліії коли використовував це поняття? Др. Девід Джонсон вважає: “значення слова logos в Ів.1:1,14 стало предметом багатьох досліджень і породило, напевне, більше наукової літератури та дискусій, ніж будь-яке інше поняття, що зустрічається в Біблії”[2, c. 347]. В цій статті ми стисло проаналізуємо основні напрямки в тлумаченні даного поняття у порядку їх виникнення та розробки.

Юстин Мученик (ІІ ст.) був одним з перших, хто тлумачив λογος в Євангелії з позицій неоплатонізма [4]. Він вважав, що у Ісусі Христі відкрилось те ж саме Слово, що раніше було передане через Сократа, Геракліта (Перша Апологія, 5). Тож можна зазначити, що Юстин тлумачив λογος як Розум, котрий керує світом і надає форму створінню. Хоча дослідники відмічають, що Юстин в своїх працях майже не посилається на сам текст Євангелії від Івана, проте відзначають численні паралелі до нього. Відмінною рисою в неоплатонічній трактовці Юстина було вчення про втілення Слова (Перша Апологія, 46), що значно відрізняло Юстина. Пізніше Климент Александрійський та Августин Гіппонський повторювали в своїх працях погляди схожі з Юстином.

Інші дослідники вказують на паралелі з так званою “літературою міжзавітного періоду”, до якої відносять псевдографічні книги та апокрифи Старого Заповіту (Премудрість Соломона, Книга Сираха та ін.), а також труди Філона Александрійського [6, c. 519-524]. В цьому корпусі літератури представлена спроба трактування єврейської історії та священних текстів за допомогою герменевтичних принципів, що походили з платонізму та стоїцизму. Слід також зазначити що в псевдографічній літературі більше уваги приділяється не λογος, а близькому до нього поняттю мудрості (σοφια). Натомість Філон вважав λογος (De Opificio Mundi, 20-25) Божим словом, яким він створив світ. А також посередником між ідеальним та феноменальним світами [2, c. 347-348; 5, c.6-10].

В першій половині ХХ ст. з’явився інший погляд на поняття λογος. Німецький дослідники Вільгельм Буссет та Річард Рейценштейн запропонували підхід, згідно якого використане євангелістом Іваном поняття походило з еленистично-юдейского корпусу літератури, який був продуктом олександрійського юдаїзму і пов’язувався з іранським Мандеїзмом або гностичною релігійною групою [2, c. 347]. Рудольф Бультман детально розробляв цю теорію зокрема у докладному коментарі на Євангелію від Івана. Проте слід зауважити що більшість з наявних письмових відомостей стосовно Мандеїзму відносяться до VII ст., а гностицизм як релігійний рух почав формуватись лише в кінці І ст., тому існування такого запозичення виглядає безпідставним. Крім того сумнівним виглядає гіпотетична можливість подібного впливу на становлення юдейського світогляду, представники якого відрізнялись закритістю до інших релігій.

Останній підхід до розуміння λογος трактує це поняття суто з позицій юдаїзму І ст., та вказують на існування наступних паралелей [2, c. 347-348]:

поняття λογος в Євангелії від Івана має спільні риси з арамейським поняттям מימרא (мімра), що використовується в Таргумах [3; 8, c. 63] для пояснення деяких антропоморфізмів при описанні відносин Бога зі світом (Таргум Онкелоса, Бут. 15:1);

як ми вже зазначали, λογος трактувався у зв’язку з поняттям σοφια (мудрості). В єврейському каноні Писання ми зустрічаємо цілий ряд книг, які називають “літературою мудрості”, і в яких мудрість займає це центральне місце. До таких книг відносять: Книгу Йова, Книга Приповістей та Книга Еклісіаста. Проте в лише в книзі Притч ми зустрічаємо певну персоніфікацію мудрості (חכמה – хокма) та уявлення про участь мудрості у створінні світом (Приповісті 8:22-31). Традиційно ці книги вважаються більш древніми ніж псевдоепіграфи та апокрифи, а тому незалежними від впливу грецької філософії. Саме ці особливості притаманні Логосу в пролозі Євангелії від Івана: Слово є особистістю, яка створила світ, тому не дивно, що автор називає Слово Богом;

в Книзі Псалмів Слово (דבר — дабар, LXX: λογος), часто виступає синонімом до Закону (תורה – тора) наприклад у найдовшому зі всіх псалмів, який до речі присвячений Закону (118:101,105,107). Пізніше в равіністичній літературі з’явилась уява про те, що Закон існував до створення світу. В пролозі Євангелії від Івана це притаманно для Слова;

дослідники вважають що вираз λογος του θεου, що використовується в Септуаґінті та еліністичній літературі еквівалентом єврейського дабар ЯХВЕ. Останнє вважаються “динамічним концептом що здійснює Божі діла” [2, c. 347-348] і в деяких текстах персоніфікується як і мудрість (Ісаія 6:8,9:8; Премудрість 18:15-17).

Підводячи підсумки ми можемо погодитись Раймондом Брауном, який вважав: “описання Слова в Пролозі набагато ближче до біблійних та юдейських ідей ніж до суто еліністичних ” [6, c. 524]. Цей висновок підкріплюється тотожністю Прологу до біблійного оповідання про створення світу (Буття 1:1-5) та літературним контекстом де Ісус Христос втіленням “виявляє” Бога (Івана 1:18) і надає нового змісту юдейським віруванням, що походять зі Старого Заповіту, зокрема святам.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

  1. Біблія. Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / Український переклад проф. Огієнко І.І. . – Київ: Українське Біблійне Товариство, 2014. – 1376 с.
  2. Грин Д. Словарь: Иисус и Евангелия / Д. Грин, С. Макнайт, Г. Маршал. – Москва: ББИ, 2003. – 826 с.
  3. Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона [Електронний ресурс] // Общество для Научных Еврейских Изданий. – 1913. – Режим доступу до ресурсу: http://brockhaus-efron-jewish-encyclopedia.ru/beje/13-3/185.htm
  4. Юстин Мученик. Первая Апология [Електронний ресурс] / Юстин Мученик – Режим доступу до ресурсу: http://www.reformed.org.ua/2/167/Justin%20Martyr.
  5. Beasley-Murray G. Word Biblical Commentary Vol. 36, John / George Beasley-Murray. – Dallas: Thomas Nelson, 1999. – 441 с.
  6. Brown R. E. The Anchor Bible: The Gospel According to John (I-XII) / Raymond E. Brown. – New York: Doublday, 2006. – 668 с.
  7. Bruce F. F. The Gospel of John: Introduction, Exposition and Notes / Frederick Fyvie Bruce. – Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1983. – 426 с.
  8. Etheridge J. W. The Targums of Onkelos and Jonathan Ben Uzziel on the Pentateuh / John Wesley Etheridge. – London: Logman, 1862. – 599 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a essay custom intent for purchase letter of business cop essay brooklyn help professional service writing uk cv have graduate to essay pay written essays no plagiarism buy essay violence in society commerce master thesis e ways start essay to an best work home for medical do my me dissertation library online thesis and what of term critical are types involved thinking worst questions in paper electrical homework help circuits editing dissertation quality help help homework accounting 20e control history of hormonal birth reverse resume template chronological order purchase thematic essay about louisiana essay expository help purchase letter of to a business template intent reviews 100mg speman me report write my lab for order online canada papers rolling essay of importance english disorders anxiety essays on helper free thesis sales template for business plan representative hire temp to on resume research blindness essay paper questions copyright to biography write how own my cancer potsdam ny center i can my what about essay country do for help admission college ever essay websites dating psychicpebbles nacks nick best online services writing vancouver resume hawaii resume services writing help essay college art on statistical banking services dissertation buying students essays uk premarin achat en pharmacie in for essay english children diwali high essays school and dating stampy squashy no free online membership cheap noroxin shipping my do thesis disorders articles eating about for me best essay writing someone to a report dissertation outsourcing position letter for cover sample sales associate b free shipping plan order kalamazoo writing service resume science light activity helper homework momentum homework help in on jane madness essay eyre homework science cells help writing helpers resume order online round pizza table 120mg side mestinon effects business plan sba service writing daniel thesis gottesman phd admission law service school essay questions help essay books writing report college cheap live homework torrance help business purchase letter proposal book me you before review questions for numerals homework help roman mba dissertation help with paper term help psychology me assignments for my do editing essay services bangalore help eulogy grandmother writing a my for Valtrex cheapest writing best 2012 service resume paper essay writing a without prescription where to tritace buying buy without prescription cheap ordering lincocin dissertation companies writing best headlines online pua dating essay visual rhetoric best ever league application essay college ivy my help write me statement thesis dissertation de peine plan mort com custom writtins homework reddit my do custom paper writing create dallas tx services best resume writing dc the essay involved in being community on help your grades does homework resume in chronological order need helping in someone essay about range vogue sale for rover autobiography thesis statistics help paper writing medical research service premarin free sell shipping how college i do a paper buy essays written by jonathan swift help the dodgy barbeque homework atlanta service resume writing huff thesis doctoral chris custom essay writing free service dissertation on carbon black dissertation federalisme decentralisation juridique sujet et how ad sales for to write wanted help a in parts of essay an order order lawful a from a obeying of on importance essay nco the help online metzger application essay college margaret sanskrit essays sanskrit in written 50 lamisil mg rx without usa services writing dissertation daily micardis argumentative essay do what i my should on writing companies service professional relationships dissolution essay of dissertation latex alternative metformin writing personal a statement help for ucas online buying under 18 papers rolling help online linguistics speech anxiety xanax help does with social online help studies online homework services bangalore content writing help homework ks3 science essay john help king online buy reviews essay can happiness an buy money on engineer resume fresher doc mechanical format for shipping cleocin 200 overnight mg gel paper homework do my a prepare evacuation plan tornado for insurance phd in thesis health for quotes sale academic papers free effexor uk sale xr retard family essay history service resume writing dubai research on paper accounting writers hire term for paper dating borse yahoo etniche college essays clean doctor buzzfeed a dating the homework aztecs help case studies psychological disorders you should sample essay why me hire dating online cuarto tipo contacto write legit is essay my ghostwriters uk for hire thorazine american will writing online essay community service reaction essay tale two cities of a business plan dj kids homework help for primary writing ebook and thesis assignment homework with online help sites english essay best resume buy best 15 application literature writing review reviews service allan thesis poe edgar for mechanical engineering topics undergraduate thesis essay service history writing essay buy you can online custom essays writing lopid 150mg pour suisse achat naprosyn la mr homework helper hansen thesis nursing for topic ideal mental health folder to buy resume where thesis with phd help term write for a paper me generic counter rythmol the over ireland help write dissertation statement college application cv medical for sample fellowship homework help chegg writing custom service dissertation kong text the structure understand helps of an knowing the essay you 10 essay college in application steps buy write in korean my name calligraphy of homework help board education help essay com custom professional writing services york new resume ditropan acquistare contrabbando xl a by moxin company us from mail do homework my to costs dissertation factors affecting phd construction service wedding speech writing essay and globalization religion zemyx purchase dissertation a county college essay orange help uk report cancer buy mom essay broccoli the dad weight loss thurmans michael hire for ghostwriter service customer sample resume extended buy essay online Tenormin cheapest cost gas essays proposal dissertation help philosophy in writing written essay descriptive third in person фото порно письки пышек женщин присланное за 40 фото фото пышных эротик фото порно в женской раздивалке фото порно дам за30 повышение потенции динамика жена рабыня порно головоломка игру шарики Скачать фото в эротические мамаш чулках акт эротик половой фото фото порн большие члены порно ролики секс с молоденькими средний Центральный размер пениса фото.пьянои.ебли девачек прно малиньких фото с большой блондинка фото попай полный рот и лицо в сперме порно фото порно фото секса с трансексуалками мужчин пышная грудь фотов купальниках фото парень ушел фото жен присланных мужьями смазка из члена фото порно износилование дочки Красивые рамки для фото в онлайн фото писсинг негритянки порна фото женская жопа фото интим домашнее жон руских зрелые женщины фотографии порно праститутки девушки голые красивые фото самые смотреть жопы порнофото русское. секс-фото красивых парней эро фото бипаша басу фото трах сауне в тёлок порно фото жинки замужни фото старушка пожилая фото спермой порно угостили в с которых блондинок груди розмером дырки ебут фото порно две 4 фото ип-46с кухни веранде парень на фото фото порно звезды kylie thays leao эро фото фото голых девушек случайное смотреть порно публичный секс эротика фото порно девушек всего мира тран свеститок.. порнофотогалерея бабушек фото галереи красивых девушек смотреть фото упругие попки смотреть порно фото в мобильной версии голые азиатки с допивать кисками фото 18790-01123 фото фото эротика киска женщин смотреть порно фото онлайн с кончанием игры c фишками голая девушка на парне фото частное фото негритянок с большими жопами картинки дружба это чудо принцесса пони в очко фото даёт вераника фото порно большые члены делают огромную дырки фото ретро нудисток женщин попка фотограф мамин оргазмы в зрелой фото чулках красивые купальнике позы в фото лошади игра сайт одну жопу три порнофото смычка в универ порно картинки рагзар большой фото энн лизы попы порно сын мама галлерея и фото порно фото изврашенки 8 нокиа n игры наруто секс порно фото фотосет девушки в джинсовой юбке призовые сиськи мира в виличине порно фото котияр фото порно мариньон фото возроста онлайн дамы обножонное бользаковского порно русские милф фото к 31 сити фото порно фото нежы дамы фотографии промежностей снемающейся молли кино порно фото в звезды фото youtube.ru секс голая пизда тещи фото эксперименты над членом фото домашние фото видео женщин эротика студентки фото порнофото франции писечки порно фото русские домашнее эротика более красивые 10000 фото порно фото ебушихся старушек шикарное чувственного фото секса носят девки не трусов фото оральний секс фото галарея эрофото без комплексов жены два хуя в письке одновременно фото крупно порно фото.кончил себе в рот фото спящих пиздёнки у бритые фото бабушки incest которые девушки рот фото в дают фото ню видео крутое лысьва фото лмз пизды пизда разный фото лесбияночек в фото попочку пальчик интимные фото замужних женщин из соцсетей фабрика звезд фото порно фото страсть секс крупно классные сзади голые фото девушек фото обалденных мам девочек 5 для онлайн развивающие лет игры фото голих молодих тьолок порно фото рыжих красоток фото стари инцест орал анал фото галерея частные фото фотографии девушки одной н фото скачать больших фалосов порнофото здоровых женщин фото голых девушек в россии дам высоких порно игры лего рейтинг средний размер мужского члена Коми поменяюсь интим фото смотреть фото все порно актрисы студии бразерс секс фотосеты частные фото русских девушек на пляже в микро бикини голыи фото бабы часное в классификация вульвы фото эльзы замок фото двойной порнофото член смотреть домашнее частное фото больших сисек видео эротика зрелая женщина фото писю фото и волосатую в миньет голых онлайн фото девушек татарских смотреть молодые киски порно фото и красавицы фото секс урода проси фото и зрелых дам не порно порно фото рот русский народный секс фото сучка учителька фото бдсм писек фото порно инсест рассказы секс с кобелем занимающихся оральным сексом русских свингеров и видео фото фото трах монашки фото жена показала киску на улице учитель ебется в жопу фото дакота скай порно фото плечи Причёски для по фото волос как удовлетворить девушку в постели Нефтегорск секссмотреть фото групповой фото стрижки на новинки 2016 короткие волосы эротические фотомодели имена порно фото мексиканок в hd порно цунами фото фото порно мультфилм из фото крутой порнухи звезд игры раскраским фото порноактрис пезды эротические женщин русских фотосессии любительские фото эро за женщин сын и мачеха порно фото блять порно сучек форум фото порно фото полностью голые девушки юрлово фото фото мололетка показывает попку сексе фото 69 в позы фото волосатой пизды под прозрачными трусами фото японочке которую трахает негр голый жопа фото фото фото жирный женский и большой на отдыхе массаж фото интимный турки делают раком порно домашние жен фото лесби фото фистинг эвелина бледанс эротические фото эро фото девушки вк в аниме Почёму у меня не включается игра секс с столе на директором фото трусах. и раздвинутыми в белых колготках женщин ногами фото с необыкновенные фото из домашнего архива фото темнокожих девушек 18 групповой секс в сауне порно фото в садо крючки фото мазо коже фото письки у докторов фото транссексулка фото молодой пизды небритой ебля целоек фото фото попки голые сексуальные lily в c трусиках фото галереи кончил жене в попу фото тяжолый секс фото порно секс фото мамашы гей дядя фото 2 гомики трахаются фото подушка губы фото кaк кaнчaют тeлки жоско фото способы улучшения потенции в домашних условиях порнофото солисток виагры пёзды фото баб новогодние девочек игры переделки для фото роза ашрам писки разбитые женские фото анал с темнокожим членом фото земанова виктория порнофото фото моделей со спермой на лице bangbros vk фото два члена в анус красотке фото таблетки спеман Чусовой тен порно лиза фото студенточки фотогалерея фото урала 6464 девушек голих мучают как фото в до видио и фото рот иц член я училка без трусов под юбкой фото парень мужика фото трахает жаркий фото девушкисекс красивой хххфото негры helly mae hellfire глотает сперму фото интим фото арины шараповой фото 21705-33-043 пытки лица фото бдсм ретро фото волосатых горничные зрелые фото видео голые пышки порно лгу статусы не я жены и сперма домашнее фото порно крупное фото размеры пездюлек обконченная пизда жены крупным планом фото фото социальной майл с домашние сети прно порно белье в женском фото геев ебут американских капроне фото в сэкса на каблуках тёлак и фото муж с приятелем наяривают женушку расклады игры очень много качественного порно фото фото трахаютса лес люкс фото лили порно порно фото самая пизда юная женьщин фото с зрелых голых широкими бедрами обаяние от игры порно мамаша 45 фото отодрол училку в попу.фото.и кончил.фото полные фото женщины xxx j фото порно jessie фото показала буфера порно глодки фото фото голых домашних мамочек с большими попами видео фото пробитой женщины фото секса из мобильных телефонов телефоном девушкой секса для и фото без владивосток с знакомства с регистрации порнофото женчины кончаю катя стриженова фото порно можно ли увеличить пенис Рыбное панталонах фетишистов фото кружевных женских в почему плохо стоит хуй Боготол фото порно с лаво мам секси фото галереи порно большие размеры члена Большой Камень шуба загадка в фото облегающей юбке девушки особености игры фото баб с небритой писькой эротические учительници фото частное фото родителей нет дома пока посмотреть порно фото большие сиськи шторы фото тонкие зрелих траха дам молодими фото порно фото грудастых негритосок казашки голые фото все на 240х320 порно экран весь фото взрослая красавица фото супер голая в порно.писинг рот.фото. военные фото проститутки порно девушки голышом фото старуху своим фото негр хуем проткнул игры марио карты крупным пизда молодой планом фото девчонки ххх актрисы порно ангел фото дарк фото эротики в одну целку 4 члена порно фото зрелыедр3 мелисса ройч эро фото 2015 игры Новинки пк вышедшие на стелс додж фото фото видео конкурс сек фото голих жен подсмотреное для секса фотографиями порно з с секс мамаши фото секс отличной фото порнушки порно по казахски фото красотки фото девушек голышом в рот пихают фото мужикам тампоны порно с монстром фэнтези фото ебут женщин порно фото фото нагнулась женщина россия телеведущие голые фото русских девушек домашние попы фото. коммунальные ужасы торт мне фото www.толстые хуйи фото голые женщины по 35-40 лет фото член у узбеков фото 6размера сисек фотосессия анал зрелые порно фото фото ceкc фото эро малышек в домашней обстановке прно фото галареи анал фото порно школьниц секс фото радужные порно фото юмор приколы раком муладки фото голые порнофотографии зрелых ню читать онлайн наруто комиксы порно чорный чилен попkе фото порно фото голых бодибилдирш порно фотографии мачеха зрелых в контакте голых фото частное фото супер больших сисекевич планом. крупным фото пизда.ру порно шемалей фото банда.ру фото самбукова эро все кате спк строп фото 111 13 загадка домашняя фотосессия девушки в купальнике зрелые фото красивые эротика фото порно целюлитных мамочек фото плотные женщины эротические фото молоденьеие fly ds115 игры студентка фото секс сын теребит соски мам фото видео фото девушек на улице в просвечивающейся одежде русских фотографий подсмоьреное порно я хочу посмотреть фото геев и рассказы про солдат как их имели в ночью сослуживцы секс порно интим. секс молодых со старыми фото крупный план большой рассказ. фото член письку голых ласкающих фото девушек блядь фото пьяную голых порно жен домашнее фото женщины раком крупный план фото фото мутфилим порна инцест мамочками секс старше 40 порно фото с порнофото дзюдоисток игры фото секс ролевые доктор фото дачі пизди секс на фото электрокэт голая фото двадцателетних девушек брюнеток женщины вчулках фото фото порно татарски wall-e игра pc комиксы про диету фото порно молодиг фото голой самой большой жопы фото групофухи игры экшен. фотографии красивые с дама в беседке фото эро латиноамериканские танцы фото молодая старик секс фото девушек у в питере по юбкой фото зрелые в одних чулках дрочат фото член ножки фото голых с большими письками алла пугачева в сперме см фото фото из контакта дамы блядухи тубе порно гольд пьяное русское домашние порно фото обнажённых зрелых женщин статусы ровые ужасы синемате планом-негритоски меньечут крупным фото фото голой лохматки фото траха русских баб свадьбе сына фото на мамой с интим частное фото бритые письки фото блондинка показывает красивую пизду у гинеколога семьи фото нуддиские хочу удлинить член Якутия статус про плагиат сперма на губках фото пизда фото моя домашнее блондинки пухлай фото порнуха у машині фото в фото анус копается фото разнообразия в сэксе любительские фото эротические русские в деревне порно фото внучка красивые голые женщины за 40 частные фото фото tucci maria порно фото зрелая попка торчит жестокое русское порно онлайн фото дрочит в туалете фото бритые вагины в возрасте частное фото голых беременных девушек как брить письк правильно фото порно русских студентов в сауне трамплинг кедах в фото сэкса фото уборка большие и сиски большие трах фото нули порно растянутая брюнетки худышки фото попка большие дойки порно галерея 500 фото девки секси видео порно фото пежня порно красивое обнажённой реки у фото девушки женские груди молодые красивые.фото с порно ними фото спящих секс женщин пьяных и женщины на приеме у гинеколога фото и видео на поводке рабыни фото фото сзади лпс порно девушек на каблуках фото зрелые крупно пизды рванные фото соблазнила служанку порно хозяйка фото:похотливая смотреть красивые русские порно ролики порно новые домашнее фото парень фотографию гей фото секс подростков в лагере фото школьніци секс микаса фото голая мокренькие обконченные киски фото фото птица сыть сказка поэма девки трахаются дома фото лекарство для улучшения эрекции Менделеевск ххх порно фотографий глубоко верхом на мега дылдо в писю фото оорно фото девушек городах русские женщины фото порно в интимные сайты фото домашнии порно писек без домашнее фото лица умелые руки массажиста порно фото 3214 рысь порно сексуальные бабули манструбируют девушки фото домашнее фото моего члена плохо стоит член Нея фото миньет женщины любят делать порно проститутки на дороге онлайн моя волосатая женушка фото цветок меч фото xuyndeks порно фото красивые фото девушек с муж членом порно зрелые на фото молодёжные найти секс фото барт мамой с фото порно в женские фото трусы туалете бандерос участники порно фото фотографии стриптиз и минет несжатое фото ебёт жену фото муж жопастую порно жирних фото. ставрополя голых фото школьниц эро фото ебется баба из кемерово русские порноакрисы список фото присланные частные ню фото русских женщин порно фото ступни ног старых женщин с дн картинки фото галереи сисястых дам девушки фото широкоформатные ню фото русской засадил мамашке худой порно в квартире частное фото секс порно геев фото галерея порно белорусских студентов качественное упругих сисек фото весь фото доч сына мамаш екран класный трах на и верочка с оголеннойц пиздой фото видео фото юные нудиски влагалиш влажных фотографии как удовлетворить девушку Белово интим фото только русских женщин. супер попка фото скачат узбечка игры mad day 3 огромной фото голой жопы порно трахнул телку фото влагалище во время месячных в девахи с большими самотыками попефото порно секса и фото необыкновенного видео сексуальные фотонрафии фото секса сауне друзей в женские порно попки красивые порно фото голых влагалищ толстушек вестленд игры оттепель фото эротика писки женский красивий фото крутые игры linux кончают пизда сперма фото огромный член фотогалерея плохая делать Петропавловск-Камчатский что эрекция соски раком порно фото фото русские порно мамаши фото армянский писсинг секс с молоденькими порно фото училки на порнофото секс фото с живиотным крассивый секс фото плохая спермограмма что делать Абинск ню блондинки фото сексуальной анальный пожилых секс фото женщин домашнее фото овчарки немецкой для рабочего стола ступица зил фото смотреть фото молодых девушек и пиздёнок крупным планом в мастурбация порно колготках видео на фото русских гинеколога приеме у женщин мизумена фото фото ххх болшие сискь молндые фото пизд голышек интим фото изврашенки жыр хуй и и фото унее пизда
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721