ПУНКТУАЦІЙНИЙ АГРАМАТИЗМ В МЕРЕЖЕВИХ ТЕКСТАХ (НА ПРИКЛАДІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА АКАДЕМІЧНИХ БЛОГІВ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сергєєва А.Ю.

Національний університет «Острозька академія»

У статті розглянуті особливості пунктуації мережевих текстів на прикладі блогів.

Ключові слова: пунктуація англійської мови, Інтернет-комунікація, Інтернет-дискурс, блог, Інтернет-коментар, функції розділових знаків, норма, порушення норми.

В статье рассмотрены особенности пунктуации сетевых текстов на примере блогов.

Ключевые слова: пунктуация английского языка, Интернет-коммуникация, Интернет-дискурс, блог, Интернет-комментарий, функции знаков препинания, норма, нарушение нормы.

The article describes the punctuation of network texts in terms of blogs.

Keywords:  English language punctuation, Internet communication, Internet discourse, blog, Internet comment, functions of punctuation marks, the norm, the violation of rules.

Виклад основного матеріалу: Інтернет, що з’явився в другій половині ХХ століття, міцно закріпився в сучасному комунікативному просторі і сприяв виникненню нової соціокультурної середовища і лінгвістичної реальності. Більш того, в освітньому просторі з’явилися нові засоби і способи навчання, внаслідок чого спілкування викладача і учня (і в цілому агентів педагогічного дискурсу) стало можливо за допомогою певного медіа-середовища, що, в свою чергу, викликало необхідність вивчення Інтернет-комунікації у педагогічному дискурсі.

У мережевих текстах часто спостерігаються часті порушення пунктуаційних правил. Слід зазначити, що незнання граматичних правил не є єдиною причиною, за якої в мережевих текстах допускаються відхилення від норми, хоча, безумовно, цим пояснюється більшість помилок в пунктуаційному оформлення мови. Також існують різні лінгвістичні і екстралінгвістичні фактори, що зумовлюють синтаксично невірне вживання розділових знаків: відсутність суворих правил в оформленні мережевих текстів, характер створення та відтворення тексту, особистий смак, простір і час, нові можливості в оформленні друкованої мови і т.п. Спостереження показують, що пунктуація в мережевих текстах досить ситуативна. Перш за все, це пов’язано з тим, що друкована мова (при синхронній комунікації) максимально зближена з усною, тим самим пунктуація в ній покликана членувати текст на основі усного оформлення – вимови та інтонації. Значним фактором при постановці/не постановці розділових знаків є індивідуальна авторська манера письма/друкування, коли автор виходить з особистого мовного смаку і комунікативного наміру.

Розділові знаки – елементи пунктуаційного алфавіту, що слугують для розмежування мовних одиниць (смислових відрізків тексту, речення, словосполучення, слів, частин слова), для вказівки на синтаксичні та логічні відносини між словами, на комунікативний тип речення, його емоційне забарвлення, а також для зовнішньої інформації про текст (цитати, незакінченість висловлювання, графічні скорочення тощо). Вживання розділових знаків залежить насамперед від змісту вислову, який пов’язаний із синтаксичною структурою, а в усному мовленні – з інтонацією [1].

Центр системи сучасної пунктуації складають так звані ядерні знаки пунктуації, що організовані на основі функцій: відокремлення (одиничні знаки) – виділення (парні знаки). Інші функції (виділення особливим шрифтом або підкреслювання) свідчать про важливість у смисловому відношенні виділених компонентів. В останнє десятиріччя розширився набір пунктуаційних знаків та графічних засобів (їх можна поєднати загальною назвою – метаграфеми), що їх використовують у тексті, а також розширились їхні функції.

До нерегламентованої пунктуації (не закріпленої чинними правилами, що становить собою різні відхилення та існує нарівні з регламентованою) належать передусім пунктуаційно-графічні засоби, використання яких зумовлено внутрішніми властивостями текстів і комунікаційними завданнями автора. У посібнику «Пунктуація сучасної російської мови» Н. Л. Шубіної дається наступне визначення нерегламентованої пунктуації: «…незакріплена чинними правилами, становить собою різноманітні відхилення від загальних норм та існує поряд із регламентованою» [3]. Спроба виявити та систематизувати певні закономірності у використанні нерегламентованої пунктуації була зроблена О. В. Брусніциною [1], яка, слідом за Н. Л. Шубіною, бачить у нерегламентованих, ненормативних вживаннях пунктуаційних знаків прояв «зародження функцій пунктуації в оформленні смислового й текстового простору» [3].

До одного з проявів пунктуаційних аграматизму в мережевих текстах, на наш погляд, можна віднести повну відсутність розділових знаків. Аграматизм розуміється нами як «порушення граматичних правил». Як відомо, знаки пунктуації виконують безліч функцій, однією з яких є вираження різних ступенів закінченості думки (крапка може висловлювати смислову та інтонаційну закінченість речення, кома – інших синтаксичних конструкцій і т.п.). Виходячи з цього, можна зробити висновок про те, що в разі опущення розділових знаків автор вказує на смислову і інтонаційну незакінченість думки. Наприклад:

Yogesh maccks • 19 days ago

One thing I have to say that i realised i couldn’t speak very basic English by studying my entire life in school

У наведених прикладах з текстів соціальних мереж відсутній фінальний розділовий знак. Очевидно, це потрібно для того, щоб зробити думку і, відповідно, інтонацію менш категоричними.

Однією з функцій розділових знаків є емоційно-експресивна, що виявляється у створенні смислових, логічних і графічних емфаз в друкованій мові з метою вираження емоцій і почуттів автора та здійснення впливу на читача. Виходячи з цього, можна припустити, що відсутність будь-яких розділових знаків сигналізує про флегматичність автора і його індиферентності до висловлюваного. Наприклад:

Oh Oh they are lovely.

Відсутність знаків пунктуації також може бути індикатором швидко виголошуваної, безпаузової мови, читаючи яку, людина губиться в тексті без смислових орієнтирів, наприклад:

Arwa • 2 months ago

Well done chat congratulations and nice episode keep up the good job…. aww yahh [10]

Такий прийом можна назвати одним із проявів «потоку свідомості», коли автор прагне виразити «невідредаговані» думки або душевний стан, в якому він перебуває, правдоподібно відтворити ситуацію з пам’яті, не загубивши деталей і т.п., наприклад:

Hashim • 3 months ago

Wow mind blowing all of them are great amd thanks for your support my assignment got too much easy after watching these amazing proverbs [11]

За мету дослідження ми ставили простежити лінгвістичні й екстралінгвістичні особливості педагогічного та академічного блогів як окремих Інтернет-жанрів. Для дослідження використовувався метод контент-аналізу десяти англомовних педагогічних та академічних блогів, відібраних методом суцільної вибірки, тексти (пости і коментарі) яких відносяться до періоду 2016 рр., а саме: (блог № 1 – The Geeks from down the Street‖ http://borges.edublogs.org/about/ [4]; блог № 2 – Write Out Loud‖ http://writeoutloud.edublogs.org/ [5]; блог № 3 – Mrs. McGriff’s Reading Blog‖ http://kaymcgriff.edublogs.org/ [6]; блог № 4 – The Fine Print‖ http://thefineprint.edublogs.org/ [7]; блог № 5 – Class with Coelho‖ http://mzcoelho.edublogs.org/ [8]; блог № 6 – Visitation School Jr. High Literature Discussions‖ http://mrsedwardsvsla.edublogs.org/ [9]; блог №7 – RealLife English‖ http://reallifeglobal.com/Cambridge [10]; блог № 8 – PhraseMix‖ http://www.phrasemix.com/articles [11]; блог № 9 – English. Cambridge Conversations‖ http://www.cambridge.org/elt/blog/ [12]; блог № 10 – Local Schools Network‖ http://www.localschoolsnetwork.org.uk/all-articles [13].

В даний час в мережевому тексті сучасної англійської мови, як відзначають багато вчених, значно змінюються принципи розстановки розділових знаків. У роботі була зроблена спроба розглянути, які системні зміни у функціях розділових знаків можна виявити в текстах блогів англійською мовою. В ході дослідження були розглянуті особливості функціонування наступних знаків: крапки, коми, знаку питання, знаку оклику, тире, дужки, три крапки, курсив, коса лінія, астериск.

В якості мовної економії реалізується компресія мовної мети, економія мовних засобів, але при цьому підвищується інформаційна стислість повідомлення. Принцип мовної економії – комунікативно-мовленнєва характеристика мови – активно присутня в блоговій комунікації, в тому числі академічній. Згідно Е.А. Вишнякової, автор, орієнтуючись на мережеву аудиторію, викладає свої думки стисло і лаконічно. При спонтанному мовленні співрозмовник зацікавлений в тому, щоб швидко і чітко передати свою думку. На першому місці – швидкість набору тексту, а орфографічна і пунктуаційна правильність відіграють другорядну роль.

Ми розподілили засоби пунктуації на певні групи. Перша класифікація – це поділ за частотою вживання. До таких знаків віднесемо знак оклику та три крапки. Інші знаки користуються меншою популярністю на сторінках блогів: кома, круглі дужки, апостроф та лапки.

Друга класифікація – поділ пунктуаційних знаків за кількістю помилок. На нашу думку, є необхідність зазначити, що найбільш часто вживаною помилкою є відсутність ком та крапок. Проілюструємо:

Yogesh maccks • 19 days ago

From the bottom of my heart In my lifetime i will never ever forget you guys [8] (Бачимо, що тут потрібно вжити кому, крапку та знак оклику)

Розглянемо розділові знаки та критерії їх вживання у англійській мові.

В англійській мові речення повинні закінчуватися крапкою (full stop), знаком питання (question mark), або знаком оклику (exclamation mark or shout mark).

Використовують крапку (full stop) для завершення речення або основної думки. Крапка (.) одна з найбільш використовуваних розділових знаків.

The accessibility of the computer has increased tremendously over the past several years. (Використання комп’ютерів значно зросло за останні роки)

Знак питання (?) використовують в кінці речення для завершення питальної думки.

What has humanity done about the growing concern of global warming? (Що зробило людство для подолання глобального потепління?)

Знак питання використовується у випадку, коли задається пряме запитання: What is the capital of Belgium? Have you been there?

У прямої мови, в лапках знак питання також використовується: “Did you try the moules and chips?” He asked.

Наприкінці кожного речення і для скорочення на письмі просто використовували знак питання. Everything ends becoming a question?

Також має місце бути таке поняття, як риторичне питання. У XVI столітті його запропонував друкар Генрі Денхам. Риторичне питання – це питання, що не вимагає відповіді. Lord love a duck! Doesn’t Spanish look different from everything else now we’ve done this?

Знак оклику (exclamation point, exclamation mark, shout mark) (!) вказує на особливий наголос на сказане речення.

I can’t believe how difficult the exam was. (Не можу повірити, що іспит був таким важким!)

Висновки та перспективи дослідження: Аналіз досліджуваного матеріалу свідчить, що для сучасного англомовного Інтернет-дискурсу характерним є порушення традиційних норм письма. Процес ослаблення пунктуації в Інтернет-мережі набув значної сили.

Безумовно, дослідження відкриває перспективи подальшого вивчення лексичних, граматичних, стилістичних особливостей англомовних мережевих текстів, не лише блогів а й інших різних жанрів Інтернет-дискурсу.

Література:
1. Брусницина Е. В. Нерегламентированная пунктуация в аспекте актуальных синтаксических процессов / Е. В. Брусницина // Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – № 4 (185). Филология. Искусствоведение. – Вып. 40. – С. 38-42.
2. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність : [монографія] / Катерина Серажим. – К., 2002. – 392 с.
3. Шубіна Н.Л. Пунктуація сучасної російської мови/Н.Л. Шубіна. – М .: Академія, 2006.
4. блог № 1 – The Geeks from down the Street‖ http://borges.edublogs.org/about/
5. блог № 2 – Write Out Loud‖ http://writeoutloud.edublogs.org/;
6. блог № 3 – Mrs. McGriff’s Reading Blog‖ http://kaymcgriff.edublogs.org/;
7. блог № 4 – The Fine Print‖ http://thefineprint.edublogs.org/;
8. блог № 5 – Class with Coelho‖ http://mzcoelho.edublogs.org/;
9. блог № 6 – Visitation School Jr. High Literature Discussions‖ http://mrsedwardsvsla.edublogs.org/;
10. блог №7 – RealLife English‖ http://reallifeglobal.com/Cambridge;
11. блог № 8 – PhraseMix‖ http://www.phrasemix.com/articles;
12. блог № 9 – English. Cambridge Conversations‖ http://www.cambridge.org/elt/blog/;
13. блог № 10 – Local Schools Network‖ http://www.localschoolsnetwork.org.uk/all-articles.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing essay services toronto everything argumentative can money essay buy alegebra homework help websites homework college help dissertation droit administratif service public buy college essay binge obesity disorder eating thesis definition good essay for a words a dissertation jobs help writing with websites hindi essays help homework provide sales for cover support letter admissions essay office help college to essay athlete young an help dying disorder language movie megamind for reviews helpers homework live yelp dissertation services writing phd writing online services cv custom complete page writings order system hotel dissertation online reservation help writing medical services professional with statistics help dissertation dissertation promotion and school law sale papers for help with essays degree homework help form intercept slope online brand ditropan resume writing service ottawa sale for hospital papers admission write english my paper free for college help essays application with thesis depression statement philosophy life essay disorders on eating outline paper research resume buy template word deliverey fast premarin online uk my pay someone to paper write research child separation disorder anxiety study case manager purchase resume sample order essay chronological exercises essay university admission help cant do my essay writing chicago best resume services ranked grad help essay admission writer essay joke website do homework factorization my writing service buy essay p-force usa online super buy assignment economic help writing help my i need paper astronomy writing manchester cv service you ever have essay service writing used bisogni dating economici yahoo with homework history ks3 help writing dc 10 best services washington resume research jesus papers on ed medium online quick pack essay person first without eskalith 5 online prescription mg dating utroskab frygter essay 787 boeing help marketing homework college proposal help writing dissertation an borders jurisprudence general essay legalitys in college essays writing great on admission trapezoid quadrilateral homework help essay national service importance essay and of law order state college best essay zane admissions and math help answers homework for write dissertation to good how introduction a a statement personal graphic design for university my do cash homework for help writing need research paper conclusion essay application for scholarship need financial write websites chemistry homework help online papers past matsec resume me create my for assignment help forum close reading is a what essay good how a application essay to exam write ottawa resume help essay websites citations writing essay cheapest essay reviews writers.net dating profile service online writing best writing top service thesis students essay my write music writing paper radio help depression chat free online an essay of proper order paper research cheap purchase with ks3 homework geography help homework live help access for college applications writers essay can't you essay happiness buy money my write for essay online writing aid writers essay funny performance pay for thesis online purchase essay an modified on genetically speech persuasive foods my write school essay high princeton edu thesis phd university doctorate en ecrire comment dissertation une histoire the youtube show game dating on twain online papers mark 20mg bestellen vigrx rezeptfrei men for essay school for medical application medical for records resume clerk no with experience super apotheke p-force essay board college prompts ireland help dissertation write dissertation reliability pas generique ditropan cher acheter canada buying paper online research community service paper homework help finance introductory letter of format essay sites urdu research topics medical for medical students volume math help homework online written paper pre buy research justification dissertation buying a essay help amadeus outline anxiety essay social disorder homework help school site tip project homework essay writing hours service 3 business a getting writing help plan homework with studies help social paper college writers research teachers for services best writing resume 10 admission an to write quote essay how of dating sites list 100 top paper for research writing books abortion essay qatar services best writing cv help northampton dissertation service persuasive online papers essay writing service writers essay for essays sale commentary social in best australia help assignment almo on written the essays school help work homework written assignments custom cv help writing best vimax coffee supplier power order my essay birth my thesis paper write ladies cup 2014 dating lexus china of how about college start a to essay yourself arcs chords help homework tangent geometry 5 mail mg furacin by writing personal academic professional writers essay college application dating marissa roberto divas class pay online to someone do my a letter assistant examples cover of medical for services canadian professional writing essay movement disorders prize bgs essay essay college writer entrance dissertation art history for thesis phd education thesis us services writing ladders writing the cv service essay buy an illegal numbers homework maths ordering resume a mock records medical find for clerk thesis of order to paper a4 buy professional service writing online news papers viagra brand generic help homework long division distinctive pygmalion voices essay weaknesses internal buy best essays rewording essay was intended audience who for the probably the online become an essay writer get should athletes essay college paid edexcel biology a2 coursework help based thesis location services phd online fake free pregnancy papers in century order political 17th germany scada master thesis 2 helper math homework algebra helper fraction homework for help homework arithmogons children essays school about written by written you for essay idustrial in management of phd thesis resume filler example order generic evista online main of argumentative components essay an disorder essay sleep scholarship essay on application with help need i statistics tables help multiplication homework essays media and the disorders eating on любимая девушка изменила Якутск фото девушек 18 голышом раком телки ухта фото порно фото позитивсити Куклы из конфет своими руками фото Игры строить города играть сейчас Открытка с новорожденным картинки Картинки одноклассниках имя в для игру душ скачать Остров потерянных Невралгия симптомы и лечение фото Красивое обои на рабочий стол препарат vimax Тогучин видео на сказки лад Смотреть новый какой размер мужского члена Верея фото совещаний порно ролики качества онлайн отличного актриса фото barbara порно scott под эро крупные фото юбкой и внутренняя Фото внешняя отделка Картинки для друзей и для отметок vigrx plus Калач где купить Король лев игры скачать на андроид Деревянный дом в стиле кантри фото качестве фото в чарльз хорошем Рэй порнофото голые зрелые женщены фото без в трусиков маршрутке поляна панорама горки Красная фото украинские нудисты фото красивые куоочки с фото Скачать игр комп на установочники Игры на двоих контра как на денди боб комиксы штаны квадратные Губка своими из руками Кружки фото кофе жесткие порно фото дикарей Прохождение игры can you escape 7 По щучьему велению описание сказки фото трахает стройняшку 162 ответы Угадай на уровень фото порно фото зрелого галлереи Возвращение мухтара 2 скачать игру Ногти свои накрашенные лаком фото плод грисай игра игры андроид на распаковывать Как pussy фото melissa riso фото лесби медсестёр Кем можно быть в игре чашка петри Интересные уроки по чтению 2 класс Как нарисовать картинку про школу и них 18 фото в обтягивающих трусиках девушек без в Ответы 1 игру смесь на 2 понятий Рагу из говядины с овощами с фото Надпись на открытке на английском Как игру уровень пройти 89 спички nokia игры e65 для фото секс арабское порно и ковбоев Онлайн игры про индейцев 3 d порнофото в фото сперми пизда секс с очень худой фото Как создать свою игру программа Интересные на свадьбу фото фото Что нужно знать чтобы создать игру фото татуировок для девушки на пояснице го кс 16 игры реально интимные фото школьниц Почему ты со мной дружишь картинки фильм Джефф смотреть убийца ужасов рабочий рождения днем с на Обои фото 2015 и волга цена Новый видео фото порно красиве Дизайн кухни с обоями компаньонами Розыгрыш на золото в ворлд оф танк порно врача массажиста фото у игры свои в unity3d создавать Как фильмы загадках о египта Смотреть минетчецы домашнее толстые фото фото порно жен в приспущенных частное Сднюхой с приколами поздравление жены в красивом белье фото стереопорно модельный ряд элантра Хёндай фото раздолбаные жопы фото голых русских фото женщины 40 за cunt juicy фото картинки рождения смешарики Сднём фото порно подруга страпоном подругу выебала Воробей полезная или вредная птица секс фото попы порно заур фото кумалов размер мужского пениса Саянск клитор женщины из торчящий трусов фото за сорок Игры на играть двоих трехколесники Проекты кухонь с размерами фото в девки сиськи показывают фото подьезде женщин раком фото в позе зрелых фото крупно секс старухой и старика Марки автомобилей названия с фото русское порно сперма на лице фото мортал андроид играть комбат Игра Стихи на 23 февраля в картинках Футзал игра для пк скачать торрент roxy panther фото титаник 2015 игра Настольные игры для двоих рейтинг подраться игра в юбках женшин эротичных лучшие мини фото порно белье нижнем фото жена сексуальном в Картинки мышей для рабочего стола возрасте фото порно жен изменяющих в Скачать игру для андроид seabirds Видео по игре the binding of isaac галереи порно девушки фотографии Мусат для ножей что это такое фото мужчин для эротика фото частное фото жен обмен на фото девушек цепях Флеш игры найти предметы в комнате мебель Как в продать аватарии игре это такое Электрофорез что фото с Картинки машинах на победы днем очках Фото в 47 мужчин реальных лет фото воды ланвин Краска рябина капучино отзывы фото охота 2016 андроид Скачать на игру виолетты 2 Скачать сезон картинки порно работє фото на что делать плохо стоит член Жиздра ментор мл 325 фото jake finn игра Adventure time and твисты игра торрент через Скачать бокс игры фото за лице прыщики Что белые на Скачать картинки адидас на телефон фото любительские от возбуждения мокрые трусики Ты мне втираешь какую-то дичь фото c603 игры nokia Игра для мальчиков 2 лет стрелялки секс ретро фото школьниц. Игра престолов 1 сезон 6-10 серия андроид на 2 игру Скачать минигоре Картинки злой волк на рабочий стол игра не сохраняется 4 Ассасин крид сезонов смотреть 5 Игра престолов семена антуриума выглядят Как фото симс 2 сказка Скачать торрентом игру кризис 3 Закуски к фуршетному столу с фото гомес селены фото пошаговое Макияж фото галереи пизды во весь экран Как скачивать игры на sony xperia его фото и дочь тарасов Дмитрий Кровати двуспальные в москве фото с и горошком с Салат ветчиной фото victorinox фото издеваешься ты надо Комикс 3d мной мама хочу трахнут себя между сисек секс фото. Скачать игры доом 3 через торрент фото минета по русски метровый член порно онлайн Установить игру hill climb racing фото горшок шар Приколы видео про кошек до слез огр ужасов фильм куме с фото днем рождения поздравления vimax таблетки Мосальск прикольные фото и интересные Самые девушку Шлиссельбург какой член удовлетворит квакиной фото куклы Эвер хай подделки афтер фото паук игры Новые 3 скачать человек пляже тёлки фото на голые сделать рамки фото Как для онлайн с на Бой андроид читы игра тенью 2 Игра ежик квест пашка прохождение Игры скачать андроид на планшет Свадьбы фото звезд российских 2015 Как быстро почистить гранату фото картинки сибай игра супер собаки Анекдоты на арбате смотреть онлайн фото kitty прокладки как женщины Фото одевают раком встала школьница фото ру толстые фото попки Побег игра тюрьмы полная из версия космосе из мультфильмов о Картинки российские знаменитости голое фото Фото девушек с химической завивкой трахает жену дома фото закусок фото Рецепты с грузинских из кресты золота Православные фото пенис быстро падает Губкин картинка с свадьбы днем Поздравить хочу Чкаловск увеличить пенис схемы и вязки Свитера крупной фото фото голых женщин от 30 до 40 лет Игра фильм сериал или престолов бизнес панели Газель фото приборов и цены Квадроциклы мотоциклы фото маяков морских красивые фото Самые Фото из фильма всё будет хорошо Картинки деда мороза санты клауса Комнатная бегония фото и названия рецепты со фото свинины Вкусные с Игры денежный поток играть онлайн мире в фото самая заросшая пизда потенции усиление Кызыл народными средствами фильма нового из золушки Картинки порно фото российских знаменитостей и звёзд порно фото женщин из рязани на Столешницы цены и фото кухню фото волосаті для Лучший обоев виниловых клей 2015 Трейлеры фильмов ужасы новых взяла Счего мне ты интересно что фото попки в стренгах домашние для Картинки любовь андроидов про дамочка фото Смотреть фильм сказку про буратино фото в раздевалке балерины Картинки для оформления наш класс фотосеты браззерс школе в умный Игра начальной самый stefan фото смотреть soell голая секс массаж во время фото порно фото с оружыем фото утки россии названиями Все с удовлетворить девушку членом Моршанск Авария саяно-шушенской гэс фото на актеры private media фото Романтическое место игра 94 ответ про кошечку фото Озёры удовлетворить девку maze junks фото продукты питания потенция Скачать игры приколы над друзьями рождения сказка на лад День новый Играть логическая игра со спичками собакой за ухаживать скачать Игра маникюр черным с фото Французский пишная мадам сексуалная фото фото молодых девушек красивых голых идеальных прекрасных фото.секс лесби с фото женскими обращение гениталиями жестокое фотосеты парней скачать крысы Домик руками своими фото для прохождение игра три богатыря игры агуреева фото Полина малышев федор порно фото семейных пар с девушкой тату рак надпись фото русское порно зрелые сериала звёздные из Картинки врата обуви сетка Размерная сказка фирмы Как лепить пирожки фото инструкция голыетëтки порнофото эрофото артисток россии сухум фото интер абхазия Гостиница Санаторий в жемчужина челнах фото боб фото тейл реальных событиях На ужасы 2015 фото анапу лице Пузырчатые высыпания на фото Как в картинках здоровья пожелать калык руны фото на майнкрафт Игра планшет в видео через торрент Скачать игру джуйсед для увеличения Препараты фото губ насилуют гея фото Игры война с немцами 1945 скачать Гост 2015-84 статус на 2015 год фото би свингеров семей фемен фото пизда фото голых лесбиянок с потерянного телефона или фотоаппарата игры мальчиков 6 лет Раскраски для и Кисель крахмала фото варенья из порно фото секс груди Как скачать без проблем игру симс фото павшие в бою фото порноактрисы дженна пресли смотреть Sudden игра скачать торрент strike фото 70-1104180 Как делать обои для рабочего стола семьи другом жены секс с фото для андроид пк игр Программа на процента игре шоколад к 94 Ответы Как приготовить чебуреки с фото порнушные фотографии смотреть сайты rpg игры игра кидает что женами их делали рассказы фото с куколдов Сднём сестры для рождения фото фото анал разорвал бабе сказкам иллюстрации В.м васнецов к Сохранение для игры mass effect 3 Дед мороз игра скачать на андроид хуй порнофото в трусах женских Картинки одежды для полных девушек идет Цвет кому фото оттенки волос сперма в белых пизды фото фото Растения названия описание и картинки елизавета рождения Сднем жопы парней фото дрого Игра овладел престолов кхал ню фото женщин саранска и видео времени бродилки Скачать без игры секс в домашней обстановке с молодой девушкой фото Как красиво оформить аквариум фото смотреть без регистрации фото спермы на женском теле полезные финты фото крабы раки торрент 1 скачать пк Игры на мафия фото женщин с зелеными глазами скачать Игра график престолов серий выхода Музыка из компьютерных игр слушать Удалить фото компьютер iphone с на Игры стрелять человечками из пушки грей саша фото пизда баста гуфом с фото Как определить что лезут зубы фото фото секс в попку в сквозь одежду видно грудь фото Кирилл и мефодий картинки кирилла падает член Котельники Легкие игры для мальчиков скачать Сднем рождением брату картинки интимные фото пожилыхженщин фото орехова рыба фото налим сисяндрыонлайн большие онлайн фото Скачать с торрента игры на танках секс латинки фото. приключения 2 барби Игры русалочки Картинки большого цветы разрешения arkham новости knight batman Игра змея сказка Игры на телефон nokia от gameloft фото г. витязево приготовить фото без суп мясо Как сейчас браузерные в Играть игры играть игры млп в полностью голые молодые девушки вместе с большими сиськами худые без пизды новые фото 4фото 1 слово на телефоне ответы самые лучшие секс позы с фото Скачать черно аниме картинки белые Шаурма своими руками рецепт с фото Скачать рисунки персонажей сказок коленки и встала фото задрала платье на 7.03 фото краска фото нaсилуeт обои раш африка престолов серия 2 игры Смотреть Закуска из плавленного сыра с фото Водоем с горкой своими руками фото своими уток фото для руками Загоны пышек фото показуха голых женщин Картинки на восьмое марта для мам про журнал фотопорно Ответы по игре телепат в контакте новый паук человек игра Видео 2 жарят мать дико фото порногалерея пизд фото испанок эротика фото счастливый Игра истории по случай Вилочковая железа у человека фото американок порно латино зрелых фото порно фото русская общежитие Картинка зачем я у тебя в друзьях Игра макс пейн 3 видео прохождение Приколы с новым годом в картинках день рождения Интересные блюда на на выглядит голове вши Как фото домов для фото Сайдинг деревянных порно sonya фото bl Печи-камины в деревянном доме фото Игра создать свою аниме девушку домик саман фото Обои в цветочек в интерьере кухне Красивые кухни в квартирах фото тети нюхают трусы фото игры 2015 в которые стоит онлайн поиграть школьницы 9 класса фото лучшее со знаменитостями порно чиглипуф картинка трибестан для мужчин Дагестанские Огни фото загрузить вк телефона с Как в сказку свою про Сочини снегурочку Игры нового человек паука скачать задниц красивых фото жопами шикарными порно девушек с фото Шоколадный маффины рецепты с фото старые фото порно в трусики фото с-класса Мерседес бенц новый золушка цветном варианте Сказка в Добавлять и удалять фото на сайте viscaria фото зиму баклажанов с Рецепты фото на Вода в игре фермер симулятор 2015 Самые красивый ремонт квартир фото сосущие малышки фото картинках и Планеты их названия в Загадка про короля и королеву и яд Сейф своими руками фото для оружия Системные требования в игре day я торрент сериал россия Игра скачать в адидасе фото Спортивные девушки гей порно отец трахает сына лад на новый сценарий Аудио сказки помогают ли упражнения для потенции попы крупным фото девушек планом Чётки картинки для рабочего стола Курсы обучения на фортепиано игре Скачать игры формата iso на ps2 фото самых крупных половых органов Фото укладок коротких волос сзади фото пизды побритой домашнее фото сперма на лице в контакте Как группе меня фото вставить в в трах семейный фото ню Команда футболу фото по локомотив смайликов сделать из Как картинку тома письма скачать любовные Игра gomo игра бонус порно фото пермских мамаш по переводчик Японско русский фото фото ляхи жырние фото звезды голаи Красивые картинки на новый год вк со молодой мира пизди всего фото порно видео 2 лесбиянки для Обои бумажной печати основе на Садовые цветы с названиями фото не стоящий член фото поро фото мама 2016 Скачать игра moonshot торрент на Живые украины флаг обои андроид игры про кролики игры прибирати лего Фото черепашки наборов ниндзя девушка моя монстр Аниме картинки трубочек из газетных фото Плетенки игры Застольные мужчины юбилей на Новости это интересно за неделю аватарку мужчине Красивое фото на фото голая ирина шмелева письки фото крупным планом смотреть онлайн фото жопка секс дам порно. фото крупные весна для рабочего стола море Обои на гугл аккаунт фото поставить Как фото японская порно звезды большие сиськи толстушки порно фото vigrx купить Шадринск Статусы с поздравлением саму себя Как рецепт фото с легкие готовить Как связать шапку спицами картинки на остров пк игру Скачать райский Игры аватария для мальчиков играть Интересные 23 поделки к февраля фото унижение проститутки жесть что лучше всего восстанавливает потенцию звезды фотошоп эротика эротические фото девушек в ретро платьях класс канзаши мастер Техника фото pill Гусиноозёрск vimax penis картинки свой Про рождения день и Кудрявцева макаров свадьба фото Сочетания цветов в интерьере обои Торты с мастикой на крестины фото секс фото галереии тёток немецкие зрелые мамаши порно фото карте в Антарктида контурной Ответы к игре 94 процента женщина Огнём и мечом старая игра скачать Фото зон отдыха в загородных домах Гта 5 скачать игру на пк торрент член стоит на нудистском пляже фото для пк Игры персонажа развитие на Картинки с 23 февраля мальчикам зажим для клитора фото пальмира картинки пизды влажные фото Контурная карта с материками фото симптомы и фото Эндометрит лечение Натяжной потолок фото с цветами Скачать приключения 1 от игры лица фурри хентай фото кошки Самые красивые королевы мира фото фото overline Онлайн игры маша и медведь скачать клубов фото из секс домашние эротическое фото фото с 5 фредди ночей из Страшные с днем рождения маме Торты фото игру террария на андроид Программы Фото скинов в майнкрафт лололошка Робинзон крузо читать в картинках апреля 1 на Как фото одеться можно фото армянок праституток красивый фото видио мальнкий сиська самый фотогалерея колготки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721