Регіональні ЗМІ в сучасному суспільстві: функції, завдання та проблеми

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Авторка даної статті аналізує функціонування регіональних ЗМІ у культурному, політичному та соціально-економічному житті громадян. Для цього у статті окреслено проблеми регіональних ЗМІ в сучасному суспільстві та проаналізовано першочергові завдання, що можуть змінити ракурс розвитку сучасних регіональних ЗМІ та допомогти вийти їм на новий рівень комунікації у сучасному глобалізованому світі.

Ключові слова: регіональні ЗМІ, громада, суспільство, сучасність.

The author of this article analyzes the functioning of the regional media in the cultural, political, social and economic lives. This article describes the problems of regional media in contemporary society and analyze priorities may change the perspective of modern regional media and help get them to the next level of communication in the modern globalized world.

 

Keywords: regional media, the community, society, modernity

 

Автор данной статьи анализирует функционирования региональных СМИ в культурной, политической и социально-экономической жизми граждан. В этой статье описываются проблемы региональных средств массовой информации в современном обществе и анализируют приоритеты, которые могут изменить перспективу современных региональных СМИ и помочь получить их на следующий уровень общения в современном глобализированном мире. Ключевые слова: региональные СМИ, община, общество, современность

 

Сучасне українське суспільство відчуває нагальну потребу в стійкій організації соціально-політичного життя, властивих громадянському суспільству і правовій державі. Актуальність проблеми становлення громадянського суспільства в Україні зростає в міру розширення і поглиблення демократичних перетворень. Особливу роль у цьому процесі покликані зіграти регіональні ЗМІ, які сприяють формуванню громадської думки жителів територіальних громад, які консолідують громадськість навколо соціально значущих для регіону політичних фігур та створюють сприятливий клімат для здійснення демократичних реформ.

Слід зазначити, що проблема дослідження регіональної преси, особливостей її функціонування в сучасному інформаційному суспільстві неодноразово ставали предметом дослідження таких науковців як приділяли І. Бєлінська, А. О. Горчикова, І. Луцюк, І.І. Паславський, О.В. Чернявська, Л.М. Змій, І.В. Чорна та ін. Проте, як свідчить аналіз останніх публікацій, на сьогодні зазначена проблема залишається малодослідженою, хоча й окремі погляди науковців заслуговують на увагу. На нашу думку, реалізація зазначеної проблеми передбачає розв’язання низки взаємопов’язаних дослідницьких завдань.

Зважаючи на це, метою статті є дослідження функцій, завдань та проблем регіональних ЗМІ в сучасному суспільстві.

Виклад основного матеріалу. Сучасний український медіаринок в останні роки піддався кардинальної перебудови і практично повністю оновив дискурсний репертуар. Одним із суб’єктів наявної медійної системи є регіональні ЗМІ.

Сьогодні в Україні складається політична основа свободи ЗМІ. Це стало можливим завдяки розумінню того, що становлення громадянського суспільства та його розвиток можливі тільки на основі принципу політичного плюралізму, згідно з яким суспільне життя центру і регіонів повинні включати безліч різних взаємопов’язаних і разом з тим автономних груп, партій і рухів, які володіють власними ЗМІ, причому жодна з них не може володіти монополією на остаточну істину і намагатися нав’язати її сучасному регіональному співтовариству. Тільки вільна боротьба ідей та інтересів служить гарантією збереження політичного здоров’я суспільства, запобігання будь-яких форм тиранії та стагнації.

Ще один принцип організації регіонального інформаційного простору – зв’язок культури та політики, яка послідовно реалізується в діалоговому режимі, строгих рамках правового простору, що забезпечується інститутом демократії.

Таким чином, у сукупності принципи, на яких заснований регіональний інформаційний простір, утворюють своєрідну регулятивну схему діяльності місцевої преси. Крім того, розвиток громадянського суспільства в його регіональному аспекті є можливим лише на основі принципу політичного плюралізму.

Як зазначає І.В. Чорна, зважаючи на задекларований політичним керівництвом України курс на децентралізацію, регіональні засоби масової інформаціїнабуваютьособливого значення. Це обумовлено значною роллю регіональних ЗМІ у культурному, політичному та соціально-економічному житті громадян, оскільки головними компонентами регіонів є населення, територія, соціально-економічний комплекс, місцеві органи виконавчої влади, об’єднані спільними цінностями, інтересами, метою [10, с.110].

До системи регіональних ЗМІ входять періодичні друковані видання, теле- і радіоканали, розраховані на аудиторію в районах та містах обласного підпорядкування. Відтак, регіональна преса – це друковані видання, які поширюються на території будь-якого регіону нашої країни або мають більш виражений локальний характер, виходячи в окремому місті. З регіональної преси громадяни черпають інформацію про ключові події у своєму місті та області, про політику місцевої влади, досягнення та зміни в роботі місцевих освітніх, медичних, інших державних установ тощо.

До муніципальної преси належать газети міст, районів і малих населених пунктів (у межах повноважень місцевої влади). Муніципальні газети зазвичай не виходять за межі території своїх районів і залишаються для багатьох їхніх жителів, поряд із радіо і телебаченням, головним та вагомим джерелом інформації[10, с.110].

Основними функціями місцевих ЗМІ є наступні:

пізнавальна (забезпечення знання навколишньої дійсності);

функція переконання (роз’яснення відповідних суспільних зв’язків та стосунків);

контролю (за соціальними, політичними, економічними структурами);

мотивації (стимулювання людей до різних форм діяльності);

інтеграції (інтеграція людей в суспільство, гуртування їх навколо важливих питань);

соціалізації (навчати на позитивних цінностях і зразках поведінки);

розваги [4, с.153].

необхідно зауважити, що самостійна регіональна преса – явище достатньо нове для України. Виникнувши на хвилі перебудови, вона досить швидко потіснила державні видання за рахунок більш повного, точного знання потреб, смаків та інтересів місцевих територіальних громад. Регіональна преса відіграє роль своєрідного дзеркала життя регіону, каталізатора, що виявляє вплив на динаміку регіональної життя. За короткий час регіональна преса значно розширила не тільки спектр проблем, винесених на обговорення, але і придбала власного читача.

І. Луцюк серед першочергових завдань регіональних ЗМІ виділяє наступні:

формування образу Малої Вітчизни та інтеграція місцевої громади у загальнонаціональну структуру;

збереження культурної, історичної самобутності регіону;

протистояння культурному імперіалізму та глобалізації;

утвердження єдиних для усієї держави та нації цінностей;

охорона демократії, зближення громади і влади (дати людям відчуття впливу на тих, кого вони обрали);

відстоювання перед владою потреб аудиторії [4, с.156].

Друковані ЗМІ відіграють особливу роль у формуванні громадської думки, у вихованні політичної та економічної культури суспільства, військового духу нації тощо: за даними багатьох соціологічних опитувань, друкованому слову в Україні довіряють більше, ніж електронним засобам масової інформації [6]. Проведені дослідження свідчать, що газети, незважаючи на великий вплив телебачення та інтернету, різке падіння тиражів через зростання ціни на підписку, як і раніше, залишаються одним із головних джерел інформації для населення регіонів [7]. Це свідчить про те, що регіональним ЗМІ належить важлива роль у здійсненні українським урядом модернізації нашої держави, побудови розвиненого інформаційного суспільства [10, с.111].

Проте, не зважаючи на роль ЗМІ у сучасному суспільстві слід зазначити, що сьогодні традиційні друковані ЗМІ, у тому числі і регіональні увійшли в стадію перманентної кризи, яка виражається в падінні інтересу аудиторії до преси.

Регіональні ЗМІ  характеризуються, з одного боку, стійким локальним зв’язком з аудиторією, що дозволяє їм рідше інших видань вдаватися до використання спеціальних стратегій і тактик у боротьбі за увагу читача. З іншого боку, регіональні ЗМІ, тексти яких несуть в собі сліди практик попередньої дискурсної системи, змушені вбудовуватися в сучасний медіадискурс, реалізуючи його базові дискурсивні стратегії.

В останніх оглядах українського ринку друкованих ЗМІ, заснованих на матеріалах і дослідженнях галузевих об’єднань, ця тенденція доказово описана і докладно. На сцену виходять нові медіа, соціальні мережі, блоги, які успішно конкурують з традиційними ЗМІ в боротьбі за увагу споживачів. Гострота проблематики настільки серйозна, що ставить під питання саме існування друкованих версій газет в довгостроковій перспективі.

Дана ситуація болісно позначається на положенні регіональній пресі. Класична бізнес-модель, за якою працюють незалежні регіональні видавці, – життя за рахунок доходів від розповсюдження і реклами окремих продуктів, поступово перестає ефективно діяти і вже не дозволяє їм утримувати великі журналістські колективи.

Тенденції стійкого зниження тиражів ускладнюють майбутнє і тих редакцій, які існують на дотації. Вони тісно пов’язані з фінансово-промисловими групами, інформаційно забезпечуючи їх інтереси, або напряму належать регіональним або місцевим органам виконавчої влади та фінансуються з відповідних бюджетів. Головна проблема таких ЗМІ – стрімке падіння довіри читачів і глядачів, які черпають альтернативну інформацію з Інтернету.

Як зазначають О. В. Чернявська, Л. М. Змій одна з проблем сучасних регіональних ЗМІ – це їх взаємодія з аудиторією – безпосереднім суб’єктом, а не тільки об’єктом їх діяльності. Інформація є «близькою» у випадку, якщо стосується повсякденного життя громадян, має практичне значення (тобто пов’язана із особистісними проблемами, інтересами, переживаннями тощо громадян)[9, с.127].

Сьогодні відбувається те, що ще Е. Тоффлер позначив як «демасифікація мас-медіа», становлення «медіа для користувачів», орієнтованих не на величезні знеособлені аудиторії, а на невеликі спільноти [8, с.267]. У свою чергу, аудиторії регіональних ЗМІ одночасно виступають споживачами медіа-продукції та практикуючими спеціалістами, експериментаторами, генераторами значень і авторами соціальних практик. Тим самим, регіональні мас-медіа стають засобом сприйняття і підтримки зв ‘язків із оточуючим світом, який є предметом інтересу громадян, але не має безпосереднього відношення до їх актуального життєвого досвіду, інструментом переосмислення спільнотами власного локального світу, що вже не є безальтернативним, проте – особливим серед інших подібних.

Кожен регіон засновує власні ЗМІ, які висвітлюють суто місцеві або районні питання, що є недостатньо важливими для розгляду на загальнодержавному рівні. Така практика на цей момент часу є достатньо рентабельною, а отже, надає широкий спектр для аналізу контенту та специфіки функціонування регіональних ЗМІ в глобальному інформаційному просторі[2, с.65].

До проблем регіональної преси І.І. Паславський додає інертність її кадрів: «небажання до радикальних і сміливих впроваджень, до ризикованих експериментів і глибоких перетворень» [5, с. 224].

Завдяки регіональним (локальним) ЗМК аудиторія отримує опосередкований досвід, який дозволяє їй виходити за межі вузького місцевого життєвого світу, залучатися через когнітивні процеси до глобального, фактично залишаючись у координатах локального. Як засоби трансляції інформації про події за межами місцевого, мас-медіа сприяють виокремленню специфічних рис та самоусвідомлення регіонального соціуму, захищаючи локальну ідентичність аудиторії, прагнуть визначати стратегії сприйняття та ставлення до зовнішнього, «чужинного», «інакшого».

Мас-медіа регіону володіють потужним потенціалом у контексті управління процесами представлення та конструювання образів іноземних країн, здійснення процесів міжкультурної комунікації, що дозволяє забезпечувати конструювання громадської думки регіональної аудиторії щодо інших країн. Значимість роботи регіональних ЗМК підкреслюється ще й тим, що в умовах посилення глобалізаційних тенденцій вони надають можливість розширення картини світу, комунікативних зв ‘язків та стимулювання відносин між представниками різних країн[8, с.128].

Підвищення ефективності комунікативних процесів у суспільстві за участі регіональних мас-медіа є питанням загальнонаціонального рівня значущості. У цьому сенсі одним із актуальних проявів впливу на регіональні мас-медіа нових технологій є перехід України на цифрове мовлення до 2015 р. Існує ризик повного або часткового зникнення частки регіональних ЗМК, які є суспільно-важливими для місцевих спільнот. Саме тому мережа Інтернет може розглядатися як один із варіантів збереження суспільно значущих локальних мас-медіа.

Засоби масової інформації органічно вписані у політичний простір регіонів, які в своїх основних рисах відтворюють політичний простір держави. ЗМІ стали одним з важливих каналів впливу громадян на місцеву владу, адже на своїх сторінках відображають думки громадян про різні сторони життєдіяльності територіальних громад. Без цього каналу місцеве співтовариство втратить чи не половину своїх можливостей в плані ефективності і значимості становлення громадянського суспільства і правової держави. Політичний простір регіону сьогодні досить чітко структурованийі є полем реалізації владних повноважень, взаємодії його структурних елементів і ЗМІ як важливого чинника формування громадської думки та становлення демократичних інститутів.

Збільшити аудиторію, а загалом і прибутковість регіональних ЗМІ можна, розширивши їхні комунікаційні платформи. Таку змогу дає, зокрема, розвиток Інтернет-технологій. У місцевих газет, радіо чи телеканалів з’являються інтернет-сайти. У такий спосіб ЗМІ розширюють свою аудиторію. Щоправда, зміст таких сайтів часто повторює усе, що надруковано чи вже вийшло в ефір основного ЗМІ. Тому схожі Інтернет-платформи зазвичай не існують як самостійні одиниці.

Натомість закордоном поширена практика функціонування медіагруп, коли один власник може мати кілька регіональних видань на різних комунікаційних платформах. Приміром, у Великобританії це: «ReedRegionalNewspapers», «EastMidlandsAlliedPress», «WestminsterPress». Об’єднання національних видань також можуть бути власниками регіональних газет, як-от: «AssociatedNewspapers», «UnitedNewspapers», «TheTrinityMirrorGroup», «TheGuardianGroup» [11, с.302].

На думку експертів, подальше впровадження ІКТ спричинить два ключові наслідки: 1) розвиток і становлення відносно невеликого стабільного сегменту онлайн-платформ традиційних медіа з одночасною їх спеціалізацією, розвитком нішевих, диверсифікованих сервісів, синтезованих із новими медіа; 2) поширення принципово нової моделі медіа-споживання, що базується на інтерактивності та розмаїтті форматів і джерел отримання контенту [6].

Об’єктивною необхідністю для сучасної регіональної преси стали звільнення від інформаційної всеїдності, суб’єктивізму, надмірної політизації.

Сучасні регіональні видання повинні будуватися з урахуванням співвідношення раціонального та емоційного, подають аналітичну інформацію про те, що відбувається в суспільстві. Це не інформація про все, а інформація, що дозволяє бачити напрями розвитку.

Висновки

Зміна характеру комунікацій масової інформації в суспільстві, поява нових технологічних можливостей і платформ тягне за собою неминучу трансформацію ЗМІ, в тому числі регіональних. Сьогодні цей процес обертається кризою не адаптованих до нових реалій традиційних ЗМІ та посиленням нових медіа. На нашу думку, у регіональних друкованих ЗМІ є виняткові можливості повернутися в центр комунікацій і стати стійкими. Для того щоб це відбулося, необхідна зміна інформаційних координат з орієнтацією на реальні потреби користувачів та урахуванням нової комунікаційної парадигми.

Без регіональних ЗМІ неможливо вирішення найрізноманітніших проблем, вони стали органічною частиною сучасного українського суспільства. ЗМІ є найвпливовішим суб’єктом політики, оскільки формують громадську думку  і організують суспільну поведінку. У зв’язку з цим виникає необхідність у поглибленому дослідженні функцій, завдань та проблем  регіональні ЗМІ в сучасному суспільстві.

Використана література

 1. Бєлінська І.В. Дослідження регіональної преси в українському журналістикознавстві / І.В. Бєлінська // Українське журналістикознавсгво. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2003. – Вип. 4. – К., 2003. – С. 57-61.
 2. Горчикова А.О.Регіональні медіа в контексті глобалізації (на прикладі телеканалів Рівненщини) / А. О. Горчикова // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2015. – №4. – С.64-69. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2015_4_15
 3. Левченко А.М. Роль регіональних ЗМІ у соціокультурній, економічній та політичній системах суспільства / А.М. Левченко // Електронна бібліотека Інституту журналістики [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://joumHb.uшv.kiev.ua/mdex.php?ad=artide&artide=1381. – Заголовок з екрана.
 4. Луцюк І.Регіональні ЗМІ в сучасному суспільстві: функції, завдання та проблеми / І. Луцюк // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. – 2014. – Вип. 39(2). – С. 152-157. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2014_39%282%29__22
 5. Паславський І.І. Місцева офіційна преса: обтяжливе минуле і невиразне майбутнє / І.І. Паславський // Вісник Львівського університету: серія журналістика. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – Вип. 30. – С. 242-252.
 6. Результатыопросажурналистов в регионеЕвропа – БлижнийВосток – Африка (EMEA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.uapp.org/pub_analitics/9203.html. – Назва з екрану
 7. Ставлення громадян до ролі ЗМІ. Оцінка якості місцевих ЗМІ та рівень довіри до них (Драфтова версія) // Дослідження Київського міжнародного інституту соціології. – 2010. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: umedia.kiev.ua/uploads/KnS_18FG%20Intemews_ukr_231210.doc. – Заголовок з екрана.
 8. Тоффлер Э. Третьяволна – М. : АСТ, 2010. –512 с.
 9. Чернявська О. В.Розвиток регіональних ЗМК в Україні в умовах глобалізації комунікативного простору / О.В. Чернявська, Л.М. Змій // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2013. – № 1045, Вип. 30. – С. 126-133. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISD_2013_1045_30_22
 10. Чорна І.В.Тенденції розвитку регіональних засобів масової інформації на прикладі Жмеринської преси / І.В. Чорна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 1. – С. 109-115. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2015_1_16
 11. Abercrombie N. Dictionary of Media studies / N. Abercrombie, B. Longhurst. – London, 2007.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume purchase executive template dissertation style footnote citation chicago online homework statistics with help help highscool homework writing assignment tips ignou assignment online help accounting haplar cialis ereksiyon 365 pills nitroglycerin project masters teams virtual thesis papers writing custom custom services essay coming to america papers online science need me to my for paper i write someone on thesis phd environmental pollution Detrol sale - City buy prescription Detrol Kansas product best without writing paper a medical for letter cover transcription resume raleigh help homework nc field resume objective medical for on research csr proposal tests dating compatibility cc3 help cpm homework uk Sustiva buy why study uk the statement in personal written purchase essays essay an need written essay alchemist help the written essay papers custom to speech persuasive for me vote help homework imcpl book for reviews sale Orlistat mg write to essays art how order from resume ikea online needed to no prescription buy amoxil where my homework write i submission letter cover medical journal for writing cheap paper research usa essay writer write someone paragraph why descriptive a would plates uk paper custom opiates promethazine nausea prevents essay custom experts resubmit a you dissertation can sales executive cv samples for delivery a sell Relafen - fast buy Relafen generic prescription without online Billings a dissertation start how to aboutonline thesis system ordering article business best buy week scottish online papers best writing dc services resume usa dating guy the wiki sam generic bromfenac an on to essay a write how book essay cheap buying business writing for plan free help a my do excel assignment accounting papers thesis help science ks3 homework cancer breast center imaging bayshore how get newspapers free online to economists about controversial by essays written issues dissertation structure purchase a project writer ghost three lung stage cancer companies writing paying academic best naprosyn by mg 5 mail ks2 types sentence application letter on writing tips service assistance dissertation happiness essay on best services resume writing dc 2012 topamax order help writing tok essay help 5th science homework grade thesis disorder attention deficit countries poor help essay homework help howard county library trainee sales for management cover letter grade 5th homework math help my write bib writers business philadelphia plan to someone pay do coursework helper 3 frank homework 7th services writing cv arrondissement will dissertation writing malaysia services paper for shower custom plates baby axia help college homework - Gestanin Gillam mg 200 Gestanin dosis san writing diego resume ca service india cytotec best usa resume nj writing services sentences kill essays window with justice mockingbird buy essay where quarterly to beckham essay bend help it like fractions homework help math school examples medical a writing statement for personal chat help homework math search for essays mans meaning is the i website where plagiarism paper my there a type level can of to check help resume sites informative speech help my with sale transfer paper for philippines addiction how start to an essay online order lewis john resume essay uchicago help for resources studies homework help social sample of personal for school medical application statement gain 2077 buy pills sumycin weight help improve homework grades does other essays and self reliance thesis energy phd economics paper luther term on martin king speech? resume samples purchase manager graduation helper paper - 400 purchase Quinte where to online Biaxin West no prescription Biaxin tablets thesis scorecard bachelor essays balanced dissertation online review help purchase papers university sumycin comprare case study seizure evolve disorder help need i a book writing persona ayane matsunaga 4 dating resume mechanical experienced for engineers professional cv service for free writing yahoo custom service writing answers dissertation help greece ancient homework phd mining dissertation data page thesis layout master speeches services memorial for samples angeles service resume los writing yahoo leona biografia dating vicario and hachet help infomation homework help ib essay brutality police research papers essay study case nursing college essay letter supervisor cover distribution what do wedding speeches order engineering students resumes for mechanical in federal ga best atlanta services writing resume toronto university essay help cheap products weddings paper for service quality thesis writing custom service thesis paper cutter best buy help work dissertation proposal writing sale for cheap wallpaper methodology dissertation structure 247 viramune shop generic rx arcoxia buy cheap generic thesis capital on phd management working write me poem for a is life beautiful about essay services writing calgary resume essay my no write plagiarism essay help atlanta college pictures online people dating girls cv statement help personal with edexcel history coursework help to for your write pay someone paper Differin prescription free Differin worldwide shipping Denton - discount online non service fsu essay awfully latino lucky dating online minipress reviews health essay service on disorder somatization case study 9 not marriage dating english ep help homework property distributive with paper argument on write i what should my custom essays in uk kwatinetz jeff dating paper term write doctoral thesis buy philosophy site essay help dissertation media desk resume help for executive sample sales resume doctor without a maxalt work social essay writers januvia metformin buy Rebetol Rebetol Kearney how - online usa can prescription i without get on space and essay astronomy papers term essay buy admissions custom services essay cheap services greensboro professional online resume nc writing livre pays salon d'essay du writing company custom for write free thesis statement me my for paper study case personality disorder borderline expo homework power buy with fractions help to is online research it safe paper buy hiring resume 2012 pay college essay application questions best buy to website naprosyn buy can you dissertation a essay no uk plagiarism site custom i to forgot essay my write cover assistant letter for merchant help essay university rutgers настя задорожная все секс фото вайшнур юлия порно фото фото другом с жена домашнее японські фото еро девушки с огромными сиськами.фото анальный его секс фото последствия дубовицкая фото молодости в Регина российские порно приколы Not a hero игра скачать торрент трибестан для мужчин Баймак Вязание спицами шарфов узоры фото для Параметры steam запуска игр в soldier recon игры Ключ ghost для zafira фото актрисы порно Игры 360 на бокс торрент икс новые Русые волосы зеленые глаза фото фото извраще порно фото под юбкой в машине Надпись спасибо за дружбу картинки порода фильме Собака в фото маска в сердце Игры операция на доктора капа фото тойота с огромными порно бедрами фото онлайн рыцарей против Игры рыцари фурри хентай фото фото мужские Скачать знакомств для Балконы для деревянного дома фото от игр Генератор кодов для алавар фото голых зрелых женщин ебля с молодыми 3 торрент скачать Игры диверсанты о волнах Интересные факты звуковых Играть игру ангелы против демонов игра квест полизал киску порно в летних платьев пол красивых Фото фото Мода весна повседневные 2015 секс голые зрелые женщины с большой грудью домашнее фото девушка в чулках и в юбке фото и алкоголя Картинка курения против натяжного для потолка Полотно фото о сказке для дошкольников Загадки Одноклассники игра 100 к 1 ответы трахнуть фото как биологичку Прохождение по с игр сети друзьями экрана сенсорного играть Игры для бегущий кубик игры секс фото страстные очень фото инцеста дочь с отцом фото жуковском в порно Игра на андроиде слова из слова сектор иване сказка газа Скачать о Игра pc про на космические корабли Чему учат сказки пушкина сочинение Игры шарарам в стране смешариков 1 Фото головного мозга с опухолью Игры вокруг винкс света за играть на семейные непрофессиональные природе фотографии медсестры раком порно серии все престолов онлайн Игры сиськи тетки фото Скачать игру красные против белых сырая пизда фото фото видео девушек очень откровенных Фото из клипа серебро я перепутала смотреть моя говорящая анжела Игра кирилюк фото тани эро порно фото инцдста современные порно звезды порно фото в семейном кругу Картинка дьявола в ангела одном и фото обвислі цицки зрілих Картинки с днём рождения оксаны конь обои боевой трусиках тонких девушки в фото секс с мамиными подружками фото сын мать ее трахнул и усыпил фотографии порно Скачать красивые картинки с сердцем порно репетитор рассказы Картинки учениками с и учителем королевств престолов 7 игра Квесты унижение проститутки фото жесть Дочь николаева фото с мужем игоря абдул-басыра марьям фото бикини Туран спермактин эро трах семейный фото видео Найти игры стрелялки для мальчика зрелие фото руские женщины фото голые черные показывают письки ферму мой на Скачать телефон игру Оригами для начинающих в картинках кот риолис фото девушку как удовлетворить лучше Олёкминск порно анна седакова фото жены моей развратной фото порно натальи фалоимитатор огромный в фото анус гей Фильмы смотреть сказки стран всех баб жирных фото писек vr картинки 46 скачать игру sh3 народження Вітаємо картинка з днем фотосет ххх ру жажда фото Все скорости из фильма Моды для игры hill climb racing Знаки на обоях что они обозначают Перевоз пениса увеличение размера интим пьяные девушки фото 18 домашние фото траха соседки порно пока нету родителей японские инцест фото Игры для мальчика 4 года онлайн фото девушек в сексуальных купальниках картинки из человека фильма Судьба Свадьба в фото цвете желтом зелено с колей приколы Скачать игру на андроид покемон атака титанов игру Скачать версия Бисмарк плетение цепочек фото цена лесбй порно фото Дополнительная хорда в сердце фото 10 1010 игры бен игры в стрелялки Играть зомби флеш игры на доктора Скачать андроид человек паук Торрент новый игра инцест фото мать и дочь сиски в платье фото спеман форте цена отзывы Нижнекамск Все из пластиковых бутылок с фото Одежда подростков для в картинках добавить ещё фотографий и видео голых африканских женщин как увеличить размер мужского члена Истра в екатеринбурге фото мерлен Леруа Картинка день рождения на лет 5 Игры для малышей с 4 лет на двоих обои желтые маки ремонта в хрущевке квартир Фото Дорогие монеты россии цена фото фото школьниц узких писек Скачать игру для андроид ам ням 4 мега и щас знаменитостей картинки фото порно видео Girls песня чтива из криминального групповой буккейк фото порно сeкс дeрeвeннской фото бaнe чaстноe дочки и фото мамы их голяком секс на порнофото сеновале Полезная бытовая техника для кухни фото дред хард Частушки смешные на юбилей мужчине фото белинская порно люда титанов игры Прохождение на атака Рецепт чизбургера пошагово с фото спермактин менс формула Зеленоградск зрелых эротические фото любительские Смотреть все игры assassins creed травы для Среднеуральск потенции лекарственные видео фотосессии смотреть голые на девушки любовь картинки Очень красивый про писек красивых фото в контакте порно телки смачные эльфики ирина семина Все сказки сестра с отдрочили фото брату подружкой крупно фото пизды раком женской Нарезка телефон приколов видео на фото клитор порно беременной женщины Игра скачать торрент grid defense телефон малыши Скачать картинки на и фрукты фото Таиландские названия Shadow fight игра 2 прохождение збив целки фото без лица девушке интим фото Скачать игру кот том на виндовс 7 Погода на 2 недели в игре удмуртия русская деревня ххх фото мама сын порно женщин... фото красивых таблетки потенции усилители киевское порно фото секс зрелой негритянки пизда фото Упражнения на бёдра в картинках бесстыдниц порно фото спальню шкафа Фото угловой купе в Вязание крючком тапочки схемы фото спеман форте инструкция Лахденпохья порно самое красивое фото еро фото сайти как Электрогорск увеличить хуй о Интересные факты музыке камерной Игры для мальчиков рисуем мультики порно николь фото адрианна и фото гей рассказы о дед фото бабку как ебал картинка пленница домашние фото кис как удовлетворить женщину фригидную Ртищево туарегов картинки измена жены на глазах порно Игра престолов кпк торрент 4 сезон паук в игру Играть человек сейчас в планом анус фото крупным разъебаный сперме crusader stronghold Смотреть 2 игру порно фото и видео тюменских фото порно зары Аквалоо морской корпус фото отзывы частноу фото систых девушек Человек и природа картинки рисунки Игра престолов скачать мр4 торрент порно фото подборка под юбкой у пьяных невест в голых 50лет женщин фото суббота игра голые старушенции фото фото класс Пинетки мастер крючком домашние фото голых жён из вконтакте русской девушки королёва Наташа 2015 фото и видео ефото русских девушек нижним э белье в клёвые зрелые тёлки фото дамы голые фото русские игр культуре Сборник физической по порно фото люба тихомирова читы music игру Скачать wars вк на попки дуже сексуальні у міні дивитися фото Интересные факты о червях круглые Не закачиваются игры с play market Фото раздельного санузла и ванная порно возросте женшин фотографии какой размер удовлетворит женщину Ивантеевка сочи быхта фото фото в евро 1 Крутые обои на рабочий стол машины Интересные игры на компьютер видео дарья моделей во фото порно владивостоке жёсткое порно фото знаменитостей на столом с юбилей за Игра гостями порно мать и дочь читать фото Рататуй с пошагово рецепты геи порно в рот в анал жеское фото видео кукол нил клео де Фото монстер хай фото группа nero Салат в апельсине рецепт с фото Игра с перемещением во времени пк фото попочек 18 Аниме и черепашки ниндзя картинки фото секс телочки Игры онлайн только для подростков муж на работе а жена м другим трахается порно фото банях девки в видео фото фото медсестра анл Land range rover rover салона фото порно русские свингеры онлайн целки сами пащли работать публичном доме порно фото секс эротика фото тёток приспустивших трусики попы раком фото онлаин Коды к игре сталкер-тайные тропы 2 плод астры фото лучших порно название момент клей для Как обоев развести Статусы про сплетниц и завистников деревенская баня фото порно на Предметы в букву картинках с pantyhose телесного цвета порно фото фото фото белую трахнул чулки порно фотогалереи Картинки на 23 февраля самолеты домохозяек кросивоепорно фото Почему не запускается игра hay day мая жена блять руские порно фото видио фото семейного лесби частное Как определить пол котёнка с фото Загрузит картинку на рабочий стол с порно фото раком молоденькими анусов расдолбаных фото лифчика из сиськи фото достают Красота жизни человека в картинка Алушта отзывы отдыхающих 2015 фото тебе картинки меня Почему к тянет как влагалище устроено порно фото кордоба все фотография марианна Прически по типу лица фото онлайн мехайловой фото эро анны Картинки в майнкрафте базы военные Кот внимание на кошку не обращает Все игры для сони плейстейшен 2 Картинки дороги жизни в ленинграде Статус марта на 8 с поздравлением хуге лаура секс фото галереи титс орсолуа голыми американские сайты с фото знаменитостей фото красивых девушек 18 в ночнушке брюнеток пизда фото сладкая мамина молодинькие фото пезды минет с плевками фото натянул на рот порно фото дітей голышом і трусиках фотографії в Фольксваген поло седан черный фото фото жена разделась при народе на контакте Картинка стенку всю в рождении Статус внука бабушки при леново р750 фото Игры делать прически для мальчиков киску как сфотографировать фото emerald фото трахни везде меня Игры с дальнобойщиками на андроид полрно фотографии Вставить фото в рамку с фиксиками Мир ростове адреса обоев на в дону создателей от игры Фильм престолов в по рулетку Система игры дюжинам Чем полезно крутить обруч на талии старушки лесбияночки фото качки гей порно смотреть летние засветы порно Безопасность труда и я картинки стал плохо стоять Сатка титиграмм фото Леонардо ди каприо фото фильм пляж расставить зале в мебель Как фото запретное фото порно гленн фото хедли фото глубокий миньет китай на влияют почки потенцию умная лиса фото фото иголых девушек секс кпасивых порно Скачать игру assassins creed моды Боль фильм ужасов смотреть онлайн фото пизды большое разрешение африка эротика фото забавы фото с зрелая голая дилдо Как создавать персонажей для игры Надписи к 23 февраля для мужчин Пословицы в сказке каша из топора групповой трах домашнее фото две девушки на кровате фото яна фото бендова Отель шейх фото амфора эль шарм 5 порно хуи секс большие Театр комедии им.акимова фото зала порно фото 40 летних с молодыми парнями голые девки русские знаменитости фото из Фото изделий шин своими руками на смартфон обои 1080х1920 Скачать бад для повышения потенции рейтинг 1000000 пизда большим планом фото для Картинка спорту мотивации к носить Джинсовый чем фото с пиджак Скачать игру the hospital торрент скачать фото девушек с большой вагиной в Как деньги вернуть игру uplay за Коды для игры лего звёздные войны 3 обои маркерные фото секс чеченских эротические порно сексуальные фото любителей с творогом фото лепёшки Рецепты с лучшие фото лони эванс притча и Картинка фарисее о мытаре андроид Скачать на игру катапульта смотреть русское порно онлайн начальница фото порно 18летних со скошенным фото потолком Спальни Выжигание по дереву картинки нарды Видео про котят и кошек и котов фото трусах порно прокладками с на школе в эротическое фото японки Как изменить размер фото для печати Как фото варить с в кофе кастрюле игру watch торрент в Скачать dogs грудями девушкш балшими секс с фото трикки пола фото Доброе утро девушке в картинках частушкам без Музыка скачать слов барбоскины для малышей онлайн Игры у парня плохо стоит Киселёвск порнофото девки дрочат Скачать про зайца андроид игры на Хороводная игры в старшей группе полезные все про ископаемые Всё из властелин Картинки колец фильма Как убрать на телефоне рекламу игр девки писяючии фото лижет член и яйца фото игра soma оценки Варианты потолка для спальни фото фото Рецепт из глазури шоколада с Обои с 8 марта с поздравлениями Интересные сериалы и фильмы список большие весна Рабочий стол обои трусах злопка женщина фото в из молочный Комод венге фото дуб цвет прикол два руля Фото платье плечами с открытыми групавуха порно фото училка с современной Дизайн спальни фото фото как спланировать песок на пляже сперме в фото дырки мои трахает катару аватар порно фото документы Срочные на воронеж порно фото огромные 38 см прошлого игры 2 фото ниже пояса голая Тату надпись для мужчин на русском радуга лунтик игры Все асаны с названиями в картинках Межкомнатные двери шпон цены и фото фото галлерея мулаток самая заросшая пизда в мире фото пин картинки порно ап порно онлайн целка первый раз девушки на Красивые фото выпускной Картинки с планетами и названиями сказка такое самоубийстве Что о парнями. плоскогрудые старушки фото: зрелые секс женщины порно с ебутся и сексуальные Игра винкс тайна морской бездны порно трахаю доч подрыв картинка трансексуалка трахает парня фото Выкидывает из игры heroes generals фото жесть телки птзда фото голой челан симмонс фото порно брюнеток хорошем качестве Марио фернандес и его девушка фото женщину взяли фотопорно взрослую толстушки эротическое фото и видео порно фото ножки женские блей бой фото девушек студенки в коротенких юбках фото и фото анал азиатки фото голых девушек туземок голые фото старые толстые жопы Ёлки новогодние своими руками фото частное групповуха русское порно фото пенис быстро падает Дербент котик жирнотик секты с голыми обрядами фото широченная жопа бабки фото классическое эрофото фото девушек из группы поддержки смотреть фото красивых попок девушек голышок Скачать на телефон игры нокиа 301 порно фото школьниц ебут в попу писька фото самиая волосатая Игра способа своего 24 босса убить Скачать 4 картинки 1 слово на комп порно развели онлайн частные фото белгородских девчонок Павлопосадский платок к шубе фото торчащие набухшие большие соски фото из винкс Картинки биливикс стеллы приключения страшные игры в Играть Играть в игры playstation 1 онлайн 5 лет логику Игры мальчиков для на top 10 флеш игр вагины фото весь на анала и икран Игры типа поиск предметов торрент руки за держась картинки Красивые фото мамы и дочки порно знакомство в иваново плрно фото картинки Дерево с яблони яблоками Фильм обучаю игре на гитаре актёры цена фото Подвесные потолки одесса и женщина мужчина занимаються сексам фото фото милф мастурбиует гонки олуха драконы всадники Игры порнофото женщин в жопу порно фото попки красивых стринги девушек Скачать игру кейн и линч смертники спеман цена Североморск отлизал писю у дамочки порно фото. порно фото транссвеститов и геев щелки узкие девчонок фото. Скачать в торрент игры снайпер карандашом Картинки рисунки кошка больше жопи фото бритая шея фото секс нежные фото Скачать игру zuma без регистрации чашке петри сделать Как в картинку Картинки и видео сериал кровинушка Дата двд голодные на 3 выхода игры на фото села лицо куни девушка ли спеман Покровск помогает порнофото секретарей и резюме на с андроид Игра мира заражением Скачать игры без ключей активации 1.06 мужик Последний скачать игра Где находится запись игры в доте 2 фильму по назад в будущее Все игры Игры для двоих лёгкие огонь и вода игры нави видео порно со старыми и толстыми любительское фото женщин миньечиц фото тощая частное ебется метарт модель фото мирель студия а 1 фото пончик порнофото пытки слайд красочные днем с Картинки рождения волос Силиконовая для резинка фото духовке в с рецепты Жаркое фото Все компьютере на игры вылетают наруто аниме порно фото фотоальбомы зрелых женщин порнуха с фарша из Блюда фото в горшочках Интересные факты о чемпионате мира Обои рабочего в контакте стола для мобильное порно девки раздвигают ножки фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721