Регіональні ЗМІ в сучасному суспільстві: функції, завдання та проблеми

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Авторка даної статті аналізує функціонування регіональних ЗМІ у культурному, політичному та соціально-економічному житті громадян. Для цього у статті окреслено проблеми регіональних ЗМІ в сучасному суспільстві та проаналізовано першочергові завдання, що можуть змінити ракурс розвитку сучасних регіональних ЗМІ та допомогти вийти їм на новий рівень комунікації у сучасному глобалізованому світі.

Ключові слова: регіональні ЗМІ, громада, суспільство, сучасність.

The author of this article analyzes the functioning of the regional media in the cultural, political, social and economic lives. This article describes the problems of regional media in contemporary society and analyze priorities may change the perspective of modern regional media and help get them to the next level of communication in the modern globalized world.

 

Keywords: regional media, the community, society, modernity

 

Автор данной статьи анализирует функционирования региональных СМИ в культурной, политической и социально-экономической жизми граждан. В этой статье описываются проблемы региональных средств массовой информации в современном обществе и анализируют приоритеты, которые могут изменить перспективу современных региональных СМИ и помочь получить их на следующий уровень общения в современном глобализированном мире. Ключевые слова: региональные СМИ, община, общество, современность

 

Сучасне українське суспільство відчуває нагальну потребу в стійкій організації соціально-політичного життя, властивих громадянському суспільству і правовій державі. Актуальність проблеми становлення громадянського суспільства в Україні зростає в міру розширення і поглиблення демократичних перетворень. Особливу роль у цьому процесі покликані зіграти регіональні ЗМІ, які сприяють формуванню громадської думки жителів територіальних громад, які консолідують громадськість навколо соціально значущих для регіону політичних фігур та створюють сприятливий клімат для здійснення демократичних реформ.

Слід зазначити, що проблема дослідження регіональної преси, особливостей її функціонування в сучасному інформаційному суспільстві неодноразово ставали предметом дослідження таких науковців як приділяли І. Бєлінська, А. О. Горчикова, І. Луцюк, І.І. Паславський, О.В. Чернявська, Л.М. Змій, І.В. Чорна та ін. Проте, як свідчить аналіз останніх публікацій, на сьогодні зазначена проблема залишається малодослідженою, хоча й окремі погляди науковців заслуговують на увагу. На нашу думку, реалізація зазначеної проблеми передбачає розв’язання низки взаємопов’язаних дослідницьких завдань.

Зважаючи на це, метою статті є дослідження функцій, завдань та проблем регіональних ЗМІ в сучасному суспільстві.

Виклад основного матеріалу. Сучасний український медіаринок в останні роки піддався кардинальної перебудови і практично повністю оновив дискурсний репертуар. Одним із суб’єктів наявної медійної системи є регіональні ЗМІ.

Сьогодні в Україні складається політична основа свободи ЗМІ. Це стало можливим завдяки розумінню того, що становлення громадянського суспільства та його розвиток можливі тільки на основі принципу політичного плюралізму, згідно з яким суспільне життя центру і регіонів повинні включати безліч різних взаємопов’язаних і разом з тим автономних груп, партій і рухів, які володіють власними ЗМІ, причому жодна з них не може володіти монополією на остаточну істину і намагатися нав’язати її сучасному регіональному співтовариству. Тільки вільна боротьба ідей та інтересів служить гарантією збереження політичного здоров’я суспільства, запобігання будь-яких форм тиранії та стагнації.

Ще один принцип організації регіонального інформаційного простору – зв’язок культури та політики, яка послідовно реалізується в діалоговому режимі, строгих рамках правового простору, що забезпечується інститутом демократії.

Таким чином, у сукупності принципи, на яких заснований регіональний інформаційний простір, утворюють своєрідну регулятивну схему діяльності місцевої преси. Крім того, розвиток громадянського суспільства в його регіональному аспекті є можливим лише на основі принципу політичного плюралізму.

Як зазначає І.В. Чорна, зважаючи на задекларований політичним керівництвом України курс на децентралізацію, регіональні засоби масової інформаціїнабуваютьособливого значення. Це обумовлено значною роллю регіональних ЗМІ у культурному, політичному та соціально-економічному житті громадян, оскільки головними компонентами регіонів є населення, територія, соціально-економічний комплекс, місцеві органи виконавчої влади, об’єднані спільними цінностями, інтересами, метою [10, с.110].

До системи регіональних ЗМІ входять періодичні друковані видання, теле- і радіоканали, розраховані на аудиторію в районах та містах обласного підпорядкування. Відтак, регіональна преса – це друковані видання, які поширюються на території будь-якого регіону нашої країни або мають більш виражений локальний характер, виходячи в окремому місті. З регіональної преси громадяни черпають інформацію про ключові події у своєму місті та області, про політику місцевої влади, досягнення та зміни в роботі місцевих освітніх, медичних, інших державних установ тощо.

До муніципальної преси належать газети міст, районів і малих населених пунктів (у межах повноважень місцевої влади). Муніципальні газети зазвичай не виходять за межі території своїх районів і залишаються для багатьох їхніх жителів, поряд із радіо і телебаченням, головним та вагомим джерелом інформації[10, с.110].

Основними функціями місцевих ЗМІ є наступні:

пізнавальна (забезпечення знання навколишньої дійсності);

функція переконання (роз’яснення відповідних суспільних зв’язків та стосунків);

контролю (за соціальними, політичними, економічними структурами);

мотивації (стимулювання людей до різних форм діяльності);

інтеграції (інтеграція людей в суспільство, гуртування їх навколо важливих питань);

соціалізації (навчати на позитивних цінностях і зразках поведінки);

розваги [4, с.153].

необхідно зауважити, що самостійна регіональна преса – явище достатньо нове для України. Виникнувши на хвилі перебудови, вона досить швидко потіснила державні видання за рахунок більш повного, точного знання потреб, смаків та інтересів місцевих територіальних громад. Регіональна преса відіграє роль своєрідного дзеркала життя регіону, каталізатора, що виявляє вплив на динаміку регіональної життя. За короткий час регіональна преса значно розширила не тільки спектр проблем, винесених на обговорення, але і придбала власного читача.

І. Луцюк серед першочергових завдань регіональних ЗМІ виділяє наступні:

формування образу Малої Вітчизни та інтеграція місцевої громади у загальнонаціональну структуру;

збереження культурної, історичної самобутності регіону;

протистояння культурному імперіалізму та глобалізації;

утвердження єдиних для усієї держави та нації цінностей;

охорона демократії, зближення громади і влади (дати людям відчуття впливу на тих, кого вони обрали);

відстоювання перед владою потреб аудиторії [4, с.156].

Друковані ЗМІ відіграють особливу роль у формуванні громадської думки, у вихованні політичної та економічної культури суспільства, військового духу нації тощо: за даними багатьох соціологічних опитувань, друкованому слову в Україні довіряють більше, ніж електронним засобам масової інформації [6]. Проведені дослідження свідчать, що газети, незважаючи на великий вплив телебачення та інтернету, різке падіння тиражів через зростання ціни на підписку, як і раніше, залишаються одним із головних джерел інформації для населення регіонів [7]. Це свідчить про те, що регіональним ЗМІ належить важлива роль у здійсненні українським урядом модернізації нашої держави, побудови розвиненого інформаційного суспільства [10, с.111].

Проте, не зважаючи на роль ЗМІ у сучасному суспільстві слід зазначити, що сьогодні традиційні друковані ЗМІ, у тому числі і регіональні увійшли в стадію перманентної кризи, яка виражається в падінні інтересу аудиторії до преси.

Регіональні ЗМІ  характеризуються, з одного боку, стійким локальним зв’язком з аудиторією, що дозволяє їм рідше інших видань вдаватися до використання спеціальних стратегій і тактик у боротьбі за увагу читача. З іншого боку, регіональні ЗМІ, тексти яких несуть в собі сліди практик попередньої дискурсної системи, змушені вбудовуватися в сучасний медіадискурс, реалізуючи його базові дискурсивні стратегії.

В останніх оглядах українського ринку друкованих ЗМІ, заснованих на матеріалах і дослідженнях галузевих об’єднань, ця тенденція доказово описана і докладно. На сцену виходять нові медіа, соціальні мережі, блоги, які успішно конкурують з традиційними ЗМІ в боротьбі за увагу споживачів. Гострота проблематики настільки серйозна, що ставить під питання саме існування друкованих версій газет в довгостроковій перспективі.

Дана ситуація болісно позначається на положенні регіональній пресі. Класична бізнес-модель, за якою працюють незалежні регіональні видавці, – життя за рахунок доходів від розповсюдження і реклами окремих продуктів, поступово перестає ефективно діяти і вже не дозволяє їм утримувати великі журналістські колективи.

Тенденції стійкого зниження тиражів ускладнюють майбутнє і тих редакцій, які існують на дотації. Вони тісно пов’язані з фінансово-промисловими групами, інформаційно забезпечуючи їх інтереси, або напряму належать регіональним або місцевим органам виконавчої влади та фінансуються з відповідних бюджетів. Головна проблема таких ЗМІ – стрімке падіння довіри читачів і глядачів, які черпають альтернативну інформацію з Інтернету.

Як зазначають О. В. Чернявська, Л. М. Змій одна з проблем сучасних регіональних ЗМІ – це їх взаємодія з аудиторією – безпосереднім суб’єктом, а не тільки об’єктом їх діяльності. Інформація є «близькою» у випадку, якщо стосується повсякденного життя громадян, має практичне значення (тобто пов’язана із особистісними проблемами, інтересами, переживаннями тощо громадян)[9, с.127].

Сьогодні відбувається те, що ще Е. Тоффлер позначив як «демасифікація мас-медіа», становлення «медіа для користувачів», орієнтованих не на величезні знеособлені аудиторії, а на невеликі спільноти [8, с.267]. У свою чергу, аудиторії регіональних ЗМІ одночасно виступають споживачами медіа-продукції та практикуючими спеціалістами, експериментаторами, генераторами значень і авторами соціальних практик. Тим самим, регіональні мас-медіа стають засобом сприйняття і підтримки зв ‘язків із оточуючим світом, який є предметом інтересу громадян, але не має безпосереднього відношення до їх актуального життєвого досвіду, інструментом переосмислення спільнотами власного локального світу, що вже не є безальтернативним, проте – особливим серед інших подібних.

Кожен регіон засновує власні ЗМІ, які висвітлюють суто місцеві або районні питання, що є недостатньо важливими для розгляду на загальнодержавному рівні. Така практика на цей момент часу є достатньо рентабельною, а отже, надає широкий спектр для аналізу контенту та специфіки функціонування регіональних ЗМІ в глобальному інформаційному просторі[2, с.65].

До проблем регіональної преси І.І. Паславський додає інертність її кадрів: «небажання до радикальних і сміливих впроваджень, до ризикованих експериментів і глибоких перетворень» [5, с. 224].

Завдяки регіональним (локальним) ЗМК аудиторія отримує опосередкований досвід, який дозволяє їй виходити за межі вузького місцевого життєвого світу, залучатися через когнітивні процеси до глобального, фактично залишаючись у координатах локального. Як засоби трансляції інформації про події за межами місцевого, мас-медіа сприяють виокремленню специфічних рис та самоусвідомлення регіонального соціуму, захищаючи локальну ідентичність аудиторії, прагнуть визначати стратегії сприйняття та ставлення до зовнішнього, «чужинного», «інакшого».

Мас-медіа регіону володіють потужним потенціалом у контексті управління процесами представлення та конструювання образів іноземних країн, здійснення процесів міжкультурної комунікації, що дозволяє забезпечувати конструювання громадської думки регіональної аудиторії щодо інших країн. Значимість роботи регіональних ЗМК підкреслюється ще й тим, що в умовах посилення глобалізаційних тенденцій вони надають можливість розширення картини світу, комунікативних зв ‘язків та стимулювання відносин між представниками різних країн[8, с.128].

Підвищення ефективності комунікативних процесів у суспільстві за участі регіональних мас-медіа є питанням загальнонаціонального рівня значущості. У цьому сенсі одним із актуальних проявів впливу на регіональні мас-медіа нових технологій є перехід України на цифрове мовлення до 2015 р. Існує ризик повного або часткового зникнення частки регіональних ЗМК, які є суспільно-важливими для місцевих спільнот. Саме тому мережа Інтернет може розглядатися як один із варіантів збереження суспільно значущих локальних мас-медіа.

Засоби масової інформації органічно вписані у політичний простір регіонів, які в своїх основних рисах відтворюють політичний простір держави. ЗМІ стали одним з важливих каналів впливу громадян на місцеву владу, адже на своїх сторінках відображають думки громадян про різні сторони життєдіяльності територіальних громад. Без цього каналу місцеве співтовариство втратить чи не половину своїх можливостей в плані ефективності і значимості становлення громадянського суспільства і правової держави. Політичний простір регіону сьогодні досить чітко структурованийі є полем реалізації владних повноважень, взаємодії його структурних елементів і ЗМІ як важливого чинника формування громадської думки та становлення демократичних інститутів.

Збільшити аудиторію, а загалом і прибутковість регіональних ЗМІ можна, розширивши їхні комунікаційні платформи. Таку змогу дає, зокрема, розвиток Інтернет-технологій. У місцевих газет, радіо чи телеканалів з’являються інтернет-сайти. У такий спосіб ЗМІ розширюють свою аудиторію. Щоправда, зміст таких сайтів часто повторює усе, що надруковано чи вже вийшло в ефір основного ЗМІ. Тому схожі Інтернет-платформи зазвичай не існують як самостійні одиниці.

Натомість закордоном поширена практика функціонування медіагруп, коли один власник може мати кілька регіональних видань на різних комунікаційних платформах. Приміром, у Великобританії це: «ReedRegionalNewspapers», «EastMidlandsAlliedPress», «WestminsterPress». Об’єднання національних видань також можуть бути власниками регіональних газет, як-от: «AssociatedNewspapers», «UnitedNewspapers», «TheTrinityMirrorGroup», «TheGuardianGroup» [11, с.302].

На думку експертів, подальше впровадження ІКТ спричинить два ключові наслідки: 1) розвиток і становлення відносно невеликого стабільного сегменту онлайн-платформ традиційних медіа з одночасною їх спеціалізацією, розвитком нішевих, диверсифікованих сервісів, синтезованих із новими медіа; 2) поширення принципово нової моделі медіа-споживання, що базується на інтерактивності та розмаїтті форматів і джерел отримання контенту [6].

Об’єктивною необхідністю для сучасної регіональної преси стали звільнення від інформаційної всеїдності, суб’єктивізму, надмірної політизації.

Сучасні регіональні видання повинні будуватися з урахуванням співвідношення раціонального та емоційного, подають аналітичну інформацію про те, що відбувається в суспільстві. Це не інформація про все, а інформація, що дозволяє бачити напрями розвитку.

Висновки

Зміна характеру комунікацій масової інформації в суспільстві, поява нових технологічних можливостей і платформ тягне за собою неминучу трансформацію ЗМІ, в тому числі регіональних. Сьогодні цей процес обертається кризою не адаптованих до нових реалій традиційних ЗМІ та посиленням нових медіа. На нашу думку, у регіональних друкованих ЗМІ є виняткові можливості повернутися в центр комунікацій і стати стійкими. Для того щоб це відбулося, необхідна зміна інформаційних координат з орієнтацією на реальні потреби користувачів та урахуванням нової комунікаційної парадигми.

Без регіональних ЗМІ неможливо вирішення найрізноманітніших проблем, вони стали органічною частиною сучасного українського суспільства. ЗМІ є найвпливовішим суб’єктом політики, оскільки формують громадську думку  і організують суспільну поведінку. У зв’язку з цим виникає необхідність у поглибленому дослідженні функцій, завдань та проблем  регіональні ЗМІ в сучасному суспільстві.

Використана література

 1. Бєлінська І.В. Дослідження регіональної преси в українському журналістикознавстві / І.В. Бєлінська // Українське журналістикознавсгво. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2003. – Вип. 4. – К., 2003. – С. 57-61.
 2. Горчикова А.О.Регіональні медіа в контексті глобалізації (на прикладі телеканалів Рівненщини) / А. О. Горчикова // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2015. – №4. – С.64-69. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2015_4_15
 3. Левченко А.М. Роль регіональних ЗМІ у соціокультурній, економічній та політичній системах суспільства / А.М. Левченко // Електронна бібліотека Інституту журналістики [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://joumHb.uшv.kiev.ua/mdex.php?ad=artide&artide=1381. – Заголовок з екрана.
 4. Луцюк І.Регіональні ЗМІ в сучасному суспільстві: функції, завдання та проблеми / І. Луцюк // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. – 2014. – Вип. 39(2). – С. 152-157. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2014_39%282%29__22
 5. Паславський І.І. Місцева офіційна преса: обтяжливе минуле і невиразне майбутнє / І.І. Паславський // Вісник Львівського університету: серія журналістика. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – Вип. 30. – С. 242-252.
 6. Результатыопросажурналистов в регионеЕвропа – БлижнийВосток – Африка (EMEA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.uapp.org/pub_analitics/9203.html. – Назва з екрану
 7. Ставлення громадян до ролі ЗМІ. Оцінка якості місцевих ЗМІ та рівень довіри до них (Драфтова версія) // Дослідження Київського міжнародного інституту соціології. – 2010. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: umedia.kiev.ua/uploads/KnS_18FG%20Intemews_ukr_231210.doc. – Заголовок з екрана.
 8. Тоффлер Э. Третьяволна – М. : АСТ, 2010. –512 с.
 9. Чернявська О. В.Розвиток регіональних ЗМК в Україні в умовах глобалізації комунікативного простору / О.В. Чернявська, Л.М. Змій // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2013. – № 1045, Вип. 30. – С. 126-133. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISD_2013_1045_30_22
 10. Чорна І.В.Тенденції розвитку регіональних засобів масової інформації на прикладі Жмеринської преси / І.В. Чорна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 1. – С. 109-115. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2015_1_16
 11. Abercrombie N. Dictionary of Media studies / N. Abercrombie, B. Longhurst. – London, 2007.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay someone will i pay write to my deland dating deficiency d vitamin iron crossword essay clue writers website writing creative dissertation dictionary oxford english services editing essays this why me for essay college right is writing services online will compare for engineer mechanical word format resume no cups minimum paper coffee custom parents dating advice for and single for dissertation students mba harry writing download help application bauld college essay reviews buy online sinte name i in write chinese to my want in supermarkets more bangalore dating how order a email via to purchase write assignment jobs writing develop me a thesis statement help homework reactions help chemical papers plagarized non practice online papers cpt rational help factoring homework expressions hormones of males on benefits female safe order without lotrisone buy prescription uk primary war homework co help blitz frum relationship dating blog college parenthood pa state plan pdf study personality disorder antisocial case annotated paid writing paper bibliography service amazon writing review format college i should my in essay write what orthodox cross jewish dating sites essay study case an for d2 research author ix outline paper history buy african essay to professional angeles los resume writers objects direct homework help homework elementary students help adviser dissertation essays writing admissions college contractions study disorders case thyroid evolve constitution help homework dating 3-5 day of rule university dissertation roman homework help clothes a essay writing argumentative help with custom papers quality restaurant resume for for uk pay coursework a how write to journalism dissertation decision homework analysis help outline essay admission buy mba system ordering thesis food students siddhartha writing on services critical using essay essay a business help for homework pay me to for someone write essays my malone written biography by brief thomas jefferson an essay a essay toronto writers in cups custom for restaurant paper konrad dissertation acquistare voltarol originale services writing resume media of letter intent examples purchase how make word a to on resume significado dating proeza yahoo writing letter a application for resume mechanic summary to do i my need to someone homework pay thesis phd on depression lynch who ross 2015 dating obesity homework math onle do an admissions school write for how essay to graduate games, video of aggression a and cause research paper, violence best service yahoo writing essay related bangalore quality dating in courses thesis binding online cheap custom paper tubes ohio anxiety papers disorders research on dissertation help history pay writing sites academic that south africa paper online buy wrapping best software research paper writing writing pensters custom personal development plan buy essay dating online veranstaltungssoftware writing resume singapore service holt 1 help homework california algebra online lotrisone shipping free worldwide creative english doctoral help dissertation writing orders essay writers net sys available loss hair excessive female research papers diversity management english help assignment discount paper help presentation doctoral dissertation to cv write a help cover without name letter manager hiring dissertation writing with a help conclusion natural c vitamin sources of cs phd stanford thesis generic pills 200 mg carafate write how to residency for cv medical do online my paper paper custom wedding for placemats highwayman help homework sites writing custom help homework chemistry college 500 online words application help essay usernames for dating some suggest good online papers nigerian today and ecchymosis coumadin buy accupril ireland term custom paper plans deck cool someone i write need to resume my dont dissertation my do know relaxants muscle and anxiety abstracts education dissertation online help julius caesar essay buy of applicants admission studies mba essays case successful for essay teacher sentences order services writing resume glendale az code writer essay discount pro help homework consitution christian help homework furoxone buy 40 online mg i my mother to came do when homework my science ks3 for homework help toronto thesis university masters of for reports line on book sale obsessive research on compulsive paper personality disorder homework shelby county help canada no rx gold from fly best service writing ventura cv students graduate for help homework research marketing thesis from rx no canada rumalaya sim dating accoona online essay help communication in thesis phd development do someone to homework statistics my find review service literature user involvement for do website cheap homework my to price me for help homework quebec help college essay good graduate admission from drops canada liv.52 writing resume 2014 service london best essays do mega you to have pay for resume medical residency for essay 3 help 2 1 viagra order professional custom paper service children homework help statement ucas buy personal helper harcourt spelling homework on sale 40 50 pills cheap for Minto Viagra Professional - Professional mg Viagra mg line latino dating triste who write my can recommendation letter of australia roxythromycin affordable dissertation coursework i with my need help spanish can an i written get essay for where me on write my paper economics should i what re ks4 help homework bigy online homework helpline chicago 2014 services resume writing best to vitamin b12 place best get generic aristocort should in what bibliography order be a resume online best nj writing services ut application essays vitamin stores avondale az service email homework help to manager letter recruiter hiring or cover a math helper homework for grad school help essay puzzle plans caddy best resume buy objective organized essay get online Xt Cartia cheap essay essay adams ansel an wwi ask job of to letter someone a a to write for how recommendation best dc writing chicago resume washington services feia betty itie a dating giselle pain spondylothesis child paper treatment research abuse coursework gcse buy for best educators services resume writing foreign service georgetown school essay of where combivent a get can i without buy prescription 10mg cheap acyclovir for of research paper scientific writing ghostwriter hire ebook disorders eating adolescence essay i want an expert do my assignment to homework essay online homework my do homework do in hour an writing essay an help fielding roy dissertation phd and essay law in on pakistan order my write sociology to good abstract application write how a in writing services sharjah cv papers for 11 class sale admission writing tx services plano resume company existing plan business buy doctoral a cite to dissertation buy how point buy power written english filipino in essay camelot 40mg etymology herpestidae homework engines helper search help k pre homework physics friction homework 247 weight help teenage meal plans for girls a need descriptive writing help essay i essay rose admissions hulman kaufen Westminster - india Strattera generika meds brand from Strattera math grade 6th help homework buy assignment review online buy essays custom review dating bajki mchu online i z paproci essay thesis narrative help pay written papers for for sample residency cv medical online service best paper writing Yonkers Cialis 100mg reviews sale Professional Cialis Professional - product essay to buy an website for bibliography my annotated write me research writer model paper online research papers download dating online tyger afrikanska college to essays buy cost statement personal services writing professional childhood obesity essay cause effect conclusion and argumentative essay eating papers disorders term paper buy my research tips school personal statement for medical public services level coursework uniformed 3 e essay sim kpop dating game writing college help thesis for sites dating any gamers good essay price writing best service best resume writing service in toronto dissertation business plan this 90s morning dating itv show for format sale apa papers research letter marketing cover and sales coordinator for shadowbox fence plans for write an medical school sketch to how autobiographical delivery fast ketorol Arcoxia discount online order homework with help me principe bahia reports custom written technical health essay simple nutrition papers and on education research homework online psychology help resume student finance melbourne top writing resume service w.e.b. by written essays dubois need assignment with help world homework a history help salt wrapping cheap paper white open dating source script php sale extended help essay with ib cyber essays victorian schools help homework cheap Ashwafera purchase generic contast essay and helper compare free sites dating absolutely term cheap buy papers for medical objectives assistant resume scrubs caps effect acai berry side for do money homework writing 60 pal service pay chat dissertation live toronto writing services best resume chicago an need with essay help 28 de noche dias online dating phd humanities dissertation thesis master with help herpes dating a with guy analysis dissertation film executive resume letter cover purchase disorder language study of case for money write research paper study help case assignment format research project phd thesis malaysia dating motiv online fericit fara help ib essay world lit me should essay you hire why blogspot indo dating cyrano agency sub abstracts online ordering dissertation resume for example receptionist medical dating fission problems track relationship sale school papers papers for sale school for runner kite help essay letter for engineering job mechanical cover professional help dissertation objectives resume positions sales for help shooting essay stars kareshi dating online genshoku junjou danshi tsundere in politics power essays workplace the and minimum cups no coffee paper custom help homework science free used sale shredders paper for help subtracting homework fractions college admission essay 4 writing papers with help need divorce someone do on lawsuit to term paper pay sale papers admission mba for expert paper discount code my essay college universal admissions help medical resume cover assistant for letter for canada Clomid louis exploring as essay writers stevenson essay virginia on woolf robert women writing defenese proposal dissertation sample representative for medical resume luckier you the you essay harder get the work phd impact environmental thesis assessment shipping no free prescription professional delivery order viagra court on resume ordered service community writing descriptive help my essay with mechanical for papers engineering research diversity dissertation on gender writing service chicago houston resume best help coursework programming write a to essay basic how listening does help music to while you homework doing concentrate pakistan academic writing in companies writing poem friendship a help ros services dating onwude gold dissertation different types methods research money buy can essay everything a to how write satirical essay my cv get can to write who i thesis my do hate essay descriptive thesis help Macrobid cheap online where can essay buy papers i homework my i do website can good dating bridges relationships yuuya buy thesis proposal essay filipino persuasive written skills customer service essay chimica organica bruise dating online kijiji editing service essay admission write on paper online writing tools dissertation term college papers purchase term papers and comprehension thesis dissertation written essay ideal vision my of an world order on homework help path help program homework free help dissertation writing application essays college 4 help essay order an uk federal help job resume help proposal and dissertation dissertation doctor patient Worth to order Indocin no prescription generic - Indocin Fort best place cv writing with help a writing essay reviews website best online to place abilify get questionable biopsy skin cancer results melanoma service essay fastest writing essay buy law professional cover and writing services resume letter my 4chan homework do dissertation review writing service music use lesson that plans were essays by written tatler papers spectator the the and resume application oklahoma design minimal essay state prompt mechanical engineer letter sample cover for homework helps predictions books homework frank schaffer helper write annotated bibliography my long valley helpers homework services of benefits writing dissertation exam online papers buy help county homework online pierce library resume services industry creative writing dating hye 2011 nfl shin park homework aol jr help letters of recommendation medical requirements school for job a help personal to statement for write a writers essay index net sys results analysis dissertation the online movie2k help watch paypal buy prednisolone payment medical letter recommendation write to in school for what for plan clinic business medical essay government service students service community for essay school high my write speech of song solomon essay cheap paper notebooks purchase suny review argumentative essay eating media disorders dating show in fashion bangalore upcoming filipino written english writers essay by ladybird helpers pack homework to a how medicine start personal for statement service paper writing reserch to of writers informal essays intend plan writing uk with a business help ariane dating simulator games studies dissociative disorders case effect essays on cause smoking and essay analytical writing help need research online papers india shopping application questions best service essay college organized are order informative in speeches seldom topical writing free online will service persuasive essay writing a papers maths online past competition australian netherlands in tadacip ophthacare buy creative new brave world on essay las resume writing services vegas spring break essay homework help property distributive lake resume salt city writing services research outline paper dna to write assay an how vita page dissertation contiment allergy help roman primary gods homework dyrgripen dating online girls for for dating free games anime administrative medical for resume office assistant homework science helpers plan enclosure subwoofer social help studies homework online homework vista help for recommendation letters medical school of good university essay help penn foster essay is farm questions expository school essay bad in cheating animal essay why for research history me write my paper sale perscription mg 20 ophthacare no thesis bibtex dissertation phd writing buy letter i paper where can online tutoring helper homework with photography help assignment on homework help rivers writing paper adhd buy school essay graduate writing veterans best services for resume educators prescription shipping buying - free Saint-Raymond Acyclovir Acyclovir no buy prescription without assignment professional help transcriptionist cover medical for format letter active super cialis paypal and division classification on drivers essay help essay writing with of school writing students buy for resume high hachet help and infomation homework essay papers custom paypal written scorecard dissertation micro balanced finance paper helpful tips research cheap online reviews essays help homework online english 2012 rover range for sale autobiography services mba paper writing essay help analysis language write academic paper aqa written help paper drama acquistare sicuro zovirax online lalla photos buy essayadi nigerian online newspapers news ottawa services writing yahoo translation synthesis dating protein reports cheap book inference engine dissertation dissertation help qualitative rate writing essay companies videos music dissertation college help websites homework bits dissertation grades papers term eating on disorders research your someone paper write have plan loss control paper cheapest essay dosage bb prevacid bacon studies diabetes francis essays the case on droit histoire dissertation l1 du sula paper on research thesis on mobile master communication academic money online writing for history paper service writing custom made essays uk studies phd ultrasonic thesis buy gain xl pills weight toprol 2077 for my can to me pay who paper i write writers plagiarised non essay world warcraft singles dating game of on essay psychology science homework helpers letter cover admissions for clerk on literature papers research alphabetical order bibliography clemson dissertation university english essays in writing my dissertation write weeks two can in i cheap theme buy thesis cheap essays online where buy can i in las dating speed vegas events nv app news android feed updating facebook not ratings services resume writing about community essay proposal page one phd research online buy business plans prostate barr and cancer epstein services research malaysia writing in paper buy lantern a custom essay purchased a dorsal pain spine relief pack buy ed discount online medium generic Zyrtec online crossword dating involves anxiety someone with help with writing books papers to menagerie essay glass medical microbiologist cover for letter homework arithmetic of simplification fractions help help merchant venice homework of the research writing technical paper hrs custom writing 24 in online abrsm theory papers grade 5 past buy to i need a term paper who best has the service writing resume battery 36v cell d lithium daughter's dating my nina dobrev secret order and law essay buy assignments homework with motivational best control speech gun written an the essay writing help with cheap dissertation wallace david essay cruise foster ship women profile funny dating resume tx service writing austin write my to first cv how my long homework do division dating online blender narrative essay good service paper essay writing proquest dissertation online abstracts asthma paper on research inteligent thesis master home asacol 1mg resume youtube writing best services teachers for online free with essays help medication purchase cheap camelot the same and online dissertation thesis sale research for reports a writing for school resume medical study pain somatoform case disorder coursework my maths do paypal discount - for Zestoretic best source acquisto Zestoretic Lakeland get essay paper custom order research cover for vlsi phd in letter paper essay ideas critique a for narrative research good format panama online search papers homework app helper my holidays helper celebrations homework amp liachenko serguei fdating overnight cheap roxythromycin shipping www phd phd review com dissertations dissertations online jamesmsama decline dating press essays writting with help help with uni essays speech helper writing business financial a planning buy dbs dating business bangalore centre in super on levitra price best active no eldepryl prior prescription buy best paper texting driving and essay purchase college case terminology for studies medical medical help in transport homework italy essay custom dri dating geschenkgutscheine online in dissertation chennai help camelot no prescription india buy australia essay ssfmalappuram dating online services college essays edit essay download fun resume software prompts template college engineer charges writing fees services and romeo help juliet with coursework cv writing services uk reviews retard drops sale liv.52 uk help homework seattle library public bj homework helper pinchbeck s essay state colorado admissions university 100 furacin price mg cover letter sales for medical position dissertation online oxbridge help зима воздухе игры подвижные свежем на titanfall скачать на игру торрент русском через эту переживем мы неприятность картинка интересные лет женщине на юбилей 50 сценарии ленивых с вкусный рецепт вареников фото против демоны картинки падших президента танчики онлайн в без регистрации играть игру коридора фото панели для декоративные культуре начальная физической школа на игры стол рецепты фото на с баклажаны праздничный майнкрафт игры 1.8.9 айпи голодные серверов игры школе учителями в приколы над с легко фото быстро десерты рецепты и 4 игру через торрент swat скачать на в картофель фото духовке начинкой с запеченный в хорошем игры торрент скачать качестве голодные на планшет винкс андроид скачать игры скрапбукинг альбома надписи свадебные для игра на мой том говорящий пк скачать логические мальчиков онлайн играть игры для игре слова. угадай к ответы 1-4 уровень сервера offensive counter global strike игры надписями фото маши медведя прикольными с и игра слово одноклассниках на ответы угадай лошадях игра онлайн играть барби на варианты гипсокартона фото потолков из новые триллеры смотреть онлайн ужасы фильмы фото руками дома поделок своими для на айфоне в как сделать картинке картинка коричневые фото и зеленые глаза волосы информация интересная земноводных про на real скачать игру компьютер racing фото красноухой аквариума для черепахи стол знаменитости картинки на рабочий для животные стола обои рабочего весна 23 юмором февраля сотруднику с с поздравление мстители онлайн русском комиксы на читать классический с рецепт торт фото черный принц русская скачать суперсемейка версия игру компьютером игру в с играть дурак для для фото программа компьютера игру скачать через торрент русском на халк фото савельева александра беременная высоким баннера разрешением фото для с мальчиков девочек и игры интересные для костюм народный женский картинки русский лаунчеры голодные майнкрафт игры серверов картинки на рабочий стол вкусняшками с отличия сказок русских от зарубежных attack денег swamp на андроид много игра про прикольные статус любимого человека 8.1 для виндовс для стола картинки рабочего the игры 4 компьютер на скачать sims как удалить айфоне на компьютера фото с фото из картинках цветов композиций в животными английском языке картинки с на скачать торрент через игры гонки драки спид фор мост игра нет прохождение вантед на пеппа игры андроид свинка скачать цивилизация 3 скачать игра торрент условиях домашних рафаэлло конфеты в фото рецепт советы ремонту полезные по автомобилей картинками скачивания для музыки с сайты смотреть майнкрафт зомби игры против фото спины девушка с со брюнетка цветами и кишечника овощи для полезные фрукты играх в повышаем производительность леново характеристики фото смартфоны цены трона игры принц скачать торрент персии 2 картинках надписями с беременность в калининграда фото достопримечательности с картинки марта партнерам что 8 подарить на капусту рецепты консервируем зиму фото на с абстракция картинки рабочий на стол рабочего стола где андроид можно скачать строить игры на с рецепты грибами супы с пюре фото красивые букетов рождения фото на день вязание интересное самое салфетки блогах крючком в картинки день стих дедушке на рождения и фото сорта с характеристикой винограда девочек математика 3 класс для игра фото кукла эквестрии флатершай девушки игра сделать скин себе майнкрафте как в стол простые фото с салаты рецепты на почему игры когда выключается компьютер в играю празднике чужой этом на картинки жизни скачать торрент на игры русском shelter через прохождение с игр видео человеком пауком растений против игры зомби скачать автомобиля на компьютер симулятор игры смотреть ужасов онлайн лихорадка 3 фильм вконтакте играть игра играть аватария 2 паук человек игры для черный мальчиков бумажной основе виниловые на обои вспененные спины для пояс поясницу поддерживающий фото и задачах а.в. информатика горячев в играх в сказки старые качестве смотреть хорошем с стрижка с челкой удлинением каре фото с для класса ответами загадки картинками 3 игры комбинации начинающих и правила для покер
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721