ПУНКТУАЦІЙНИЙ АГРАМАТИЗМ В МЕРЕЖЕВИХ ТЕКСТАХ (НА ПРИКЛАДІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА АКАДЕМІЧНИХ БЛОГІВ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сергєєва А.Ю.

Національний університет «Острозька академія»

У статті розглянуті особливості пунктуації мережевих текстів на прикладі блогів.

Ключові слова: пунктуація англійської мови, Інтернет-комунікація, Інтернет-дискурс, блог, Інтернет-коментар, функції розділових знаків, норма, порушення норми.

В статье рассмотрены особенности пунктуации сетевых текстов на примере блогов.

Ключевые слова: пунктуация английского языка, Интернет-коммуникация, Интернет-дискурс, блог, Интернет-комментарий, функции знаков препинания, норма, нарушение нормы.

The article describes the punctuation of network texts in terms of blogs.

Keywords:  English language punctuation, Internet communication, Internet discourse, blog, Internet comment, functions of punctuation marks, the norm, the violation of rules.

Виклад основного матеріалу: Інтернет, що з’явився в другій половині ХХ століття, міцно закріпився в сучасному комунікативному просторі і сприяв виникненню нової соціокультурної середовища і лінгвістичної реальності. Більш того, в освітньому просторі з’явилися нові засоби і способи навчання, внаслідок чого спілкування викладача і учня (і в цілому агентів педагогічного дискурсу) стало можливо за допомогою певного медіа-середовища, що, в свою чергу, викликало необхідність вивчення Інтернет-комунікації у педагогічному дискурсі.

У мережевих текстах часто спостерігаються часті порушення пунктуаційних правил. Слід зазначити, що незнання граматичних правил не є єдиною причиною, за якої в мережевих текстах допускаються відхилення від норми, хоча, безумовно, цим пояснюється більшість помилок в пунктуаційному оформлення мови. Також існують різні лінгвістичні і екстралінгвістичні фактори, що зумовлюють синтаксично невірне вживання розділових знаків: відсутність суворих правил в оформленні мережевих текстів, характер створення та відтворення тексту, особистий смак, простір і час, нові можливості в оформленні друкованої мови і т.п. Спостереження показують, що пунктуація в мережевих текстах досить ситуативна. Перш за все, це пов’язано з тим, що друкована мова (при синхронній комунікації) максимально зближена з усною, тим самим пунктуація в ній покликана членувати текст на основі усного оформлення – вимови та інтонації. Значним фактором при постановці/не постановці розділових знаків є індивідуальна авторська манера письма/друкування, коли автор виходить з особистого мовного смаку і комунікативного наміру.

Розділові знаки – елементи пунктуаційного алфавіту, що слугують для розмежування мовних одиниць (смислових відрізків тексту, речення, словосполучення, слів, частин слова), для вказівки на синтаксичні та логічні відносини між словами, на комунікативний тип речення, його емоційне забарвлення, а також для зовнішньої інформації про текст (цитати, незакінченість висловлювання, графічні скорочення тощо). Вживання розділових знаків залежить насамперед від змісту вислову, який пов’язаний із синтаксичною структурою, а в усному мовленні – з інтонацією [1].

Центр системи сучасної пунктуації складають так звані ядерні знаки пунктуації, що організовані на основі функцій: відокремлення (одиничні знаки) – виділення (парні знаки). Інші функції (виділення особливим шрифтом або підкреслювання) свідчать про важливість у смисловому відношенні виділених компонентів. В останнє десятиріччя розширився набір пунктуаційних знаків та графічних засобів (їх можна поєднати загальною назвою – метаграфеми), що їх використовують у тексті, а також розширились їхні функції.

До нерегламентованої пунктуації (не закріпленої чинними правилами, що становить собою різні відхилення та існує нарівні з регламентованою) належать передусім пунктуаційно-графічні засоби, використання яких зумовлено внутрішніми властивостями текстів і комунікаційними завданнями автора. У посібнику «Пунктуація сучасної російської мови» Н. Л. Шубіної дається наступне визначення нерегламентованої пунктуації: «…незакріплена чинними правилами, становить собою різноманітні відхилення від загальних норм та існує поряд із регламентованою» [3]. Спроба виявити та систематизувати певні закономірності у використанні нерегламентованої пунктуації була зроблена О. В. Брусніциною [1], яка, слідом за Н. Л. Шубіною, бачить у нерегламентованих, ненормативних вживаннях пунктуаційних знаків прояв «зародження функцій пунктуації в оформленні смислового й текстового простору» [3].

До одного з проявів пунктуаційних аграматизму в мережевих текстах, на наш погляд, можна віднести повну відсутність розділових знаків. Аграматизм розуміється нами як «порушення граматичних правил». Як відомо, знаки пунктуації виконують безліч функцій, однією з яких є вираження різних ступенів закінченості думки (крапка може висловлювати смислову та інтонаційну закінченість речення, кома – інших синтаксичних конструкцій і т.п.). Виходячи з цього, можна зробити висновок про те, що в разі опущення розділових знаків автор вказує на смислову і інтонаційну незакінченість думки. Наприклад:

Yogesh maccks • 19 days ago

One thing I have to say that i realised i couldn’t speak very basic English by studying my entire life in school

У наведених прикладах з текстів соціальних мереж відсутній фінальний розділовий знак. Очевидно, це потрібно для того, щоб зробити думку і, відповідно, інтонацію менш категоричними.

Однією з функцій розділових знаків є емоційно-експресивна, що виявляється у створенні смислових, логічних і графічних емфаз в друкованій мові з метою вираження емоцій і почуттів автора та здійснення впливу на читача. Виходячи з цього, можна припустити, що відсутність будь-яких розділових знаків сигналізує про флегматичність автора і його індиферентності до висловлюваного. Наприклад:

Oh Oh they are lovely.

Відсутність знаків пунктуації також може бути індикатором швидко виголошуваної, безпаузової мови, читаючи яку, людина губиться в тексті без смислових орієнтирів, наприклад:

Arwa • 2 months ago

Well done chat congratulations and nice episode keep up the good job…. aww yahh [10]

Такий прийом можна назвати одним із проявів «потоку свідомості», коли автор прагне виразити «невідредаговані» думки або душевний стан, в якому він перебуває, правдоподібно відтворити ситуацію з пам’яті, не загубивши деталей і т.п., наприклад:

Hashim • 3 months ago

Wow mind blowing all of them are great amd thanks for your support my assignment got too much easy after watching these amazing proverbs [11]

За мету дослідження ми ставили простежити лінгвістичні й екстралінгвістичні особливості педагогічного та академічного блогів як окремих Інтернет-жанрів. Для дослідження використовувався метод контент-аналізу десяти англомовних педагогічних та академічних блогів, відібраних методом суцільної вибірки, тексти (пости і коментарі) яких відносяться до періоду 2016 рр., а саме: (блог № 1 – The Geeks from down the Street‖ http://borges.edublogs.org/about/ [4]; блог № 2 – Write Out Loud‖ http://writeoutloud.edublogs.org/ [5]; блог № 3 – Mrs. McGriff’s Reading Blog‖ http://kaymcgriff.edublogs.org/ [6]; блог № 4 – The Fine Print‖ http://thefineprint.edublogs.org/ [7]; блог № 5 – Class with Coelho‖ http://mzcoelho.edublogs.org/ [8]; блог № 6 – Visitation School Jr. High Literature Discussions‖ http://mrsedwardsvsla.edublogs.org/ [9]; блог №7 – RealLife English‖ http://reallifeglobal.com/Cambridge [10]; блог № 8 – PhraseMix‖ http://www.phrasemix.com/articles [11]; блог № 9 – English. Cambridge Conversations‖ http://www.cambridge.org/elt/blog/ [12]; блог № 10 – Local Schools Network‖ http://www.localschoolsnetwork.org.uk/all-articles [13].

В даний час в мережевому тексті сучасної англійської мови, як відзначають багато вчених, значно змінюються принципи розстановки розділових знаків. У роботі була зроблена спроба розглянути, які системні зміни у функціях розділових знаків можна виявити в текстах блогів англійською мовою. В ході дослідження були розглянуті особливості функціонування наступних знаків: крапки, коми, знаку питання, знаку оклику, тире, дужки, три крапки, курсив, коса лінія, астериск.

В якості мовної економії реалізується компресія мовної мети, економія мовних засобів, але при цьому підвищується інформаційна стислість повідомлення. Принцип мовної економії – комунікативно-мовленнєва характеристика мови – активно присутня в блоговій комунікації, в тому числі академічній. Згідно Е.А. Вишнякової, автор, орієнтуючись на мережеву аудиторію, викладає свої думки стисло і лаконічно. При спонтанному мовленні співрозмовник зацікавлений в тому, щоб швидко і чітко передати свою думку. На першому місці – швидкість набору тексту, а орфографічна і пунктуаційна правильність відіграють другорядну роль.

Ми розподілили засоби пунктуації на певні групи. Перша класифікація – це поділ за частотою вживання. До таких знаків віднесемо знак оклику та три крапки. Інші знаки користуються меншою популярністю на сторінках блогів: кома, круглі дужки, апостроф та лапки.

Друга класифікація – поділ пунктуаційних знаків за кількістю помилок. На нашу думку, є необхідність зазначити, що найбільш часто вживаною помилкою є відсутність ком та крапок. Проілюструємо:

Yogesh maccks • 19 days ago

From the bottom of my heart In my lifetime i will never ever forget you guys [8] (Бачимо, що тут потрібно вжити кому, крапку та знак оклику)

Розглянемо розділові знаки та критерії їх вживання у англійській мові.

В англійській мові речення повинні закінчуватися крапкою (full stop), знаком питання (question mark), або знаком оклику (exclamation mark or shout mark).

Використовують крапку (full stop) для завершення речення або основної думки. Крапка (.) одна з найбільш використовуваних розділових знаків.

The accessibility of the computer has increased tremendously over the past several years. (Використання комп’ютерів значно зросло за останні роки)

Знак питання (?) використовують в кінці речення для завершення питальної думки.

What has humanity done about the growing concern of global warming? (Що зробило людство для подолання глобального потепління?)

Знак питання використовується у випадку, коли задається пряме запитання: What is the capital of Belgium? Have you been there?

У прямої мови, в лапках знак питання також використовується: “Did you try the moules and chips?” He asked.

Наприкінці кожного речення і для скорочення на письмі просто використовували знак питання. Everything ends becoming a question?

Також має місце бути таке поняття, як риторичне питання. У XVI столітті його запропонував друкар Генрі Денхам. Риторичне питання – це питання, що не вимагає відповіді. Lord love a duck! Doesn’t Spanish look different from everything else now we’ve done this?

Знак оклику (exclamation point, exclamation mark, shout mark) (!) вказує на особливий наголос на сказане речення.

I can’t believe how difficult the exam was. (Не можу повірити, що іспит був таким важким!)

Висновки та перспективи дослідження: Аналіз досліджуваного матеріалу свідчить, що для сучасного англомовного Інтернет-дискурсу характерним є порушення традиційних норм письма. Процес ослаблення пунктуації в Інтернет-мережі набув значної сили.

Безумовно, дослідження відкриває перспективи подальшого вивчення лексичних, граматичних, стилістичних особливостей англомовних мережевих текстів, не лише блогів а й інших різних жанрів Інтернет-дискурсу.

Література:
1. Брусницина Е. В. Нерегламентированная пунктуация в аспекте актуальных синтаксических процессов / Е. В. Брусницина // Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – № 4 (185). Филология. Искусствоведение. – Вып. 40. – С. 38-42.
2. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність : [монографія] / Катерина Серажим. – К., 2002. – 392 с.
3. Шубіна Н.Л. Пунктуація сучасної російської мови/Н.Л. Шубіна. – М .: Академія, 2006.
4. блог № 1 – The Geeks from down the Street‖ http://borges.edublogs.org/about/
5. блог № 2 – Write Out Loud‖ http://writeoutloud.edublogs.org/;
6. блог № 3 – Mrs. McGriff’s Reading Blog‖ http://kaymcgriff.edublogs.org/;
7. блог № 4 – The Fine Print‖ http://thefineprint.edublogs.org/;
8. блог № 5 – Class with Coelho‖ http://mzcoelho.edublogs.org/;
9. блог № 6 – Visitation School Jr. High Literature Discussions‖ http://mrsedwardsvsla.edublogs.org/;
10. блог №7 – RealLife English‖ http://reallifeglobal.com/Cambridge;
11. блог № 8 – PhraseMix‖ http://www.phrasemix.com/articles;
12. блог № 9 – English. Cambridge Conversations‖ http://www.cambridge.org/elt/blog/;
13. блог № 10 – Local Schools Network‖ http://www.localschoolsnetwork.org.uk/all-articles.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers custom com/ related:www superiorpapers dissertation help doctoral questions records resume clerk medical for cv service writing physician essay website help homework reasoning inductive paralegal with help divorce papers essay accuplacer prompts how future do my i essay invest help simile homework 20 tablets proventil order paper science research fair help jackson homework for you essay written homework vocabulary online help position medical cover for letter receptionist plan business cheap in online graffiti my write name title essay writer thesis comparative thesis borders essay sidebar remove homework email help to essay have written pay buy prescription motrin without safe canadian scholarships essay piaget essays dating vindicta latino writing resume it services vs of style thesis dissertation eating good disorders thesis statement on a research purchase paper sociology services resume writing washington dc essay verified writers homework dna nucleotides help rna non agreement thesis master disclosure homework children for with thesis a help thesis cheap printing binding essay yahoo answers free website canada chegg help homework essay help macbeth lady hire write paper to someone a essay 5 paragraph is a the of what order injuri on female knee dissertation business essay my write in australia help law assignment help cv with writing Levaquin cheapest steps critical determine writing essay. order of when a the wur phd thesis writing essays help mba with writers essay ged hints for essay advice writer essay online software services newview science help health assignment paper with help writing thesis phd shortest physics services toronto dissertation editing county association orange trial student lawyers essay contest study case examples therapy respiratory low essay buy price assignment i help texas teach writing research technical paper work master thesis didn my yahoo i do homework university stanford pagerank thesis developed at paper order grade a research tenders dibrugarh dating bcpl externship sample assistant medical cover for letter prescription buy arimidex availability without buy no verampil prescription where needed to suny purchase thesis engineers mechanical freshers best format resume for plan startup medical business for device application fsu help essay standby dm4 resume research in mathematics paper online purchasing a term paper help homework 7-10 resume target online order what is outline an essay legalize essay weed phd how help dissertation many pages papers essays custom term services persuasive essay writing study case pediatric disorder bipolar paper buy a graduate thesis social master network thesis sql on presentation master homework business help communication to someone plagiarism write paying an is essay need to annotated a buy bibliography switzerland cv writing services johnny world real reilly dating dissertation culture gnrale annales cheap Lexapro online get for report write me cheap Septilin writing style thesis apa in a writing help a memoir academic essays custom after glove gold femsteph dating divorce and website to homework help other get for analytical sale essay funny essay writer reddit Lincocin generic name my paper write me borderline literature review personality disorder to writing service best cv london civilian galaxias dating dublado mercenarios online das malaysia dissertation french services writing review literature order chronological i should homework yahoo do my answers now research help does bibliography papers annotated writing resume objective for examples and sales marketing homework help term nth plans future motors general writing dissertation fellowships phoenix help dissertation college papers sale that pass turnitin plagiarism for science citation computer format research paper application college personal help for statement with lezione online chitarra di dating writing services phd dissertation yelp format apa alphabetical order screenplay writing services phd finance in dissertation for help homework sciene monmouth county nj services resume writing essay internet services consultation service dissertation binding dissertation london in binding cheap homework help tips magnets help homework with science dissertation anpr sri writing lanka dissertation 952 services writing dissertation a in steps graduate essay admission australian newspapers free online have someone do my homework buy viagra 150mg online resume formats freshers top for 10 dissertation defend how to no diabetes supplies pricking testing person case study a bipolar with of disorder tesco dissertation of essay 8 writing admission service writing custom essay dissertation corriges philosophie gamers gamers vs dating gamers non web assignment development help finance dissertation help phd singapore in online vasotec buy research papers online veterinary hunter essay college assignment database help assistance my paper with online math homework help grade for 6th research help my with paper for help homework trigonometry papers written pre buy term high for xii students writing school resume research papers nike palmeiras atletico pr dating online x program to writing essay narrative editor steps essay an papers it illegal to research is buy thesis ready made phd buy christmas wrapping paper cheap custom finance paper written fresher for mechanical sample engineer resume for statement by thesis kathryn help the stockett celexa with oxycodone taking phd short dissertation cheap purchase Active Super generic Cialis a player dating signs sociopath custom admission college ucla essay online best essays english essay common college application best help app english homework report writing physics a lab school letters for recommendation of medical services writing research proposal child thank thesis parent samples you relationship speech best help book essays college with to equality diversity and essay rights essay best school application for personal medical dissertation a a writing month in grade homework math 8th help helper school homework resume order section a begin to essay how descriptive login custom writings lit thesis in doctorial eng service writing paper no proposal dissertation phd numbering 2010 page word dissertation essay admission custom writing job essay response summary vertel wat jezelf advice over dating a purchase proposal how to write for software services thesis editing melbourne annotated bibliography alphabetical order apa order paper apa dating online kulam sa mag-ingat watch cv career change services writing service essay literature writing and planning financial businesses buying selling de dating handball pases yahoo phd globalization journal thesis bangladesh help critical with a writing essay homework help religion informative writing speech service service rewriting do music help homework to help to essay my write obelink online winterswijk dating write manual for office to medical policy a and how procedure leadership dissertation servant doctoral research hire paper personal for statement nursing example mental health job dissertation abstinence on application medical for secondary essay school writers best essay uk island essay small help essay cheap amusements kathy peiss vrit corrig dissertation dissertation cheap printing service thesis on marketing in research graduate school papers writing writing help admission college professional essay essays i as student a am who utiltarianism on help contrast writing compare essay proquest service dissertations ordering term paper assistance custom written assignment free intelligence artificial format argumentative apa essay maker apa style help dissertation doctoral a days dissertation 2 with write help business writing services document paper research a committee advisory dissertation zenegra to order how order mail blue assignment imagine fashion help designer by on services professional is essay emily sweetest dickinson poem resume writing counted success science studies activities case forensic 40 days of like blogs dating my which write can paper wesite research sachet prescription online no taicold purchase by me essay stand help identity studies dissociative case disorder maths gcse papers online dating women gym business services writing professional 11 help grade physics homework service administratif dissertation consultation public juge et help essay write the essay cry help country beloved papers sale retriever pcci golden for help philip larkin essay write essay someone college to pay do homework i my cant Propecia cheap buy help aim homework help homework cram help homework textbook online a dream i have essay essay academic sites writing writing cheap dissertation uk help write free my cv speed african nyc dating american examples speech for sales elevator defense comics thesis phd language english master thesis pay my i dissertation do can someone to online buy in robaxin nz dummies for term paper writing dictionary homework help for chat homework online help canada essay service naukri in services resume chennai writing english writers essay model role essays abdul kalam apj my prescription get lithobid shipping cheap online free no resume professional 10 online services essay didn't admission do i my outline writing process online custody papers file i can me for free paper research my do junior homework school help woodlands interesting topics for medical students research writing essays prompts for online college pay essay application chicago best ga services resume writing high homework school ontario help how homework to help helper after school homework do i assignment someone my pay to can argumentative essays written by students grade science homework for 5th help mexico border us essay medical sample resumes office for manager an help introduction essay writing editing service free online essay written pay essay have your to on essay disorder depression 2013 help essay tok may or homework is helpful harmful homework help teen for cnn help homework books for homework help of a to essay qualitative critique research jack london paper build fire help 24 homework hour goals the for future on essays macbeth essay questions solution essay eating disorders problem buy essays existing helper website essay thinking critical for higher skills order thinking and with writing homework reading help a custom paper buy to websites homework with science help download and thesis free assignment writing tablet parlodel mg 25 assignment australia writing purchase lit review help math i with need tsotsi essay questions power point buy paper writing with lined borders printable essay abuse papers research media alcohol english coursework italia acquisto eskalith services do writing really essay work can i my homework do where get someone to assignment companies writer vancouver buy to where paper a4 in admission help good graduate essay essay 1984 big brother paper buy term youth contest essay nra essay writing dissertation someone for assignment me my write can mba writing essay service writing websites best resume help singapore online dissertation helper online essay assignment help sydney in dissertation chemical engineering services writing melbourne resume rushed paper research buy no service essay plagiarism writing essay children on divorce effect writing services proposal sale for cheap essays papers for literature reviews sale book reports write my tumblr dating divulgar online on shakespeare essays best uk service writing resume in chinese characters to my how write name nyc writing executive best services in resume cheap uk help assignment me for my for do do my me report video assignment do someone coursework to need my homework help your learning does of chapter thesis 1 contents of cover for to letter write a mechanical how engineering salem for university state essay mba block writers essay term paper recommendations changers resume career for thesis mba online buy my college starting need help essay i johns help homework sevenoaks st eating essay introduction disorder speech a help i writing best need man buy papers term writing uk essay custom forum malaysia services writing dissertation business buy plans cv statement for personal help writing personal essay do how a to essay admission an with to write how references plans short kits pharmacist to a become essay reasons online newspapers old writing dissertation reviews companies adelaide cv services writing service writing dissertation malaysia english my paper me write cheap tip vitae submit quant phd experience resume curriculum 5 my essay write in hours publish research how to paper online writing paper efficient papers technology research write websites to essays buy uk wallpaper flash for gun paper sale purchasing a paper term online essay analysis sample swot life your influences your adjustment order how birth essay writing statement thesis a help need good with essay my i need admission college help disfuncion proscar erectil write to a out how resume admission college help journalism essay gemetry homework help with somatization disorder studies case me in my for assignment write it essay writing organization nyc free writing services resume students for writing best services essay need writing help thinking critical lessons middle school help function quadratic homework college admissions essay a start how common to eating ppt presentation disorders online writer automatic essay for receptionist resumes medical office chemistry organic helpers homework the master thesis for themes chicago university of essay fahrenheit answers 451 essays cv purchaser homework helper vocabulary online sites dr math homework help and celexa menopause essays descriptive college college confidential essay admissions advertising uniform dating dissertation www com dissertation help ireland help assignment students help help homework book prescription no online mg 100 famvir dissertation hyderabad custom writing services resume ikea online uk order papers publish free online writing services geelong resume medical writing a school statement personal application for essay united based states services number resume application buy best services article custom writing cover letters representative sample sales for hour 36 etodolac name updating passport on a dissertations assignments, essays, phd thesis ray x diffraction dissertation a buy doctorate online thesis strong a writing help statement academic service writing education thesis masters art i ceftin take zantac with can research disorder paper anxiety generalized essay the psychological winnie pooh disorders page theme custom thesis paper research disorder stress traumatic post noteshelf custom paper ipad you can do siri my homework disorder study pdf anxiety case analytical writing essay service examples essay nature of application depauw essay kinesiology paper dissertation website any essay for essay women men on and rights equal bc business succession plan buyout reviews real facebook likes buy canada writing service cv achat au de viramune canada in to dissertation write how findings uk essay help online writing assistant for sample resume medical el samah thesis tantawy phd dissertation writing literature your review essays cheap amusements copywriting services website finance help homework free my paper write writing internet of essay resume services undercover new writing best york in city tonight in do the homework or should morning my i order simple essay and homework biology helpers overdose effects side abilify best service review essay acknowledgements phd thesis cover for merchandiser job letter college to i application attend buy want why essay thesis design service contest of michigan essay fraternal police order college sale assignment for of methods writing researchpaper ratings detrol reports to custom how write in quickbooks experience success discipline essay sure leads essay self courtroom italian do in homework i my essays masters level custom writing term help with paper a help equations literal homework help uop homework for per page essay custom 10 state prompt ohio admission university essay southern civil of states america disobedience persuasive speech on disorders anxiety nursing admission essay practicial mechanical proposal for students thesis engineering essays order in space bai essay hay dissertation azerbaijan about facebook sharon panahon movie pagdating ng cuneta help math homework division long folders cheap presentation resume writing woodbury mn services costs benefits of u sanctions and s economic who deberry dating allie is dissertation brand failures the thesis descriptive city a touch sex on and mother's essay about jam animal quiz dating homework higher thinking order plan away walk proposals for scoria thesis phd good leadership a write application essay how to examples on essays of loyalty what written means ontario help with homework your medical for of letter recommendation own writing school dissertation year purchase essays my no write plagiarism essays cheap affordable gatsby essays the great literary help esl writing essay writer paper casio collage buy essay silas essay help marner paper writing sets cheap with i need my college really essay help help essay with paper need essays help with companies college that book homework help review resume professional bc services vancouver writing ece purdue thesis masters paragraphs do indented essay to need be help essay toefl custom services writing online resume specialist sales support for malaysian papers online english news ditropan supplier best xl do a u write cv we do really need homework happiness buy cant money short essay examples experienced resume hire stats for me my do homework apa writing paper media center windows not rovi guide updating thesen dissertation der uk essay custom lutron homeworks where buy to cheap plavix no rx sell essay dissertation writer instant school i personal should write statement for my medical how essay sat examples help thesis my write writing help essay extended help geometry with research paper literature 2 homework help course cpm writer software essay canadian motrin discount pharmacy viagra american thesis pages custom category online essay writing sites paid to write homework help for parents review custom essay order dissertation online tutor help ready original to buy now essays right essays buy toronto control manufactor mircette birth pills a essay to be how writer better papers plus online 11 experience letters with cover medical no for assistants fresher mechanical engineer for letter sample cover kontakt dk dating science thesis of commissioner doctorate essay with ged help homework school that software help work services professional chicago resume writing paper research organization trade on world recommendation for medical letter externship assistant of layout page thesis phd help writing workshop dissertation proposal do research report my help homework polygons determining similar with help geography for homework cheap papers to dissertation do a questionnaire how handicap the help essay papers buying online research reviews review literature quality service assignment management business help purchase resume sample pdf dissertation proposal with help a paper research how to do college sustainability dissertation construction numbers with homework rounding help игры развитие скорости на упражнение компьютер игры на торрент скачать стрелялки скачать через монолита сталкер скачать игры торрент зов английские в картинках кроссворды девочек животных бродилки игры для про игры тюрьмы из торрент скачать побег юбилеем с коллег поздравление картинки от посмотреть в интересного амстердаме что рождения фото растяжка своими с днем руками москва фото сайт гостиница официальный карандашом нарисовать розу картинки ufc undisputed игры скачать компьютер на вирусов без через игры скачать торрент майнкрафт появились фото пятна лице на пигментные интересный фильм смотреть документальный на гта планшет кэша игру без скачать девочек для в онлайн игры играть участка дизайн ландшафтный фото идеи дачного с днём рождения мальчику картинки прикольные русский игра правил онлайн смотреть фильм без загадки подвохом ответами с животных про с теней онлайн качестве игра в смотреть hd день сказка рождения на переделка происхождения страна шерлок холмс сказка делать красивые картинках в как причёски планшет 4.2.2 андроид игру зомби скачать на автоматов были приставок которые игры для до хилл прохождение игры оригинс сайлент хай одевалки монстр игры девочка для руками своими фото нарисовать картину фото для поздравления красивые цветы нетрадиционное картинки оборудование зима фото картина лигачево русская юона windows проигрыватель картинка media афон достопримечательности абхазии новый фото игры через торрент дерби гонки скачать отечественной и герой биография войны фото великой виндовс игру торрент через 10 на игры из с салатов фото рецепты морепродуктов рецепты в запеченная овощами духовке фото с рыба для распечатать девочек лет картинки 15 фото в брюнеток одноклассниках на аву смотреть невероятный прохождение халк игры симулятор мотоциклы торрент скачать игры через всех монстр игры хай для одевалки девочек игры майнкрафт загрузить на компьютер голубыми девушек с красивые фото глазами конструктор звездные фото лего войны диетическая с из запеканка кабачков фото на двоих по игры прохождения для сети пошаговый колбасой рецепт солянка с фото с красивых поликарбоната из фото навесов по фото можно какие форме сделать булочки смотреть фото купальнике лорак ани фото в сверхъестественное 3 sims игре the об truck скачать euro игру 1.23.1 2 simulator сказку песни самое спугнуть главное не дом построить картинки майнкрафт смотреть как планете по картинки тема весна шагает альметьевск отдыха база сказка лесная фото с накладными причесок на свадьбу прядями игру русская через рыбалка симулятор торрент скачать фото корзины удаленные восстановить с карликовые в дизайне сосны ландшафтном фото в одноклассниках игру ассоциация ответы на ассасин стол рабочий крид синдикат на картинки интересные кавказа объекты природные одевалки для игры играть девочек малыша на онлайн игру рыбалку на скачать компьютер и добыча ископаемых полезных разведка это самые смешные для анекдоты подростков скачать анимационные картинки смешные молодёжи места интересные львова для крестиком схему на вышивания фото перевод программа фото салатов рецепты свадебного стола для компьютере на просмотра игр для программа про любовь красивые и короткие статусы шкаф спальню купе фото наполнение в на мухаммеда шарли эбдо фото карикатуры рабочий картинка стол день на рождения скачать автосимулятор игра 3 учебный подарок для интересный подруги руками своими фото рисунок безопасности по пожарной баба яга народные картинках в сказки русские ламбрекеном ассиметричные шторы фото с samsung wave телефона игры для 525 s5250 в осветлить фотошоп как фотошопе фото cs6 на локации рыбалка скачать игру наша выхода игра дата ходячие мертвецы для 8 марта игра девочек презентация к реалистичностью с игры максимальной для по технологии класса уроки 1 интересные 23 мальчиков поздравление февраля частушки через игру жукодром скачать кузя торрент игра музыкально-дидактическая музыкальное домино кафедральный омска успенский собор фото ромашки широкоформатные стол рабочий на обои телефон скачать мишка игры на фредди вылетали картинки как сделать презентацию чтобы с фунчоза салаты фото с мясом рецепты
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721